HGM520/2010
ID intern unic:  335039
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 520
din  22.06.2010
cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar
privind contaminanţii din produsele alimentare
Publicat : 29.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 108-109     art Nr : 607
    MODIFICAT
   
HG1017 din 28.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1138
   
HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89


    În temeiul art. 6 din Legea nr.10-XVI din 10 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), art. 5 alin. (2) şi art. 9 din Legea nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.83-87, art.431) şi în scopul asigurării unui nivel adecvat de protecţie a sănătăţii populaţiei, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare (se anexează).
    2. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului vor asigura armonizarea cu legislaţia comunitară a metodelor de prelevare, pregătire, analiză a probelor şi criteriilor de performanţă pentru metodele de analiză în vederea efectuării controlului de stat al conţinutului contaminanţilor în produsele alimentare, prevăzute de prezentul Regulament sanitar.
    [Pct.2 modificat prin HG1017 din 28.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1138]
    3. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va asigura modificarea actelor normative aprobate pentru produsele alimentare în scopul conformării cu prevederile din Regulamentul sanitar, aprobat prin prezenta hotărîre.
    [Pct.3 modificat prin HG1017 din 28.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1138]
    4. Cheltuielile aferente implementării cerinţelor şi normelor stipulate în prezentul Regulament vor fi acoperite din contul şi în limita mijloacelor financiare aprobate anual în Legea bugetului de stat.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
    [Pct.5 modificat prin HG1017 din 28.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1138]

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                         Vladimir Hotineanu
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                  Valeriu Cosarciuc

