HGA449/2010
ID intern unic:  334795
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 449
din  02.06.2010
cu privire la crearea Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară
Publicat : 04.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 87-90     art Nr : 518
    Abrogat prin HG 92 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art. 113, în vigoare 15.02.19
   
    MODIFICAT
   
HG1140 din 12.10.16, MO355-359/14.10.16 art.1230
    HG149 din 14.03.11, MO40-42/18.03.11 art.180    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. În scopul asigurării unei coordonări adecvate între autorităţile publice, delimitării clare a responsabilităţilor, precum şi în scopul realizării unor acţiuni prompte în caz de şocuri financiare extraordinare, se creează Comitetul Naţional de Stabilitate Financiară şi se aprobă componenţa nominală a acestuia, conform anexei.
    2. Comitetul Naţional de Stabilitate Financiară are următoarele atribuţii:
    a) gestionează crizele financiare extraordinare;
    b) defineşte crizele sistemice;
    c) prezintă Guvernului propunerile de politici şi măsuri în scopul protejării depozitelor, capitalizarea şi recapitalizarea băncilor etc.;
    d) stabileşte căi unice de comunicare între autorităţile publice implicate în gestionarea crizelor sistemice din sectorul financiar;
    e) emite periodic declaraţii oficiale pentru evitarea situaţiilor de dezinformare;
    f) restabileşte credibilitatea în securitatea sistemului bancar;
    g) convine asupra tuturor aspectelor strategice ale viitorului Memorandum de Înţelegere, care va delimita responsabilităţile autorităţilor publice implicate în gestionarea situaţiilor de criză din sectorul financiar;
    h) propune măsuri adiţionale şi imediate în caz de producere a crizelor extraordinare în sistemul financiar.
    3. Şedinţele Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară se convoacă ori de cîte ori este nevoie, dar nu mai rar de două ori pe an, la propunerea preşedintelui sau a trei membri ai Comitetului. Şedinţele sînt prezidate de preşedintele Comitetului, iar în lipsa acestuia – de vicepreşedinte. Şedinţele se consideră deliberative dacă la ele participă 2/3 din membri. Votarea la şedinţele Comitetului are loc după principiul: un membru – un vot. Deciziile Comitetului se adoptă prin simpla majoritate de voturi ale membrilor prezenţi.
    31. Preşedintele şi vicepreşedintele Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară sînt aleşi cu votul majorităţii membrilor Comitetului şi îşi exercită activitatea pe bază permanentă.
    [Pct.31 introdus prin HG1140 din 12.10.16, MO355-359/14.10.16 art.1230]
    32. În caz de necesitate, Comitetul Naţional de Stabilitate Financiară este în drept să convoace la şedinţă reprezentanţii autorităţilor publice şi altor entităţi juridice.
    [Pct.32 introdus prin HG1140 din 12.10.16, MO355-359/14.10.16 art.1230]
    4. Lucrările de secretariat ale Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară, precum şi monitorizarea realizării deciziilor aprobate sînt asigurate de Banca Naţională a Moldovei.
    [Pct.4 modificat prin HG1140 din 12.10.16, MO355-359/14.10.16 art.1230]
    5. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comitetului sus-numit din funcţiile deţinute, atribuţiile acestora vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea altei hotărîri de Guvern.

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                        Valeriu Lazar

    Nr. 449. Chişinău, 2 iunie 2010.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului
nr.449 din 2 iunie 2010

COMPONENȚA NOMINALĂ
a Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară
    CIOCLEA Sergiu       -    Guvernator al Băncii Naţionale a Moldovei
    CALMÎC Octavian     -    viceprim-ministru, ministru al economiei
    ARMAȘU Octavian    -    ministru al finanţelor
    FILIP Iurie                  -    vicepreşedinte al Comisiei Naţionale a Pieţei
                                             Financiare
    USATÎI Eduard           -    director general executiv al Fondului de
                                             garantare a depozitelor în sistemul bancar
    [Anexa în redacția HG1140 din 12.10.16, MO355-359/14.10.16 art.1230]
    [Anexa modificată prin HG149 din 14.03.11, MO40-42/18.03.11 art.180]