OSPCSEM195/2009
ID intern unic:  334944
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL PROTECŢIEI CIVILE ŞI SITUAŢIILOR EXCEPŢIONALE
ORDIN Nr. 195
din  25.11.2009
cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
realizarea supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor în
Republica Moldova
Publicat : 18.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 100-102     art Nr : 369
    MODIFICAT
   
OSPCSE141 din 01.07.16, MO206-214/15.07.16 art.1183
   
OSPCSE182 din 11.11.11, MO216-221/09.12.11 art.2004; în vigoare 09.12.11    În conformitate cu prevederile Legii nr.267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor, precum şi în scopul perfecţionării bazei normativ-juridice a Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne în domeniul prevenirii incendiilor,
ORDON:
    1. A aproba Regulamentul privind organizarea şi realizarea supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor în Republica Moldova (anexa nr.1).
    2. A aproba blanchetele formalizate ale organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor (anexa nr.2).
    3. Controlul executării ordinului se atribuie şefului-adjunct al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI, şeful Direcţiei salvatori şi pompieri, colonel al serviciului de salvare Anatol Viniciuc.

    ŞEFUL SERVICIULUI PROTECŢIEI
    CIVILE ŞI SITUAŢIILOR EXCEPŢIONALE,
    COLONEL ALS/SALVARE                                                Mihail HARABAGIU

    Nr. 195. Chişinău, 25 noiembrie 2009.


Notă informativă

la Ordinul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
nr.195 din 25 noiembrie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului
 privind
organizarea şi realizarea supravegherii de stat a măsurilor
contra incendiilor în Republica Moldova

    Regulamentul privind organizarea şi realizarea supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor în Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Serviciului PC şi SE nr.195 din 25.11.2009, este elaborat în scopul creării unui mecanism eficient de punere în aplicare şi funcţionare a Legii nr.267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor, precum şi în scopul ridicării nivelului de protecţie a persoanelor şi bunurilor acestora contra incendiilor şi urmărilor sale nefaste.
    Reacţionînd la recentele incendii de proporţii cu pierderea vieţilor omeneşti, ce au avut loc în statele vecine, se impune necesitatea mediatizării prevederilor Regulamentului respectiv, care constă dintr-un set de norme a căror menire principală este prevenirea incendiilor şi asigurarea securităţii persoanelor.
    Reglementările nominalizate determină modul de organizare şi realizare de către persoanele cu funcţii de răspundere ale organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, a activităţii privind respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor de către ministere şi departamente, organele administraţiei publice centrale şi locale, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, indiferent de tipul de proprietate şi formă juridică de organizare, inclusiv cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizi.
    Reieşind din cele expuse şi luînd în consideraţie interesele statului şi societăţii, considerăm oportun publicarea prezentului Regulament în actul oficial al Republicii Moldova.

    Şeful Serviciului,
    colonel al s/salvare                                 Mihail  HARABAGIU


Anexa nr.1
la Ordinul Serviciului Protecţiei Civile
şi Situaţiilor Excepţionale al MAI
nr.195 din 25 noiembrie 2009

REGULAMENTUL
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI REALIZAREA SUPRAVEGHERII
DE STAT
A MĂSURILOR CONTRA INCENDIILOR ÎN
 REPUBLICA MOLDOVA

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind organizarea şi realizarea supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor în Republica Moldova (în continuare - Regulament) determină modul organizării şi efectuării de către persoanele cu funcţii de răspundere ale organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor (în continuare - SSMCI) a activităţii privind respectarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, indiferent de tipul de proprietate şi formă juridică de organizare, inclusiv cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii (în continuare - cetăţeni) a normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor.
    2. Împuternicirile organelor SSMCI, prevăzute de prezentul Regulament, nu eliberează ministerele şi departamentele, organele administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile şi organizaţiile, întreprinderile şi persoanele cu funcţii de răspundere, de obligaţiile ce ţin de controlul sistematic, respectarea şi îndeplinirea reglementărilor de apărare împotriva incendiilor la obiectivele din subordine.
    3. Pentru organizarea şi exercitarea controlului departamental asupra situaţiei în domeniul apărării împotriva incendiilor se creează servicii speciale în cadrul structurii ministerelor şi departamentelor, organelor administraţiei publice, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor.
    4. Ministerele, alte autorităţi şi instituţii, unităţi economice, factorii de decizie, alte categorii de salariaţi, precum şi persoanele fizice sînt obligaţi să asigure accesul nestingherit la obiective şi la documentaţia ce ţine de apărarea împotriva incendiilor în timpul exercitării obligaţiilor de supraveghere ale inspectorilor de stat pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor.
II. INSPECTORII DE STAT PENTRU SUPRAVEGHEREA
MĂSURILOR CONTRA INCENDIILOR

