HGO772/2010
ID intern unic:  335890
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 772
din  26.08.2010
cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2010-2012
Publicat : 04.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 159     art Nr : 858
    În temeiul art.10 alin. (2) din Legea nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 21-24, art. 68), cu modificările ulterioare, precum şi în scopul promovării eficiente a politicii statului în domeniul dezvoltării regionale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Documentul unic de program pentru anii 2010-2012 (se anexează).
    2. Finanţarea proiectelor incluse în Documentul unic de program pentru anii 2010-2012 se va efectua din contul şi în limita mijloacelor financiare alocate din Fondul naţional pentru dezvoltare regională.
    3. Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale:
    va monitoriza procesul de realizare a Documentului unic de program;
    va asigura alocarea mijloacelor financiare din Fondul naţional pentru dezvoltare regională, cu aprobarea acestora de către Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale;
    va monitoriza procesul preluării de către agenţiile de dezvoltare regională a contractelor de achiziţii publice de la solicitanţi pentru finalizarea proiectelor în derulare;
    va prezenta Guvernului, pînă la sfîrşitul primului trimestru al anului următor celui de referinţă, rapoarte anuale privind implementarea documentului sus-menţionat.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale.

    PRIM-MINISTRU                                                          Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                          Valeriu Lazar
    Ministrul construcţiilor
    şi dezvoltării regionale                                                     Marcel Răducan

    Nr. 772. Chişinău, 26 august 2010.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.772
din 26 august 2010

