LPM200/2010
ID intern unic:  336056
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 200
din  16.07.2010
privind regimul străinilor în Republica Moldova
Publicat : 24.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 179-181     art Nr : 610     Data intrarii in vigoare : 24.12.2010
    MODIFICAT
   
LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19
    LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709
    LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597
    LP121 din 23.06.17, MO244-251/14.07.17 art.395; în vigoare 14.09.17
    LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    LP22 din 24.03.17, MO134-143/28.04.17 art.212
    LP23 din 10.03.17, MO119-126/14.04.17 art.187
    LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951; în vigoare 27.06.17
    LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895
    LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661
    LP118 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.521
    LP98 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.405
    LP256 din 01.11.13, MO312-314/31.12.13 art.853
   
LP232 din 11.10.13, MO252-257/08.11.13 art.705
    LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195
    LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13
    LP236 din 26.10.12, MO263-269/21.12.12 art.849
    LP284 din 28.12.11, MO30-33/10.02.12 art.93
    LP113 din  09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.303

    NOTĂ:
[Art.2 al.(1), pct.3) modificat prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    În cuprinsul legii, sintagmele „document valabil de trecere a frontierei de stat”, „document valabil pentru trecerea frontierei de stat”, „document de identitate valabil de trecere a frontierei de stat” şi „document de identitate valabil pentru trecerea frontierei de stat” se substituie cu sintagma „document de călătorie valabil”, sintagmele „document de trecere a frontierei de stat” şi „document de identitate pentru trecerea frontierei de stat” se substituie cu sintagma „document de călătorie”, iar sintagma „Sistem informațional integrat automatizat în domeniul migrației și azilului” se substituie cu sintagma „Sistem informațional integrat automatizat „Migrație și azil”” la formele gramaticale corespunzătoare.
    În cuprinsul Legii cuvintele „paşaport pentru apatrizi” se substituie cu cuvintele „document de călătorie” prin LP113 din  09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.303

    Avînd în vedere necesitatea stabilirii unui cadru juridic privind libera circulaţie şi imigrarea cetăţenilor străini pe teritoriul Republicii Moldova, asigurării unui mecanism complet, uniform şi continuu de reglementare a regimului străinilor pe teritoriul Republicii Moldova, aplicării unei proceduri uniforme de documentare a acestora şi adoptării unui nou cadru normativ în conformitate cu legislaţia comunitară, în temeiul art.72 alin.(3) lit.r) din Constituţia Republicii Moldova,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
   [Clauza de adoptare modificată prin LP23 din 10.03.17, MO119-126/14.04.17 art.187]
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Domeniul de reglementare
    Prezenta lege reglementează intrarea, aflarea şi ieşirea străinilor pe/de pe teritoriul Republicii Moldova, acordarea şi prelungirea dreptului de şedere, repatrierea, documentarea acestora, stipulează măsuri de constrîngere în caz de nerespectare a regimului de şedere şi măsuri specifice de evidenţă a imigraţiei, în conformitate cu obligaţiile asumate de Republica Moldova prin tratatele internaţionale la care este parte.
    Articolul 2. Excepţii de la aplicarea prezentei legi
    (1) Sub incidenţa prezentei legi, cu excepţia capitolului III, nu cad următoarele categorii de străini:
    a) membrii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor internaţionale, precum şi membrii lor de familie, al căror statut este reglementat prin tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte sau în alt mod stabilit de legislaţia în vigoare;
    b) reprezentanţii unor alte state şi persoanele însoţitoare, membrii delegaţiilor oficiale, invitaţi de Parlament, de Preşedintele Republicii Moldova, de Guvern şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale.
    (2) Cu excepţia situaţiilor în care, pentru raţiuni de securitate naţională sau de ordine publică, se impune returnarea de pe teritoriul Republicii Moldova, sub incidenţa prezentei legi nu cad:
    a) străinii al căror regim este reglementat prin Legea nr. 270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova;
    b) forţa militară străină, componenta civilă care o însoţeşte şi efectivele formaţiunilor speciale antitero străine, care desfăşoară activităţi comune pe teritoriul ţării în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 3. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    străin - persoană care nu deţine cetăţenia Republicii Moldova sau care este apatrid;
    apatrid – persoană care nu este considerată cetăţean al nici unui stat, conform legislaţiei acestora;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP284 din 28.12.11, MO30-33/10.02.12 art.93]
    minor neînsoţit – străinul sub optsprezece ani, care intră pe teritoriul Republicii Moldova fără a fi însoţit de o persoană adultă care să fie responsabilă pentru el prin lege sau un act juridic şi atîta timp cît nu este efectiv luat în îngrijire de o astfel de persoană; această noţiune desemnează, de asemenea, minorul care este lăsat  neînsoţit după intrarea pe teritoriul Republicii Moldova;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP284 din 28.12.11, MO30-33/10.02.12 art.93]
    autoritate competentă pentru străini - structură specializată (Biroul migraţie şi azil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne) care exercită atribuţii cu privire la regimul străinilor în Republica Moldova, precum şi cu privire la gestionarea evidenţei străinilor cărora li s-a acordat drept de şedere în Republica Moldova;
    invitaţie – document oficial pe care autoritatea competentă pentru străini o eliberează la cererea persoanei fizice cu domiciliu permanent sau temporar în Republica Moldova sau a persoanei juridice, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, şi care constituie una dintre condiţiile de obţinere a vizei Republicii Moldova de către anumite categorii de străini;
    viză - autorizaţie, acordată în condiţiile prezentei legi, care conferă străinului dreptul de a intra sau de a tranzita teritoriul Republicii Moldova, precum şi dreptul de a se afla pe acest teritoriu o perioadă determinată, cu respectarea scopului pentru care a fost acordată;
    viză electronică – autorizaţie electronică, care prezintă totalitatea semnelor grafice şi a codurilor numerice acordate solicitantului de viză, confirmînd eliberarea vizei, care conferă străinului dreptul de a intra sau de a tranzita teritoriul Republicii Moldova, precum şi dreptul de a se afla pe acest teritoriu o perioadă determinată, cu respectarea scopului pentru care a fost acordată;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP98 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.405]
    transportator - persoană fizică sau juridică autorizată să efectueze transporturi auto, feroviare, maritime sau aeriene internaţionale de călători;
    drept de şedere - drept de a-şi stabili reşedinţa sau domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova, acordat străinului, în condiţiile prezentei legi, de către autoritatea competentă pentru străini;
    permis de şedere/buletin de identitate pentru apatrizi - act de identitate care atestă dreptul de şedere legală pe teritoriul Republicii Moldova;
    şedere ilegală – prezenţă pe teritoriul Republicii Moldova a unui străin care nu îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte condiţiile privind intrarea, aflarea sau şederea în Republica Moldova; 
    Sistem informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei şi azilului - sistem informaţional de evidenţă a străinilor, precum şi de gestionare a proceselor migraţionale pe teritoriul Republicii Moldova, parte integrantă a Registrului de stat al populaţiei;
    interdicţie de intrare – decizia autorităţii competente pentru străini prin care se interzice intrarea, şederea şi aflarea pe teritoriul Republicii Moldova pentru o anumită perioadă sau, după caz, decizia Poliţiei de Frontieră în privinţa străinului care traversează frontiera de stat a Republicii Moldova după data la care şederea sa a devenit ilegală, fără a face obiectul unei măsuri de returnare de pe teritoriul ţării;
    [Art.3 noţiunea în redacția LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    returnare – proces de întoarcere a unui străin prin executare voluntară a deciziei de returnare sau prin executare forţată a acesteia: în ţara de origine, în o ţară de tranzit în conformitate cu acordurile de readmisie sau în o terţă ţară în care străinul decide în mod voluntar să se întoarcă şi în care acesta va fi acceptat;
    decizie de returnare – act administrativ al autorităţii competente pentru străini, prin care şederea unui străin este stabilită ca fiind ilegală şi care obligă străinul să părăsească teritoriul Republicii Moldova într-un termen stabilit;
    îndepărtare – executare a deciziei de returnare a străinului, respectiv transportul lui fizic în afara teritoriului Republicii Moldova;
    custodie publică – măsură de restrîngere a libertăţii de mişcare;
    repatriere – reîntoarcere benevolă în patrie a persoanelor care s-au născut în Republica Moldova şi a urmaşilor acestora, în condiţiile legii;
    confirmare de repatriere – act oficial eliberat de autoritatea competentă pentru străini, în condiţiile prezentei legi, care confirmă dreptul la repatriere;
    abatere disciplinară – formă de nerespectare de către străini a regulilor interne ale Centrului de plasament temporar al străinilor, a dispoziţiilor personalului acestuia, emise în exerciţiul funcţiunii, ori formă de manifestare a violenţei individuale sau în grup;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    aviz pentru reîntregirea familiei – act eliberat de autoritatea competentă pentru străini la solicitarea cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în Republica Moldova sau a străinilor avînd drept de şedere în Republica Moldova în condiţiile prezentei legi şi care constituie una din condiţiile de obţinere a unei vize de lungă şedere în scop de reîntregire a familiei solicitantului de aviz;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    centru de integrare – centru specializat, aflat în subordinea autorităţii competente pentru străini, fiind un serviciu partajat, destinat activităţilor de integrare, consiliere, informare şi asistare a străinilor;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    certificat de confirmare al solicitantului statutului de apatrid – act al autorităţii competente pentru străini din Republica Moldova, eliberat solicitantului statutului de apatrid, care identifică acest solicitant şi confirmă domiciliul acestuia pe teritoriul Republicii Moldova;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    fost solicitant de azil – străin care a solicitat azil şi în privinţa căruia există o decizie irevocabilă de respingere a cererii de azil şi nu există alte temeiuri juridice pentru aflarea acestuia în ţară;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    invitație electronică – document electronic creat, structurat, prelucrat, păstrat și transmis cu ajutorul computerului, al altor dispozitive electronice sau mijloace tehnice și de program, avînd semnătură digitală în conformitate cu legislația în vigoare, și care constituie una din condițiile de obținere a vizei Republicii Moldova de către anumite categorii de străini;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    reîntoarcere voluntară – îndeplinirea obligaţiei de returnare în termenul prevăzut în acest scop în decizia de returnare;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    reîntregirea familiei – intrarea şi şederea pe teritoriul Republicii Moldova a membrilor de familie a unui străin cu şedere legală pe teritoriul Republicii Moldova sau ai familiei unui cetăţean al Republicii Moldova, în scop de păstrare a unităţii familiei, indiferent de data stabilirii relaţiilor de familie;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    risc de sustragere – existenţa unor motive care justifică, într-un caz particular, presupunerea că un străin care face obiectul unei proceduri de îndepărtare se poate eschiva de la aceasta;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    titlu de călătorie pentru străinii cu ședere ilegală pe teritoriul Republicii Moldova – document eliberat în condiţiile legii de către autoritatea competentă pentru străini, valabil pentru o singură călătorie, străinilor care nu mai sînt în posesia unui document de călătorie valabil şi au obligaţia de a părăsi teritoriul Republicii Moldova.
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
   
persoane aflate în vizite de afaceri – persoane fizice, cetăţeni ai Uniunii Europene, care deţin poziţii de conducere în cadrul unor persoane juridice străine din statele membre ale Uniunii Europene, împuternicite pentru iniţierea unui dialog, examinarea unor oportunităţi, realizarea de activităţi necesare pentru înființarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor filiale, reprezentanțe sau persoane juridice de către societatea-mamă, şi care nu oferă, nici nu prestează servicii, nu se implică în alte activităţi economice decît cele necesare pentru înfiinţarea societăţii comerciale, nici nu primesc remunerație dintr-o sursă situată pe teritoriul Republicii Moldova;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP23 din 10.03.17, MO119-126/14.04.17 art.187]
    persoane transferate temporar de către persoana juridică străină dintr-un stat membru al Uniunii Europene – persoane fizice, cetăţeni ai Uniunii Europene, angajate la o persoană juridică străină dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau care au fost parteneri ori asociați cu aceasta de cel puţin un an, care sînt transferate temporar la filiala, reprezentanța sau persoana juridică înființată de către societatea-mamă pe teritoriul Republicii Moldova. Persoanele transferate temporar pot fi:
     persoane cu funcţii de conducere transferate – persoane fizice, cetăţeni ai Uniunii Europene, care deţin o funcţie superioară în cadrul unei persoane juridice străine cu sediul în unul din statele membre ale Uniunii Europene, care se ocupă în primul rînd de gestionarea entității juridice în cauză sub supravegherea generală sau îndrumarea consiliului de administraţie, a acţionarilor persoanei juridice sau a persoanelor cu funcţii echivalente şi care:
    a) asigură conducerea persoanei juridice sau a unui departament ori a unei subdiviziuni a acesteia;
    b) supraveghează şi controlează activitatea celorlalţi membri ai personalului care exercită funcţii de supervizare, specializate sau de conducere;
    c) au autoritatea de a se ocupa personal de angajarea şi concedierea personalului, de a face recomandări privind angajarea şi concedierea personalului sau iau alte măsuri privind personalul;
    [Art.3 noţiunea modificată prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    persoane cu funcţii de conducere din cadrul unei persoane juridice cu activități în domeniul tehnologiei informației – străinii care se ocupă de gestionarea unei persoane juridice rezident al parcului pentru tehnologia informației sau a unui departament al acesteia și care sînt subordonați consiliului de administrație sau acționarilor;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP121 din 23.06.17, MO244-251/14.07.17 art.395; în vigoare 14.09.17]
    specialişti – persoane fizice, cetăţeni ai Uniunii Europene, care lucrează pentru o persoană juridică străină cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene şi care deţin competenţe speciale, esenţiale pentru producerea echipamentelor de cercetare, pentru tehnicile, procesele, procedurile sau gestionarea persoanei juridice în cauză. La evaluarea acestor competențe se iau în considerare atît competenţele specifice necesare pentru activitatea persoanei juridice, cît şi deţinerea unui nivel înalt de calificare într-un anumit profil ocupaţional sau o anumită activitate comercială care necesită cunoştinţe tehnice specifice, inclusiv apartenenţa la o profesie acreditată;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP23 din 10.03.17, MO119-126/14.04.17 art.187]
   
