LPM171/2010
ID intern unic:  335900
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 171
din  09.07.2010
cu privire la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii
Publicat : 07.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 160-162     art Nr : 588
    MODIFICAT
    LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Scopul şi obiectul legii
    (1) Scopul prezentei legi este:
    a) crearea unui cadru legal comprehensiv pentru constituirea şi funcţionarea asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii drept entitate juridică specifică;
    b) stabilirea unei baze legale pentru a transmite în folosinţă gratuită asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii infrastructura de irigaţii care constituie obiectul domeniului privat al statului;
    c) crearea unui mecanism eficient de gestionare a infrastructurii de irigaţii aflate în proprietatea statului, precum şi a celei aflate în proprietate comună pe cote-părţi, prin constituirea asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii.
    (2) Prezenta lege are  ca  obiect relaţiile ce ţin de constituirea, activitatea, reorganizarea şi lichidarea asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii, transmiterea în folosinţă gratuită (prin încheierea unui contract de comodat) a sistemelor de irigare, precum  şi relaţiile ce apar între asociaţiile menţionate şi autoritatea publică care exercită dreptul de proprietate de stat în procesul şi după transmiterea sistemelor de irigare în folosinţa asociaţiilor.
    Articolul 2. Noţiuni generale
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni generale:
    Asociaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii (denumită în continuare Asociaţie) – formă de asociere a persoanelor fizice şi juridice care utilizează apa pentru irigaţii, în conformitate cu prevederile prezentei legi;
    sistem de irigare – reţea hidraulică distinctă, constituită din staţii de pompare,  canale, conducte, bazine de acumulare şi hidranţi, care este utilizată pentru a capta apă dintr-un rîu sau bazin de acumulare şi a o transporta spre o suprafaţă de teren în scopul irigării acesteia. Sistemul de irigare mai include terenurile limitrofe, destinate protecţiei infrastructurii de irigaţie, liniile de transmisiune electrică, drumurile de acces, precum şi clădirile, infrastructura şi alt echipament necesar pentru a exploata, întreţine şi repara sistemul de irigare. Sistemul de irigare include şi  reţeaua de desecare asociată;
    arie de deservire – suprafaţă de teren clar definitivată, deservită de Asociaţie;
    unitate de monitorizare şi supraveghere – subdiviziune a organului de specialitate al administraţiei publice centrale, care administrează în numele statului infrastructura de irigare aflată în proprietatea publică a statului. Unitatea de monitorizare şi supraveghere va fi responsabilă de exercitarea drepturilor şi obligaţiilor ce îi revin organului public prin actul de transmitere a sistemului de irigare în folosinţa Asociaţiei;
    sector – una din subdiviziunile în care este împărţită aria de deservire în scopul delegării reprezentanţilor la adunarea generală;
reprezentant al sectorului – membru al Asociaţiei dintr-un anumit sector mandatat să reprezinte sectorul respectiv la adunarea generală.
    Articolul 3. Statutul juridic al Asociaţiei
    (1) Asociaţia este o organizaţie necomercială constituită benevol  de către persoanele fizice şi juridice care utilizează în activitatea lor irigarea, în modul prevăzut de prezenta lege.
    (2) Denumirea deplină a Asociaţiei va include sintagma „Asociaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii”, denumirea localităţii în care aceasta funcţionează sau un alt nume distinct, în limba de stat.
    (3) În  baza unui sistem de irigare poate fi constituită doar o singură asociaţie.
    (4) Asociaţia activează în baza prezentei legi, a statutului şi a regulamentelor sale interne.
    Articolul 4. Independenţa Asociaţiei
    Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în mod liber. Imixtiunea  autorităţilor publice sau a persoanelor  cu funcţii  de răspundere din cadrul acestora în activitatea Asociaţiei este interzisă,  cu excepţia cazurilor prevăzute expres în actele legislative.
    Articolul 5. Scopul şi sarcinile Asociaţiei
    (1) Asociaţia se constituie în scopul administrării, exploatării şi întreţinerii, în interes public şi în interesul membrilor săi, a sistemului de irigare, care s-a aflat la baza formării ei.
    (2) Sarcinile principale ale Asociaţiei sînt următoarele:
    a) administrarea şi exploatarea sistemului de irigare din cadrul ariei sale de deservire şi distribuirea apei pentru irigare către membrii Asociaţiei;
    b) întreţinerea, reabilitarea şi îmbunătăţirea sistemului de irigare din cadrul ariei de deservire şi executarea lucrărilor de construcţie şi reconstrucţie, după necesitate;
    c) extragerea apei direct dintr-un rîu sau bazin de acumulare, în conformitate cu legislaţia în domeniul apelor, pentru a o distribui în cadrul ariei de deservire;
    d) stabilirea limitelor privind consumul de apă pentru irigaţii şi colectarea plăţilor pentru irigare;
    e) procurarea, substituirea, exploatarea şi întreţinerea echipamentului de irigaţii;
    f) instruirea membrilor Asociaţiei privind tehnicile de irigare, aspectele agriculturii irigabile, metodele de economisire a apei şi noile tehnologii.
    (3) Asociaţia poate distribui apă pentru irigaţii, în limitele disponibilităţii şi pe bază de contract, persoanelor care deţin în proprietate sau folosinţă terenuri irigabile în cadrul ariei de deservire şi care nu sînt membri ai Asociaţiei.
    (4) Pentru a realiza sarcinile menţionate la alin. (2), Asociaţia se poate angaja în relaţii contractuale, poate deschide conturi bancare, poate iniţia acţiuni în justiţie sau poate întreprinde alte activităţi legale, însă nu va desfăşura nici o formă de activitate economică.
    Articolul 6. Principiile activităţii Asociaţiei
    În vederea realizării scopurilor şi sarcinilor sale, Asociaţia se va ghida de următoarele principii:
    a) principiul nediscriminării – nu va admite nici un fel de discriminare a membrilor săi sau a categoriilor de membri, inclusiv pe criterii de gen, religie sau etnie;
    b) principiul transparenţei şi participării – va activa în mod transparent şi va promova participarea membrilor săi prin intermediul organelor sale de conducere;
    c) principiul imparţialităţii şi echităţii – va asigura imparţialitatea şi echitatea în procesul luării deciziilor, în alocarea şi utilizarea resurselor, inclusiv a celor de apă, în funcţie de necesităţile membrilor săi;
    d) principiul utilizării raţionale a resurselor – va asigura utilizarea raţională a resurselor pentru a preveni pierderile de apă,  irigarea în exces, eroziunea, salinizarea, poluarea şi pentru a proteja mediul înconjurător;
    e) principiul recuperării depline a costurilor – va fixa plăţi şi tarife care să-i asigure resursele adecvate îndeplinirii tuturor obligaţiunilor financiare şi va întreprinde orice efort rezonabil pentru a asigura colectarea acestor plăţi şi tarife.
Capitolul II
CALITATEA DE MEMBRU ŞI CONSTITUIREA
 ASOCIAŢIEI

    Articolul 7. Calitatea de membru
    (1) Orice persoană fizică sau juridică care este proprietara unui teren din cadrul ariei de deservire a Asociaţiei sau care deţine dreptul de arendă sau alt drept de folosinţă pentru o perioadă de 3 sau mai mulţi ani asupra unui teren situat în cadrul ariei de deservire are dreptul de a deveni membru al Asociaţiei.
