HKK38/2010
ID intern unic:  335474
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 38
din  04.06.2010
privind Raportul auditului regularităţii pe anul 2009 şi utilizării
mijloacelor financiare publice în anii 2007-2008 la Procuratura Generală
Publicat : 30.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 22
    Curtea de Conturi, în prezenţa Procurorului General dl V.Zubco, ex- Procurorului General dl V.Balaban, şefului-interimar al Direcţiei administrativ-economice dl O.Filimon, şefului Secţiei finanţe şi contabilitate dl T. Sauca,  şefului  Direcţiei finanţele justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului a Ministerului Finanţelor dna L.Dimitrişin, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale şi achiziţii publice a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzari, şefului Inspecţiei de Stat în Construcţii dl V.Evtodiev, şefului Direcţiei controlului volumului şi costului lucrărilor a  Inspecţiei de Stat în Construcţii dl T. Ţurcanu şi directorului S.R.L. „Biox-Comerţ” dl I. Balan, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului regularităţii pe anul 2009 şi utilizării mijloacelor financiare publice în anii 2007-2008 la Procuratura Generală.
    _________________________
    1 M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

    Misiunea de audit s-a efectuat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2010, avînd ca scop oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că raportul financiar al Procuraturii Generale pe anul 2009 nu prezintă denaturări semnificative şi oferă o imagine reală şi fidelă asupra situaţiei patrimoniale şi a celei financiare ale entităţii, iar operaţiunile financiare au fost efectuate legal şi regulamentar, cu formularea opiniilor de audit. În cadrul acestui audit a fost verificată regularitatea utilizării mijloacelor financiare publice executate în anii 2007-2008.
    Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi2 şi cu Manualul de audit al regularităţii al Curţii de Conturi. La exercitarea auditului s-au aplicat proceduri de fond, fiind folosite tehnici şi metode, cum ar fi examinarea, care include verificarea înregistrărilor contabile, analiza pe perioadele auditate a datelor din Bilanţul executării bugetului autorităţilor/instituţiilor publice, Raportul privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază şi Raportul privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale, precum şi din alte documente relevante, concomitent fiind verificată exactitatea înregistrărilor contabile în documentele primare şi în registrele contabile. Totodată, au fost examinate procesele-verbale privind executarea lucrărilor de reconstrucţie şi a lucrărilor de construcţie şi montaj la clădirea nefinalizată, de reparaţii capitale şi curente ale unor mijloace fixe.
    ________________________
    2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 „Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii”.

    Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi
a  c o n s t a t a t:
    Raportul auditului regularităţii pe anul 2009 şi utilizării mijloacelor financiare publice în anii 2007-2008 la Procuratura Generală denotă multiple încălcări şi  deficienţe,  care se exprimă prin:
    - încălcarea disciplinei financiare de către executorii primari de buget în perioadele respective de gestiune, cu efectuarea de cheltuieli neregulamentare şi utilizarea mijloacelor bugetare contrar destinaţiilor aprobate, acestea influenţînd şi la formarea datoriilor creditoare;
    - neasigurarea realizării investiţiilor la reconstrucţia clădirii nefinalizate, amplasată pe str. Alexandru cel Bun 100,  municipiul Chişinău, prin neîndeplinirea obligaţiilor legale privind calitatea construcţiilor şi neînregistrarea dreptului asupra clădirii nefinalizate şi terenului aferent acesteia;
    - nerespectarea exigenţelor legale privind expertizarea obiectului amplasat pe str. Alexandru cel Bun 100, municipiul Chişinău, elaborarea documentaţiei de proiect, achiziţionarea lucrărilor de proiectare, reconstrucţie (demolare şi consolidare); lipsa pînă în prezent a unui deviz general de cheltuieli, expertizat regulamentar; utilizarea neconformă a mijloacelor bugetare pentru lucrările de demolare; lipsa materialelor de construcţie; efectuarea lucrărilor în lipsa devizelor locale expertizate şi verificate, cu achitarea ulterioară a acestora; desfăşurarea licitaţiilor publice contrar prevederilor legislaţiei; încheierea contractelor de antrepriză şi executarea lucrărilor în lipsa alocaţiilor bugetare aprobate; dezafectarea mijloacelor bugetare; majorarea nejustificată a valorii lucrărilor; neasigurarea integrităţii bunurilor procurate; ineficienţa mijloacelor achitate responsabililor tehnici; imposibilitatea  determinării volumului şi valorii lucrărilor de construcţie real efectuate şi stocului materialelor de construcţie aflate la antreprenor; imposibilitatea determinării veridicităţii situaţiei decontărilor cu antreprenorul, precum şi nefinalizarea lucrărilor în termenele preconizate;
    - nerespectarea limitelor bugetare aprobate, inclusiv în aspectul clasificaţiei organizaţionale şi economice a cheltuielilor bugetare, la efectuarea de cheltuieli reale de la bugetul de stat;
    - achitarea neregulamentară de premii unice, conform ordinelor, în lipsa alocaţiilor preconizate pentru aceste scopuri, condiţionînd formarea datoriilor creditoare la alte poziţii bugetare;
    - efectuarea de achiziţii publice  cu ignorarea principiilor de  concurenţă  şi transparenţă;
    - achiziţionarea  şi executarea lucrărilor de reparaţii curente şi capitale ale sediilor procuraturilor din raioanele Soroca, Donduşeni şi Teleneşti, efectuate cu admiterea mai multor neregularităţi şi dificultăţi, care au influenţat veridicitatea şi plenitudinea situaţiei raportate;
    - neasigurarea plenitudinii acumulării unor venituri la componenta „Mijloace speciale”, precum şi a atribuirii corecte în evidenţa contabilă a unor cheltuieli;
    - organizarea neadecvată a contabilităţi, în special evidenţa eronată a decontărilor, neperfectarea documentelor primare în modul stabilit, neinventarierea tuturor articolelor de bilanţ, scoaterea în anul 2008 de la evidenţa contabilă a 2 autoturisme în lipsa documentelor justificative.
    Aceste fapte, precum şi alte neregularităţi ce ţin de utilizarea mijloacelor financiare şi de gestionarea patrimoniului public, constatate de audit, au afectat veridicitatea şi plenitudinea raportării financiare de către Procuratura Generală.
    Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăşte:
    1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii pe anul 2009 şi utilizării mijloacelor financiare publice în anii 2007-2008 la Procuratura Generală, care este parte componentă a prezentei hotărîri.
    2. Se cere conducerii Procuraturii Generale să întreprindă măsuri privind implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, şi în corespundere cu constatările auditului să ia atitudine faţă de factorii responsabili care au admis neregularităţile şi abaterile consemnate.
    3. Se informează Ministerul Finanţelor despre rezultatele auditului şi se cere neadmiterea înregistrării contractelor de achiziţii publice în sume ce depăşesc limitele bugetare aprobate.
    4. Ministerul Finanţelor, în comun cu Procuratura Generală, să racordeze reglementările clasificaţiei bugetare la structura instituţională a Procuraturii conform Legii nr.294-XVI  din 25.12.20083.
    ______________________
    3 Legea nr.294-XVI din 25.12.2008 „Cu privire la Procuratură” (în vigoare din 17.03.2009; în continuare – Legea nr.294-XVI) care a abrogat Legea nr.118-XV din 14.03.2003.

    5. Ministerul Finanţelor, în comun cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, să stabilească cu claritate modalitatea de achitare şi impozitare a indemnizaţiei unice achitate la demisionarea procurorilor conform Legii nr.294-XVI şi în caz de necesitate să înainteze propuneri privind modificarea legislaţiei în vigoare.
    6. Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale să asigure monitorizarea efectuării de către Inspecţia de Stat în Construcţii a verificărilor calităţii şi volumelor lucrărilor de reconstrucţie efectuate integral la clădirea nefinalizată, amplasată pe str.Alexandru cel Bun 100,  municipiul Chişinău, iar în baza rezultatelor obţinute Procuratura Generală va întreprinde măsurile de rigoare.
    7. Prezenta hotărîre şi Raportul auditului regularităţii pe anul 2009 şi utilizării mijloacelor financiare publice în anii 2007-2008 la Procuratura Generală se remite  Parlamentului, pentru informare.
    8. Despre executarea pct.2, pct.4, pct.5 şi pct.6 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3  luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    9. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi.

    PREŞEDINTELE CURŢII DE CONTURI                      Ala POPESCU

    Nr. 38. Chişinău, 4 iunie 2010.

Aprobat
prin Hotărîrea Curţii de Conturi
nr.38 din 4 iunie 2010
RAPORTUL
auditului regularităţii pe anul 2009 şi utilizării
mijloacelor financiare publice în anii 2007-2008
 
la Procuratura Generală
I. Introducere
    Auditul regularităţii pe anul 2009 şi utilizării mijloacelor financiare publice în anii 2007-2008 la Procuratura Generală  a fost efectuat în conformitate cu art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081 şi în temeiul  Programului activităţii de audit pe anul 2010.
    ____________________
     1Legea Curţii de Conturi  nr.261-XVI din 05.12.2008.

    Scopul auditului constă în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că raportul financiar al Procuraturii Generale pe anul 2009 nu prezintă denaturări semnificative şi oferă o imagine reală şi fidelă asupra situaţiei financiare şi a celei patrimoniale ale entităţii, iar operaţiunile financiare au fost efectuate legal şi regulamentar, cu formularea opiniilor de audit. În cadrul acestui audit a fost verificată regularitatea utilizării mijloacelor financiare publice executate în anii 2007-2008.
    Responsabilitatea conducerii Procuraturii Generale constă în întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare în conformitate cu cadrul legal de raportare financiară, respectarea prevederilor legale în activitatea economico-financiară, elaborarea şi implementarea unui sistem de management financiar şi control eficient, avînd şi obligaţia de a asigura prevenirea şi descoperirea erorilor şi fraudelor.
    Responsabilitatea echipei de audit constă în obţinerea probelor de audit suficiente şi adecvate pentru susţinerea concluziilor şi opiniilor de audit asupra  raportului financiar pe anul 2009, regularităţii gestionării mijloacelor publice şi a patrimoniului statului. Totodată, auditorii nu sînt responsabili de prevenirea faptelor de fraudă şi eroare.
    Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi2 şi cu Manualul de audit al regularităţii al Curţii de Conturi. La exercitarea auditului s-au aplicat proceduri de fond, fiind folosite tehnici şi metode, cum ar fi examinarea, care include verificarea înregistrărilor contabile, analiza pe perioadele auditate a datelor din Bilanţul executării bugetului autorităţilor/instituţiilor publice, Raportul privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază şi Raportul privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale, precum şi din alte documente relevante, concomitent fiind verificată exactitatea înregistrărilor contabile în documentele primare şi în registrele contabile. Totodată, au fost examinate procesele-verbale privind executarea lucrărilor de reconstrucţie şi a lucrărilor de construcţie şi montaj la clădirea nefinalizată, de reparaţii capitale şi curente ale unor mijloace fixe. De asemenea,  în cadrul misiunii de audit s-a solicitat asistenţa Inspecţiei de Stat în Construcţii pentru efectuarea verificărilor de specialitate ale volumelor lucrărilor de investiţii  şi reparaţii capitale.
    ______________________
    2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 „Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii”.

II. Prezentare generală
    Activitatea Procuraturii este reglementată de Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la Procuratură3, de alte acte legislative, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    ______________________
    3 Legea nr.294-XVI din 25.12.2008 „Cu privire la Procuratură” (în vigoare din 17.03.2009; în continuare – Legea nr.294-XVI) care a abrogat Legea nr.118-XV din 14.03.2003.

    Procuratura este un sistem unic, centralizat şi ierarhic, care include Procuratura Generală, procuraturile teritoriale şi procuraturile specializate. Procuratura Generală este ierarhic superioară tuturor organelor Procuraturii şi este condusă de către Procurorul General, care este executorul primar de buget şi administrează bunurile Procuraturii. În perioadele auditate, executori primari de buget au fost: dl Valeriu Balaban – pînă la 08.02.2007; dl Valeriu Gurbulea – de la 08.02.2007 pînă la 02.10.2009 şi dl Valeriu Zubco – de la 07.10.2009 pînă în prezent.
    Activitatea Procuraturii este finanţată de la bugetul de stat. Elaborarea, executarea şi raportarea bugetară se efectuează centralizat la nivelul Procuraturii Generale. Evidenţa contabilă la entitate urmează a fi ţinută în conformitate cu regulile generale obligatorii ale contabilităţii şi de raportare financiară în sectorul public, stabilite în Legea contabilităţii4 şi în Instrucţiunea aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.855.
    _____________________
    4 Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007 (cu modificările ulterioare).
    5 Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.1996 (cu modificările ulterioare; în continuare – Instrucţiunea aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.85).