    5. În activitatea sa organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor se conduc de Constituţia Republicii Moldova, de actele legislative şi normative, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de prezentul Regulament.
    6. Sarcinile principale ale organelor SSMCI sînt:
    1) Organizarea elaborării măsurilor de stat şi reglementării normative în domeniul apărării împotriva incendiilor.
    2) Supravegherea de stat a măsurilor contra incendiilor în localităţi, la întreprinderi, instituţii, organizaţii (în continuare - întreprinderi), indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.
    3) Organele SSMCI în conformitate cu sarcinile puse:
    a) contribuie la elaborarea actelor legislative, normelor şi regulilor în domeniul apărării împotriva incendiilor, întocmesc avize asupra proiectelor ce conţin reglementări de apărare împotriva incendiilor;
    b) supraveghează modul în care ministerele, autorităţile administrative centrale, instituţiile şi organizaţiile centrale, factorii de decizie, alte categorii de lucrători, precum şi cetăţenii respectă legislaţia în vigoare;
    c) organizează realizarea politicii tehnico-ştiinţifice în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    d) efectuează cu alte organe de supraveghere sau de sine stătător controlul asupra pericolului de incendiu al mărfurilor, lucrărilor, serviciilor.
    e) examinează şi coordonează  documentaţia urbanistică de proiect şi deviz pentru construcţia, reparaţia capitală, reconstrucţia, extinderea şi reutilarea tehnică a întreprinderilor, clădirilor şi edificiilor în caz de devieri întemeiate de la  normele în vigoare sau în lipsa acestora;
    f) activează în cadrul comisiilor de selectare a terenurilor şi de recepţie a construcţiilor;
    g) conlucrează cu ministerele, autorităţile administrative centrale, instituţiile şi organizaţiile centrale în asigurarea apărării împotriva incendiilor;
    h) aplică, în conformitate cu legislaţia în vigoare, sancţiuni, sub formă de amendă, factorilor de decizie, persoanelor fizice şi juridice pentru nerespectarea sau neîndeplinirea standardelor, condiţiilor tehnice, normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor, prescripţiilor şi avizelor;
    i) desfăşoară acţiuni de examinare (constatare) a incendiilor şi consecinţelor acestora;
    j) contribuie la consolidarea şi dezvoltarea societăţilor şi formaţiunilor benevole de pompieri;
    k) asigură activitatea de informare, instruire şi educare privind apărarea împotriva incendiilor;
    l) acordă ajutor întreprinderilor şi instituţiilor în organizarea studierii de către lucrători, elevi şi studenţi a regulilor de apărare împotriva incendiilor în activitate şi în viaţa cotidiană;
    m) conlucrează cu alte organe de supraveghere de stat şi cu formaţiunile benevole de pompieri.
    7. În realizarea SSMCI, directivele şi dispoziţiile inspectorilor de stat pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor ierarhic superiori sînt obligatorii spre executare pentru inspectorii de stat pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor ierarhic inferiori. Implicarea altor factori de decizie în activitatea acestora este inadmisibilă.
    Inspectorii de stat pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor ierarhic superiori  sînt în drept, în anumite cazuri, să modifice deciziile inspectorilor de stat pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor ierarhic inferior.
III. DREPTURILE, OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITATEA
FACTORILOR
DE DECIZIE AI ORGANELOR SSMCI
    8. Organul central al SSMCI:
    1) Dirijează activitatea organelor SSMCI din republică.
    2) Asigură realizarea atribuţiilor stabilite de Legea nr. 267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor.
    3) Organizează activitatea organelor SSMCI în domeniul prevenirii incendiilor la întreprinderile şi în localităţile teritoriului deservit.
    4) Stabileşte ordinea şi termenele efectuării controalelor tehnice de specialitate la întreprinderi şi în localităţi.
    5) Ţine evidenţa şi analizează activitatea organelor locale ale SSMCI.
    6) Elaborează, în ordinea stabilită, acte normative ce ţin de apărarea împotriva incendiilor.
    7) Organizează şi realizează reciclarea cadrelor organelor locale ale SSMCI.
    8) În comun cu societăţile antiincendiare şi cu alte organizaţii obşteşti participă la instruirea populaţiei în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.
    9) Informează organele administraţiei publice centrale despre starea apărării împotriva incendiilor la întreprinderi şi în localităţi.
    10) Elaborează proiecte de decizii şi hotărîri ale Guvernului privind asigurarea apărării împotriva incendiilor pe teritoriul republicii, precum şi dezvoltarea şi perfecţionarea bazei tehnico-materiale a Serviciului salvatori şi pompieri (în continuare – SSP).
    11) Efectuează coordonarea regulilor, instrucţiunilor şi alte acte normative în domeniul apărării împotriva incendiilor, elaborate de ministere, instituţii, organizaţii şi întreprinderi.
    12) Informează organele abilitate cu drept de autorizare şi licenţiere despre nerespectarea de către solicitanţi a condiţiilor de eliberare a licenţelor în ce priveşte apărarea împotriva incendiilor.
    13) Organizează conlucrarea cu organele centrale de supraveghere tehnică, energetică, cu alte organe de supraveghere în scopul efectuării controlului pericolului de incendiu al mărfurilor (lucrărilor, serviciilor) şi al stării de apărare împotriva incendiilor la întreprinderi şi în localităţi în baza ordinelor şi instrucţiunilor comune.
    14) În baza analizei incendiilor şi a stării de protecţie contra incendiilor a întreprinderilor şi localităţilor elaborează şi realizează măsuri orientate spre prevenirea şi stingerea incendiilor.
    15) Organizează şi duce lucrul de informare în masă în domeniul apărării împotriva incendiilor.
    16) Organizează conlucrarea cu alte servicii ale organelor afacerilor interne în domeniul apărării împotriva incendiilor.
    17) Relevează şi generalizează formele şi metodele adecvate ale activităţii de prevenire a incendiilor la întreprinderi şi în localităţi şi contribuie la introducerea lor în activitatea organelor SSMCI.
    18) Efectuează controlul activităţii organelor locale ale SSMCI şi le acordă ajutor practic.
    19) Desfăşoară lucrul de organizare şi consolidare a subdiviziunilor SSMCI în localităţi şi la întreprinderi.
    20) Ţine evidenţa incendiilor şi consecinţelor acestora.
    21) Organizează şi efectuează controale selective ale organizaţiilor de proiectare privind corespunderea documentaţiei de proiect şi deviz a normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor.
    22) Contribuie la înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor pentru efectuarea lucrărilor şi prestarea serviciilor în domeniul apărării împotriva incendiilor.
    9. Organele locale ale SSMCI:
    1) Ţin evidenţa întreprinderilor (obiectivelor) amplasate pe teritoriul deservit şi prezintă în organul central al SSMCI propuneri cu privire la periodicitatea controlului lor.
    În evidenţă se iau toate obiectivele din teritoriul deservit.
    2) Organizează şi efectuează controlul stării de apărare împotriva incendiilor în localităţi şi la întreprinderi, verifică respectarea de către persoanele cu funcţii de răspundere, salariaţi şi cetăţeni a prevederilor standardelor, normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor.
    3) Analizează situaţia referitoare la incendii şi starea de apărare împotriva incendiilor la întreprinderi şi în localităţi, elaborează măsuri pentru sporirea protecţiei contra incendiilor pe teritoriul deservit.
    4) Conlucrează în activitatea de supraveghere cu alte organe locale de supraveghere.
    5) Informează despre starea de apărare împotriva incendiilor şi prezintă organelor administraţiei publice locale şi întreprinderilor propuneri întemeiate în scopul consolidării apărării împotriva incendiilor în localităţi şi la întreprinderi.
    6) Efectuează evidenţa incendiilor şi consecinţelor acestora.
    7) Efectuează împreună cu alte organe de supraveghere sau de sine stătător controlul asupra pericolului de incendiu al mărfurilor, lucrărilor, serviciilor.
    8) Efectuează controlul selectiv asupra respectării de către organizaţiile de proiectare, construcţie, de către persoanele cu funcţie de răspundere, cetăţeni a prevederilor standardelor, normelor şi regulilor privind apărarea împotriva incendiilor la proiectare, construcţie, reparaţii capitale, reconstrucţie şi reutilare tehnică a obiectivelor.
    9) Folosesc pe deplin drepturile acordate organelor SSMCI în ordinea şi măsura stabilită de legislaţia în vigoare.
    10) Contribuie la organizarea, consolidarea şi dezvoltarea formaţiunilor benevole de pompieri, organizează pregătirea şi antrenarea lor pentru exercitarea măsurilor de  prevenire şi stingere a incendiilor.
    11) Desfăşoară activitatea de informare în masă în domeniul apărării împotriva incendiilor pe teritoriul deservit.
    12) Acordă ajutor întreprinderilor în organizarea studierii de către specialişti, lucrători, elevi, studenţi şi cetăţeni a regulilor de apărare împotriva incendiilor.
    13) Asigură controlul respectării de către întreprinderi şi cetăţeni a actelor normative în domeniul certificării şi licenţierii unor genuri de activităţi (lucrări şi servicii) specifice apărării împotriva incendiilor.
    14)  Participă în activitatea comisiilor de recepţie a obiectivelor.
    10. Organele SSMCI sînt obligate:
    1) Să exercite funcţiile sale în baza legislaţiei în vigoare, actelor normative ce reglementează activitatea de supraveghere de stat a măsurilor contra incendiilor şi în baza prezentului Regulament.
    2) Să cunoască prevederile standardelor, normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor, altor acte normative în domeniul apărării împotriva incendiilor.
    3) Să folosească drepturile acordate, pentru asigurarea îndeplinirii cerinţelor de apărare împotriva incendiilor ale standardelor, normelor şi regulilor, precum şi îndeplinirea la timp a prescripţiilor organelor SSMCI.
    4) Să cunoască starea de apărare împotriva incendiilor, pericolul de incendiu al obiectivelor şi să controleze starea lor conform planului-grafic aprobat.
    5) Să efectueze la orice oră de zi sau noapte controlul tehnic de specialitate la obiectivele cu aglomerări de persoane. Totodată, este interzis controlul de noapte al caselor, construcţiilor şi apartamentelor individuale.
    6) Să exercite controlul asupra modului în care organizaţiile de proiectări, construcţii, unităţile economice şi cetăţenii respectă reglementările de apărare împotriva incendiilor la proiectarea, construcţia, reconstrucţia şi reutilarea tehnică a obiectivelor.
    7) Să analizeze starea de apărare împotriva incendiilor a obiectivelor şi localităţilor, să elaboreze măsuri concrete pentru consolidarea protecţiei lor contra incendiilor.
    8) Să informeze organele administraţiei publice şi populaţia despre starea apărării împotriva incendiilor la întreprinderi şi în localităţi.
    9) Să acorde ajutor formaţiunilor benevole de pompieri în organizarea lucrărilor de profilaxie şi a pregătirii de luptă, să controleze activitatea lor.
    10) Să acorde ajutor la instituirea în instituţiile de învăţămînt a echipelor tinerilor salvatori  şi pompieri, să petreacă cu ei lecţii conform programului.
    11) Să verifice modul în care ministerele, autorităţile administrative centrale, instituţiile şi organizaţiile centrale, unităţile economice, factorii de decizie, alte categorii de lucrători, precum şi cetăţenii, respectă standardele, normele şi regulile în domeniul apărării împotriva incendiilor.
    12) Să verifice respectarea condiţiilor certificării şi licenţierii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi îndeplinirea încheierilor, eliberate de organele SSMCI, pe alte genuri de activitate. Să prezinte în ordinea stabilită propuneri cu privire la retragerea licenţelor.
    13) Să ţină evidenţa lucrului de prevenire a incendiilor şi să efectueze analiza pe direcţiile de activitate prevăzute de obligaţiunile funcţionale (fişele de post).
    11. Organele SSMCI au dreptul:
    1) Să prezinte organelor de stat şi întreprinderilor propuneri cu privire la realizarea măsurilor urgente, necesare pentru asigurarea apărării împotriva incendiilor.
    2) Să ceară de la ministere, autorităţile administrative centrale, instituţiile şi organizaţiile centrale, persoane juridice şi fizice, informaţia şi documentaţia ce caracterizează apărarea împotriva incendiilor, precum şi datele despre incendiile generate şi consecinţele lor.
    3) Să informeze organele de licenţiere despre nerespectarea de către candidaţi a condiţiilor licenţelor în domeniul apărării împotriva incendiilor.
    4) La acces liber (la prezentarea legitimaţiei de serviciu) pe teritoriul şi în toate încăperile întreprinderii în scopul controlului apărării împotriva incendiilor.
    5) Să verifice îndeplinirea de către organizaţiile de proiectare şi de construcţie a cerinţelor apărării împotriva incendiilor ale standardelor, normelor şi regulilor la proiectare, construcţie, reparaţii capitale, reconstrucţie, extindere şi reutilare tehnică a întreprinderilor, clădirilor şi edificiilor.
    6) Să prezinte la adresa conducătorilor de întreprinderi, persoanelor cu funcţie de răspundere şi cetăţenilor prescripţii obligatorii pentru înlăturarea încălcărilor cerinţelor de apărare împotriva incendiilor ale standardelor, normelor şi regulilor, inclusiv pentru asigurarea apărării împotriva incendiilor a mărfurilor, lucrărilor, serviciilor.
    7) Să suspende total sau parţial lucrul unităţii economice (a unei lucrări aparte), să interzică exploatarea clădirii, încăperii, sectorului de producţie sau agregatului în caz de depistare a încălcărilor reglementărilor de apărare împotriva incendiilor, a cauzelor şi condiţiilor, care ar putea conduce la izbucnirea incendiului, la periclitarea vieţii şi sănătăţii oamenilor, la distrugerea valorilor materiale, precum şi să suspende lucrările de construcţie şi  reconstrucţie a obiectivelor dacă s-au constatat abateri de la documentaţia de proiect şi deviz sau dacă nu sînt respectate reglementările de apărare împotriva incendiilor, care se conţin în standarde, norme şi reguli.
    Suspendarea se efectuează în baza hotărîrii judecătoreşti, iar în cazul unui pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea oamenilor, pentru mediul înconjurător şi valorile materiale – imediat şi cu adresarea, în termen de 3 zile lucrătoare, în instanţa judecătorească privind confirmarea legalităţii suspendării.
    8) Să aplice în conformitate cu legislaţia în vigoare sancţiuni, sub formă de amendă, factorilor de decizie şi persoanelor fizice pentru nerespectarea sau neîndeplinirea standardelor, condiţiilor tehnice, normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor, prescripţiilor şi avizelor organelor SSMCI.
    9) Să ceară de la ministere, autorităţile administrative centrale, instituţiile şi organizaţiile centrale efectuarea încercărilor de verificare a substanţelor, materialelor, articolelor, utilajului, elementelor de construcţie privind pericolul de incendiu, efectuarea analizelor mediului înconjurător privind pericolul de incendiu, controlul sistemelor şi mijloacelor de protecţie contra incendiilor.
    10) Să organizeze şi să efectueze în conformitate cu legislaţia în vigoare certificarea producţiei şi serviciilor în domeniul pericolului de incendiu, precum şi certificarea mijloacelor de asigurare a apărării împotriva incendiilor.
    11) Să instruiască specialiştii ministerelor, autorităţilor administrative centrale, instituţiilor şi organizaţiilor centrale în domeniul apărării împotriva incendiilor.
    12) Să antreneze specialiştii ministerelor, autorităţilor administrative centrale, instituţiilor şi organizaţiilor centrale, cu acordul conducătorilor, să participe în realizarea sarcinilor puse în faţa organelor SSMCI.
    13) Să presteze întreprinderilor şi cetăţenilor servicii în domeniul apărării împotriva incendiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    14) Să organizeze conform contractelor protecţia obiectivelor împotriva incendiilor, inclusiv deservirea tehnică a instalaţiilor automate de protecţie contra incendiilor.
    15) Să efectueze controlul documentelor corespunzătoare ce permit dirijarea tehnică a lucrărilor cu pericol de incendiu sau la efectuarea lor, precum şi respectarea cerinţelor speciale, stabilite pentru angajarea la lucrul legat de pericolul ridicat de explozie şi incendiu, de exploatarea instalaţiilor automate de protecţie contra incendiilor.
    16) Să folosească gratuit mijloacele de informare în masă publice în scopul  informării populaţiei despre incendii şi consecinţele acestora.
    17) Să efectueze la orice oră de zi sau de noapte controlul tehnic de specialitate la obiective, să emită dispoziţii, avertismente, avize şi recomandări privind lichidarea încălcărilor standardelor, normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor.
    12. Factorii de decizie ai organelor SSMCI poartă răspunderea conform legislaţiei pentru neîndeplinirea obligaţiilor sale şi exercitarea incorectă a drepturilor acordate.
    13. Nu se admite antrenarea colaboratorilor organelor SSMCI la îndeplinirea sarcinilor şi lucrărilor, care nu sînt legate de realizarea funcţiilor, expuse în prezentul Regulament.
IV. ORGANIZAREA ŞI PLANIFICAREA LUCRULUI ORGANELOR
SUPRAVEGHERII
DE STAT A MĂSURILOR CONTRA INCENDIILOR
    14. Planificarea, evidenţa şi analiza lucrului
    1) În activitatea organelor SSMCI sînt stabilite obligaţiile funcţionale ale colaboratorilor în domeniul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, cu repartizarea concretă a obiectivelor în zona de competenţă.
    [Pct.14 subpct.1) modificat prin OSPCSE141 din 01.07.16, MO206-214/15.07.16 art.1183]
