HCNPFA13/11/2010
ID intern unic:  335086
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 13/11
din  01.04.2010
cu privire la aprobarea Regulamentului privind fondul
de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut
Publicat : 02.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 110-113     art Nr : 391


ÎNREGISTRAT:
Ministrul justiţiei
______________ Alexandru TĂNASE
nr. 764  din 23.06. 2010

    Întru executarea prevederilor art. 3, art. 9 alin. (2) lit. c), art. 35 din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112-116, art. 506), în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4 alin. (1) şi alin. (2), art. 8 lit. b), art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul privind fondul de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut (se anexează).

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NNAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                                     Mihail CIBOTARU

    Nr. 13/11. Chişinău, 1 aprilie 2010.

 Anexă
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr. 13/11 din 1 aprilie 2010
REGULAMENTUL
privind fondul de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind fondul de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut (în continuare – Regulament) stabileşte cerinţe şi proceduri de constituire, administrare şi utilizare a fondului de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut şi se aplică asociaţiilor de economii şi împrumut licenţiate (în continuare – asociaţii), inclusiv asociaţiilor centrale. Prevederile  prezentului Regulament nu se extind asupra activelor lichide proprii ale asociaţiei centrale (în continuare – AC).
    2. Scopul constituirii fondului de lichidităţi (în continuare – FL) este asigurarea centralizată a asociaţiilor cu lichidităţi în vederea conformării cu cerinţele privind lichiditatea, stabilite conform Normelor de Prudenţă Financiară a asociaţiilor de economii şi împrumut (în continuare – NPF), aprobate prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.17/8 din 30 aprilie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.131-133, art.381),
    3. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:
    1) investiţii în FL - mijloace băneşti transferate şi menţinute de asociaţii în FL, precum şi venitul aferent, reinvestit în FL, în scopul executării cerinţelor NPF şi/sau maximizării venitului din investirea acestor mijloace financiare;
    2) participant la FL – asociaţiile care sînt membri ai unei AC şi care:
    a) în cazul deţinerii licenţei de categoria B sau C, sînt obligate să obţină calitatea de participant la FL;
    b) în cazul deţinerii licenţei de categoria A, pot obţine calitatea de participant la FL.
    4. FL este constituit, administrat şi utilizat de AC în conformitate cu prezentul Regulament şi politica de constituire, administrare şi utilizare a FL (în continuare - politica FL).
    5. Pentru realizarea scopului FL, AC încasează taxa de administrare a FL (în continuare - TA). Mărimea TA este o sumă anuală fixă de mijloace financiare, stabilită în politica FL, şi se determină reieşind din prognoza anuală a cheltuielilor aferente administrării operaţionale a FL. Mărimea TA poate fi revăzută de consiliul AC o dată în semestru, în cazul în care mărimea prognozată a cheltuielilor operaţionale diferă cu cel puţin 20% de mărimea efectivă a acestora pentru perioada respectivă. În cazul schimbării valorii TA, AC este obligată să informeze Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare - Comisia Naţională) cu prezentarea detaliată a cheltuielilor incluse în TA. TA este calculată şi încasată lunar în mărime de 1/12 din suma anuală stabilită în politica FL.
CAPITOLUL II
MIJLOACELE FINANCIARE ALE
FONDULUI DE LICHIDITĂŢI

