TCSFRM11/2000
ID intern unic:  334827
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA DE STAT PENTRU FRECVENŢE RADIO
TABEL NAŢIONAL Nr. 11
din  27.04.2000
TABELUL NAŢIONAL DE ATRIBUIRE
A BENZILOR DE FRECVENŢE


Publicat : 08.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 91-93     art Nr : 340
    NOTĂ:
   
În tot textul Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe:
    sintagma “Rezoluţia 223 (Rev. CMR-12)” se substituie cu sintagma “Rezoluţia 223 (Rev. CMR-15)”;
    sintagma “Rezoluţia 212 (Rev.CMR-97)” se substituie cu sintagma “Rezoluţia 212 (Rev.CMR-15)”;
    sintagma “Rezoluţia 741(Rev. CMR-12)” se substituie cu sintagma „Rezoluţia 741(Rev. CMR-15)”;
    sintagma “Rezoluţia 114(Rev. CMR-12)” se substituie cu sintagma „Rezoluţia 114(Rev. CMR-15)”;
    sintagma “Rezoluţia 748(Rev. CMR-07)” se substituie cu sintagma „Rezoluţia 748(Rev. CMR-15)”;
    sintagma “Rezoluţia 418(Rev. CMR-07)” se substituie cu sintagma „Rezoluţia 418(Rev. CMR-15)”;
    cuvintele ”Regulamentul(ui) Radiocomunicaţii” se substituie cu cuvintele ”Regulamentul(ui) Radiocomunicaţiilor UIT”;
    cuvintele ”Regulamentul(ui) Radio” se substituie cu cuvintele ”Regulamentul(ui) Radiocomunicaţiilor UIT” prin HCSFR4 din 09.03.17, MO128-132/21.04.17 art.830
    În tot textul sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” prin HCSFR1 din 02.08.13, MO284-289/06.12.13 art.1821
Aprobat prin Hotărîrea Comisiei de stat pentru
frecvenţe radio a Republicii Moldova
nr. 11 din 27.04.2000
cu modificările aprobate prin Hotărîrile
nr. 12 din 6.10.2000
nr. 13 din 17.01.2005

nr. 14 din 31.01.2005
nr. 01/2010 din 25.05.2010

INTRODUCERE
    Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, notat în continuare cu TNABF, este un act normativ prin care se stabileşte repartizarea benzilor de frecvenţe radio pentru serviciile de radiocomunicaţii şi condiţiile de utilizare a acestora şi care determină categoria de utilizare a benzilor de frecvenţe radio.
    TNABF stă la baza gestionării spectrului de frecvenţe radio în Republica Moldova.
    TNABF răspunde priorităţilor naţionale şi este în concordanţă cu atribuirea benzilor de frecvenţă stabilită de organismele competente ale Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii (UIT), atribuire cuprinsă în Articolul 5 al Regulamentului Radiocomunicaţiilor al UIT. Regulamentul Radiocomunicaţiilor al UIT poate fi vizualizat pe adresa: http://www.itu.int/.
    TNABF este format din: Prezentarea generală, Tabelul propriu-zis, Anexele 1 şi 2, care conţin condiţiile prin îndeplinirea cărora frecvenţele dintr-o bandă specificată pot fi utilizate de către serviciile menţionate, şi Anexa 3 care conţine lista  abrevierilor.
    TNABF  este actualizat periodic în conformitate cu cerinţele impuse de noile reglementări naţionale şi internaţionale din domeniul atribuirii benzilor de frecvenţă.
   
[Textul introducerii în redacția HCSFR1 din 02.08.13, MO284-289/06.12.13 art.1821]
    Prezentarea generală cuprinde următoarele paragrafe:
§ 1.1 Atribuirea benzilor de frecvenţă
    În acest paragraf se face o prezentare sumară a problemei atribuirii benzilor de frecvenţă la nivel internaţional şi naţional şi a condiţiilor în care mai multe servicii de radiocomunicaţii pot utiliza aceeaşi bandă de frecventă.