    2) Organele SSMCI activează în baza planurilor de lucru. Planurile de lucru se elaborează în baza analizei incendiilor, stării de apărare împotriva incendiilor la obiective şi în localităţi, ţinînd cont de soluţionarea problemelor curente şi de perspectivă a activităţii operative de serviciu, de îndeplinirea dispoziţiilor şi deciziilor organelor administraţiei publice, de ordinele şi indicaţiile organelor ierarhic superioare.
    3) În organele SSMCI se elaborează următoarele planuri de lucru:
    a) în organul central al SSMCI - pe an, trimestru şi lună.
    b) în organele locale ale SSMCI – pe an, trimestru, lună, precum şi planul-grafic anual de control al stării de apărare împotriva incendiilor la întreprinderi şi în localităţi (blancheta - forma nr.1).
    4) Fiecare lucrător al organului local al SSMCI este obligat să întocmească planul-grafic individual lunar, (blancheta - forma nr.2) aprobat de şeful subdiviziunii.
    În planul-grafic lunar minimum 15 zile trebuie să fie repartizate pentru efectuarea lucrului de prevenire a incendiilor nemijlocit la obiective, să fie planificat lucrul cu agenţii economici, propaganda împotriva incendiilor, realizarea hotărîrilor organelor puterii de stat, ordinelor şi dispoziţiilor organului central al SSMCI.
    Lucrul de prevenire a incendiilor trebuie planificat în funcţie de perioada sezonieră (primăvară-vară, toamnă-iarnă), condiţiile locale, situaţia operativă, importanţa şi pericolul de incendiu al obiectivelor.
    Şefii organelor SSMCI locale, luînd în consideraţie pericolul de incendiu a obiectivelor dislocate, divizează teritoriul administrativ al APL în zone de competenţă, care la rîndul său se întăresc prin ordin intern după angajaţii OSSMCI, pentru organizarea şi desfăşurarea supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor la obiectivele dislocate în zona de competenţă întărită.
    Extrasul din ordin se anexează la fişa de post a fiecărui angajat în parte, cu care acesta face cunoştinţă contra semnătură.
    Angajaţii OSSMCI sînt obligaţi să ducă evidenţa a tuturor obiectivelor din zona de competenţă întărită şi să întreprindă măsuri de asigurare a securităţii la incendiu.
    Agenţii economici ce activează prin contract în incinta obiectivelor, se vor lua la evidenţă numai în cazul în care vor obţine acte permisive de la organele SSMCI. Pentru aceştia se vor întocmi dosar de supraveghere a obiectivului şi se vor atribui  numărul de ordine prin bară (ex. nr. dosarului obiectivului locator (100)/ nr. dosarului obiectivului locatar(1), va fi 100/1)
    [Pct.14 alineat modificat prin OSPCSE141 din 01.07.16, MO206-214/15.07.16 art.1183]
    15. Analiza incendiilor şi a activităţii de serviciu în organele SSMCI se efectuează în fiecare lună.
    Analiza incendiilor prevede examinarea cauzelor, condiţiilor, locului, timpului şi cercetarea altor factori ce au contribuit la izbucnirea lor sau la decesul  persoanelor.
    Analiza activităţii de prevenire a incendiilor şi de serviciu prevede aprecierea: stării de apărare împotriva incendiilor a teritoriului (sectorului) deservit, calităţii şi oportunităţii controalelor apărării împotriva incendiilor, activităţii administrative de drept, propagandei contra incendiilor, lucrului cu formaţiunile benevole de pompieri şi altor direcţii de activitate.
    16. La schimbarea situaţiei operative în planurile de lucru trebuie introduse măsurile suplimentare corespunzătoare.
    17. Controlul îndeplinirii planurilor de lucru se atribuie şefilor organelor SSMCI. Lucrul extraplan se reflectă în capitolul III (activitatea supraplan) din planul-grafic lunar.
    În caz de neîndeplinire a unor măsuri se întocmeşte un raport la adresa conducătorului organului SSMCI, unde se indică cauzele neîndeplinirii cu propuneri de transfer a măsurii pentru altă lună.
    18. Controlul stării de apărare împotriva incendiilor
    1) Controlul obiectivelor cu aglomerări de persoane pe timp de noapte se efectuează noaptea o dată în 6 luni.
    11) În situaţia în care se prevede evaluarea riscului de incendiu a obiectivului la care desfăşoară activitatea de întreprinzător una sau mai multe persoane pasibile evaluării aflate în locaţiune, obiectivul se supune evaluării în ansamblu, inclusiv şi încăperile date în locaţiune, cu prescrierea măsurilor de înlăturare încălcărilor depistate şi aplicarea sancţiunilor administrative proprietarului obiectivului. Asigurarea securităţii la incendiu este atribuită proprietarului (arendatorului) în parte ce ţine de corespunderea obiectivului supus locaţiunii standardelor, normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor. Persoanele aflate în locaţiune răspund de respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor în activitatea sa cotidiană (de regim), dacă nu este altfel stabilit de către părţi.
    [Pct.18 subpct.11) introdus prin OSPCSE141 din 01.07.16, MO206-214/15.07.16 art.1183]
    2) Controalele se efectuează cu participarea conducătorilor obiectivelor sau a reprezentanţilor desemnaţi de către aceştia. La efectuarea controlului se implică personalul de comandă al serviciului departamental de pompieri, precum şi şefii formaţiunilor benevole de pompieri.
    Despre data controlului se înştiinţează din timp conducătorul obiectivului sau persoana ce îl înlocuieşte.
    3) Înaintea efectuării controlului este necesar de studiat documentaţia tehnică ce caracterizează pericolul de incendiu al obiectivului; de luat cunoştinţă de materialele despre incendii şi prescripţiile pe controalele anterioare; de selectat documentele normative (regulile de apărare împotriva incendiilor, normele, standardele); de studiat ordinele departamentale, indicaţiile, dispoziţiile orientate spre asigurarea apărării împotriva incendiilor.
    4) În timpul controlului detaliat e necesar de verificat:
    a) acţiunile conducerii şi factorilor de decizie orientate spre asigurarea apărării împotriva incendiilor a obiectivului, prezenţa ordinelor, indicaţiilor, dispoziţiilor, instrucţiunilor ce reglementează organizarea lucrului în acest domeniu, cunoaşterea de către lucrătorii obiectivului a cerinţelor  regulilor şi instrucţiunilor privind măsurile de apărare împotriva incendiilor;
    b) nivelul de îndeplinire a cerinţelor de apărare împotriva incendiilor ale normelor, regulilor şi standardelor, ordinelor organizaţiilor superioare, hotărîrilor organelor puterii de stat privind problemele apărării împotriva incendiilor, prescripţiilor organelor SSMCI;
    c) nivelul pregătirii de luptă al SSP la obiectiv, starea tehnicii de intervenţie la incendii;
    d) teritoriul obiectivului, toate clădirile, edificiile şi instalaţiile, inclusiv cele în stadiu de construcţie, reconstrucţie şi reutilare tehnică;
    e) cultivarea cunoştinţelor referitoare la apărarea împotriva incendiilor şi instruirea angajaţilor întreprinderilor în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    f) organizarea şi contribuirea activităţii formaţiunilor benevole de pompieri;
    g) organizarea de către administraţia întreprinderilor, obiectivelor a activităţii de prevenire, inclusiv examinarea incendiilor produse pe teritoriul lor;
    h) organizarea cooperării şi acordarea susţinerii SSP în timpul stingerii incendiilor, constatării cauzelor şi condiţiilor izbucnirii şi dezvoltării lor, precum şi în vederea depistării persoanelor în culpă de încălcarea cerinţelor de apărare împotriva incendiilor şi de producere a acestora;
    i) asigurarea accesului subunităţilor de salvatori şi pompieri în timpul exercitării funcţiilor lor de serviciu pe terenul, în clădirile, construcţiile şi la alte obiective ale întreprinderii.
    19. După finalizarea controlului detaliat, colaboratorul organului SSMCI trebuie să discute cu conducerea obiectivului şi cu factorii de decizie interesaţi despre neajunsurile depistate, măsurile propuse şi termenele de executare.
    20. Supravegherea de stat privind evaluarea riscului de incendiu la obiective se va finaliza cu întocmirea la faţa locului a actului de control (se anexează)”. Actul de control se întocmeşte în două exemplare, se numerotează şi se semnează pe fiecare pagină de angajatul organului SSMCI care a efectuat evaluarea, persoana supusă controlului şi alte persoane participante.
    Un exemplar al actului de control se înmînează, contra unei confirmări scrise pe actul de control, persoanei supuse controlului. În cazul în care persoana supusă controlului refuză să semneze şi să primească actul de control, sub semnătura evaluatorului se face menţiunea: „A refuzat să semneze şi să primească actul de control.”, iar persoanei în cauză, actul i se expediază prin orice modalitate, care asigură angajatului organului SSMCI confirmarea recepţionării actului de persoana evaluată.
    În rezultatul controlului detaliat, conducătorilor întreprinderilor, factorilor de decizie şi cetăţenilor li se înmînează prescripţii (blancheta - forma nr.3) pentru înlăturarea obligatorie a încălcărilor prevederilor standardelor, normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor.
    Colaboratorul organului SSMCI poate recomanda măsuri necesare pentru prevenirea incendiilor şi asigurarea apărării împotriva incendiilor a obiectivelor.
    Prescripţiile se îndeplinesc în două exemplare în termen nu mai mare de 10 zile: primul - după efectuarea controlului se înmînează pentru a le semna conducătorului obiectivului, al doilea - rămîne pentru control în organul SSMCI şi se păstrează în dosarul de supraveghere (blancheta - forma nr.4).
    Prescripţiile se semnează de către conducătorul obiectivului şi colaboratorul organului SSMCI ce a efectuat controlul şi se înregistrează în registrul de evidenţă a prescripţiilor (blancheta - forma nr.5).
    În timpul efectuării controalelor de specialitate ale fondului locativ (caselor particulare şi a blocurilor de locuit pînă la 9 nivele, inclusiv cu înălţimea de pînă la 28 m) cetăţenilor sau persoanelor cointeresate se remit prescripţii cu măsuri de asigurare a apărării împotriva incendiilor cu înregistrarea lor în registrul respectiv (blancheta - forma nr.6).
    [Pct.20 modificat prin OSPCSE141 din 01.07.16, MO206-214/15.07.16 art.1183]
    21. Colaboratorul organului SSMCI trebuie să insiste asupra înlăturării pe parcursul controlului a încălcărilor cu caracter de regim (lucrărilor cu pericol de incendiu, exploatarea incorectă a aparatelor electrocasnice, fumatul etc.).
    1) Organele SSMCI acordă suport didactic instituţiilor de învăţămînt în vederea propagării calitative a cunoştinţelor apărării împotriva incendiilor. În conlucrare cu instituţiile nominalizate organizează desfăşurarea competiţiilor la sportul aplicativ al salvatorilor şi pompierilor, precum şi a altor activităţi de domeniu.
    2) În caz de eschivare de la îndeplinirea sau îndeplinirea cu întîrziere a prescripţiilor, se aplică măsuri administrative în conformitate cu legislaţia în vigoare. Măsurile prevăzute în prescripţiile precedente şi neîndeplinite se înscriu în capitolul I al prescripţiei noi cu indicarea termenului iniţial de îndeplinire.
    3) În timpul controlului de verificare, colaboratorul organului SSMCI determină cauzele neîndeplinirii măsurilor propuse, ia măsuri în conformitate cu Codul contravenţional al RM şi Legea privind apărarea împotriva incendiilor, face însemnări în prescripţii. Pe încălcările noi depistate se înmînează prescripţia SSMCI, care este supliment la prescripţia controlului detaliat, cu înregistrarea ei în registrul respectiv.
    4) Controlul complex se organizează şi se efectuează conform planurilor speciale, indicaţiilor organului SSMCI central cu scopul depistării cauzelor şi condiţiilor ce au dus la complicarea situaţiei privind incendiile la obiectivele subordonate ministerelor, autorităţilor administrative centrale, instituţiilor şi organizaţiilor centrale, precum şi în localităţi, aprecierii stării de apărare împotriva incendiilor şi elaborării măsurilor orientate la ridicarea nivelului protecţiei contra incendiilor.
    5) Controalele complexe prevăd controlul detaliat al tuturor obiectivelor ministerului, autorităţii administrative centrale, instituţiei şi organizaţiei centrale, localităţii.
    6) Controalele complexe ale stării de apărare împotriva incendiilor a localităţilor se înfăptuieşte de către o comisie în frunte cu conducătorul organului SSMCI.
    7) Concluziile pe materialele controalelor complexe ale ramurilor economiei naţionale, localităţilor, cu propuneri concrete de sporire a protecţiei lor contra incendiilor se adresează ministerelor, autorităţilor administrative centrale, instituţiilor şi organizaţiilor centrale şi organelor administrării publice locale pentru luarea măsurilor necesare.
    8) Controlul special (operativ) - control prin sondaj asupra gradului de apărare împotriva incendiilor a unor clădiri, încăperi, sisteme de protecţie contra incendiilor, de telecomunicaţii etc., luînd în calcul anotimpul, specificul activităţii întreprinderilor, obiectivelor, starea privind incendiile.
    9) După finalizarea controalelor, în registrul de evidenţă a obiectivelor (blancheta - forma nr.7) şi în plan-graficul anual se fac însemnările corespunzătoare.
    Concomitent se operează modificări (în caz de schimbare a destinaţiei, planificării clădirii etc.) pe planul general al obiectivului anexat la dosar.
    10) Subdiviziunile serviciului întocmesc pentru fiecare an calendaristic nomenclatorul dosarelor de supraveghere a obiectivelor (numerotarea dosarelor de supraveghere se efectuează în conformitate cu numărul de ordine al obiectivului din planul-grafic anual) care se coordonează cu organul central al SSMCI şi se aprobă de şeful subunităţii.
    11) Nomenclatorul dosarelor se întocmeşte pe compartimente în corespundere cu structura statelor de organizare.
    12) Numerele de ordine ale dosarelor din nomenclator constituie numerele dosarelor din anul curent.
    13) Obiectivele noi deschise (schimbarea denumirii, locului amplasării, tipul de activitate etc.) se înregistrează în planul-grafic anual cu numărul nou de înregistrare.
    14) O dată în semestru prin intermediul administraţiei publice locale/organelor fiscale, colaboratorii organului SSMCI sînt obligaţi să concretizeze lista (denumirea) tuturor agenţilor economici ce activează în teritoriul deservit cu includerea lor în planul-grafic anual şi în registrul de evidenţă a obiectivelor.
    15) Revizuirea dosarelor de supraveghere şi a actelor anexate la acestea se va efectua la finele fiecărui an calendaristic.
    [Pct.21 subpct.15) în redacția OSPCSE141 din 01.07.16, MO206-214/15.07.16 art.1183]
    16) Dosarele se deschid numai în limita parvenirii spre anexare a primului document executat, cu înregistrarea lui în nomenclator, indicînd data.
    17) Pe coperta dosarului se completează: denumirea obiectivului, adresa amplasării obiectivului şi numărul dosarului.
    18) Dosarul de supraveghere a obiectivului va conţine următoarele:
    1) Pe coperta dosarului se completează: denumirea obiectivului, adresa amplasării obiectivului şi numărul dosarului.
    2) Foaia de titlu în care se indică:
    - forma juridică de organizare (pers. fizică, Î.I., S.R.L, S.A., Î.S.);
    - denumirea completă a obiectului;
    - date de identificare (cod IDNO sau fiscal; tel. serviciu);
    - adresa sediului, telefon, fax, e-mail;
    - numele, prenumele conducătorului, tel. serv.;
    - numele, prenumele inginerului şef, tel. serv.;
    - numele, prenumele persoanei cu funcţii de răspundere în domeniul AÎI, tel. serv.;
    Aspecte generale:
    - gen de activitate;
    - anul de construcţie (recepţie finală);
    - suprafaţa / volumul construcţiei;
    - număr de nivele (regim de înălţime);
    - Clasa de pericol de incendiu funcţional (F1,F2 etc…);
    - existenţa spaţiilor de siguranţă la foc;
    - personal angajat (număr estimativ);
    Date referitoare la construcţie/instalaţie/amenajare:
    - gradul de rezistenţă la foc (GRF) la foc (din proiect sau alte documente tehnice);
    - număr de compartimente de incendiu (căi de acces, intervenţie şi evacuare);
    - ascensoare de intervenţie;
    Date tehnice:
    - sisteme de ventilaţie/climatizare;
    - sisteme de încălzire (tipul şi agent termic);
    - instalaţii electrice (locul amplasării panoului electric de distribuţie);
    - instalaţii de alimentare cu gaze;
    - iluminatul de siguranţă;
    - instalaţii /dispozitive de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi;
    - mijloace de prima intervenţie (suficienţa, certificate, verificate de persoane juridice atestate);
    - surse de alimentare cu apă (hidranţi interiori/exteriori);
    - instalaţie de semnalizare şi/sau stingere (persoana ce a instalat şi deserveşte instalaţia, tipurile de instalaţii);
    - sisteme de alarmare/înştiinţare;
    - tehnica de intervenţie la incendii (disponibilă) şi echipament;
    Organizarea apărării împotriva incendiilor:
    - instruirea personalului (dacă este executată periodic, de către cine, dacă este persoana atestată);
    - planuri de evacuare din clădire (cînd s-a executat ultima oară);
    - afişate instrucţiuni în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    - informaţie adăugătoare.
    Practica administrativă (copiile proceselor-verbale cu privire la contravenţie, preîntîmpinărilor, deciziilor de suspendare a activităţii obiectivului, proceselor- verbale de avizare a exploatării  obiectivului).
    3) Planul general (schiţat – cu indicarea amplasării surselor de apă pentru stingerea incendiilor, mijloacelor primare de stingere a incendiilor, căilor de acces etc.).
    4) Certificat de înregistrare a întreprinderii – termenul de valabilitate.
    5) Ordinul de numire a persoanei cu funcţii de răspundere în domeniul AÎI, tel. serv.
    6) Decizia, delegaţia, act de control.
    7) Prescripţiile.
    8) Planul de măsuri de la obiectiv privind termenii de executare a măsurilor prescrise.
    9) Proces-verbal al şedinţei Comitetului tehnic din cadrul organului central al supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor (se păstrează în dosarul de supraveghere al obiectivului pe toată perioada de existenţă a obiectivului).
    10) Acte permisive eliberate de OSSMCI (se păstrează în dosarul de supraveghere al obiectivului pe toată perioada de existenţă a obiectivului).
    [Pct.21 subpct.18) în redacția OSPCSE141 din 01.07.16, MO206-214/15.07.16 art.1183]
   
