HKK51/2010
ID intern unic:  335888
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 51
din  02.07.2010
privind Raportul auditului deetatizării patrimoniului
 statului şi asigurării activităţii postprivatizare
Publicat : 03.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 155-158     art Nr : 36
    Curtea de Conturi, în prezenţa directorului general al Agenţiei Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei dl T.Copaci, şefului Direcţiei privatizare a Agenţiei Proprie­tăţii Publice dna D.Cebotarean, şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului  deetatizării patrimoniului statului şi asigurării activităţii postprivatizare.
    ________________________
    1 M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

    Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2010, avînd drept scop verificarea regularităţii deetatizării patrimoniului statului şi asigurării activităţii postprivatizare.
    Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi2. Metodologia de audit a constat în colectarea probelor de audit la Agenţia Proprietăţii Publice şi, după caz, la entităţile privatizate, prin metoda observării, intervievării, studierii şi analizei documentelor anexate la dosarele bunurilor privatizate şi a informaţiilor prezentate de persoanele responsabile.
    ________________________
    2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 „Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii”.

    Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi
a constatat:
    • În domeniul deetatizării proprietăţii publice şi activităţii de postprivatizare lipsesc strategia şi programele de activitate, care ar determina politica statului în acest domeniu, fapt ce condiţionează riscul nerealizării în măsură deplină a scopului principal al deetatizării, elaborarea cărora, pentru perioada auditată, a fost de competenţa fostului Minister al Economiei şi Comerţului.
    • Cadrul normativ ce reglementează domeniul deetatizării patrimoniului statului este însoţit de unele lacune, goluri, care exclud: responsabilităţile membrilor Comisiilor de desfăşurare a concursurilor; pîrghiile de constrîngere a autorităţilor publice care nu prezintă regulamentar dările de seamă privind valoarea proprietăţii publice; determinarea criteriilor de atribuire a terenurilor aferente/adiacente, precum şi a modalităţii de evaluare şi realizare a acestor categorii de terenuri; nereglementarea listei bunurilor de imobile nelocuibile arendate pasibile privatizării; criteriile şi obiectivele distincte şi exhaustive în politicile privind deetatizarea patrimoniului prin concurs investiţional etc.
    • Realizarea terenurilor aferente (adiacente) la preţuri normative, care sînt mai mici decît valoarea de piaţă, determină riscul unei posibile înstrăinări ulterioare a acestora de către cumpărător la preţuri de piaţă şi exclude aducerea unei plusvalori la buget.
    • Existenţa unor riscuri la etapa de evaluare a bunurilor supuse privatizării, care contribuie la procurarea patrimoniului public la preţuri avantajoase pentru cumpărător şi la neobţinerea unor posibile venituri la buget.
    • Situaţia pe segmentul privatizării spaţiilor nelocuibile se caracterizează ca una instabilă, în perioada auditată privatizarea efectuîndu-se cu nerespectarea prevederilor regulamentare, fără a se ţine cont de preţul mediu pe piaţă, ceea ce a condiţionat neobţinerea veniturilor posibile la buget.
    • Nivelul ineficient de monitorizare de către Agenţia Proprietăţii Publice în activitatea postprivatizare a determinat neexecutarea programelor investiţionale de către cumpărători. Totodată, Comisia de concurs n-a restricţionat modificarea direcţiilor investiţionale şi a termenelor de prolongare a acestora, ceea ce a condiţionat formarea situaţiilor de litigii şi a riscurilor de pierdere a patrimoniului public.
    Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) şi art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăşte:
    1. Se aprobă Raportul auditului  deetatizării patrimoniului statului şi asigurării activităţii postprivatizare, care este parte componentă a  prezentei hotărîri.
    2. Hotărîrea şi Raportul auditului  deetatizării patrimoniului statului şi asigurării activităţii postprivatizare se remit:
    2.1. Agenţiei Proprietăţii Publice, pentru implementarea recomandărilor expuse în Capitolul V din Raportul de audit;
    2.2. Ministerului Economiei, pentru examinare în cadrul şedinţei colegiului ministerului, cu elaborarea măsurilor de remediere a situaţiei în acest domeniu, inclusiv a cadrului normativ şi monitorizarea executării recomandărilor auditului de către Agenţia Proprietăţii Publice;
    2.3. Parlamentului, pentru informare;
    2.4. Guvernului, pentru informare şi luare de atitudine, conform legislaţiei, şi se recomandă:
    2.4.1. reactualizarea de către organele de stat a Registrului monumentelor ocrotite de stat, potrivit normelor legale, în baza listelor adiţionale întocmite conform studiilor de inventariere a patrimoniului ocrotit de stat, cu publicarea în modul stabilit;
    2.4.2. reglementarea obligativităţii realizării bunurilor statului, prin modalităţile de privatizare, cu echilibrarea valorii acestora expuse spre vînzare la preţul de piaţă;
    2.4.3. audierea Raportului Î.S. „Audit şi Evaluare” privind plenitudinea metodologiilor aplicate la evaluarea patrimoniului public supus privatizării în perioada anilor 2007-2009, ţinînd cont de constatările expuse în Raportul de audit, aprobat prin prezenta hotărîre;
    2.5. Procuraturii Generale, la solicitare, pentru examinare conform competenţei.
    3. Despre executarea recomandărilor auditului, expuse în Raportul anexat, precum şi a cerinţelor din subpct.2.1., subpct.2.2. şi subpct.2.4. ale prezentei hotărîri se va informa Curtea de Conturi în termen de 5 luni.
    4. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

    PREŞEDINTELE CURŢII DE CONTURI                                       Ala POPESCU

    Nr. 51. Chişinău, 2 iulie 2010.

Aprobat
prin Hotărîrea Curţii de Conturi
nr.51 din 2 iulie  2010
RAPORTUL
auditului  deetatizării patrimoniului statului
şi asigurării activităţii postprivatizare
I. Introducere
    Auditul deetatizării patrimoniului statului şi asigurării activităţii postprivatizare a fost efectuat în conformitate cu art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081 şi  în temeiul  Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2010.
    ________________________
    1 Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

    Auditul a fost efectuat la Agenţia Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei, avînd drept scop verificarea regularităţii şi conformităţii deetatizării patrimoniului statului şi asigurării activităţii postprivatizare.
    Responsabilitatea Agenţiei Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei (în continuare – APP) constă în realizarea politicilor statului în domeniile administrării şi deetatizării proprietăţii publice şi a activităţii postprivatizare, exercitarea funcţiei de proprietar al patrimoniului ce aparţine statului, întocmirea, în comun cu Ministerul Economiei, a proiectului listei bunurilor proprietate publică supuse privatizării, pentru prezentare Guvernului, precum şi în stabilirea modalităţii de expunere la vînzare a patrimoniului supus privatizării.
    Responsabilitatea echipei de audit constă în obţinerea probelor de audit suficiente şi adecvate pentru susţinerea constatărilor şi concluziilor din Raportul de audit privind deetatizarea patrimoniului statului şi asigurarea activităţii postprivatizare. Auditorii nu sînt responsabili de prevenirea faptelor ce presupun fraudă şi eroare.
    Metodologia de efectuare a auditului a fost bazată pe colectarea probelor suficiente şi relevante de audit la APP şi, după caz, la obiectivele privatizate prin metoda observării, intervievării, studierii şi analizei documentelor anexate la dosarele obiectivelor privatizate şi a informaţiilor prezentate de persoanele responsabile. Auditul a fost planificat şi s-a exercitat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi2.
    ________________________
    2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 „Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii”.

II. Prezentare generală
    2.1. Sistemul instituţional de realizare a politicilor în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice
    Organul care promovează politica statului în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice este Ministerul Economiei3, iar organul abilitat cu funcţia de administrare şi deetatizare a proprietăţii publice a statului este Agenţia Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei.
    ____________________
    3 Pînă la 22.09.2009 – Ministerul Economiei şi Comerţului, care în temeiul Legii nr.21-XVIII din 19.05.2009 „Pentru  modificarea Legii nr.64-XII din 31.05.1990” a fost reorganizat în Ministerul Economiei.

    Sinteza sistemului instituţional de realizare a politicilor în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice, conform competenţelor stabilite, este reflectată în Figura nr.1.
   

    Sursă: Cadrul legislativ-normativ4
    ___________________________________________
    4 - Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 „Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice” (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.121-XVI).
    - Hotărîrea Guvernului nr.735 din 19.06.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului şi componenţei nominale a Colegiului Ministerului Economiei şi Comerţului”. Abrogată la 20.11.2009 prin Hotărîrea Guvernului nr.690 din 13.11.2009.
    - Hotărîrea Guvernului nr.690 din 13.11.2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (în continuare – Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.690 din 13.11.2009).
    - Hotărîrea Guvernului nr.1008 din 10.09.2007 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită şi Regulamentului Agenţiei Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului” (în continuare – Regulamentul APP).

    Notă: Competenţele respective în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice le revin, conform art.8 şi art.9 din Legea nr.121-XVI, autorutăţilor administraţiei publice centrale şi locale

    Potrivit Regulamentului Agenţiei Proprietăţii Publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1008 din 10.09.2007, APP organizează şi desfăşoară procesul de privatizare a bunurilor proprietate de stat supuse privatizării şi încheie contracte de vînzare-cumpărare; participă la procesul de privatizare a terenurilor proprietate de stat şi la încheierea contractelor de vînzare-cumpărare a acestora; întocmeşte, de comun acord cu Ministerul Economiei, proiectul listei bunurilor proprietate publică de stat supuse privatizării, pentru prezentare Guvernului, precum şi stabileşte modalitatea de expunere la vînzare a patrimoniului supus privatizării etc.
    Organizarea pregătirii şi desfăşurării procesului de privatizare a proprietăţii publice, precum şi  monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în contractele de vînzare-cumpărare a patrimoniului public sînt puse în sarcina subdiviziunilor din cadrul APP (Direcţia privatizare; Direcţia administrarea proprietăţii publice; Direcţia evidenţa patrimoniului public şi analiza financiară; Direcţia postprivatizare; Direcţia juridică), activităţile cărora sînt reglementate prin Regulamente interne.
    În vederea desfăşurării concursurilor pentru privatizarea patrimoniului public prin diferite modalităţi, de exemplu, concursuri investiţionale, comerciale, de către Guvern se desemnează comisii, la propunerea Ministerului Economiei, iar pentru alte modalităţi acestea se formează de către APP. Se relevă că cadrul juridic existent nu delimitează şi nu permite determinarea gradului de responsabilitate a membrilor comisiilor referitor la deciziile luate.
    Privatizarea proprietăţii publice, în anii 2007-2009, s-a efectuat prin diverse modalităţi prevăzute de legislaţie, structura cărora este reflectată în Figura nr.2.

Figura nr.2    Reieşind din obiectivul şi criteriile stabilite de audit, precum şi din riscurile identificate, pentru verificare a fost selectată valoarea obiectivelor semnificative privatizate prin următoarele modalităţi:
    - vînzarea prin concurs comercial – 8 bunuri în valoare de 294,5 mil.lei, ce constituie 90,0% din valoarea totală a bunurilor privatizate prin această modalitate;
    -  vînzarea prin concurs investiţional – 3 bunuri în valoare de 36,2 mil.lei, investiţii – 61,0 mil.lei, ce constituie 100% din valoarea totală a bunurilor privatizate prin modalitatea respectivă;
    - vînzarea la Bursa de Valori – 8 bunuri în valoare de 289,6 mil.lei, ce constituie 53,0% din valoarea totală a bunurilor privatizate prin această modalitate;
    - vînzarea terenurilor aferente – 7 bunuri în valoare de 25,7 mil.lei, ce constituie 70% din valoarea totală a bunurilor privatizate prin modalitatea respectivă;
    - privatizarea terenurilor pentru construcţii – 2 bunuri în valoare de 71,7 mil.lei, ce constituie  100% din valoarea totală a bunurilor privatizate prin modalitatea dată;
    - privatizarea încăperilor nelocuibile – 46 de contracte în valoare de 71,8 mil.lei, ce constituie 95,2% din valoarea totală a bunurilor privatizate prin această modalitate;
    - monitorizarea întreprinderilor privatizate prin concurs investiţional – 6 obiective în valoare de 6,3 mil.lei şi 5,7 mil.dolari SUA, cu investiţii de 33,1 mil.lei şi 45,0 mil.dolari SUA.
    Constatările şi concluziile în rezultatul verificării regularităţii privatizării patrimoniului public prin metodele menţio­nate se expun în capitolele ce urmează.
III. Constatări şi concluzii privind deetatizarea patrimoniului public
    3.1. Cu privire la evidenţa patrimoniului  public
    Una din funcţiile APP  este ţinerea evidenţei patrimoniului public, precum şi întocmirea Balanţei anuale a patrimoniului public al Republicii Moldova conform situaţiei din 1 ianuarie a anului curent şi celui precedent.  De asemenea, APP este deţinătorul Registrului patrimoniului public şi prezintă anual Guvernului (la 1 iunie) Raportul generalizator privind valoarea patrimoniului public, în baza rapoartelor anuale înaintate de către autorităţile administraţiei publice centrale  şi locale.
    Balanţa patrimoniului public, administrat de autorităţile publice centrale şi locale, întocmită de către APP, se reprezintă în Tabelul nr.1.

