DPA518/2010
ID intern unic:  335872
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 518
din  26.08.2010
privind structura Academiei de Administrare Publică
de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova
Publicat : 03.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 155-158     art Nr : 573
    Abrogat prin DP548-VI din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.151

    În temeiul art. 88 lit. j), al art. 94 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova şi în scopul optimizării structurii şi eficientizării activităţii subdiviziunilor Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. – Se aprobă structura Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova şi personalul ei limită, cu excepţia personalului didactic şi a personalului de deservire, în număr de 63 de posturi, conform anexei la prezentul decret.
    Art. 2. – Se abrogă Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1404-III din 28 iulie 2003.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                Mihai GHIMPU

    Nr. 518-V. Chişinău, 26 august 2010.

Anexă
la Decretul Preşedintelui Republicii
 Moldova nr. 518-V din 26 august 2010
 STRUCTURA
Academiei de Administrare Publică de pe lîngă
 Preşedintele Republicii Moldova

Funcţia                                                  
Numărul de posturi
1 2

    RECTORAT                                                                   3
    Rector                                                                              1
    Vicerector                                                                        2
    DEPARTAMENTUL ORGANIZAREA
    INSTRUIRII                                                                  8
    Director departament                                                        1
    Director adjunct                                                                1
    Specialist principal                                                            6
    DEPARTAMENTUL DEZVOLTARE
    PROFESIONALĂ                                                        7
    Director departament                                                        1
    Specialist principal                                                            6
    DEPARTAMENTUL GESTIUNE
    ŞI SERVICII INTERNE                                              7
    Director departament                                                        1
    Director adjunct                                                                1
    Specialist principal                                                             5
    ŞEF CATEDRĂ                                                             6
    SECŢIA ŞTIINŢĂ ŞI DOCTORAT                             3
    Sef secţie                                                                          1
    Specialist principal                                                             2
    SECŢIA COOPERARE INTERNAŢIONALĂ           3
    Sef secţie                                                                          1
    Specialist principal                                                             2
    SECŢIA INFORMARE ŞI DOCUMENTARE            5
    Sef secţie                                                                          1
    Specialist principal                                                             4
    SECŢIA EDITORIAL-POLIGRAFICĂ                      6
    Sef secţie                                                                          1
    Specialist principal                                                             5
    SECŢIA FINANŢE ŞI EVIDENŢĂ CONTABILĂ    6
    Sef secţie                                                                          1
    Specialist principal                                                             5
    SECŢIA JURIDICĂ ŞI PERSONAL                           4
    Sef secţie                                                                           1
    Specialist principal                                                             3
    SECŢIA SECRETARIAT ŞI RELAŢII PUBLICE     5
    Sef secţie                                                                           1
    Specialist principal                                                              4
    TOTAL:                                                                          63