§ 1.2 Termeni şi definiţii
    Acest paragraf a fost introdus cu scopul ca pentru toţi utilizatorii TNABF termenii specifici utilizaţi să aibă aceeaşi semnificaţie. Cuprinde o enumerare a termenilor folosiţi în tabelă şi în notele internaţionale şi naţionale. Termenii sînt însoţiţi de definirea lor conform Articolului 1 al Regulamentului Radiocomunicaţiilor UIT.
§ 1.3 Structura TNABF
    În acest paragraf este descrisă atît structura TNABF cît şi semnificaţia codurilor folosite in coloanele TNABF pentru desemnarea notelor şi a modului de utilizare naţională.
    Partea a II - TNABF conţine tabelul propriu, Anexele 1 şi 2 conţinînd notele în limitele cărora frecvenţele pot fi utilizate de către serviciile menţionate pentru o anumită bandă, Anexa 3 ce conţine benzile de frecvenţă ISM şi Anexa 4 ce conţine lista prescurtărilor.
    TNABF va fi actualizat periodic, în conformitate cu cerinţele impuse de noile reglementări naţionale şi internaţionale care se referă la problema atribuirii benzilor de frecvenţă.
TABELUL NAŢIONAL DE ATRIBUIRIE A BENZILOR
DE  FRECVENŢE PREZENTARE GENERALĂ
§ 1.1 Atribuirea benzilor de frecvenţe
    Atribuirea unei benzi de frecvenţe conform Regulamentului Radiocomunicaţiilor UIT semnifică înscrierea în Tabelul atribuirii benzilor de frecvenţe a unei benzi de frecvenţe determinate, în scopul utilizării ei de către unul sau mai multe servicii de radiocomunicaţii terestre sau spaţiale, sau de către serviciul de radioastronomie, în condiţiile specificate.
    [Alineatul 1 modificat prin HCSFR4 din 09.03.17, MO128-132/21.04.17 art.830]
    [Alineatul 1 modificat prin HCSFR1 din 02.08.13, MO284-289/06.12.13 art.1821]
    Atribuirea benzilor de frecvenţe la nivel internaţional se face în cadrul Conferinţelor Mondiale de Radiocomunicaţii (CMR), la lucrările cărora participă toate statele-membre ale Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii (Republica Moldova este membră a Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii din 1992).
    [Alineatul 2 modificat prin HCSFR1 din 02.08.13, MO284-289/06.12.13 art.1821]
    Din punct de vedere al atribuirii benzilor de frecvenţe, globul pămîntesc a fost divizat în trei regiuni, prin trei linii imaginare A, B şi C, aşa cum este indicat în figură.    Regiunea haşurată prezintă în sine Zonele Tropice determinate în nr. 5.16-5.20 şi 5.21
    Regiunea 1 cuprinde zona limitată la est de linia A şi la vest de linia B, cu excepţia teritoriului Iranului situat între aceste limite. În regiunea aceasta, de asemenea, se includ pe deplin teritoriile Armeniei, Azerbaidjanului, Georgiei, Kazahstanului, Mongoliei, Uzbekistanului, Kirghizstanului, Rusiei, Tadjikistanului, Turkmenistanului, Turciei şi Ucrainei şi zona dintre liniile A şi C, situate la nord de Federaţia Rusă.
    Moldova este situată în Regiunea 1.
    Regiunea 2 cuprinde zona limitată la est de linia B şi la vest de linia C.
    Regiunea 3 cuprinde zona limitată la est de linia C şi la vest de linia A, cu excepţia oricărei părţi a teritoriilor Armeniei, Azerbaidjanului, Georgiei, Kazahstanului, Mongoliei, Uzbekistanului, Kirghizstanului, Rusiei, Tadjikistanului, Turkmenistanului, Turciei şi Ucrainei şi zona din nordul Rusiei. Ea cuprinde, de asemenea, partea teritoriului Iranului, situat în afara acestor limite.
    Atribuirea benzilor de frecvenţe la nivel naţional se face de către Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio a Republicii Moldova.