Tabelul nr.1

Autorităţi publice

Numărul entităţilor ce gestionează proprietatea publică / Valoarea patrimoniului public (mil. lei)

Devieri (+,- )
 
La 01.01.2007
La 01.01.2008
La 01.01.2009
La 01.01.2010
2007
faţă de
2006
2008
faţă de
2007
2009
faţă de
2008
AAPC*
1510 /
26099,3
1476 /
28876,7
1125 /
27399,5
1304 /
34570,7
- 34 /
+ 2777,4
-351 /
- 1477,2
+ 179 /
+ 7171,2
AAPL* *
1538 /
23436,4
1547 /
26162,1
1476 /
25265,6
1686 /
28868,5
+ 9 /
+ 2725,7
-71 /
- 896,5
+ 210 /
+ 3602,9
TOTAL
3048 /
49535,7
3023 /
55038,8
2601 /
52665,1
2990 /
63439,2
- 25 /
+ 5503,1
-422/
- 2373,7
+ 389 /
+10774,1
     Sursă: Informaţia prezentată de APP
    *AAPC –  autorităţile administraţiei publice centrale
    **AAPL – autorităţile administraţiei publice locale


    Reieşind din datele reflectate în tabel, în anul 2009 numărul entităţilor care au gestionat proprietatea publică, precum şi valoarea patrimoniului public, faţă de perioadele precedente, au avut o tendinţă de creştere. Factorii care influenţează această situaţie, conform informaţiei Ministerului Economiei, au fost neprezentarea dărilor de seamă de către autorităţile publice, prezentarea informaţiilor eronate privind valoarea proprietăţii publice etc. Circumstanţele care au condiţionat situaţia din anul 2008 au fost: deetatizarea proprietăţii publice; lichidarea sau reorganizarea, prin comasare, a unor entităţi, precum şi neprezentarea de către unele entităţi (389), în termenele stabilite, a dărilor de seamă privind valoarea patrimoniului public (10774,1 mil.lei).
    Concluzie: Înregistrarea datelor patrimoniului public este însoţită de riscul neautenticităţii lor, precum şi al denaturării informaţiei privind numărul real al subiecţilor care gestionează patrimoniul public şi valoarea reală a acestuia, condiţionînd o raportare eronată a situaţiei prezentate Guvernului.
    Potrivit prevederilor Legii nr.121-XVI, mijloacele financiare obţinute din administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice se utilizează în conformitate cu legea bugetară anuală.
    Sinteza mijloacelor planificate şi a celor real obţinute ca rezultat al deetatizării  patrimoniului statului, în perioada auditată, este reflectată în Tabelul nr.2.
Tabelul nr.2
                                                                                                                                    (mil.lei)
Nr. d/o
Indicatori
Anii
2007
2008
2009
1.

Mijloacele din vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică (executat)

160,7
876,7
34,6
2.

 Prognoza, conform estimărilor Ministerului Economiei şi Comerţului

136,0
90,0
90,0
3.
Venituri planificate, conform Legii bugetului
136,0
90,0
390,4
4.

Venituri precizate în rezultatul operării modificărilor în Legea bugetului

193,0
900,0
100,0
5.
Costul bunurilor statului înstrăinate
(la preţul de vînzare, fără impozitul de 1%)
150,8
869,1
32,3
    Sursă:  Cadrul legal, informaţii prezentate de APP şi raportul Ministerului Finanţelor

    Datele tabelului nu reflectă o corelare a prognozelor veniturilor planificate şi a celor real obţinute de la privatizarea patrimoniului statului, înregistrînd o creştere semnificativă în anul 2008. Aceasta denotă că activităţile de privatizare a proprietăţii publice la etapele de planificare nu dispun de o strategie pentru acest domeniu pe termen mediu, ceea ce determină un risc pentru sporirea dezvoltării în continuare a ramurilor şi sectoarelor  economiei naţionale.
    3.2. Vînzarea prin concurs comercial
    În perioada anilor 2007-2009, prin concurs comercial au fost privatizate bunurile publice administrate de 16 entităţi (societăţi pe acţiuni şi întreprinderi de stat), preţul iniţial cu care au fost expuse pentru privatizare constituind 275569,8 mii lei, iar preţul realizării fiind de 327186,1 mii lei, sau cu 51616,3 mii lei mai mult. Achitările la buget au fost în sumă de 290736,1 mii lei, cu o diferenţă spre diminuare de la preţul realizării de 36450,0 mii lei, ceea ce determină riscul de neîncasare şi de ratare a veniturilor la buget.
    Auditul relevă că cadrul normativ cu privire la privatizarea prin concurs comercial nu reglementează exhaustiv impunerea altor obligaţii, în special prin asigurarea unui management eficient, în vederea îmbunătăţirii activităţii economico-financiare a întreprinderilor, realizînd în aşa mod scopul principal al privatizării prevăzut de art.3 din Legea nr.121-XVI.
    Procedurile de organizare şi desfăşurare a concursurilor comerciale, investiţionale şi prin negocieri directe, în perioada anilor 2007-2009, au fost reglementate de Regulamentele aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.998 din 29.09.20005 şi Hotărîrea Guvernului nr. 919 din 30.07.20086.
    _________________
    5 Hotărîrea Guvernului nr.998 din 29.09.2000 „Pentru aprobarea Regulamentului concursurilor investiţionale şi comerciale şi negocierilor directe privind privatizarea patrimoniului public” (în continuare – Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.998 din 29.09.2000). Abrogată la 05.08.2008 prin Hotărîrea Guvernului nr.919 din 30.07.2008.
    6 Hotărîrea Guvernului nr.919 din 30.07.2008 „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor comerciale şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice” (în continuare – Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.919 din 30.07.2008).

    Comisia exercită următoarele sarcini de bază: desfăşurarea concursului şi a negocierilor directe; totalizarea rezultatelor concursului şi negocierilor directe, determinarea cîştigătorului acestora sau luarea altor decizii privind rezultatele concursului sau negocierilor directe; examinarea şi adoptarea deciziei privind onorarea obligaţiilor contractuale de către cumpărători; depunerea la APP a proceselor-verbale privind desfăşurarea şi totalurile concursurilor sau negocierilor directe, precum şi privind rezultatele onorării obligaţiilor contractuale.
    3.2.1. Cu privire la vînzarea pachetului de acţiuni ale statului în societăţile pe acţiuni prin concurs comercial
    Bunurile pasibile de privatizare, conform normelor legale, reprezintă pachete de acţiuni, parte (cotă) socială, bun imobil distinct, încăperi nelocuibile, complex din bunuri imobile, teren, alte bunuri ale proprietăţii publice. Totodată, prin prisma Legii nr.1134-XIII din 02.04.19977, patrimoniul societăţilor pe acţiuni se constituie din acţiunile societăţii, din activitatea economico-financiară etc. În acest aspect, APP, prin ordine, a instituit grupuri de lucru pentru achiziţia serviciilor de evaluare a bunurilor imobile şi a valorilor mobiliare.
    _______________________
    7 Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni” (cu modificările ulterioare).

    În perioada auditată, pachetele de acţiuni ale statului în 6 societăţi pe acţiuni au fost vîndute cu preţul total de 189100,0 mii lei, costul nominal fiind de 82953,8 mii lei, cele mai semnificative valori ale acţiunilor vîndute fiind în următoarele 4 entităţi:
Tabelul nr.3
Nr. d/o
 
Agentul economic/ Cumpărătorul
Acţiunile statului (%/
numărul acţiunilor)
Capitalul propriu
(mii lei)
Capitalul social
(mii lei)
Costul nominal al unei acţiuni
(lei)
Preţul de expunere la vînzare
(mii lei)
Preţul de vînzare a       acţiunilor
(mii lei)
Achitate
la buget,
(mii lei)
1.
S.A. „Mezon”
Silver Wings Pte.
Ltd. Republica Singapore
91,836%
6894529
 
88565,6
 
 
75074,5
 
10 lei
 
81500,0
91000,0
91000,0
2.
S.A. „Micron
Silver Wings Pte. Ltd. Republica Singapore                  
 
72,11 %
756609
 
17674,8
 
10493,0
 
10 lei
 
20000,0
25000,0
25100,0
3.

„Cartea Chişinău” 

 S.A.”Moldpresa”    
100%
615728
 
6798,7
 
6157,3
 
10 lei
 
10000,0
28000,0
28000,0
4.
S.A. „Bigamos FarmMalcoci Ludmila
100%
285176
 
207,9
 
285,2
 
1,0 lei
 
2000,0
10000,0
10000,0
                Total
113500,0
154000,0
154000,0
    Sursă: Informaţie prezentată de APP

    Cu privire la privatizarea acţiunilor statului în S.A. „Mezon” (91,8% acţiunile statului)
    La situaţia din 01.01.2008, S.A. „Mezon” (situată pe bd. Moscovei 21, mun.Chişinău) deţinea imobile cu suprafaţa de 89762 m2 (inclusiv încăperi de producţie cu suprafaţa de 56926 m2); teren aferent cu suprafaţa de 23,7 ha, iar valoarea activelor nete constituia 88565,6 mii lei. În perioada anilor 2006-2007, S.A. „Mezon”, conform rapoartelor financiare prezentate, a activat cu profit.
    În anul 2008, S.A. „Mezon” a fost expusă la vînzare prin concurs comercial  cu preţul iniţial de 81500,0 mii lei, stabilit de către Comisia de concurs la 28.08.2008, cu publicarea comunicatului informativ. Calculul preţurilor de vînzare a acţiunilor statului în această societate a fost efectuat de către APP, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.775 din 14.06.20028, care reglementează determinarea preţului unei acţiuni de ordinul I în baza capitalului propriu reieşind din ultimul raport financiar.
    _________________________
    8 Hotărîrea Guvernului nr.775 din 14.06.2002 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea preţurilor de vînzare a acţiunilor statului pe piaţa secundară a valorilor mobiliare” (cu modificările ulterioare). Abrogată la 08.06.2010 prin Hotărîrea Guvernului nr.453 din 02.06.2010.

