HGM520/2010
ID intern unic:  335039
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 520
din  22.06.2010
cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar
privind contaminanţii din produsele alimentare
Publicat : 29.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 108-109     art Nr : 607
    MODIFICAT
   
HG1223 din 12.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1351; în vigoare 28.01.19
    HG1017 din 28.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1138
   
HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89


    În temeiul art. 6 din Legea nr.10-XVI din 10 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), art. 5 alin. (2) şi art. 9 din Legea nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.83-87, art.431) şi în scopul asigurării unui nivel adecvat de protecţie a sănătăţii populaţiei, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare (se anexează).
    2. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului vor asigura armonizarea cu legislaţia comunitară a metodelor de prelevare, pregătire, analiză a probelor şi criteriilor de performanţă pentru metodele de analiză în vederea efectuării controlului de stat al conţinutului contaminanţilor în produsele alimentare, prevăzute de prezentul Regulament sanitar.
    [Pct.2 modificat prin HG1017 din 28.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1138]
    3. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va asigura modificarea actelor normative aprobate pentru produsele alimentare în scopul conformării cu prevederile din Regulamentul sanitar, aprobat prin prezenta hotărîre.
    [Pct.3 modificat prin HG1017 din 28.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1138]
    4. Cheltuielile aferente implementării cerinţelor şi normelor stipulate în prezentul Regulament vor fi acoperite din contul şi în limita mijloacelor financiare aprobate anual în Legea bugetului de stat.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
    [Pct.5 modificat prin HG1017 din 28.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1138]

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                         Vladimir Hotineanu
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                  Valeriu Cosarciuc