§ 1.2 Termeni şi definiţii
    Telecomunicaţii: orice transmisie, emisie sau recepţie de semne, semnale, înscrisuri, imagini, sunete sau informaţii de orice natură prin fir, unde radio, prin sisteme optice sau alte sisteme electromagnetice.
    Unde radioelectrice sau unde herţiene: unde electromagnetice a căror frecvenţă este prin convenţie, mai mică decît 3000 GHz, propagîndu-se în spaţiu fără ghid artificial.
    Radiocomunicaţii: telecomunicaţii realizate prin intermediul undelor radioelectrice.
    Atribuire (a unei benzi de frecvenţe): înscrierea în Tabelul atribuirii benzilor de frecvenţe, a unei benzi de frecvenţe determinate, în scopul utilizării sale de către unul sau mai multe servicii de radiocomunicaţii terestre sau spatiale, sau de către serviciul de radioastronomie, în condiţii specificate.
    Alocare (a unei frecvenţe sau a unui canal radioelectric): înscrierea canalului de frecvenţă determinat în planul coordonat, aprobat de către conferinţa competentă, cu scopul utilizării lui de către una sau mai multe administraţii pentru serviciile de radiocomunicaţii terestre sau spaţiale în una sau mai multe ţări indicate sau zone geografice în condiţii determinate.
    [Definiţia modificată prin HCSFR1 din 02.08.13, MO284-289/06.12.13 art.1821]
    Asignare (a unei frecvenţe sau a unui canal radioelectric): autorizaţie dată de către administraţie pentru utilizarea, de catre o staţie de radiocomunicaţii, a unei frecvenţe sau a unui canal radioelectric determinat în condiţii specificate.
    Corespondenţă publică: orice telecomunicaţie pe care, oficiile şi staţiile, prin faptul că sînt puse la dispoziţia publicului, trebuie să o accepte pentru transmitere.
    Radiocomunicaţii terestre: oricare radiocomunicaţii, altele decît radiocomunicaţiile spaţiale sau radioastronomia.
    Radiocomunicaţii spaţiale: orice radiocomunicaţii asigurate prin intermediul uneia sau mai multor staţii spaţiale, sau prin intermediul unuia sau mai multor sateliţi reflectorizanţi, sau a altor obiecte spaţiale.
    Radiodeterminare: determinarea poziţiei, a vitezei sau a altor caracteristici ale unui obiect, şi/sau obţinerea de informaţii privind aceşti parametri, prin intermediul propagării undelor radio.
    Radionavigaţie: radiodeterminare utilizată în scopul navigaţiei, inclusiv depistarea obiectelor obstructive.
    Radiolocaţie: radiodeterminare utilizată în alte scopuri decît cel al radionavigaţiei.
    Radioastronomie: astronomie bazată pe recepţionarea undelor radio de origine cosmică.
    Aplicaţii în scop industrial, ştiinţific şi medical (ale energiei radioelectrice) — ISM: operarea aparatelor sau instalaţiilor concepute pentru producerea şi utilizarea, într-un spaţiu restrîns, a energiei radioelectrice, în scopri industriale, ştiinţifice, medicale, casnice sau alte scopuri similare, excluzînd aplicaţiile în domeniul telecomunicaţiilor.
    Emisie: radiaţie produsă sau producerea unei radiaţii de către o staţie radio emiţătoare. De exemplu, energia radiată de către oscilatorul local al unui receptor radio nu este o emisie, ci o radiaţie.
    Perturbaţie prejudiciabilă: perturbaţie care compromite funcţionarea unui serviciu de radionavigaţie sau a altor servicii de securitate, sau care cauzează o gravă deteriorare a calităţii unui serviciu de radiocomunicaţii funcţionînd conform prevederilor regulamentelor în vigoare, îl jenează sau îl întrerupe în mod repetat.
    Staţie: unul sau mai multe emiţătoare sau receptoare, sau o combinaţie de emiţătoare şi receptoare, cuprinzînd şi echipamentele accesorii necesare pentru a asigura un serviciu de radiocomunicaţii sau un serviciu de radioastronomie, într-un amplasament dat.