specialiști în domeniul tehnologiei informației – străinii care dețin competențe speciale, esențiale pentru elaborarea și producerea de tehnologii, tehnici, procese, proceduri sau management în domeniul tehnologiei informației și care își desfășoară activitatea în cadrul unui parc pentru tehnologia informației.
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP121 din 23.06.17, MO244-251/14.07.17 art.395; în vigoare 14.09.17]
    stagiari absolvenți de studii superioare – persoane fizice, cetăţeni ai Uniunii Europene, angajați ai unei persoane juridice străine dintr-un stat membru al Uniunii Europene pentru cel puţin un an, titulari ai unei diplome universitare, transferate temporar la filiala, reprezentanța sau persoana juridică înființată de către societatea-mamă pe teritoriul Republicii Moldova în scopul dezvoltării profesionale sau al formării tehnice;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP23 din 10.03.17, MO119-126/14.04.17 art.187]
    vînzători profesioniști – persoane fizice, cetăţeni ai Uniunii Europene, reprezentanți ai unui prestator de servicii sau furnizor de mărfuri dintr-un stat membru al Uniunii Europene, împuternicite să negocieze vînzarea de servicii sau de mărfuri ori încheierea de contracte de vînzare a serviciilor sau a mărfurilor în Republica Moldova. Vînzătorii profesioniști nu se angajează în vînzări directe către publicul larg, nu primesc remunerație dintr-o sursă situată pe teritoriul Republicii Moldova şi nici nu sînt comisionari;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP23 din 10.03.17, MO119-126/14.04.17 art.187]
    prestatori de servicii contractuale – persoane fizice, cetăţeni ai Uniunii Europene, angajate de o persoană juridică dintr-un stat membru al Uniunii Europene, care nu este agenţie pentru ocuparea forței de muncă, nici nu acţionează prin intermediul unei astfel de agenţii, care nu deţine o filială, o reprezentanță sau o persoană juridică pe teritoriul Republicii Moldova şi are încheiat un contract de prestare de servicii către un consumator final rezident în Republica Moldova, contract care necesită aflarea temporară a angajaţilor săi pe teritoriul Republicii Moldova pentru executarea contractului respectiv;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP23 din 10.03.17, MO119-126/14.04.17 art.187]
    profesioniști independenți – persoane fizice, cetăţeni ai Uniunii Europene, care asigură prestarea unui serviciu şi care sînt definite ca persoane ce desfăşoară activităţi independente pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, care nu deţin o persoană juridică pe teritoriul Republicii Moldova şi care au încheiat un contract de prestare de servicii (altul decît printr-o agenţie pentru ocuparea forței de muncă) către un consumator final rezident în Republica Moldova, contract care necesită aflarea temporară a acestora pe teritoriul Republicii Moldova pentru executarea contractului respectiv;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP23 din 10.03.17, MO119-126/14.04.17 art.187]
    confirmarea dreptului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova – act al autorității competente pentru străini prin care unor categorii de străini li se acordă dreptul de a se afla pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen cumulativ mai mare de 90 de zile.
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP23 din 10.03.17, MO119-126/14.04.17 art.187]
    beneficiar solicitant – întreprindere, instituţie sau organizaţie cu statut de persoană juridică, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare, inclusiv reprezentanță a subiecților străini sau persoană fizică, care angajează străini sau beneficiază de munca străinilor;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    drept de aflare – drept conferit prin excepție străinului, în condițiile prezentei legi, prin care i se permite aflarea temporară pe teritoriul Republicii Moldova, fără deținerea permisului de ședere, pe un termen cumulativ mai mare de 90 de zile calendaristice, dar care nu depășește un an calendaristic;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    migraţie de muncă – sosirea benevolă a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova în scopul desfăşurării unor activităţi de muncă;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    lucrător imigrant – străin autorizat să desfăşoare o activitate de muncă pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu prevederile Codului muncii;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    lucrător detaşat – străin calificat, angajat oficial al unei întreprinderi cu sediul pe teritoriul altui stat, detaşat temporar în baza unui contract de prestare a serviciilor și/sau de executare a lucrărilor ori în baza unui act de detaşare la un beneficiar solicitant din Republica Moldova, unde își desfășoară activitatea conform contractului sau actului de detaşare;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    lucrător sezonier în munci agricole – străin angajat pe teritoriul Republicii Moldova în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat direct între străin și beneficiarul solicitant, pentru prestarea unei/unor anumite activități care se desfășoară în funcție de succesiunea anotimpurilor;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    lucrător frontalier – cetățean al unui stat ce are frontieră comună cu Republica Moldova, încadrat în muncă în localități situate în zona de frontieră de pe teritoriul Republicii Moldova, care se întoarce zilnic sau cel puţin o dată pe săptămînă pe teritoriul statului în care îşi are domiciliul permanent și al cărui cetățean este;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    lucrător înalt calificat – străin care deține competențe speciale și esențiale pentru producere și cercetare privind tehnicile, procesele, procedurile sau gestionarea întreprinderii. La evaluarea acestor competențe se iau în considerare atît competențele specifice necesare pentru desfășurarea activității întreprinderii, cît și deținerea unui nivel înalt de calificare într-un anumit profil ocupațional sau într-o anumită activitate care necesită cunoștințe tehnice specifice, inclusiv apartenența la o profesie acreditată;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    decizie de acordare a dreptului de ședere provizorie sau permanentă – act oficial emis de autoritatea competentă pentru străini, în condițiile prezentei legi, care confirmă dreptul de ședere provizorie sau permanentă pe teritoriul Republicii Moldova;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    persoane cu funcții de conducere – străini care dețin funcții din grupele minore 112-143 specificate în Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova.
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    [Art.4 abrogat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    Articolul 5. Asistenţa la integrarea străinilor în viaţa economică, socială
                       şi culturală a Republicii Moldova
    (1) Străinilor cărora li s-a acordat un drept de şedere în ţară li se vor asigura, prin intermediul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi al autorităţilor administraţiei publice locale,  condiţii de integrare  în viaţa economică, socială şi culturală a ţării.
    (11) Pentru facilitarea procesului de integrare a străinilor, autoritatea competentă pentru străini creează centre de integrare. Metodologia de activitate a centrelor de integrare se aprobă de către Guvern.
    [Art.5 al.(11) introdus prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    (2) Pentru integrarea străinilor prevăzută la alin. (1), se pot organiza şi desfăşura următoarele activităţi:
    a) cursuri de studiere a limbii de stat;
    b) informare despre drepturile şi obligaţiile străinilor, despre oportunităţile de integrare în societate;
    c) cursuri de studiere a istoriei, culturii, civilizaţiei şi a sistemului de drept al Republicii Moldova;
    d) întîlniri prilejuite de diferite evenimente, la care să participe şi cetăţeni ai Republicii Moldova, pentru promovarea cunoaşterii şi a înţelegerii reciproce.
    (3) Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale cooperează, potrivit competenţelor, cu organizaţii naţionale şi internaţionale în vederea promovării şi derulării unor programe de integrare a străinilor în societate, de identificare şi de atragere a resurselor financiare necesare în acest scop.
Capitolul II
DISPOZIŢII PRIVIND INTRAREA
ŞI IEŞIREA STRĂINILOR

    Articolul 6. Condiţiile de intrare a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova
    (1) Intrarea pe teritoriul Republicii Moldova este permisă străinilor care întrunesc următoarele condiţii:
    a) posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, recunoscut sau acceptat de Republica Moldova, dacă prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu se prevede altfel;
    b) posedă viză acordată în condiţiile prezentei legi sau, după caz, permis de şedere valabil ori buletin de identitate pentru refugiați sau pentru beneficiarii de protecţie umanitară, dacă prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu s-a stabilit altfel;
    [Art.6 al.(1), lit.b) modificată prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    c) prezintă documente care justifică scopul intrării şi fac dovada existenţei unor mijloace corespunzătoare atît pentru întreţinere pe perioada şederii, cît şi pentru întoarcere în ţara de origine sau pentru tranzit către un alt stat în care există siguranţa că li se va permite intrarea;
    d) prezintă garanţii că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinaţie sau că vor părăsi teritoriul Republicii Moldova, în cazul străinilor aflaţi în tranzit;
    e) nu sînt incluşi în categoria străinilor împotriva cărora s-a instituit măsura interdicţiei de intrare în Republica Moldova conform art. 9  sau care au fost declaraţi indezirabili conform art. 55;
    f) nu  prezintă pericol pentru securitatea naţională, ordinea şi sănătatea publică;
    g) nu a fost instituit un consemn nominal de nepermitere a intrării în Republica Moldova.
    [Art.6 al.(1), lit.g) introdusă prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    (2) Intrarea străinilor pe teritoriul Republicii Moldova se poate face prin orice punct de trecere a frontierei de stat deschis traficului internaţional.
    (3) Trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova de către străini se poate face şi prin alte locuri, în condiţiile stabilite prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (4) Străinii care staţionează în zonele de tranzit internaţional ale aeroporturilor, în zonele de tranzit de la frontiera de stat sau în centre de cazare cu regim de zonă de tranzit ori pe ambarcaţiuni ancorate în porturi fluviale nu cad sub incidenţa prevederilor prezentei legi referitoare la condiţiile de intrare şi de şedere a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova.
    (41) Străinilor care fac parte din personalul navigant și din echipajul navelor maritime și fluviale și care călătoresc pentru a se îmbarca pe navă li se permite intrarea, șederea și tranzitarea teritoriului Republicii Moldova, în intervalul de timp necesar îmbarcării pe navă, fără a îndeplini celelalte condiții de intrare prevăzute de prezenta lege, în cazul în care se demonstrează că nava pe care urmează să se îmbarce străinul se află în escală într-un port din Republica Moldova sau va fi în escală atunci cînd străinul va ajunge în portul respectiv și că străinul are un angajament de îmbarcare pe navă în calitate de membru al personalului navigant sau de membru al echipajului acesteia. Permisiunea de intrare va fi acordată cu condiția că străinul deține paşaport naţional și act de identitate pentru personalul navigant valabile.
    [Art.6 al.(41) introdus prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    (5) Străinii care domiciliază legal în Republica Moldova şi care părăsesc temporar teritoriul ei au dreptul de a reintra în ţară, fără viză de intrare-ieşire, pe toată durata valabilităţii permisului de şedere.
    Articolul 61Cerinţele faţă de documentele de călătorie
    (1) La data intrării străinului pe teritoriul Republicii Moldova, durata de valabilitate a documentului de călătorie trebuie să depăşească cu cel puţin 3 luni data stabilită pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova.
    (2) În situaţiile de excepţie prevăzute la art. 21 alin. (1), precum şi în cazul funcţionarilor internaţionali care urmează să participe la evenimente de anvergură cu caracter naţional sau internaţional, organizate de către autorităţile publice centrale, se permite intrarea în Republica Moldova în baza unui document de călătorie a cărui valabilitate va depăşi cu mai puţin de 3 luni data stabilită pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova.
    (3) Documentul de călătorie  trebuie să conţină cel puţin două pagini libere.
    (4) Documentul de călătorie trebuie să fie eliberat în ultimii 10 ani.
    (5) Prevederile alin. (3) şi (4) nu se răsfrîng asupra cărţilor de identitate acceptate pentru trecerea frontierei de stat.
    [Art.61 introdus prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    Articolul 7. Obligaţiile transportatorilor
    (1) Este interzisă aducerea în Republica Moldova de către transportatori a străinilor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b).
    (2) În cazul nerespectării dispoziţiilor alin. (1), transportatorul este obligat să asigure transportarea imediată a străinilor în cauză la locul de îmbarcare sau într-un alt loc pe care străinii îl acceptă şi unde sînt acceptaţi. Dacă acest lucru nu este posibil, transportatorul este obligat să suporte cheltuielile privind cazarea şi întreţinerea, precum şi toate celelalte cheltuieli aferente returnării lor.
    (3) Obligaţiile prevăzute la alin. (2) sînt aplicabile şi transportatorilor cu care străinii aflaţi în tranzit sosesc în Republica Moldova dacă:
    a) transportatorul care urmează să-i preia pentru a-i duce în ţara de destinaţie refuză să-i îmbarce;
    b) autorităţile statului de destinaţie nu permit intrarea străinilor şi îi returnează în Republica Moldova;
    c) străinul nu posedă viză de tranzit aeroportuar în cazul în care face parte din categoria străinilor care au obligaţia de a deţine o viză de tranzit aeroportuar la trecerea prin zona de tranzit internaţional a unui aeroport situat pe teritoriul Republicii Moldova.
    [Art.7 al.(3), lit.c) introdusă prin LP22 din 24.03.17, MO134-143/28.04.17 art.212]
    Articolul 8. Nepermiterea intrării în Republica Moldova
    (1) Străinilor nu li se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova dacă:
    a) nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1);
    b) organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica Moldova sau autorităţile publice care desfăşoară activităţi de combatere a terorismului semnalează că aceştia finanţează, pregătesc, sprijină în orice mod sau comit acte de terorism;
    c) există indicii că fac parte din grupuri criminale organizate cu caracter transnaţional sau că sprijină în orice mod activitatea acestor grupuri;
    d) există indicii să se presupună că au săvîrşit sau că au participat la săvîrşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii ori a unor crime de război, ori a unor crime contra umanităţii, prevăzute în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    e) au prezentat informaţii false la perfectarea documentelor de intrare în Republica Moldova;
    f) au încălcat regimul frontierei de stat şi regimul punctului de trecere a frontierei de stat;
    g) au săvîrşit infracţiuni în perioada unor alte şederi în Republica Moldova ori în străinătate împotriva statului sau a unui cetăţean al Republicii Moldova şi au antecedente penale nestinse;
    h) au introdus ori au încercat să introducă ilegal în Republica Moldova alţi străini, ori sînt implicaţi în traficul de fiinţe umane;
    i) au încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obţinerea vizei sau la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova;
    j) anterior au fost îndepărtaţi de pe teritoriul ţării şi nu au restituit cheltuielile legate de îndepărtarea lor;
    [Art.8 al.(1), lit.j) introdusă prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    k) au interdicţie de intrare în Republica Moldova;
    [Art.8 al.(1), lit.k) introdusă prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    l) şi-au epuizat durata de aflare sau de şedere pe teritoriul Republicii Moldova acordată prin lege.
    [Art.8 al.(1), lit.l) introdusă prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    (2) Autorităţile publice sau instituţiile care deţin date şi informaţii cu privire la existenţa unor situaţii de natura celor indicate la alin. (1)  au obligaţia să informeze organele abilitate în domeniu.
    (3) Măsura nepermiterii intrării în Republica Moldova a străinului va fi motivată de Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi va fi comunicată persoanei în cauză, faptul consemnîndu-se în Sistemul informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei şi al azilului. Decizia privind aplicarea măsurii nepermiterii intrării în Republica Moldova poate fi contestată în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Art.8 al.(3) modificat prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    (4) Străinul căruia nu i se permite intrarea în Republica Moldova este obligat să părăsească imediat punctul de trecere a frontierei de stat către ţara de origine sau către orice altă destinaţie pe care o doreşte, cu excepţia teritoriului Republicii Moldova.
    (5) În cazul în care părăsirea imediată a punctului de trecere a frontierei de stat de către străinul prevăzut la alin. (1) nu este posibilă, organul abilitat va dispune cazarea lui într-un loc amenajat în acest scop, pînă la încetarea motivelor care fac imposibilă plecarea acestuia, dar nu mai mult de 24 de ore de la data cazării. Dacă motivele care fac imposibilă plecarea nu încetează în 24 de ore de la data cazării, străinul va fi predat autorităţii competente pentru străini în vederea îndepărtării de pe teritoriul Republicii Moldova, în condiţiile legii.
    Articolul 9. Interdicţia de intrare în Republica Moldova
    (1) Interdicţia de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă determinată este dispusă:
    a) de autoritatea competentă pentru străini, în condiţiile legii, în privinţa străinului returnat de pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) de Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în privinţa străinului care a ieşit din Republica Moldova după data la care şederea sa a devenit ilegală, fără a face obiectul unei măsuri de returnare de pe teritoriul ţării.
    [Art.9 al.(1), lit.b) modificată prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    (2) Măsura interdicţiei de intrare în Republica Moldova prevăzută la alin. (1) se dispune şi împotriva persoanelor specificate la art. 8 alin. (1) lit. b)–e).
    (3) Măsura interdicţiei de intrare poate fi realizată prin aplicarea pe documentele valabile de trecere a frontierei de stat a ştampilei de interdicţie, în care se precizează durata interdicţiei.
    [Art.9 al.(3) modificat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    (4) În toate cazurile de dispunere a măsurii interdicţiei de intrare în Republica Moldova se instituie un consemn nominal în Sistemul informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei şi azilului de către autoritatea competentă pentru străini sau de către Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
    [Art.9 al.(4) modificat prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    (5) Instituirea măsurii interdicţiei de intrare în Republica Moldova se comunică străinilor în scris de către organul care a adoptat măsura, împreună cu motivele care stau la baza dispunerii ei. Interdicţia de intrare în Republica Moldova se aduce la cunoştinţa străinului printr-o decizie separată fie concomitent cu o decizie de returnare.
    [Art.9 al.(5) modificat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
   