    Executarea cheltuielilor de către Procuratură, în anii 2007-2009,  se prezintă în Tabelul nr.1.
Tabelul nr. 1
                                                                                                                                (mii lei)
Nr. d/o
Indici
Aprobat iniţial
Precizat pe an
Executat de casă
Cheltuieli efective
Datorii
Debitoare
Creditoare
Anul 2009
1.
Componenta de bază
81640,9
71263,3
71254,8
75082,9
2631,1
7487,2
2.
Mijloace speciale
142,3
233,9
214,9
308,9
0
0
Total:
81783,2
71497,2
71469,7
75391,8
2631,1
7487,2
Anul 2008
1.
Componenta de bază
80030,7
80185,0
80181,9
77724,8
2789,7
3879,3
2.
Mijloace speciale
157,2
199,6
163,6
65,8
0
0
Total:
80187,9
80384,6
80345,5
77790,6
2789,7
3879,3
Anul 2007
1.
Componenta de bază
66155,2
71391,0
71387,8
71638,8
135,2
4493,7
2.
Mijloace speciale
142,3
192,4
137,7
133,2
0
0
Total:
66297,5
71583,4
71525,5
71772,0
135,2
4493,7

Total (2007-2009)

228268,6
223465,2
223340,7
224954,4
x
x

    Sursă: Datele selectate din Rapoartele privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază (Formularul nr.2) şi Rapoartele privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale (Formularul nr.4) pe anii 2007-2009

    Potrivit sintezei prezentate,  alocaţiile prevăzute Procuraturii pe anul 2009 au constituit 71497,2 mii lei, inclusiv: 71263,3 mii lei (99,7%) – de la  componenta de bază a bugetului de stat şi 233,9 mii lei (0,3%) – din contul mijloacelor speciale. Volumul alocaţiilor precizate pe anul 2009, comparativ cu anii 2008 şi 2007, s-a diminuat cu 8887,4 mii lei şi, respectiv, cu 86,2 mii lei.
    Executarea cheltuielilor de casă pe toate componentele s-a realizat  la nivel de 99,9% faţă de prevederile precizate pe an, în anul 2009 constituind 71469,7 mii lei, în anul 2008 – 80345,5 mii lei şi în anul 2007 – 71525,5 mii lei.
    Cheltuielile efective au fost executate la nivel de 105,4% faţă de limitele alocaţiilor precizate în anul 2009, de 96,8% – în anul 2008 şi de 100,3% – în anul 2007, constituind,  respectiv, 75391,8 mii lei, 77790,6 mii lei şi 71772, 0 mii lei.
III. Constatări şi concluzii
    În urma verificărilor regularităţii formării şi utilizării mijloacelor financiare publice de către Procuratură în anii 2007-2009, precum şi veridicităţii rapoartelor financiare pe anul 2009, s-a constatat că fundamentarea planificării, finanţării, executării şi raportării cheltuielilor Procuraturii se efectuează în aspectul clasificaţiei organizaţionale a cheltuielilor la tipul 113 „Procuratura Generală” şi tipul 221 „Întreţinerea organelor teritoriale de specialitate”, care exclude reglementarea cheltuielilor pentru procuraturile specializate în clasificaţia bugetară, avînd în vedere structura Procuraturii conform prevederilor art.22 din Legea nr.294-XVI. Acest fapt prezintă risc pentru un proces bugetar adecvat şi transparent.
    3.1. Neregularităţile stabilite la executarea pe ansamblu a cheltuielilor
    Cu încălcarea prevederilor art.9 şi art.33(32) alin.(4)  din Legea nr.847-XIII din 24.05.19966, Procuratura, în anii 2007, 2008 şi 2009, a efectuat cheltuieli reale cu depăşirea limitelor alocaţiilor precizate la componenta de bază a bugetului de stat, în aspectul clasificaţiei economice a cheltuielilor bugetare, prin ce executorii primari de buget, pentru perioadele respective, nu şi-au îndeplinit obligaţiile prevăzute în Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.2 din 03.01.20077.
    ______________________
    6 Legea nr. 847-XIII din 24.05.1996 „Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar” (cu modificările şi completările ulterioare, în continuare – Legea nr. 847-XIII).
    7 Ordinul ministrului finanţelor nr.2 din 03.01.2007 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind statutul, drepturile şi obligaţiunile executorilor de buget”.

    • În anul 2007, cheltuielile efective (71638,8 mii lei) au fost executate cu depăşirea limitei bugetare anuale precizate la componenta de bază cu 247,8 mii lei. Executorii de buget, nerespectînd disciplina financiară, au admis pe Procuratura Generală supracheltuieli în sumă de 780,3 mii lei, la efectuarea acestora fiind utilizate limitele de alocaţii prevăzute pentru organele teritoriale de specialitate în sumă de 532,5 mii lei. Depăşiri, calculate în aspectul clasificaţiei economice a cheltuielilor bugetare, au fost admise la plata mărfurilor şi serviciilor în sumă de 568,6 mii lei şi la investiţii capitale – de 475,7 mii lei.
    • În anul 2008, de asemenea cu încălcarea disciplinei financiare, au fost admise supracheltuieli ale limitelor bugetare precizate de alocaţii pe unele articole şi alineate în sumă totală de 1360,9 mii lei, din care la 4 alineate ale articolului 111 „Retribuirea muncii” – de 1061,5 mii lei şi la 10 alineate ale articolului 113 „Plata mărfurilor şi serviciilor” – de 266,3 mii lei.
    • În anul 2009 se atestă aceleaşi încălcări ale disciplinei financiare ce au dus la efectuarea de cheltuieli reale în lipsa limitelor de alocaţii bugetare, generînd supracheltuieli în sumă de 3819,6 mii lei, din care la „Retribuirea muncii” – de 2903,5 mii lei, „Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” – de  542,1 mii lei, „Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patroni” – de 81,9 mii lei şi „Investiţii capitale” – de 409,4 mii lei.
    Concluzii: În urma nerespectării disciplinei financiare de către executorii primari de buget, în perioadele respective de gestiune, au  fost efectuate cheltuieli neregulamentare, ce au condiţionat concomitent utilizarea mijloacelor bugetare contrar destinaţiilor aprobate, influenţînd şi la formarea datoriilor creditoare.
    3.2. Legalitatea executării cheltuielilor pentru retribuirea muncii
    Personalul organelor Procuraturii a fost aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.609-XIV din 01.10.19998 în număr total de 1442 de unităţi (inclusiv pentru organele teritoriale în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului). Conform schemei de încadrare pe anul 2009, Procuraturii Generale i-a fost aprobat un număr de 304,5 unităţi, cu fondul lunar al salariului de funcţie în mărime totală de 896,9 mii lei, şi procuraturilor teritoriale – 893,5 unităţi, cu fondul lunar de 2581,8 mii lei. Numărul efectiv al personalului şi salariul mediu, pe anii 2007-2009, sînt redate în Tabelul nr.2.
    _____________________
    8 Hotărîrea Parlamentului nr.609-XIV din 01.10.1999 „Privind formarea organelor Procuraturii, reşedinţa lor şi circumscripţiile de activitate, structura şi personalul” (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare –  Hotărîrea Parlamentului nr.609-XIV).
Tabelul nr. 2
Indici
Aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 609-XIV, unităţi
Precizat
în schema de încadrare, unităţi
Efectiv numărul
mediu al personalului, unităţi

Numărul mediu al personalului, anul 2009, unităţi

Salariul mediu, lei
2007
2008
precizat
efectiv
2007
2008
2009
Total pe Procuratură
1442
1203,5
1104
1122
1198
1138,5
3307,8
3821,9
3752,9
inclusiv: procurori
910
787
710
731
775
740
4329,5
5085,0
4793,8

- angajaţi civili ai serviciului public

214
166,5
158
159,5
212
166
1939,7
1805,3
2292,1
- alţi angajaţi
318
250
236
231,5
211
232,5
1149,9
1222,5
1482,8
Aparat central
331
266,5
243
249
304,5
253,5
4039,3
4657,8
4710,9
inclusiv: procurori
184
177
158
166
175
165
5078,9
6046,4
5953,8
 - angajaţi civili ai serviciului public
91
55,5
55
54,5
98
56
2498,8
2118,7
2829,8
- alţi angajaţi
56
34
30
28,5
31,5
32,5
1388,6
1424,9
1642,1
Organe teritoriale
1111
937
861
873
893,5
885
3101,3
3583,4
3478,5
inclusiv: procurori
726
610
552
565
600
575
4115,0
4802,6
4461,0
 - angajaţi civili ai serviciului public
123
111
103
105
114
110
1641,2
1642,7
2018,3
- alţi angajaţi
262
216
206
203
179,5
200
1115,2
1194,1
1331,9

    Sursă: Rapoartele privind statele şi efectivul de personal şi retribuirea muncii pe anii 2007-2009