19) Dosarul de supraveghere  a localităţii va conţine următoarele:
    a) Foaia de titlu în care se indică:
    - denumirea localităţii;
    - adresa sediului primăriei - telefon, fax, e-mail;
    - numele, prenumele primarului, tel. serv.;
    - numele, prenumele secretarului, tel. serv.;
    Aspecte generale:
    - numărul total de locuitori (populaţia);
    - suprafaţa totală (ha);
    Sistemul de prevenire şi stingere a incendiilor:
    - organizarea pregătirii pentru intervenţie;
    - asigurarea înştiinţării şi alarmării (nr. centralei telefonice, tipul, nr. de abonaţi, tel. post poliţie, fax, e-mail);
    - existenţa şi actualizarea planurilor/fişelor operative de intervenţie la incendii;
    Alimentarea cu apă:
    - hidranţii exteriori (în funcţiune/defecţi);
    - surse de apă naturale sau artificiale;
    Formaţiuni benevole de pompieri:
    - existenţa şi starea tehnicii de intervenţie (tip/numărul de fiecare tip);
    - personalul angajat (numărul angajaţilor);
    - tipul remizei (încălzită/nu);
    - durata serviciului gărzii (24 ore/8 ore);
    - informaţie adăugătoare.
    b) Procese-verbale a şedinţelor CSE în domeniul securităţii la incendiu, dispoziţii emise de APL
    [Pct.21 subpct.19) în redacția OSPCSE141 din 01.07.16, MO206-214/15.07.16 art.1183]
    22. Se interzice a coase la dosar documente nesemnate, exemplare suplimentare ale documentelor, copii necertificate, memorii şi însemnări cu caracter neoficial.
    1)Toate paginile dosarului se numerotează cu un creion de grafit.
    2) Transmiterea dosarelor de supraveghere organului ierarhic superior, altor colaboratori ai organului supraveghere de stat a măsurilor contra incendiilor din teritoriu sau la cererea altor instanţe (Procuraturii, instanţelor de judecată, organelor de poliţie, organelor administraţiei publice etc.), sau retragerea documentelor din dosar se permite în cazuri excepţionale cu acordul conducerii subdiviziunii. Transmiterea dosarelor sau retragerea documentelor din dosar se efectuează doar prin intermediul opisului contra semnătură a ambelor părţi.
    3) Nimicirea dosarelor de supraveghere, precum şi a documentelor din dosar se va efectua prin întocmirea procesului-verbal examinat de comisia subdiviziunii şi aprobat de conducătorul acesteia.
    [Pct.22 subpct.3) în redacția OSPCSE141 din 01.07.16, MO206-214/15.07.16 art.1183]
    4) Colaboratorii sînt responsabili pentru integritatea documentelor din dosarul de supraveghere pe obiectiv. Nerespectarea acestei norme atrage răspunderea disciplinară a colaboratorului.
    5) Dosarele şi documentele se păstrează în safeuri (dulapuri de metal) încuiate, construcţia cărora trebuie să le protejeze împotriva prafului, umezelii şi acţiunilor razelor solare. Toate materialele din dosar se păstrează timp de 5 ani.
    6) Safeurile (dulapurile de metal) pentru păstrarea documentelor trebuie să aibă cîte două exemplare de chei. Exemplarele de rezervă ale cheilor respective se află într-un penar sigilat şi se păstrează în safeul secretarului (cancelariei).
    7) Exemplarele de lucru ale cheilor respective de la safeurile personale le păstrează executanţii. Executanţii păstrează, de asemenea, sigiliile personale pentru sigilarea safeurilor.
    8) În caz de concediere a colaboratorilor, transfer la un alt serviciu, plecare în concediu sau plecare în deplasare, documentele în curs de executare se transmit (la indicaţia şefului corespunzător) altui executant, făcîndu-se însemnări în fişele şi registrele de evidenţă.
    9) În caz de concediere sau demitere din funcţie, toate dosarele, documentele de serviciu, fişele, registrele de evidenţă, sigiliile şi ştampilele se transmit persoanei nou-desemnate conform procesului-verbal aprobat de şeful subdiviziunii.
    10) Controlul asupra modului de întocmire şi păstrare a dosarelor de supraveghere se atribuie şefului subdiviziunii.
    11) Responsabili de organizarea şi păstrarea corectă a dosarelor sînt conducătorii subdiviziunilor.
    12) Conducătorii subdiviziunilor sînt obligaţi să controleze periodic starea şi modul de păstrare a dosarelor.
    23. Controlul activităţii organelor SSMCI
    1) Controlul activităţii organelor subordonate ale SSMCI se efectuează cu scopul studierii stării de intervenţie la incendii, asigurării îndeplinirii cerinţelor prezentului Regulament, ordinelor şi dispoziţiilor organelor ierarhic superioare, relevării experienţei înaintate a activităţii de supraveghere – prevenire, controlul cunoştinţelor colaboratorilor SSMCI a cerinţelor standardelor, normelor, regulilor şi altor acte normative în domeniul apărării împotriva incendiilor, îndeplinirii de către ei a obligaţiilor funcţionale.
    2) Controlorii nu trebuie să substituie activitatea organului sau colaboratorului SSMCI în efectuarea funcţiilor de supraveghere de stat la întreprinderile şi în localităţile întărite după aceştia.
    3) Controalele organelor locale SSMCI se planifică de către organul central al SSMCI în funcţie de situaţia operativă şi de sezon.
    4) Controalele se efectuează în componenţa grupului sau individual de către colaboratorii Direcţiei salvatori şi pompieri (în continuare - DSP) mai bine pregătiţi pe direcţia concretă de activitate.
    5) Grupul, de regulă, trebuie să fie condusă de unul din conducătorii organului central al SSMCI sau de conducătorul subdiviziunii structurale.
    6) Pentru efectuarea controlului, de către conducătorul grupului sau de către controlor, în ordine obligatorie se alcătuieşte planul-sarcină, care se aprobă de conducătorul organului central al SSMCI.
    7) După rezultatele controlului se întocmeşte informaţia privind starea activităţii subdiviziunii pentru remedierea deficienţelor constatate.
    8) Materialele controlului se prezintă conducătorului organului central al SSMCI şi la comanda lui se ia la control mersul înlăturării neajunsurilor.
    9) Controalele se divizează în controale de inspectare, verificare şi speciale.
    10) Controlul de inspectare – control efectuat de către organul ierarhic superior al SSP asupra subdiviziunilor ierarhic inferioare privind executarea legislaţiei, ordinelor, dispoziţiilor, prezentului Regulament şi a obligaţiilor funcţionale în activitatea de serviciu.
    11) Controlul de verificare - control efectuat de organul superior al SSP asupra remedierii neajunsurilor depistate în timpul controlului de inspectare a organului ierarhic inferior.
    Controlul nominalizat se efectuează la indicaţia şefului DSP, luînd în calcul termenele stabilite pentru remedierea deficienţelor depistate în timpul inspectării, însă nu mai tîrziu de un an după finalizarea controlului.
    12) Controlul special - control selectiv al organizării şi efectuării SSMCI de către inspectorii de stat la una din direcţiile de bază ale SSMCI (examinarea şi controlul, activitatea normativ-tehnică, practica administrativă, investigaţii pe marginea incendiilor), luînd în calcul situaţia referitoare la incendii şi rezultatele activităţii pe terenul deservit de ei.
    13) Organele ierarhic superioare ale SSP, în măsura posibilităţilor, pot acorda ajutor practic organelor SSMCI  ce deţin indici scăzuţi pe direcţiile de bază ale activităţii de serviciu.
    Acordarea ajutorului practic pe direcţiile de bază aparte ale SSMCI se poate realiza prin desfăşurarea activităţilor practice, inclusiv controlul localităţilor, întreprinderilor, obiectivelor, examinării incendiilor etc.
    24. Conlucrarea cu organele de drept
    1) În scopul asigurării efective şi oportune a prevenirii şi stingerii incendiilor, precum şi cercetării şi descoperirii crimelor legate cu acestea, organele SSMCI conlucrează cu organele de urmărire penală  pe următoarele direcţii:
    a) în caz de necesitate informează serviciul operativ al organelor afacerilor interne despre incendiile produse pentru a chema la locul incendiului grupul operativ de urmărire penală;
    b) efectuează cu organele de urmărire penală, Direcţia investigare a fraudelor, tehnico-criminalistică etc. lecţii comune, seminare, consfătuiri, stagiuni privind ridicarea nivelului calificării de specialitate;
    c) prezintă organelor de urmărire penală materialele necesare ce caracterizează starea de apărare împotriva incendiilor la obiective pînă la incendiu, acordă ajutor grupului operativ de urmărire penală la cercetarea locului incendiului;
    d) fac schimb de informaţie cu Direcţia investigare a fraudelor referitor la starea de apărare împotriva incendiilor a obiectivelor cu concentrare a valorilor materiale-marfă, efectuează controale comune la aceste obiective în perioada de pînă la revizie;
    e) elaborează şi realizează împreună cu subdiviziunile pazei de stat măsuri pentru ridicarea eficacităţii lucrului instalaţiilor (mijloacelor) automate de semnalizare a incendiilor şi pază, de separare a buclelor de pază şi de incendiu, transmiterea semnalelor la postul de recepţie centralizată şi în subunităţile salvatori şi pompieri;
    f) efectuează împreună cu subdiviziunile poliţiei rutiere controale selective a stării apărării împotriva incendiilor a mijloacelor de transport în perioada examinării tehnice, prezintă organelor de înregistrare a poliţiei rutiere propuneri despre scoaterea din sau luarea în evidenţă a automobilelor speciale (mijloacelor de transport auto pentru transportarea încărcăturilor cu pericol de explozie-incendiu, de incendiu sau a tehnicii adaptate în scopul stingerii incendiilor);
    g) participă la pregătirea inspectorilor de sector ai poliţiei privitor la studierea de către aceştia a normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor, a legislaţiei penale şi contravenţionale privitor la încălcarea sau neîndeplinirea cerinţelor regulilor de apărare împotriva incendiilor, încredinţează inspectorilor de sector ai poliţiei, cu acordul conducătorului organului afacerilor interne, controlul îndeplinirii anumitor măsuri, prescripţii la obiective şi în sectorul locativ pe teritoriul deservit, efectuează în caz de necesitate, în ordinea stabilită de lege, controale comune a întreprinderilor şi caselor de locuit. Examinează procese-verbale cu privire la contravenţii a regulilor de apărare împotriva incendiilor întocmite de colaboratorii de poliţie. Prezintă informaţia despre cazurile de folosire a încăperilor de serviciu şi de locuit ca speluncă, despre vagabonzi, alcoolici, narcomani etc., pentru curmarea în ordinea stabilită a activităţii lor şi prevenirea incendiilor posibile.
    25. Competenţa contravenţională a organelor SSMCI
    1) Activitatea organelor SSMCI este orientată spre depistarea şi contracararea contravenţiilor administrative ce ţin de asigurarea respectării normelor şi regulilor apărării împotriva incendiilor.
    2) Organele SSMCI sînt competente să examineze cauzele contravenţionale intentate ca rezultat al încălcării prevederilor şi 358 din Codul contravenţional.
    [Pct.25 subpct.2) în redacția OSPCSE141 din 01.07.16, MO206-214/15.07.16 art.1183]
    3) Luarea deciziei de aplicare a sancţiunii administrative se efectuează în baza proceselor-verbale  cu privire la contravenţie, care se întocmesc de persoanele împuternicite ale SSP, cu respectarea  art. 400, 442, 443 ale Codului contravenţional (se anexează).
       31) Aplicarea sancţiunilor contravenţionale agentului economic se va efectua:
    - imediat la constatarea încălcărilor normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor;
    - dacă nu au fost înlăturate încălcările prescrise în prescripţiile obligatorii spre executare, la expirarea termenului prescris şi/sau conform prevederilor Legii nr.131 din 08.06.2012
    [Pct.25 subpct.31) introdus prin OSPCSE141 din 01.07.16, MO206-214/15.07.16 art.1183]
    4) Organele SSMCI au dreptul să suspende total sau parţial activitatea unităţii economice (a unei lucrări aparte), să interzică exploatarea clădirii, construcţiei, încăperii, sectorului de producţie sau agregatului în conformitate cu Legeа privind apărarea împotriva incendiilor, cu ulterioara adresare în instanţa de judecată timp de 3 zile.
    5) Inspectorii de stat pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor, depistînd în procesul controlului tehnic de specialitate aparate, agregate, sobe de încălzit, sectoare electrice ce prezintă pericol potenţial de incendiu, suspendă urgent funcţionarea lor prin sigilare (plombare) şi întocmirea procesului - verbal de interzicere a exploatării sobelor defectate, a instalaţiilor electrice şi altor agregate, ce prezintă pericol de incendiu (blancheta - forma nr.9), care se remite persoanei oficiale în ziua întocmirii. Preîn-tîmpinarea, Decizia de suspendare a activităţii obiectivului, de interzicere a exploatării clădirilor, procesul-verbal de interzicere a exploatării sobelor defectate, a instalaţiilor electrice şi altor agregate se  înregistrează  în  registrul de evidenţă (blancheta - forma nr.10) şi se păstrează în organul SSMCI zece ani.
    6) În cazul neîndeplinirii prescripţiilor organelor SSMCI, conducătorului obiectivului se remite preîntîmpinare (blancheta - forma nr.11) despre posibila suspendare a exploatării obiectivului în caz, că nu vor fi întreprinse măsuri urgente pentru înlăturarea încălcărilor depistate.
    61) Suspendarea activităţii obiectivelor se va efectua la constatarea unuia din criteriile ce indică la încălcarea reglementărilor de apărare împotriva incendiilor, care conduce la producerea unui incendiu şi/sau explozie, crează pericol iminent pentru viaţa şi securitatea persoanelor, precum şi valorilor materiale, cum ar fi:
    - depăşirea numărului maxim de utilizatori pentru cafenele, baruri, cluburi, discoteci şi restaurante cu mai mult de 10% din valoarea de referinţă, stabilită în norme şi reguli;