    Nr. 520. Chişinău, 22 iunie 2010.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 520
din 22 iunie 2010
REGULAMENTUL
sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare
    Prezentul Regulament sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare (în continuare – Regulament) creează cadrul necesar aplicării Regulamentului Consiliului (EEC) nr.315/93 din 8 februarie 1993 privind procedurile comunitare referitor la contaminanţi, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr.L37 din 13 februarie 1993 şi transpune Regulamentul (CE) nr.1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiţi contaminanţi din produsele alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr.L364 din 20 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, și Recomandarea 2013/711/UE a Comisiei din 3 decembrie 2013 privind reducerea prezenței dioxinelor, a furanilor și a bifenililor policlorurați în produsele alimentare și în hrana pentru animale, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 323 din 4 decembrie 2013 și Recomandarea 2013/165/UE a Comisiei din 27 martie 2013 privind prezența toxinelor T-2 și HT-2 în cereale și în produsele pe bază de cereale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 91/12 din 3 aprilie 2013. 
    [Clauza modificată prin HG1223 din 12.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1351; în vigoare 28.01.19]
    [Clauza modificată prin HG1017 din 28.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1138]
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament reglementează contaminanţii care se conţin sau pot fi prezenţi în produsele alimentare şi nivelurile maxime ale unor contaminanţi din produsele alimentare (în continuare – niveluri maxime) şi are ca scop protecţia sănătăţii publice.
    2. În scopul prezentului Regulament se aplică noţiunile prevăzute în Legea nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare şi în Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor.
    [Pct.2 modificat prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    3. Prezentul Regulament nu se aplică:
    1) contaminanţilor care au semnificaţie doar pentru calitatea produselor alimentare, dar nu sînt semnificativi pentru sănătatea publică; corpurilor străine, precum fragmentele de insecte, părul de animale şi altele;
    2) toxinelor microbiene, precum toxina botulinică şi enterotoxina stafilococică, precum şi microorganismelor;
    3) asistenţilor tehnologici;
    4) altor contaminanţi care constituie obiectul unor acte normative specifice.
    4. Produsele alimentare plasate pe piaţă nu trebuie să conţină contaminanţi în cantităţi, care să depăşească nivelurile maxime, prevăzute de prezentul Regulament.
    5. Nivelurile maxime specificate din anexa nr.1 la prezentul Regulament se aplică părţii comestibile a produselor alimentare respective.
     [Pct.5 modificat prin HG1223 din 12.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1351; în vigoare 28.01.19]
II. Produse alimentare uscate, diluate, procesate şi compuse
    6. În cazul aplicării nivelurilor maxime, prevăzute în prezentul Regulament produselor alimentare care sînt uscate, diluate, prelucrate sau compuse din mai mult decît un ingredient, se iau în considerare următoarele:
    [Pct.6 modificat prin HG1017 din 28.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1138]
    1) modificarea concentraţiei contaminantului prin procese de uscare sau diluare;
    2) modificarea concentraţiei contaminantului prin prelucrare;
    3) proporţia relativă a ingredientelor în produs;
    4) limita analitică de cuantificare.  
    7. Concentraţia specifică sau factorii de diluţie pentru operaţiile de uscare, diluare, prelucrare și/sau amestecare sau pentru produsele alimentare uscate, diluate, prelucrate și/sau compuse se vor furniza sau justifica de operatorul din businessul alimentar, în momentul în care autorităţile competente efectuează controale de stat.
    [Pct.7 modificat prin HG1017 din 28.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1138]
    8. În cazul în care operatorul din businessul alimentar nu furnizează concentraţia sau factorul de diluţie necesare sau autorităţile competente consideră factorul necorespunzător din punctul de vedere al justificării aduse, autorităţile definesc ele însăşi acest factor în baza informaţiilor existente şi a criteriilor specificate în pct.6 din prezentul Regulament, avînd ca obiectiv protecţia maximă a sănătăţii umane.
    [Pct.8 modificat prin HG1017 din 28.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1138]
    III. INTERDICȚII DE UTILIZARE, AMESTECARE
ȘI DETOXIFICARE
    9. Produsele alimentare care nu se încadrează în nivelurile maxime prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2 nu se utilizează ca ingrediente alimentare.
    [Pct.13 subpct.3) modificat prin HG1223 din 12.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1351; în vigoare 28.01.19]
    10. Produsele alimentare care se încadrează în nivelurile maxime prevăzute din anexa nr.1 nu se amestecă cu produse alimentare care depășesc aceste niveluri.
    [Pct.10 modificat prin HG1223 din 12.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1351; în vigoare 28.01.19]
   11. Produsele alimentare ce urmează a fi supuse sortării sau altor tratamente fizice pentru reducerea nivelurilor de contaminare nu se amestecă cu produse alimentare destinate consumului uman sau cu produse alimentare destinate utilizării ca ingrediente alimentare.
    12. Produsele alimentare ce conțin contaminanți menționați în capitolul I anexa nr. 1 (Micotoxine) nu se detoxifică în mod deliberat prin tratamente chimice.
    [Pct.12 modificat prin HG1223 din 12.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1351; în vigoare 28.01.19]
    [Capitolul III introdus prin HG1017 din 28.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1138]
IV. PREVEDERI SPECIFICE  PENTRU ALUNELE DE
PĂMÎNT (ARAHIDE), ALTE SEMINȚE OLEAGINOASE,
NUCIFERE, FRUCTE USCATE,
OREZ ȘI PORUMB
    13. Alunele de pămînt (arahidele), alte semințe oleaginoase, nuciferele, fructele uscate, orezul și porumbul care nu sînt conforme nivelurilor maxime corespunzătoare pentru aflatoxine prevăzute la punctele 5, 6, 7, 8, 10 și 11 din anexă pot fi comercializate cu condiția ca aceste produse alimentare:
    1) să nu fie destinate consumului uman direct sau utilizării ca ingrediente în produse alimentare;
    2) să respecte nivelurile maxime corespunzătoare prevăzute la punctele 1, 2, 3, 4, 9 și 12 anexa nr. 1;
    [Pct.13 subpct.2) modificat prin HG1223 din 12.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1351; în vigoare 28.01.19]
    3) să fie supuse unui tratament care implică sortarea sau alt tratament fizic, după care nivelurile maxime prevăzute la punctele 5, 6, 7, 8, 10 și 11 din anexa nr. 1 să nu fie depășite, iar în urma acestui tratament să nu rezulte alte reziduuri dăunătoare;
    [Pct.13 subpct.3) modificat prin HG1223 din 12.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1351; în vigoare 28.01.19]
    4) să fie clar etichetate, indicîndu-se destinația lor, și să poarte inscripția „produsul se supune sortării sau altui tratament fizic în scopul reducerii contaminării cu aflatoxine înainte de consumul uman sau de utilizarea ca ingredient în produse alimentare”. Inscripția se menționează pe eticheta fiecărei pungi, cutii în parte și pe documentul original de însoțire. Codul de identificare al transportului/lotului se inscripționează indelebil pe fiecare pungă, pe fiecare cutie în parte a transportului și pe documentul original de însoțire.
    [Capitolul IV introdus prin HG1017 din 28.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1138]
V. PREVEDERI SPECIFICE PENTRU ALUNELE DE
PĂMÎNT (ARAHIDE), ALTE SEMINȚE OLEAGINOASE,
PRODUSE DERIVATE DIN ACESTEA ȘI CEREALE