    Datele din tabelul respectiv demonstrează că pe parcursul a 3 ani (2007, 2008 şi 2009) numărul mediu de  personal efectiv încadrat  a fost mai mic faţă de numărul aprobat prin schema de încadrare, respectiv, cu 99,5, 81,5 şi 59,5 unităţi şi faţă de cel aprobat prin  Hotărîrea Parlamentului nr.609-XIV, respectiv, cu 338, 320 şi 303,5 unităţi. Acest fapt a generat utilizarea neregulamentară de către Procuratura Generală a mijloacelor bugetare formate în rezultatul economiilor din contul unităţilor vacante, astfel, cu depăşirea competenţelor de executor primar de buget fiind efectuate cheltuieli reale în lipsa autorizaţiilor Ministerului Finanţelor privind redistribuirea destinaţiilor alocaţiilor anuale, prin ce au fost încălcate prevederile art.33 din Legea nr.847-XIII.
     În structura cheltuielilor economice ponderea cea mai considerabilă revine cheltuielilor pentru retribuirea muncii, care în anul 2007 au constituit  60,5%, în anul 2008 – 66,2% şi în anul 2009 – 72,5%. Pe Procuratura Generală (aparatul central) acest cuantum a variat, în perioadele auditate, de la 46,1% pînă la 70,3%, iar pe organele teritoriale – de la 68,5% pînă la 73,4%, statele de personal fiind completate de la 91,7% în anul 2007 pînă la 95% – în anul 2009. Cheltuielile efective pentru retribuirea muncii, în anii 2007-2009, au constituit în total 149203,7 mii lei, inclusiv: în anul 2007 – 43320,8 mii lei,  în anul 2008 – 51433,6 mii lei şi în anul 2009 – 54449,3 mii lei.
    Verificările au constatat că executarea de cheltuieli reale la  compartimentul cheltuieli pentru retribuirea muncii s-a efectuat neregulamentar. Astfel, executorul primar de buget n-a asigurat fortificarea gestionării mijloacelor băneşti  alocate, cu redistribuirea regulamentară a acestora în aspectul utilizării economiilor formate la realizarea  necesităţilor prioritare (de exemplu, reparaţia clădirii nefinalizate, procurarea de automobile şi mobilier), pentru care au fost solicitate suplimentar mijloace de la bugetul de stat, astfel fiind încălcate normele disciplinei bugetare, precum şi nu s-a ţinut cont de menţiunile şi recomandările Ministerului Finanţelor (Scrisorile nr.06-04/218 din 21.04.2008; nr.06-04/577 din 18.11.2008; nr.06-04/20 din 22.01.2009, nr.06-04/66 din 17.02.2009).  Acest fapt a generat următoarele neregularităţi, constatate de audit:
    • Cu încălcarea normelor legale, în anul 2007, executarea de cheltuieli reale la alineatul 07 „Premieri” a constituit 1449,1 mii lei, sau 236,5% faţă de prevederile precizate (612,6 mii lei)  şi în anul 2008 – de 2251,9 mii lei, sau 160,4% faţă de prevederile precizate (1403,8 mii lei), fiind admise supracheltuieli neîntemeiate de 836,5 mii lei şi, respectiv, 848,1 mii lei. Astfel, executorul de buget a utilizat neregulamentar economia de mijloace de la alineatul 01 „Salariul funcţiei” şi alineatul 02 „Sporuri la salariul funcţiei”, care au constituit în anul 2007 – 1548,4 mii lei şi în anul 2008 – 1209,7 mii lei, aceasta fiind condiţionată de necompletarea statelor de personal. În acest context, menţionăm că, în baza ordinelor Procurorului General, cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorului procuraturii, Zilei internaţionale a femeii, din contul economiei obţinute au fost achitate premii unice în sumă de 977,4 mii lei în anul 2007 şi de 1603,9 mii lei – în anul 2008, în lipsa surselor aprobate în acest scop, precum şi a modificărilor aprobate în modul stabilit legal ale devizului de cheltuieli şi ale planului de finanţare.
    • Analogic au fost constatate supracheltuieli, în anii 2007-2008, la alineatul 04 „Salarizarea lucrătorilor netitulari” în sumă totală de 11,1 mii lei; la alineatul 05 „Solda militarilor, suplimentele şi sporurile la ea”  în sumă totală de 58,0 mii lei.  La alineatul 08 „Alte plăţi băneşti” supracheltuielile însumează 230,9 mii lei şi, respectiv, 184,2 mii lei, acestea fiind condiţionate  de achitarea indemnizaţiilor de concediere a procurorilor şi funcţionarilor publici.
    • Depăşirea limitelor alocaţiilor în anul 2009  în total pe articolul 111 „Retribuirea muncii” cu suma de 2903,5 mii lei, inclusiv pe aparatul central – cu 833,1 mii lei şi pe organele teritoriale – cu 2070,4 mii lei, a fost admisă ca rezultat al executării de cheltuieli reale, neţinîndu-se cont de posibilităţile limitate ale bugetului, şi în lipsa aprobării surselor pentru aceste destinaţii. În aspectul alineatelor, aceste depăşiri au fost admise: la alineatul 02 „Sporuri la salariul funcţiei” în sumă totală de 108,9 mii lei, care rezultă din vechimea în muncă şi gradele de calificare stabilite; la alineatul 08 „Alte plăţi băneşti” – de 2475,4 mii lei (achitarea indemnizaţiilor unice la concediere, a titlurilor executorii etc.), condiţionate de intrarea în vigoare, începînd cu 17.03.2009, a Legii nr.294-XVI, care prevede că procurorului ce demisionează sau care întruneşte condiţiile pensionării i se plăteşte o indemnizaţie unică egală cu produsul înmulţirii salariului său lunar la numărul de ani complet lucraţi în funcţia de procuror. Reieşind din numărul procurorilor demisionaţi în anul 2009 (55 de persoane), a fost calculată suma indemnizaţiei unice în sumă totală de 3317,9 mii lei, neprevăzută în planul de finanţare (precizat – 1417,5 mii lei), ce a dus la depăşirea cheltuielilor la alte plăţi băneşti. Conform datelor raportate, pe anul 2009 a fost achitată suma de 1306,9 mii lei, iar la 31.12.2009 s-a format o datorie creditoare de 2011,0 mii lei faţă de persoanele demisionate, înregistrată în evidenţa contabilă. În contextul expus, auditul a constatat că, conform titlurilor executorii parvenite, în anul 2009 au fost achitate indemnizaţii unice de concediere în sumă de 472,5 mii lei la 6 procurori, din care 5 au demisionat în perioada anilor 2004-martie 2009, adică pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.294-XVI, fapt ce denotă neclaritate în aplicarea acestor prevederi legale.
    În anul 2009, în temeiul Ordinului Procurorului General nr.36-P din 22.01.2009,  emis  în lipsa limitei de alocaţii aprobate în aceste scopuri şi nedispunînd de economii la fondul de retribuire a muncii, nelegitim au fost efectuate plăţi  pentru premii unice în mărime de 1587,2 mii lei, concomitent fiind cauzate supracheltuieli  la alineatul respectiv în sumă totală de 1222,6 mii lei.
    • Analiza datelor rapoartelor pe anii 2007-2009 şi testarea selectivă a fişelor pentru salarizare a identificat că la achitarea ajutorului material angajaţilor civili din serviciul public şi altor angajaţi civili n-au fost respectate limitele de alocaţii bugetare (anii 2007, 2008) şi prevederile legale (anii 2008, 2009). Astfel, cheltuielile neregulamentare, în aspectul categoriilor de personal, au constituit: în anul 2007, faţă de limita de alocaţii pentru alţi angajaţi, 15,0 mii lei şi faţă de limita legală – 10,0 mii lei; în anul 2008, faţă de limita alocaţiilor pentru angajaţii din serviciul public, 47,1 mii lei şi faţă de limita legală – 52,8 mii lei, iar pentru alţi angajaţi – 8,8 mii lei; în anul 2009,  faţă de limita alocaţiilor pentru alţi  angajaţi – 34,9 mii lei şi pentru angajaţii din serviciul public, faţă de limita legală – 107,4 mii lei.
    • Auditul a constatat că la achitarea indemnizaţiilor unice de concediere în baza titlurilor executorii nu s-au calculat şi nu s-au achitat impozitul pe venit în sumă de 80,7 mii lei, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii - de 4,5 mii lei şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă  medicală - de 12,4 mii lei. Această situaţie s-a creat în legătură cu interpretarea neunivocă a modalităţii de impozitare a acestor indemnizaţii, deoarece ulterior, pe parcursul anului 2010, la Procuratura Generală  parvin titluri executorii privind restituirea sumelor reţinute regulamentar la achitarea acestei indemnizaţii. În acest sens, se exemplifică cazul de demisionare, la 24.03.2009, a unui procuror căruia i-a fost calculată indemnizaţia pentru concediere în mărime de 93,4 mii lei şi achitată după impozitare în sumă de 72,5 mii lei. Curtea de Apel Chişinău, prin Hotărîrea din 03.11.2009, a considerat ilegal refuzul Procuraturii Generale de a achita integral suma indemnizaţiei unice pentru concediere.
    • La 31.12.2009, datoria creditoare la retribuirea muncii a constituit 5506,1 mii lei, din care suma aferentă calculelor salariului pe luna decembrie 2009 de 3495,1 mii lei  şi suma indemnizaţiilor unice calculate procurorilor demisionaţi pe parcursul anului – de 2011,0 mii lei.
    Concluzii: Cu încălcarea prevederilor legale şi neonorarea obligaţiunilor de executor primar de buget la respectarea disciplinei financiare, utilizarea banilor publici s-a efectuat prin admiterea de supracheltuieli, depăşirii  limitelor de alocaţii conform destinaţiilor aprobate, achitării neîntemeiate de premii, condiţionînd  formarea datoriilor creditoare, ceea ce inevitabil duce la povara bugetară. Interpretarea neunivocă a modalităţii de impozitare a indemnizaţiilor unice este un element de provocare a litigiilor, care, de asemenea, prezintă un risc pentru situaţia financiară a entităţii.
    3.3. Cu privire la deficienţele identificate în cadrul executării cheltuielilor pentru plata mărfurilor, serviciilor şi pentru deplasările în interes de serviciu
    Cheltuielile efective pentru plata mărfurilor şi serviciilor şi deplasărilor în interes de serviciu, în perioada auditată, au constituit  25622,0 mii lei, din care pe anul 2009 – 7255,7 mii lei. La efectuarea cheltuielilor pentru plata mărfurilor şi serviciilor şi deplasărilor auditul a constatat nereguli, deficienţe şi încălcări ale normelor legale, care se exprimă prin următoarele:
    • În anii 2007-2008, Procuratura a admis supracheltuieli şi la unele alineate ale art.113 „Plata mărfurilor şi serviciilor”.  Potrivit raportului consolidat, acestea au însumat în total 1063,2 mii lei, iar pe Procuratura Generală – 1214,2 mii lei şi pe organele teritoriale – 901,9 mii lei.  Analogic, în anul 2009, supracheltuelile pe unele alineate, potrivit raportului consolidat, au însumat în total 270,6 mii lei, în timp ce pe Procuratura Generală  au constituit 168,0 mii lei şi pe organele teritoriale – 139,2 mii lei.
    • Contrar destinaţiilor aprobate, pe parcursul anilor 2008-2009, din contul limitelor de alocaţii pentru procuraturile teritoriale, au fost achitate 37,8 mii lei (inclusiv pe anul 2009 – 32,8 mii lei) la arendarea încăperilor pentru odihnă în ÎS „Pensiunea din Holercani” şi 30,6 mii lei – pentru serviciile de reparaţie a mijloacelor de transport ale Procuraturii Generale. Prin aceste operaţiuni au fost denaturate cheltuielile reale ale Procuraturii Generale, concomitent fiind atribuite şi raportate neveridic la cheltuielile organelor teritoriale, în anul 2009 majorîndu-le cu 63,4 mii lei.
    • Cheltuielile pentru energia electrică, energia termică, serviciile comunale şi arendarea bunurilor  au constituit în total 2551,2 mii lei (în a.2007), 2907,4 mii lei (în a.2008) şi 3311,8 mii lei (în a.2009), sau cu 29,8%  mai mult faţă de anul 2007. În anul 2007, depăşirea limitelor de alocaţii prevăzute pentru energia electrică, energia termică şi serviciile comunale a constituit suma de 433,3 mii lei, inclusiv pe Procuratura Generală – 116,7 mii lei şi pe organele teritoriale – 316,6 mii lei. În anul 2009,  în total, inclusiv pe organele teritoriale, cheltuielile pentru gaze au depăşit limitele cu 33,4 mii lei, din cauza trecerii la încălzirea cu gaze. Analiza cheltuielilor pentru energia electrică, energia termică, serviciile comunale denotă majorarea lor pe perioada auditată din cauza măririi volumelor consumate (de energie electrică – cu 19,2%, energie termică – cu 38,7%, gaze –  cu 2,6%), precum  şi a tarifelor.
    Consumul de energie şi combustibil se prezintă în Tabelul nr.3.
Tabelul nr.3
 
Unitate
de
măsură
 
2007
2008
2009
Cantitate
Preţ,
lei
Cheltuieli,
mii lei
Cantitate
Preţ
lei
Cheltuieli,
mii lei
Cantitate
Preţ
lei
Cheltuieli,
mii lei
Energia electrică
Mwt
531
1,15-1,21
531,8
611
1,32-1,44
742,2
633
1,32-1,44
848,3
Energia termică
Gcal
809
648,98
525,2
970
648,98
629,2
1122
648,98
727,9
Gaze
mii m3
191
3,37-3,63
562,8
195
3,79-4,58
743,8
196
4,00-4,28
813,4
Benzină
tn
115
11,25
1319,3
113
13,3
1560,5
99,5
9,0
909,6
Cărbune
tn
15
 
 
39,5
15
 
 
20,5
 
 
 