(6) Termenul interdicţiei începe să curgă de la data ieşirii străinului de pe teritoriul Republicii Moldova, iar în cazul în care străinul nu se află pe teritoriul Republicii Moldova – de la data emiterii deciziei.
    [Art.9 al.(6) introdus prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    Articolul 10.  Stabilirea duratei interdicţiei de intrare în Republica Moldova
    (1) Împotriva străinilor care au intrat legal în Republica Moldova, dar a căror şedere a devenit ilegală, durata interdicţiei de intrare va fi:
    a) de 1 an - în cazul unei şederi ilegale de la 3 luni la 1 an;
    a1) de un an – în cazul nerespectării scopului pentru care le-a fost acordat/prelungit dreptul de şedere provizorie;
    [Art.10 al.(1), lit.a1) introdusă prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    b) de 2 ani - în cazul unei şederi ilegale de la 1 la 2 ani;
    c) de 3 ani - în cazul unei şederi ilegale de la 2 la 3 ani;
    d) de 5 ani - în cazul unei şederi ilegale de peste 3 ani;
    e) de 3 ani - în cazul practicării ilegale a unei activităţi de muncă;
    f) de 5 ani - în cazul comunicării cu premeditare de informaţii personale false;
    g) de 5 ani - în cazul expulzării.
    (2) În cazul străinilor care solicită returnare voluntară şi/sau care pleacă cu mijloace financiare proprii sau care rambursează ulterior autorităţii competente pentru străini cheltuielile suportate pentru îndepărtarea de pe teritoriul Republicii Moldova, termenele interdicţiilor de la alin. (1) lit. a)–d) se reduc la jumătate.
    [Art.10 al.(2) modificat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    (3) În cazul străinilor care au comis pe teritoriul Republicii Moldova infracţiuni cu intenţie sau infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave din imprudenţă, durata interdicţiei de intrare în Republica Moldova este de 5 ani, iar cînd aceştia reprezintă o ameninţare gravă pentru ordinea publică sau pentru securitatea naţională, durata interdicţiei se stabileşte pentru un termen de pînă la 10 ani.
    (4) Împotriva străinilor care au intrat ilegal în Republica Moldova, durata interdicţiei este de 5 ani.
    (5) Străinilor care au fost îndepărtaţi de pe teritoriul Republicii Moldova pe cheltuiala statului li se adaugă un spor de 6 luni la perioadele de interdicţie aplicate anterior, care însă nu trebuie să depăşească în total 5 ani, iar în cazul străinilor care reprezintă o ameninţare gravă pentru ordinea publică sau pentru securitatea naţională, perioada de interdicţie nu trebuie să depăşească în total 10 ani.
    [Art.10 al.(5) în redacția LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    (6) Sub incidenţa prevederilor alin. (1) nu cad străinii care sînt căsătoriți cu cetățeni ai Republicii Moldova sau cu alți străini cu drept de ședere permanentă în  Republica Moldova sau care au copii minori ori copii inapţi pentru muncă comuni cu persoanele care au drept de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor în care străinii au fost decăzuţi din drepturile părinteşti.
    [Art.10 al.(6) în redacția LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
   
Articolul 101. Ridicarea interdicţiei de intrare în Republica Moldova
    Interdicţia de intrare dispusă străinilor în condiţiile art. 10 poate fi ridicată de către autoritatea competentă pentru străini în următoarele cazuri:
    a) străinul este căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova, iar căsătoria nu este fictivă;
    b) străinul este căsătorit cu un alt străin cu drept de şedere permanentă în Republica Moldova, iar căsătoria nu este fictivă;
    c) străinul are copii minori sau copii inapţi pentru muncă, comuni cu cetăţeni ai Republicii Moldova, dacă aceștia se află la întreţinerea lui sau dacă există obligaţia plăţii pensiei alimentare, obligaţie pe care străinul şi-o îndeplineşte cu regularitate;
    d) străinul beneficiază de dreptul de dobîndire a cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere.
    [Art.101 introdus prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    Articolul 11. Ieşirea de pe teritoriul Republicii Moldova
    (1) Străinii pot ieşi de pe teritoriul Republicii Moldova în baza unui document valabil pentru trecerea frontierei de stat în al cărui temei au intrat în ţară.
    (2) Dacă nu se mai găseşte în posesia documentului valabil în al cărui temei a intrat în ţară, străinul trebuie să prezinte la ieşire din Republica Moldova un nou document valabil pentru trecerea frontierei de stat, eliberat de misiunea diplomatică sau de oficiul consular străin ori de un alt organ competent, conform legislaţiei în vigoare.
    (3) Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne poate permite străinului ieşirea din ţară şi în baza documentului care atestă o altă cetăţenie, în cazul pierderii, furtului sau deteriorării documentului cu care acesta a intrat în Republica Moldova.
    [Art.11 al.(3) modificat prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
   
(4) Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne va informa autoritatea competentă pentru străini despre străinii care au ieşit din ţară în baza deciziei de returnare.
    [Art.11 al.(4) introdus prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    Articolul 12. Nepermiterea ieşirii
    (1) Străinului nu i se permite ieşirea din ţară ca urmare a suspendării dreptului la libera circulaţie în străinătate din următoarele motive:
    a) străinul execută o pedeapsă penală privativă de libertate în temeiul unei hotărîri a instanţei de judecată a Republicii Moldova;
    b) în cadrul unui proces de urmărire penală sau de judecare a cauzei penale pe teritoriul Republicii Moldova, străinul este anunţat în căutare de către organul abilitat sau i s-a aplicat una din următoarele măsuri preventive, conform Codului de procedură penală:
    – obligarea de a nu părăsi localitatea;
    – obligarea de a nu părăsi ţara;
    – transmiterea sub supraveghere a minorului;
    – arestul la domiciliu;
    – arestul preventiv;
    – liberarea provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune, cu obligaţia de a nu părăsi localitatea;
    c) străinului i-au fost aplicate măsuri de constrîngere cu caracter medical, în condiţiile legii penale;
    d) străinul are interdicţie de a părăsi ţara în temeiul unei încheieri a instanţei de judecată, conform Codului de executare.
    [Art.12 al.(1) în redacția LP118 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.521]
   
(11) În vederea punerii în executare a măsurilor prevăzute la alin. (1), autorităţile care au dispus aplicarea lor au obligaţia de a le comunica autorităţii competente pentru străini.
    [Art.12 al.(11) introdus prin LP118 din 02.06.16, MO247-255/05.08.16 art.521]
    (2) În toate situaţiile, se vor preciza motivele pentru care se solicită măsura nepermiterii ieşirii din ţară şi, după caz, vor fi prezentate documentele confirmative.
    (3) Nepermiterea ieşirii din ţară se realizează prin:
    a) instituirea unui consemn nominal în Sistemul informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei şi azilului;
    b) aplicarea, de către autoritatea competentă pentru străini, în actele de identitate a ştampilei privind nepermiterea ieşirii din Republica Moldova.
    Articolul 13. Încetarea măsurii nepermiterii ieşirii
    (1) Revocarea măsurii nepermiterii ieşirii din ţară se face prin anularea consemnului nominal din Sistemul informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei şi azilului şi prin aplicarea de către autoritatea competentă pentru străini a ştampilei în documentul de identitate privind revocarea nepermiterii ieşirii.
    (2) Măsura nepermiterii ieşirii din ţară încetează de drept dacă se dovedeşte că:
    a) în privinţa străinului s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală ori  încetarea urmăririi penale, achitarea sau încetarea procesului penal ori revocarea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara;
    b) străinul a executat pedeapsa, a fost graţiat, beneficiază de amnistie sau a fost condamnat, prin hotărîre judecătorească rămasă definitivă, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
Capitolul III
REGIMUL ACORDĂRII VIZELOR
    Articolul 14. Drepturile conferite de viză şi tipurile ei
    (1) Viza dă titularului dreptul de a intra pe teritoriul Republicii Moldova numai dacă, în momentul prezentării lui la punctul de trecere a frontierei de stat, Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne constată că nu există nici unul dintre motivele de nepermitere a intrării în Republica Moldova prevăzute la art. 8 alin. (1).
    [Art.14 al.(1) modificat prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    (2) Străinii care intră în Republica Moldova pot rămîne pe teritoriul ei numai în perioada stabilită în viză, cu excepţia cazurilor cînd li s-a acordat drept de şedere provizorie sau de şedere permanentă.
    (3) Dacă în tratatele internaţionale sau în actele normative prin care se desfiinţează unilateral regimul de vize nu este prevăzută perioada pentru care vizele sînt desfiinţate, străinilor care nu au obligaţia obţinerii vizei pentru a intra în Republica Moldova li se permite accesul pe teritoriul ei. Aceştia pot să rămînă pentru o şedere neîntreruptă sau pentru mai multe şederi a căror durată nu va depăşi 90 de zile calendaristice în decursul oricărei perioade de 180 de zile calendaristice, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere.
    [Art.14 al.(3) modificat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    (4) În funcţie de scopurile pentru care se acordă, vizele pot fi:
    a) tip „A” – tranzit  aeroportuar;
    b) tip „B” – tranzit;
    c) tip „C” – scurtă şedere;
    d) tip „D” – lungă şedere.
    Articolul 15. Forma şi conţinutul vizei
    Forma şi conţinutul vizei,  semnele ei de protecţie se aprobă prin hotărîre de Guvern.
    Articolul 16.  Viza de tranzit aeroportuar
    (1) Viza de tranzit aeroportuar permite străinului să treacă prin zona de tranzit internațional a unui aeroport din Republica Moldova, fără a intra pe teritoriul statului, cu ocazia unei escale sau a unui transfer între două tronsoane ale unui zbor internaţional.
    [Art.16 al.(1) modificat prin LP22 din 24.03.17, MO134-143/28.04.17 art.212]
   (2) Viza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru resortisanţii statelor ai căror cetăţeni au obligaţia de a deţine o viză de tranzit aeroportuar la trecerea prin zona de tranzit internaţional a unui aeroport situat pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia naţională. Acelaşi regim se aplică şi străinilor care, fără a fi cetăţeni ai statelor incluse în categoria de state ai căror cetăţeni au obligaţia de a deţine o viză de tranzit aeroportuar la trecerea prin zona de tranzit internaţional a unui aeroport situat pe teritoriul Republicii Moldova, sînt în posesia unui document de călătorie eliberat de autorităţile statelor respective.
    [Art.16 al.(2) în redacţia LP22 din 24.03.17, MO134-143/28.04.17 art.212]
    [Art.16 al.(2) în redacţia LP256 din 01.11.13, MO312-314/31.12.13 art.853]
    (3) Viza de tranzit aeroportuar se acordă de misiunile diplomatice şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova cetăţenilor proveniţi din statele prevăzute în lista menţionată la alin. (2), în condiţiile existenţei vizei unui stat terţ, care permite străinilor continuarea călătoriei. Această viză se acordă la prezentarea biletului de avion valabil pînă la destinaţie. Viza permite străinilor rămînerea în zona aeroportuară cel mult 5 zile.
    (4) Viza de tranzit aeroportuar nu este necesară:
    a) membrilor echipajelor de aeronavă;
    b) titularilor de paşapoarte diplomatice şi de paşapoarte de serviciu sau asimilate acestora;
    c) cetăţenilor statelor cu care Republica Moldova are încheiate acorduri în acest sens;
    d) titularilor de permise de şedere sau de documente echivalente eliberate de statele membre ale Uniunii Europene şi de Statele Unite ale Americii;
    e) titularilor de vize eliberate de un stat membru al Uniunii Europene sau de Statele Unite ale Americii.
    Articolul 17. Viza de tranzit
    Viza de tranzit se eliberează la solicitarea străinului care urmează să tranziteze teritoriul Republicii Moldova în scopul deplasării într-un stat terţ pentru perioada valabilităţii vizei statului de destinaţie şi, după caz, pe o perioadă care nu va depăşi termenul de un an de zile, cu dreptul de a se afla pe teritoriul ţării nu mai mult de 5 zile pentru un tranzit. Viza de tranzit poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri.
    Articolul 18. Viza de scurtă şedere
    (1) Viza de scurtă şedere se eliberează pentru o perioadă determinată, cu una sau mai multe şederi, a căror durată nu depăşeşte 90 de zile calendaristice în decursul oricărei perioade de 180 de zile calendaristice, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere. Viza de scurtă şedere poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri.
    [Art.18 al.(1) modificat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    (2) Viza de scurtă şedere se acordă în următoarele scopuri:
    a) misiune - străinilor care îndeplinesc funcţii în cadrul guvernelor, administraţiilor publice sau organizaţiilor internaţionale, precum şi celor care, prin scopul şederii lor în Republica Moldova, prezintă interes pentru relaţiile dintre ea şi statul de apartenenţă. Acest tip de viză se poate elibera şi membrilor de familie care îi însoţesc;
    b) turism - străinilor care urmează să călătorească în Republica Moldova pentru motive turistice;
    c) vizită - străinilor care intenţionează să se deplaseze în Republica Moldova în vizită la cetăţeni moldoveni sau la cetăţeni străini titulari de permise de şedere valabile;
    d) afaceri - străinilor care intenţionează să călătorească în Republica Moldova în scopuri economice sau comerciale, pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale, reprezentanţe sau filiale, pentru negociere şi vînzare de servicii sau de mărfuri ori pentru încheierea contractelor de vînzare a serviciilor sau a mărfurilor, pentru verificarea folosirii şi funcţionării bunurilor achiziţionate ori vîndute în cadrul contractelor comerciale şi de cooperare industrială, precum şi străinilor care sînt sau care urmează să devină asociaţi ori acţionari ai unei societăţi comerciale din Republica Moldova;
    [Art.18 al.(2), lit.d) modificată prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    e) transport - străinilor care urmează să călătorească în perioade scurte, în scopul desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de transportul de persoane;
    f) activităţi sportive - străinilor care urmează să intre în Republica Moldova pe o durată limitată în vederea participării la competiţii sportive;
    g) activităţi independente, prestarea serviciilor contractuale, tratament medical de scurtă durată, activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, religioase și/sau alte activităţi ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova – în condiţiile justificării prezenței în Republica Moldova.
    [Art.18 al.(2), lit.g) în redacția LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    (3) Viza de scurtă şedere prin care s-a acordat un termen de şedere mai mic de 90 de zile poate fi prelungită cu noi termene, astfel încît durata totală a şederii acordate să nu depăşească 90 de zile pe parcursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară. Prelungirea vizei poate avea loc doar în acelaşi scop pentru care a fost acordată.
    (4) Cererea de prelungire a vizei se depune la autoritatea competentă pentru străini cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului stabilit în viză.
    Articolul 19. Viza de lungă şedere
    (1) Viza de lungă şedere se eliberează pentru o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni, pentru una sau mai multe şederi a căror durata nu va depăşi 90 de zile calendaristice în decursul oricărei perioade de 180 de zile calendaristice, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere, care permite străinului să solicite acordarea dreptului de şedere. Viza de lungă şedere poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri.
    [Art.19 al.(1) modificat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    (2) Viza de lungă şedere se acordă în următoarele scopuri:
    a) desfăşurarea activităţii de întreprinzător - străinilor care  efectuează investiţii în economia naţională, care sînt sau care urmează să devină acţionari sau asociaţi cu atribuţii de conducere şi de administrare a unor societăţi comerciale din Republica Moldova;
    b) angajare în muncă - străinilor care urmează să intre în Republica Moldova în vederea încadrării în muncă, străinilor detaşaţi temporar de către companiile străine, lucrătorilor stagiari sau sezonieri. În astfel de scop se eliberează vize şi sportivilor care urmează să evolueze în cadrul unor cluburi sau echipe din Republica Moldova, în baza unui contract individual de muncă;
    c) studii - străinilor care urmează să intre în Republica Moldova pentru a studia în învăţămîntul preuniversitar, universitar sau postuniversitar;
    d) reîntregirea familiei - străinilor care urmează să intre în Republica Moldova pentru reîntregirea familiei şi păstrarea integrităţii ei. Familia poate să includă: soţia/soțul, copiii minori, copiii majori, părinţii aflați la întreţinerea titularului dreptului de şedere sau a soţului/soţiei acestuia, persoanele asupra cărora este instituită tutela sau curatela, precum şi partenerul cu care au copii comuni, în cazul cetăţenilor Republicii Moldova. Solicitarea de viză va fi însoţită de avizul pentru reîntregirea familiei;
    [Art.19 al.(2), lit.d) modificată prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    e) activităţi umanitare sau religioase - străinilor care urmează să intre în Republica Moldova pentru a desfăşura activităţi în scop umanitar sau în domeniul cultelor recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova;
    f) activităţi diplomatice şi de serviciu – străinilor titulari de paşaport diplomatic sau de serviciu, care urmează să îndeplinească funcţii oficiale ca membri ai unei misiuni diplomatice sau ai unui oficiu consular în Republica Moldova al statului de apartenenţă. Aceste tipuri de vize se eliberează titularilor de paşapoarte diplomatice, respectiv de serviciu sau asimilate acestora, la solicitarea organului abilitat al statului trimiţător sau a misiunii lui diplomatice ori oficiului său consular, precum şi membrilor de familie împreună cu care locuieşte titularul, şi sînt valabile pe perioada misiunii sau în conformitate cu tratatele bilaterale la care Republica Moldova este parte;
    g) tratament – străinilor care urmează tratament medical de lungă durată, balneosanatorial şi de recuperare;
    h) activități în domeniul tehnologiei informației – străinilor care urmează să intre în Republica Moldova pentru desfășurarea activității de manager sau a uneia dintre activitățile prevăzute la art. 8 din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației la o persoană juridică rezident al unui parc pentru tehnologia informației;
    [Art.19 al.(2), lit.h) introdusă prin LP121 din 23.06.17, MO244-251/14.07.17 art.395; în vigoare 14.09.17]
   