    (2) Persoana fizică sau juridică care dispune de dreptul de arendă sau alt drept de folosinţă asupra unui teren din cadrul ariei de deservire a unei Asociaţii pentru o perioadă mai mică de 3 ani poate deveni membru al Asociaţiei doar pe baza consimţămîntului scris al proprietarului terenului sau ca urmare a prezentării contractului de arendă ce conţine prevederi permisive în acest sens.
    Articolul 8. Drepturile şi obligaţiile membrilor
                        Asociaţiei
    (1) Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:
    a) recepţionarea unei părţi juste din apa pentru irigaţii distribuită de Asociaţie;
    b) beneficierea de serviciile prestate de sau prin Asociaţie;
    c) candidarea pentru organele Asociaţiei, cu condiţia că au fost achitate toate plăţile necesare ce ţin de activitatea ei;
    d) propunerea subiectelor de discuţie pentru agenda adunării generale;
    e) desemnarea şi votarea candidaţilor pentru organele Asociaţiei;
    f) primirea compensaţiilor, în cazul în care au fost aduse daune culturilor agricole sau terenurilor ca rezultat al neglijenţei personalului angajat de Asociaţie sau în urma activităţii defectuoase de exploatare şi întreţinere realizată de Asociaţie pe terenurile lor;
    g) inspectarea, în orele de lucru, a registrelor şi documentelor contabile ale Asociaţiei, solicitarea şi obţinerea detaliilor referitoare la evidenţa contabilă, la planurile de exploatare şi întreţinere a sistemului de irigare.
    (2) Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:
    a) respectarea prevederilor statutului şi ale regulamentelor interne aprobate de adunarea generală;
    b) achitarea la termen a plăţilor şi obligaţiilor financiare în conformitate cu statutul şi prezenta lege;
    c) conformarea cu orarul de irigare şi de consum al apei pentru irigaţii;
    d) acoperirea costurilor de reparaţie a echipamentului sau infrastructurii defectate în urma unei acţiuni sau inacţiuni intenţionate sau săvîrşite din neglijenţă;
    e) punerea la dispoziţia Asociaţiei a informaţiei relevante privind utilizarea terenului propriu şi a apei;
    f) permiterea accesului angajaţilor sau reprezentanţilor Asociaţiei pe terenurile lor cu maşini şi echipamente pentru executarea lucrărilor de exploatare şi întreţinere a sistemului de irigare;
    g) îndeplinirea regulilor tehnice aplicabile ce ţin de reconstrucţia, exploatarea şi întreţinerea sistemului de irigare;
    h) la încetarea calităţii de membru al Asociaţiei, achitarea unei părţi de cheltuieli ce ţin de proiectarea, construcţia, reconstrucţia, exploatarea şi întreţinerea sistemului de irigare.
    Articolul 9. Aderarea noilor membri la Asociaţie
    (1) Orice persoană fizică sau juridică care întruneşte condiţiile pentru a deveni membru al Asociaţiei în conformitate cu art. 7 are dreptul să prezinte o cerere scrisă de aderare la Asociaţie.
    (2) Consiliul de administrare al Asociaţiei va accepta cererea de aderare la Asociaţie, cu excepţia următoarelor cazuri:
    a) dreptul unei persoane de a deveni membru al Asociaţiei nu poate fi realizat pînă la finele sezonului de irigare. În acest caz, solicitantul va fi informat despre ziua admiterii;
    b) solicitantul a fost exclus din Asociaţie pe parcursul ultimilor 3 ani.
    (3) Consiliul de administrare notifică solicitantul despre admiterea sa în Asociaţie şi modifică neîntîrziat în acest sens registrul membrilor Asociaţiei.
    (4) Restricţia menţionată la alin. (2) lit. a) nu se aplică în cazul succesorului unei persoane fizice decedate sau al noului proprietar ori utilizator al terenului, decît cu condiţia că acesta îşi asumă responsabilitatea de a achita obligaţiile financiare pe care predecesorul său le avea faţă de Asociaţie.
    Articolul 10. Încetarea calităţii de membru al
                          Asociaţiei
    (1) Membrul Asociaţiei care încetează să deţină în proprietate sau să utilizeze terenuri aflate în cadrul ariei de deservire şi astfel devine neeligibil pentru calitatea de membru al Asociaţiei în conformitate cu art. 7 trebuie să se retragă din Asociaţie şi să notifice în scris şi neîntîrziat acest fapt Consiliului de administrare.
    (2)  În cazul în care persoana nu notifică în scris Consiliul de administrare în termen de o lună de la apariţia împrejurărilor descrise la alin. (1), încetarea calităţii de membru este constatată de Consiliu din oficiu. Încetarea calităţii de membru al Asociaţiei se face prin radierea numelui sau denumirii acestuia din registrul membrilor Asociaţiei.
    (3)  Dacă Asociaţia a suportat cheltuieli specifice care ţin de proiectarea, construcţia, reconstrucţia, exploatarea sau întreţinerea unui sistem de irigare, persoana în cauză trebuie să achite Asociaţiei o sumă echivalentă cu cheltuielile suportate pînă la exercitarea dreptului de retragere din rîndul membrilor Asociaţiei.
    (4) Un membru poate fi exclus din Asociaţie prin decizia adunării generale, la propunerea Consiliului de administrare, în cazul:
    a) nerespectării sistematice a prevederilor statutului şi ale regulamentelor interne ale Asociaţiei sau a normelor tehnice aplicabile;
    b) refuzului de a achita plăţile şi obligaţiile financiare datorate Asociaţiei;
    c) refuzului nejustificat de a achita costurile de reparaţie a echipamentului sau infrastructurii defectate  în urma unei acţiuni sau inacţiuni intenţionate sau  savîrşite din neglijenţă;
    d) utilizării ilegale a apei sau al refuzului repetat de a se conforma orarului de distribuire a apei.
    (5) Decizia adunării generale  de a exclude un membru poate fi contestată în instanţa de judecată în termen de 3 luni de la adoptarea acesteia.
    Articolul 11. Procedura de constituire a Asociaţiei
    (1) Asociaţia se constituie în mod voluntar, în conformitate cu  principiul liberei asocieri şi cu prevederile prezentei legi.
    (2) Persoanele fizice şi juridice proprietari sau utilizatori ai terenurilor agricole vor forma un grup de iniţiativă care va identifica şi propune suprafaţa arealului de deservire şi va crea comitetul de constituire, care va cuprinde nu mai mult de 12 membri potenţiali ai Asociaţiei.
    (3) Nu este necesar să se includă în arealul de deservire întreaga suprafaţă de pămînt ce poate fi irigată de sistemul de irigare al Asociaţiei dacă starea sistemului este atît de proastă încît irigarea terenurilor nu este posibilă sau proprietarii şi/sau utilizatorii acestor terenuri nu manifestă interes pentru irigaţii.
    (4) Comitetul de constituire este compus din membri care reprezintă diferite părţi ale arealului de deservire pentru a asigura o reprezentare echitabilă a membrilor potenţiali ai Asociaţiei.
    (5) Comitetul de constituire îşi alege preşedintele şi îşi elaborează propriile reguli de procedură, valabile în perioada premergătoare constituirii Asociaţiei.