    Nr. 520. Chişinău, 22 iunie 2010.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 520
din 22 iunie 2010
REGULAMENTUL
sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare
    Prezentul Regulament sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare (în continuare – Regulament) creează cadrul necesar aplicării Regulamentului Consiliului (EEC) nr.315/93 din 8 februarie 1993 privind procedurile comunitare referitor la contaminanţi, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr.L37 din 13 februarie 1993 şi transpune Regulamentul (CE) nr.1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiţi contaminanţi din produsele alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr.L364 din 20 decembrie 2006, cu modificările ulterioare. 
    [Clauza modificată prin HG1017 din 28.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1138]
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament reglementează contaminanţii care se conţin sau pot fi prezenţi în produsele alimentare şi nivelurile maxime ale unor contaminanţi din produsele alimentare (în continuare – niveluri maxime) şi are ca scop protecţia sănătăţii publice.
    2. În scopul prezentului Regulament se aplică noţiunile prevăzute în Legea nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare şi în Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor.
    [Pct.2 modificat prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    3. Prezentul Regulament nu se aplică:
    1) contaminanţilor care au semnificaţie doar pentru calitatea produselor alimentare, dar nu sînt semnificativi pentru sănătatea publică; corpurilor străine, precum fragmentele de insecte, părul de animale şi altele;
    2) toxinelor microbiene, precum toxina botulinică şi enterotoxina stafilococică, precum şi microorganismelor;
    3) asistenţilor tehnologici;
    4) altor contaminanţi care constituie obiectul unor acte normative specifice.
    4. Produsele alimentare plasate pe piaţă nu trebuie să conţină contaminanţi în cantităţi, care să depăşească nivelurile maxime, prevăzute de prezentul Regulament.
    5. Nivelurile maxime specificate în anexă la prezentul Regulament se aplică părţii comestibile a produselor alimentare respective.
II. Produse alimentare uscate, diluate, procesate şi compuse
    6. În cazul aplicării nivelurilor maxime, prevăzute în prezentul Regulament produselor alimentare care sînt uscate, diluate, prelucrate sau compuse din mai mult decît un ingredient, se iau în considerare următoarele:
    [Pct.6 modificat prin HG1017 din 28.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1138]
    1) modificarea concentraţiei contaminantului prin procese de uscare sau diluare;
    2) modificarea concentraţiei contaminantului prin prelucrare;
    3) proporţia relativă a ingredientelor în produs;
    4) limita analitică de cuantificare.  
    7. Concentraţia specifică sau factorii de diluţie pentru operaţiile de uscare, diluare, prelucrare și/sau amestecare sau pentru produsele alimentare uscate, diluate, prelucrate și/sau compuse se vor furniza sau justifica de operatorul din businessul alimentar, în momentul în care autorităţile competente efectuează controale de stat.
    [Pct.7 modificat prin HG1017 din 28.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1138]
    8. În cazul în care operatorul din businessul alimentar nu furnizează concentraţia sau factorul de diluţie necesare sau autorităţile competente consideră factorul necorespunzător din punctul de vedere al justificării aduse, autorităţile definesc ele însăşi acest factor în baza informaţiilor existente şi a criteriilor specificate în pct.6 din prezentul Regulament, avînd ca obiectiv protecţia maximă a sănătăţii umane.
    [Pct.8 modificat prin HG1017 din 28.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1138]
    III. INTERDICȚII DE UTILIZARE, AMESTECARE
ȘI DETOXIFICARE
    9. Produsele alimentare care nu se încadrează în nivelurile maxime prevăzute în anexă nu se utilizează ca ingrediente alimentare.
    10. Produsele alimentare care se încadrează în nivelurile maxime prevăzute în anexă nu se amestecă cu produse alimentare care depășesc aceste niveluri.
   11. Produsele alimentare ce urmează a fi supuse sortării sau altor tratamente fizice pentru reducerea nivelurilor de contaminare nu se amestecă cu produse alimentare destinate consumului uman sau cu produse alimentare destinate utilizării ca ingrediente alimentare.
    12. Produsele alimentare ce conțin contaminanți menționați în capitolul I din anexă (Micotoxine) nu se detoxifică în mod deliberat prin tratamente chimice.
    [Capitolul III introdus prin HG1017 din 28.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1138]
IV. PREVEDERI SPECIFICE  PENTRU ALUNELE DE
PĂMÎNT (ARAHIDE), ALTE SEMINȚE OLEAGINOASE,
NUCIFERE, FRUCTE USCATE,
OREZ ȘI PORUMB
    13. Alunele de pămînt (arahidele), alte semințe oleaginoase, nuciferele, fructele uscate, orezul și porumbul care nu sînt conforme nivelurilor maxime corespunzătoare pentru aflatoxine prevăzute la punctele 5, 6, 7, 8, 10 și 11 din anexă pot fi comercializate cu condiția ca aceste produse alimentare:
    1) să nu fie destinate consumului uman direct sau utilizării ca ingrediente în produse alimentare;
    2) să respecte nivelurile maxime corespunzătoare prevăzute la punctele 1, 2, 3, 4, 9 și 12 din anexă;
    3) să fie supuse unui tratament care implică sortarea sau alt tratament fizic, după care nivelurile maxime prevăzute la punctele 5, 6, 7, 8, 10 și 11 din anexă să nu fie depășite, iar în urma acestui tratament să nu rezulte alte reziduuri dăunătoare;
    4) să fie clar etichetate, indicîndu-se destinația lor, și să poarte inscripția „produsul se supune sortării sau altui tratament fizic în scopul reducerii contaminării cu aflatoxine înainte de consumul uman sau de utilizarea ca ingredient în produse alimentare”. Inscripția se menționează pe eticheta fiecărei pungi, cutii în parte și pe documentul original de însoțire. Codul de identificare al transportului/lotului se inscripționează indelebil pe fiecare pungă, pe fiecare cutie în parte a transportului și pe documentul original de însoțire.
    [Capitolul IV introdus prin HG1017 din 28.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1138]
V. PREVEDERI SPECIFICE PENTRU ALUNELE DE
PĂMÎNT (ARAHIDE), ALTE SEMINȚE OLEAGINOASE,
PRODUSE DERIVATE DIN ACESTEA ȘI CEREALE

    14.  Pe eticheta fiecărei pungi, cutii în parte și pe documentul original de însoțire trebuie să existe o inscripție clară privind utilizarea prevăzută. Acest document de însoțire trebuie să aibă o legătură clară cu transportul, prin menționarea codului de identificare al transportului, care se află pe fiecare pungă, cutie în parte a transportului. De asemenea, domeniul de activitate al destinatarului transportului menționat pe documentul de însoțire trebuie să fie compatibil cu utilizarea prevăzută.
    15. În lipsa unei inscripții clare care să specifice că utilizarea prevăzută nu este consumul uman, nivelurile maxime prevăzute la punctele 5 și 11 din anexă se aplică tuturor alunelor de pămînt (arahidelor), semințelor oleaginoase, produselor derivate din acestea și cerealelor comercializate.
    16. În ceea ce privește exceptarea alunelor de pămînt (a arahidelor) și a altor semințe oleaginoase destinate măcinării și aplicarea nivelurilor maxime prevăzute la punctul 1 din anexă, excepția se aplică numai loturilor etichetate clar pentru care utilizarea prevăzută este indicată și care poartă indicația „produs care urmează a fi măcinat în vederea fabricării de ulei vegetal rafinat”. Indicația se include pe eticheta fiecărei pungi, cutii în parte și pe documentul/documentele de însoțire. Destinația finală trebuie să fie o unitate de măcinare.
    [Capitolul V introdus prin HG1017 din 28.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1138]

    anexa
    [Anexa în redacția HG1017 din 28.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1138]