26,4
Lemne de foc
m[1]
21
36
 

    Sursă: Raportul statistic nr.1-BE „Balanţa energetică” pe anii 2007-2009


    Responsabilii pentru ţinerea evidenţei contabile a Procuraturii în anul 2009 n-au asigurat delimitarea cheltuielilor efectuate la achitarea serviciilor prestate conform facturilor pentru energia electrică, energia termică şi serviciile comunale, prezentate de către Direcţia Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului, şi contabilizarea distinctă a cheltuielilor în aspectul clasificaţiei bugetare, ţinînd cont de  necesitatea raportării veridice a acestora în aspectul structural.
    • Cele mai mari sume ale cheltuielilor pentru întreţinerea mijloacelor de transport au fost înregistrate în anul 2008, care s-au majorat faţă de anul 2007 cu 126,6%, fapt condiţionat de majorarea consumului benzinei (118,3%) şi de efectuarea reparaţiei mijloacelor de transport: 410,7 mii lei, faţă de 237,5 mii lei (172,1%). S-au consemnat depăşiri la limita totală de alocaţii pentru aceste cheltuieli: în anul 2007 – de 52,2 mii lei şi în anul 2009 – de 94,9 mii lei. Totodată, supracheltuielile anuale ale Procuraturii Generale pentru întreţinerea mijloacelor de transport însumează, respectiv, în anul 2007 – 232,2 mii lei, în anul 2008 – 191,8 mii lei şi anul 2009 – 36,0 mii lei. În anul 2009, la cheltuielile pentru întreţinerea mijloacelor de transport ale organelor teritoriale neîntemeiat au fost incluse 3,6 mii lei, care efectiv reprezintă cheltuieli poştale. O cotă considerabilă în structura cheltuielilor pentru întreţinerea mijloacelor de transport (79,1% - 84,8%) revine cheltuielilor pentru combustibil. Auditul menţionează că limite privind folosirea combustibilului nu sînt stabilite, ceea ce duce la apariţia riscului de consum majorat neplanificat, dar în actualele condiţii financiare – şi de consum neeconomicos. Astfel, prin controlul selectiv al consumului benzinei, pe perioada auditată, s-a constatat că eliberarea benzinei pe Procuratura Generală s-a efectuat reieşind din consumul precedent şi rapoartele procurorilor privind necesităţile deplasărilor în teritoriu în scopuri de serviciu. Pentru cîteva mijloace de transport, pe unele luni, au fost eliberaţi cîte 300-400 litri, iar organelor teritoriale – cîte 100-150 litri lunar (în anul 2009 – cîte 80-100 litri lunar).
    • În anul 2007 s-a consemnat depăşirea cheltuielilor efective faţă de cele precizate aferente „Serviciilor de telecomunicaţie şi de poştă”  cu 212,0 mii lei, inclusiv pe Procuratura Generală – 52,8 mii lei şi pe organele teritoriale – 159,3 mii lei, iar în anul 2009 această depăşire a constituit 45,6 mii lei (Procuratura Generală – 56,3 mii lei).
    • De asemenea, neîntemeiat, din contul alocaţiilor prevăzute pentru  serviciile editoriale, au fost utilizate, pentru procurarea unor rechizite de birou, 23,5 mii lei, prin ce au fost majorate neregulamentar cheltuielile efective  pentru serviciile editoriale şi diminuate cheltuielile  pentru rechizite de birou, materiale şi obiectele de uz gospodăresc în anul 2007 cu 13,7 mii lei,  în a.2008 – cu 4,7 mii lei şi în a.2009 – cu 5,1 mii lei. Cheltuielile pentru serviciile editoriale au fost executate efectiv cu o depăşire  de 17,6 mii lei în anul 2007 şi de 76,5 mii lei – în anul 2008, condiţionată de utilizarea materialelor achiziţionate de către Procuratură în anii precedenţi. Auditul menţionează procurarea de la S.R.L. „Valdridi-Com” a producţiei poligrafice cu 49,9 mii lei mai mult decît valoarea indicată în contract. Astfel, încălcînd Legea nr.96-XVI din 13.04.20079 şi nedispunînd de mijloacele necesare pentru aceste scopuri, de la S.R.L. „Valdridi-Com” au fost achiziţionate mărfuri poligrafice în sumă de 134,4 mii lei, pe cînd valoarea contractului nr.31/52 din 25.01.2008 a constituit 65,0 mii lei, ulterior fiind majorată cu 19,5 mii lei (Acord adiţional din 28.10.2008). Pînă în prezent, suma de 49,9 mii lei este înregistrată ca datorie creditoare a Procuraturii.
    _________________________
    9 Legea nr. 96-XVI din 13.04.2007 „Privind  achiziţiile publice”  (în continuare – Legea nr. 96-XVI).

    Cele menţionate denotă că în cadrul Procuraturii se atestă deficienţe în evidenţa contabilă, la capitolul înregistrări analitice ale cheltuielilor pentru serviciile editoriale, ceea ce constituie un risc privind credibilitatea şi veridicitatea datelor reflectate în rapoartele financiare.
    • În anii 2007-2009, pentru cheltuielile de protocol au fost utilizate mijloace în sumă totală de 121,5 mii lei. Contrar prevederilor pct.4 din Regulamentul privind modul utilizării mijloacelor pentru primirea şi deservirea delegaţiilor străine şi a anumitor persoane10, în unele cazuri, au fost efectuate cheltuieli în lipsa întocmirii devizelor de cheltuieli pentru primirea delegaţiilor, ordinelor conducătorului privind componenţa, scopul şi termenele vizitei delegaţiei, nefiind întocmite dările de seamă. S-au consemnat depăşiri ale limitelor de alocaţii prevăzute la acest articol: în anul 2007 – de 19,2 mii lei  şi în anul 2009 – de 2,0 mii lei.
    _____________________
    10 Regulamentul privind modul utilizării mijloacelor pentru primirea şi deservirea delegaţiilor străine şi a anumitor persoane, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.550 din 13.06.1997 (cu modificările şi completările ulterioare).

    • Cheltuielile privind detaşarea salariaţilor în interes de serviciu, executate în anul 2008, au fost efectuate cu înregistrarea supracheltuielilor în sumă de 11,4 mii lei. Auditul a constatat un nivel scăzut al întocmirii documentelor primare la acest capitol. În anul 2007, nelegitim au fost atribuite la acest articol cheltuielile în sumă de 6,0 mii lei pentru abonamentele lunare. A fost constatată eliberarea mijloacelor băneşti titularilor de avans în unele cazuri fără ca aceştia să prezinte în termenele stabilite dările de seamă, precum şi trecerea neîntemeiată la cheltuieli a avansurilor eliberate anticipat prezentării documentelor justificative în sume nesemnificative. Situaţiile respective denotă încălcarea principiului contabil privind permanenţa metodelor care, respectiv, influenţează veridicitatea înregistrărilor contabile efectuate în diferite perioade de timp, nefiind asigurată reflectarea obiectivă şi veridică a operaţiunilor cu privire la cheltuielile de detaşare.
    Concluzii: Utilizarea mijloacelor bugetare pentru plata mărfurilor şi serviciilor şi detaşarea salariaţilor în interes de serviciu s-a efectuat de către Procuratura Generală cu încălcarea prevederilor legale, fiind admise supracheltuieli şi folosirea în unele cazuri contrar destinaţiilor aprobate, generînd denaturarea datelor raportate. De asemenea, nu a fost asigurată organizarea contabilităţii, în special ce ţine de întocmirea documentelor primare, atribuirea şi raportarea distinctă a cheltuielilor în aspectul clasificaţiei bugetare. Incorectitudinea întocmirii documentelor primare constituie un risc al decontărilor necorespunzătoare cu titularii de avans.
    3.4.  Neregulile stabilite la efectuarea achiziţiilor publice
    Pe parcursul anilor 2007-2009, Procuratura Generală a achiziţionat bunuri, lucrări şi servicii în valoare de 39,0 mil.lei, inclusiv în anul 2009 – 8,5 mil.lei. În rezultatul examinării documentelor de achiziţii, s-au identificat nereguli  şi abateri de la cadrul legislativ-normativ, care reglementează domeniul de achiziţii publice. Astfel, Procuratura n-a efectuat achiziţiile publice în baza repartizării mijloacelor bugetare alocate (disponibile), reieşind din priorităţile instituţionale. Grupul de lucru pentru achiziţii a admis abateri de la prevederile actelor legislative şi normative aferente domeniului. Au fost realizate achiziţii în lipsa alocaţiilor de la buget şi fără desfăşurarea procedurii legale, reducînd principiul de  transparenţă şi posibilitatea de a obţine cea mai bună valoare contra cost.
    Actualul Regulament intern care reglementează activitatea grupului de lucru pentru achiziţii conţine norme depăşite, nefiind conformat la legislaţia în vigoare, iar grupul de lucru pentru achiziţii (preşedinte al căruia a fost din anul 2004, inclusiv pentru toată perioada auditată, dl M.Potoran, şeful Direcţiei administrativ-economice) activează  în baza unui  ordin din anul 2004. Membrii grupului de lucru pentru achiziţii n-au semnat declaraţii de confidenţialitate şi imparţialitate şi nu au întocmit regulamentar11 procesul-verbal de deschidere a ofertelor, în special acestea nu conţin toate compartimentele reglementate, lipseşte referinţa despre membrii şi invitaţii prezenţi, precum şi semnătura membrilor care justifică decizia grupului, iar prezenţa semnăturilor membrilor variază de la 1 la 3 din cei 5 numiţi (în cazurile de achiziţie a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale). De către grupul de lucru n-au fost respectate prevederile pct.6 din Regulamentul cu privire la întocmirea şi păstrarea  dosarului achiziţiei publice12, dosarele nefiind cusute pe fiecare achiziţie în parte, ştampilate şi numerotate după încheierea contractelor; n-a fost stabilită persoana care urma să se ocupe de întocmirea dosarelor achiziţiei publice, astfel nefiind asigurată integritatea şi evidenţa contractelor de achiziţii. De asemenea, nu există proceduri scrise şi formalizate privind modalitatea de ţinere a evidenţei şi de transmitere operatorilor economici a documentelor aferente procedurilor lansate. Grupul de lucru n-a întreprins măsurile prevăzute de legislaţie în cazurile îndeplinirii necorespunzătoare a clauzelor contractuale, nefiind desemnată persoana pentru  monitorizare şi nefiind realizate acţiuni de monitorizare a contractelor.
    ______________________
    11 Hotărîrea Guvernului nr.1380 din 10.12.2007 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii”.
    12 Regulamentul cu privire la întocmirea şi păstrarea  dosarului achiziţiei publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.9 din 17.01.2008.

    Pentru toată perioada auditată, Procuratura Generală, cu ignorarea reglementărilor art.13 alin.(1) lit.b) din Legea nr.96-XVI, a încheiat contractele de achiziţii publice în lipsa  planurilor anuale şi trimestriale privind achiziţionarea de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile Procuraturii, aprobate de Procurorul General, cu anexarea notei de argumentare.
    În contextul neregularităţilor expuse, au fost identificate următoarele.
    În anii 2007-2008, Procuratura Generală a achiziţionat mobilă de la unul şi acelaşi agent economic cu încălcarea prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice. Astfel, în anul 2007, în rezultatul licitaţiei publice, a fost semnat contractul privind achiziţionarea mobilei  în sumă de 648,5 mii lei, valoarea căruia  ulterior a fost majorată cu 88,4 mii lei prin acord adiţional. Conform dării de seamă, în cadrul licitaţiei publice au participat 6 operatori  economici, oferta constînd din 3 loturi de marfă. Prin procesul-verbal de evaluare a ofertelor, grupul de lucru pentru achiziţionarea mobilei a decis de a-l desemna cîştigător pe ofertantul S.R.L. „Creator Iurie Borş”, care a propus 2 loturi cu preţuri mai mici, pe cînd valoarea  lotului 3 era mai mare faţă de valoarea altor ofertanţi. Deci, grupul de lucru, nerespectînd principiile de reglementare a relaţiilor privind achiziţiile publice, n-a procedat la selectarea operatorilor, în aspectul loturilor, cu condiţii mai avantajoase din punct de vedere economic, prin ce s-a exclus posibilitatea economisirii mijloacelor publice de circa 162,1 mii lei.  Pe parcursul anului 2008, cu acelaşi operator economic au fost încheiate 3 contracte de achiziţii publice pentru procurarea mobilei în sumă totală de 183,7 mii lei prin divizarea achiziţiei şi încheierea de contracte separate, inclusiv 2 contracte prin procedura cererii ofertelor de preţuri în sumă de 168,3 mii lei. Astfel, achiziţionarea  mobilei în acest caz s-a efectuat cu nerespectarea prevederilor art.69 alin.(1) din Legea nr.96-XVI, totodată nefiind respectat nici principiul de asigurare a concurenţei.
    Auditul a constatat nerespectarea principiului de asigurare a concurenţei la achiziţionarea în anul 2008 a unui ascensor în valoare de 478,0 mii lei pentru construcţia nefinalizată de pe str. Alexandru cel Bun, 100, astfel fiind ignorată norma legală a art.6 lit.c) din Legea nr.96-XVI. La licitaţia publică desfăşurată în acest scop a participat un singur ofertant, acesta fiind desemnat cîştigător de către grupul de lucru în şedinţă neparticipînd 2 din 5 membri, inclusiv preşedintele grupului.
    Analogic, cu nerespectarea aceluiaşi principiu de asigurare a concurenţei, în anul 2008, prin licitaţie publică, s-au achiziţionat 8 autoturisme în sumă totală de 618,7 mii lei la preţul de 77,3 mii lei unitatea, de la S.A. „Nistru-Lada”, care a fost unicul ofertant, ulterior fiind desemnat cîştigător. Potrivit menţiunilor din procesul-verbal şi darea de seamă, decizia  grupului de lucru  a rezultat din faptul că S.A. „Nistru-Lada” este unicul dealer pe piaţa Republicii Moldova la comercializarea autoturismelor de model „VAZ”.
     În anul 2007, Procuratura Generală a încheiat cu un agent economic, pînă la desfăşurarea procedurii de achiziţii prin cererea ofertelor de preţuri, contractul în valoare de 52,4 mii lei pentru executarea lucrărilor de reparaţii curente ale sediului. Astfel, conform dării de seamă nr.1/491 din 14.12.2007, în care este indicat procesul-verbal nr.31/493 din 14.12.2007, procedura de achiziţie a avut loc pe data de 14.12.2007, pe cînd contractul nr.31/478  a fost încheiat cu S.R.L. „Bajura-Com” la 10.12.2007, ceea ce denotă nerespectarea prevederilor legale la achiziţionare, precum şi prezintă un risc pentru apariţia situaţiei de fraudă.
    La achiziţionarea unor mărfuri, grupul de lucru, în perioada auditată, n-a aplicat o consecutivitate şi coerenţă a criteriilor în procesul de evaluare a ofertelor pentru determinarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic.  În acest sens, este elocventă achiziţionarea, în anii 2008-2009, a hîrtiei „Xerox” de la S.R.L. „Rădop-Opt” şi S.R.L. „Cartnord”. Astfel, în rezultatul licitaţiei publice nr. 2394/07 din 28.12.2007, prin decizia grupului de lucru, cu S.R.L. „Cartnord” a fost încheiat contractul nr.31/8 din 10.01.2008 privind achiziţionarea  hîrtiei „Xerox” în valoare de 343,2 mii lei, fiind refuzată S.R.L. „Rădop-Opt”, care a oferit un preţ mai mic decît  cîştigătorul, de către grupul de lucru motivîndu-se calitatea redusă a produsului, ce a cauzat cheltuieli suplimentare de 11,2 mii lei, pe cînd în anul 2009, neluînd în consideraţie criteriul de calitate a hîrtiei, cîştigător a fost desemnată S.R.L. „Rădop-Opt”, fiind  încheiat contractul în valoare de 307,2 mii lei. 
    O situaţie similară a fost constatată de audit şi la achiziţionarea în anul 2009 a serviciilor de deservire tehnică şi reparaţie a autoturismelor de model „VAZ”. Totodată, în acest caz a fost admisă şi divizarea contractării. Astfel, iniţial, în ianuarie, după procedura achiziţiei dintr-o singură sursă, s-a încheiat contractul în valoare de 46,8 mii lei, iar ulterior, în februarie, prin cererea ofertelor de preţuri – contractul în sumă de 140,0 mii lei, prin ce au fost încălcate prevederile art.69 alin.(1) din Legea nr.96-XVI, care expres interzic divizarea şi încheierea contractelor separate în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziţie.
    Autoritatea contractantă n-a asigurat regulamentar13 existenţa fişei de înregistrare a tranzacţiei la contractul nr.168AP/09 din 15.01.2009 privind achiziţionarea produselor petroliere, în rezultatul licitaţiei nr.194/08 din 15.01.2009, prin intermediul Bursei Universale de Mărfuri, în valoare de 919,4 mii lei, prin ce s-a ignorat legislaţia de domeniu şi s-a creat o situaţie de risc privind corectitudinea datelor înscrise în contract.
    _________________________
    13 Hotărîrea Guvernului nr.329 din 19.03.2008 „Pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea achiziţiilor publice de bunuri prin intermediul Bursei Universale de Mărfuri”.