    Fiecare staţie trebuie clasificată după serviciul în care operează în mod constant sau temporar.
    Linia fider: radiolinia de la staţia de sol, amplasată într-un loc determinat, pînă la staţia spaţială sau înapoi, transmiţînd informaţia în serviciul radiocomunicaţii spaţiale, altul decît serviciu fix prin satelit. Locul determinat poate fi într-un punct determinat fix sau în oricare punct fix în limitele zonelor determinate.
    Serviciu de radiocomunicaţii: serviciu implicînd transmiterea, emisia, şi/sau recepţia undelor radioelectrice în scopuri de telecomunicaţii.
    În acest material, în lipsa altor specificaţii, orice serviciu de radiocomunicaţii se referă la radiocomunicaţii terestre.
    Serviciu fix: serviciu de radiocomunicaţii între puncte fixe determinate.
    Serviciu fix prin satelit: serviciu de radiocomunicaţii între staţii de sol, situate în poziţii date, atunci cînd se utilizează unul sau mai mulţi sateliţi. Poziţia dată poate fi un punct specificat, sau orice punct fixat într-o zonă specificată; în unele cazuri, acest serviciu include legăturile între sateliţi, care pot fi, de asemenea, operate în serviciul întersateliţi; serviciul fix prin satelit poate, de asemenea, include liniile fider pentru alte servicii de radiocomunicaţii spaţiale.
    Serviciu intersateliţi: serviciu de radiocomunicatii care asigură legături între sateliţi artificiali.
    Serviciu de exploatare artificială: serviciu de radiocomunicaţii destinat în exclusivitate exploatării navelor spaţiale; în special pentru urmărire spaţială, telemetrie spaţială şi telecomandă spaţială.
    Serviciu mobil: serviciu de radiocomunicaţii între staţii mobile şi staţii terestre sau între staţii mobile.
    Serviciu mobil prin satelit: serviciu de radiocomunicaţii:
    - între staţii de sol mobile şi una sau mai multe staţii spaţiale, sau între staţii spaţiale utilizate de către acest serviciu; sau,
    - între staţii de sol mobile, prin intermediul uneia sau mai multor staţii spaţiale.
    Acest serviciu mai poate cuprinde liniile fider necesare exploatării sale.
    Serviciu mobil terestru: serviciu mobil între staţii de bază şi staţii mobile terestre sau între staţii mobile terestre.
    Serviciu mobil maritim: serviciu mobil între staţiile de coastă şi staţiile de navă sau între staţii de navă sau între staţii de comunicaţii la bord asociate; staţiile ambarcaţiunilor de salvare şi staţiile radiobalizelor de localizare a sinistrelor, pot, de asemenea, participa la acest serviciu.
    Serviciu de operaţiuni portuare: serviciu mobil maritim într-un port sau în vecinătatea unui port, între staţii de coastă şi staţii de navă, sau între staţii de navă în care mesajele au legătură exclusiv cu manevrarea, mişcarea şi securitatea navelor şi, în caz de pericol, de securitatea persoanelor.
    Serviciu de mişcare a navelor: serviciu de securitate în cadrul serviciului mobil maritim, altul decît serviciul operaţiunilor portuare, între staţiile de coastă şi staţiile de navă, în care mesajele sunt restricţionate celor ce se referă la mişcarea navelor.
    
[Definiţia modificată prin HCSFR1 din 02.08.13, MO284-289/06.12.13 art.1821]
    Sunt excluse din acest serviciu mesajele care au caracter de corespondenţă publică.
    Serviciu mobil aeronautic: serviciu mobil între staţii aeronautice şi staţii de aeronavă sau între staţiile de aeronavă, în care pot participa, de asemenea, staţiile ambarcaţiunilor de salvare; staţiile radiobalizelor de localizare a sinistrelor pot participa, de asemenea, la acest serviciu, pe frecvenţele de pericol şi de urgenţă desemnate.