    Ca rezultat al primei etape de concurs, Comisia de concurs, la şedinţa din 02.10.2008, la care au participat patru ofertanţi, a respins doi ofertanţi autohtoni, fără specificarea concretă (în procesul-verbal) a motivului respingerii. Urmare verificării documentelor anexate la ofertele respinse, s-a constatat că la acestea au fost anexate documentele prevăzute în comunicatul informativ, inclusiv cele ce atestă lipsa datoriilor la buget şi achitarea taxei de garanţie de participare la concurs.
    La etapa a doua a concursului comercial un ofertant s-a retras din concurs. Astfel, de către Comisia de concurs a fost acceptată oferta în valoare de 91000,0 mii lei a firmei „Silver Wings Pte” LTD,  înregistrată în Republica Singapore la 08.06.2006 – unicul participant la etapa concursului de majorare a preţului, care, potrivit rapoartelor financiare anexate la oferta de participare la concursul comercial, în anii 2006-2007 n-a desfăşurat activitate economico-financiară.
    Concluzie: Procedura de selectare a cîştigătorului concursului n-a fost transparentă şi obiectivă. La privatizarea S.A. „Mezon”, APP n-a creat un mediu prin care să atragă investitori credibili, cu potenţial economic şi financiar.
    Cu privire la privatizarea S.A. „Micron” (72,1% acţiunile statului)
    La situaţia din 01.07.2008, S.A. „Micron” (situată pe bd. Decebal 139, mun.Chişinău), al cărei gen de activitate este  fabricarea aparatelor cu destinaţie industrială, deţinea încăperi cu suprafaţa de 21091,1 m2, teren aferent cu suprafaţa de 1,0 ha, iar valoarea reziduală a mijloacelor fixe constituia 9519,43 mii lei.
    În anul 2008, S.A. „Micron” a fost expusă la vînzarea prin concurs comercial la preţul iniţial de 20000,0 mii lei. Calculul preţurilor de vînzare a acţiunilor statului în această societate a fost efectuat de APP.
    La etapa a doua a concursului (22.10.2008), din patru ofertanţi, trei şi-au retras ofertele, fiind acceptată oferta în valoare de 25100,0 mii lei a firmei „Silver Wings Pte” LTD, care a procurat în acelaşi timp şi pachetul de acţiuni în S.A. „Mezon”.
    Concluzie: Comisia de concurs, ca şi în cazul privatizării S.A. „Mezon”, a dat prioritate unei firme care nu a desfăşurat activitate economico-financiară în perioada precedentă şi nu dispune de potenţial investiţional, ceea ce generează riscul nerealizării scopurilor deetatizării proprietăţii publice prin restructurarea economiei naţionale şi sporirea competitivităţii acesteia, prin asigurarea unui management eficient, expres reglementate de art.3 din Legea nr.121-XVI, în special ţinînd cont de faptul că vînzătorul, conform art.41 din aceeaşi lege, poate stabili anumite cerinţe faţă de participanţii la concurs, în funcţie de specificul bunului supus privatizării.
    Cu privire la privatizarea S.A. „Cartea Chişinău” (100% acţiunile statului)
    S.A. „Cartea Chişinău” (situată pe str.Munceşti 173, mun.Chişinău) a fost expusă la vînzare prin decizia Comisiei de concurs din 17.11.2008 cu preţul iniţial de 10000,0 mii lei. Calculul preţurilor de vînzare a acţiunilor statului în această societate a fost efectuat de către APP.
    La momentul expunerii la vînzare, societatea dispunea de imobile şi încăperi nelocuibile cu suprafaţa de 4249,7 m2, inclusiv pe str. M.Eminescu 50 (70,4 m2 şi 67,1 m2). De menţionat că la adunarea generală extraordinară a acţionarilor S.A. „Cartea Chişinău” din 16.06.2008 s-a hotărît ca încăperile de pe str. M.Eminescu 50 să fie transmise Î.S. „Teatrul Republican Luceafărul”, care, la rîndul său, urma să le transmită firmei S.A. „Centrul Teatral Luceafărul”.
    Ca rezultat al desfăşurării concursului comercial al pachetului de acţiuni ale statului din 23.12.2008, proprietar al pachetului de acţiuni ale statului în valoare de 28000,0 mii lei a devenit S.A. „Moldpresa”, care s-a obligat să păstreze profilul de activitate a întreprinderii.
    Cu privire la privatizarea S.A. „Bigamos Farm” (100% acţiunile statului)
    La 04.09.2008, pachetul de acţiuni ale statului (100%) în S.A. „Bigamos Farm” (situată pe str. Iu. Gagarin 3, mun. Chişinău), cu preţul iniţial de expunere de 2 000,0 mii lei, a fost vîndut prin concurs comercial  persoanei fizice, la preţul de 10 000,0 mii lei, preţul unui metru pătrat constituind 24119 lei, ceea ce denotă că preţul mediu de piaţă al imobilelor situate în locuri aglomerate este la un nivel mai înalt.
    Auditul remarcă că în cadrul verificării realizării pachetelor de acţiuni în societăţile de acţiuni menţionate, în care statul a deţinut cota majoritară (de la 60% pînă la 100%), nu i s-au prezentat documente ce ar justifica rezultatul evaluărilor acţiunilor prin analiza posibilităţilor de echilibrare a valorii acţiunilor înaintate spre privatizare cu valoarea lor la preţul de piaţă.
    3.2.2. Cu privire la vînzarea întreprinderilor de stat prin concurs comercial
    În anul 2008 au fost privatizate prin concurs comercial 10 întreprinderi de stat, cu preţul de vînzare în valoare de 172736,0 mii lei, la buget fiind încasate mijloace în sumă de 136286,0 mii lei. Întreprinderile de stat privatizate cu o valoare mai semnificativă şi informaţia respectivă sînt reflectate în Tabelul nr.4.
Tabelul nr.4
                                                                                                                                     (mii lei)
Nr.
d/o
Agentul economic
Cumpărătorul
Total active
Capital

propriu
(activele nete)

Capital
statutar
la 01.01.2008
Preţul iniţial de vînzare
 
Preţul de vînzare
 
Achitate la buget
 
Diferenţa
neachitată
 
1.
Î.S. „Complexul Hotelier Codru
 Daranian Holdings Limited, Cipru                                  
 
50173,2
 
47475,4
 
32000,0
 
50000,0
50300,0
50300,0
 
2.
„Energogazpurificare” Î.M. „Arhibas” S.R.L.                                            
 
1574,9
 
830,8
 
36,0
 
13000,0
13550,0
13550,0
 
3.

Sanatoriul „Moldova”, or.Odesa, Ucraina ÎCS „SDY-Invest GRUP” S.R.L., mun.Chişinău                        

 
-
 
-
 
-
 
70000,0
73300,0
36850,0
 
-36450,0
4.

Blocul nr.3 din Holercani, cu teren aferent (1,2099 ha)   ÎCS Nadif Trading S.R.L.

 
11204,8
 
11204,8
 
11204,8
 
3100,0
3375,0
3375,0
 
 
TOTAL
-
-
-
136100,0
140525,0
104075,0
-36450,0
    Sursă: Informaţie prezentată de APP.

    Cu privire la privatizarea  Î.S. „Complexul  Hotelier „Codru”
    Î.S. „Complexul Hotelier „Codru”, fondată de către Aparatul Guvernului, deţine în gestiune economică imobile cu suprafaţa de 12612,2 m2, amplasate în mun.Chişinău (str. 31 August 1989, nr.125 – 757,6 m2; str. 31 August 1989, nr.127 – 8370,2 m2; str. Maria Cibotari 18 – 3079,0 m2; str. Bucuriei 18/1 –  405,4 m2), cu teren aferent  de 0,726 ha.
    Prin modificarea Hotărîrii Guvernului nr.945 din 20.08.20079, operată prin Hotărîrea Guvernului nr.1260 din 12.11.2008, în lista bunurilor proprietate de stat supuse privatizării a fost introdusă poziţia  Î.S. „Complexul Hotelier „Codru”, situată pe str.31 August 1989, nr. 127, mun.Chişinău.
    _____________________
    9 Hotărîrea Guvernului nr.945 din 20.08.2007 „Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice” (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Hotărîrea Guvernului nr.945 din 20.08.2007).

    Î.S. „Complexul Hotelier „Codru” a fost expusă la vînzare prin concurs comercial cu preţul iniţial de vînzare de 50000,0 mii lei în lipsa estimării valorii de piaţă a patrimoniului, prin ce nu s-au respectat prevederile pct.14 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.919 din 30.07.2008. Totodată, la dosarul de privatizare a Î.S. „Complexul Hotelier „Codru” este anexat Raportul din 01.10.2008 privind actualizarea valorii mijloacelor fixe şi a complexului patrimonial unic al întreprinderii. Conform acestui raport, valoarea estimată prin costuri, la 01.10.2008, constituia 67499,0 mii lei (4578,0 mii euro), iar prin metoda veniturilor – 45800,0 mii lei (3106,2 mii euro). În acelaşi timp, evaluatorul tratează aceste evaluări ca valori de piaţă.
    Ca rezultat al desfăşurării concursurilor comerciale ale Î.S. „Complexul Hotelier  „Codru” (etapa I şi etapa II) din 22.12.2008 şi, respectiv, din 23.12.2008, din doi ofertanţi unul s-a retras din concurs. Comisia a acceptat oferta în valoare de 50300,0 mii lei a firmei „Daranian Holdings Limited”, înregistrată în Cipru la 29.12.2006, care, conform raportului financiar anexat la dosar, în anul 2007 a activat cu pierderi, rezultate din activitatea financiară, în sumă de 3469 dolari  SUA. Reieşind din costul de vînzare, preţul 1 m2 de imobile din mun. Chişinău al Î.S. „Complexul Hotelier „Codru” a constituit 3988,0 lei (50300,0 mii lei : 12612 m2).         Conform informaţiilor solicitate de către Curtea de Conturi privind preţul mediu de piaţă, preţul minim şi maxim de vînzare a unui metru pătrat de încăperi din clădirile amplasate în vecinătate este de 16821-22937 lei. În acest context, de la vînzarea imobilelor deţinute de această întreprindere statul avea posibilitatea să încaseze minimum 212146,5 mii lei (12612 m2 x 16821 lei) şi maximum – 289281,4 mii lei (12612 m2x 22937 lei), ceea ce a determinat ratarea veniturilor posibile în sumă de minimum 161846,5 mii lei.
    Concluzie: Privatizarea prin concurs comercial a Î.S. „Complexul Hotelier  „Codru” s-a efectuat în detrimentul statului, fiind ratate venituri ce ar constitui suma de minimum 161846,5 mii lei.
    Cu privire la privatizarea Întreprinderii afiliate cu investiţii străine Sanatoriul „Moldova” or. Odesa, Ucraina (100% proprietate a Republicii Moldova)
    Prin modificările la Hotărîrea Guvernului nr.945 din 20.08.2007, operate prin Hotărîrea Guvernului nr.671 din 06.06.200810 în lista bunurilor proprietate de stat supuse privatizării, la poziţia nr.267 a fost inclusă întreprinderea afiliată cu investiţii străine 100% Sanatoriul „Moldova” or. Odesa.
    ___________________
    10 Hotărîrea Guvernului nr.671 din 06.06.2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr.2 şi nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.945 din 20 august 2007” (în continuare – Hotărîrea Guvernului nr.671 din 06.06.2008).

    Această întreprindere a fost expusă la vînzare prin concurs comercial cu preţul iniţial de vînzare de 70000,0 mii lei, stabilit de către Comisia de concurs la 23.06.2008. Estimarea valorii de piaţă a complexului patrimonial Sanatoriul  „Moldova” a fost efectuată de către Î.S. „Audit şi Evaluare”, cu valoarea de piaţă de 56508,0 mii lei pentru 13014,9 m2, costul unui metru pătrat în medie fiind de 4341,8 lei.
    Ca rezultat al desfăşurării concursurilor comerciale ale acestui complex patrimonial (etapa I şi etapa II) din 28.07.2008 şi, respectiv, din 07.08.2008, din 6 ofertanţi 4 au fost respinşi, iar cîştigătorul concursului a fost desemnată firma ÎCS „SDY-INVEST GRUP” S.R.L., înregistrată la 28.02.2008 în or. Durleşti, mun. Chişinău, cu capitalul social de 5400 lei, care a propus oferta maximă de 73300,0 mii lei. Rapoarte financiare care ar confirma viabilitatea acestei firme nu sînt înregistrate în pachetul de documente anexate la cererea de participare la concurs.
    La 07.08.2008 a fost încheiat contractul de vînzare-cumpărare cu ÎCS „SDY-INVEST GRUP” S.R.L., condiţiile căruia prevedeau achitarea în rate a 50% din costul contractului (36450,0 mii lei), în termen de 2 ani, iar 50% – la momentul încheierii contractului, concomitent cu întocmirea actului de primire-predare. Totodată, auditul a constatat că adresa juridică a cumpărătorului, conform extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice din 28.07.2008, este or. Durleşti, mun.Chişinău, iar potrivit contractului de vînzare-cumpărare din 07.08.2008 – bd. Negruzzi 2, mun.Chişinău.
    Potrivit scrisorii de garanţie din 25.07.2008, BCA „Финбанк” din or. Odesa şi-a luat obligaţia de a achita la buget suma de 100,0 mil.lei pentru îndeplinirea obligaţiilor financiare de către ÎCS „SDY-INVEST GRUP” S.R.L. la privatizarea acestui patrimoniu, iar la 07.08.2008 (la data acceptării ofertei, încheierii contractului şi întocmirii actului de primire-predare), prin scrisoarea din 07.08.2008, această bancă îşi retrage garanţia de finanţare în suma propusă de 100,0 mil.lei, garantînd în aceeaşi zi tranzacţia doar cu suma de 36650,0 mii lei. De menţionat că pînă la 01.04.2010 mijloacele stabilite prin contractul de vînzare – cumpărare în sumă de 36450,0 mii lei n-au fost transferate de către cumpărător în buget. În prezent privatizarea acestui obiect se află în litigiu.
    Concluzie: Vînzarea complexului patrimonial Sanatoriul „Moldova” or. Odesa a fost efectuată la preţul de 73300,0 mii lei, cu achitarea în rate (pentru o perioadă de 2 ani) unui agent economic cu capitalul social de 5400 lei, înregistrat cu doar 4 luni pînă la expunerea la privatizare (28.02.2008), în lipsa activităţii economico-financiare şi a surselor proprii, precum şi a garanţiei reale de achitare, ceea ce a condiţionat neachitarea integrală a sumei de 36450,0 mii lei. În aceste condiţii, la 20.08.2008, ex-ministrul economiei şi comerţului, prin scrisori oficiale, intervine  către primarul or.Odesa şi procurorul regiunii Odesa solicitînd „de a acorda ajutor şi susţinere întru protejarea bunurilor achiziţionate de către ÎCS „SDY-INVEST GRUP” S.R.L., ţinînd cont de toate posibilităţile acestora”.
    Cu privire la privatizarea Blocului nr.3 al Î.S. „Pensiunea din Holercani”, cu teren aferent (1,2099 ha)
    În conformitate cu prevederile Legii nr.1217-XIII din 25.06.199711, în baza modificărilor operate prin Legea nr.198-XVI din 28.07.2005, Blocul nr.3 al Î.S. „Pensiunea Holercani” a fost inclus în lista bunurilor pasibile de privatizare.
    _____________________________
    11 Legea nr.1217-XIII din 25.06.1997 „Cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998” (cu modificările şi completările ulterioare). Abrogată la 29.06.2007 prin Legea nr.121-XVI din 04.05.2007.