i) transferul temporar al personalului în cadrul aceleiaşi persoane juridice – străinilor care urmează să intre în Republica Moldova pentru desfăşurarea unei activităţi în calitate de persoană cu funcţie de conducere sau de specialist;
    [Art.19 al.(2), lit.i) introdusă prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
   
j) activităţi de stagiu – străinilor transferaţi temporar în cadrul aceleiași persoane juridice, care urmează să intre în Republica Moldova în scopul dezvoltării profesionale sau al formării tehnice.
    [Art.19 al.(2), lit.j) introdusă prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    Articolul 20. Acordarea vizei
    (1) Viza se acordă  străinilor de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.
    (11) Viza electronică se acordă străinilor de către Direcţia generală afaceri consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    [Art.20 al.(11) introdus prin LP98 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.405]
    (2) În situaţiile de excepţie prevăzute la art. 21, viza poate fi acordată şi în punctele de trecere  a frontierei de stat de către Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
    [Art.20 al.(2) modificat prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    (3) Procedura de acordare a vizelor se reglementează printr-un regulament aprobat de Guvern.
    Articolul 21. Acordarea vizei în situaţii de excepţie
    (1) În situaţii de excepţie, viza se acordă în punctele de trecere a frontierei de stat în următoarele cazuri:
    a) în caz de urgenţă, determinată de dezastre, calamităţi naturale sau accidente;
    b) în caz de deces sau de îmbolnăvire gravă a unei rude aflate pe teritoriul Republicii Moldova, confirmat/confirmată printr-un document eliberat de autorităţile competente;
    c) în cazul echipajelor şi pasagerilor navelor sau aeronavelor aflate în situaţii de urgenţă, care sînt nevoite să acosteze ori să aterizeze ca urmare a unor defecţiuni, intemperii sau a pericolului de atac terorist;
    d) în cazul funcţionarilor din cadrul organizaţiilor internaţionale, delegaţi să îndeplinească misiuni oficiale în Republica Moldova într-un interval de timp scurt, care nu va depăşi perioada de 15 zile calendaristice;
    [Art.21 al.(1), lit.d) introdusă prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
   
e) în cazul participanţilor la acţiunile internaţionale, organizate în Republica Moldova cu acordul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, dacă intervalul de timp dintre data informării participanţilor şi data acţiunii nu permite obţinerea vizelor.
    [Art.21 al.(1), lit.e) introdusă prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    (2) În situaţii de excepţie, viza se eliberează la punctele de trecere a frontierei de stat dacă sînt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) solicitantul întruneşte condiţiile de intrare pe teritoriul Republicii Moldova prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), c), d), e), f) şi g);
    [Art.21 al.(2), lit.a) modificată prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    b) solicitantul nu a fost în măsură să solicite viza în prealabil şi prezintă, la cerere, documente care dovedesc existenţa unor motive neprevăzute şi imperative de intrare;
    c) întoarcerea solicitantului în ţara sa de origine ori de reşedinţă sau tranzitarea de către acesta a altor state este considerată certă în baza documentelor justificative prezentate de solicitant.
    (3) O viză eliberată la punctul de trecere a frontierei de stat conferă titularului drept de şedere pentru o perioadă de maximum 15 zile, în funcţie de scopul şi condiţiile şederii prevăzute. În cazul tranzitului, durata şederii autorizate corespunde timpului necesar realizării scopului tranzitului, însă nu trebuie să depăşească 5 zile.
    (4) În cazul în care solicitantul nu întruneşte condiţiile prevăzute la alin. (2) din prezentul articol şi la alin. (1) din art. 24, acordarea vizei la punctul de trecere a frontierei de stat îi va fi refuzată.
    [Art.21 în redacţia LP256 din 01.11.13, MO312-314/31.12.13 art.853]
    [Art.22 abrogat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    [Art.22 în redacţia LP256 din 01.11.13, MO312-314/31.12.13 art.853]
   
Articolul 23. Condițiile de solicitare a vizei
    Solicitarea și acordarea vizelor se efectuează în condițiile stabilite de Guvern.
   
[Art.23 în redacția LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    [Art.23 modificat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    Articolul 24. Refuzul de acordare a vizei
    (1) Instituţiile serviciului diplomatic ale Republicii Moldova, precum şi Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (în cazul solicitărilor de vize în situaţii excepţionale) refuză eliberarea vizei dacă:
    [Art.24 al.(1) modificat prin LP98 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.405]
    a) străinii nu întrunesc condiţiile de intrare pe teritoriul Republicii Moldova prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), c), d), e), f) şi g);
    [Art.24 al.(1), lit.a) modificată prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    b) există vreunul din motivele de nepermitere a intrării pe teritoriul Republicii Moldova prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)–l).
    [Art.24 al.(1), lit.b) modificată prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    (2) Decizia privind refuzul de acordare a vizei se comunică solicitantului în scris şi poate fi contestată în instanţa de contencios administrativ.
    [Art.24 în redacţia LP256 din 01.11.13, MO312-314/31.12.13 art.853]
    Articolul 25. Anularea şi revocarea vizei
    (1) O viză se anulează în situaţia în care se constată că, la momentul eliberării acesteia, nu au fost întrunite condiţiile necesare pentru eliberarea vizei, în special atunci cînd există motive pentru a considera că viza a fost obţinută în mod fraudulos. Viza poate fi anulată: în străinătate, de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova; la trecerea frontierei de stat, de către Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne; în ţară, de către autoritatea competentă pentru străini.
    (2) O viză se revocă în situaţia în care se constată că nu mai sînt întrunite condiţiile pentru eliberarea acesteia. Viza poate fi revocată: în străinătate, de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova; la trecerea frontierei de stat, de către Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne; în ţară, de către autoritatea competentă pentru străini.
    (3) Viza poate fi revocată la cererea titularului de viză. Autoritatea competentă a statului care a eliberat viza este informată cu privire la respectiva revocare de către autoritatea care a efectuat-o.
    (4) Incapacitatea titularului de viză de a prezenta la frontieră unul sau mai multe documente justificative prevăzute la art. 6 alin. (1) nu conduce în mod automat la decizia de anulare sau de revocare a vizei.
    (5) Dacă o viză este anulată sau revocată, pe aceasta se aplică o ştampilă cu menţiunea „ANULAT” sau „REVOCAT”, iar elementul optic variabil al autocolantului de viză, elementul de securitate „efect de imagine latentă”, precum şi cuvîntul „viză” se anulează prin haşurare.
    (6) Decizia de anulare sau de revocare a unei vize şi motivele pe care se întemeiază această decizie se comunică solicitantului în termen de 3 zile lucrătoare.
    (7) Persoana a cărei viză a fost anulată sau revocată are dreptul să exercite o cale de atac, cu excepţia situaţiei în care viza a fost revocată la cererea acesteia în conformitate cu alin. (3).
    (8) Informaţia privind vizele anulate sau revocate se introduce în subsistemele informaţionale ale autorităţilor care au emis decizii de anulare sau de revocare a vizelor. Totodată, autorităţile se informează reciproc despre vizele anulate sau revocate.
    [Art.25 în redacţia LP256 din 01.11.13, MO312-314/31.12.13 art.853]
    [Art.25 modificat prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    Articolul 26. Abolirea regimului de vize
    (1) Parlamentul Republicii Moldova poate stabili abolirea unilaterală a regimului de vize.
    (2) Abolirea regimului de vize se efectuează şi prin încheiere de tratate internaţionale, în condiţiile şi pentru perioadele de şedere stabilite în acestea.
    Articolul 27. Acordarea vizelor pe bază de invitaţie
    (1) Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în comun cu Ministerul Afacerilor Interne şi cu alte organe abilitate ale Republicii Moldova, va stabili lista statelor ai căror cetăţeni vor primi vize pe bază de invitaţie, aprobată prin hotărîre de Guvern.
    (2) Acordarea vizelor pe bază de invitaţie se va efectua în condiţiile stabilite de Guvern.
    [Art.27 al.(2) modificat prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    Articolul 28. Invitaţia
    (1) Străinilor specificaţi la art. 27 alin. (1) li se poate acorda viză cu una sau cu multiple intrări şi ieşiri doar dacă prezintă misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale Republicii Moldova invitaţia pe suport de hîrtie sau invitația electronică.
    [Art.28 al.(1) modificat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    (2) Dreptul de a invita străini îl au persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova în modul stabilit de lege şi persoanele fizice cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova care au atins vîrsta de 18 ani și în privinţa cărora nu este instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei, cu excepţia străinilor sosiţi la studii sau la tratament.
    [Art.28 al.(2) modificat prin LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
    [Art.28 al.(2) în redacția LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
   
(21) În scop de afaceri pot face invitaţii, pentru 3 străini simultan, persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova în modul stabilit de lege.
    [Art.28 al.(21) introdus prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    (3) Cererea sau demersul de eliberare a invitaţiei se depune spre aprobare la autoritatea competentă pentru străini personal, prin poştă sau prin intermediul serviciilor web.
    [Art.28 al.(3) modificat prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    (4) La depunerea cererii sau a demersului de eliberare a invitaţiei, persoana care invită este informată despre regimul străinilor pe teritoriul Republicii Moldova şi semnează o declaraţie referitor la obligaţia sa de a suporta cheltuielile legate de şedere şi de eventuala îndepărtare a străinului de pe teritoriul ţării în cazul în care acesta nu părăseşte teritoriul ţării în termenul acordat în viză.
    (5) Aprobarea cererii sau a demersului de eliberare a invitaţiei este condiţionată de verificarea documentelor prezentate şi a evidenţelor autorităţii competente pentru străini, în scopul constatării îndeplinirii condiţiilor legale privind intrarea în Republica Moldova a străinilor în cauză şi, implicit, al prevenirii intrării în Republica Moldova a unor străini care nu prezintă garanţii că vor părăsi teritoriul la expirarea vizei.
    (6) Cererile sau demersurile pentru aprobarea invitaţiilor se soluţionează în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii sau demersului, iar în cazul în care călătoria ţine de tratamentul urgent al invitatului, de starea gravă a sănătăţii unei rude apropiate sau de decesul acesteia – în decursul unei zile lucrătoare. În cazuri temeinic justificate, cînd este necesară o examinare mai aprofundată a cererii, termenul poate fi prelungit cu 10 zile lucrătoare.
    [Art.28 al.(6) în redacția LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    [Art.28 al.(6) modificat prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    (7) Autoritatea competentă pentru străini emite decizia privind refuzul eliberării invitaţiei dacă:
    a) străinii nu îndeplinesc condiţiile de intrare în Republica Moldova, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), c), e), f) şi g);  
    b) există vreun motiv de nepermitere a intrării în Republica Moldova prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. b)–l).
    [Art.28 al.(7), lit.b) modificată prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    (71) Nu se aprobă, timp de 2 ani, o nouă invitaţie depusă de un solicitant, indiferent de scopul acesteia, dacă cel puțin una dintre persoanele invitate anterior de către acesta nu a părăsit teritoriul ţării în termenul de valabilitate al vizei.
    [Art.28 al.(71) introdus prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    (8) Decizia privind refuzul eliberării invitaţiei se comunică în scris solicitantului în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptare şi poate fi contestată în instanţă de contencios administrativ.
    (9) În caz de aprobare, invitaţia va fi înmînată persoanei care invită, pentru a o transmite străinului invitat.
    (10) Străinul poate solicita acordarea vizei în termen de 90 de zile de la data aprobării invitaţiei.
    (11) Autoritatea competentă pentru străini asigură evidenţa invitaţiilor eliberate în Sistemul informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei şi al azilului, accesul organelor abilitate la datele respective.
    (12) Forma, conţinutul, elementele de siguranţă şi procedura de eliberare a invitaţiei se stabilesc şi se aprobă de Guvern.
    Articolul 281. Aviz pentru reîntregirea familiei cu străini care au drept
                           de şedere în Republica Moldova
    (1) Străinul titular al unui drept de şedere provizorie sau permanentă pe teritoriul Republicii Moldova poate solicita aviz pentru reîntregirea familiei.
    (2) Autoritatea competentă pentru străini poate elibera aviz pentru reîntregirea familiei străinului titular al unui drept de şedere provizorie sau permanentă pe teritoriul Republicii Moldova pentru:
    a)  soţ ori soţie;
    b) copiii minori necăsătoriţi, rezultaţi din căsătorie ori din afara căsătoriei, precum şi pentru cei adoptaţi de ambii soţi sau numai de unul dintre ei, pentru copiii încredinţaţi ambilor soţi ori numai unuia dintre ei prin decizia unei autorităţi competente din statul de origine, cu condiţia ca aceşti copii să fie în mod efectiv în grija oricăruia dintre soţi;
    c) copiii majori necăsătoriţi ai titularului dreptului de şedere sau ai soţului ori soţiei acestuia în cazul în care aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale;
    d) părinţii aflați la întreţinerea titularului dreptului de şedere sau a soţului ori soţiei acestuia;
    e) persoanele asupra cărora este instituită tutela sau curatela.
    (3) Cererea de acordare a avizului pentru reîntregirea familiei se depune personal de către solicitant şi este însoţită de:
    a) copia de pe paşaportul naţional al străinului;
    b) copia de pe documentul care atestă dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) actele de stare civilă traduse și legalizate/apostilate, după caz, în modul stabilit;
    d) consimțămîntul celuilalt titular al drepturilor părinteşti cu privire la reîntregirea familiei, după caz.
    (4) Avizul pentru reîntregirea familiei se acordă în următoarele condiţii:
    a) nu există poligamie;
    b) solicitantul face dovada spaţiului de locuit;
    c) solicitantul cu drept de şedere provizorie trebuie să posede mijloace de întreţinere, pe lîngă cele necesare pentru propria întreţinere, în cuantum de cel puţin un salariu mediu lunar pe economie pentru fiecare membru de familie;
    d) străinul întruneşte condiţiile de intrare pe teritoriul Republicii Moldova prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), c), e), f) și g).
    (5) Dispoziţiile alin. (4) lit. b) și c) nu se aplică străinilor care au drept de şedere permanentă pe teritoriul ţării.
    (6) În cazul în care există dubii cu privire la încheierea căsătoriei sau legătura de rudenie, autoritatea competentă pentru străini poate solicita dovezi pentru stabilirea acesteia.
    (7) Autoritatea competentă pentru străini emite avizul pentru reîntregirea familiei în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.
    (8) Decizia privind refuzul eliberării avizului pentru reîntregirea familiei se emite în cazul în care nu sînt întrunite condițiile stipulate la alin. (3) și (4) din prezentul articol sau există vreunul din motivele de nepermitere a intrării pe teritoriul Republicii Moldova prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c), d), e), g), h), i) şi k).
    (9) Decizia privind refuzul eliberării avizului pentru reîntregirea familiei se comunică solicitantului în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.
    (10)  În cazul în care este aprobat, avizul pentru reîntregirea familiei va fi înmînat persoanei care solicită reîntregirea familiei spre a fi transmis membrilor de familie interesaţi, care îl vor prezenta la misiunea diplomatică sau la oficiul consular în termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii,  concomitent cu cererea de acordare a vizei de lungă şedere pentru reîntregirea familiei.
    [Art.28 1 introdus prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
   