    (6) Comitetul de constituire pregăteşte:
    a) proiectul acordului de constituire;
    b) proiectul statutului Asociaţiei;
    c) planul cadastral în care este indicată suprafaţa totală a ariei de deservire şi sînt delimitate sectoarele;
    d) lista membrilor potenţiali ai Asociaţiei;
    e) proiectul de fundamentare şi activitate economică a Asociaţiei.
    (7) După ce membrilor potenţiali ai Asociaţiei le este oferită oportunitatea de a analiza şi a se exprima pe marginea documentelor enumerate la alin. (6) şi sînt luate în considerare toate comentariile primite, comitetul de constituire trimite dosarul cu toate documentele, inclusiv cu analiza comentariilor, la unitatea de monitorizare şi supraveghere pentru avizare.
    (8) Unitatea de monitorizare şi supraveghere poate refuza avizarea documentelor enumerate în alin. (6) doar în cazurile în care:
    a) acestea nu corespund prevederilor prezentei legi;
    b) sistemul de irigare al arealului de deservire nu are capacitatea să primească apă direct din sursa propusă spre exploatare de către Asociaţie.
    (9) În decurs de 6 săptămîni din ziua avizării dosarului de către unitatea de monitorizare şi supraveghere, comitetul de constituire convoacă adunarea de constituire la care sînt invitaţi toţi membrii potenţiali ai Asociaţiei pentru a analiza proiectele documentelor de constituire propuse de comitet. Adunarea de constituire este prezidată de preşedintele comitetului de constituire.
    (10) Adunarea de constituire analizează proiectul statutului Asociaţiei. Statutul se consideră aprobat dacă cel puţin 50% plus unu din membrii potenţiali ai Asociaţiei au votat pentru aprobarea acestuia, cu condiţia că aceştia deţin în proprietate sau în folosinţă cel puţin 50% plus unu din terenurile aflate în aria de deservire.
    (11) În cazul în care statutul nu este aprobat din lipsa numărului necesar de voturi, adunarea de constituire este fixată pentru o dată ulterioară. Dacă statutul nu este aprobat nici la a doua întrunire, comitetul de constituire îşi încetează activitatea, iar procedura de constituire a Asociaţiei este considerată eşuată.
    (12) Adunarea de constituire alege Consiliul de administrare al Asociaţiei, care activează pînă la prima adunare generală a acesteia.
    (13) Adunarea de constituire stabileşte data primei adunări generale.
    (14) Membrii comitetului de constituire au dreptul să ceară Asociaţiei rambursarea cheltuielilor rezonabile efectuate pe parcursul procedurii de constituire, iar aceste cheltuieli trebuie să fie incluse în proiectul de buget al Asociaţiei.
    Articolul 12. Documentele de constituire a Asociaţiei
    (1) Documentele de constituire a Asociaţiei sînt acordul de constituire şi statutul.
    (2) Acordul de constituire a Asociaţiei trebuie sa cuprindă:
    a) denumirea deplină şi cea prescurtată a Asociaţiei, informaţii detaliate despre sediul acesteia;
    b) scopul şi tipurile principale de activitate;
    c) termenul de activitate al Asociaţiei;
    d) lista fondatorilor Asociaţiei;
    e) mărimea iniţială a cotizaţiei de membru, specificarea  mărimii şi formei contribuţiilor efectuate de fiecare fondator;
    f) modul şi termenele de restituire a cheltuielilor de constituire şi de înregistrare a Asociaţiei;
    g) alte prevederi privind modul şi termenele de constituire şi de înregistrare a Asociaţiei.
    (3) Acordul de constituire îşi încetează aplicabilitatea după înregistrarea de stat a Asociaţiei şi după îndeplinirea tuturor obligaţiilor pe care şi le-au asumat fondatorii.
    (4) Statutul Asociaţiei va include următoarele prevederi obligatorii:
    a)  denumirea Asociaţiei;
    b)  sediul Asociaţiei;
    c)  planul cadastral cu limitele ariei de deservire;
    d)  scopul şi sarcinile Asociaţiei;
    e)  structura şi competenţele organelor Asociaţiei;
    f)  drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile membrilor Asociaţiei;
    g) sancţiuni aplicabile membrilor care au încălcat prevederile statutului sau regulamentelor interne ale Asociaţiei;
    h)  procedura de aderare la Asociaţie, temeiurile şi procedura de încetare a calităţii de membru al Asociaţiei;
    i) proceduri de convocare şi organizare a adunării generale;
    j) prevederi privind stabilirea plăţilor şi a obligaţiilor financiare;
    k)  condiţii de încetare a activităţii (de reorganizare şi/sau lichidare) Asociaţiei;
    l) alte clauze ce nu contravin legii.
    (5) Toţi fondatorii semnează acordul de constituire a Asociaţiei. Preşedintele şi secretarul adunării de constituire semnează statutul Asociaţiei. Procesul-verbal al adunării de constituire este semnat de fondatori, de preşedintele şi de secretarul adunării de constituire.
    Articolul 13. Înregistrarea de stat a Asociaţiei
    (1) Înregistrarea de stat a Asociaţiei se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    (2) Asociaţia obţine statutul de persoană juridică din momentul înregistrării de stat.
    (3) Refuzul înregistrării de stat a Asociaţiei, încălcarea termenelor sau procedurii înregistrării de stat şi orice alte impedimente impuse înregistrării de stat pot fi contestate în instanţa de judecată în condiţiile legii.
    (4) Copiile documentelor de constituire şi a certificatului înregistrării de stat vor fi prezentate la unitatea de monitorizare şi supraveghere.
Capitolul III
ORGANELE ASOCIAŢIEI
    Articolul 14. Organele Asociaţiei
    (1) Organele Asociaţiei sînt:
    a) adunarea generală;
    b) Consiliul de administrare;
    c) comisia de cenzori.
    (2) Asociaţia poate crea comisii de soluţionare a litigiilor, precum şi alte comisii şi organe considerate necesare pentru activitatea sa.
    (3) Structura, drepturile şi obligaţiile organelor Asociaţiei sînt stabilite de prezenta lege şi de statutul Asociaţiei.
    Articolul 15. Adunarea generală şi competenţele
                          acesteia
    (1) Adunarea generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei.
    (2) De competenţa exclusivă a adunării generale ţin:
    a) definirea direcţiilor principale de activitate a Asociaţiei;
    b) modificarea statutului;
    c) modificarea limitelor ariei de deservire;
    d) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului de administrare, ai comisiei de cenzori şi ai comisiei de soluţionare a litigiilor;
    e) fixarea cuantumului plăţilor şi obligaţiilor financiare ce urmează să fie achitate de membri şi non-membri, inclusiv a nivelului sancţiunilor pecuniare;
    f) aprobarea dărilor de seamă financiare anuale, a rapoartelor cu privire la venituri şi cheltuieli, a bilanţului şi a raportului anual al Consiliului de administrare;
    g) aprobarea bugetului şi planului financiar anual, a planului de exploatare şi întreţinere a sistemului de irigare;
    h) aprobarea vînzării, achiziţionării, gajării sau ipotecării oricărui teren sau obiect de infrastructură aflat în proprietatea Asociaţiei, aprobarea emiterii de obligaţiuni sau a altor instrumente financiare, aprobarea contractării de împrumuturi, credite sau a altor angajamente financiare de către Asociaţie ori stabilirea unor limite pentru acestea, în funcţie de interesele Asociaţiei;
    i) aprobarea planului de investiţii ale Asociaţiei, inclusiv a investiţiilor pentru extinderea şi reabilitarea sistemului de irigare;
    j) adoptarea organigramei şi regulamentelor interne ale Asociaţiei;
    k) adoptarea hotărîrilor privind reorganizarea sau lichidarea Asociaţiei;
    l) soluţionarea oricărei alte probleme pentru care statutul cere aprobarea adunării generale.