    La 28.07.2006, Blocul nr.3 al  Î.S. „Pensiunea Holercani” (care include blocul locativ, ospătăria, cinematograful) a fost transmis cu titlu gratuit  la bilanţul Aparatului Guvernului, cu valoarea iniţială de 14626,3 mii lei şi valoarea reziduală a bunurilor transmise de 11204,8 mii lei.
    Blocul nr.3 al Î.S. „Pensiunea Holercani” a fost expus pentru vînzare prin concurs comercial  de două ori.
    În cadrul primei expuneri (09.10.2007), Comisia de concurs a înaintat la vînzare acest obiectiv cu preţul iniţial de 7200,0 mii lei. La concurs a fost înregistrat doar un singur participant – SC „Best Travel” S.R.L., cu oferta de  7300,0 mii lei. La şedinţa din 20.12.2007, în legătură cu retragerea ofertei de către participantul la concurs, Comisia de concurs a luat decizia de încheiere a concursului fără a determina cîştigătorul. Ca rezultat al desfăşurării concursului, a fost înregistrată doar o singură ofertă cu preţul iniţial propus de SC „Best Travel” S.R.L. – de 7300,0 mii lei. La şedinţa din 20.12.2007, în legătură cu retragerea ofertei de către ofertant, a fost luată decizia de finalizare a concursului, fără a fi determinat cîştigătorul. Cu toate că ofertantul n-a solicitat restituirea garanţiei, Comisia de concurs a decis restituirea garanţiei de participare la concurs în sumă de 200,0 mii lei, prin ce s-a încălcat pct.33 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.998 din 29.09.2000. Această situaţie este motivată de APP prin prevederea pct.18 din Regulamentul nominalizat şi disponibilitatea ofertantului de a participa la o ulterioară expunere exprimată în scrisoarea sa de retragere.
    La a doua expunere spre vînzare (23.05.2008), Blocul nr.3 al Î.S. „Pensiunea Holercani”, cu teren aferent, a fost expus prin concurs comercial cu preţul iniţial de vînzare de 3100,0 mii lei, stabilit de către Comisia de concurs la 17.05.2008.
    Determinarea valorii de piaţă a acestor bunuri publice a fost efectuată de două ori (în a.2005 şi în a.2008) de către evaluatorul Î.S. „Audit şi Evaluare”.  Astfel, în cadrul  raportului de evaluare, întocmit la 13.10.2005, evaluatorul a stabilit valoarea totală de piaţă a acestora (fără terenul aferent) de 3842,9 mii lei, prin reconcilierea valorilor stabilite prin metoda costurilor – 7699,1 mii lei şi prin metoda veniturilor  – 403,5 mii lei.
    Conform raportului de evaluare, întocmit de către acelaşi evaluator la 31.03.2008, valoarea de piaţă a Blocului nr.3 al Î.S. „Pensiunea din Holercani”, cu teren aferent, este de 3060,0 mii lei, inclusiv 1109,8 mii lei –  valoarea normativă a terenului aferent. Astfel, costul acestui bloc (fără terenul aferent) s-a depreciat pînă la 1950,2 mii lei, fiind aplicată reconcilierea valorilor stabilite prin metoda costurilor şi veniturilor.
    În opinia evaluatorului, valoarea acestui obiectiv prin metodele aplicate n-a fost diminuată, motivîndu-se că abordarea prin metoda de venit permite aprecierea valorii minime acceptabile de către proprietar, iar abordarea prin metoda costurilor, în condiţiile lipsei unei pieţe reale, nu permite determinarea valorii de piaţă, ci doar a unei valori juste.
    Ca rezultat al desfăşurării concursului din 23 iunie 2008, cu înregistrarea a două oferte, una fiind a SC „Best Travel” S.R.L, care a participat şi la prima expunere a vînzării în anul 2007 şi s-a retras din concurs (căreia i-a fost restituită neregulamentar garanţia de participare la concurs, în sumă de 200,0 mii lei), cîştigător a fost desemnată Întreprinderea cu capital străin „Nadif Trading” S.R.L. din or.Chişinău, cu preţul propus de 3375,0 mii lei.
    Concluzie: La privatizarea acestui obiectiv de către Comisia de concurs a fost decisă restituirea neregulamentară a garanţiei de participare la concurs în sumă de 400,0 mii lei, APP restituind această sumă ofertantului.
    Comisia de concurs a acceptat pentru privatizarea obiectivului preţul evaluatorului (3060,0 mii lei),  care include şi terenul aferent în valoare de 1110,0 mii lei,  stabilind preţul iniţial de realizare de 3100,0 mii lei, astfel neţinînd cont de valoarea de bilanţ (11204,8 mii lei) şi de valoarea totală a activelor şi pasivelor (14626,3 mii lei) bunurilor expuse la concurs pentru privatizare, ceea ce determină riscul diminuării valorii patrimoniului public şi neobţinerii unor posibile venituri.
    Cu privire la privatizarea Întreprinderii specializate de stat de ecologie, energetică şi industrie „Energogazpurificare”
    Întreprinderea nominalizată (situată în mun.Chişinău, bd.Moscovei 8),  deţinătoarea terenului de 1,56 ha, cu valoarea activelor, la situaţia din 01.01.2008, de 1574,9 mii lei a fost expusă la vînzare cu preţul iniţial de 13 000,0 mii lei, stabilit de Comisia de concurs la 17 mai 2008. Valoarea de piaţă  a acestui obiectiv de 12358,3 mii lei a fost estimată de către Agenţia de expertiză şi consulting „LEXASIGUR” conform situaţiei din 02.04.2008.
    Ca rezultat al desfăşurării concursului, Comisia de concurs a acceptat oferta Î.M. „Arhibas” S.R.L., la preţul de vînzare de 13 550,0 mii lei.
    Concluzie: Urmare verificării regularităţii vînzării patrimoniului statului în întreprinderea menţionată, reieşind din informaţiile prezentate auditului, n-au fost identificate abateri de la prevederile regulamentare.
    3.3. Vînzarea prin concurs investiţional
    În perioada anilor 2007-2009, Ministerul Economiei şi Comerţului nu şi-a stabilit obiective în domeniul deetatizării patrimoniului public prin atragerea investiţiilor. Astfel, în perioada auditată, tranzacţiile de vînzare a patrimoniului public prin metoda concursului investiţional s-au efectuat la un nivel scăzut, înregistrînd o pondere de 3,4% din totalul privatizărilor. Evoluţia privatizării prin această metodă, în anii 2007-2009, se prezintă în Figura nr.3.
Figura nr.3

    Sursă: Informaţii prezentate de APP în perioada anilor 2007-2009.

    Lipsa criteriilor şi obiectivelor distincte şi exhaustive în politicile privind deetatizarea patrimoniului prin concursuri investiţionale diminuează nivelul de realizare a scopurilor principale la deetatizărea proprietăţii publice – restructurarea economiei naţionale şi sporirea competitivităţii acesteia prin atragerea de investiţii private, cu asigurarea unui management eficient, şi prin alte modalităţi, scopuri reglementate de art.3 din Legea nr.121-XVI.
    În perioada auditată, numai 3 societăţi pe acţiuni au fost privatizate în anul 2008, prin concursuri investiţionale. Aceasta se reflectă în Tabelul nr.5.
Tabelul nr.5
 
Nr. d/o
Denumirea bunului (cota statului, %)
Expus la vînzare
Ofertanţi
Cîştigător

Volumul investiţiilor, mil.lei

Preţul cu care a fost vîndut, lei


p-v, data
nr. M.O., data
etapa I
etapa II

Preţul iniţial de vînzare

1.

S.A. „Elevatorul Iargara” r-nul Leova (60,91%)

p-v nr.4, 20.12.2007
Nr.198-202, 25.12.2007
1. Î.M. „AGRI-CEREAL” S.R.L.
2. „KELLEY GRAINS CORP” S.R.L.
„KELLEY GRAINS CORP” S.R.L.
„KELLEY GRAINS CORP” S.R.L.
18,1 mil.lei
4200000
3714805

2.

S.A. „Întreprinderea pentru colectarea cerealelor din Rediul Mare” r-nul Ocniţa (60,15%)

p-v nr.4, 20.12.2007
Nr.198-202, 25.12.2007
Firma comercială de producţie „Maran” S.R.L.
S.R.L. „Maran”
11,4 mil.lei
3500000
3093963

3.

S.A. „Transcon-M”, mun.Chişinău (61,479%)

p-v nr.4, 20.12.2007
Nr.198-202, 25.12.2007

1.S.A. „Pietriş”

2. „TEMEL GRUP” S.R.L.
3. „ŞEL ŞI C” S.R.L.
S.A. „Pietriş”
31,5 mil.lei
28500000
15534698

 
Total
 
 
 
 
61,0 mil.lei
36200000
21943466

    Sursă: Informaţii prezentate de APP.