Articolul 282. Aviz pentru reîntregirea familiei cu cetăţeni ai Republicii Moldova
    (1) Cetăţeanul Republicii Moldova are dreptul de a solicita aviz pentru reîntregirea familiei.
    (2) Autoritatea competentă pentru străini poate elibera aviz pentru reîntregirea familiei cetăţeanului Republicii Moldova pentru:
    a)  soţ ori soţie;
    b) partener – străinul necăsătorit care convieţuiește cu cetăţeanul Republicii Moldova necăsătorit și împreună cu care are cel puţin un copil;
    c) copiii minori, rezultaţi din căsătorie ori din afara căsătoriei, precum şi pentru cei adoptaţi de ambii soţi sau numai de unul dintre ei, pentru copiii încredinţaţi ambilor soţi ori numai unuia dintre ei prin decizia unei autorităţi competente din statul de origine, cu condiţia ca aceşti copii să fie în mod efectiv în grija oricăruia dintre soţi;
    d) copiii majori ai cetăţeanului Republicii Moldova sau ai soţului ori soţiei acestuia în cazul în care aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale;
    e) părinţii aflați la întreținerea cetățeanului Republicii Moldova sau a soțului ori soției acestuia;
    f) persoanele asupra cărora este instituită tutela sau curatela.
    (3) Cererea de acordare a avizului pentru reîntregirea familiei se depune de către cetățeanul Republicii Moldova personal și este însoţită de:
    a) copia de pe paşaportul naţional al străinului;
    b) certificatul de căsătorie transcris la organul de stare civilă de la domiciliul solicitantului sau, după caz, la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al Republicii Moldova;
    [Art.282 al.(3), lit.b) modificată prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    c) actele de stare civilă traduse și legalizate/apostilate, după caz, în modul stabilit;
    d) consimțămîntul celuilalt titular al drepturilor părinteşti cu privire la reîntregirea familiei, după caz.
    (4) Avizul pentru reîntregirea familiei se acordă în următoarele condiţii:
    a) nu există poligamie;
    b) străinul întruneşte condiţiile de intrare în Republica Moldova prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), c), e), f) și g).
    (5) În cazul în care există dubii cu privire la încheierea căsătoriei sau legătura de rudenie, autoritatea competentă pentru străini poate solicita dovezi pentru stabilirea acesteia.
    (6) Autoritatea competentă pentru străini emite avizul pentru reîntregirea familiei în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.
    (7) Decizia privind refuzul eliberării avizului pentru reîntregirea familiei se emite în cazul în care nu sînt întrunite prevederile alin. (3) și (4) din prezentul articol sau există vreunul din motivele de nepermitere a intrării pe teritoriul Republicii Moldova prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c), d), e), g), h), i) şi k).
    (8) Decizia privind refuzul eliberării avizului pentru reîntregirea familiei se comunică solicitantului în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.
    (9) În cazul în care este aprobat, avizul pentru reîntregirea familiei va fi înmînat persoanei care solicită reîntregirea familiei spre a fi transmis membrilor de familie interesaţi, care îl vor prezenta la misiunea diplomatică sau la oficiul consular în termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii, concomitent cu cererea de acordare a vizei de lungă şedere pentru reîntregirea familiei.
    [Art.28 2 introdus prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    Articolul 29.  Taxa de stat şi tarifele percepute pentru perfectarea
                           şi eliberarea invitaţiilor
    Pentru perfectarea şi eliberarea invitaţiilor, persoanele fizice şi juridice achită taxă în conformitate cu Legea  taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992.
    Articolul 30. Excepţii de la procedura invitaţiei
    Sînt exceptaţi de la procedura invitaţiei următoarele categorii de străini:
    a) minorul al cărui părinte, cetăţean străin, se află în posesia unui permis de şedere în Republica Moldova sau buletin de identitate pentru apatrizi, cu condiţia ca acesta să fie valabil cel puţin 90 de zile de la data acordării vizei de intrare;
    b) străinii care solicită viză de tranzit şi viză de tranzit aeroportuar cu condiţia respectării prevederii art.6 alin.(1) lit. d);
    c) cetăţenii statelor cu care Republica Moldova a încheiat tratate internaţionale în acest sens sau apatrizii cu domiciliul în aceste state;
    d) minorul al cărui părinte este cetăţean străin căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova;
    e) străinii titulari ai unui permis de şedere sau ai unei vize valabile (cu excepţia vizei de tranzit), eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
    f) apatrizii care fac dovada naşterii pe teritoriul Republicii Moldova sau al R.S.S.M.
    g) străinii invitaţi de Guvern sau de autorităţile administraţiei publice centrale;
    [Art.30 lit.g) modificată prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    [Art.30 lit.g) introdusă prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    h) străinii titulari de paşapoarte diplomatice şi de paşapoarte de serviciu;
    [Art.30 lit.h) introdusă prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
   
i) soţul/soţia, copiii şi părinţii străinului beneficiar de protecţie internațională.
    [Art.30 lit.i) introdusă prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
Capitolul III1
AFLAREA TEMPORARĂ PE TERITORIUL
REPUBLICII MOLDOVA A UNOR CATEGORII
DE STRĂINI
    Articolul 301. Dreptul de aflare temporară pe teritoriul
                           Republicii Moldova al vînză torilor profesionişti,
                           al prestatorilor de servicii contractuale şi al
                           profesioniştilor independenţi
    (1) Vînzătorii profesionişti, prestatorii de servicii contractuale şi profesioniştii independenţi dintr-un stat membru al Uniunii Europene pot desfăşura activități pe teritoriul Republicii Moldova fără a avea un permis de şedere provizorie.
    (2) Vînzătorii profesionişti pot desfăşura activități de negociere sau de încheiere a contractelor de vînzare a serviciilor ori mărfurilor în baza copiei de pe pașaportul național, de pe viză, după caz, a documentului ce confirmă că sînt împuterniciți de către o persoană juridică dintr-un stat membru al Uniunii Europene să negocieze vînzarea de servicii sau de mărfuri ori să încheie contractul de vînzare a serviciilor sau mărfurilor în Republica Moldova pentru o perioadă de pînă la 6 luni calculate cumulativ  pe parcursul oricărei perioade de 12 luni.
    [Art.301 al.(2) modificat prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    (3) Prestatorii de servicii contractuale își pot desfăşura activitatea pe un termen ce nu depăşeşte 6 luni calculate cumulativ în cursul unei perioade de 12 luni, în baza copiei de pe paşaportul naţional, de pe viză, după caz, a documentului ce confirmă obţinerea unui contract de prestare de servicii pentru cel mult 12 luni pentru o persoană juridică dintr-un stat membru al Uniunii Europene, a documentului ce confirmă prestarea unui serviciu temporar în calitate de angajat al persoanei juridice cel puţin pe parcursul anului anterior datei la care a fost prezentată cererea de intrare pe teritoriul Republicii Moldova, a documentului care să confirme împuternicirea dată de persoana juridică angajatoare privind prestarea temporară a unor tipuri de servicii în interesul acesteia, a actelor de studii sau de calificare şi de confirmare a experienţei profesionale de cel puţin 3 ani în domeniu și, după caz, în baza altor acte prevăzute de legislaţia Republicii Moldova pentru prestarea de servicii în anumite domenii.
    [Art.301 al.(3) modificat prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    (4) Profesioniștii independenți își pot desfășura activitatea pe o perioadă de pînă la 6 luni calculate cumulativ în cursul unei perioade de 12 luni, în baza copiei de pe pașaportul național, de pe viză, după caz, a contractului de prestare de servicii încheiat pe o perioadă de cel mult 12 luni, a actelor de studii sau de calificare și de confirmare a experienței profesionale în domeniu de cel puțin 6 ani și, după caz, în baza altor acte prevăzute de legislația Republicii Moldova pentru prestarea de servicii în anumite domenii.
    [Art.301 al.(4) modificat prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    Articolul 302. Evidenţa aflării temporare pe teritoriul
                           Republicii Moldova a vînzătorilor profesionişti,
                           a prestatorilor de servicii contractuale şi a
                           profesioniştilor independenţi
   (1) Beneficiarul solicitant din Republica Moldova, în cazul necesității aflării în ţară a vînzătorului profesionist, a prestatorului de servicii contractuale sau a profesionistului independent pe o perioadă mai mare de 90 de zile, prezintă autorității competente pentru străini, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de aflare legală a străinului, o declaraţie pe propria răspundere privind scopul şi durata aflării străinului în ţară, cu anexarea actelor menţionate la art. 301 alin. (2), (3) şi (4).
    [Art.302 al.(1) în redacția LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    (2) În temeiul declaraţiei depuse conform alin. (1), autoritatea competentă pentru străini va emite confirmarea dreptului de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova a străinului respectiv.
    (3) Forma şi conţinutul declaraţiei prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordinul autorităţii competente pentru străini și se publică pe pagina web oficială a autorității.
    [Art.303 abrogat prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    [Art.303 introdus prin LP121 din 23.06.17, MO244-251/14.07.17 art.395; în vigoare 14.09.17]
    [Capitolil III1 introdus prin LP23 din 10.03.17, MO119-126/14.04.17 art.187]
Capitolul IV
ACORDAREA ŞI PRELUNGIREA DREPTULUI
 DE ŞEDERE PROVIZORIE

    Articolul 31. Condiţii generale privind acordarea dreptului de şedere
                          provizorie
    (1) Străinul poate solicita autorităţii competente pentru străini acordarea dreptului de şedere provizorie în Republica Moldova în baza unei vize de lungă şedere în scopul pentru care a fost eliberată, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 361, 421, 422 și capitolul IV1.
    [Art.31 al.(1) modificat prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    [Art.31 al.(1) în redacția LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
    [Art.31 al.(1) modificat prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    [Art.31 al.(1) modificat prin LP236 din 26.10.12, MO263-269/21.12.12 art.849]
  
  (2) Dreptul de şedere provizorie poate fi acordat:
    a) pentru imigrare la muncă;
    b) pentru studii;
    c) pentru reîntregirea familiei;
    d) pentru activităţi umanitare, de voluntariat sau religioase;
    [Art.31 al.(2), lit.d) în redacţia LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    e) pentru tratament medical de lungă durată, balneosanatorial şi de recuperare;
    e1) pentru protecţia victimelor traficului de fiinţe umane;
    e2) pentru protecţia victimei violenţei în familie;
    [Art.31 al.(2), lit.e2) introdusă prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
   
f) pentru alte scopuri, în care activitatea străinului nu contravine legislaţiei Republicii Moldova sau prezenţa lui pe teritoriul Republicii Moldova este necesară în interes public sau  de securitate naţională;
    f1) pentru activităţi în domeniul tehnologiei informaţiei;
    [Art.31 al.(2), lit.f1) introdusă prin LP121 din 23.06.17, MO244-251/14.07.17 art.395; în vigoare 14.09.17]
    g) investitorilor străini;
    [Art.31 al.(2), lit.g) în redacţia LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
   
h) persoanelor cu funcţii de conducere;
   