    Concluzii: Responsabilitatea redusă a grupului de lucru şi lipsa de monitorizare asupra activităţii acestuia au condiţionat efectuarea de achiziţii publice cu încălcarea actelor normative şi legislative, precum şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, în unele cazuri, cu ignorarea principiilor de  concurenţă  şi transparenţă.
    3.5. Legalitatea executării cheltuielilor pentru investiţii  capitale
    În anii  2005-2009, din bugetul de stat, din contul investiţiilor capitale, au fost alocate  28361,8  mii lei pentru procurarea şi renovarea clădirii nefinalizate, amplasată pe str.Alexandru cel Bun, 100,  municipiul Chişinău (în continuare – clădirea nefinalizată).
    Conform legilor anuale ale bugetului de stat, în anii 2007-2009 (cu modificările operate prin legile ulterioare), pentru renovarea clădirii nefinalizate au fost prevăzute alocaţii în sumă totală de 11010,2 mii lei, inclusiv pe ani: 6952,2 mii lei; 4000,0 mii lei şi, respectiv, 58,0 mii lei. Efectuarea de cheltuieli reale a fost raportată în sumă totală de 10062,9 mii lei, inclusiv pe ani: 7429,1 mii lei, 2166,4 mii lei şi, respectiv, 467,4 mii lei. La 01.01.2010, s-a înregistrat o datorie debitoare în sumă de 2216,3 mii lei.
    3.5.1. Neregularităţile stabilite la achiziţionarea şi expertizarea imobilului, achiziţionarea şi efectuarea lucrărilor de proiectare şi de reconstrucţie a clădirii nefinalizate
    Procuratura Generală, cu încălcarea prevederilor art.22 din Legea privind calitatea în construcţii14, n-a asigurat realizarea investiţiilor la reconstrucţia clădirii nefinalizate prin atingerea exigenţelor referitoare la calitatea construcţiei. Procesul de procurare, expertizare şi proiectare, determinare a antreprenorului pentru efectuarea lucrărilor de reconstrucţie a clădirii nefinalizate, procurată pentru sediul Procuraturii Generale, a derulat cu un şir de erori şi dificultăţi, care au influenţat  negativ asupra modului de utilizare a mijloacelor bugetare alocate. Achiziţionarea lucrărilor de reconstrucţie a clădirii nefinalizate s-a efectuat cu încălcarea legislaţiei, în lipsa documentaţiei de proiect, însoţită de calcule de deviz, aprobate şi expertizate în modul stabilit, fapt menţionat şi anterior în Hotărîrea Curţii de Conturi nr.57 din 22.06.200715. Neregulamentar au demarat şi lucrările de reconstrucţie, demolare şi consolidare, adică în lipsa devizului general de  cheltuieli şi a documentaţiei de proiect, însoţită de calcule de deviz, aprobate şi expertizate în modul stabilit, încălcîndu-se cadrul legislativ şi normativ care reglementează domeniul achiziţiilor publice, precum şi prevederile Legii nr.721-XIII.
    _______________________
   
14 Legea nr.721-XIII din 02.02.1996 „Privind calitatea în construcţii” (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.721-XIII).
    15 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.57 din 22.06.2007 „Privind raportul asupra corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale alocate din bugetul de stat în anul 2006”.

    Procurarea  clădirii nefinalizate cu suprafaţa totală de 5600 m2 a avut loc la 15.03.2005, prin semnarea contractului nr.64-7 între Procuratura Generală (reprezentată de Procurorul General dl V.Balaban) şi S.A. Construcţii Sociale şi Civile „Consocivil” (reprezentată de preşedintele societăţii dl A.Untilov) privind achiziţionarea clădirii la preţul de 9,0 mil.lei, cu nivelul de finalizare de 73,7% (conform Actului de inspectare din 09.02.2005 şi Raportului de expertiză  nr.819/03 din 20.06.03).
    Pentru îndeplinirea lucrărilor de reconstrucţie şi a lucrărilor de construcţie şi montaj la clădirea nefinalizată, a fost organizată licitaţia publică nr.521/06 din 28.04.2006, în rezultatul căreia  între Procuratura Generală (reprezentată de V.Balaban) şi S.R.L. „Biox-Comerţ” (reprezentată de I.Balan) a fost încheiat contractul de antrepriză nr.31/297 din 10.05.2006, în valoare de  17048,1 mii lei (inclusiv TVA), termenul de executare  fiind stabilit de 24 de luni de la semnarea contractului, cu transferarea avansului de 30% din costul total al lucrărilor contractate.
  Contrar prevederilor art.18 alin.(3) din Legea nr.1166-XIII din 30.04.9716, procedura de licitaţie publică privind achiziţionarea lucrărilor de reconstrucţie s-a efectuat, în baza caietului de sarcini, în lipsa  documentaţiei de proiect, însoţită de calcule de deviz. Achiziţionarea lucrărilor de proiectare („Reconstrucţia clădirii nefinalizate amplasate pe str. Alexandru cel Bun, 100 – partea constructivă”), s-a efectuat doar după contractarea lucrărilor de reconstrucţie şi a lucrărilor de construcţie şi montaj la clădirea nefinalizată, proiectele de execuţie a lucrărilor de proiectare fiind transmise beneficiarului prin Actele de predare-recepţie nr.386 din 15.12.2006 şi  nr. 31/367 din 25.12.2006.
    _______________________
    16 Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului  nr.1166-XIII din 30.04.1997 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.1166-XIII). Abrogată  la 27.10.2007 prin Legea nr.96-XVI din 13.04.2007.