    - reducerea gradului de rezistenţă la foc şi a clasei pericolului de incendiu constructiv al clădirii, prin resistematizarea efectuată cu încălcarea reglementărilor de apărare împotriva incendiilor;
    - utilizarea la finisarea şi/sau decorarea căilor de evacuare şi în încăperi, cu dispozitive de generare sau degajare a flăcării şi a materialelor cu clasa de combustibilitate sub valoarea de referinţă, stabilită în norme şi reguli;
    - neasigurarea numărului minim de căi de evacuare, necorespunderea înălţimii/lăţimii şi lungimii căilor de evacuare, faţă de valoarea de referinţă stabilită în norme şi reguli;
    - lipsa sau neîntreţinerea în stare bună de funcţionare a instalaţiilor automate de semnalizare, înştiinţare şi/sau stingere a incendiilor, de protecţie antifum şi iluminat de securitate pentru evacuare, în corespundere cu prevederile normelor şi regulilor;
    - neexecutarea testărilor anuale a coşurilor de fum şi/sau canalelor de ventilare, sistemelor de ventilare, instalaţiilor electrice şi aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi de către specialiştii atestaţi în domeniu;
    - schimbarea categoriei de pericol de explozie – incendiu şi de incendiu a încăperilor fără coordonarea cu organele SSMCI şi fără a ţine cont de cerinţe de securitate faţă de ele;
    - instalarea, exploatarea neautorizată şi fără testare a utilajului tehnologic ce poate conduce la producerea exploziilor şi/sau incendiilor.
    [Pct.25 subpct.61) introdus prin OSPCSE141 din 01.07.16, MO206-214/15.07.16 art.1183]
    7) Procedura de suspendare a activităţii obiectivului, de interzicere a exploatării clădirii se efectuează conform Regulamentului cu privire la modul de suspendare a activităţii obiectivului, de interzicere a exploatării clădirii, cu întocmirea actelor respective, şi anume: Decizie de suspendare a activităţii obiectivului, de interzicere a exploatării clădirilor (blancheta – forma nr.12), Cerere de chemare în judecată (blancheta – forma nr.13), proces-verbal de avizare a exploatării provizorii a obiectivului (blancheta – forma nr.14), proces-verbal de avizare a exploatării obiectivului (blancheta – forma nr.15), proces-verbal privind executarea deciziei despre aplicarea sancţiunii (blancheta – forma nr.16).
V. ACTIVITATEA DE CERTIFICARE
    26. Organele SSMCI în activitatea de certificare trebuie:
    1) Să deţină informaţia despre organele ce efectuează certificarea producţiei (lucrărilor, serviciilor) pe teritoriul deservit.
    2) Să dispună de lista producţiei supuse certificării obligatorii.
    3) La efectuarea controalelor de specialitate e necesar de relevat prezenţa în condiţiile tehnice şi în standardele de stat a producţiei fabricate, a cerinţelor de apărare împotriva incendiilor, precum şi prezenţa certificatului de apărare împotriva incendiilor sau a certificatului de corespundere (adeverinţa despre existenţa certificatului pentru producţia de import).
    4) În cazul existenţei certificatului, de controlat autenticitatea acestuia, corectitudinea întocmirii, înregistrarea şi termenul de valabilitate, precum şi existenţa şi justeţea aplicării semnului adecvat.
    5) În cazul depistării încălcărilor privind certificarea, organele SSMCI în termen de 10 zile trebuie să informeze organul central al SSMCI şi ÎS „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”.
VI. ACTIVITATEA DE LICENŢIERE
    27. Organele SSMCI participă în activitatea de licenţiere în conformitate cu Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate, precum şi cu prevederile art.33 din Legea nr.267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor.
    1) La adresarea persoanelor fizice şi juridice, organele SSMCI, conform cererii depuse, efectuează controlul tehnic de specialitate al obiectivelor. În rezultatul controlului efectuat, dacă obiectivul corespunde cerinţelor normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor, specialistul organului SSMCI perfectează şi eliberează în timp de 30 de zile „Aviz de prevenire şi stingere a incendiilor la desfăşurarea unor genuri de activitate” (blancheta - forma nr.17) pe care se aplică ştampila organului SSMCI, cu înregistrarea acestuia în Registrul de evidenţă a avizelor de prevenire şi stingere a incendiilor la desfăşurarea unor genuri de activitate (blancheta - forma nr.18).
    2) În cazul necorespunderii obiectivului cerinţelor normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor, solicitantului timp de 30 de zile se eliberează prescripţia pentru înlăturarea neajunsurilor depistate.
VII. CERCETAREA INCENDIILOR
    28. Cercetarea incendiilor se efectuează de către organele SSMCI în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală al Republicii Moldova şi ordinul Serviciului PC şi SE al MAI nr.67 din 25 aprilie 2008 “Privind aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa statistică a situaţiilor excepţionale şi consecinţele lor în Republica Moldova”.
    29. Organele SSMCI, abilitate cu funcţii de control, activează potrivit legislaţiei şi actelor normative în vigoare.
    30. Despre toate cazurile de incendiu se transmite la timp (prin telefon, fax sau poşta electronică) informaţia detaliată la serviciile operative ale Serviciului PC şi SE şi Direcţiei salvatori şi pompieri. În actul de constatare a incendiilor (blancheta - forma nr.19) se indică numărul corespunzător de înregistrare acordat acestei înştiinţări în organul local al SSMCI.
    31. Pe fiecare caz de incendiu se efectuează un control minuţios, scopul principal al căruia este stabilirea cauzelor şi persoanelor vinovate în izbucnirea lui, existenţei sau inexistenţei componenţei de infracţiuni.
    32. Organele SSMCI au dreptul să reţină făptuitorul, să ridice corpurile delicte, să procedeze la evaluarea pagubei şi să efectueze orice alte acţiuni, dacă legea prevede acestea.
    33. În procesul constatării cazului de incendiu, colaboratorul SSMCI este obligat să stabilească următoarele.
    1) Timpul, locul izbucnirii incendiului, datele privind extinderea şi stingerea lui.
    2) Cauza incendiului, persoanele vinovate de izbucnirea lui, circumstanţele ce influenţează gradul şi caracterul răspunderii lor.
    3) Mărimea pagubei materiale, existenţa cazurilor de deces şi traumatism, alte urmări ale incendiului.
    4) Starea de apărare împotriva incendiilor a obiectivului pînă la incendiu şi legătura directă cu izbucnirea, propagarea şi urmările incendiului.
    5) Existenţa sau inexistenţa componenţei de infracţiuni.
    6) Se clarifică cauzele şi condiţiile ce au contribuit la izbucnirea incendiului.
    34. Stabilind cauza şi condiţiile, ce au contribuit la izbucnirea şi propagarea incendiului, organele SSMCI pot prezenta la adresa organelor corespunzătoare sau factorilor de decizie măsuri de înlăturare a acestor cauze şi condiţii.
    35. Organele SSMCI  participă la examinarea cauzei de producere a incendiilor în comun cu organele de urmărire penală.
    36. Odată cu sosirea la locul incendiului a grupului operativ de constatare din cadrul organelor de drept, colaboratorul SSMCI acordă ajutor colaboratorului la urmărirea penală în scopul stabilirii focarului şi cauzelor incendiului, găsirea urmelor şi obiectelor de incendiere, sustragerea documentaţiei tehnice şi de altă natură ce se referă la incendiu, clarificarea cauzelor şi condiţiilor ce au contribuit la izbucnirea şi propagarea incendiului; clarifică starea mijloacelor de protecţie contra incendiilor la obiectiv; gradul îndeplinirii de către administraţie a regulilor de apărare împotriva incendiilor şi a prescripţiilor organului SSMCI.
    37. La efectuarea cercetării la faţa locului a incendiului, organele SSMCI sînt obligate să întocmească în conformitate cu art.260 şi 261 ale Codului de procedură penală următoarele documente:
    - procesul-verbal de cercetare la faţa locului a incendiului (blancheta - forma nr.20), cu anexarea schemei, diferitelor schiţe, măsurări, fotografieri şi filmări corespunzătoare;
    - constatările tehnico-ştiinţifice ale specialistului despre cauzele producerii incendiului (încheierea despre cauza incendiului);
    - actul de constatare a incendiului şi evaluarea pagubei pricinuite;
    - declaraţiile victimei, persoanelor juridice sau reprezentaţilor lor legali, martorilor oculari, participanţilor la stingerea incendiilor, răspunzătorilor de asigurarea apărării împotriva incendiilor şi de pază a obiectivului etc. (blancheta - forma nr.21).
    38. Procesele-verbale privind acţiunile procesuale, efectuate conform prevederilor alin.(2) al art.273 din Codul de procedură penală, împreună cu mijloacele materiale de probă pe fiecare incendiu se predau, în termen de 24 ore de la data întocmirii procesului-verbal de cercetare la faţa locului, procurorului cu scrisoarea de însoţire, care se înregistrează în registrul de ieşire a corespondenţei, iar copia materialelor şi scrisorii de însoţire se păstrează în subunitate pentru evidenţă timp de 5 ani, iar registrul de evidenţă a incendiilor - timp de 10 ani.
    39. Actele expediate în adresa procurorului, precum şi copiile, care se păstrează în unitate, trebuie să fie cusute într-un dosar şi enumerate într-un borderou, iar mijloacele materiale de probă, în funcţie de volumul lor, să fie fotografiate sau împachetate şi sigilate cu ştampila organului respectiv.
    40. Despre transmiterea materialelor la procuratură, organul de constatare informează persoanele cointeresate (victima, persoanele juridice sau reprezentaţii lor).
    41. După transmiterea dosarului (blancheta - forma nr.22) conform competenţei, organul SSMCI duce evidenţă de rezultatul cercetării lui.
    42. Despre decizia adoptată procurorul informează organul de constatare şi persoanele cointeresate. Decizia procurorului se anexează la copiile materialelor pe incendiu, prin acestea materialele se consideră închise.
    43. Obligaţiile Direcţiei salvatori şi pompieri:
    1) Să controleze starea de lucruri privind efectuarea de către organele locale ale SSMCI a constatării cauzei de producere a incendiilor (elaborarea şi planificarea măsurilor, discutarea problemelor la şedinţele colegiului şi la consfătuirile operative, emiterea ordinelor, dispoziţiilor, indicaţiilor în acest domeniu, controlul îndeplinirii lor).
    2) Să organizeze deplasările în organele locale ale SSMCI pentru studierea lucrului de constatare a cauzelor de producere a incendiilor şi să acordare ajutorul la urmărirea penală.
    3) Să elaboreze manuale, relatări şi recomandări, să studieze, în colaborare cu alte servicii ale organelor afacerilor interne cointeresate, procuratură, judecătorie, experienţa înaintată în constatarea şi descoperirea crimelor legate de incendii.
    4) Să ducă lucrul analitic, legat de cercetarea dosarelor penale privind incendiile (structura, dinamica, analiza participării colaboratorilor SSMCI la cercetarea dosarelor penale privind incendiile, verificarea datelor dosarelor penale cu datele subdiviziunii specializate din cadrul MAI şi altele).
    5) Conducătorii DSP, împreună cu conducătorii altor servicii ale MAI cointeresate, sînt obligaţi să se deplaseze la incendiile de proporţii pentru organizarea cercetării „pe urme proaspete”.
    6) Să conlucreze cu procuratura pe problemele respectării legalităţii la urmărirea penală a cazurilor de incendii şi despăgubirii lor.
    7) Asigură colaboratorii SSMCI cu literatura şi documentaţia normativă (coduri, ordine, indicaţii, explicaţii şi altele).
    44. Obligaţiile conducătorilor organelor locale ale SSMCI:
    1) Să organizeze deplasarea la incendii a colaboratorilor pentru examinarea incendiilor.
    2) Să înfăptuiască controlul asupra calităţii efectuării controalelor şi examinării cazurilor de incendiu, elaborează şi planifică măsuri orientate la îmbunătăţirea acestei activităţi, ia măsuri în cazurile încălcării legalităţii de către colaboratorii SSMCI.
    3) Să i-a măsurile necesare pentru înlăturarea neajunsurilor depistate în procesul controlului efectuat de organul ierarhic superior al SSMCI.
    4) Să efectueze ridicarea măiestriei profesionale a colaboratorilor SSMCI la examinarea cazurilor de incendii.
    5) Să colaboreze cu serviciile afacerilor interne cointeresate şi cu procuratura la descoperirea şi cercetarea crimelor legate de producerea incendiilor.
    6) Odată în semestru să analizeze rezultatele lucrului de efectuare a controalelor şi ale examinării cazurilor de incendii, precum şi pe controalele efectuate de procuratură.
    7) Să ia măsuri privind plîngerile şi cererile cetăţenilor despre încălcarea legislaţiei de către colaboratorii SSMCI în procesul examinării cazurilor de incendii.
    8) Să analizeze rezultatele cercetării dosarelor penale pornite pe cazurile de incendii, ce au avut loc pe teritoriul deservit.
    9) Să reacţioneze operativ la comunicările despre incendii cu îndreptarea la timp a colaboratorilor SSMCI la locul incendiului. La incendiile, unde există semne de infracţiuni, anunţă grupul operativ de urmărire penală la cercetarea incendiilor.
    10) Să urmărească circulaţia materialelor despre incendii transmise în organele de procuratură, precum şi a hotărîrilor luate.
    11) În baza analizei cauzelor incendiilor produse, să i-a măsurile de înlăturare a cauzelor şi condiţiilor ce contribuie la izbucnirea incendiilor (adresarea informaţiilor generalizate la întreprinderi, instituţii, organizaţii, obiective indiferent de forma de proprietate).
VIII. ACTIVITATEA DE INFORMARE, INSTRUIRE ŞI
EDUCARE PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