    14.  Pe eticheta fiecărei pungi, cutii în parte și pe documentul original de însoțire trebuie să existe o inscripție clară privind utilizarea prevăzută. Acest document de însoțire trebuie să aibă o legătură clară cu transportul, prin menționarea codului de identificare al transportului, care se află pe fiecare pungă, cutie în parte a transportului. De asemenea, domeniul de activitate al destinatarului transportului menționat pe documentul de însoțire trebuie să fie compatibil cu utilizarea prevăzută.
    15. În lipsa unei inscripții clare care să specifice că utilizarea prevăzută nu este consumul uman, nivelurile maxime prevăzute la punctele 5 și 11 anexa nr. 1 se aplică tuturor alunelor de pămînt (arahidelor), semințelor oleaginoase, produselor derivate din acestea și cerealelor comercializate.
    [Pct.15 modificat prin HG1223 din 12.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1351; în vigoare 28.01.19]
    16. În ceea ce privește exceptarea alunelor de pămînt (a arahidelor) și a altor semințe oleaginoase destinate măcinării și aplicarea nivelurilor maxime prevăzute la punctul 1 anexa nr. 1, excepția se aplică numai loturilor etichetate clar pentru care utilizarea prevăzută este indicată și care poartă indicația „produs care urmează a fi măcinat în vederea fabricării de ulei vegetal rafinat”. Indicația se include pe eticheta fiecărei pungi, cutii în parte și pe documentul/documentele de însoțire. Destinația finală trebuie să fie o unitate de măcinare.
    [Pct.16 modificat prin HG1223 din 12.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1351; în vigoare 28.01.19]
    [Capitolul V introdus prin HG1017 din 28.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1138]
VI. PREVEDERI SPECIFICE PENTRU DIOXINE,
FURANI  ȘI BIFENILI POLICLORURAȚI ÎN PRODUSELE
ALIMENTARE ȘI HRANA PENTRU ANIMALE
    17. Monitorizarea respectării de către operatori a nivelului maxim a dioxinelor, a PCB de tipul dioxinei și a altor PCB decît cei de tipul dioxinei prevăzut în anexa nr. 2 se efectuează de către Agenție în baza planului de control multianual, conform prevederilor Legii nr. 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor și Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător:
    1) aleatoriu pentru produsele alimentare și hrana pentru animale în funcție de producția, utilizarea și consumul acestora;
    2) în mod expres pentru loturile de:
    a) ouă de găini crescute în aer liber și ouă ecologice;
    b) ficat de miel și de oaie;
    c) crabul chinezesc:
    - în mușchiul din picioare și clești (separat);
    - în carnea maro (organul digestiv) (separat);
    - în produsul global (prin calcul, ținînd seama de nivelurile constatate în mușchiul din picioare și clești și în carnea maro, precum și de proporția relativă a acestora);
    d) plante aromatice uscate (hrana pentru animale și produse alimentare);
    e) argile vîndute ca supliment alimentar.
    18. În cazul detectării în produsele alimentare și în hrana pentru animale a nivelurilor de dioxine și/sau de PCB de tipul dioxinei ce depășesc nivelul maxim admisibil specificat în capitolul I din anexa nr. 2, Agenția inițiază investigații cu scopul identificării sursei de contaminare și, în colaborare cu operatorii din domeniul alimentar, întreprinde măsuri pentru reducerea sau eliminarea acesteia. Agenția, în termen de 10 zile lucrătoare, informează Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară a Comisiei Europene despre rezultatele investigațiilor și măsurile întreprinse.
    [Capitolul VI introdus prin HG1223 din 12.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1351; în vigoare 28.01.19]
VII. CERINȚE PRIVIND PREZENȚA TOXINELOR
T-2 ȘI HT-2 ÎN CEREALE ȘI ÎN PRODUSELE PE
BAZĂ DE CEREALE

