HGO664/2010
ID intern unic:  335429
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 664
din  23.07.2010
cu privire la transferul unui lot de motorină
în rezervele materiale de stat
Publicat : 30.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 747
    În temeiul art.27 din Legea nr.1491-XV din 28 noiembrie 2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.23-24, art.79), cu modificările şi completările ulterioare,  precum şi în scopul recuperării cheltuielilor aferente recepţionării, transvazării, transportării, depozitării, păstrării şi distribuirii ajutoarelor umanitare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
    1. Agenţia Rezerve Materiale va transfera în rezervele materiale de stat un lot de 314,67 tone motorină, din contul donaţiei acordate Republicii Moldova  în calitate de ajutor umanitar de către Compania rusă S.A.D. „Gazprom”, al cărui cuantum va asigura acoperirea cheltuielilor, în sumă de 3 918961,40 lei, din mijloacele financiare de stat.
    2. Controlul asupra utilizării conform destinaţiei a lotului de motorină, transferat în rezervele materiale de stat, se pune în sarcina Agenţiei Rezerve Materiale.

    Prim-ministru                                                              Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                     Veaceslav Negruţa

    Nr. 664. Chişinău, 23 iulie 2010.