    45. Activitatea de informare, instruire şi educare în masă se efectuează prin: utilizarea mijloacelor de informare în masă (presă, televiziune, radio), demonstrarea filmelor cu tematică de specialitate; familiarizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor prin intermediul literaturii tehnice de specialitate, materialelor ilustrative (calendare, placarde şi altele); desfăşurarea lecţiilor, convorbirilor, instructajelor, excursiilor la expoziţia Centrului de propagandă a cunoştinţelor antiincendiare; organizarea concursurilor (“situaţiile excepţionale în viziunea copiilor” şi altele), victorinelor; instalarea panourilor de reclamă pe case, reclama pe mijloacele de transport obştesc etc.
    46. Activitatea de informare, instruire şi educare în masă cu populaţia, în colectivele de muncă (lecţii, convorbiri şi altele) trebuie să fie efectuată de către fiecare lucrător al organelor SSMCI în măsura necesităţii, în funcţie de situaţia operativă, dar nu mai rar de o dată în lună.
    La petrecerea lecţiilor şi convorbirilor e necesar de a folosi date de incendii caracteristice, fapte de încălcare a regulilor de apărare împotriva incendiilor, expres-informaţia DSP.
    47. Organul central al SSMCI în coordonare cu alte organizaţii cointeresate e obligat, în măsura necesităţii, dar nu mai rar de o dată în lună, să asigure organizarea la radio, televiziune sau în presa centrală a emisiunilor şi articolelor cu tematica de apărare împotriva incendiilor.
    Organele locale ale SSMCI organizează lunar publicaţii în presa raională, emisiuni la radio şi prin intermediul reţelelor de radio locale, cu înregistrarea lor în registru (blancheta - forma nr.23), iar materialele se păstrează în mapă.
    Tematica obligatorie a publicaţiilor, emisiunilor în organele de informare în masă trebuie să cuprindă: problemele ce ţin de apărarea împotriva incendiilor legate cu sosirea perioadelor cu pericol sporit de incendiu, măsurilor agricole, sărbătorile de Crăciun, Anul Nou, începutul anului şcolar, promovarea regulilor de apărare împotriva incendiilor în activitatea de toate zilele. Publicaţiile şi emisiunile trebuie să fie orientate la prevenirea incendiilor din cauze concrete de izbucnire.
    48. Organele SSMCI organizează lucrul de studiere de către cetăţeni a regulilor de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă, acordă ajutor instituţiilor de învăţămînt în organizarea instruirii elevilor şi studenţilor la tematica de apărare împotriva incendiilor şi verifică nivelul de pregătire al persoanelor ce contribuie la promovarea cunoştinţelor de specialitate.
IX. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII
NORMATIVE ÎN CONSTRUCŢII
    49. Activitatea în domeniul supravegherii normative în construcţii este realizarea de către OSSMCI privind controlul asupra respectării şi îndeplinirii de către cetăţeni a prevederilor de apărare împotriva incendiilor, standardelor, normelor şi regulilor în construcţie la proiectare, construcţie, reconstrucţie şi reutilare tehnică a clădirilor şi edificiilor, asigurării în perioada de construcţie a apărării împotriva incendiilor a localităţilor şi obiectivelor, indiferent de apartenenţă şi formă de proprietate, dezvoltarea şi perfecţionarea reglementărilor de apărare împotriva incendiilor.
    50. Activitatea în domeniul supravegherii normative în construcţii se efectuează de către Secţia supraveghere normativă în construcţii a Direcţiei salvatori şi pompieri, precum şi de toţi colaboratorii organelor locale ale SSMCI pe următoarele direcţii:
    [Pct.50 alineat modificat prin OSPCSE141 din 01.07.16, MO206-214/15.07.16 art.1183]
    1) Elaborarea şi aprobarea standardelor, normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor.
    2) Participarea în lucrul comisiilor de selectare a terenului pentru construcţie.
    3) Coordonarea devierilor parţiale întemeiate de la normele de proiectare şi a soluţiilor de proiect la care lipsesc normele de proiectare (cu excepţia organelor locale ale SSMCI).
    4) Controlul documentaţiei de proiect şi deviz referitor la corespunderea ei cerinţelor de apărare împotriva incendiilor a standardelor, normelor şi regulilor.
    5) Supravegherea obiectivelor pe parcursul construcţiei.
    6) Participarea la comisiile de recepţie a obiectivelor.
    7) Controlul lucrului organizaţiilor, precum şi al cetăţenilor ce efectuează proiectarea şi construcţia privind respectarea de către ei a cerinţelor de apărare împotriva incendiilor.
    8) Conlucrarea cu alte organe de supraveghere în domeniul protecţiei contra incendiilor a clădirilor şi edificiilor la proiectare şi construcţie.
    9) Participarea la lucrul subdiviziunilor de expertiză şi expertiză tehnică, la examinarea protecţiei contra incendiilor a localităţilor, complexelor industriale, clădirilor şi edificiilor.
    10) Studierea incendiilor caracteristice.
    11) Consultarea în problema de apărare împotriva incendiilor la proiectarea şi construcţia clădirilor şi construcţiilor.
    12) Participarea la organizarea şi desfăşurarea seminarelor, consfătuirilor şi conferinţelor practico-ştiinţifice cu specialiştii organizaţiilor de proiectare şi construcţie pe problemele de apărare împotriva incendiilor la proiectarea şi construcţia clădirilor şi construcţiilor.
    501. Eliberarea actelor permisive cu obiecţii, examinarea condiţiilor tehnice speciale sau examinarea soluţiilor de compensare a abaterilor de la norme se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului Comitetului tehnic din cadrul organului central al supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, aprobat prin ordinul SPC şi SE
    [Pct.501 introdus prin OSPCSE141 din 01.07.16, MO206-214/15.07.16 art.1183]
    51. Examinarea şi coordonarea standardelor, normelor de proiectare tehnologică şi în construcţie ce conţin cerinţe de apărare împotriva incendiilor.
    1) Cu organele SSMCI urmează a fi coordonată redacţia finală a proiectelor documentelor normative ce conţin cerinţe de apărare împotriva incendiilor. La decizia conducătorului organului SSMCI pot fi examinate şi redacţiile intermediare ale proiectelor normelor cu emiterea avizului.
    2) Proiectele documentelor normative cu obiecţiile organului SSMCI se înapoiază la definitivare.
    3) Coordonarea (încheierea) se semnează de conducătorul organului SSMCI.
    4) Termenul examinării redacţiei finale a proiectelor documentelor normative nu trebuie să depăşească 30 zile.
    În caz de neprezentare a coordonării (încheierii) în termenul indicat, proiectul documentului normativ poate fi considerat coordonat de organul SSMCI corespunzător, fără observaţii.
    52. Emiterea avizelor pentru obţinerea certificatelor de urbanism la proiectare de către organele SSMCI se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind prestarea serviciilor publice în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobat prin ordinul SPC şi SE.
    [Pct.52 în redacția OSPCSE141 din 01.07.16, MO206-214/15.07.16 art.1183]
    53. Examinarea documentaţiei de proiect de către organele SSMCI se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind prestarea serviciilor publice în domeniul apărării împotriva incendiilor
    [Pct.53 în redacția OSPCSE141 din 01.07.16, MO206-214/15.07.16 art.1183]
    54. Supravegherea la obiectivele în cursul construcţiei:
    1) Toate obiectivele în curs de construcţie ce se află în limitele teritoriului deservit de organul SSMCI, trebuie să fie luate la evidenţă în registrul de evidenţă a şantierelor de construcţie (blancheta - forma nr.28) şi întărite după lucrătorii organului local al SSMCI.
    Cele mai voluminoase şi importante şantiere se întăresc după conducătorii organelor SSMCI.
    2) Pe parcursul controlului tehnic de specialitate a obiectivelor în curs de construcţie se controlează corespunderea documentaţiei şi lucrărilor de montaj-construcţie, îndeplinirea normelor de proiectare şi proiectului aprobat, precum şi înlăturarea încălcărilor depistate anterior; respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la efectuarea lucrărilor de montaj-construcţie, pregătirea de luptă a formaţiunilor de pompieri.
    3) Periodicitatea inspectării obiectivelor în curs de construcţie se stabileşte în funcţie de importanţa obiectivelor, termenele şi ritmul construcţiei, dar nu mai rar de o dată în an. Termenele concrete de inspectare urmează a fi stabilite în funcţie de termenele calendaristice ale îndeplinirii lucrărilor de construcţie.
    4) Pentru încălcările normelor, regulilor şi devierile de la proiectul aprobat, conducătorului organizaţiei de construcţie (antreprenorului general) i se remite prescripţia organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, se înştiinţează beneficiarul şi organizaţia de proiectare.
    5) În cazul depistării în proiectele-tip a devierilor de la normele de proiectare, organele SSMCI adresează prescripţia organizaţiei de proiectare ce efectuează adaptarea, copia-organizaţiei de construcţie, beneficiarului şi organului SSMCI ierarhic superior.
    Organul local al SSMCI comunică despre încălcările depistate organizaţiei ce a elaborat proiectul şi organului SSMCI ce a examinat proiectul.
    6) La obiectivele în curs de construcţie, după semnarea actului de atribuire a terenului pentru construcţie sau după examinarea planului de construcţie se deschide un dosar de supraveghere cu următoarele documente:
    - certificat de înregistrare a întreprinderii;
    - copia certificatului de urbanism;
    - copia autorizaţiei de construire;
    - planul-schemă de amplasare a clădirilor sau încăperilor;
    - prescripţia organelor SSMCI pentru înlăturarea deficienţelor depistate la obiect.
    Pentru un grup de clădiri amplasate pe terenul comun de construcţie, precum şi pentru ansamblul de clădiri ce se construiesc după proiecte-tip se permite de avut un singur dosar de supraveghere.
    55. Controlul lucrului organizaţiilor, precum şi al cetăţenilor ce efectuează proiectarea şi construcţia privind respectarea de către ei a cerinţelor de apărare împotriva incendiilor:
    1) Pentru efectuarea controlului selectiv al respectării cerinţelor normelor în proiecte, toate organizaţiile de proiectare (institute, filialele lor, birouri, şi altele), amplasate în limitele teritoriului controlat de organul SSMCI, trebuie să fie luate la evidenţă şi întărite după lucrătorii organelor central şi locale ale SSMCI.
    2) Controlul selectiv a organizaţiilor de proiectare în privinţa corespunderii documentaţiei de proiect şi deviz pentru construcţia obiectivelor cerinţelor de apărare împotriva incendiilor a normelor se efectuează de regulă, nu mai rar de o dată în 3 ani. La control pot fi antrenaţi (de comun acord) lucrătorii altor organizaţii, precum şi reprezentanţii organizaţiei de proiectare principală la controlul filialelor ei.
    3) La controlul organizaţiilor de proiectare se examinează “Proiectele de execuţie” (documentaţia de execuţie), definitivate în ordinea stabilită, semnate de autorii proiectelor şi predate beneficiarului (cu numărul de arhivă).
    4) În procesul controlului reprezentanţii organelor SSMCI iau cunoştinţă, de asemenea cu ordinea:
    - includerii în normele de proiectare a schimbărilor şi completărilor aprobate;
    - includerii în proiecte a schimbărilor şi completărilor propuse în prescripţiile şi scrisorile organelor SSMCI;
    - organizării studierii cerinţelor de apărare împotriva incendiilor;
    - efectuării controlului normativ pe întrebările de apărare împotriva incendiilor.
    În organizaţiile principale de proiectare, ce elaborează normele de proiectare, se verifică, de asemenea şi lucrul de perfecţionare a cerinţelor de apărare împotriva incendiilor.
    5) Încălcările normelor de proiectare depistate în cursul controlului se propun spre înlăturare prin prescripţiile SSMCI.
    Despre neajunsurile depistate în cursul controlului se informează în scris conducătorul organizaţiei de proiectare, iar în caz de necesitate si organul superior ei.
    6) Copiile prescripţiilor SSMCI în rezultatul controlului documentaţiei de proiect şi deviz a obiectivelor în curs de construcţie se adresează beneficiarului şi antreprenorului general, precum şi organului local al SSMCI.
    56. Conlucrarea cu alte organe de supraveghere în domeniul protecţiei contra incendiilor a clădirilor şi edificiilor la proiectare şi construcţie se efectuează în ordinea stabilită de Instrucţiunile şi acordurile coordonate reciproc şi în baza planurilor comune aprobate de conducătorii organelor de supraveghere.
    57. Participarea în lucrul subdiviziunilor de expertiză şi expertiză tehnică la examinarea problemelor de protecţie contra incendiilor a localităţilor, complexelor industriale, clădirilor şi construcţiilor:
    1) În lucrul subdiviziunilor de expertiză şi expertiză tehnică trebuie să ia parte conducătorii organelor SSMCI, sau din însărcinarea lor, colaboratorii specializaţi în activitatea normativ-tehnică, învestiţi cu drepturile necesare.
    2) În organul SSMCI se întocmeşte un dosar special în care se concentrează materialele corespunzătoare, precum şi certificate (rapoarte) cu privire la rezultatele lucrului în componenţa subdiviziunilor de expertiză şi expertiză tehnică.
    58. Participarea organelor SSMCI în comisiile de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind prestarea serviciilor publice în domeniul apărării împotriva incendiilor
    [Pct.58 în redacția OSPCSE141 din 01.07.16, MO206-214/15.07.16 art.1183]
    59.  Studierea incendiilor caracteristice:
    1) Lucrătorii grupei tehnico-normative sînt obligaţi să se deplaseze la incendiile de proporţii, pentru studierea acestora, cu scopul elaborării măsurilor şi propunerilor de prevenire a incendiilor.
    2) Organele locale ale SSMCI anual (nu mai tîrziu de trimestrul IV) transmit în organul central al SSMCI propuneri, referitor la perfecţionarea cerinţelor normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor.
    60. Consultarea pe întrebările apărării împotriva incendiilor la proiectarea şi construcţia clădirilor şi edificiilor:
    1) Pentru consultarea pe întrebările apărării împotriva incendiilor, referitor la proiectarea şi construcţia clădirilor şi edificiilor, organul SSMCI stabileşte o zi concretă de primire.
    La hotărîrea conducătorului organului SSMCI poate fi permisă consultarea nemijlocit în organizaţiile de proiectare.
    2) Lista colaboratorilor cărora le este acordat dreptul consultării se stabileşte de conducătorul organului SSMCI sau de adjunctul său.
    3) În subdiviziunea organului SSMCI se duce un registru de evidenţă al consultărilor în care se indică data, cine şi cui a acordat consultaţia, denumirea obiectivului şi lista întrebărilor examinate.
    61. Organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor emit procese-verbale ale cercetării stării tehnice a coşurilor de fum şi canalelor de ventilaţie conform prevederilor HG nr. 267 din 12.03.2003 şi ordinului Serviciului PC şi SE nr.107 din 10.05.2016.
    [Pct.61 în redacția OSPCSE141 din 01.07.16, MO206-214/15.07.16 art.1183]
    62. La adresarea persoanelor fizice sau juridice organele SSMCI, conform cererii depuse, efectuează verificarea coşurilor de fum şi canalelor de ventilaţie. În rezultatul verificării, angajatul organului SSMCI întocmeşte „Proces-verbal al cercetării stării tehnice a coşurilor de fum şi canalelor de ventilaţie” (blancheta - forma nr.33) pe care se aplică ştampila organului SSMCI, cu înregistrarea acestuia în registrul de evidenţă (blancheta - forma nr.34) şi păstrarea a unui exemplar la dosarul de supraveghere a obiectivului (după caz).
    În cazul necorespunderii coşului de fum şi/sau canalelor de ventilaţie normelor şi regulilor în construcţie, solicitantului se înmînează prescripţia pentru înlăturarea neajunsurilor depistate.
    [Pct.62 în redacția OSPCSE141 din 01.07.16, MO206-214/15.07.16 art.1183]
X. INSTALAŢII AUTOMATE DE PROTECŢIE
CONTRA INCENDIILOR

