HGM596/2010
ID intern unic:  335115
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 596
din  02.07.2010
cu privire la predarea religiei în instituţiile de învăţămînt
Publicat : 06.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 114-116     art Nr : 650
    MODIFICAT
    HG913 din 30.09.10, MO194-196/05.10.10 art.1004

    În temeiul art.35 alin.(8) şi (9) din Constituţia Republicii Moldova, art.38 alin.(2) din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 şi al art.32 alin.(7) şi (8) din Legea nr.125-XVI din 11 mai 2007 privind cultele religioase şi părţile lor componente, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se stabileşte că, începînd cu anul de studii 2010-2011, în schema orară şcolară a instituţiilor de învăţămînt primar şi gimnazial se include disciplina „Religia”, care va fi predată opţional, în baza cererii părinţilor sau a tutorilor legali ai elevilor.
    2. Ministerul Educaţiei:
    a) va opera modificările de rigoare în planurile de învăţămînt pentru clasele primare şi gimnaziale;
    b) va elabora Curriculum-ul şi îndrumările metodice pentru disciplina şcolară „Religia” şi, pînă la 20 august 2010, le va pune la dispoziţia instituţiilor de învăţămînt;
    c) va asigura organizarea formării personalului didactic pentru predarea  disciplinei respective în instituţiile de învăţămînt primar şi gimnazial;
    d) va monitoriza realizarea prevederilor planurilor de învăţămînt pentru clasele I-IX cu referire la educaţia religioasă a elevilor;
    e) va redistribui mijloacele financiare alocate pentru anul 2010, pentru implementarea disciplinei „Religia” în clasele 1-9 în anul şcolar 2010-2011, şi va perfecta, în modul stabilit, documentele necesare pentru finanţarea etapelor menţionate.
    [Pct.2 lit.e) introdusă prin HG913 din 30.09.10, MO194-196/05.10.10 art.1004]

    Prim-ministru                                                                Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                        Leonid Bujor

    Nr. 596. Chişinău, 2 iulie 2010.