    (3) Numărul de participanţi necesar pentru a considera adunarea generală drept una care întruneşte cvorumul se stabileşte prin statut.
    (4) Competenţa adunării generale  de a adopta hotărîri, atribuită prin prezenta lege sau prin statutul Asociaţiei, nu poate fi delegată unui alt organ al Asociaţiei.
    Articolul 16. Delegarea reprezentanţilor la adunarea
                          generală
    (1) La adunarea generală participă reprezentanţii de sector aleşi de către membrii fiecărui sector, cu excepţia cazului în care numărul membrilor Asociaţiei este suficient de mic ca să ofere tuturor posibilitatea să participe la adunarea generală şi acest fapt este prevăzut în statutul Asociaţiei.
    (2) Modul de delegare a reprezentanţilor se stabileşte prin statut, care va:
    a) specifica mandatul fiecărui reprezentant de sector, ce nu va depăşi 4 ani şi care poate fi reînnoit o singură dată;
    b) specifica numărul reprezentanţilor per sector, care va fi proporţional cu dimensiunea sectorului;
    c) descrie procedurile de alegere, înlocuire şi excludere a reprezentanţilor de sector;
    d) stipula modalitatea în care reprezentanţii de sector se consultă cu membrii Asociaţiei cu privire la problemele de pe ordinea de zi a adunării generale şi cum le raportează rezultatele adunării generale;
    e) specifica numărul de voturi exercitat de fiecare reprezentant al sectorului în cadrul adunării generale.
    (3) Membrii Asociaţiei care nu reprezintă nici un sector au dreptul de a participa la adunarea generală, dar nu dispun de dreptul la vot.
    Articolul 17. Convocarea adunării generale
    (1)  Adunarea generală se convoacă în şedinţă ordinară cel puţin o dată pe an, conform stipulărilor din statut.    
    (2)  Adunarea generală anuală se convoacă prin decizia  Consiliului de administrare la cel mult 50 de zile  de la expirarea anului financiar ale cărui rezultate urmează să fie examinate de adunare.
    (3) Adunarea generală extraordinară  se convoacă  de Consiliul de administrare:
    a) din iniţiativa Consiliului;
    b) la cererea comisiei de cenzori;
    c) la cererea membrilor Asociaţiei care deţin cel puţin 20 la sută din numărul total de voturi.
    (4) Dacă Consiliul de administrare nu convoacă adunarea generală extraordinară conform  alin.(3), aceasta se  convoacă de către comisia de cenzori, de către membrii Asociaţiei menţionaţi la  alin.(3) lit.c) sau de către unitatea de monitorizare şi supraveghere.
    (5) Preşedintele Asociaţiei, cu cel puţin 15 zile înainte de adunarea generală extraordinară, înştiinţează despre aceasta fiecare membru al Asociaţiei în scris şi/sau publică avizul respectiv într-un organ de presă nominalizat în statutul Asociaţiei.
    (6) Înştiinţarea (avizul)  privind convocarea adunării generale extraordinare va conţine:
    a)  locul, data, ora şi ordinea de zi a adunării;
    b) locul, termenele şi orele de familiarizare a membrilor Asociaţiei cu materialele referitoare la ordinea de zi a adunării generale.
    (7) Ordinea de zi a adunării generale extraordinare se întocmeşte de  Consiliul de administrare, ţinîndu-se cont de propunerile subiecţilor la a căror cerere este convocată adunarea.
    (8) Şedinţele adunării generale sînt prezidate de preşedintele Consiliului de administrare sau, în cazul absenţei acestuia, de vicepreşedintele consiliului.
    (9) Hotărîrile adunării generale sînt adoptate prin vot în condiţiile prezentei legi.
    (10)  Procedurile de vot pot  fi descrise în statut.
    (11)  Procesele-verbale ale adunării generale sînt semnate de preşedintele şi secretarul Consiliului de administrare şi sînt păstrate în arhivele Asociaţiei.
    [Art.17 al.(11) modificat prin LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647]
    Articolul 18. Atribuirea voturilor
    (1) Statutul Asociaţiei prevede unul din următoarele principii de atribuire a voturilor unui membru al acesteia:
    a) fiecare membru va avea un singur vot;
    b) fiecărui membru i se va atribui un număr de voturi proporţional cu dimensiunea terenului deţinut în cadrul ariei de deservire; 
    c) fiecărui membru i se va atribui un număr de voturi proporţional cu volumul plăţilor achitate Asociaţiei în cursul anului precedent.
    (2) Fiecare membru al Asociaţiei deţine cel puţin un vot şi nici un membru nu deţine mai mult de 15% din numărul total de voturi dintr-un sector sau din întreaga arie de deservire.
    (3) Membrul Asociaţiei nu participă la vot în cazul în care adunarea generală adoptă hotărîri privind:
    a) revocarea lui din funcţia eligibilă în Asociaţie;
    b) tragerea lui la răspundere faţă de Asociaţie;
    c)  încheierea unui contract, dacă el este persoană interesată;
    d)  excluderea lui din Asociaţie.
    (4) Preşedintele Asociaţiei, membrii Consiliului de administrare şi membrii comisiei de cenzori nu participă la vot în cazul în care adunarea generală adoptă hotărîri  privind evaluarea activităţii organului în care aceştia activează.
    Articolul 19. Modul de adoptare a hotărîrilor adunării
                          generale
    (1) Hotărîrile  adunării generale se adoptă  cu  majoritatea  voturilor membrilor reprezentaţi în cadrul ei dacă acestea se referă la:
    a) modificarea sau  completarea ordinii de zi anunţate a adunării generale;
    b) modificarea numărului de  voturi de care dispune un  membru  al Asociaţiei;
    c) modificarea cotizaţiei de membru şi a preţului la apa livrată pentru irigaţii.
    (2) Hotărîrile  adunării  generale se adoptă  cu două treimi din voturile membrilor  reprezentaţi la adunarea generală dacă acestea se referă la:
    a)  reorganizarea sau  dizolvarea Asociaţiei;
    b)  modificarea statutului;
    c)  alte situaţii prevăzute de statutul Asociaţiei.
    Articolul 20. Procesul-verbal al adunării generale
    (1) Procesul-verbal al adunării generale se întocmeşte în timpul desfăşurării  adunării şi se redactează în cel mult 7 zile de la încheierea acesteia, în cel puţin două exemplare.