    63. Organele SSMCI sînt obligate să contribuie la elaborarea şi implementarea la obiective a instalaţiilor automate de protecţie contra incendiilor:
    - să verifice respectarea cerinţelor normelor, regulilor şi standardelor la proiectarea şi montarea instalaţiilor automate de protecţie contra incendiilor;
    - să controleze starea tehnică, organizarea deservirii tehnice şi reparaţiei;
    - să participe în comisiile de recepţie;
    - să consulte persoanele care elaborează documentaţia de proiect, documentaţia normativă, alţi specialişti a obiectivelor pe întrebările de montare şi exploatare a instalaţiilor automate de protecţie contra incendiilor.
    64. La examinarea documentaţiei de proiect, privitor corespunderii instalaţiilor de protecţie contra incendiilor cerinţelor normelor şi standardelor în vigoare, e necesar de verificat minuţios următoarele:
    a) utilizarea instalaţiilor automate moderne de protecţie contra incendiilor, pentru protecţia obiectivelor;
    b) transmiterea semnalelor de alarmă în locuri cu personal de serviciu în permanenţă (posturi centralizate, centre de dispecerat şi altele);
    c) existenţa calculelor consumului de muncă la deservirea tehnică şi repararea instalaţiilor automate de protecţie contra incendiilor.
    65. Lucrătorii SSMCI, în timpul controalelor tehnice de specialitate, trebuie să verifice cunoştinţele practice a personalului de serviciu şi celui de deservire, de a lucra cu aparatele de control-recepţie ale instalaţiilor de semnalizare, ordinei de efectuare a controlului capacităţii de lucru a instalaţiilor, anunţării subdiviziunilor de pompieri, altor servicii operative şi a conducerii întreprinderii, în caz de emitere a semnalului de incendiu.
    66. Organele SSMCI trebuie anual să analizeze lucrul instalaţiilor de protecţie contra incendiilor şi să elaboreze măsuri concrete de îmbunătăţire a eficacităţii şi siguranţei lor, să ducă evidenţa obiectivelor echipate cu mijloace automate de protecţie contra incendiilor, cît a celor existente, cît şi nou primite în registru (blancheta - forma nr.35). Actele de primire în exploatare a instalaţiilor automate de protecţie contra incendiilor se păstrează în mape speciale.
    67. Organele SSMCI trebuie să organizeze controlul stării tehnice a instalaţiilor automate de protecţie contra incendiilor, de regulă împreună cu reprezentanţii altor organizaţii ce efectuează montarea, reglarea şi deservirea tehnică a instalaţiilor.
    68. Controlul instalaţiilor automate destinate pentru conectarea sistemelor de protecţie contra incendiilor ale clădirilor şi construcţiilor (sisteme de evacuare a fumului, suprapresiune a aerului, clapete sau şubere antifoc etc.) urmează a fi efectuat în complex cu sistemele dirijate de acestea.
XI. EVIDENŢA ŞI ANALIZA INCENDIILOR
    69. Evidenţa statistică a incendiilor şi consecinţelor lor este destinată formării indicilor de bază, ce caracterizează situaţia la capitolul incendii în Republica Moldova:
    1) Evidenţa incendiilor şi consecinţelor acestora se realizează de către organele SSMCI ale Serviciului PC şi SE al MAI - în localităţi şi la obiective, indiferent de forma de proprietate şi dependenţa departamentală. 
    2) Urmează a fi luate la evidenţă toate cazurile de incendiu, indiferent de locul izbucnirii acestuia, de cauzele ce au provocat incendiu şi de consecinţele lui.
    Incendiile la mijloacele de transport, aflate în deplasare se iau la evidenţă în locul producerii lor.
    3) Vizavi de fiecare caz în parte, în timp de 24 ore după lichidarea incendiului, comisia condusă de către colaboratorul organului SSMCI sau de conducătorul intervenţiei la incendiu, perfectează actul de constatare a incendiului în două exemplare. În componenţa comisiei vor fi desemnaţi: reprezentantul administraţiei obiectului (proprietarul), sinistratul, reprezentanţi ai organelor de poliţie, instituţiilor de asigurări, organelor administraţiei publice locale şi alte persoane.
    4) Actul de constatare a incendiului, la care nu au fost solicitate subunităţile serviciului salvatori şi pompieri şi dacă comunicarea (verbală sau scrisă) despre incendiu (blancheta - forma nr.36) a parvenit la organul local al supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor de la sinistraţi, de la organele de poliţie, de la instituţiile de asigurări sau din alte surse, va fi întocmit de comisia specială în componenţa menţionată, în cel mult 48 ore de la momentul recepţionării informaţiei.
    După ce comisia va semna actul, un exemplar va fi remis în adresa organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, iar al doilea - administraţiei întreprinderii, instituţiei, în gestiunea căreia se află construcţia sau bunurile materiale nimicite sau deteriorate de foc.
    În caz de necesitate, copiile actului de constatare a incendiului se eliberează persoanelor interesate.
    Asociaţiile, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, precum şi persoanele fizice care realizează o activitate comercială fără a dispune de statut juridic, sînt obligate să anunţe organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor ale Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale despre toate cazurile de producere a incendiilor şi să prezinte informaţia necesară.
    După producerea incendiului, în termen de 5 zile, se întocmeşte raportul cu privire la incendiu, care este înregistrat în registrul de evidenţă a incendiilor (blancheta - forma nr.37) al subdiviziunii teritoriale a organului  supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor şi remis în adresa Serviciului.
    Nu se iau în evidenţă:
    - cazurile de ardere, condiţionate de specificul proceselor tehnologice (prevăzute de regimul tehnologic sau de altă documentaţie tehnică), sau condiţiile de funcţionare ale echipamentului şi utilajelor de producere;
    - cazurile de ardere, ca rezultat a prelucrării obiectelor cu focul, căldură sau alte acţiuni termice, în scopul prelucrării lor, schimbării caracteristicilor calitative (uscarea, fierberea, călcarea, coacerea, prăjirea, topirea etc.);
    - exploziile, detonaţiile şi descărcările electrostatice;
    - cazurile de scurtcircuit la reţelele electrice, la instalaţiile electrice, aparatele electrice industriale şi de uz casnic;
    - arderea deşeurilor şi gunoiului pe spaţii deschise (gunoişti, terenuri cu containere, curţile din incinta caselor de locuit, marginea de drumuri, locurile virane etc.), precum şi arderea ierbii uscate, pufului de plop, miriştii;
    - atentate la sinucidere şi sinucideri prin autoincendiere care nu au condus la moartea sau traumatizarea altor persoane şi nu s-a produs propagarea focului asupra altor obiecte;
    - incendiile care s-au produs  la obiectivele ce se află în proprietatea organizaţiilor internaţionale, persoanelor fizice şi juridice străine, indiferent de consecinţele survenite pentru acestea, cu excepţia cazurilor în care acestea au cauzat pagube materiale sau au survenit alte consecinţe pentru persoanele fizice şi/sau juridice ale Republicii Moldova.
    70. Incendiile se înregistrează în registrul de evidenţă a incendiilor în organele locale ale SSMCI, care se păstrează timp de 10 ani în subdiviziune.
    71. Cazurile enumerate în pct. 69 vor fi luate în evidenţă, în cazul în care au condus la traumatizarea, decesul oamenilor (cu excepţia atentatului la sinucidere şi sinucidere prin autoincendiere) sau distrugerea ori deteriorarea bunurilor materiale ca rezultat al acţiunii factorilor periculoşi ai incendiului.
    72. După mărimea prejudiciului material cauzat incendiile se clasifică:
    - incendii cu prejudiciu material     pînă la 90 000 lei;
    - incendii cu prejudiciu
    material de proporţie                    de la 90 000 pînă
                                                       la  450 000 lei;
    - incendii cu prejudiciu
    material deosebit de mare            peste 450 000 lei.
    73. Evidenţa persoanelor care au avut de suferit în urma incendiului:
    a) Înregistrarea şi evidenţa cazurilor de deces şi traumatizare a persoanelor în urma incendiilor este efectuată în ministerele, departamentele, organizaţiile, instituţiile, întreprinderile, de persoanele juridice, indiferent de forma lor de proprietate şi subdiviziunile Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI al Republicii Moldova la locul producerii incendiului;
    b) Instituţiile medicale, sînt obligate să anunţe imediat organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor despre persoanele care au avut de suferit în urma incendiilor, care s-au adresat sau au fost transportate pentru a li se acorda ajutorul medical, precum şi despre persoanele decedate în rezultatul incendiilor;
    c) Instituţiile medicale sînt obligate, la cererea persoanelor cu funcţii de răspundere care efectuează controlul (investigaţia) pe marginea incendiilor, să elibereze documentele care confirmă faptul decesului sau traumatizării persoanelor în urma incendiului.
    74. Evidenţa prejudiciului material în urma incendiului:
    1) Prejudiciul material în urma incendiului se estimează prin valoarea prejudiciului material direct şi indirect în preţuri de piaţă în vigoare la momentul producerii incendiului, indiferent de gradul de despăgubire a acestuia.
    2) Evidenţa prejudiciului material direct produs în urma incendiului este realizată de organele puterii executive, în conformitate cu documentele de evidenţă contabilă ale asociaţiilor, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor unde s-a produs incendiul cu informaţiile prezentate de organizaţiile de asigurări; extrasele din hotărîrile instanţelor de judecată; documentele proprietarului bunurilor materiale.
    3) Asociaţiile, întreprinderile, organizaţiile, instituţiile la obiectivele cărora s-au produs incendiile, organizaţiile de asigurări, indiferent de forma de proprietate sînt obligate să prezinte organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, colaboratorilor responsabili ai organelor puterii executive, altor persoane juridice, documentele care confirmă valoarea prejudiciului material cauzat de incendiu.
    4) Prejudiciul material direct în urma incendiului include prejudiciul cauzat imobilelor, fondurilor fixe, mijloacelor circulante, proprietăţii private ale cetăţenilor şi hîrtiilor de valoare.
    5) Prejudiciul material direct cauzat de distrugerea sau deteriorarea de incendiu a fondurilor fixe este evaluat conform valorii reziduale, ţinînd cont de ultima reevaluare cu scăderea valorii soldurilor.
    6) Prejudiciul material cauzat de distrugerea în urma incendiului a fondurilor fixe la etapele construcţiilor capitale nefinisate se calculează reieşind din volumul lucrărilor executate.
    7) Prejudiciul material cauzat de distrugerea (deteriorarea) în urma incendiului a mijloacelor circulante este evaluat prin excluderea din valoarea bunurilor materiale, la preţurile de evidenţă la momentul producerii incendiului, a valorii bunurilor materiale rămase după producerea acestuia.
    8) Valoarea producţiei de proprie fabricare, inclusiv a celei aflate la etapa de producţie nefinită, este determinată reieşind din valoarea iniţială a acesteia şi a cheltuielilor suportate pentru prelucrarea acesteia pînă la momentul producerii incendiului.
    9) Producţia finită, materia primă şi alte bunuri materiale (inclusiv obiectele de mică valoare şi cele ce se uzează rapid) care se păstrează la depozite (baze) sînt evaluate la preţurile de procurare angro, ţinîndu-se cont de cheltuielile de achiziţionare şi depozitare, cheltuielile de regie şi normele de perisabilitate naturală la data producerii incendiului, iar în comerţul cu amănuntul – după preţurile respective.
    10) Prejudiciul material cauzat în urma incendiului este calculat pe baza documentelor proprietarilor (întreprinderilor, organizaţiilor, asociaţiilor, altor persoane juridice şi cetăţenilor) cărora le-a fost provocat, precum şi hotărîrilor instanţelor de judecată. Referitor la proprietatea asigurată, conform documentelor asociaţiilor (companiilor), de asemenea dacă este asigurată în cîteva organizaţii de asigurare, este luată la evidenţă suma totală ce urmează a fi achitată.
    11) Prejudiciul material cauzat în urma distrugerii (deteriorării) în urma incendiului a proprietăţii private a cetăţenilor este determinat în baza  documentelor organizaţiilor de asigurare, conform calculelor sumei prejudiciului, reieşind din preţurile cu amănuntul în vigoare la momentul asigurării (reasigurării), cu scăderea valorii proprietăţii rămase utile pentru utilizare în continuare.
    12) În cazul nimicirii de foc a hîrtiilor de valoare, unităţilor monetare se ia în evidenţă paguba echivalentă cu valoarea lor nominală, cu excepţia hîrtiilor de valoare care se află la etapa de confecţionare (în acest caz paguba materială este evaluată la preţul de cost de confecţionare).
    13) În cazurile de cauzare a prejudiciului în valută străină, acesta se calculează în valuta naţională a Republicii Moldova, conform cursului bancar al Băncii Naţionale a Republicii Moldova la data producerii incendiului.
    14) Nu se ia în evidenţă prejudiciul material provocat ca rezultat al incendiului al proprietăţii altui stat, cu excepţia  cazurilor compensării acestor pierderi de către persoanele juridice şi fizice ale Republicii Moldova.
    15) Prejudiciul material direct şi indirect este evaluat separat.
    16) În caz de distrugere (deteriorare) concomitentă a mai multor tipuri de proprietate, prejudiciul se evaluează separat pentru fiecare tip în parte.
    17) În cazul distrugerii (deteriorării) producţiei de activitate intelectuală şi de creaţie, paguba se evaluează pe baza contractelor şi altor documente, sau a expertizei.
    18) În caz de nimicire de foc a automobilului personal, paguba se evaluează de către instituţiile de asigurare sau instanţele de judecată, sau pe baza documentelor de proprietate, sau pe baza certificatului de la magazinul de comercializare a automobilelor, sau de la staţiile de deservire tehnică a automobilelor luînd în calcul preţurile de piaţă.
    19) Prejudiciul material cauzat de incendiu se calculează integral, indiferent dacă prejudiciul material se restituie
sau nu.
    75. Organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor ale Serviciului PC şi SE o dată în trimestru vor efectua verificarea coincidenţei informaţiilor despre incendii cu datele instituţiilor medicale (privind cazurile de deces şi de traumatism) şi cu cele ale companiilor de asigurare (privind mărimea pagubelor cauzate de incendii).
    76. Cazurile depistate în rezultatul controalelor de neînregistrare a incendiilor şi consecinţelor acestora se trec în registrul de evidenţă a incendiilor.
XII.  STUDIEREA INCENDIILOR
    77. Studierea incendiilor, organele SSMCI o efectuează în conformitate cu ordinul Serviciului PC şi SE nr.179 din 19 decembrie 2006 “Despre aprobarea Instrucţiunii cu privire la studierea incendiilor”.
XIII. FORMAŢIUNILE BENEVOLE DE POMPIERI
    78. În conformitate cu art.6 al Legii nr. 267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor şi Hotărîrii Guvernului nr.662 din 17 iulie 1999 cu privire la formaţiunile benevole de pompieri la unităţile economice, care au 15 lucrători şi mai mult se organizează formaţiuni benevole de pompieri, sarcina cărora este prevenirea şi stingerea incendiilor, întreţinerea în stare bună a tehnicii de incendiu sau celei adaptate, evidenţa cărora se înregistrează în registrul de evidenţă a formaţiunilor benevole de pompieri (blancheta - forma nr. 38).
    79. Organele SSMCI efectuează controlul selectiv al activităţii formaţiunii benevole de pompieri: calitatea încărcării stingătoarelor, eficacitatea ignifugării construcţiilor, competenţa membrilor formaţiunii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.
    80. În calitate de acordare a ajutorului inspectorilor netitulari, şefilor formaţiunilor benevole de pompieri, ce ţine de domeniul apărării împotriva incendiilor, organele SSMCI periodic (în dependenţă de condiţiile locale) examinează problemele apărute, duc lecţii cu aceştia, cît şi fac schimb de experienţă în domeniul respectiv.
XIV. DAREA DE SEAMĂ A ORGANELOR SUPRAVEGHERII
DE STAT A MĂSURILOR CONTRA INCENDIILOR