    19. Operatorii din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar monitorizează prezența toxinelor T-2 și HT-2 în cereale și în produsele pe bază de cereale conform nivelurilor orientative stabilite în capitolul II din anexa nr.2.
    În sensul prezentelor cerințe, cerealele nu includ orezul, iar produsele pe bază de cereale – produsele pe bază de orez.
    20. Agenția efectuează analize simultane a probelor prelevate pentru detectarea prezenței toxinelor T-2 și HT-2 și a prezenței altor toxine de Fusarium, precum deoxinivalenolul, zearalenonul și fumonisinul B1+B2, pentru a evalua în ce măsură aceste toxine au o prezență simultană. În cazul în care metoda de analiză permite, se efectuează o analiză a micotoxinelor mascate, în special a formelor conjugate mono- și diglicozilate ale toxinelor T-2 și HT-2.
    21. Prelevarea probelor și analiza pentru cereale și pentru produsele pe bază de cereale destinate consumului uman se efectuează conform Metodelor de prelevare a probelor pentru determinarea nivelului de micotoxine în produsele alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 208/2013. Limita de cuantificare (LOQ) nu va depăși 5,0 μg/kg pentru fiecare dintre toxinele T-2 și HT-2, cu excepția cerealelor neprelucrate, pentru care limita de detecție nu va depăși 10 μg/kg pentru fiecare dintre toxinele T-2 și HT-2. În cazul utilizării unei tehnici analitice de depistare, limita de detecție nu va depăși 25 μg/kg pentru toxinele T-2 și HT-2 cumulate.
    22. Pentru cereale și pentru produsele pe bază de cereale destinate hranei pentru animale și hranei combinate pentru animale, prelevarea probelor și analiza se efectuează în conformitate cu anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 686/2012 cu privire la aprobarea unor metode de analiză pentru controlul nutrețurilor. Limita de cuantificare (LOQ) nu va depăși 10 μg/kg pentru fiecare dintre toxinele T-2 și HT-2. În cazul utilizării unei tehnici analitice de depistare, limita de detecție nu va depăși 25 μg/kg pentru toxinele T-2 și HT-2 cumulate.
    23. Agenția, în cazul constatării repetitive a unor niveluri care depășesc nivelurile orientative pentru toxinele T-2 și HT-2 în cereale și în produsele pe bază de cereale, în comun cu operatorii din sectoarele alimentar și al hranei pentru animale, desfășoară investigații pentru identificarea factorilor ce conduc la depășirea nivelului orientativ și stabilesc măsurile necesare pentru evitarea sau reducerea pe viitor a prezenței toxinelor respective.
    24. Prelevarea și analiza probelor destinate obținerii unor informații suplimentare cu privire la diverșii factori, inclusiv factorii agronomici, care conduc la niveluri relativ ridicate ale toxinelor T2 și HT-2 în cereale și în produsele pe bază de cereale trebuie să se axeze pe cerealele și pe produsele pe bază de cereale rezultate din prelucrarea primară.
    25. În cazul constatării repetitive a unor niveluri care depășesc nivelurile orientative pentru toxinele T-2 și HT-2 în produsele pe bază de cereale, Agenția, în comun cu operatorii din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar, desfășoară investigații privind efectele prelucrării hranei pentru animale și a produselor alimentare asupra prezenței toxinelor menționate.
    26. Agenția furnizează anual rezultatele analitice Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, în vederea introducerii acestora într-o bază de date unice și comunicarea rezultatelor investigațiilor Comisiei Europeane.
    [Capitolul VII introdus prin HG1223 din 12.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1351; în vigoare 28.01.19]

    anexa nr.1
    [Anexa devine anexa nr.1 prin HG1223 din 12.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1351; în vigoare 28.01.19]
    [Anexa în redacția HG1017 din 28.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1138]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 introdusă prin HG1223 din 12.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1351; în vigoare 28.01.19]