    (2) La procesul-verbal al adunării generale se anexează:
    a) decizia Consiliului de administrare privind convocarea adunării ori cererea corespunzătoare a comisiei de cenzori sau a unui grup de membri care deţin cel puţin 20 la suta din numărul total de voturi în cadrul Asociaţiei;
    b) lista membrilor Asociaţiei care  au dreptul sa participe la adunare şi a celor care au participat la ea;
    c) lista materialelor pentru ordinea de zi a adunării;
    d) textele declaraţiilor, propunerilor şi opiniilor separate ale membrilor Asociaţiei, la cererea acestora;
    e) alte documente prevăzute de statutul Asociaţiei sau de adunarea generală.
    (3) Orice observaţie referitoare la procesul-verbal se examinează la cea mai apropiată adunare generală. Toate modificările şi completările operate în procesul-verbal al adunării generale sînt valabile dacă ele au urmat procedura de vot descrisă la art. 19 şi dacă sînt semnate de preşedintele şi secretarul adunării.
    Articolul 21. Atribuţiile Consiliului de administrare
    (1) Consiliul de administrare este responsabil în faţa adunării generale pentru funcţionarea şi gestionarea Asociaţiei în perioadele dintre adunările generale.
    (2) Competenţele Consiliului de administrare sînt următoarele:
    a)  asigurarea implementării hotărîrilor adunării generale, bugetului şi planului de activitate ale Asociaţiei;
    b)  monitorizarea performanţelor Asociaţiei;
    c)  aprobarea încheierii contractelor, în conformitate cu bugetul şi planul de activitate;
    d) alegerea preşedintelui Consiliului din rîndul membrilor săi;
    e) întocmirea ordinii de zi a adunării generale şi convocarea acesteia;
    f) elaborarea proiectului de buget, a planului de activitate, a raportului anual, a regulamentelor interne şi a altor documente ce urmează a fi aprobate de adunarea generală;
    g)  respectarea procedurilor în activitatea Asociaţiei, conform prevederilor statutare;
    h)  asigurarea respectării procedurilor financiare şi a celor de evidenţă contabilă ale Asociaţiei;
    i) alte competenţe ce pot fi stabilite de adunarea generală sau stipulate de statut ori de prezenta lege.
    Articolul 22. Componenţa Consiliului de administrare
    (1) Consiliul de administrare este compus din cel puţin 5 persoane şi cel mult 11 persoane, toţi fiind din rîndul Asociaţiei. Numărul exact de membri ai Consiliului va fi specificat în statut, fiind întotdeauna un număr impar.
    (2) Membrii Consiliului de administrare sînt aleşi de adunarea generală pentru un mandat de cel mult 5 ani. Termenele mandatelor urmează să fie distribuite astfel încît în acelaşi an să expire cel mult 3 mandate.
    (3) Un membru al Consiliului de administrare nu poate deţine mai mult de 2 mandate succesive. După expirarea celui de-al doilea mandat, membrul Consiliului de administrare are dreptul să fie reales pentru al treilea mandat doar dacă între al doilea şi al treilea mandat a trecut cel puţin un an.
    (4) Statutul poate prevedea ca fiecare membru al Consiliului de administrare să reprezinte unul sau mai multe sectoare din cadrul ariei de deservire. Un astfel de membru urmează să fie ales de către şi din rîndul membrilor reprezentaţi.
    (5) Fiecare membru al Consiliului de administrare va acţiona în interesele Asociaţiei şi va declara orice interes personal financiar sau de altă natură pentru orice activitate supusă discuţiei la întrunirile Consiliului, fără a mai lua parte ulterior la discuţiile respective.
    (6) Nici o persoană nu este eligibilă drept candidat în Consiliu dacă are datorii neachitate faţă de Asociaţie.
    (7) Consiliul de administrare va alege pe unul dintre membrii săi drept secretar al Consiliului.
    Articolul 23. Preşedintele Consiliului de administrare
    (1) Consiliul de administrare alege un preşedinte şi un vicepreşedinte din rîndul membrilor săi.
    (2) Preşedintele Consiliului de administrare este în acelaşi timp şi preşedintele Asociaţiei.
    (3) Atribuţiile preşedintelui sînt următoarele:
    a) convocarea şi prezidarea şedinţelor Consiliului de administrare şi adunării generale;
    b) reprezentarea Asociaţiei în relaţiile cu persoanele terţe în conformitate cu statutul;
    c) semnarea contractelor şi a altor documente în conformitate cu deciziile Consiliului de administrare;
    d) exercitarea altor atribuţii specificate în statut.
    (4) Vicepreşedintele exercită atribuţiile preşedintelui în cazul în care ultimul nu poate exercita atribuţiile din motive obiective.
    Articolul 24. Convocarea Consiliului de administrare
    (1) Consiliul de administrare se convoacă de regulă o dată în lună sau mai des, în caz de necesitate.
    (2) Convocarea Consiliului de administrare se face la solicitarea a cel puţin o treime din membrii săi.
    (3) Pentru ca şedinţele Consiliului de administrare să fie considerate deliberative este necesară prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii săi.
    (4) Deciziile Consiliului de administrare sînt adoptate prin consens, iar dacă nu se ajunge la un consens – prin votul majorităţii simple a celor prezenţi.
    (5) Consiliul de administrare elaborează şi aprobă regulamentul său de activitate. Procesele-verbale ale întrunirilor acestuia sînt perfectate şi păstrate de secretar.
    Articolul 25. Comisia de cenzori
    (1) Comisia de cenzori efectuează supravegherea activităţii financiar-economice a Asociaţiei. Comisia de cenzori este formată din cel puţin 3 persoane, alese de adunarea generală din rîndul membrilor Asociaţiei prin vot direct, pe un termen de cel mult 3 ani. Termenele urmează să fie distribuite astfel încît într-un singur an să expire cel mult un mandat.
    (2) Un membru al comisiei de cenzori nu poate fi în acelaşi timp şi membru al Consiliului de administrare.
    (3) Activitatea comisiei de cenzori şi atribuţiile acesteia sînt stabilite printr-un regulament aprobat de adunarea generală.
    (4) Auditul activităţii financiar-economice a Asociaţiei este efectuat cel puţin o dată pe an, la iniţiativa comisiei de cenzori.
    (5) Consiliul de administrare şi directorul Asociaţiei prezintă documentele  privind activitatea financiar-economică a Asociaţiei la solicitarea comisiei de cenzori.
    (6) Comisia de cenzori este responsabilă pentru managementul financiar-economic al Asociaţiei în faţa adunării generale, căreia îi prezintă un raport anual cu privire la acest subiect.
    Articolul 26. Comisia de soluţionare a litigiilor
    (1) Asociaţia poate dispune de o comisie de soluţionare a litigiilor formată din 5 persoane, alese de adunarea generală pe un termen de 4 ani. Membrii comisiei de soluţionare a litigiilor aleg pe unul dintre membrii săi drept preşedinte al comisiei. Un membru al Consiliului de administrare nu poate fi în acelaşi timp şi membru al comisiei de soluţionare a litigiilor.
    (2) Comisia de soluţionare a litigiilor se ocupă de litigiile ce ţin de utilizarea apei şi distribuirea apei între membrii Asociaţiei.
    (3) Un membru al Asociaţiei care consideră că un alt membru a încălcat statutul, regulamentul intern al Asociaţiei sau orarul de irigaţii poate să prezinte o plîngere scrisă preşedintelui comisiei de soluţionare a litigiilor.