    Serviciu mobil aeronautic (R)*: serviciu mobil aeronautic, rezervat comunicaţiilor privind siguranţa şi regularitatea zborului, în principal de-a lungul rutelor aeriene civile naţionale şi internaţionale.
    Serviciu mobil aeronautic (OR)**: serviciu mobil aeronautic, destinat comunicaţiilor, inclusiv celor privind coordonarea zborului, în principal în afara rutelor aeriene civile naţionale şi internaţionale.
    Serviciu mobil aeronautic prin satelit: serviciu mobil prin satelit, în care staţiile de sol mobile sunt la bordul navelor; staţiile ambarcaţiunilor de salvare şi staţiile radiobalizelor de localizare a sinistrelor pot participa, de asemenea, la acest serviciu.
    Serviciu mobil aeronautic prin satelit (R) *: serviciu mobil aeronautic prin satelit, rezervat comunicaţiilor privind siguranţa şi regularitatea zborurilor, în principal de-a lungul rutelor aeriene civile naţionale şi internaţionale.
    Serviciu mobil aeronautic prin satelit (OR) *: serviciu mobil aeronautic prin satelit, destinat comunicaţiilor, inclusiv celor privind coordonarea zborurilor, în principal în afară rutelor aeriene civile naţionale şi internaţionale.
    Serviciu de radiodifuziune: serviciu de radiocomunicaţii, ale cărui emisiuni sunt destinate a fi recepţionate direct de către public. Acest serviciu poate cuprinde emisiuni sonore, emisiuni de televiziune sau alte tipuri de emisiuni.
    Serviciu de radiodifuziune prin satelit: serviciu de radiocomunicaţii, în care semnalele emise, sau retransmise, de către staţii spaţiale, sînt destinate a fi recepţionate direct de către public.
    În serviciul de radiodifuziune prin satelit, expresia ”recepţionate direct“ se referă atît la recepţia individuală cît şi la recepţia comunitară.
    Serviciu de radiodeterminare: serviciu de radiocomunicaţii în scopul radiodeterminării.
    Serviciu de radiodeterminare prin satelit: serviciu de radiocomunicaţii în scopul radiodeterminării implicînd utilizarea uneia sau mai multor staţii spaţiale. Acest serviciu poate cuprinde şi liniile fider necesare utilizării sale.
    Serviciu de radionavigaţie: serviciu de radiodeterminare în scopul radionavigaţiei.
    Serviciu de radionavigaţie prin satelit: serviciu de radiodeterminare prin satelit utilizat în scopul radionavigaţiei. Acest serviciu poate cuprinde şi liniile fider pentru operarea proprie.
    Serviciu de radionavigaţie maritimă: serviciu de radionavigaţie pentru necesităţile navelor şi siguranţa lor în exploatare.
    Serviciul de radionavigaţie aeronautică: serviciu de radionavigaţie pentru necesităţile aeronavelor şi siguranţa lor în exploatare.
    Serviciul de radionavigaţie aeronautică prin satelit: serviciu de radionavigaţie prin satelit, în care staţiile de sol sunt situate la bordul aeronavelor.
    Serviciu de radiolocaţie: serviciu de radiodeterminare în scopul radiolocaţiei.
    Serviciu de radiolocaţie prin satelit: serviciu de radiodeterminare prin satelit utilizat în scopul radiolocaţiei. Acest serviciu poate conţine, de asemenea, liniile fider necesare funcţionării sale.
    Serviciu auxiliar meteorologic: serviciu de radiocomunicaţii, destinat observaţiilor şi explorărilor pentru meteorologie, inclusiv hidrologie.
    Serviciu de explorare a Pămîntului prin satelit: serviciu de radiocomunicaţii între staţii de sol şi una sau mai multe staţii spaţiale, care poate include legăturile între staţiile spaţiale, în care:
    -    informaţiile privind caracteristicile Pămîntului şi ale fenomenelor sale naturale, inclusiv date despre starea mediului, sînt obţinute de la senzori activi sau pasivi situaţi pe sateliţi ai Pămîntului;
    -    informaţii similare sînt culese de la platforme aeropurtate sau situate pe Pămînt;
    -    aceste informaţii pot fi distribuite staţiilor de sol, aparţinînd sistemului în cauză;
    -    poate fi inclusă şi interogarea platformelor.