[Art.31 al.(2), lit.h) introdusă prin LP23 din 10.03.17, MO119-126/14.04.17 art.187]
    i) specialiştilor;
    [Art.31 al.(2), lit.i) introdusă prin LP23 din 10.03.17, MO119-126/14.04.17 art.187]
    j) stagiarilor absolvenți de studii superioare.
    [Art.31 al.(2), lit.j) introdusă prin LP23 din 10.03.17, MO119-126/14.04.17 art.187]
    (3) Străinul depune personal cererea la ghişeul unic  al autorităţii competente pentru străini, în condiţiile prezentei legi.
    [Art.31 al.(3) introdus prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    Articolul 32. Acordarea dreptului de şedere provizorie
    (1) Pentru acordarea dreptului de şedere provizorie, străinul trebuie să adreseze autorităţii competente pentru străini, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care i s-a acordat dreptul de aflare, o cerere în acest sens.
   (2) Cererea de acordare a dreptului de şedere provizorie va fi însoţită de paşaportul naţional în original şi în copie, de dovada spaţiului de locuit, de dovada asigurării medicale şi a mijloacelor de întreţinere, de cazierul judiciar tradus și legalizat/apostilat de autorităţile statului a cărui cetăţenie străinul o deţine, de actele de stare civilă în original şi în copii. În cazul în care străinul are o şedere legală de cel puţin 2 ani într-o altă ţară decît țara a cărei cetăţenie o deţine, acesta urmează să prezinte cazierul judiciar eliberat de autorităţile statului de reşedinţă, tradus și legalizat/apostilat, precum şi documentul ce confirmă dreptul de şedere.
    [Art.32 al.(2) în redacția LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    [Art.32 al.(2) modficat prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    (3) În termen de pînă la 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii, autoritatea competentă pentru străini va emite o decizie privind acordarea sau refuzul acordării dreptului de şedere provizorie străinilor, cu excepţia categoriilor de solicitanţi prevăzuţi de capitolul IV1. Decizia va fi consemnată în Sistemul informaţional integrat automatizat „Migrație și azil.” În cazul în care termenul de aflare pe teritoriul Republicii Moldova expiră înainte de emiterea deciziei, autoritatea competentă pentru străini va elibera străinului un certificat ce confirmă statutul lui (certificat de confirmare).
    [Art.32 al.(3) modificat prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    [Art.32 al.(3) în redacția LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
    (4) În funcţie de motivul solicitării, dreptul de şedere provizorie poate fi acordat pentru o perioadă de pînă la 5 ani, iar în cazurile prevăzute de lege, şi pentru o altă perioadă.
    (5) Decizia privind refuzul acordării dreptului de şedere provizorie se emite în cazul în care:
    a) străinul nu întruneşte condiţiile de intrare în Republica Moldova prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b), c), e), f) şi g);
    [Art.32 al.(5), lit.a) modificată prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    b) există vreunul din motivele de nepermitere a intrării pe teritoriul Republicii Moldova prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c), d), e), g), h), i), j), k) și l).
    [Art.32 al.(5), lit.b) modificată prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    (6) Decizia privind refuzul acordării dreptului de şedere provizorie se comunică în scris solicitantului în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere.
    (7) Decizia privind refuzul acordării dreptului de şedere provizorie poate fi contestată în instanţă de contencios administrativ.
    Articolul 33. Prelungirea dreptului de şedere provizorie
    Autoritatea competentă pentru străini poate prelungi dreptul la şedere provizorie în Republica Moldova dacă:
    a) străinul întruneşte în continuare condiţiile de intrare în Republica Moldova prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b), c), e), f) şi g);
    [Art.33 lit.a) modificată prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    b) nu a intervenit, pe perioada şederii în Republica Moldova, vreunul dintre motivele de nepermitere a intrării pe teritoriul Republicii Moldova prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c), d), e), g), h), i), j), k) și l);
    [Art.33 lit.b) modificată prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    c) străinul posedă document de trecere a frontierei de stat valabil în perioada pentru care solicită prelungirea dreptului de şedere în Republica Moldova;
    d) străinul solicită prelungirea dreptului de şedere în acelaşi scop pentru care i s-a acordat viza şi dreptul de şedere în al cărui temei se află pe teritoriul Republicii Moldova;
    e) străinul a respectat anterior scopul pentru care i s-a aprobat şederea în Republica Moldova;
    f) străinul face dovada spaţiului de locuit pe toată perioada pentru care solicită prelungirea dreptului de şedere provizorie, precum şi dovada asigurării medicale, în modul stabilit.
    Articolul 34. Solicitarea prelungirii dreptului de ședere provizorie
    (1) Solicitantul prelungirii dreptului de şedere provizorie, cu excepția categoriilor de solicitanți prevăzuți de capitolul IV1, trebuie să depună la autoritatea competentă pentru străini o cerere în acest sens  cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care i s-a aprobat şederea.
    [Art.34 al.(1) modificat prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    (2) Solicitantul prevăzut la alin. (1) va depune cererea însoţită de actele prevăzute la art. 32 alin. (2). Cererea va fi soluţionată în termen de pînă la 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia.
    (3) Dacă există motive argumentate, solicitantul poate fi chemat la interviu. Neprezentarea în termen, din motive imputabile, a străinului poate constitui motiv de respingere a cererii.
    (4) În termen de pînă la 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (1), autoritatea competentă pentru străini va emite o decizie privind prelungirea dreptului de şedere provizorie sau  refuzul acestuia dacă, la examinarea cererii, nu sînt întrunite cumulativ condiţiile art. 33 şi condiţiile aferente scopului şederii prevăzute de prezentul capitol.
    (5) Decizia privind refuzul prelungirii dreptului de şedere, inclusiv motivele care au stat la baza acesteia, se comunică în scris solicitantului în cel mult 3 zile lucrătoare de la data emiterii.
    (6) Decizia privind refuzul prelungirii dreptului de şedere provizorie poate fi contestată în instanţă de contencios administrativ.
    [Art.34 în redacția LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
    [Art.34 modficat prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    [Art.35 abrogat prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    [Art.35 modificat prin LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
    [Art.35 în redacţia LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    [Art.36 abrogat prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    [Art.36 modificat prin LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]   
    [Art.36 modificat LP236 din 26.10.12, MO263-269/21.12.12 art.849]
   
Articolul 361. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere provizorie
                           pentru asociaţii sau acţionarii persoanelor juridice cu
                           investiţii străine înregistrate în Republica Moldova
    (1) Dreptul de şedere provizorie se acordă străinului care a efectuat investiţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător şi este asociat sau acţionar al unor persoane juridice din Republica Moldova, dacă a îndeplinit una dintre condiţiile generale:
    a) deţine, direct sau indirect, una sau mai multe părţi sociale şi/sau acţiuni în cadrul persoanelor juridice din Republica Moldova, în valoare totală echivalentă cu cel puţin o cotă-parte în cadrul persoanei juridice echivalentă cu cel puţin 60 de salarii medii lunare pe economie prognozate. În cazul în care valoarea totală a investițiilor efectuate de străin nu atinge cuantumul menționat al investițiilor, dar, împreună cu valoarea investițiilor efectuate de ceilalți investitori străini, asociați în aceeași persoană juridică, depășește acest cuantum și niciunul dintre ceilalți asociați sau acționari străini nu solicită sau nu a solicitat dreptul de ședere în Republica Moldova în calitate de investitor, atunci se consideră că acesta a îndeplinit cerința privind cuantumul investițiilor;
    [Art.36 al.(1), lit.a) modificată prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    b) persoana juridică, al cărei asociat sau acţionar este, a creat cel puţin 4 locuri de muncă cu regim de lucru cu durată normală şi cu un salariu echivalent cu salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune.
    (2) Cererea privind acordarea dreptului de şedere provizorie va fi însoţită de actele prevăzute la art. 32 alin. (2), cu excepţia dovezii mijloacelor de întreţinere, precum şi de copia de pe extrasul din Registrul de stat al unităţilor de drept sau, după caz, de pe extrasul din Registrul acţionarilor, de confirmarea investițiilor de către auditorul acreditat, înregistrat în Registrul de stat al auditorilor, sau darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, care să confirme crearea locurilor de muncă în cadrul beneficiarului solicitant.
    [Art.36 al.(2) modificat prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    (3) Străinilor care efectuează investiţii sau au creat locuri de muncă li se acordă drept de ședere după cum urmează:
    a) pentru investiții în valoare echivalentă cu 60–200 de salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 4 locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune – pe un termen de 2 ani;
    b) pentru investiții în valoare echivalentă cu 200–600 de salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 8 locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune – pe un termen de 3 ani;
    c) pentru investiții în valoare echivalentă cu 600–2000 de salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 15 locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune – pe un termen de 4 ani;
    d) pentru investiții în valoare echivalentă cu 2000–4000 de salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 25 de locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune – pe un termen de 5 ani;
    e) pentru investiții în valoare echivalentă cu peste 4000 de salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 50 de locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune – pe un termen de 8 ani.
    [Art.36 al.(3) în redacția LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    (4) În cazul persoanelor juridice cu 2 sau mai mulţi asociaţi sau acţionari, condiţiile prevăzute la alin. (1) vor fi analizate pentru fiecare solicitant în mod separat, iar valoarea investiţiei care a fost realizată sau numărul locurilor de muncă care au fost create se vor majora în mod corespunzător, în funcţie de numărul solicitanţilor.
    (5) Dreptul de şedere provizorie acordat anterior nu poate fi prelungit sau, după caz, poate fi anulat sau revocat dacă se constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) ale prezentului articol şi la art. 33 sau dacă în privința străinului a fost emisă o hotărîre judecătorească definitivă pentru comiterea unei infracţiuni economice.
    (6) Autoritatea competentă pentru străini va emite decizia privind acordarea sau prelungirea dreptului de şedere provizorie în termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii cererii.
    [Art.361 în redacția LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
    [Art.361 introdus prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
   
Articolul 362. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere provizorie
                            pentru persoanele cu funcţii de conducere transferate
    (1) Pentru persoanele cu funcţii de conducere transferate din cadrul filialei, reprezentanţei sau a persoanei juridice înfiinţate de societatea-mamă pe teritoriul Republicii Moldova, dreptul de şedere provizorie se acordă ori, după caz, se prelungeşte la cererea străinului, în baza unui demers din partea filialei, reprezentanţei sau a persoanei juridice menţionate, a copiei de pe documentul ce atestă transferul şi atribuţiile străinului şi a actelor prevăzute la art. 32 alin. (2).
    (2) Termenul de examinare a cererii menţionate la alin. (1) şi de emitere a deciziei privind acordarea sau prelungirea dreptului de şedere provizorie pentru persoanele cu funcţii de conducere transferate nu va depăşi 15 zile calendaristice de la data depunerii cererii.
    (3) Dreptul de şedere provizorie pentru persoanele cu funcţii de conducere transferate se acordă ori, după caz, se prelungeşte pentru o perioadă cumulativă de pînă la 3 ani.
    [Art.362 în redacția LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
    [Art.362 introdus prin LP23 din 10.03.17, MO119-126/14.04.17 art.187]
    Articolul 363. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere provizorie
                           pentru specialişti
    (1) În cazul specialiştilor care activează pentru o persoană juridică dintr-un stat membru al Uniunii Europene, care sînt transferați la filiala, reprezentanța sau persoana juridică înființată de societatea-mamă pe teritoriul Republicii Moldova, dreptul de şedere provizorie se acordă sau, după caz, se prelungeşte la cererea străinului, în baza unui demers din partea filialei, reprezentanței sau persoanei juridice menționate, a copiei de pe documentul ce atestă transferul şi atribuţiile străinului, a copiilor de pe actele sale de studii sau de calificare şi a actelor prevăzute la art. 32 alin. (2).
    (2) Termenul de examinare a cererii menționate la alin. (1) şi de emitere a deciziei privind acordarea sau prelungirea dreptului de şedere provizorie pentru specialiști nu va depăşi 15 zile calendaristice de la data depunerii cererii respective.
    (3) Dreptul de şedere provizorie pentru specialiști prevăzut la alin. (1) se acordă sau, după caz, se prelungeşte pentru o perioadă cumulativă de pînă la 3 ani.
    [Art.363 introdus prin LP23 din 10.03.17, MO119-126/14.04.17 art.187]
   
[Art.364 abrogat prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    [Art.364 introdus prin LP121 din 23.06.17, MO244-251/14.07.17 art.395; în vigoare 14.09.17]
    Articolul 37. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere provizorie
                          pentru studii
    (1) Dreptul de şedere provizorie pentru studii se acordă şi se prelungeşte, după caz, la cererea străinului în baza unui demers din partea instituţiei de învăţămînt, a documentului ce atestă înmatricularea lui la studii, a confirmării existenţei mijloacelor de întreţinere şi a mijloacelor necesare pentru efectuarea studiilor în ţară şi a actelor prevăzute la art. 32 alin. (2).
    [Art.37 al.(1) modificat prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    (2) Străinilor care au intrat în Republica Moldova să facă studii şi sînt bursieri ai Republicii Moldova li se acordă drept de şedere şi li se prelungeşte acest drept în condiţiile prevăzute la alin. (1), fără confirmarea existenţei mijloacelor de întreţinere şi a mijloacelor necesare efectuării studiilor.
    (3) În condiţiile prevăzute la alin. (1), dreptul de şedere provizorie se acordă şi se prelungeşte în baza unei vize de lungă şedere în scop de specializare profesională, de efectuare a unor stagii de documentare sau activităţi de cercetare într-o instituţie de învăţămînt.
    (4) Străinilor admişi la studii în instituţii de învăţămînt de stat sau private acreditate, dreptul de şedere provizorie li se acordă pentru întreaga perioadă de studii.
    Articolul 371. Acordarea dreptului de şedere provizorie pentru stagiarii
                           absolvenți de studii superioare
    (1) În cazul stagiarilor absolvenți de studii superioare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, dreptul de şedere provizorie se acordă la cererea străinului, în baza unui demers din partea filialei, reprezentanței sau a persoanei juridice înființate de societatea-mamă de pe teritoriul Republicii Moldova, a documentului ce atestă transferul străinului, a copiei de pe actul ce atestă studiile sale universitare şi a actelor prevăzute la art. 32 alin. (2).
    (2) Termenul de examinare a cererii menționate la alin. (1) şi de emitere a deciziei privind acordarea dreptului de şedere provizorie pentru stagiarii absolvenți de studii superioare nu va depăşi 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii respective.
    (3) Stagiarilor absolvenți de studii superioare care au intrat în Republica Moldova în scop de dezvoltare profesională li se acordă drept de şedere provizorie pe un termen de pînă la un an, fără drept de prelungire
    [Art.371 introdus prin LP23 din 10.03.17, MO119-126/14.04.17 art.187]
    Articolul 38. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere provizorie
                         pentru reîntregirea familiei cu străini care au drept de
                         şedere în Republica Moldova
    (1) Dreptul de şedere provizorie poate fi acordat sau prelungit străinilor căsătoriţi cu străini avînd drept de şedere provizorie sau permanentă în Republica Moldova, cu excepţia celor cărora li s-a acordat acest drept în scop de studii, sau cu străini cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid. Titularii dreptului de ședere pe teritoriul Republicii Moldova pot solicita autorităţii competente pentru străini reîntregirea familiei pentru:
    a) soţ ori soţie;
    b) copiii minori necăsătoriţi, rezultaţi din căsătorie ori din afara căsătoriei, precum şi pentru cei adoptaţi de ambii soţi sau numai de unul dintre ei, pentru copiii încredinţaţi ambilor soţi ori numai unuia dintre ei prin decizia unei autorităţi competente din statul de origine, cu condiţia ca aceşti copii să fie în mod efectiv în grija oricăruia dintre soţi;
    c) copiii majori necăsătoriţi ai titularului dreptului de şedere sau ai soţului ori soţiei acestuia în cazul în care aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale;
    d) părinţii aflați la întreţinerea titularului dreptului de şedere sau a soţului ori soţiei acestuia;
    e) persoanele asupra cărora este instituită tutela sau curatela.
    (2) Cererea de acordare a dreptului de şedere va fi însoţită de:
    a) documentele ce confirmă existenţa căsătoriei sau, după caz, a legăturii de rudenie;
    b) copia de pe documentul ce confirmă dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) dovada spaţiului de locuit;
    d) dovada mijloacelor de întreţinere;
    e) declaraţia solicitantului, autentificată notarial, din care să reiasă că membrii familiei lui vor locui împreună cu el;
    f)  consimţămîntul celuilalt titular al drepturilor părinteşti cu privire la reîntregirea familiei, după caz.
    (3) Dispoziţiile alin. (2) lit. c) şi d) nu se aplică străinilor care au drept de şedere permanentă pe teritoriul ţării.
    (4) Cererea de reîntregire a familiei se depune de către străinul titular al dreptului de ședere personal şi se aprobă în următoarele condiţii:
    a) căsătoria nu este una fictivă sau, după caz, există legătură de rudenie;
    b) nu există poligamie;
    c) solicitantul face dovada spaţiului de locuit;
    d) solicitantul posedă mijloace de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere al cărui titular este.
    (5) În cazul în care există dubii cu privire la încheierea căsătoriei sau legătura de rudenie, autoritatea competentă pentru străini poate solicita dovezi pentru stabilirea acesteia.
    (6) Dreptul de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei se prelungeşte individual, pentru fiecare membru de familie, pe aceeaşi perioadă pentru care s-a acordat dreptul de şedere provizorie străinului care se află în Republica Moldova, la solicitarea acestuia și la prezentarea dovezii de deţinere a mijloacelor de întreţinere la nivelul cel puţin al unui salariu mediu lunar pe economie pentru fiecare membru de familie.
    [Art.38 în redacția LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    [Art.38 modificat prin LP284 din 28.12.11, MO30-33/10.02.12 art.93]
   