    6. FL se compune din următoarele fonduri:
    1) Fondul Depunerilor de Economii (în continuare – FDE);
    2) Fondul Rezervei Instituţionale (în continuare – FRI).
    7. Mijloacele financiare ale FL se constituie din următoarele surse:
    1) investiţii în FL;
    2) venituri din investirea mijloacelor financiare ale FL în instrumente financiare, cu excepţia împrumuturilor;
    3) venituri din dobînzi aferente împrumuturilor acordate din FDE.
    8. Asociaţiile care deţin licenţa de categoria B sau C sînt obligate să deţină şi să menţină investiţii în FDE în mărimea minimă, calculată conform pct.13 din NPF. Toţi participanţii la FL pot efectua investiţii în FRI în scopul conformării prevederilor pct.12 din NPF.
    9. Asociaţia care deţine licenţa de categoria B sau C şi nu deţine investiţii în FDE nu are dreptul de a beneficia de asistenţă din FL.
    10. Asociaţia care deţine licenţa de categoria A şi este participant la FL are dreptul de a investi în FRI şi de a obţine venituri din investiţiile respective, cu excepţia dreptului de a obţine asistenţă din FL.
    11. Investiţiile în FL sînt efectuate în baza contractelor de investiţii, care vor avea următoarele caracteristici obligatorii:
    1) suma investiţiei este variabilă;
    2) destinaţia investiţiei este stabilită: în FDE sau în FRI, după caz;
    3) termenul contractului este nedeterminat;
    4) soldul investiţiei în FDE poate fi depus ca gaj pentru garantarea rambursării oricărui împrumut solicitat din FL;
    5) restricţii/penalităţi sau alte sancţiuni aferente retragerii sau nerestituirii la scadenţă a împrumutului primit din FL nu se aplică.
    12. La data de 15 a fiecărei luni, asociaţiile care deţin licenţa de categoria B sau C sînt obligate să compare valoarea minimă obligatorie stabilită conform NPF cu valoarea investiţiilor în FDE pentru ultima dată de gestiune, reflectată conform rapoartelor financiare/speciale prezentate Comisiei Naţionale.
    13. În cazul în care se constată un deficit de investiţii în FDE, asociaţia este obligată să lichideze deficitul prin transferarea în fondul deficitar respectiv a lichidităţilor suplimentare, în termen de 3 zile lucrătoare ce urmează după data de 15 a lunii ulterioare.
    14. AC efectuează comparaţia stabilită la pct. 12 separat pe fiecare asociaţie şi monitorizează executarea de către asociaţii a prevederilor pct. 13.
    15. În cazul în care AC depistează că deficitul FDE al unui participant nu a fost lichidat în termenul stabilit, aceasta este obligată, în următoarea zi lucrătoare după termenul indicat la pct. 13, să acorde unilateral un împrumut asociaţiei respective, în conformitate cu politica FL şi prevederile capitolului IV din prezentul Regulament, în mărimea care ar asigura conformarea asociaţiei cu prevederile pct.13 din NPF. În aceeaşi zi, AC este obligată să informeze în scris asociaţia respectivă şi Comisia Naţională privind mărimea deficitului stabilit în FL şi împrumutul acordat (suma, termenul, rata dobînzii) din FDE.
CAPITOLUL III
INVESTIREA MIJLOACELOR FINANCIARE
ALE FONDULUI DE LICHIDITĂŢI