    Acest serviciu poate cuprinde, de asemenea, liniile fider necesare exploatării sale.
    Serviciu meteorologic prin satelit: serviciu de explorare a Pămîntului prin satelit, în scopuri meteorologice.
    Serviciu de frecvenţe etalon şi semnale orare: serviciu de radiocomunicaţii, care asigură, în scopuri ştiinţifice, tehnice şi diverse, transmiterea frecvenţelor specificate, a semnalelor orare, sau a ambelor, cu precizie ridicată şi cunoscută, şi care sînt destinate recepţiei generale.
    Serviciu de frecvenţe etalon şi semnale orare prin satelit: serviciu de radiocomunicaţii, care utilizează staţii spaţiale aflate pe sateliţi ai Pămîntului, în aceleaşi scopuri ca serviciul de frecvenţe etalon şi semnale orare.
    Acest serviciu poate cuprinde şi liniile fider necesare exploatării sale.
    Serviciu de cercetare spaţială: serviciu de radiocomunicaţii, în care se utilizează, în scopul cercetărilor ştiinţifice sau tehnice, echipamente spaţiale sau alte obiecte spaţiale.
    Serviciu de amator: serviciu de radiocomunicaţii, avînd drept scop autoinstruirea, intercomunicaţiile şi investigaţiile tehnice efectuate de amatori, adică de persoane autorizate legal, interesate în tehnica radiocomunicaţiilor, numai în scop personal şi fără un interes pecuniar.
    Serviciu de amator prin satelit: serviciu de radiocomunicaţii, utilizînd staţii spaţiale situate pe sateliţi ai Pămîntului, în acelaşi scop ca serviciul de amator.
    Serviciu de radioastronomie: serviciu care implică utilizarea radioastronomiei.
    Serviciu de securitate: orice serviciu de radiocomunicaţii, utilizat, în mod permanent sau temporar, pentru asigurarea securităţii vieţii umane şi a proprietăţii.
    Serviciu special: serviciu de radiocomunicaţii, nedefinit în altă parte în prezentul capitol, efectuat exclusiv pentru satisfacerea unor nevoi determinate de interesul general, dar care nu este deschis corespondenţei publice.
§ 1.3 Structura Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe
    Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe (TNABF) cuprinde cinci coloane:
    Coloanele corespunzătoare atribuirii naţionale au următorul conţinut:
    Coloana 1 - Atribuire internaţională pentru Regiunea 1. Banda de frecvenţe - Servicii - Note. Conţine atribuirea benzilor de frecvenţe diferitelor servicii de radiocomunicaţii pentru ţările aflate în Regiunea 1. Conţinutul acestei coloane este identic cu conţinutul coloanei 1 din Tabelul atribuirii benzilor de frecvenţă din Articolul 5 al Regulamentului Radiocomunicaţiilor UIT.
    Coloana 2 - Banda de frecvenţe – Servicii. Conţine atribuirea benzilor de frecvenţe diferitelor servicii de radiocomunicaţii pentru Republica Moldova. Această atribuire corespunde prevederilor Articolului 5 al Regulamentului Radiocomunicaţiilor UIT.
    Coloana 3 - Note - conţine numărul de identificare a notelor internaţionale şi naţionale. Numărul de identificare are următoarea semnificaţie:
    - numărul de identificare de tipul 5.317A corespunde numărului sub care se găseşte nota respectivă în Articolul 5 al Regulamentului Radiocomunicaţiilor UIT. Textele acestor note exstrase din Regulamentul Radiocomunicaţiilor UIT se găsesc în Anexa 1 a TNABF.
    - numărul de identificare de trei cifre urmate de literele RN, corespunde notei naţionale. Textele acestor note se regăsesc în Anexa 2 a TNABF.