    (4) În  cel mult 10 zile de la primirea plîngerii, preşedintele convoacă o audiere a comisiei de soluţionare a litigiilor.
    (5) Părţile implicate în litigiu participă la audiere, care este una publică şi este prezidată de preşedintele comisiei de soluţionare a litigiilor.
    (6) Comisia de soluţionare a litigiilor audiază probele tuturor părţilor la litigiu, care vor include dovezi documentare, de asemenea efectuează inspecţii la faţa locului. Comisia se întruneşte pentru deliberare în şedinţă închisă în termen de 10 zile din ziua audierii. Dacă comisia de soluţionare a litigiilor consideră că plîngerea este nefondată, aceasta va fi respinsă.
    (7) Dacă comisia de soluţionare a litigiilor ajunge la concluzia că plîngerea este una întemeiată, ea poate decide impunerea de sancţiuni părţii acuzate, în conformitate cu statutul Asociaţiei.
    (8) Decizia luată de comisia de soluţionare a litigiilor urmează să fie comunicată părţilor într-un termen de şapte zile lucrătoare. Decizia comisiei de soluţionare a litigiilor poate fi contestată în instanţa de judecată.
    Articolul 27. Prevederi comune cu privire la
                          persoanele cu funcţii eligibile
    (1) Membrii Consiliului de administrare, ai comisiei de cenzori şi ai comisiei de soluţionare a litigiilor nu sînt angajaţi ai Asociaţiei şi nu primesc salariu, dar au dreptul la rambursarea unor cheltuieli rezonabile ce rezultă din realizarea funcţiilor lor şi pot, în funcţie de bugetul Asociaţiei, să primească o indemnizaţie nominală în modul stabilit prin statut.
    (2) Membrii Consiliului de administrare, ai comisiei de cenzori şi ai comisiei de soluţionare a litigiilor pot fi revocaţi prin hotărîrea adunării generale în caz de:
    a)  executare necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu;
    b)  lipsă repetată de la şedinţele planificate;
    c)  condamnare pentru comiterea unei infracţiuni.
    (3) În cazul în care o persoană cu funcţie eligibilă din cadrul Asociaţiei este revocată de adunarea generală, la aceeaşi şedinţă a adunării se alege o nouă persoană pentru funcţia rămasă vacantă.
    Articolul 28. Organul executiv
    (1) Asociaţia angajează un director şi alt personal executiv.
    (2) Directorul este numit în funcţie pe bază de concurs, de către Consiliul de administrare şi trebuie să aibă calificările necesare în domeniul irigaţiilor şi/sau în cel agricol. Directorul Asociaţiei nu poate fi membru al acesteia.
    (3) Directorul prezintă raportul în faţa Consiliului de administrare şi participă la şedinţele Consiliului în cazul în care este solicitat, dar nu participă la luarea deciziilor şi nici la vot.
    (4) Consiliul de administrare poate autoriza directorul să semneze contracte uzuale de o anumită valoare, a căror limită poate fi stabilită prin statutul sau regulamentele interne ale Asociaţiei.
    (5) Contabilul-şef al Asociaţiei este de asemenea numit în funcţie pe bază de concurs, de către Consiliul de administrare. Contabilul-şef al Asociaţiei nu poate fi membru al acesteia.
    (6) Directorul şi celălalt personal executiv al Asociaţiei sînt angajaţi în conformitate cu legislaţia muncii.
    (7) Un angajat al Asociaţiei nu poate fi în acelaşi timp şi reprezentant de sector sau persoană cu funcţie eligibilă  în cadrul acesteia.
    Articolul 29. Relaţiile de muncă, asigurarea socială
                         şi asistenţa socială de stat
    (1) Relaţiile de muncă din cadrul Asociaţiei sînt reglementate de Codul muncii şi de contractele individuale de muncă.
    (2) Timpul de lucru în Asociaţie se include în vechimea în muncă şi în stagiul de cotizare pe baza înscrierilor din carnetul de muncă şi a certificatelor eliberate de subdiviziunile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, ce confirmă plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat.
    (3) Angajaţii Asociaţiei beneficiază de asigurare socială şi de asistenţă socială de stat în condiţiile legii.
    (4) Asociaţia plăteşte, în condiţiile legii, contribuţiile de asigurări sociale de stat pentru angajaţii săi.
    (5) Pensia de stat pentru angajaţii Asociaţiei se stabileşte şi se acordă în condiţiile legii.
Capitolul IV
MANAGEMENTUL FINANCIAR
    Articolul 30. Sursele de venit ale Asociaţiei
    (1)  Drept surse de venit ale Asociaţiei pot servi:
    a) cotizaţiile anuale de membru;
    b) plăţile pentru livrarea apei, achitate de membrii Asociaţiei;
    c) plăţile pentru irigare, achitate de non-membri;
    d) plăţile impuse membrilor pentru utilizarea bunurilor deţinute de Asociaţie;
    e) donaţiile şi/sau granturile;
    f) subvenţiile disponibile;
    g) dobînzile de întîrziere pentru datoriile neachitate faţă de Asociaţie;
    h) dobînzile la mijloacele financiare depuse de Asociaţie în conturi bancare;
    i) mijloacele băneşti parvenite din sancţiunile pecuniare, aplicate de Asociaţie.
    (2) Asociaţia constituie un fond de rezervă, în care se vărsă toate surplusurile de venituri faţă de cheltuieli şi care este utilizat pentru plata reparaţiilor de urgenţă, a îmbunătăţirilor aduse sistemului de irigare sau pentru  acoperirea costurilor pe termen lung de înlocuire sau reabilitare a sistemului respectiv. Fondul de rezervă se depune pe un cont bancar purtător de dobîndă pînă în momentul în care mijloacele respective devin necesare.
    Articolul 31. Cotizaţia anuală de membru
    (1) Asociaţia percepe o cotizaţie anuală de membru pentru a-şi acoperi costurile fixe şi alte cheltuieli ce ţin de activitatea sa, aceasta fiind achitată de membrii săi la data sau înainte de data fixată în regulamentul intern.
    (2) Suma cotizaţiei anuale achitate de fiecare membru este calculată în corelare cu dimensiunea terenului deţinut de membrul respectiv, proporţional cu suprafaţa totală a ariei de deservire şi, totodată, ca fiind o cotă-parte din:
    a) costurile de întreţinere anuală a sistemului de irigare şi de pregătire a acestuia pentru următorul sezon de irigare, inclusiv costurile de curăţare a canalelor de desecare;
    b) plăţile datorate de Asociaţie persoanelor responsabile pentru exploatarea sistemului de irigare şi/sau extragerea apei;
    c) salariile personalului angajat şi alte costuri fixe ale Asociaţiei;
    d) provizioanele acumulate pentru fondul de rezervă al Asociaţiei.
    Articolul 32. Plata pentru livrarea apei
    (1) Membrii Asociaţiei achită o plată în funcţie de volumul de apă utilizat pentru irigaţii.
    (2) Plata pentru livrarea apei este calculată în baza costurilor de exploatare a sistemului de irigare şi de livrare a apei pentru irigaţii, inclusiv a costurilor de electricitate, achitate de Asociaţie în legătură cu livrarea apei, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
    (3) Asociaţia poate fixa:
    a) un tarif mediu unic pentru livrarea apei pentru întreaga suprafaţă a ariei de deservire; sau
    b) tarife diferenţiate, în funcţie de costul livrării apei către fiecare sector sau zonă din sector, utilizînd metode obiective de estimare.