    16. AC are dreptul de a investi soldul mijloacelor financiare ale FL, neutilizate la acordarea împrumuturilor (soldul FL), exclusiv în următoarele instrumente financiare:
    1) conturi curente, depozite bancare la vedere şi la termen;
    2) valori mobiliare de stat.
    17. Termenul investiţiei în conturi bancare de depozit nu poate depăşi 3 ani.
    18. Soldul FL investit în conturi curente, depozite bancare la vedere sau la termen va fi depus la conturile băncilor comerciale cu întrunirea concomitentă a următoarelor cerinţe:
    1) pentru plasarea mijloacelor băneşti sînt eligibile băncile comerciale care:
    a) dispun de capital de gradul I în mărime de cel puţin 500 mln.lei la data selectării, şi
    b) asigură pe parcursul a şase luni consecutive înainte de selectare coeficientul conform principiului II al lichidităţii în cuantum de cel puţin 25%, şi
    c) menţin pe parcursul a şase luni consecutive înainte de selectare coeficientul suficienţei capitalului ponderat la risc în mărime de cel puţin 20%;
    2) mijloacele băneşti se vor diversifica prin plasarea în părţi egale la conturi de depozit în trei bănci comerciale, care corespund şi prezintă cei mai înalţi indicatori stabiliţi conform criteriilor indicate în subpunctul 1) al prezentului punct. În cazul în care una sau două bănci ce corespund cerinţelor menţionate vor prezenta ofertele sale, acestora li se va atribui o treime sau, respectiv, două treimi din suma ce urmează a fi plasată, totodată fiind anunţată o altă ofertă pentru suma rămasă.
    19.  AC va efectua evaluări periodice ale situaţiei financiare a băncilor selectate şi va analiza gradul de stabilitate a acestora nu mai rar decît o dată în trimestru. Această analiză trebuie să cuprindă evaluarea capitalului normativ total, lichidităţii (în special principiului II), valorii totale a activelor generatoare de dobîndă la total active, reducerilor pentru pierderi la credite şi total credite, creditelor nefavorabile (substandarde, dubioase, compromise) în total credite, precum şi a creditelor expirate (inclusiv în stare de neacumulare) în capitalul normativ total.
CAPITOLUL IV
UTILIZAREA FONDULUI DE LICHIDITĂŢI
    20. Participantul la FL are dreptul de a solicita în scris de la AC restituirea parţială sau integrală a soldului investiţiilor efectuate în FDE în cazul în care:
    1) există excedent de lichidităţi ale participantului la FL investite în FDE (suma ce depăşeşte mărimea minimă stabilită conform pct. 13 din NPF);
    2) mărimea minimă a mijloacelor băneşti din FDE, libere de gaj în condiţiile stabilite la pct. 26 subpct. 2), poate fi retrasă parţial sau integral exclusiv în scopul satisfacerii cererilor membrilor asociaţiilor privind retragerea depunerilor de economii înainte de scadenţă.
    21. Participantul la FL are dreptul de a solicita în scris de la AC restituirea parţială sau integrală a soldului investiţiilor efectuate în FRI în oricare caz.
    22. AC este obligată să execute solicitarea menţionată la pct. 20 şi pct. 21 în termen de cel mult 5 zile lucrătoare din data parvenirii acesteia. În aceeaşi zi, AC informează Comisia Naţională despre faptul şi, după caz, scopul retragerii investiţiilor din FL.
    23. AC este obligată să restituie participantului soldul integral al investiţiilor în FL în termen de cel mult 5 zile lucrătoare din data parvenirii solicitării de retragere a acesteia sau survenirii unuia din următoarele evenimente:
    1) participantul la FL intenţionează să participe la FL administrat de altă AC;
    2) participantul la FL a obţinut sau deţine licenţa de categoria A, inclusiv în rezultatul reorganizării, şi nu mai doreşte să participe la FL;
    3) licenţa participantului la FL a fost retrasă;
    4)  licenţa AC este suspendată sau retrasă. AC este obligată să restituie tuturor participanţilor la FL soldul investiţiilor în FL şi a venitului aferent neachitat la data adoptării deciziei de suspendare sau retragere a licenţei AC.
    24. AC acordă asistenţă din FL exclusiv în formă de acces la linia de împrumut din FDE, în scopul acoperirii deficitului de lichidităţi, stabilit conform pct. 13.
    25. AC deschide linia de împrumut în baza contractului de împrumut, încheiat în termenul stabilit la pct. 34 sau pct. 35, după caz, între AC şi asociaţiile care deţin licenţa de categoria B sau C, precum şi investiţii în FDE.
    26. Se stabilesc următoarele condiţii obligatorii şi interdicţii la acordarea împrumutului din FDE unui participant la FL:
    1) asociaţia deţine investiţii în FDE;
    2) soldul parţial sau total al investiţiei în FDE, rămas după retragerea lichidităţilor, în mărime egală cu suma împrumutului solicitat din FDE este depus, în condiţii legale, în calitate de gaj pentru garantarea rambursării acestui împrumut;
    3) suma împrumutului nu poate depăşi 100% din soldul investiţiei în FDE, rămas după retragerea lichidităţilor; 
    4) termenul împrumutului nu poate depăşi trei luni, cu excepţia cazurilor, în care Comisia Naţională a acordat exonerarea în condiţiile stabilite la pct. 54 din NPF;
    5) rata dobînzii este variabilă şi se stabileşte conform prevederilor politicii FL, în funcţie de nivelul ratelor dobînzii pe piaţa financiară;
    6) comisioane/plăţi sau alte sancţiuni aferente acordării, gestionării, rambursării anticipate şi/sau nerambursării la scadenţă a împrumuturilor nu se aplică;
    7) soldul total al împrumuturilor din FDE, acordate unui participant la FL, nu poate depăşi limita stabilită la subpct.2) din prezentul punct.
    27. În cazul nerambursării de către participantul la FL a sumei parţiale sau totale a împrumutului din FDE la expirarea termenului pentru care a fost acordat, în ziua lucrătoare ce urmează după scadenţa finală a împrumutului respectiv, AC obţine dreptul de proprietate asupra gajului, stabilit conform pct. 26 subpct. 2) în mărimea soldului nerambursat al împrumutului acordat. Suma dobînzii aferente soldului împrumutului nerambursat urmează a fi încasată din contul debitorului - participant la FL prin diminuarea venitului lunar spre plată al acestuia. În aceeaşi zi, AC informează Comisia Naţională privind nerambursarea împrumutului şi valorificarea gajului participantului la FL.
CAPITOLUL V
EVIDENŢA CONTABILĂ ŞI RAPORTAREA
    28. AC ţine evidenţa contabilă a tuturor operaţiunilor aferente FL, separat pe fiecare participant la FL şi componente ale FL (FDE, FRI) şi separat pe operaţiunile/activităţile proprii, astfel încît să fie asigurată transparenţa deplină a constituirii, administrării şi utilizării FL la oricare dată.
    29. Pînă la data de 15 a lunii ce urmează după perioada de gestiune, AC prezintă Comisiei Naţionale lunar informaţia conform Anexei nr.1 şi trimestrial raportul special conform Anexei nr.2 la prezentul Regulament.
    30. Suplimentar, pînă la data de 15 a lunii ce urmează după perioada de gestiune, AC prezintă trimestrial către participanţii la FL şi Comisia Naţională informaţia privind venitul total brut aferent investiţiilor în FL, costul administrării FL (TA) şi venitul total net aferent investiţiilor în FL, calculat ca venitul total brut diminuat cu TA, care urmează a fi îndreptat spre plată participanţilor la FL.
CAPITOLUL VI
POLITICA DE CONSTITUIRE, ADMINISTRARE ŞI
UTILIZARE A FONFULUI DE LICHIDITĂŢI