    Potrivit art.41 din Legea nr.121-XVI, prin concurs investiţional pot fi privatizate pachete de acţiuni sau părţi sociale care constituie mai mult de 50% din capitalul social al societăţii comerciale, întreprinderi de stat/municipale, precum şi complexe de bunuri imobile. Se consideră investiţional concursul la care cumpărătorul, pe lîngă preţul maxim propus pentru bunul expus la vînzare, îşi asumă obligaţii investiţionale.
    Procedurile de organizare şi desfăşurare a concursului investiţional, în perioada anilor 2007-2009, au fost reglementate de Regulamentele aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.998 din 29.09.2000 şi Hotărîrea Guvernului nr.919 din 30.07.2008. Pentru desfăşurarea concursurilor sau a negocierilor directe, Guvernul, la propunerea Ministerului Economiei, desemnează o Comisie de concurs (în continuare – Comisia), în componenţa căreia se includ patru reprezentanţi ai Ministerului Economiei, inclusiv ai Agenţiei Proprietăţii Publice, cîte un reprezentant din partea Ministerului Finanţelor, Ministerului Justiţiei şi cîte un reprezentant al autorităţilor centrale de specialitate şi autorităţilor administraţiei publice locale, care au în gestiunea sau proprietatea lor obiecte incluse în Programul de privatizare.
    În perioada anilor 2007-2009, APP a anunţat despre expunerea bunurilor proprietate de stat în cinci întreprinderi la privatizare prin concurs investiţional, şi anume: S.A. „Elevatorul Iargara” (r-nul Leova, or. Iargara), S.A. „Fabrica Avicolă Tochile” (r-nul Călăraşi, s. Sipoteni), S.A. „Uzina Biochimică din Bălţi” (mun.Bălţi),  S.A. „Întreprinderea pentru colectarea cerealelor din Rediul Mare” (r-nul Ocniţa, s.Rediul Mare), S.A. „Transcon-M” (mun.Chişinău). Ca rezultat, pentru privatizarea pachetelor de acţiuni proprietate publică a statului din S.A. „Fabrica Avicolă Tochile” (cota statului 100%) şi S.A. „Uzina Biochimică din Bălţi” (cota statului 74,74%) nu a fost înregistrată nici o ofertă, iar celelalte trei societăţi au fost privatizate în perioada anului 2008.
    Concluzie: Urmare verificării regularităţii desfăşurării procesului de privatizare prin concurs investiţional a societăţilor nominalizate, reieşind din informaţiile prezentate auditului, nu s-au constatat abateri de la cadrul  normativ.
    3.4. Vînzarea la Bursa de Valori
    În anul 2007 au fost expuse spre vînzare la Bursa de Valori acţiunile statului în 84 de societăţi pe acţiuni şi s-au vîndut acţiuni în 33 de societăţi pe acţiuni, iar în anul 2008 au fost expuse la privatizare acţiuni ale statului în 139 de societăţi pe acţiuni, fiind vîndute – în 94 de societăţi.
    În perioada anilor 2007-2008, la Bursa de Valori au fost expuse realizării acţiunile statului în 36 de societăţi pe acţiuni, cu valoarea de vînzare (31866,4 mii lei) mai mică, în raport cu valoarea nominală a acestora (66745,7 mii lei), diferenţa diminuată a costului de realizare constituind 34879,3 mii lei, motivul invocat de APP fiind expunerea multiplă la vînzare a acestor acţiuni.
    Astfel, în anii 2007-2008, de la vînzarea acţiunilor statului, la buget au fost încasate, conform datelor prezentate de APP, mijloace financiare în sumă de 546,2 mil.lei, care deţin o pondere de 51,9% din veniturile de la privatizarea patrimoniului statului.
    În anul 2009, prin Bursa de Valori n-au fost efectuate tranzacţii cu patrimoniul statului. O pondere nesemnificativă a privatizării patrimoniului public prin această modalitate revine anilor 2004-2006.
    Pentru desfăşurarea tranzacţiilor de vînzare a acţiunilor statului prin Bursa de Valori, APP a instituit Comisia pentru selectarea companiilor de brocheri, care a activat în perioada anilor 2007-2008.
    Vînzarea acţiunilor statului în S.A. FPC „Tebas”, mun.Chişinău, a fost efectuată la prima expunere la licitaţie, în perioada 04.03.2008-17.03.2008, cu preţul de vînzare de 31089,2 mii lei, preţul nominal al unei acţiuni constituind 10,0 lei, iar preţul de vînzare – 44,0 lei. Capitalul propriu, la momentul expunerii la licitaţie, constituia 11525,1 mii lei, suprafaţa încăperilor în imobilele deţinute fiind de 8711 m2, iar cea de producţie – de 7900 m2. Suprafaţa terenului aferent imobilelor constituia 9,6 ha.
    Vînzarea acţiunilor statului în S.A. „Fabrica Avicolă Tochile”, s. Sipoteni, r-nul Călăraşi, s-a desfăşurat la licitaţie, în perioada 16.06.2008 –20.06.2008.
    Bunurile statului în S.A. „Fabrica Avicolă Tochile” au fost expuse anterior la privatizare prin concurs investiţional şi prin Bursa de Valori la 31.01.2008 şi, respectiv, la 17.03.2008.
    Acţiunile statului în  S.A. „Fabrica Avicolă Tochile” (100%) au fost vîndute  cu 50% din preţul nominal al acestora, sau cu 3127,3 mii  lei mai puţin decît preţul nominal.
    Dosarul privind vînzarea acţiunilor statului în S.A. „Fabrica Avicolă Tochile”, a fost ridicat de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei la 08.02.2010.
    Vînzarea acţiunilor statului în S.A. „Fermenttutun” (95,37%), oraşul Drochia, a avut loc la licitaţie, în perioada 16-20 iunie 2008, cu preţul de 12432,9 mii lei, preţul de vînzare al unei acţiuni constituind 15,0 lei. Expunerea la vînzarea prin Bursa de Valori a acestor acţiuni s-a desfăşurat şi anterior, în noiembrie 2007 şi martie 2008, preţul expus al unei acţiuni la ambele licitaţii constituind 25,0 lei. Astfel, în aceste condiţii, vinderea acţiunilor s-a efectuat la un preţ mai mic decît cel nominal (16566,2 mii lei), diferenţa fiind de 4133,3 mii lei. Necesitatea realizării acestor acţiuni a fost înaintată de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare la 19.09.2008, fiind argumentată de majorarea cheltuielilor de producţie şi a datoriilor creditoare.
    Conform fişei informative a societăţii, la 01.01.2007, suprafaţa terenului aferent imobilelor S.A. „Fermenttutun” constituia 9,04 ha, iar suprafaţa imobilelor  – 48541 m2, inclusiv suprafaţa încăperilor de producţie – 38200 m2. Genurile de activitate sînt prelucrarea industrială a tutunului şi comercializarea angro a tutunului fermentat. Numărul locurilor de muncă, la 01.01.2008, a constituit 210 unităţi, iar numărul scriptic al angajaţilor – 55 de persoane.
    Vînzarea acţiunilor statului (71,67%) în S.A. „Sigma” (amplasată pe bd. Decebal 99, mun.Chişinău) a fost efectuată la prima licitaţie, în perioada 18.08.2008-22.08.2008, cu valoarea de  81505,1 mii lei. Preţul unei acţiuni, conform calculului efectuat de către APP, la 01.01.2008, a constituit 11,11 lei, iar preţul de vînzare al unei acţiuni – 30,0 lei.
    Valoarea reziduală a mijloacelor fixe ale S.A. „Sigma”, la 01.01.2008, constituia 37841,8 mii lei. Suprafaţa totală a încăperilor din imobilele întreprinderii era de 55364,8 m2, inclusiv încăperi de producţie – 27169,3 m2, iar suprafaţa terenului aferent – de 5,3 ha. La 01.01.2008, locurile de muncă constituiau 188 unităţi, iar numărul scriptic al angajaţilor – 171 de persoane. Se menţionează că, în rezultatul activităţii pe anul 2006, S.A. „Sigma” a înregistrat profit în sumă de 60,9 mii lei, iar în  anul 2007 a activat cu pierderi în sumă de 733,1 mii lei. Auditul a constatat existenţa litigiului între APP şi S.A. „Sigma” privind dreptul de proprietate asupra unor încăperi nelocuibile – proprietate de stat, cu suprafaţa de circa 2389 m2, valoarea cărora, la momentul vînzării, a fost exclusă din valoarea activelor nete ale societăţii.
    Vînzarea acţiunilor statului (80,0%) în S.A. „Centrofarm” (situată pe  bd. Dacia 40/3, mun.Chişinău) a fost efectuată la prima licitaţie, în perioada 22.09.2008-26.09.2008, cu suma de 14590,2 mii lei. Preţul nominal al unei acţiuni a constituit 1,0 lei, iar cel propus şi aprobat de Comisia de licitaţie, precum şi cel de vînzare a fost de 50,0 lei.
    La 01.07.2008, valoarea activelor nete a constituit 1743,5 mii lei, iar suprafaţa încăperilor deţinute – 2942,3 m2.
    Vînzarea acţiunilor statului (78,7 %)  în S.A. Farmacia nr.2 „Centrală” (amplasată pe bd. Ştefan cel Mare 6, mun.Chişinău) a fost efectuată la prima expunere la licitaţie, în perioada 22.09.2008-26.09.2008, cu preţul nominal al unei acţiuni de 4,0 lei, cel calculat de către APP – 7,70 lei, cel de realizare fiind de 161,10 lei, valoarea tranzacţiei constituind  36773,7 mii lei.
    La 01.01.2008, valoarea de bilanţ a acestor imobile, cu suprafaţa de 1129,4 m2, a constituit  861,0 mii lei, preţul de bilanţ al unui metru pătrat alcătuind 763,00 lei.
Vînzarea acţiunilor statului (60,26%) în S.A. „Zorile” (amplasată pe str. Calea Ieşilor 8, mun.Chişinău) a avut loc în perioada 22.09.2008-26.09.2008, cu valoarea de 86040,7 mii lei. Preţul nominal al unei acţiuni a constituit 18 lei, cel calculat de APP, la 01.01.2008 – 32,77 lei, iar preţul de vînzare a constituit 65,01 lei.
    La 01.01.2008, valoarea reziduală a mijloacelor fixe constituia 40540,0 mii lei, iar valoarea activelor nete – 49816 mii lei. Suprafaţa încăperilor a constituit 37921,1 m2, inclusiv a celor de producţie – 35888,1 m2. Numărul locurilor de muncă a fost de 1270 de unităţi şi numărul scriptic a persoanelor angajate – 1405.
    Vînzarea acţiunilor proprietate publică (60,17%) în S.A. „Aviatehnologie” (amplasată pe bd. Dacia 49/6a, mun.Chişinău) a fost efectuată în perioada 17.12.2008-19.12.2008. Valoarea nominală a acţiunilor statului a fost de 1,0 lei, iar preţul de expunere la licitaţie a unei acţiuni a constituit 7,99 lei, valoarea tranzacţiei constituind 24070,2 mii lei. Suprafaţa imobilelor întreprinderii constituie 30000 m2, inclusiv cea de producţie – 18000 m2, iar suprafaţa terenului aferent imobilelor – 6,72 ha.
    Genul de activitate a acestei societăţi este prelucrarea metalelor, producerea utilajului pentru deservirea aparatelor de zbor pe pămînt etc.
    Concluzie: Realizarea pachetului de acţiuni ale statului (51-100%) în unele din cele mai mari întreprinderi din republică a fost efectuată prin Bursa de Valori, cu expunerea acţiunilor prin pachet (lot) unic, înregistrîndu-se rezultate diferenţiate. Astfel, pentru 36 de societăţi pe acţiuni valoarea de vînzare (31866,4 mii lei) a fost mai mică, în raport cu valoarea nominală a lor (66745,7 mii lei), diferenţa diminuată a costului de realizare a acţiunilor statului constituind 34879,3 mii lei, iar pentru 6 societăţi pe acţiuni preţul de realizare a unei acţiuni a statului a fost mai mare decît preţul nominal al acesteia. În acelaşi timp, auditul relevă că, în cazul realizării acţiunilor statului prin Bursa de Valori, statul nu deţine pîrghii de monitorizare a activităţii economice şi investiţionale, cum ar fi în cazul concursurilor investiţionale. Această opinie este confirmată şi de către APP.
    3.5.Vînzarea terenurilor aferente
    În cadrul auditului au fost verificate contractele de vînzare-cumpărare a 7 terenuri din municipiul Chişinău, încheiate în perioada anilor 2007-2009, cu costul de vînzare în valoare de 25,7 mil.lei.
    Potrivit pct.3 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1428 din 16.12.200812, teren aferent se consideră suprafaţa de teren pe care sînt amplasate nemijlocit bunurile imobile, reglementate de prezentul regulament, şi terenul adiacent, atribuit la decizia proprie­tarului.
    ____________________
    12 Hotărîrea Guvernului nr.1428 din 16.12.2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente”.