    (4) Fixînd tarife diferenţiate, Asociaţia va evita disparităţile inechitabile la plăţile achitate per hectar sau per metru cub care ar putea depăşi costurile reale de livrare a apei către o anumită zonă.
    Articolul 33. Plăţile pentru irigaţii achitate de persoanele
                         non-membre ale Asociaţiei
    Asociaţia are dreptul de a percepe o plată volumetrică pentru irigaţii de la persoanele care nu sînt membre ale Asociaţiei, în bază de contract, care poate fi de cel mult trei ori mai mare decît plata medie per metru cub achitată de membrii Asociaţiei, ţinînd cont şi de nivelul cotizaţiilor de membru achitate de membrii Asociaţiei pe parcursul ultimilor trei ani.
    Articolul 34. Registrele financiare şi  de evidenţă
                         contabilă
    Asociaţia ţine:
    a) planul cadastral, care trebuie să indice aria de deservire;
    b) registrul membrilor Asociaţiei, care include descrierea şi localizarea terenurilor tuturor membrilor, fiind actualizat o dată la trei luni, dacă este necesar;
    c) registrul cantităţilor de apă primite de Asociaţie;
    d) registrul cantităţilor de apă distribuite sau al numărului de irigaţii;
    e) registrul plăţilor achitate şi al celor datorate;
    f) registrul contractelor;
    g) registrul inspecţiilor şi examinărilor efectuate la sistemul de irigare;
    h) registrul patrimoniului;
    i) registrele de evidenţă contabilă;
    j) inventarierea mijloacelor;
    k) registrul proceselor-verbale ale adunării generale şi ale Consiliului de administrare.
    Articolul 35. Ţinerea evidenţei contabile
    Asociaţia realizează evidenţa contabilă în conformitate cu legislaţia în domeniul contabilităţii.
Capitolul V
MONITORIZARE  ŞI  SUPRAVEGHERE
    Articolul 36. Unitatea de monitorizare şi supraveghere
    (1) Unitatea de monitorizare şi supraveghere este constituită în cadrul organului de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru problemele ce ţin de managementul irigaţiilor.
    (2) Unitatea de monitorizare şi supraveghere:
    a) oferă consultanţă şi asistenţă asociaţiilor în probleme de ordin legal, contabil şi tehnic;
    b) realizează alte sarcini stipulate în prezenta lege.
    Articolul 37. Dările de seamă anuale
    Asociaţia, în termen de 120 de zile de la finele anului său financiar, prezintă unităţii de monitorizare şi supraveghere darea de seamă anuală, împreună cu o copie a rapoartelor financiare, în modul stabilit.
    Articolul 38. Supravegherea legală şi financiară
    (1) Funcţionarul autorizat al unităţii de monitorizare şi supraveghere are dreptul să inspecteze registrele Asociaţiei:
    a) la solicitarea scrisă a cel puţin 30 de membri ai Asociaţiei care pretind existenţa unor incorectitudini în funcţionarea Asociaţiei;
    b) în cazul în care, după analiza dării de seamă anuale sau a rapoartelor financiare ale Asociaţiei, conducătorul unităţii de monitorizare şi supraveghere constată probe evidente de încălcări financiare sau legale.
    (2) În cazul în care, după inspectarea registrelor Asociaţiei, unitatea de monitorizare şi supraveghere consideră necesară efectuarea unui audit al Asociaţiei, ea va angaja o companie licenţiată de audit în acest scop.
    (3) Dacă în urma inspectării sau auditului unitatea de monitorizare şi supraveghere constată probe de încălcări financiare sau faptul că Asociaţia nu a activat în corespundere cu prezenta lege, unitatea de monitorizare şi supraveghere poate solicita Consiliului de administrare să convoace adunarea generală extraordinară în cadrul căreia constatările unităţii de monitorizare şi supraveghere vor fi prezentate membrilor Asociaţiei.
    (4) Dacă Consiliul de administrare nu reuşeşte să convoace adunarea generală în decurs de 30 de zile, unitatea de monitorizare şi supraveghere o poate convoca în mod independent.
    Articolul 39. Supravegherea tehnică
    (1)  Unitatea de monitorizare şi supraveghere efectuează supravegherea tehnică a sistemului de irigare.
    (2) Asociaţia trebuie să prezinte informaţii cu privire la întreţinerea şi starea infrastructurii transmise în folosinţă în forma aprobată de unitatea de monitorizare şi supraveghere.
    (3) Unitatea de monitorizare şi supraveghere poate solicita Asociaţiei prezentarea de informaţii şi documente ce ţin de exploatarea şi întreţinerea infrastructurii – proprietate a statului transmisă în folosinţă Asociaţiei.
    (4) Funcţionarul autorizat al unităţii de monitorizare şi supraveghere poate inspecta infrastructura transmisă în folosinţă şi poate solicita Asociaţiei, în caz de necesitate, realizarea unor lucrări specifice de urgenţă pentru:
    a) a preveni cauzarea de daune sau a altor prejudicii infrastructurii;
    b) a preveni deteriorarea proprietăţii de stat sau a proprietăţii persoanelor terţe.
    (5) În cazul în care membrii Consiliului de administrare nu prezintă, în termen de 30 de zile lucrătoare, informaţia solicitată conform alin. (2) şi (3) sau nu oferă acces la infrastructura de irigare conform alin. (4), aceştia pot fi sancţionaţi potrivit legislaţiei în vigoare.
    Articolul 40. Registrul asociaţiilor utilizatorilor de
                          apă pentru irigaţii
    (1) Unitatea de monitorizare şi supraveghere instituie şi ţine Registrul asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii.
    (2) Registrul conţine următoarele date cu privire la fiecare asociaţie:
    a) denumirea şi sediul Asociaţiei;
    b) dimensiunea şi localizarea ariei de deservire;
    c) numărul membrilor Asociaţiei;
    d) numele, adresele şi numerele de telefon ale membrilor Consiliului de administrare şi ale preşedintelui Asociaţiei;
    e) data prezentării ultimului raport financiar anual;
    f) detalii privind starea infrastructurii proprietate a statului transmisă în folosinţă Asociaţiei.
    (3) Datele conţinute în Registrul asociaţiilor sînt publice în condiţiile şi în limitele prevăzute de legislaţia privind accesul la informaţie, secretul de stat, secretul comercial, protecţia datelor personale, registrele, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (4) Persoanele interesate pot obţine informaţii din Registrul asociaţiilor în timpul orelor de program ale unităţii de monitorizare şi supraveghere.
Capitolul VI
INFRASTRUCTURA DE IRIGAŢII
    Articolul 41. Transmiterea în folosinţă a infrastructurii
                         de irigaţii – proprietate a statului
    (1) Organul de stat care gestionează infrastructura de irigaţii – proprietate a statului, cu acordul fondatorului şi la solicitarea scrisă a Asociaţiei, transmite în comodat Asociaţiei sistemul de irigare din cadrul ariei de deservire a acesteia.
    (2)  Sistemul de irigare se transmite în folosinţă pe o perioadă determinată şi fără plată, în baza unui contract de transmitere în folosinţă gratuită (comodat) încheiat între organul de stat şi Asociaţie.
