HGA640/2010
ID intern unic:  335393
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 640
din  19.07.2010
cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică
a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă,
încheiate pe un termen mai mare de un an
Publicat : 27.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 129-130     art Nr : 726
    Abrogată prin HG1129 din 21.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1198


    În scopul executării art.69 alin.(4) din Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art. 470), cu modificările şi completările ulterioare, şi aplicării unei metode transparente şi eficiente de ajustare periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an  (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                           Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                          Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                                           Veaceslav Negruţa
    Ministrul construcţiilor
    şi dezvoltării regionale                                                      Marcel Răducan

    Nr. 640. Chişinău, 19 iulie 2010.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 640
din19 iulie 2010

REGULAMENTUL
privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice
cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an (în continuare – Regulament) are drept scop stabilirea şi aplicarea unei metode unice transparente şi eficiente pentru ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an.
    2. În sensul prezentului Regulament se folosesc următoarele noţiuni:
    contract de achiziţii publice încheiat pe un termen mai mare de un an – contract de achiziţii publice de bunuri, lucrări şi servicii a cărui perioadă de realizare continuă este mai mare de un an;
    ajustarea valorii contractului de achiziţii publice – operarea modificărilor la  soldul contractului de achiziţii publice, ca urmare a inflaţiei sau deflaţiei;
    preţ unitar – preţul format ca sumă a costurilor (fără TVA) resurselor (manoperă, materiale şi/sau elemente de construcţii, utilaje), necesare pentru executarea unei unităţi de măsură din operaţia tehnologică, prevăzută în devizul de cheltuieli.
    3. Operaţiunile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă se vor efectua cel mult o dată pe parcursul unui an bugetar.
    Ajustarea se face la începutul anului bugetar, imediat după publicarea datelor statistice privind indicele inflaţiei sau deflaţiei pe anul precedent, inclusiv la contractele care au fost încheiate pe parcursul anului precedent şi se află în proces de executare mai puţin de un an.
    Resursele financiare alocate şi executate în modul corespunzător în primul an bugetar de gestiune a contractului nu sînt susceptibile ajustării.
    4. Prevederile prezentului Regulament nu se aplică contractelor de achiziţii publice de adeziune, încheiate, pe un termen mai mare de un an, cu operatorii economici nerezidenţi dacă modalitatea de ajustare a valorii acestuia este prestabilită în contractul-tip cu caracter de adeziune, aprobat/publicat de operatorul economic.
SECŢIUNEA a 2-a
Procedura de examinare a solicitării de ajustare
    5. Ajustarea valorii contractului de achiziţii publice cu executare continuă poate fi solicitată în scris de către:
    a)  operatorul economic;
    b) autoritatea contractantă (din proprie iniţiativă sau la propunerea organului abilitat prin lege cu funcţia de control).
    6. Ajustarea valorii contractului de achiziţii publice se efectuează în condiţiile întrunirii cumulative a următoarelor cerinţe:
    a) contractul de achiziţii publice de bunuri, lucrări sau servicii cu executare continuă este încheiat pe un termen mai mare de un an;
    b) partea contractantă care a depus solicitarea de ajustare a valorii contractului şi-a îndeplinit angajamentele contractuale;
    c) formula de ajustare a valorii contractului a fost stabilită de către autoritatea contractantă atît în documentele de licitaţie sau în alte documente de atragere a ofertelor corespunzătoare procedurii de achiziţii utilizate, cît şi în contractul de achiziţii publice;
    d) solicitarea nu depăşeşte 60 de zile din data publicării datelor statistice privind indicele inflaţiei sau deflaţiei pe anul precedent.
    7. Partea contractantă în adresa căreia a parvenit solicitarea de ajustare a valorii contractului are obligaţia să se expună, în formă scrisă, pe marginea acesteia în termen de 20 de zile din data depunerii.
    8. Examinarea solicitării operatorului economic sau propunerii de ajustare a organului abilitat prin lege cu funcţia de control în acest domeniu se efectuează de către autoritatea contractantă prin intermediul grupului de lucru pentru achiziţii, cu întocmirea procesului-verbal corespunzător.
    9. În procesul de examinare a solicitării, autoritatea contractantă este în drept să invite experţi în domeniu, care vor prezenta rapoarte în scris şi/sau verbale în şedinţa de examinare a solicitării.
    10. Autoritatea contractantă va respinge, fără examinare, solicitarea în cazul în care aceasta nu întruneşte cerinţele punctului 6 din prezentul Regulament.
    11. Acceptarea solicitării presupune întocmirea unui acord adiţional la contractul de achiziţii publice, semnat de autoritatea contractantă şi operatorul economic.
    12. După semnare, acordul adiţional şi darea de seamă, însoţite de documentele confirmative (solicitarea de ajustare, procesul-verbal al grupului de lucru, dovada executării corespunzătoare a contractului, copia contractului iniţial) se prezintă spre examinare şi înregistrare, în termen de 5 zile, Agenţiei Achiziţii Publice.
    13. Acordul adiţional, înregistrat de Agenţia Achiziţii Publice, se înregistrează şi de către autorităţile contractante, a căror gestionare a mijloacelor financiare se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial, în una dintre unităţile Trezoreriei de Stat. Acordurile adiţionale, care nu au fost înregistrate în modul stabilit, nu au putere juridică.
SECŢIUNEA a 3-a
Modul de ajustare
    14. Formula de ajustare a valorii contractului de achiziţii publice cu executare continuă, care urmează a fi încheiat pe un termen mai mare de un an, cu excepţia prevăzută în punctul 4 din prezentul Regulament, se stabileşte obligatoriu de către autoritatea contractantă, atît în documentele de licitaţie sau în alte documente de atragere a ofertelor, cît şi în contractele de achiziţii. Lipsa formulei respective din documentele de licitaţie şi din conţinutul contractului atrage după sine imposibilitatea de ajustare a valorii contractului.
    15. Ajustarea valorii contractului de achiziţii publice, încheiat pe un termen mai mare de un an, se efectuează reieşind din rata inflaţiei sau deflaţiei, calculată pentru anul precedent ajustării şi publicată de Biroul Naţional de Statistică în mijloacele oficiale de informare în masă, conform formulelor:
    a) pentru inflaţie:

    b) pentru deflaţie:
    unde:
    V  – valoarea actualizată a contractului;
    V1  – valoarea  totală a contractului;
    V2  – valoarea executată a contractului;
    V3 – diferenţa dintre valoarea totală a contractului şi valoarea executată a contractului (V3 = V1-V2);
    Ri – rata inflaţiei pentru anul precedent ajustării;
    Rd – rata deflaţiei pentru anul precedent ajustării;
    Nλ – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare.
    16. Ajustarea valorii contractului de achiziţii publice de lucrări nu va schimba preţurile unitare din devizul-ofertă. Valoarea ajustată va fi reflectată într-un rînd distinct în devizul-ofertă şi în procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate, înainte de Taxa pe Valoarea Adăugată.
SECŢIUNEA a 4-a
Modul de contestare a procedurii de ajustare
    17. Orice operator economic care consideră că a suportat sau că este pasibil de a suporta daune prin refuzul solicitării de ajustare sau în urma procedurii de ajustare a valorii contractului de achiziţii publice are dreptul să conteste acţiunile sau deciziile autorităţii contractante.
    18. Examinarea şi soluţionarea contestaţiilor se efectuează de către Agenţia Achiziţii Publice, în conformitate cu prevederile Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.