Articolul 381. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere
                            provizorie pentru reîntregirea familiei cu cetăţeni
                            ai Republicii Moldova
    (1) Străinii căsătoriţi cu cetăţeni ai Republicii Moldova pot obține sau își pot prelungi dreptul de şedere provizorie. Cetăţeanul Republicii Moldova poate solicita autorităţii competente pentru străini reîntregirea familiei pentru:
    a)  soţ ori soţie;
    b) partener – străinul necăsătorit care convieţuiește cu cetăţeanul Republicii Moldova necăsătorit și împreună cu care are cel puţin un copil;
    c) copiii minori rezultaţi din căsătorie ori din afara căsătoriei, precum şi pentru cei adoptaţi de ambii soţi sau numai de unul dintre ei, pentru copiii încredinţaţi ambilor soţi ori numai unuia dintre ei prin decizia unei autorităţi competente din statul de origine, cu condiţia ca aceşti copii să fie în mod efectiv în grija oricăruia dintre soţi;
    d) copiii majori ai cetăţeanului Republicii Moldova sau ai soţului ori soţiei acestuia în cazul în care aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale;
    e) părinţii aflați la întreținerea cetățeanului Republicii Moldova sau a soțului ori soției acestuia;
    f) persoanele asupra cărora este instituită tutela sau curatela.
    (2) Cererea de acordare a dreptului de şedere va fi însoţită de:
    a) documentele ce confirmă existenţa căsătoriei sau, după caz, a legăturii de rudenie;
    b) copia de pe buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova;
    c) declaraţia solicitantului, autentificată notarial, din care să reiasă că membrii familiei sale vor locui împreună cu el;
    d) consimţămîntul celuilalt titular al drepturilor părinteşti cu privire la reîntregirea familiei, după caz.
    (3) Cererea de reîntregire a familiei se depune de către cetățeanul Republicii Moldova personal şi se aprobă în următoarele condiţii:
    a) căsătoria nu este una fictivă sau, după caz, există legătura de rudenie;
    b) nu există poligamie.
    (4) În cazul în care există dubii cu privire la încheierea căsătoriei sau legătura de rudenie, autoritatea competentă pentru străini poate solicita dovezi pentru stabilirea acesteia.
    (5) Dreptul de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei cu cetăţeni ai Republicii Moldova se prelungeşte individual, pentru fiecare membru de familie, pentru perioade de pînă la 5 ani.
   
[Art.381 introdus prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    Articolul 39. Dreptul de şedere provizorie acordat membrilor de familie
                          în mod independent
    (1) Străinului titular al unui drept de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei i se poate acorda sau prelungi dreptul de şedere provizorie în mod independent dacă:
    [Art.39 al.(1) în redacția LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    a) devine major;
    a1) deţine de cel puţin 5 ani dreptul de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei;
    [Art.39 al.(1), lit.a1) introdus prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    b) persoana care a solicitat reîntregirea familiei a decedat;
    c) căsătoria a încetat prin divorţ sau deces;
    d) este victimă a violenţei în familie.
    [Art.39 al.(1), lit.d) introdusă prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    (2) Pentru prelungirea dreptului de şedere, solicitantul prezintă suplimentar, după caz, certificat de naştere, certificat de deces, certificat de divorţ sau hotărîre judecătorească de desfacere a căsătoriei.
    (3) Dreptul de şedere provizorie prevăzut la alin. (1) se acordă sau se prelungeşte pentru o perioadă de pînă la un an.
    [Art.39 al.(3) în redacția LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    [Art.39 al.(4) abrogat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    Articolul 40. Desfăşurarea activităţii de întreprinzător şi angajarea în muncă
                         a titularului unui drept de şedere pentru reîntregirea familiei
    Străinul titular al unui drept de şedere pentru reîntregirea familiei  poate fi angajat sau poate desfăşura activitate de întreprinzător sau de liber profesionist în condiţiile legii.
    Articolul 41. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere provizorie
                         activităţi umanitare, de voluntariat sau religioase
   [Art.41 titlul modificat prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    Dreptul de şedere provizorie pentru activităţi umanitare, de voluntariat sau religioase poate fi acordat sau prelungit, la cerere, dacă străinul:
   [Art.41 alineat modificat prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    a) prezintă extras din Registrul cultelor religioase şi al părţilor lor componente sau din Registrul societăţilor necomerciale;
    b) este reprezentant al unui cult recunoscut în Republica Moldova sau al unei organizaţii umanitare, după caz;
   [Art.41 lit.c) abrogată prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    d) este angajat în baza unui contract de voluntariat sau a unui acord de colaborare;
    e) întruneşte condiţiile prevăzute la art. 32 sau la art. 33, după caz.
   [Art.41 lit.e) introdusă prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    Articolul 42. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere provizorie
                         pentru tratament
    (1) Dreptul de şedere provizorie pentru tratament de lungă durată, balneosanatorial sau de recuperare poate fi acordat sau prelungit străinului care urmează o cură de tratament într-o instituţie medico-sanitară publică, departamentală sau privată dacă străinul:
    [Art.42 al.(1) modificat prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    a) prezintă o scrisoare de acceptare din partea instituţiei respective, în care să fie precizate diagnosticul şi durata minimă necesară a tratamentului;
    [Art.42 al.(1), lit.a) modificată prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    b) face dovada mijloacelor de întreţinere şi de tratament;
    c) întruneşte condiţiile prevăzute la art. 32 sau la art. 33, după caz.
    [Art.42 al.(1), lit.c) introdusă prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    (2) Dreptul specificat la alin. (1) poate fi acordat şi unui eventual însoţitor care asistă străinul aflat în imposibilitatea de a se îngriji singur dacă acest lucru este menţionat expres în scrisoarea de acceptare a instituţiei medicale.
   
Articolul 421. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere provizorie
                           pentru victimele traficului de fiinţe umane
    (1) Dreptul de şedere provizorie pentru victimele traficului de fiinţe umane poate fi acordat şi/sau prelungit străinului care este sau care a fost victimă a traficului de fiinţe umane, inclusiv în cazul cînd acesta a intrat în mod ilegal pe teritoriul ţării, dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) străinul manifestă o voinţă clară de a coopera cu autorităţile competente la identificarea şi tragerea la răspundere penală a participanţilor la săvîrşirea infracţiunii a cărei victimă este;
    b) străinul a rupt orice relaţii cu persoanele suspectate de comiterea infracţiunii a cărei victimă este;
    c) şederea pe teritoriul ţării a străinului este necesară pentru buna desfăşurare a procesului penal;
    d) străinul nu prezintă pericol pentru securitatea naţională şi/sau pentru ordinea publică.
    (2) Prin derogare de la art. 32 alin. (2), la cererea de acordare sau de prelungire a dreptului de şedere provizorie pentru victimele traficului de fiinţe umane, străinul va anexa:
    a) ordonanţa organului de urmărire penală de recunoaştere a sa în calitate de parte vătămată;
    b) documentul de trecere a frontierei de stat sau orice alt document care confirmă identitatea sa, iar în cazul în care acestea lipsesc – o declaraţie pe propria răspundere în care va menţiona datele sale de identitate;
    c) confirmarea privind adresa de domiciliu sau de reşedinţă în Republica Moldova.
    (3) Dreptul de şedere provizorie pentru victimele traficului de fiinţe umane poate fi acordat, la solicitarea victimei, pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi perioade de pînă la 6 luni, în condiţiile alin. (1). La expirarea dreptului de şedere provizorie, în privinţa victimelor traficului de fiinţe umane se aplică dispoziţiile generale privind regimul străinilor în Republica Moldova.
    (4) Dreptul de şedere provizorie pentru victimele traficului de fiinţe umane poate fi revocat în una dintre următoarele situaţii:
    a) victima a reluat din proprie iniţiativă şi întreţine în mod activ legătura cu persoanele suspectate de comiterea infracţiunii;
    b) autorităţile competente consideră cooperarea victimei ca fiind frauduloasă ori consideră plîngerea acesteia ca fiind frauduloasă sau nefondată;
    c) şederea străinului pe teritoriul ţării prezintă pericol pentru securitatea naţională şi/sau pentru ordinea publică;
    d) victima a încetat să coopereze în cadrul procesului penal;
    e) a intervenit una dintre situaţiile specificate la art. 275 al Codului de procedură penală.
    (5) Dreptul de şedere provizorie pentru victimele traficului de fiinţe umane şi permisul de şedere aferent se eliberează în mod gratuit.
    [Art.421introdus prin LP236 din 26.10.12, MO263-269/21.12.12 art.849]
    Articolul 422. Prelungirea dreptului de şedere provizorie pentru victimele
                           violenţei în familie
    (1) Dreptul de şedere provizorie poate fi prelungit străinului care este sau care a fost victimă a violenţei în familie dacă:
    a) străinul nu prezintă pericol pentru securitatea naţională şi/sau pentru ordinea publică;
    b) străinul confirmă statutul de victimă a violenţei în familie;
    c) şederea pe teritoriul ţării a străinului este necesară pentru buna desfăşurare a procesului în instanţa de judecată sau în faţa altei autorităţi abilitate;
    d) există temeri justificate că viaţa sau integritatea corporală a străinului este pusă în pericol ori că el va fi supus la torturi, tratamente inumane sau degradante în caz de reîntoarcere în ţara de origine.
    (2) Prin derogare de la art. 32 alin. (2) şi art. 33 lit. d), la cererea de prelungire a dreptului de şedere provizorie pentru victimele violenţei în familie, străinul va anexa:
    a) ordonanţa organului de urmărire penală de recunoaştere a sa în calitate de parte vătămată sau ordonanţa de protecţie a victimei violenţei în familie eliberată pe numele său;
    b) documentul de trecere a frontierei de stat sau orice alt document care confirmă identitatea sa;
    c) confirmarea privind adresa de domiciliu sau de reşedinţă în Republica Moldova.
    (3) Dreptul de şedere provizorie pentru victimele violenţei în familie poate fi acordat, la solicitarea victimei, pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi perioade de pînă la 6 luni, în condiţiile alin. (1). La expirarea dreptului de şedere provizorie, în privinţa victimelor violenţei în familie se aplică dispoziţiile generale privind regimul străinilor în Republica Moldova.
    (4) Dreptul de şedere provizorie pentru victimele violenţei în familie poate fi revocat în următoarele situaţii:
    a) victima a încetat să coopereze în cadrul procesului penal;
    b) a intervenit una dintre situaţiile specificate la art. 275 din Codul de procedură penală.
    (5) Dreptul de şedere provizorie pentru victimele violenţei în familie şi permisul de şedere aferent se eliberează gratuit.
    [Art.422introdus prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    Articolul 43. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere provizorie
                          în alte cazuri
    (1) Dreptul de şedere provizorie poate fi acordat sau prelungit străinului care are dreptul la dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere sau redobîndire.
    (2) Dreptul de şedere provizorie poate fi acordat sau prelungit şi pentru alte activităţi decît cele prevăzute în prezentul capitol, care nu contravin legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, dacă străinul prezintă dovezi ce justifică prezenţa sa pe teritoriul Republicii Moldova şi dacă întruneşte condiţiile prevăzute la art. 32 sau la art. 33, după caz.
Capitolul IV1
ACORDAREA ŞI PRELUNGIREA DREPTULUI DE ŞEDERE
PROVIZORIE PENTRU LUCRĂTORII MIGRANȚI