    Cu privire la vînzarea terenului, cu suprafaţa  de  10,65 ha, din str. T. Vladimirescu 1/8,  mun.Chişinău, la preţul de  60070,0  mii lei, stabilit conform Raportului de evaluare efectuat de către Bursa Imobiliară „Lara” şi înregistrat în evidenţa contabilă la Ministerul Economiei în baza Ordinului nr.28 din 13.04.2006.
    Pînă la privatizare, acest teren a fost dat în arendă ÎCS „GIFI VOSTOC” S.R.L., conform contractului din  13.02.2007 (firmă înregistrată la 14 martie 2006), pentru o perioadă de 99 de ani, cu destinaţia: proiectarea, edificarea şi exploatarea Centrului Agricol „Grădina Moldovei”.
    Ulterior, la 03.12.2007, potrivit acordului adiţional de modificare a contractului, încheiat între părţi, cu acceptul Ministerului Economiei şi Comerţului, terenul respectiv a fost cesionat de către ÎCS „GIFI VOSTOC” S.R.L. Companiei „Best Travel” S.R.L. (înregistrată la 13.04.2007, cu capitalul social de 5400 lei), cu preluarea integrală a drepturilor şi obligaţiilor asupra terenului specificat în contractul de arendă, care, pe parcurs, devenise proprietarul unor mici imobile amplasate pe acest teren.
    Peste o jumătate de an, prin Hotărîrea Guvernului nr. 826 din 04.07.200813, Agenţia Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului a fost autorizată să efectueze vînzarea-cumpărarea terenului menţionat ca „teren aferent”, iar Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a fost autorizată să efectueze calculul preţului de vînzare-cumpărare a acestui teren în conformitate cu preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului. Conform informaţiei Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru din 05.09.2008, calculul preţului normativ al acestui teren a fost de 16784,1 mii lei, acesta nefiind semnat sau aprobat de persoane responsabile. În aşa mod, terenul din str. T.Vladimirescu 1/8, stabilit de către Bursa Imobiliară „Lara” şi înregistrat în evidenţa contabilă la Ministerul Economiei în valoare de 60070,0  mii lei, s-a privatizat la preţul de 16784,1 mii lei (1576 lei/ha), cu o diferenţă spre diminuare de 43285,9 mii lei, în raport cu preţul stabilit anterior în urma evaluării acestuia (60070,0 mii lei, 5640,3 lei/ha). APP a prezentat ordinul de plată în sumă de 9472,5 mii lei pentru excluderea terenului din circuitul agricol.
    _______________________
    13 Hotărîrea Guvernului nr.826 din 04.07.2008 „Cu privire la vînzarea-cumpărarea unui teren proprietate publică”.

    Concluzie: Vînzarea terenului s-a efectuat în condiţii nefavorabile statului, în lipsa transparenţei, la preţul normativ prevăzut pentru terenuri aferente, neţinîndu-se cont că terenul respectiv a fost destinat pentru construcţii, ceea ce a determinat o diminuare a costului acestuia şi neobţinerea veniturilor posibile la buget.
    Cu privire la vînzarea cu titlu de teren aferent a terenului pentru construcţii, cu suprafaţa de 3,3843 ha, din str.Tăbăcăria Veche 25,  mun.Chişinău, la preţul de 4800,2 mii lei, Societăţii Comerciale „Linecom Investmant” S.R.L., conform contractului de vînzare-cumpărare din 29.12.2008. N-a fost efectuată regulamentar de către organele cadastrale delimitarea acestui teren pe care sînt amplasate construcţii nefinalizate (cu gradul de finalizare de 7% şi 9%), cu suprafaţa de 266,5 m2, procurate anterior de acelaşi agent economic. Totodată, se relevă că anterior terenul respectiv a fost inclus ca teren aferent prin contractul de arendă din 19.02.2008, încheiat între Î.S. „Poşta Moldovei” şi SC „Linecom Investment” S.R.L. şi aprobat de Ministerul Dezvoltării Informaţionale, clauzele căruia prevedeau transmiterea în folosinţă, cu destinaţia pentru construcţie pe o perioadă de pînă la 19.02.2013.
    În contextul celor constatate, se relevă că, conform art.54 din Legea nr.121-XVI, privatizarea terenurilor proprietate publică a statului se efectuează numai în privinţa  terenurilor atribuite în scop de construcţie.
    Concluzie: Încheierea contractului de arendă, cu condiţiile de utilizare a terenului cu suprafaţa de 3,38 ha pentru construcţie, premeditat a fost direcţionat în acest scop.
    Cu privire la vînzarea terenului, cu suprafaţa  de 1,3 ha, din str. A.Doga 26, mun.Chişinău, la 30.12.2008, S.R.L. „Goldis”, la preţul de 1843,9 mii lei, cu toate că actualul cadru juridic nu reglementează un mecanism/proceduri de stabilire a suprafeţelor şi hotarelor terenului aferent.
    Anterior, contractul de arendă a acestui teren a fost încheiat cu acelaşi agent economic, la 01.03.2008, pe o perioadă de un an.
    Începînd cu 07.12.2009, subiectul acestei tranzacţii se află în litigiu la Curtea de Apel Economică, în baza cererii de chemare în judecată înaintată de Procuratura Generală în interesul statului.
    Cu privire la vînzarea terenului, cu suprafaţa de 1,786 ha, din str. Chişinăului 2, s. Goian, mun.Chişinău, la 03.08.2009, S.R.L., „Garantcom Invest Grup”, la preţul de 781,9 mii lei, în lipsa delimitării regulamentare a acestui teren. Preţul de vînzare a terenului a fost calculat  de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.
    Concluzii: Lipsa mecanismului/procedurii de stabilire a suprafeţelor şi hotarelor terenului aferent nu permite identificarea suprafeţelor reale de teren.  Neevaluarea acestora la preţul de piaţă determină riscul de neîncasare a veniturilor posibile la buget.
    Nereglementarea în legislaţie a criteriilor de atribuire a terenurilor aferente şi adiacente, precum şi a modalităţii de realizare a acestor categorii de terenuri sporeşte riscul de realizare la preţuri reduse, în raport cu cele de piaţă, şi creează situaţia de ratare a veniturilor posibile la buget.
    3.6. Vînzarea terenurilor pentru construcţii
    Conform prevederilor art. 54 din Legea nr.121-XVI, privatizarea  terenurilor proprietate publică, atribuite în scop de construcţie, se efectuează în baza  Regulamentului privind desfăşurarea concursurilor comerciale pentru privatizarea terenurilor, proprietate publică a statului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.932 din 14.08.200714, cu aprobarea listei terenurilor supuse privatizării, atribuite în scop de construcţie, instituirea Comisiei de concurs pentru privatizarea terenurilor şi aprobarea componenţei ei nominale.
    _________________________
    14 Hotărîrea Guvernului nr.932 din 14.08.2007 „Cu privire la privatizarea terenurilor proprietate publică a statului” (cu modificările ulterioare).

    Potrivit datelor prezentate de APP, în perioada supusă auditării, au fost vîndute 2 terenuri destinate construcţiilor, ambele din mun.Chişinău (bd. Decebal 17 şi str.Testemiţanu 3), cu suprafaţa de 1,9092 ha şi, respectiv, de 0,166 ha, de la vînzarea cărora în buget s-au încasat 71665,0 mii lei. Urmare verificărilor documentelor de privatizare a acestor terenuri, reieşind din informaţiile prezentate auditului, nu s-a constatat abateri de la prevederile regulamentare.
    3.7. Privatizarea încăperilor nelocuibile
    Situaţia pe piaţa imobiliară continuă să depindă, în mare măsură, de situaţia macroeconomică din ţară, precum şi de factorii externi care influenţează direct sau indirect cererea pentru bunurile imobile. Auditul relevă că prognozarea evoluţiei pieţei imobiliare pe termen mediu este condiţionată de un şir de factori interdependenţi, determinaţi de evoluţia politicilor de stat în domeniul abordat,  situaţia economică etc.
    Potrivit art.22 alin. (1) lit.c) din Legea nr.121-XVI, obiect al privatizării pot fi încăperile nelocuibile, inclusiv cele date în locaţiune. Vînzarea-cumpărarea obiectelor din fondul de imobile nelocuibile, date în locaţiune, se efectuează de către APP.
    Decizia privind vînzarea obiectelor date în arendă se adoptă de către Comisia de privatizare a încăperilor nelocuibile date în locaţiune (în continuare – Comisia), creată în cadrul APP din reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, APP şi Oficiului cadastral teritorial.
    În perioada auditată, Comisia a adoptat 12 hotărîri şi a întocmit 12 procese-verbale de examinare, cu acordarea permisiunii de privatizare a 104 obiecte din fondul de imobile nelocuibile date în locaţiune în sumă totală de 75,4 mil.lei. Datele statistice indică o tendinţă de descreştere a numărului de tranzacţii de vînzare-cumpărare de la 58 de contracte, în anul 2008, pînă la 26 de contracte – în anul 2009, situaţie reflectată în Figura nr.4.
Figura nr.4

     Sursă: Informaţia prezentată de APP privind contractele încheiate în perioada anilor 2007-2009.

    Conform analizei datelor prezentate de APP, potenţialii cumpărători interesaţi de obiectele fondului de imobile nelocuibile, date în locaţiune, se grupează astfel:
    - persoane juridice, care tind sa procure spaţiu nelocuibil, care deja îl arendează şi necesită investiţii minime, în scopul dezvoltării propriei activităţi;
    - persoane fizice care plasează mijloace băneşti în imobile nelocuibile, în scopul investirii banilor şi unei eventuale obţineri a profiturilor.
    Comparativ cu anul 2007 (4156,75 m2), în anul 2008 spaţiul privatizat a crescut cu 131,6% (9626,30 m2). În anul 2009 (11360,7 m2), în raport cu anul 2008, acest indicator a evoluat cu 18,0%. Schema evoluţiei indicatorilor este reflectată în Figura nr.5.
Figura nr.5
Evoluţia spaţiului privatizat, m2

    Sursă: Procese-verbale  ale Comisiei de privatizare în perioada anilor 2007-2009.

    În urma analizei informaţiilor privind vînzările realizate în perioada anilor 2007-2009, s-a constatat că în mun.Chişinău majoritatea vînzărilor au avut  loc în sect.Centru al oraşului (30%), sect.Botanica (21%) şi în sect.Rîşcani (11%), situaţia fiind condiţionată de nivelul de dezvoltare a infrastructurii sectoarelor Centru şi Botanica, care asigură un nivel sporit al cererii pentru spatiile nelocuibile, comparativ cu alte sectoare ale municipiului. În ceea ce priveşte modul de utilizare a spaţiilor nelocuibile privatizate,  prioritate îi revine spaţiului ocupat pentru oficii etc., structura fiind reflectată în Figura nr.6.
   

    Sursă: Procese-verbale  ale Comisiei de privatizare în  perioada anilor 2007-2009


    Situaţia pe segmentul de vînzări ale spaţiilor nelocuibile se caracterizează ca una instabilă. Evoluţia creşterii majore a vînzărilor în anul 2008 n-a fost caracteristică şi pentru anul 2009.  În anul 2008, suma vînzărilor a atins pragul de 48,6 mil. lei, ceea ce reprezintă o creştere de 10,2 ori faţă de anul 2007. Iar, în  anul 2009 indicele analizat a fost în descreştere cu 46,3%, faţă de anul 2008, ajungînd la 22,5 mil.lei. Evoluţia vînzărilor spaţiilor nelocuibile se reflectă în Figura nr.7.
Figura nr.7

    Sursă: Datele din rapoartele trimestriale ale APP  privind atribuirea contractelor în perioada anilor 2007-2009.

    În rezultatul verificărilor procesului de privatizare a fondului de imobile nelocuibile date în locaţiune, s-au constatat unele neregularităţi, cum ar fi:
    1. Pînă în prezent nu este reglementată lista obiectelor din fondul de imobile nelocuibile arendate pasibile privatizării, fapt stabilit prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.83 din 15.12.200615. Lipsa acestei liste prezintă riscul că privatizarea fondului de imobile nelocuibile se va efectua ocazional, interesat, unilateral, iar APP nu va dispune de informaţia şi evidenţa exhaustivă a acestui patrimoniu, cu asigurarea unui management eficient al privatizării.
    ________________________
    15 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.83 din 15.12.2006 „Privind raportul asupra legalităţii privatizării obiectelor din fondul de imobile  nelocuibile date în arendă, precum şi comercializării activelor neutilizate în procesul  tehnologic în  perioada anilor  2003-2004”.