    Abia după procurarea imobilului, de către fosta Direcţie Verificare şi Expertizare a Proiectelor de Construcţie (actualmente – Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor; în continuare – SSVEPC) a fost efectuată expertiza nr.114-1-03-06/T din 23.03.2006 privind examinarea şi evaluarea stării tehnice şi posibilităţii de reconstrucţie a clădirii în cauză. În capitolul VIII „Concluzii şi recomandări” al Raportului de expertiză nr.114-1-03-06/T din 23.03.2006 (în continuare – Raportul de expertiză) se menţiona despre  necesitatea  demolării blocului nr.1.
    La 30.05.2006, după ce a fost determinat antreprenorul pentru efectuarea lucrărilor de reconstrucţie, Raportul de expertiză a fost suplinit prin recomandările de consolidare a clădirii, iar la 23.11.2006, Consiliul de experţi tehnici în construcţii din cadrul SSVEPC s-a expus referitor la necesitatea efectuării lucrărilor de consolidare a clădirii nefinalizate.
    Reieşind din modificările apărute în rezultatul suplinirii Raportului de expertiză privind necesitatea efectuării lucrărilor de demolare şi consolidare, au fost elaborate 11 devize locale, care includ şi aceste tipuri de lucrări, dar care nu erau prevăzute în contractul de antrepriză iniţial şi nu sînt prevăzute nici pînă în momentul de faţă. În baza contractului nr.3371-07-06 din 19.07.2006, SSVEPC a verificat aceste 11 devize locale, ca rezultat fiind constatată suma totală a cheltuielilor de 5640,8 mii lei (inclusiv pentru lucrări de demolare şi consolidare). Valoarea contractului de antrepriză nr.31/297 din 10.05.2006 a fost majorată cu suma de 462,2 mii lei (din suma totală de 5640,8 mii lei), prin Acordul adiţional nr.464 din 18.12.2006, prevăzută pentru demolarea blocului nr.1 (acesta nefiind înregistrat la trezorerie). Ca urmare, suma totală a contractului a constituit  17510,3 mii lei.
    Auditul relevă că, conform graficului de acoperire a avansului achitat, se prevedeau numai  lucrări de demontare a acoperişului în mărime de 231,0 mii lei. Iniţial nu au fost prevăzute  cheltuieli pentru demolare şi consolidare.
    Potrivit proceselor-verbale nr.1-nr.18 de recepţie a lucrărilor executate, auditul a constatat că valoarea cheltuielilor efectuate real pentru  demolare constituie 1992,5 mii lei, iar valoarea cheltuielilor  pentru consolidare (inclusiv TVA) – 3783,3 mii lei. În total, pentru lucrările de demolare şi consolidare, antreprenorului i s-au achitat  5775,8 mii lei, fără a se efectua ajustarea contractului de antrepriză nr.31/297 din 10.05.2006 în modul stabilit.
    Prin  scrisoarea  nr. 695-01-07 din 26.07.2006, fosta Agenţie Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului şi-a exprimat acordul privind coordonarea lucrărilor de reconstrucţie a clădirii nefinalizate, concomitent cu elaborarea documentaţiei de proiect. Acest fapt a determinat situaţia că nici pînă în prezent nu există un deviz general de cheltuieli, expertizat regulamentar. Astfel, contrar  prevederilor art.13 alin.(1) din Legea nr.721-XIII, prin care se interzice aplicarea  proiectelor şi detaliilor de  execuţie neverificate de SSVEPC, executarea lucrărilor de construcţie şi consolidare a continuat în lipsa documentaţiei de deviz. În total au fost elaborate, verificate şi aprobate numai 11 devize locale.
    Conform datelor evidenţei contabile la 31.12.2009, antreprenorului S.R.L. „Biox-Comerţ” în total i-au fost transferate mijloace financiare în sumă de 14791,6 mii lei, din care potrivit proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor acceptate şi achitate de beneficiar  în sumă totală de 9906,1 mii lei (inclusiv, pentru lucrările de construcţie – 4130,3 mii lei şi pentru lucrările de demolare şi consolidare – 5775,8 mii lei). Restul sumei de 4885,5 mii lei o constituie mijloacele transferate pentru procurarea materialelor de construcţie.
    Auditul a constatat că materialele  de construcţie în sumă de 4885,5 mii lei au fost procurate de către antreprenor, investitorul, astfel, evitînd procedura de achiziţie publică, iar materialele fiind depozitate la antreprenor, în baza contractului de depozit nr.31/498 din 30.12.2006, cu titlu gratuit. Aceste materiale sînt înregistrate în evidenţa contabilă a Procuraturii Generale la contul 041 „Materiale de construcţii pentru reparaţii capitale”. Conform datelor prezentate de contabilitate, stocul materialelor de construcţie aflate la antreprenor, la 31.12.2009, constituia 2991,8 mii lei, ca rezultat al diminuării volumului total al materialelor în baza proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor, cu excluderea costului materialelor.
    Cu încălcarea prevederilor regulamentare, pe  perioada auditată Procuratura Generală n-a efectuat inventarierea materialelor de construcţie  în modul stabilit. Abia la 18.02.2010, prin Ordinul nr.10/8, a fost instituită comisia privind efectuarea inventarierii bunurilor materiale din organele Procuraturii, inclusiv a materialelor de construcţie depozitate la antreprenor. La momentul auditului, comisia de inventariere a prezentat balanţa de verificare a rezultatelor inventarierii materialelor de construcţie aflate la depozitare la S.R.L. „Biox-Comerţ”, semnată unilateral, fără a fi semnată de către antreprenor. Conform balanţei de verificare, la depozit se enumeră materiale de construcţie în valoare de 1067,7 mii lei, iar potrivit datelor din evidenţa contabilă stocul constituie 2511,2 mii lei, înregistrîndu-se lipsuri în valoare de 1444,4 mii lei.  Suplimentar, în  stocul de materiale n-a fost inclus costul uşilor înregistrate în evidenţa contabilă în valoare de 480,6 mii lei, din cauza  furniturii incomplete.
    Modalitatea în cauză privind procurarea, păstrarea şi utilizarea materialelor de construcţie nu a asigurat o utilizare regulamentară, dezafectîndu-se mijloacele bugetului pe parcursul anilor 2006-2009.
    Lucrările de construcţie au fost sistate la finele anului 2008, acţiunea contractului de antrepriză nr.31/297 din 10.05.2006 expirînd la 10.05.2008,  care prevedea îndeplinirea integrală a lucrărilor de reconstrucţie, inclusiv a lucrărilor de finisare.
    În cadrul verificării documentelor conform cărora au fost executate cheltuielile de casă şi efective, auditul a constatat că cu excepţia a 11 procese-verbale de recepţie a lucrărilor executate şi prevăzute în 11 devize locale  în sumă de 5640,8 mii lei (verificate şi expertizate în modul stabilit), neregulamentar, în lipsa devizelor locale expertizate în modul stabilit, au mai fost acceptate şi achitate de către beneficiar lucrări executate, confirmate prin 19 procese-verbale de recepţie, în sumă de 4937,5 mii lei. Din cauza lipsei devizelor locale  expertizate regulamentar, este imposibilă verificarea corectitudinii  cheltuielilor din cele 19 procese-verbale (începînd cu procesul-verbal nr.12). Din aceste 19 procese-verbale, acceptate de Procuratura Generală, 3 procese în sumă totală de 351,6 mii lei, neconfirmate prin factura fiscală, n-au fost înregistrate în evidenţa contabilă şi, respectiv, n-au fost achitate şi n-au fost reflectate la cheltuielile efective şi datoriile creditoare, ceea ce reprezintă un risc direct pentru veridicitatea raportării financiare şi determinarea situaţiei reale a decontărilor. Procesele-verbale prezentate benefeciarului de către antreprenor cu incorectitudini la aplicarea normelor de utilizare a materialelor de construcţie şi preţului normativ, precum şi fără facturi fiscale, nu  au fost semnate, verificate şi acceptate de către beneficiar, pentru audit nefiind posibilă determinarea situaţiei reale a volumului de lucrări efectuate, precum şi de materiale utilizate. Potrivit explicaţiilor prezentate Curţii de Conturi de către antreprenor, la executarea lucrărilor neacceptate de către beneficiar au fost folosite şi materiale de construcţie aflate la depozitare.
    La solicitarea Curţii de Conturi (nr.03/1-374 din 06.04.2010 şi nr. 03/1-498 din 14.05.2010) privind verificarea volumelor lucrărilor de investiţii capitale executate la obiectivul „Reconstrucţia clădirii nefinalizate amplasate pe str.Alexandru cel Bun, 100”, Inspecţia de Stat în Construcţii (nr.01-08-1098 din 14.05.2010) a menţionat că de către Procuratura Generală nu au fost prezentate documentele solicitate conform cerinţelor Regulamentului privind exercitarea controlului asupra utilizării investiţiilor publice în construcţii. Beneficiarul urmează, în termene restrînse, să aducă documentaţia de proiect şi deviz în conformitate cu legislaţia în vigoare ca, ulterior, s-o prezinte Inspecţiei de Stat în Construcţii, pentru verificare.  În acelaşi timp, Procuratura Generală, prin scrisorile nr.31/312 din 23.07.2008, nr.31/216 din 30.10.2009 şi din 19.04.2010 (fără număr), a solicitat verificarea de către Inspecţia de Stat în Construcţii a volumelor efectuate şi a corectitudinii reflectării acestora în procesele-verbale de executare a lucrărilor la reconstrucţia clădirii nefinalizate a Procuraturii Generale amplasate pe str.Alexandru cel Bun, 100. Pînă la momentul definitivării auditului, verificările n-au fost efectuate. Totodată, Inspecţia de Stat în Construcţii, prin scrisoarea nr.363/I din 02.06.2010, a informat Curtea de Conturi despre faptul iniţierii de către aceasta, în comun cu Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, a controlului volumelor şi costului lucrărilor executate la obiectivul în cauză.
    Nerespectînd prevederile art.9 alin.(2) din Legea nr.847-XIII, care stipulează că autorităţile publice nu pot admite efectuarea de cheltuieli adiţionale neprevăzute în legea bugetară anuală, Procuratura Generală a admis desfăşurarea licitaţiilor publice, încheierea contractelor de antrepriză şi executarea lucrărilor în lipsa alocaţiilor bugetare aprobate în aceste scopuri. Astfel, la finele anului 2008, beneficiarul, prin licitaţia publică nr.1645/08 din 05.12.2008, a încheiat încă 2 contracte de antrepriză privind instalarea reţelelor inginereşti în valoare de  4251,1 mii lei cu S.R.L. „Termoclima” şi cu S.R.L. „Trivimol” – în valoare de  4457,3 mii lei. Acestor 2 agenţi economici le-au fost transferate, în limita prevederilor contractuale, plăţi în avans în sumă de 2612,5 mii lei. Din cauza că Procuratura Generală n-a monitorizat respectarea clauzelor contractuale, la 31.12.2009, au  fost executate lucrări în valoare de numai 396,2 mii lei, formîndu-se datorii debitoare cu termenul de achitare expirat şi dezafectîndu-se mijloace ale bugetului de stat, pe parcursul perioadei, în sumă de 2216,3 mii lei.
    Cu încălcarea prevederilor art.13 din Legea nr.721-XIII, Procuratura Generală a început lucrările de instalare a reţelelor inginereşti în lipsa expertizării şi verificării proiectului în modul regulamentar.
    De asemenea, pentru efectuarea lucrărilor la clădirea nefinalizată, în perioada 2006-2009, au fost contractaţi şi alţi operatori economici, costul lucrărilor executate şi achitate constituind în total 1922,6 mii lei.
    Situaţia reală a clădirii nefinalizate după investirea în procurarea şi reconstrucţia acesteia a  28,4 mil.lei de bani publici este redată în Figura nr.2, prezentată în comparaţie cu cele prevăzute conform proiectului de reconstrucţie, redat în Figura nr.1.
    Figura 1. Clădirea Procuraturii Generale, amplasată pe str.Alexandru cel Bun, 100, conform proiectului de reconstrucţie

   
    Figura nr. 2. Situaţia reală a obiectului amplasat pe str. Alexandru cel Bun, 100, urmare utilizării a 28,4 mil.lei

    Contrar prevederilor art.404 alin.(2) din Legea nr.1543-XIII din 25.02.199817, Procuratura Generală n-a efectuat înregistrarea dreptului asupra clădirii nefinalizate şi terenului aferent, la oficiul cadastral teritorial fiind înregistrat numai contractul nr.64-7 din 15.04.2005, cu nr.010041926101 din 21.06.2005.
    ________________________
    17 Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998 (cu modificările şi completările ulterioare).

    În scopul asigurării economiei şi eficienţei utilizării mijloacelor financiare alocate pentru reconstrucţia clădirii amplasate pe str.Alexandru cel Bun, 100, municipiul Chişinău, precum şi al supravegherii tehnice a lucrărilor de construcţie, prin  Ordinul nr.280/29 din 25.10.2006, grupul de lucru pentru achiziţii a fost completat cu 2 membri, unul din care ulterior, prin Ordinul nr.846-p din 29.10.2006, a fost numit responsabil tehnic. Auditul relevă că Procuratura Generală a suportat cheltuieli pentru achitarea salariilor responsabililor tehnici (V.Doni şi E.Vasilachi), angajaţi pentru îndeplinirea obligaţiunilor investitorului (Procuratura Generală) privind calitatea în construcţii la obiectivul  în cauză, în sumă totală de 177,2 mii lei, pe cînd situaţia reală a obiectivului denotă ineficienţa mijloacelor utilizate în aceste scopuri.
    3.5.2. Neregularităţile stabilite la cheltuielile reflectate în procesele-verbale de recepţie a lucrărilor îndeplinite
    Verificările auditului asupra corectitudinii unor cheltuieli reflectate în procesele-verbale de recepţie a lucrărilor îndeplinite au identificat următoarele.
    • Procesele-verbale de recepţie a lucrărilor îndeplinite nu au fost elaborate conform cerinţelor actelor normative, inclusiv în acestea nu se indică data întocmirii, data verificării şi aprobării. Materialele de construcţie consumate la executarea lucrărilor sînt reflectate cu aplicarea diferitor  unităţi de măsură şi dimensiuni care nu corespund celor poziţionate în  devizul de cheltuieli, astfel fiind dificilă, iar în unele cazuri imposibilă verificarea valorii reale cu valoarea normativă prevăzută în deviz. Totodată, această modalitate de includere a materialelor de construcţie face imposibilă şi verificarea corectitudinii diminuării valorii lucrărilor executate cu costul materialelor consumate la acestea din stocul materialelor procurate şi aflate la păstrare la antreprenor, fiind întocmite calcule cu care ulterior este diminuată  valoarea proceselor-verbale.
    • Cu încălcarea prevederilor art.25 alin.(5) din Legea nr.1166-XIII,  art.69 alin.(3) din Legea nr.96-XVI şi pct.123 al Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 15.09.200318, antreprenorul S.R.L. „Biox-Comerţ” a inclus în procesele-verbale de recepţie a lucrărilor îndeplinite cheltuieli nejustificate pentru calcularea mărimii salariului, cu aplicarea altor coeficienţi decît a celor stabiliţi în devizul local, prezentat la ofertă în cadrul achiziţiei, aceasta servind ca temei pentru modificarea ulterioară a contractului. Astfel, la data semnării contractului de antrepriză nr.31/297 din 10.05.2006, pentru obiectivele cu finanţare bugetară, mărimea salariului care se includea la determinarea valorii de deviz, stabilită la nivel maxim, constituia 12,0 lei/oră, sau coeficientul K=15727 (conform scrisorii Ministerului Finanţelor şi Agenţiei pentru Dezvoltare Regională)19, acest coeficient fiind aplicat în devizul local nr.01-01-2000, care este parte componentă a contractului de antrepriză nr.31/297. Auditul a stabilit că din 18 procese-verbale coeficientul  corect s-a aplicat doar la  un singur proces-verbal,  pe cînd la celelalte 17 s-au aplicat coeficienţii stabiliţi de devizele locale, dar diferiţi de cei stabiliţi în ofertă şi în contract, respectiv, în mărimea K=19596 (14,95 lei/ora) şi K=25570 (19,51 lei/ora). În rezultatul aplicării neregulamentare a acestor coeficienţi, s-a calculat  salariu neprevăzut de condiţiile contractuale în mărime de 480,9 mii lei, ceea ce a dus la majorarea nejustificată a cheltuielilor din contul mijloacelor bugetului de stat.
    __________________________
    18  Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 15.09.2003 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de lucrări”.
    19  Scrisoarea Ministerului Finanţelor şi Agenţiei pentru Dezvoltare Regională  nr.11-09/1 din 25.08.2005 şi nr.796-01-07 din 24.08.2005 „Cu privire la determinarea valorii obiectivelor de construcţii şi decontărilor pentru lucrările de antrepriză începînd cu 1 august 2005”.