    (3)  Fiecare contract de transmitere în folosinţă încheiat între organul de stat care gestionează infrastructura de irigaţii şi Asociaţie respectă un model aprobat şi include:
    a) descrierea detaliată a infrastructurii ce urmează să fie transmisă în folosinţă şi starea infrastructurii în cauză;
    b) drepturile şi obligaţiile părţilor contractului;
    c) procedurile care trebuie urmate în cazul succesiunii transmiterii în folosinţă, dacă acestea există;
    d) prevederi cu privire la încetarea contractului.
    Articolul 42. Utilizarea infrastructurii de irigaţii - proprietate
                         comună pe cote-părţi
    (1) Decizia de constituire a Asociaţiei va implica şi decizia majorităţii proprietarilor infrastructurii de irigaţii – proprietate comună pe cote-părţi în cadrul ariei de deservire, de a transmite Asociaţiei în folosinţă infrastructura respectivă pentru a fi utilizată în numele membrilor săi.
    (2) Deţinătorii de terenuri din cadrul ariei de deservire trebuie să respecte următoarele reguli în ceea ce priveşte infrastructura de irigaţii reprezentînd proprietatea comună pe cote-părţi situată pe aceste terenuri:
    a) să nu împiedice transportarea apei pentru irigaţii;
    b) să permită temporar accesul liber al persoanelor angajate sau al reprezentanţilor Asociaţiei la aceste terenuri pentru întreţinerea sau repararea infrastructurii respective, avînd dreptul de a primi compensaţie în cazul în care sînt provocate daune culturilor sau terenurilor lor agricole.
Capitolul VII
REGIMUL DREPTURILOR ASUPRA PROPRIETĂŢII
UNUI TERŢ
    Articolul 43. Principii generale
    (1) Pe durata lucrărilor de construcţie, reabilitare, retehnologizare, exploatare şi întreţinere a sistemului de irigare, Asociaţia, avînd acordul proprietarilor sau al altor deţinători legali, în condiţiile legii, beneficiază de următoarele drepturi în raport cu terenurile şi alte bunuri proprietate privată:
    a) dreptul de uz (folosinţă) asupra terenului pentru executarea lucrărilor necesare de construcţie, reabilitare sau retehnologizare a sistemelor de irigare;
    b) dreptul de uz (folosinţă) asupra terenului pentru asigurarea funcţionării normale a sistemelor de irigare prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi a altor intervenţii necesare;
    c) dreptul de servitute de trecere subterană sau de suprafaţă a terenului pentru executarea lucrărilor de retehnologizare, reparaţie, revizie şi înlăturare a consecinţelor avariilor la sistemul de irigare, precum şi pentru accesul la locul lui de amplasare;
    d) dreptul de acces la terenul în care se află sistemul de irigare.
    (2) Asociaţia este obligată să notifice în scris proprietarul sau utilizatorul terenurilor sau al altor bunuri, care poate fi afectat ca urmare a lucrărilor efectuate la sistemul de irigare, cu excepţia cazurilor de avarii, situaţie în care proprietarul sau utilizatorul este înştiinţat în termenul cel mai scurt posibil.
    (3) La încetarea exercitării drepturilor prevăzute la alin.(1), Asociaţia este obligată să asigure eliberarea terenului şi reamenajarea lui în forma iniţială.
    (4) Asociaţia este obligată să uzeze cu bună-credinţă de drepturile prevăzute la alin. (1) şi să plătească proprietarului sau utilizatorului de teren ori de alte bunuri despăgubirea cuvenită pentru pagubele produse la efectuarea lucrărilor menţionate, inclusiv în cazul înlăturării consecinţelor avariilor.
    Articolul 44.  Dreptul de uz (folosinţă) asupra
                           proprietăţii unui terţ
    (1) Dreptul de uz (folosinţă) asupra terenului pentru executarea lucrărilor necesare de construcţie, reabilitare sau retehnologizare a sistemului de irigare, pentru exploatarea şi întreţinerea acestuia prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi a altor intervenţii necesare în scopul asigurării funcţionării lui normale se stabileşte printr-un acord încheiat cu proprietarul sau utilizatorul terenului pe durata executării lucrărilor sau, după caz, pe toată durata de funcţionare a sistemului de irigare, iar exercitarea acestui drept se face ori de cîte ori este nevoie să se asigure funcţionarea normală a sistemului de irigare. În cazul în care proprietarul sau utilizatorul terenului îşi exprimă intenţia de a deveni membru al Asociaţiei, acordul corespunzător va fi semnat la data admiterii acestuia în Asociaţie. Exercitîndu-şi dreptul menţionat, Asociaţia poate, cu acordul prealabil al proprietarului sau utilizatorului terenului:
    a) să depoziteze sau să îndepărteze materiale, echipamente, utilaje şi instalaţii necesare executării  lucrărilor de întreţinere, revizie, reparaţie sau a altor intervenţii legate de asigurarea funcţionării normale a sistemului de irigare;
    b) să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea;
    c) să afecteze culturi, plantaţii sau alte amenajări existente şi să restrîngă unele activităţi ale proprietarului sau utilizatorului în măsura şi pe durata strict necesare executării lucrărilor de întreţinere, revizie, reparaţie sau a altor intervenţii legate de asigurarea funcţionării normale a sistemului de irigare.
    (2) Dreptul de uz (folosinţă) prevăzut la alin. (1) încetează la expirarea termenului stabilit pentru executarea lucrărilor sau înaintea acestui termen, dacă lucrările au fost finalizate anticipat, sau la data sistării acestora. Oricare dintre aceste situaţii trebuie notificată imediat proprietarului sau utilizatorului terenului.
    Articolul 45. Servitutea de trecere subterană sau de
                         suprafaţă a terenului unui terţ
    Servitutea de trecere subterană sau de suprafaţă a terenului cuprinde dreptul de a instala sistemul de irigare, precum şi dreptul de a avea acces la el pentru intervenţii, reparaţii, revizii, retehnologizări, întreţinere şi exploatare, în condiţiile legii.
Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 46. Încetarea activităţii
    (1) Asociaţia îşi încetează activitatea prin reorganizarea sau dizolvarea ei, conform propriului statut şi legislaţiei în vigoare.
    (2) Asociaţia poate fi dizolvată în baza unuia din următoarele temeiuri:
    a) sarcinile pentru care a fost creată Asociaţia nu mai sînt actuale sau nu mai pot fi realizate în mod practic;
    b) existenţa Asociaţiei nu mai este necesară pentru orice alte motive;
    c) alte temeiuri prevăzute de legislaţie.
    (3) Cererea privind dizolvarea Asociaţiei, în cazul în care există unul din temeiurile specificate la alin. (2), se depune cu avizul unităţii de monitorizare şi supraveghere.
    Articolul 47. Reorganizarea şi reînregistrarea persoanelor
                        juridice care exploatează sisteme de irigare
    Persoanele juridice constituite pentru exploatarea şi întreţinerea colectivă a sistemelor de irigare, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, indiferent de forma lor juridică de organizare, urmează, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să se reorganizeze şi să se reînregistreze drept asociaţii.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Mihai GHIMPU

    Nr. 171. Chişinău, 9 iulie 2010.