    Notele sînt partea integră a TNABF.
    Coloana 4 – Aplicaţii posibile –conţine aplicaţiile radio posibile spre utilizare în cadrul benzii de frecvenţe radio.
    Coloana 5 - Categoria - conţine modul de utilizare al benzilor de frecvenţe în Republica Moldova. Semnificaţia notărilor din acestă coloană este următoarea:
    - G - semnifică faptul că banda respectivă este atribuită exclusiv utilizării în interes guvernamental (apărare, securitate naţională, comunicaţii guvernamentale, protecţie civilă, poliţie). Asignarea frecvenţelor din aceste benzi, o fac serviciile de specialitate interesate;
    - NG - semnifică faptul că banda respectivă este atribuită exclusiv utilizării în interes neguvernamental. Asignarea şi alocarea frecvenţelor din aceste benzi, se face de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei.
    - P - semnifică faptul că banda respectivă este utilizată în partaj de către utilizatorii guvernamentali şi neguvernamentali. Coordonarea în vederea utilizării frecvenţelor din aceste benzi, se face de către serviciile de specialitate interesate şi Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio.
    Statutul sub care un serviciu de radiocomunicaţii poate utiliza frecvenţele dintr-o anumită bandă poate fi:
    - primar
    - secundar
    Serviciile cu acelaşi statut au drepturi egale de utilizare a frecvenţelor.
    Staţiile unui serviciu secundar:
    a) nu trebuie sa producă perturbaţii prejudiciabile staţiilor unui serviciu primar, ale cărui frecvenţe au fost asignate anterior, sau sunt susceptibile de a fi asignate ulterior;
    b) nu pot solicita protecţie contra perturbaţiilor prejudiciabile, cauzate de către staţiile unui serviciu primar, ale cărui frecvenţe au fost asignate anterior, sau sunt susceptibile de a fi asignate ulterior;
    c) au dreptul la protecţie contra perturbaţiilor prejudiciabile, cauzate de către staţiile aceluiaşi serviciu secundar sau ale altor servicii secundare, ale căror frecvenţe sunt susceptibile de a fi asignate ulterior.
    Dacă în TNABF se menţionează că un serviciu poate funcţiona într-o bandă de frecvenţă, sub rezerva de a nu cauza perturbaţii prejudiciabile, aceasta semnifică, de asemenea, că acest serviciu nu poate solicita protecţie contra perturbaţiilor prejudiciabile cauzate de către alte servicii, ale căror frecvenţe sunt atribuite conform TNABF.
    Statutul sub care un anumit serviciu poate utiliza o bandă de frecvenţă este indicat în TNABF prin modul de scriere a denumirii serviciului respectiv, astfel:
    - cu “majuscule“ (ex. FIX), sunt tipărite denumurile serviciilor care utilizează banda respectivă cu statut primar;
    - cu “caractere normale” (ex. Fix), sunt tipărite denumurile serviciilor care utilizează banda respectivă cu statut secundar.
    În delimitarea benzilor, s-a adoptat convenţional regula după care frecvenţa corespunzătoare limitei inferioare aparţine benzii considerate, iar frecvenţa corespunzătoare limitei superioare aparţine benzii următoare.
    Notă: Utilizarea mijloacelor radioelectronice conform TNABF este permisă numai cu respectarea standardelor, reglementărilor în domeniul radiocomunicaţiilor şi a procedurilor de autorizare în vigoare.
    [Paragraful 1.3 în redacția  HCSFR4 din 09.03.17, MO128-132/21.04.17 art.830]

    tabelul național
    [Tabelul naţional modificat prin HCSFR1 din 26.10.18, MO424-429/16.11.18 art.1683]
    [Tabelul naţional modificat prin HCSFR4 din 09.03.17, MO128-132/21.04.17 art.830]
    [Tabelul naţional modificat prin HCSFR3 din 01.07.13, MO185-189/17.07.15 art.1317]
    [Tabelul naţional modificat prin HCSFR1 din 02.08.13, MO284-289/06.12.13 art.1821]