    81. Despre starea lucrului de prevenire a incendiilor în raion (oraş) organele locale ale SSMCI lunar şi anual dau darea de seamă în Serviciul PC şi SE.
    82. Darea de seamă lunară include datele despre lucrul efectuat (mersul examinării obiectivelor, practica administrativă, lucrul de informare, instruire şi educare privind apărarea împotriva incendiilor, numărul incendiilor şi decedaţilor, pierderile materiale etc.), datele despre lucrul efectuat de către fiecare colaborator al organului SSMCI (în parte) în creştere.
    Datele despre lucrul efectuat, se transmit lunar de către conducerea subdiviziunii, nu mai tîrziu de data de întîi a lunii, în Serviciul PC şi SE.
    83. Darea de seamă anuală se prezintă personal de către conducătorul subdiviziunii în conformitate cu termenele stabilite de conducerea Serviciului PC şi SE.
XV. MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI
    Art.84. Excesul de putere privind actele permisive
    (1) Tergiversarea nemotivată şi/sau depăşirea perioadei de timp stabilite de lege pentru eliberarea actului permisiv, precum şi eliberarea actului permisiv pe un termen de valabilitate mai mic decît termenul prevăzut de Nomenclatorul actelor permisive se sancţionează cu amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţii de răspundere, cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (2) Cererea de a deţine şi/sau eliberarea unui act permisiv care nu este inclus în Nomenclatorul actelor permisive, stabilirea şi/sau aplicarea unei plăţi pentru eliberarea actului permisiv într-un cuantum mai mare decît plata prevăzută de Nomenclatorul actelor permisive, refuzul nemotivat de eliberare a actului permisiv, invocarea şi aplicarea unor cerinţe şi proceduri de eliberare a actelor permisive care nu corespund legii, precum şi retragerea nemotivată a actului permisiv se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţii de răspundere, cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    [Capitolul XV introdus prin OSPCSE 182 din 11.11.11, MO216-221/09.12.11 art.2004; în vigoare 09.12.11]

    anexa nr.2
[Pct.62 în redacția OSPCSE141 din 01.07.16, MO206-214/15.07.16 art.1183]