Documentul unic de program pentru anii 2010-2012
    1. Documentul unic de program (în continuare – Document unic) este un document de programare pe termen scurt a implementării politicii de dezvoltare regională, elaborat în baza strategiilor de dezvoltare regională şi a planurilor operaţionale regionale, ce includ programele şi proiectele prioritare de dezvoltare regională  care urmează a fi realizate  în perioada 2010-2012.
    2. Dezvoltarea regională durabilă este un imperativ asumat de ţara noastră şi Guvernul şi-a confirmat angajamentul ferm pentru distribuirea echitabilă a şanselor de dezvoltare pe întreg teritoriul ţării. Acest lucru este confirmat atît la nivel legislativ, prin adoptarea Legii privind dezvoltarea regională, cît şi la nivel de planificare strategică, prin actele aprobate de Guvern.
    3. Politica de dezvoltare regională este identificată, în Strategia naţională de dezvoltare, ca fiind una dintre cele cinci priorităţi naţionale, exprimînd responsabilitatea asumată de Guvern la promovarea politicilor de stat în domeniul dezvoltării regionale.
    4. Prevederile prezentului Document unic stabilesc sarcinile pe termen mediu ce trebuie îndeplinite în vederea implementării politicii de dezvoltare regională în corespundere cu politica de integrare europeană a Guvernului şi acordurile bilaterale Republica Moldova – Uniunea Europeană. Conceptul şi obiectivele politicii de dezvoltare regională sînt conforme experienţei ţărilor europene şi se încadrează în Programul de Vecinătate.
    5. Elaborarea Documentului unic  a fost impusă de necesitatea planificării strategice a procesului de realizare a acţiunilor coordonate, necesare pentru dezvoltarea ţării. Totodată, la întocmirea documentului s-a ţinut cont de cadrul legal şi strategic existent, de realizările şi lacunele politicilor strategice implementate anterior, precum şi de experienţa ţărilor din Uniunea Europeană în implementarea proiectelor de dezvoltare regională.
    6. În conformitate cu Legea nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, principalele obiective ale dezvoltării regionale sînt:
    a) obţinerea unei dezvoltări social-economice echilibrate şi durabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova;
    b) reducerea dezechilibrelor nivelurilor de dezvoltare social-economică dintre regiuni şi din interiorul lor;
    c) consolidarea oportunităţilor financiare, instituţionale şi umane pentru dezvoltarea social-economică a regiunilor;
    d) susţinerea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi a colectivităţilor locale orientate spre dezvoltarea social-economică a localităţilor şi coordonarea interacţiunii lor cu strategiile şi programele naţionale, de sector şi regionale de dezvoltare.
    7. Conform prevederilor Strategiei naţionale de dezvoltare regională, politica de dezvoltare regională vizează întreg teritoriul Republicii Moldova şi va fi implementată în două etape. Pe parcursul etapei iniţiale (2010-2012), eforturile Guvernului vor fi îndreptate spre consolidarea capacităţilor şi condiţiilor de dezvoltare în cadrul a trei regiuni de dezvoltare – Nord, Centru şi Sud. La o etapă ulterioară (2012-2019), activităţile de dezvoltare regională vor fi concentrate în regiunile de dezvoltare Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, municipiul Chişinău şi unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (Transnistria).
    8. Regiunile de dezvoltare nu sînt unităţi administrativ-teritoriale şi nu au personalitate juridică. Regiunile de dezvoltare determină cadrul de planificare, evaluare şi implementare a dezvoltării regionale şi sînt subiecte ale acestor procese.
    9. Principalele documente de planificare a dezvoltării echilibrate şi durabile a regiunilor sînt Strategia de dezvoltare regională şi Planul operaţional regional, care include programele, proiectele şi activităţile prioritare.
    10. Strategia de dezvoltare regională stabileşte perspectivele regiunii pe termen mediu la nivel de priorităţi şi măsuri, fiind în concordanţă cu documentele de politici ale Guvernului. Aceasta este elaborată pe baza evaluării economice, sociale şi de mediu, a rezultatelor analizei grupurilor de lucru regionale, fiind ajustată la caracteristicile specifice ale regiunii şi la provocările dezvoltării regionale.
    11. Priorităţile stipulate în strategiile de dezvoltare regională a regiunilor Nord, Centru şi Sud sînt:
    a) reabilitarea infrastructurii fizice;
    b) susţinerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile rurale;
    c) protecţia mediului şi sporirea atractivităţii turistice.
    12. Pentru realizarea priorităţii privind reabilitarea infrastructurii fizice sînt stabilite următoarele măsuri:
    a) reabilitarea şi construcţia reţelelor de apă, de canalizare şi a staţiilor de epurare;
    b) reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri existente şi a conexiunilor internaţionale;
    c) dezvoltarea şi diversificarea căilor de acces şi a reţelelor de comunicaţii.
    13.  Pentru realizarea priorităţii privind susţinerea dezvoltării sectorului privat,  în special în regiunile rurale, sînt stabilite următoarele măsuri:
    a) instruirea populaţiei din mediul rural în vederea diversificării mijloacelor de trai şi a dezvoltării afacerilor nonagricole;
    b) consolidarea capacităţilor instituţiilor de informare, de  consultanţă şi de susţinere;
    c) dezvoltarea structurilor de cooperare în marketing pentru producţia agricolă şi integrarea lor în clustere;
    d) dezvoltarea programelor de implementare a standardelor internaţionale de calitate şi de inofensivitate alimentară.
    14. Pentru realizarea priorităţii privind protecţia mediului şi sporirea atractivităţii  turistice sînt stabilite următoarele măsuri:
    a) promovarea practicilor favorabile mediului, agriculturii şi a tehnologiilor nonpoluante;
    b) dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor solide, inclusiv colectarea separată, reciclarea şi crearea poligoanelor moderne  de stocare a deşeurilor nereciclabile;
    c) diminuarea impactului climei variabile,  a degradării solurilor;
    d) reabilitarea edificiilor turistice şi integrarea lor in circuitele turistice internaţionale.
    15. Planul operaţional regional formează cadrul de implementare a Strategiei de dezvoltare regională. Obiectivul Planului operaţional este de a crea platforma de implementare a Strategiei prin mobilizarea capacităţilor actorilor regionali  şi ale grupurilor de interes, încurajînd angajamentul lor  de a contribui la dezvoltarea regională  şi locală.
    16. În baza analizei Strategiilor de dezvoltare regională şi a Planurilor operaţionale regionale ale regiunilor de dezvoltare Nord, Centru şi Sud au fost stabilite proiectele prioritare pentru finanţare din mijloacele Fondului naţional pentru dezvoltare regională pentru perioada 2010-2012, conform anexei la prezentul Document unic.
    17. Pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare regională vor fi utilizate mijloacele Fondului naţional pentru dezvoltare regională, constituit din alocaţiile anuale din bugetul de stat, ca linie distinctă pentru politica de dezvoltare regională, care constituie 1% din veniturile aprobate ale bugetului de stat pe anul respectiv, cu excepţia veniturilor cu destinaţie specială prevăzute de legislaţie, pentru anul 2010 fiind alocate mijloace financiare în mărime de 135,4 mil.lei. În Fond vor fi atrase şi mijloace din sectorul public şi cel privat la nivel local, regional, naţional şi internaţional, precum şi mijloace oferite de programele de asistenţă din partea partenerilor de dezvoltare, inclusiv a Uniunii Europene.
    18. Achiziţiile publice se vor efectua doar pentru proiectele finanţate din Fondul Naţional pentru dezvoltare regională incluse în Documentul unic.
    19. În scopul corelării priorităţilor, obiectivelor şi ţintelor principalelor documente de politici în care se face referinţă la politica de dezvoltare regională, în procesul implementării politicii de dezvoltare regională se va efectua în permanenţă monitorizarea rezultatelor obţinute.
    20. Proiectele incluse în Documentul unic şi finanţate din Fondul naţional pentru dezvoltare regională vor fi monitorizate de către agenţiile de dezvoltare regională şi Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale pe întreaga perioadă de implementare a acestora.
    21. Agenţiile de dezvoltare regională vor raporta trimestrial consiliilor regionale pentru dezvoltare şi Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale despre procesul de implementare a proiectelor incluse în Documentul unic, precum şi despre utilizarea în acest scop a mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltare regională. Rapoartele trimestriale generalizate ale agenţiilor de dezvoltare regională vor constitui baza de raportare semestrială a Ministerului către Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale.

    anexa