    2. Comisia, la privatizarea bunurilor publice, n-a ţinut cont de prevederile legale (art.50 alin.(1) lit.b) din Legea 121-XVI), care stabilesc că încăperile nelocuibile din clădirile în care sînt amplasate autorităţi publice, întreprinderi, organizaţii şi instituţii de stat/municipale, nu sînt pasibile de privatizare. De asemenea, Comisia, încălcînd reglementările art.13 alin.(1) lit.b) din Legea nr.121-XVI, a permis privatizarea încăperilor  amplasate în clădirile incluse  în  Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite  de stat.
    3. Regulamentul APP nu are stabilite obiective/scopuri clare ce urmau a fi realizate/atinse în procesul de privatizare a spaţiilor nelocuibile arendate. Această situaţie determină riscul unei privatizări neeficiente, la procesele de privatizare fiind admisă participarea, în unele cazuri, doar a cîte un agent economic sau persoană fizică, astfel fiind omisă atragerea unui număr mai mare de participanţi la privatizare, acordarea de drepturi egale, asigurarea concurenţei loiale între participanţi, principiu statuat de art.3 lit.c) din Legea nr.121-XVI, care ar condiţiona obţinerea unor venituri suplimentare la buget.
    4. Darea în arendă de către autorităţile publice a spaţiilor nelocuibile nu se dă publicităţii, ceea ce exclude principiul transparenţei privatizării proprietăţii publice.
        5. Conform prevederilor legale, la estimarea valorii obiectelor supuse evaluării se aplică: metoda analizei comparative a vînzărilor; metoda veniturilor; metoda cheltuielilor. Auditul remarcă că aplicarea unei sau altei metode la evaluarea imobilului este recomandată de evaluator, nefiind obligatorie conform prevederilor legale. La pregătirea dosarelor pentru privatizare, APP nu este abilitată cu funcţia de analiză a eficienţei evaluării, ţinîndu-se cont şi de preţul de piaţă, ceea ce creează riscul aplicării de către evaluator (care este contractat de cumpărător) a metodei ce defavorizează interesul statului la vînzarea obiectului, prin neobţinerea veniturilor posibile la buget. Determinarea valorii imobilelor nelocuibile, neţinîndu-se cont de preţul mediu de piaţă, în 48 de contracte de privatizare (din 104 contracte) a dus la neobţinerea veniturilor posibile la buget în sumă de minimum 64,0 mil.lei.
    Astfel, tranzacţii semnificative la preţuri mai mici decît cele de piaţă au fost efectuate la privatizarea următoarelor obiective din mun.Chişinău: str.Alecu Russo 1,  cu suprafaţa de 412,10 m2 (preţul mediu de vînzare al 1 m2 de 3,6 mii lei, valoarea medie de piaţă a 1 m2 de la 15,3 mii lei pînă la 20,6 mii lei); bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 73, cu suprafaţa de 1016,6 m2 (respectiv, 0,5 mii lei  şi de la 6,2 mii lei pînă la 6,9 mii lei); bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 124,  cu suprafaţa de 250,6 m2 (respectiv, 1,9 mii lei şi de la 13,7 mii lei pînă la  22,9 mii lei); str. Armenească 47, cu suprafaţa de 79,5 m2 (respectiv, 2,5 mii lei şi de la 12,4 mii lei pînă la 15,5 mii lei).
    6. Nereglementarea sursei de achitare a serviciilor de evaluare condiţionează situaţii de achitare a acestor servicii de către solicitanţii interesaţi de procurarea patrimoniului statului, ceea ce determină riscul major de diminuare a valorii proprietăţii publice înaintate spre privatizare.
    Cu privire la privatizarea bunurilor imobile date în locaţiune S.A. „Macon”
    În baza cererii depuse de S.A. „Macon”, Comisia, prin hotărîrea din 27.07.2007, a permis privatizarea parţială a obiectului din fondul de imobile nelocuibile, amplasat în com. Ivancea, r-nul Orhei (baza de odihnă cu  suprafaţa de 2157,55 m2), la preţul de 2,0 mil.lei, preţul mediu al 1 m2 de suprafaţă vîndută fiind de 926,90 lei, sau 57 euro.
    În rezultatul examinării raportului de evaluare din 08.06.2007, efectuat de către Î.S. „Audit şi Evaluare”, s-a constatat că valoarea clădirii a fost apreciată de 5,1 mil.lei (cu diminuarea valorii lucrărilor de reparaţii capitale în sumă de 3,4 mil.lei), neanexînd documentele justificative privind lucrările real efectuate. APP nu şi-a exercitat funcţiile de control şi a acceptat diminuarea valorii acestor bunuri în lipsa documentelor justificative privind lucrările de reparaţii real efectuate. La majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe APP n-a înregistrat regulamentar valoarea cheltuielilor de reparaţii capitale în sumă de 2,3 mil.lei, efectuate în perioada de arendă.
    Concluzie: APP nu a monitorizat cu stricteţe gestionarea patrimoniului public în cadrul executării condiţiilor contractuale, nu şi-a exercitat funcţia de control asupra integrităţii patrimoniului public aflat în administrarea sa, n-a verificat şi n-a solicitat justificarea lucrărilor de reparaţie care au fost luate în consideraţie de evaluator, cu diminuarea costului patrimoniului privatizat.
    Cu privire la privatizarea bunurilor imobile date în locaţiune Î.M. „Noile Idei Televizate” S.R.L.
    Neţinînd cont de prevederile art.50 din Legea nr.121-XVI, precum şi de faptul că clădirea (blocul laboratorului tehnic cu 9 etaje de pe şos.Hînceşti 53) se află în gestiunea Direcţiei generale pentru administrarea clădirilor Guvernului, la 01.12.2008, Comisia a permis Î.M. „Noile Idei Televizate” S.R.L. privatizarea etajelor 1, 9, 10, cu suprafaţa de 1732,2 m2, la preţul de 6,3 mil.lei – obiecte din fondul de imobile nelocuibile date în locaţiune la 05.08.2008. Totodată, se menţionează că, prin Hotărîrea Guvernului nr.671 din 06.06.2008, această clădire a fost exclusă din lista obiectelor pasibile privatizării.
    Conform actului de primire-predare din aprilie 2004, au fost transmise şi contractele de arendă a spaţiilor nelocuibile din această clădire, inclusiv cele încheiate cu instituţii publice, întreprinderi de stat, precum şi cu agenţi economici.
    La momentul actual, tranzacţia vizată se află în litigiu de judecată.
    Cu privire la privatizarea bunurilor imobile situate pe str. A.Mateevici 29, date în locaţiune S.R.L. „TehnoDesign&KO” şi Î.I. „Podolean-Nicolae”
    În anul 2008, Comisia a permis privatizarea obiectelor din fondul de imobile nelocuibile date în locaţiune, cu suprafaţa de 111,40 m2, la preţul de 697,0 mii lei, situate pe str.A.Mateevici 29 S.R.L. „TehnoDesign&KO” (101,40 m2) şi Î.I. „Podolean-Nicolae” (10,0 m2).
    Preţurile medii de piaţă ale 1 m2 pentru obiecte cu condiţii similare variază de la 7646 lei pînă la 10704 lei  (500-700 euro, demisol); de la 9175 lei pînă la 11469 lei (600-750 euro, et.1),  iar vînzarea s-a efectuat la preţul de  6706 lei (431 euro, demisol) şi  1700 lei (110 euro et.1). Astfel, dacă la privatizarea acestui imobil ar fi fost aplicate preţurile de piaţă, s-ar fi obţinut un rezultat de minimum 0,9 mil.lei şi maximum de 1,2 mil.lei.
    Cu privire la privatizarea bunului imobil dat în locaţiune S.R.L. „Maxelegant”
    Încăperile din imobilul situat pe str.Bucureşti 62, mun.Chişinău, cu suprafaţa de  2616,7 m2, şi terenul aferent, cu suprafaţă de 0,342 ha, au fost transmise în locaţiune S.R.L. „Maxelegant” la 26.12.2008, pe o perioadă de 49 de ani, una din clauzele contractuale prevăzînd restaurarea în termen de 3 ani a imobilului.
    La 25.06.2009 (după 6 luni de la încheierea contractului de locaţiune), Comisia a permis Î.C.S. „Maxelegant” S.R.L. privatizarea imobilului de pe str.Bucureşti 62, cu suprafaţa de 2924,30 m2, la preţul de 3300,0 mii lei, ceea ce contravine prevederilor art.13 alin.(1) lit.b) din Legea nr.121-XVI. Acceptul acestei deetatizări a fost confirmat de către Ministerul Culturii şi Turismului (la 27.05.2009), din motiv că nu dispune de posibilităţi de reparaţie şi restaurare a monumentelor de cultură. După încheierea tranzacţiei de deetatizare, APP a înaintat Ministerului Culturii şi Turismului contractul, pentru coordonarea lucrărilor de restaurare.
    Cu deplasarea la faţa locului a fost vizualizat aspectul exterior al clădirii privatizate, situată pe str.Bucureşti 62, care este redat în imaginile foto şi care justifică nerespectarea pînă în prezent a angajamentelor contractuale de restaurare a obiectului privatizat de către cumpărător, precum şi riscul deteriorării în continuare a  clădirii.

    Sursă: Fotografiile echipei de audit a Curţii de Conturi, la situaţia din 01.04.2010 (clădirea din str. Bucureşti 62).
    Auditul relevă că, conform informaţiilor privind preţul de piaţă, preţurile minime-maxime ale 1 m2 pentru obiective analogice este de 10867 lei-18630 lei, sau de 700-1200 euro, pe cînd vînzarea acestui imobil s-a efectuat la preţul de 1128 lei, sau de 72 euro pentru un metru pătrat, ceea ce a determinat neîncasarea unor potenţiale venituri la buget de minimum 27,1 mil.lei.
    Referitor la privatizarea acestui imobil, de către Curtea de Apel Economică, la 14.04.2010, a fost emisă Hotărîrea privind respingerea ca neîntemeiată a acţiunii Procuraturii Generale în interesele statului privind anularea contractului de vînzare-cumpărare a acestui imobil, iar documentele privind privatizarea imobilului au fost ridicate de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.
    Concluzie: Privatizarea bunurilor imobile, situate pe str.Bucureşti 62, monument de arhitectură de însemnătate naţională, s-a efectuat cu încălcarea cadrului legal, iar lipsa monitorizării îndeplinirii angajamentelor contractuale condiţionează riscul deteriorării şi pierderii patrimoniului naţional.
    Conform prevederilor legale, bunurile care fac parte din patrimonial cultural naţional, incluse în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, nu sînt pasibile de privatizare. Acest registru a fost dat publicităţii, intrînd în vigoare din  februarie 2010.
    Cu privire la privatizarea bunurilor imobile date în locaţiune  S.R.L. „Avicomagro”
    La 25.06.2009 (după 6 luni de la încheierea contractului de locaţiune), Comisia a permis S.R.L. „Avicomagro”, în lipsa acordului oficial al fondatorului (Academia de Ştiinţe a Moldovei),  privatizarea obiectului din fondul de imobile nelocuibile date în locaţiune – Baza de odihnă „Ciaika” s. Molovata Nouă, r-nul Dubăsari, cu suprafaţa de 916,80 m2 şi suprafaţa la sol de 689,20 m2, la preţul total de 1,7 mil.lei.
    Concluzie: Privatizarea bunurilor publice în lipsa acordului fondatorului determină riscul înstrăinării patrimoniului public fără buna ştiinţă a administratorului/proprietarului bunurilor publice şi al neasigurării veridicităţii datelor privind înregistrarea acestor bunuri la fondator.
IV. Constatări şi concluzii privind activitatea postprivatizare
    În perioada anilor 2007-2009, de către APP au fost supuse monitorizării 23  de întreprinderi privatizate prin concurs investiţional în anii 1999-2006.
Informaţia privind investiţiile efectuate de către
 cumpărătorii pachetelor de acţiuni ale statului, la
 situaţia din 31.12.2009

Tabelul nr.6
Nr. d/o
Denumirea întreprinderii/
cumpărătorul
Cota statului (%)/
Costul nominal al acţiunilor
(mii lei)

Suma achitată de cumpărător pentru pachetul de acţiuni ale statului

Suma investiţiilor preconizate conform contractului de vînzare-cumpărare

Suma investiţiilor efectuate şi aprobate de Comisia de concurs pînă la 31.12.2009

Termenul de  efectuare a investiţiilor conform contractelor de vînzare-cumpărare iniţiale, cu modificările prin amendamente la contracte

mii lei
mii dol.
SUA
mii lei
mii dol.
SUA
mii lei
mii dol.
SUA
1.
S.A. „TDA”/
S.R.L „Bobi Hal”
72,6/887,1
650
 
6000
 
6200
 

09.11.1999-09.11.2004 mod. 09.11.2009

2.
S.A. „Calcar Granit”/
Î.I. „Larisa Creţu”
58,4/495,3
100
 
2000
 
146,0
 
05.06.2000-05.06.2005
3.
S.A. „Hotelul Chişinău”/
S.R.L. „Transimex-prim”
60,2/872,2
3600
 
 
12000
-
 

14.01.1998-14.07.2000 mod. 31.12.2005

4.
S.A. „Moldova Tur”/
Î.C.S. „Alfa-Engineering” S.R.L.
83,3/10815,2
 
2150
 
33000
-
 
21.11.2006-21.11.2008 mod. 21.11.2010
5.