    31. Consiliul AC aprobă politica FL. Modificările şi completările politicii FL trebuie să fie însoţite de analizele şi prognozele financiare, precum şi justificările corespunzătoare. Politica FL, inclusiv modificările şi completările la ea, se transmit spre coordonare Comisiei Naţionale.
    32. Politica FL va conţine, dar nu se va limita la următoarele prevederi:
    1) modul de calculare a venitului total brut lunar din investirea FL, venitului net lunar per participant la FL;
    2) modul de plată a venitului net lunar per participant la FL;
    3) modul de calculare şi încasare a TA, precum şi modul de revizuire a mărimii TA;
    4) modul de efectuare şi retragere a investiţiilor (lichidităţilor) în/din FL;
    5) modelul contractului de investiţii în FL;
    6) modelul contractului de împrumut din FL;
    7) modul şi condiţiile de acordare, monitorizare şi rambursare a împrumutului din FDE;
    8) modul şi condiţiile de valorificare a soldului investiţiilor în FL, depus în calitate de gaj în scopul rambursării împrumutului din FL;
    9)  modul şi condiţiile de selectare a băncii (băncilor), în care vor fi investite mijloacele financiare ale FL;
    10)  principii de gestiune a riscului ratei dobînzii, riscului investiţional, riscului de lichiditate şi riscului de împrumut;
    11)  limite la împrumuturile acordate din FDE, precum şi limite privind suma şi tipul instrumentelor financiare, în care pot fi efectuate investiţii din FL;
    12) principii de gestiune şi direcţii strategice ale investiţiilor.
CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII FINALE
    33. Introducerea de către AC a unor forme de raportare internă, referitoare la lichidităţi, pe care asociaţiile vor fi obligate să le transmită periodic către AC, precum şi a modului de întocmire şi prezentare a acestor rapoarte interne, are loc prin elaborarea/modificarea politicii FL.
    34. Asociaţiile existente sau nou-create, inclusiv asociaţiile succesoare în rezultatul reorganizării, care au obţinut licenţa de categoria B sau C după data intrării în vigoare a prezentului Regulament şi care nu sînt participanţi la FL, sînt obligate să devină participanţi la FL în termen de o lună din data obţinerii licenţei de categoria B sau C.
    35. Asociaţiile, care la data intrării în vigoare a prezentului Regulament deţin licenţa de categoria B sau C şi nu sînt participanţi la FL, sînt obligate să participe la FL în termen de o lună din data constituirii FL, sau după expirarea termenului de scadenţă a contractelor de depozit încheiate anterior constituirii FL, dar care nu va depăşi termenul total de un an.
    36. Dacă în FL nu există mijloace financiare imediat disponibile şi suficiente pentru a satisface toate cererile de retragere de către asociaţii a investiţiilor din FL şi/sau pentru acordarea împrumuturilor din FDE, iar vînzarea investiţiilor stabilite la pct. 16 subpct. 2) ar putea avea loc într-o perioadă de timp mai îndelungată şi/sau cu suportarea pierderilor (veniturile viitoare ratate nu se consideră pierderi), AC poate împrumuta mijloace băneşti cu gajarea activelor menţionate, pentru a satisface cererile stabilite în prezentul punct.
    37. TA pentru prima lună de gestiune a FL se calculează în baza mărimii stabilite la pct. 5, proporţional numărului de zile calendaristice din data intrării în vigoare a prezentului Regulament pînă la finele lunii respective inclusiv. TA pentru ultima lună de administrare a FL, în condiţiile stabilite la pct. 23 subpct. 4), se calculează în baza mărimii stabilite la pct. 5, proporţional numărului de zile calendaristice de la începutul lunii respective pînă la data stabilită în pct. 23 subpct. 4).
    38. Pentru încălcarea de către asociaţii a prevederilor prezentului Regulament, Comisia Naţională este în drept să aplice asociaţiilor şi/sau administratorilor acestora măsuri în conformitate cu art. 49 din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.112-116, art.506) şi art.9 din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS) şi sancţiuni în conformitate cu Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6, art.15).

    anexa nr.1

    anexa nr.2