    Referitor la aplicarea coeficienţilor privind salariul, este necesar de menţionat că şi în ordinele şi scrisorile Ministerului Finanţelor şi Agenţiei pentru Dezvoltare Regională (nr.11-09/1 din 13.11.2006 - nr.15601-07 din 02.11.2006; nr. 11-09/3462 din 14.09.2007- nr. 2365-01-07 din 14.09.2007), care au servit ca temei de majorare pentru antreprenor, se stipulează că începînd cu 01.10.2006 şi, respectiv, cu 01.10.2007, decontările pentru lucrările de antrepriză executate conform contractelor încheiate ca urmare a achiziţiilor publice de lucrări, se efectuează potrivit preţurilor unitare, incluse în devizul-ofertă, care sînt ferme pe toată durata execuţiei contractului.
    Totodată, cu încălcarea aceloraşi prevederi, în contextul executării lucrărilor în condiţii ce diferă de cele normale, antreprenorul a inclus în procesele-verbale coeficientul la salariu şi coeficientul pentru mecanisme în mărime a cîte 15%, ceea ce a dus  la majorarea neîntemeiată a cheltuielilor cu 370,0 mii lei.
    Aplicarea altor coeficienţi decît a celor din devizul-ofertă, dar incluşi în 10 din cele 11 devize locale, s-a efectuat fără ajustarea contractului de antrepriză nr.31/297 din 10.05.2006.
    De asemenea, deşi conform  actelor de diminuare a proceselor-verbale nr.10 şi nr.11 au fost micşorate cheltuielile incluse neregulamentar pentru întocmirea devizului (1%) şi cheltuielile limitate (4,2%-3,5%), acestea însă n-au fost diminuate cu suma TVA  în mărime de 14,7 mii lei, calculată la prezentarea proceselor-verbale spre plată.
    Concluzii: Procuratura Generală n-a respectat consecutivitatea etapelor privind expertizarea obiectului, elaborarea documentaţiei de proiect, achiziţionarea lucrărilor de proiectare, reconstrucţie (demolare şi consolidare), ceea ce a condiţionat: utilizarea neregulamentară a mijloacelor bugetare pentru lucrările de demolare şi consolidare în mărime de 5775,8 mii lei; lipsuri ale materialelor de construcţie în valoare de 1444,4 mii lei; executarea lucrărilor în lipsa devizelor locale  expertizate şi verificate în modul stabilit, cu acceptarea şi achitarea acestora în sumă de 4937,5 mii lei; desfăşurarea neregulamentară a licitaţiilor publice; încheierea contractelor de antrepriză şi executarea lucrărilor de instalare în clădirea nefinalizată a reţelelor inginereşti în lipsa alocaţiilor bugetare aprobate în sumă de 8708,4 mii lei; dezafectarea mijloacelor bugetului de stat  în sumă de 2216,3 mii lei; majorarea valorii lucrărilor în rezultatul includerii de către antreprenor în procesele-verbale a altor coeficienţi decît a celor stabiliţi la contractare, la salariu şi mecanisme, cu 850,9 mii lei; neasigurarea integrităţii bunurilor în valoare de 480,6 mii lei; nediminuarea valorii lucrărilor cu suma de 14,7 mii lei aferentă TVA a materialelor investitorului; ineficienţa mijloacelor achitate responsabililor tehnici în sumă de 177,2 mii lei; imposibilitatea determinării volumului şi valorii lucrărilor de construcţie real efectuate şi a stocului materialelor de construcţie aflate la antreprenor; imposibilitatea determinării veridicităţii situaţiei decontărilor cu antreprenorul, precum şi nefinalizarea lucrărilor în termenele preconizate.
    Totodată, Procuratura Generală n-a efectuat înregistrarea dreptului asupra clădirii nefinalizate şi terenului aferent acesteia.
    3.5.3. Neregularităţile stabilite la cheltuielile pentru reparaţiile capitale şi curente ale clădirilor administrative ale Procuraturii
    Conform legilor anuale ale bugetului de stat (cu modificările operate prin legile ulterioare), în anii 2007-2009, pentru reparaţiile capitale şi curente, Procuraturii Generale  iniţial i-au fost aprobate limite în sumă de 2961,1 mii lei şi precizate – de 1834,6 mii lei, inclusiv pentru reparaţii capitale – 1370,0 mii lei  şi pentru reparaţii curente – 464,6 mii lei. Potrivit datelor rapoartelor, cheltuielile de casă au fost executate în sumă de 1832,6 mii lei şi cele efective – de 1882,1 mii lei, depăşirea cheltuielilor efective fiind motivată de utilizarea materialelor din stocuri.
    În anul 2009, pentru reparaţiile curente au fost aprobate iniţial alocaţii bugetare în mărime de 1200,0 mii lei, care după rectificarea bugetului au constituit 3,5 mii lei. Auditul a stabilit că, pe parcursul anului 2009, în scopul efectuării reparaţiilor curente ale sediilor procuraturilor din raioanele Soroca, Donduşeni şi Teleneşti, s-au încheiat 3 contracte de achiziţii în valoare totală de 1019,4 mii lei, care nu au fost înregistrate regulamentar la trezoreria teritorială. Potrivit explicaţiilor prezentate de responsabilii Procuraturii, aceste acţiuni au avut loc din motiv că finanţarea unor cheltuieli a fost blocată de Ministerul Finanţelor şi că contractele au fost încheiate cu scopul legiferării volumelor real executate în perioadele precedente, dar care din motivul  lipsei de alocaţii nu au fost acceptate de beneficiar, precum şi n-au fost înregistrate în evidenţă în modul stabilit.
    În scopul stabilirii situaţiei reale, echipa de audit împreună cu persoanele responsabile de la Procuratura Generală, Inspecţia de Stat în Construcţii şi antreprenorii care au efectuat lucrările de reparaţii s-a deplasat la faţa locului (la procuraturile raioanelor Teleneşti, Donduşeni şi Soroca) şi a constatat următoarele.
    • Lucrările de reparaţii la procuraturile teritoriale menţionate s-au efectuat  în legătură cu trecerea lor  în alte sedii oferite de autorităţile administraţiei publice locale, acestea real fiind executate la Teleneşti în anul 2007, la Donduşeni – în anii 2006-2007 şi la procuratura raionului Soroca – în anii 2006-2009.
    • Achiziţionarea acestor lucrări de reparaţii s-a efectuat în lipsa  devizelor de cheltuieli verificate în mod regulamentar, precum şi a persoanelor desemnate oficial, care au calificarea necesară şi sînt atestaţi în acest domeniu, fiind admise   şi alte nereguli.
    • Lucrările de reparaţii au fost efectuate în volume ce au depăşit  volumele contractate. Totodată, pentru  volumele de lucrări efectuate suplimentar celor contractate au fost prezentate procese-verbale de recepţie a lucrărilor, care nu au fost acceptate de către beneficiar. La finalizarea lucrărilor n-au fost întocmite procesele-verbale privind recepţia finală a lucrărilor efectuate.  Datorită acestui fapt, rămîne incert volumul de lucrări executat real, volumul de lucrări neachitat, ceea ce poate duce la cheltuieli publice suplimentare. Totodată, acest fapt a influenţat veridicitatea datelor raportate la indicii cheltuieli efective şi datorii. În contextul celor menţionate, auditul exclude posibilitatea de a se expune asupra situaţiei veridice şi fidele a cheltuielilor efective, precum şi a datoriilor creditoare rezultate din executarea acestor lucrări.
    În afară de aceasta, auditul a constatat că la majoritatea achiziţiilor nu au fost prezenţi toţi membrii grupului de lucru (numai 2-3 persoane), în unele cazuri licitaţiile s-au efectuat în lipsa preşedintelui sau vicepreşedintelui grupului de lucru (achiziţionarea lucrărilor de reparaţii capitale ale edificiilor procuraturilor raioanelor Soroca, Teleneşti etc.), iar procesul-verbal nr.31/132 din 13.03.08 de evaluare a ofertelor prezentate (3 oferte) pentru achiziţionarea lucrărilor de reparaţii capitale la edificiul procuraturii raionului Donduşeni a fost semnat numai de către preşedintele comisiei dl Mihai Potoran. În rezultatul achiziţiei, cu S.R.L. „Alifa” a fost încheiat contractul de antrepriză nr.31/134 din 13.03.2008 în sumă de 100,0 mii lei. La desfăşurarea procedurilor de achiziţii ofertanţii nu au prezentat toate documentele necesare.
    Concluzii: Achiziţionarea  şi executarea lucrărilor de reparaţii curente şi capitale la sediile procuraturilor raioanelor Soroca, Donduşeni şi Teleneşti s-au efectuat cu admiterea mai multor neregularităţi şi erori care au influenţat veridicitatea şi plenitudinea situaţiei raportate.
    3.6. Cu privire la regularitatea decontărilor cu debitorii şi creditorii
    Potrivit Raportului privind executarea bugetului instituţiei publice de la componenta de bază, la 31.12.2007, datoriile debitoare ale Procuraturii constituiau 135,2 mii lei, la 31.12.2008 – 2789,7 mii lei şi la 31.12.2009 – 2631,1 mii lei. Datoriile creditoare, pe perioada auditată, au constituit: 4493,7 mii lei – la 31.12.2007; 3879,3 mii lei – la 31.12.2008, majorîndu-se pînă la 7487,2 mii lei la 31.12.2009. Evoluţia datoriilor creditoare şi debitoare ale Procuraturii Generale, precum şi a datoriilor cu termenul de achitare expirat se prezintă în Tabelul nr.4.
Tabelul nr.4
                                                                                                                      (mii lei)
Indicatori
2007
2008
2009

Datorii debitoare, inclusiv:

135,2
2789,7
2631,1

- cu termen de achitare expirat

18,0
20,3
2230,9

Datorii creditoare, inclusiv:

4493,7
3879,3
7487,2

- cu termen de achitare expirat

701,2
233,2
326,4

    Sursă: Rapoartele privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază (Formularul nr. 2), anii 2007-2009

    Astfel, în rezultatul analizei situaţiei decontărilor la 01.01.2008, s-au constatat datorii debitoare în sumă de 135,2 mii lei, din care la retribuirea muncii – 105,0 mii lei.  La 01.01.2009, suma totală a datoriei debitoare raportate a constituit 2789,7 mii lei, din care la: retribuirea muncii – 126,9 mii lei; plata mărfurilor şi serviciilor – 49,2 mii lei (pentru carnetele de acont privind cheltuielile de poştă - 36,8 mii lei). Datoria de 2612,5 mii lei (93,6% din suma totală a datoriei debitoare) s-a format în urma transferului avansului S.R.L. „Termoclima” în sumă de 1275,3 mii lei şi S.R.L. „Trivimol”  în sumă de 1337,2 mii lei, în baza contractelor încheiate pe un termen de 24 de luni, pentru achiziţionarea lucrărilor de instalare a reţelelor inginereşti (montarea conductei de apă, centralelor termice, sistemei de încălzire, de canalizare, antiincendiare, lucrări de electromontaj). La sfîrşitul anului 2009, suma datoriei debitoare s-a micşorat neînsemnat, constituind în total 2631,1 mii lei, din care datoriile aferente decontărilor cu furnizorii S.R.L. „Termoclima” şi S.R.L. „Trivimol” alcătuiau 1110,2 mii lei şi, respectiv, 1106,1 mii lei. Datoriile debitoare cu termenul de achitare expirat au înregistrat o creştere de la 18,0 mii lei în anul 2007 la 2230,9 mii lei – în anul 2009, fapt condiţionat de expirarea termenului de prescripţie al contractelor cu operatorii economici S.R.L. „Termoclima” şi S.R.L. „Trivimol”.
    O pondere considerabilă în datoriile creditoare o constituie datoriile faţă de personal privind achitarea salariului pentru luna decembrie a anului 2008 şi a  indemnizaţiilor unice la concedierea procurorilor (de la 55% – în anul 2007 pînă la 74% – în anul 2009).
    Verificările efectuate asupra corectitudinii reflectării şi înregistrării în evidenţa contabilă a operaţiunilor economico-financiare, în perioada supusă auditului, au constatat următoarele.
    • Încălcînd prevederile Legii contabilităţii şi ale pct. 97 din Regulamentul „Privind dările de seamă contabile ale instituţiilor publice. Inventarierea patrimoniului”20, contabilitatea Procuraturii Generale n-a efectuat inventarierea decontărilor cu debitorii şi creditorii. Urmare acestui fapt, neîntemeiat a fost exclusă reflectarea în raportul financiar pe anul 2008 a unei datorii creditoare în sumă de  7,8 mii lei şi pe anul 2009 – de 3,4 mii lei, denaturîndu-se în aceleaşi mărimi indicii raportului.
    _____________________
    20  Regulamentul „Privind dările de seamă contabile ale instituţiilor publice. Inventarierea patrimoniului”, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.7 din 18.01.1999.