Î.S. „Cinematograful Columna”/ S.R.L. „TRANS WORLD”

100,0/
1300
 
7000
 
9019,0
 
03.05.1999-03.05.2002 mod. 03.05.2005
6.

S.A. „Elevatorul Iargara”, /ÎCS „Kelly Grains Corporation” S.R.L.

60,9/ 2381,3
4200
 
18107,8
 
3627,8
 
14.03.2008-31.12.2010
 
TOTAL
 
9850
2150
33107,8
45000
14727,8
 
 
    Sursă: Informaţiile prezentate de APP.

    La S.A. „TDA” pachetul de acţiuni ale statului, cu valoarea nominală de 887,1 mii lei, a fost vîndut  Firmei de Producţie şi Comerţ „Bobi Hal” S.R.L., prin concurs investiţional, cu 650,0 mii lei. Investiţiile în sumă de 6,0 mil.lei urmau să fie efectuate în termen de 5 ani (2000-2004). Prin decizia Comisiei de concurs din 20.11.2003, termenul de efectuare a investiţiilor a fost prolongat pînă în anul 2009. Ca rezultat al efectuării investiţiilor acceptate de către Comisia de concurs, S.A. „TDA”, la 20.08.2008, i-a fost eliberat certificatul privind îndeplinirea integrală a obligaţiilor contractuale.
    Pachetul de acţiuni ale statului în S.A. „Calcar-Granit”, or.Ungheni, cu valoarea nominală de 495,3 mii lei a fost vîndut la 26.04.2000 Întreprinderii Individuale „Larisa Creţu” la preţul de 100,0 mii lei, cu condiţia efectuării investiţiilor în sumă de 2,0 mil.lei pînă la 26.04.2005. Pînă la 01.10.2007, cumpărătorul a efectuat investiţii în sumă de numai 146,0 mii lei.
    Ca rezultat al neefectuării investiţiilor preconizate pentru termenul stabilit, la 16.02.2007, APP a înaintat cererea de chemare în judecată vizînd rezilierea contractului de vînzare-cumpărare cu Î.I. „Larisa Creţu” şi restituirea pachetului de 23586 de acţiuni ale statului în S.A. „Calcar-Granit”. La 17.12.2009, Curtea Supremă de Justiţie a decis rezilierea contractului de vînzare-cumpărare, cu restituirea pachetului de acţiuni statului. Decizia a fost remisă spre executare Departamentului de Executare (Oficiul de executare or.Ungheni), aceasta fiind executată.
    Pachetul de acţiuni ale statului în S.A. „Hotelul Chişinău” a fost vîndut la 12.09.1998 S.R.L. „Transimex-prim” cu 3,6 mil.lei, cu condiţia achitării în rate şi cu efectuarea investiţiilor în sumă de 12,0 mil.dol.SUA, destinate reconstrucţiei şi reamenajării hotelului în termen de pînă la 2,5 ani, care pînă în prezent n-au fost efectuate. Totodată, ultima rată a valorii pachetului de acţiuni în sumă de 1,4 mil.lei a fost achitată de cumpărător la 02.10.2001, sau cu 2 ani mai tîrziu decît termenul stabilit în contract.
    Auditul relevă că fără a fi achitat integral pachetul de acţiuni ale statului, conducerea S.A. „Hotelul Chişinău”, cu acordul APP, a pus în gaj o parte din patrimoniul hotelului, pentru obţinerea unui împrumut bancar la 27.09.2001 în sumă de 7,0 mil.lei. Din motivul incapacităţii de achitare a creditului angajat de către S.A. „Hotelul Chişinău”, Compania „Art-Vin” S.R.L. a achitat 5,7 mil.lei din acest credit, astfel obţinînd dreptul de posesie a clădirii hotelului. Ulterior, la 04.08.2005, S.R.L. „Art-Vin” a înstrăinat clădirea hotelului Întreprinderii Mixte „Tower Grup” S.R.L., care, la rîndul său, a realizat-o S.R.L. „First Hotel”  la 12.01.2006. De menţionat că Comisia de concurs a acceptat, la 23.06.2006, transmiterea drepturilor şi obligaţiilor aferente contractului de vînzare-cumpărare a proprietăţii statului (S.A. „Hotelul Chişinău”) Companiei „Tower Grup” S.R.L., care deja înstrăinase acest imobil.
    Ca rezultat al acestor acţiuni şi al nerespectării clauzelor contractuale de către cumpărător, Comisia de concurs a decis iniţierea procedurii de reziliere a contractului de vînzare-cumpărare din 14.01.1998 abia la 02.07.2007, iar la 07.08.2007 Agenţia a înaintat cerere de chemare în judecată privind rezilierea contractului de vînzare-cumpărare a pachetului de acţiuni ale statului în S.A. „Hotelul Chişinău”, care a derulat pînă la 23.07.2009. La 21.08.2009, pe contul personal al APP, în registrul acţionarilor S.A. „Hotelul Chişinău” au fost înscrise acţiuni în număr de 290745 unităţi, cota statului constituind 60,179%. Totodată, în prezent în stare de litigiu se află subiectul referitor la anularea tranzacţiei de vînzare-cumpărare a imobilului S.A. „Hotelul Chişinău”.
    Pachetul de acţiuni ale statului în S.A. „Moldova Tur” a fost vîndut Întreprinderii cu capital străin „Alfa-Engineering” S.R.L. în anul 2006  cu 2150,0 mii dol. SUA, precum şi cu efectuarea investiţiilor în sumă de 33,0 mil.dol. SUA în perioada anilor 2007-2008, destinate pentru reconstrucţia complexului şi construcţia clădirii noi, reutilarea tehnică şi dezvoltarea întreprinderii, procurarea de utilaj şi asigurarea cu programe şi soft-uri.
    Ulterior, la 30.06.2008, de către Comisia de concurs a fost acceptată modificarea termenului de efectuare a investiţiilor pînă la 21.11.2010, în legătură cu motivele invocate de către firmă privind existenţa problemelor ce ţin de obţinerea autorizaţiilor pentru demolarea imobilelor restaurantului şi hotelului „Naţional”. Aceste investiţii pînă în prezent nu sînt efectuate.    Sursă: Fotografiile echipei de audit a Curţii de Conturi, la situaţia din 01.04.2010 (hotelul „Naţional”).

    Riscul de neîndeplinire de către Î.C.S. „Alfa-Engineering” S.R.L. a programului investiţional aprobat de Comisia de concurs rămîne sporit pînă în prezent, drept consecinţă a nerespectării prevederilor regulamentare care stipulează că unul din criteriile principale de determinare a cîştigătorului este experienţa participantului în domeniul economic respectiv, pe cînd cîştigătorul concursului de privatizare – Î.C.S. „Alfa-Engineering” S.R.L. a fost înregistrat la 07.08.2006, cu doar 4 luni pînă la încheierea contractului investiţional cu APP.
    De asemenea, în anul 2006, APP a permis înstrăinarea mijloacelor fixe care aparţineau S.A. „Moldova Tur”, cu valoarea reziduală de 1,2 mil.lei, precum şi a trei autocare, pentru care valoarea acestora lipseşte.
    În prezent, contractul de vînzare-cumpărare a pachetului de acţiuni în S.A. „Moldova Tur” se află în litigiu.
     Cinematograful „Columna”, or.Chişinău, la 03.05.1999 a fost  vîndut în rate firmei „Trans World” S.R.L., cu valoarea de 1300,0 mii lei, precum şi cu efectuarea investiţiilor în sumă de 7,0 mil.lei, preconizate pentru reconstrucţia cinematografului şi montarea comunicaţiilor tehnice, procurarea şi montarea utilajului, a aparatelor de joc, amenajarea teritoriului pînă în luna mai 2002. Totdată, la şedinţa din 27.05.2003, de către Comisia de concurs a fost acceptată modificarea direcţiilor şi prolongarea termenului final de efectuare a investiţiilor pînă în anul 2005. Astfel, pînă la 14.11.2005, prin deciziile Comisiei de concurs, au fost acceptate investiţii în sumă de 9,0 mil.lei, din care 8,5 mil.lei – pentru demolarea parţială a acestui cinematograf şi efectuarea unor lucrări de construcţie suplimentare, acestea nefiind prevăzute în programul iniţial de investiţii. Cu toate că au fost efectuate investiţii mai mult decît cele planificate, lucrările de construcţie stabilite pentru anul 2005 n-au fost finalizate.
    Cu deplasarea la faţa locului a fost vizualizat aspectul exterior al cinematografului „Columna”, care este redat în imaginile foto şi care justifică nerespectarea pînă în prezent a angajamentelor contractuale de efectuare a investiţiilor, deoarece construcţiile nefinalizate se află în stare delasată, fiind înconjurate de paragină.    Sursă: Fotografiile echipei de audit a Curţii de Conturi, la situaţia din 01.04.2010 (cinematograful „Columna”).

    La 14.03.2008, pachetul de acţiuni ale statului în S.A „Elevatorul Iargara” a fost vîndut firmei S.R.L. „Kelly Grains Corporation”, cu valoarea de 4 200,0 mii lei, care pînă la 31.12.2010 urmează să investească 18107, 8 mii lei.  În anul 2009, de către Comisia de concurs au fost acceptate investiţii în sumă de 3627,8 mii lei.
    Totodată, de către  S.R.L. „Kelly Grains Corporation” pentru anul 2008 au fost îndeplinite şi alte obligaţiuni contractuale, cum ar fi: achitarea preţului acţiunilor,  păstrarea profilului pe toată perioada de activitate; menţinerea locurilor de muncă existente şi crearea a 20 noi locuri de muncă.
    Concluzie: Obiectivele şi direcţiile investiţionale prevăzute în programul investiţional, incluse în contractele de vînzare-cumpărare a patrimoniului public,  n-au fost realizate pe deplin şi în termenele stabilite, care au fost prolongate prin acorduri adiţionale, cu modificarea, în unele cazuri, şi a direcţiilor de investire, toate acestea fiind acceptate de Comisia de concurs, ceea ce denotă că Comisia şi APP nu-şi exercită pe deplin funcţia de monitorizare şi control, cu aprecierea gradului de realizare a investiţiilor, ceea ce a determinat apariţia litigiilor şi a riscurilor de pierdere a patrimoniului public.
V. Recomandări Agenţiei Proprietăţii Publice
    În legătură cu neregulile şi neajunsurile constatate de audit în procesul de deetatizare a patrimoniului public şi în activitatea postprivatizare, se recomandă:
    - să stabilească un mecanism eficient, cu determinarea pîrghiilor care să asigure prezentarea veridică şi la timp a datelor înregistrate în Balanţa patrimoniului public;
    - să coreleze prognozele veniturilor planificate cu cele real obţinute de la privatizarea patrimoniului statului;
    - să asigure organizarea şi desfăşurarea procesului de privatizare a bunurilor statului în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare;
    - să ţină cont, la întocmirea listei bunurilor înaintate spre privatizare, de restricţiile legale, cu argumentarea economică a necesităţii şi a  plusvalorii posibile de obţinut în cadrul  acestei privatizări;
    - să ţină cont, la privatizarea încăperilor nelocuibile, proprietate publică date în locaţiune, de scopurile şi principiile de bază ale administrării şi deetatizării proprietăţii publice;
    - să intensifice controlul privind îndeplinirea clauzelor contractuale asumate de cumpărători în cadrul  vînzării-cumpărării patrimoniului de stat.

    Echipa de audit:                                                                 Ala Amoaşii
                                                                                               Maria Roibu
                                                                                               Antonina Dudarenco