    • Cu nerespectarea prevederilor Legii contabilităţii, contabilitatea Procuraturii a înregistrat unele operaţiuni economice fără a ţine cont de perioada efectuării lor, în acest context fiind denaturată structura datoriilor pe perioadele de gestiune, acest fapt confirmînd aplicarea insuficientă a principiilor contabile. Astfel, în anul 2009, au fost micşorate datoriile creditoare: la 01.07.2009 – cu 35,7 mii lei; la 01.10.2009 – cu 28,5 mii lei.     Cazuri similare au fost constatate pe parcursul tuturor perioadelor supuse auditului.
    •  Nejustificat au fost generate datorii creditoare în sumă totală de 95,8 mii lei, înregistrate la 31.12.2009, cu termenul de achitare expirat. În perioada ianuarie-februarie 2008, în lipsa achiziţionării şi contractării, au fost prestate servicii de deservire a tehnicii de calcul în sumă de 45,9 mii lei de către S.R.L. „Laborator Mega”, care a fost contractant al acestor servicii în anul 2007, acţiunea contractului expirînd la 31.12.2007. Astfel, a fost generată formarea unei datorii creditoare, înregistrată în evidenţa contabilă şi neachitată pînă în prezent.
    O datorie creditoare analogică a fost formată şi neachitată pînă în prezent în urma procurării de la S.R.L. „Valridi-Com” a producţiei poligrafice în sumă de 49,9 mii lei, cu încălcarea Legii nr.96-XVI şi în lipsa mijloacelor necesare, fiind achiziţionate mărfuri poligrafice în volum mai mare decît valoarea indicată în contract.
    Concluzii: Procuratura Generală nu a respectat în toate cazurile normele de evidenţă contabilă a decontărilor cu debitorii şi creditorii, nu a efectuat inventarierea acestora conform prevederilor legale, iar acest fapt a cauzat imobilizarea mijloacelor bugetare în formarea datoriilor debitoare, la 31.12.2009, în sumă de 2631,1 mii lei; a fost exclusă reflectarea în raportul financiar pe anul 2008 a unei datorii creditoare în sumă de 7,8 mii lei; au fost formate nejustificat datorii creditoare în sumă de 95,8 mii lei. De asemenea, n-a fost asigurată  veridicitatea şi autenticitatea datelor raportării financiare  cu sume nesemnificative.
    3.7. Cu privire la formarea şi utilizarea mijloacelor speciale
    Mijloacele speciale aflate la dispoziţia Procuraturii Generale sînt constituite din mijloacele băneşti obţinute de la prestarea serviciilor contra plată, de la darea în locaţiune a bunurilor aflate în gestiunea Procuraturii, din plăţile pentru serviciile comunale, aferente încăperilor date în chirie, precum şi din granturi. Acumularea efectivă a veniturilor la componenta „Mijloace speciale”, în perioada auditată, a constituit 517,0 mii lei (86,8% faţă de planul precizat), din care pe anul 2009 –186,2 mii lei (91,6% faţă de planul precizat). Cheltuielile efective au fost efectuate în mărime de 507,9 mii lei, din care pe anul 2009 – 308,9 mii lei.
    În perioada auditată, Procuratura  Generală nu a asigurat în toate cazurile un control eficient asupra încasării complete a veniturilor de la transmiterea în locaţiune a patrimoniului de stat. Urmare verificărilor la această componentă, s-a constatat:
    •  Neîncasarea în termenele prevăzute a veniturilor de la darea în locaţiune a unei suprafeţe din subsolul clădirii Procuraturii mun.Bălţi  pentru anul 2009 în sumă de 9,2 mii lei, aceasta fiind achitată în timpul auditului. Totodată, suma respectivă n-a fost reflectată în Raportul privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale  pe anul 2009 ca datorie debitoare.
    • Neacumularea integrală a veniturilor preconizate din darea în locaţiune a imobilului aferent bazei de odihnă „Ciaika”, Koblevo, Ucraina, condiţionată de faptul încheierii contractului  de locaţiune atît în valută naţională, cît şi în valută străină, în lipsa stabilirii unor condiţii mai avantajoase. Astfel, achitarea efectuîndu-se în valută străină, în rezultatul deprecierii cursului valutar, nu s-a realizat acumularea completă a veniturilor. Urmare convertirii în valută naţională, suma de 8228,11 dol. SUA (21.12.2006), la data încheierii contractului, valora 107,0 mii lei, iar la momentul achitării în casierie  constituia  94,5 mii lei (04.12.2007), sau mai puţin cu 12,5 mii lei. O situaţie de incertitudine este şi faptul stabilirii coeficienţilor de calculare a cuantumului plăţii pentru arendă şi, respectiv, a valorii contractului, avînd în vedere statutul localităţii Koblevo, ceea ce, respectiv, nu elucidează necesitatea de a fi ajustat la unele cereri mai avantajoase. De menţionat că deşi baza de odihnă „Ciaika”, Koblevo, se reflectă în evidenţa contabilă ca mijloc fix al Procuraturii Generale, mijloacele speciale sînt atribuite şi raportate la organele teritoriale.
    •  În anul 2009, depăşirea cheltuielilor efective, în raport cu cele precizate, în sumă de 75,0 mii lei a fost influenţată de faptul că procurarea şi achitarea materialelor de construcţie pentru reparaţiile curente ale clădirii procuraturii or.Teleneşti s-au efectuat în anul 2008, iar efectiv aceste materiale  au fost utilizate la reparaţii în anul 2009. Auditul a constatat că valoarea materialelor de construcţie în sumă de 99,9 mii lei a fost atribuită incorect la contul „Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou” (063) în evidenţa analitică şi în Raportul privind circulaţia valorilor materiale pe perioada anilor 2008-2009 cu nerespectarea prevederilor Instrucţiunii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.85.
    Concluzii: Procuratura Generală, în perioada auditată, n-a asigurat plenitudinea acumulării unor venituri la componenta „Mijloace speciale”, nefiind încasate mijloace în sumă de 12,5 mii lei, n-a atribuit corect  în evidenţa contabilă unele cheltuieli în sumă de 99,9 mii lei, iar darea în locaţiune a imobilului aferent bazei de odihnă nu este efectuată în condiţiile cele mai avantajoase.
    3.8.Alte constatări
    Cu încălcarea prevederilor regulamentare, în anul 2009, Procuratura n-a efectuat inventarierea tuturor bunurilor materiale, ceea ce a dus la denaturarea datelor privind situaţia financiară şi cea patrimonială ale entităţii, precum şi la neasigurarea integrităţii bunurilor.
    În anul 2008, de la evidenţa contabilă au fost scoase 2 autoturisme cu valoarea totală de 75,0 mii lei,  auditului nefiind prezentate documentele care justifică regularitatea operaţiunii respective. Astfel, încălcînd Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500 din 12.05.199821, în anul 2008 (iunie şi iulie), în lipsa documentelor justificative, de la evidenţa contabilă a Procuraturii au fost scoase 2 autoturisme: GAZ-31029, DRAG-088 (numărul de inventar 015065), cu valoarea de 43,0 mii lei, şi VAZ-2106, CNAA-143 (numărul de inventar 015066), cu valoarea de 32,0 mii lei. La documentaţia primară au fost anexate numai fişele mijloacelor fixe nr.84 şi nr.78, precum şi scrisoarea Departamentului Privatizării nr.02-02-100 din 10.09.2001, prin care a fost acceptată casarea unui automobil VAZ-21063, cu numărul caroseriei 2866655, care corespunde numărului caroseriei autoturismului CNAA-143, cu numărul de inventar 015066.
    _____________________
    21 Hotărîrea Guvernului nr.500 din 12.05.1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”.

    Pentru două autoturisme donate şi luate la evidenţă la finele lunii octombrie 2009 uzura a fost calculată  pe tot anul calendaristic în sumă de 56,4 mii lei, ceea ce duce la micşorarea duratei de funcţionare utilă a mijloacelor de transport şi la majorarea sumei uzurii în primul an de exploatare. Prevederile regulamentare22 condiţionează calcularea accelerată a uzurii mijloacelor fixe, datorită faptului că drept bază de calcul servesc şi mijloacele fixe achiziţionate la finele perioadei de gestiune şi/sau acelea care nu sînt puse în  funcţiune.
    ___________________
    22 Hotărîrea Guvernului nr.338 din 21.03.2003 „Cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale” (cu modificările ulterioare).

    Contabilitatea Procuraturii Generale a înregistrat operaţiunile economico-financiare în baza unor documente primare neîntocmite regulamentar (foile de parcurs, deconturile de avans), condiţionînd contabilizarea incorectă în aspect lunar.
    Procuratura Generală nu a elaborat politici şi proceduri de identificare, evaluare, înregistrare şi gestionare a riscurilor interne şi externe, care eventual ar putea afecta şi influenţa negativ asupra utilizării eficiente a mijloacelor bugetare alocate entităţii şi raportării neadecvate către conducere a unor deficienţe în folosirea acestora.
    Concluzii: Organizarea neadecvată a contabilităţii se relevă prin evidenţa eronată a decontărilor, neîntocmirea documentelor primare în modul stabilit, neinventarierea tuturor articolelor de bilanţ, precum şi prin scoaterea în anul 2008 de la evidenţa contabilă a 2 autoturisme cu valoarea totală de 75,0 mii lei în lipsa documentelor justificative. Aceste fapte afectează  veridicitatea şi plenitudinea raportării financiare a Procuraturii.
IV. Recomandări
    Reieşind din constatările expuse, auditul înaintează Procuraturii Generale următoarele recomandări:
    1. Să asigure efectuarea de cheltuieli reale în limitele aprobate, inclusiv în aspectul clasificaţiei organizaţionale şi economice a cheltuielilor bugetare.
    2. Să ia atitudine faţă de activitatea grupului de lucru pentru achiziţii publice, cu înlăturarea neregulilor identificate, cu implementarea procedurilor de control intern care să asigure organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor publice în conformitate cu  prevederile legale.
     3. Să asigure întocmirea şi prezentarea oportună, completă şi corectă a documentelor primare, a registrelor contabile conform regulilor stabilite.
     4. Să întreprindă măsuri pentru efectuarea regulamentară a inventarierii decontărilor şi tuturor articolelor de bilanţ, pentru asigurarea plenitudinii şi veridicităţii raportării financiare conform prevederilor legale.
    5. Să întreprindă măsuri privind plenitudinea încasării veniturilor din mijloacele speciale şi raportării veridice a situaţiei reale a acestora.
    6.  Să asigure gestionarea eficientă a patrimoniului de stat şi  respectarea întocmai a clauzelor contractelor de locaţiune încheiate.
    7. Să asigure elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz, verificarea în modul regulamentar a volumelor şi calităţii lucrărilor executate, pentru determinarea situaţiei reale privind gradul de execuţie şi starea decontărilor pentru lucrările de reconstrucţie la blocul nefinalizat pentru sediul Procuraturii Generale, amplasat pe str.Alexandru cel Bun, 100, şi pentru lucrările de reparaţii curente şi capitale pentru sediile procuraturilor din raioanele Soroca, Donduşeni şi Teleneşti, cu raportarea financiară conformă.
    8. Să asigure atribuirea şi raportarea cheltuielilor executate cu respectarea  clasificaţiei bugetare.
V. Opinie de audit
Opinie contrară privind raportul financiar pe anul 2009
    În opinia echipei de audit, datorită efectelor denaturărilor semnificative condiţionate de atribuirea incorectă a cheltuielilor în aspectul clasificaţiei bugetare, reflectarea incompletă a cheltuielilor pentru investiţiile capitale şi pentru lucrările de reparaţii curente şi capitale, a datoriilor creditoare, precum şi de neasigurarea plenitudinii calculării, reflectării veniturilor efective şi datoriilor aferente componentei „Mijloace speciale”, rapoartele financiare pe anul 2009 nu oferă o imagine veridică şi fidelă a situaţiei financiare  şi a celei patrimoniale ale Procuraturii  la data de 31.12.2009.
Opinie contrară privind regularitatea pe anul 2009
    În opinia echipei de audit, datorită semnificaţiei aspectelor ce ţin de realizarea neregulamentară a achiziţiilor publice; executarea investiţiilor, reparaţiilor capitale şi curente cu încălcarea prevederilor legale; gestionarea neconformă a materialelor de construcţie, organizarea neadecvată a contabilităţii, neefectuarea regulamentară a inventarierii tuturor articolelor de bilanţ,  precum şi de nerespectarea disciplinei financiare, utilizarea mijloacelor financiare şi gestionarea patrimoniului public în anul 2009 nu au fost efectuate legal şi regulamentar.

    Echipa de audit:
    Controlor de stat, auditor public                              T.Duşenco
    Controlor de stat                                                      T.Sula
    Controlor de stat                                                      O.Chirilici