    Articolul 431Condițiile de imigrare în scop de muncă în Republica Moldova 
    (1) În Republica Moldova imigrarea în scop de muncă a străinilor se efectuează în funcţie de necesităţile economiei naţionale în forţă de muncă calificată în cazul în care ocuparea locurilor de muncă vacante nu poate fi asigurată cu resurse umane autohtone, în conformitate cu prevederile prezentei legi, cu ale altor acte normative ce reglementează migrația de muncă, precum şi cu ale tratatelor internaţionale din domeniu la care Republica Moldova este parte.
    (2)  În scopul asigurării necesităţilor economiei naţionale cu forţă de muncă, Guvernul, în baza Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova, aprobă şi actualizează, anual sau la necesitate, Lista ocupaţiilor prioritare.
    (3) Pe teritoriul Republicii Moldova străinii pot desfăşura activităţi de muncă în baza dreptului de aflare sau a dreptului de ședere provizorie în scop de muncă și a permisului de şedere provizorie în scop de muncă, eliberat de autoritatea competentă pentru străini la cererea beneficiarului solicitant.
    (4)  Autoritatea competentă pentru străini asigură controlul privind contracararea muncii ilegale prestate de străini pe teritoriul Republicii Moldova.
    (5) Pînă la sosirea străinului în Republica Moldova, după caz, beneficiarul solicitant depune la ghișeul unic al autorității competente pentru străini actele prevăzute de prezenta lege în vederea acordării dreptului de ședere provizorie în scop de muncă.
    (6) În cazul în care străinul se află deja în țară, beneficiarul solicitant poate cere autorității competente pentru străini acordarea, în condițiile prezentei legi, a dreptului de ședere provizorie în scop de muncă:
    a) străinilor aflați în Republica Moldova în baza unei vize de scurtă ședere sau fără viză, cu condiția depunerii demersului cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului legal de aflare a lor în Republica Moldova;
    b) străinilor aflați în Republica Moldova în scop de muncă, cu permis de ședere valabil, în cazul în care contractul individual de muncă precedent încheiat cu ei a fost reziliat înainte de termen;
    c) străinilor cu drept de ședere provizorie în alte scopuri în Republica Moldova.
    (7) Beneficiarul solicitant poate cere acordarea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă prin asumarea angajamentelor și declarînd pe propria răspundere că:
    a) a îndeplinit procedurile naționale de anunțare și de înregistrare a locurilor de muncă vacante;
    b) calificarea străinului corespunde specificului profesiei și funcției pentru care urmează a fi angajat;
    c) străinul deține asigurare medicală valabilă pe teritoriul Republicii Moldova;
    d) va respecta angajamentele contractuale salariale și va efectua transferurile sociale și medicale pentru străinul respectiv; 
    e) va suporta cheltuielile legate de eventuala îndepărtare a străinului de pe teritoriul ţării în cazul în care acesta va încălca regimul frontierei de stat și/sau de ședere pe teritoriul Republicii Moldova.
    (8) Pot presta muncă pe teritoriul Republicii Moldova în baza vizei, a dreptului de aflare sau a dreptului de ședere provizorie, după caz, fără obținerea prealabilă a dreptului de ședere provizorie în scop de muncă și a unui permis de şedere provizorie în scop de muncă, următoarele categorii de străini: 
    a) angajații misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare, ai organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi membrii familiilor lor;
    b) jurnaliştii acreditaţi în Republica Moldova;
    c) oamenii de creaţie şi lucrătorii din cultură sosiţi pe o perioadă de pînă la   90 de zile, precum şi membrii colectivelor artistice, inclusiv ai personalului administrativ şi de deservire, sosiți în turneu;
    d) cadrele științifico-didactice universitare și cercetătorii științifici aflați în mobilitate academică, în baza acordurilor interinstituționale, cu dreptul de a ține cursuri sau de a efectua studii de cercetare pe o perioadă de scurtă durată (de pînă la 90 de zile);
    e) profesioniștii independenți;
    f) persoanele aflate în vizită de afaceri;
    g) persoanele transferate temporar de către o persoană juridică străină;
    h) persoanele delegate în Republică Moldova în interes de serviciu;
    i) persoanele sosite în Republica Moldova pentru activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul proiectelor europene sau internaţionale, cu excepţia celor sosite la muncă în baza contractului individual de muncă;
    j) personalul navigant și echipajele navelor maritime și fluviale;
    k) persoanele sosite la studii, inclusiv în cadrul schimbului de elevi, precum şi pentru formare profesională neremunerată sau pentru perfecţionare;
    l) titularii dreptului de şedere permanentă sau persoanele cu domiciliu permanent în Republica Moldova;
    m) apatrizii al căror statut a fost recunoscut de către Republica Moldova;
    n) titularii dreptului de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei;
    o) deservenţii şi salariaţii cultelor religioase;
    p) persoanele pentru care, conform tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, este stabilit un alt mod de angajare decît cele prevăzute de legislația în vigoare;
    q) asociații, acționarii și membrii consiliului de administrație al beneficiarului solicitant, care efectuează investiții străine și nu deţin funcții remunerate în cadrul acestuia, pe o perioadă ce nu trebuie să depășească 90 de zile calendaristice în decursul oricărei perioade de 180 de zile calendaristice;
    r) administratorul beneficiarului solicitant, care se află în Republica Moldova pe o perioadă ce nu trebuie să depășească 90 de zile calendaristice în decursul oricărei perioade de 180 de zile calendaristice.
    (9) Străinii cu drept de şedere provizorie pentru studii pot desfăşura activităţi de muncă pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia muncii, pe o perioadă care nu trebuie să depășească 10 ore pe săptămînă sau echivalentul în zile în decursul unui an.
    (10) Străinii toleraţi, pe perioada în care li s-a acordat tolerarea rămînerii pe teritoriul Republicii Moldova, pot desfăşura activităţi de muncă pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia muncii, fără a fi necesar să obțină dreptul de ședere provizorie în scop de muncă și un permis de şedere provizorie în scop de muncă. 
    (11)  Evidenţa lucrătorilor imigranţi este ţinută de autoritatea competentă pentru străini, care asigură notificarea trimestrială a autorității competente pentru ocuparea forţei de muncă prin intermediul Sistemului informațional integrat automatizat „Migrație și azil”.
    Articolul 432. Depunerea actelor pentru acordarea sau prelungirea dreptului
                            de ședere provizorie în scop de muncă și emiterea deciziei
    (1) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă se acordă și se prelungește de către autoritatea competentă pentru străini în baza demersului tipizat al beneficiarului solicitant.
    (2) Pentru acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă, beneficiarul solicitant depune la ghișeul unic:
    a)  demersul tipizat privind acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă;
    b) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
    c) dovada spațiului de locuit în Republica Moldova;
    d) certificatul de cazier judiciar tradus și legalizat sau apostilat de autorităţile statului a cărui cetăţenie o deţine străinul, excepție făcînd străinii titulari ai permiselor de ședere valabile;  
    e) proiectul contractului individual de muncă;
    f) actele care justifică scopul pentru care se solicită dreptul de ședere.
    (3) În cazul în care străinul are o şedere legală de cel puţin 2 ani într-o altă ţară decît cea a cărei cetăţenie o deţine, acesta urmează să prezinte certificatul de cazier judiciar eliberat de autorităţile statului de reşedinţă, tradus și legalizat sau apostilat, precum şi documentul care îi confirmă dreptul de şedere. 
    (4)  Pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă, beneficiarul solicitant, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a permisului de şedere provizorie în scop de muncă al străinului, depune la ghişeul unic demersul tipizat privind prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă, însoţit de o copie de pe contractul individual de muncă şi de actele prevăzute la alin. (2), cu excepția certificatului de cazier judiciar.
    (5)  Demersul privind acordarea sau prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă și actele necesare se depun la ghișeul unic, personal sau prin intermediul serviciilor web.
    (6) Forma și conținutul demersului tipizat privind acordarea sau prelungirea dreptului de şedere provizorie se aprobă prin ordinul autorităţii competente pentru străini și se publică pe pagina web oficială a acesteia.
    (7) Beneficiarul solicitant poartă răspundere, în conformitate cu prevederile Codului penal şi cu ale Codului contravenţional, pentru corectitudinea și autenticitatea datelor prezentate în demersul tipizat. 
    (8) Decizia privind acordarea sau prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă se emite în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data depunerii actelor la ghişeul unic.
    (9) Permisul de ședere provizorie în scop de muncă se perfectează de către Agenția Servicii Publice în termen de pînă la 7 zile calendaristice de la data depunerii cererii.
    Articolul 433. Refuzul acordării sau prelungirii dreptului de ședere provizorie
                            în scop de muncă
    (1) Decizia privind refuzul acordării sau prelungirii dreptului de şedere provizorie în scop de muncă se emite în cazul în care:
    a) străinul nu întruneşte condiţiile de intrare în Republica Moldova prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), f) şi g);
    b) străinul întrunește condițiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)–l);
    c) documentele prezentate au fost întocmite cu abateri de la normele stabilite sau conţin date neautentice; 
    d) beneficiarul solicitant a intrat oficial în procedură de insolvabilitate sau de lichidare;
    e) beneficiarul solicitant nu a desfășurat activitate economică pe parcursul anului de gestiune; 
    f) beneficiarul solicitant nu a efectuat transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală și al contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare – în cazul prelungirii dreptului de ședere provizorie; 
    g) beneficiarul solicitant nu a achitat taxele de stat pentru acordarea sau prelungirea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă.
    (2) Autoritatea competentă pentru străini comunică în scris beneficiarului solicitant decizia privind respingerea cererii de acordare sau de prelungire a dreptului de şedere provizorie în Republica Moldova, indicînd motivele care au stat la baza acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei.
    (3) Decizia de respingere a cererii de acordare sau de prelungire a dreptului de şedere provizorie în Republica Moldova poate fi contestată în instanţă de contencios administrativ.
    Articolul 434. Acordarea și prelungirea dreptului de ședere provizorie lucrătorilor
                            imigranți
    (1) Dreptul de şedere provizorie se acordă lucrătorilor imigranți în baza următoarelor acte:
    a) demersul tipizat; 
    b) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
    c) dovada spațiului de locuit în Republica Moldova;
    d) certificatul de cazier judiciar tradus și legalizat sau apostilat;
    e) proiectul contractului individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
    f) o fotografie (3 cm x 4 cm).
    (2) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă se acordă pentru o perioadă de pînă la un an, cu posibilitatea prelungirii pe un nou termen.
    (3) Pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă al străinului specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant depune următoarele acte:
    a) demersul tipizat;
    b) o copie de pe contractul individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
    c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
    d) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova; 
    e) o fotografie (3 cm x 4 cm).
    Articolul 435. Acordarea și prelungirea dreptului de şedere provizorie
                           în scop de muncă străinilor ale căror specialități sînt incluse
                           în Lista ocupațiilor prioritare
    (1) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă se acordă străinilor ale căror specialități sînt incluse în Lista ocupaţiilor prioritare, aprobată de Guvern, în baza următoarelor acte: 
    a) demersul tipizat;
    b) proiectul contractului individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
    c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
    d) o copie de pe actul de studii sau de pe un alt act ce confirmă pregătirea profesională a străinului invitat la muncă;
    e) certificatul de cazier judiciar al străinului, tradus și legalizat sau apostilat;
    f) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova; 
    g) o fotografie (3 cm x 4 cm).
    (2) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă se acordă pentru o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii pe un nou termen.
    (3) Pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă al străinului specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant depune următoarele acte:
    a) demersul tipizat;
    b) o copie de pe contractul individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
    c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
    d) dovada spațiului de locuit în Republica Moldova; 
    e) o fotografie (3 cm x 4 cm).
    Articolul 436. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere provizorie
                            în scop de muncă persoanelor cu funcţii de conducere
    (1) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă li se acordă persoanelor care dețin funcții de conducere și gestionează personalul angajat din subordine în cadrul unui beneficiar solicitant în care, în ultimii 3 ani de gestiune, s-au efectuat investiţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător ori au fost create locuri de muncă, în baza următoarelor acte:
    a) demersul tipizat;
    b) proiectul contractului individual de muncă al străinului, cu indicarea atribuțiilor și a remunerării lunare, care nu trebuie să fie mai mică decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune. Administratorul, conform actului de constituire, poate prezenta contractul de management sau contractul de mandat;
    c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
    d) certificatul de cazier judiciar al străinului, tradus și legalizat sau apostilat;
    e) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova;
    f) confirmarea investițiilor de către auditorul acreditat sau darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, care să ateste crearea locurilor de muncă în cadrul beneficiarului solicitant; 
    g) o fotografie (3 cm x 4 cm).
    (2) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru persoanele cu funcţii de conducere se acordă pe o perioadă stabilită în condițiile prevăzute la art. 361 alin. (3).
    (3) În cazul în care beneficiarul solicitant nu întrunește condițiile prevăzute la art. 361 alin. (3), persoanele cu funcție de conducere pot obține drept de ședere provizorie în scop de muncă în conformitate cu prevederile art. 434.
    (4) Pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă al străinului specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant depune următoarele acte:
    a) demersul tipizat;
    b) o copie de pe contractul individual de muncă/contractul de management/contractul de mandat al străinului, cu indicarea atribuțiilor și a remunerării lunare, care nu trebuie să fie mai mică decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
    c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
    d) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova;
    e) documentele prevăzute la alin. (1) lit. f), care confirmă efectuarea investiţiei sau crearea locurilor de muncă în cadrul beneficiarului solicitant respectiv;
    f) o fotografie (3 cm x 4 cm).
    Articolul 437. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop
                           de muncă străinilor angajaţi în proiecte investiţionale de importanţă
                           naţională
    (1) Întreprinderilor incluse de către Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională în Lista proiectelor investiţionale de importanţă naţională li se permite angajarea străinilor în cazul în care acordul cu privire la implementarea proiectelor investiţionale conţine prevederi conform cărora numărul angajaţilor străini se va diminua în favoarea angajaţilor autohtoni, astfel încît, după 5 ani de la demararea implementării proiectelor, numărul angajaților străini să nu depăşească 50% din numărul total de angajaţi.
    (2) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinii angajați în proiecte investiţionale de importanţă naţională se acordă în baza următoarelor acte:
    a) demersul tipizat;
    b) proiectul contractului individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune; 
    c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
    d) certificatul de cazier judiciar al străinului, tradus și legalizat sau apostilat;
    e) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova;
    f) o fotografie (3 cm x 4 cm).
    (3) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă pentru străinii angajaţi în proiecte investiţionale de importanţă naţională se acordă pe o perioadă de pînă la 2 ani, cu posibilitatea prelungirii pe un nou termen, care nu trebuie să depășească perioada de derulare a proiectului investițional. 
    (4) Pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă al străinului specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant prezintă dinamica angajării lucrătorilor autohtoni și depune următoarele acte:
    a) demersul tipizat;
    b) o copie de pe contractul individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
    c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
    d) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova;
    e) o fotografie (3 cm x 4 cm). 
    Articolul 438. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere provizorie
                           în scop de muncă străinilor angajaţi în cadrul proiectelor
                           de asistență externă
    (1) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinii angajați în cadrul proiectelor de asistență externă se acordă în baza următoarelor acte:
    a) demersul tipizat;
    b) demersul implementatorului de proiect sau al autorităţii administraţiei publice/instituţiei/organizaţiei beneficiare; 
    c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
    d) dovada spațiului de locuit în Republica Moldova;
    e) o fotografie (3 cm x 4 cm).
    (2) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă pentru străinii angajaţi în proiecte de asistenţă externă se acordă pentru perioada implementării proiectului, care nu trebuie să depășească perioada solicitată în demersul implementatorului de proiect sau al autorităţii administraţiei publice/instituţiei/organizaţiei beneficiare.
    (3) Pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă al străinului specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant depune următoarele acte:
    a) demersul tipizat;
    b) demersul implementatorului de proiect sau al autorităţii administraţiei publice/instituţiei/organizaţiei beneficiare;
    c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
    d) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova;
    e) o fotografie (3 cm x 4 cm).
    Articolul 439. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere provizorie
                            în scop de muncă lucrătorilor străini înalt calificaţi
    (1) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă li se acordă lucrătorilor străini înalt calificaţi dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) beneficiarul solicitant intenţionează să angajeze un străin la un loc de muncă corespunzător, în baza unui contract individual de muncă, pe o durată determinată, cu o durată normală a timpului de muncă, şi să îi achite un salariu în mărime de cel puţin 5 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul de gestiune;
    b) străinul posedă pregătirea profesională necesară, experienţă în activitate sau competenţe specifice funcției în care este angajat.
    (2) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinul specificat la alin. (1) se acordă în baza următoarelor acte:
    a) demersul tipizat;
    b) o copie de pe proiectul contractului individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care trebuie să fie echivalent cu cel puţin 5 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul de gestiune;
    c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
    d) certificatul de cazier judiciar al străinului, tradus și legalizat sau apostilat;
    e) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova;
    f) o fotografie (3 cm x 4 cm).
    (3) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă pentru lucrătorii străini înalt calificaţi se acordă pentru o perioadă de pînă la 3 ani, cu posibilitatea prelungirii pe un nou termen, care nu trebuie să depășească perioada contractului individual de muncă.   
    (4) Pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă al străinului specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant depune următoarele acte:
    a) demersul tipizat; 
    b) o copie de pe contractul individual de muncă; 
    c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
    d) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova; 
    e) o fotografie (3 cm x 4 cm).
    Articolul 4310. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop
                            de muncă lucrătorilor străini detașați
    (1) Lucrătorilor străini detaşaţi pentru o perioadă cumulativă mai mare decît 90 de zile calendaristice în decursul unui an calendaristic, dreptul de şedere provizorie în scop de muncă li se acordă în baza următoarelor acte:
    a) demersul tipizat;
    b) o copie de pe actul de detaşare emis de întreprinderea care îl detașează pe străin, contrasemnat de beneficiarul solicitant, şi o copie de pe contractul de prestare a serviciilor şi/sau de executare a lucrărilor;
    c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
    d) certificatul de cazier judiciar al străinului, tradus și legalizat sau apostilat;
    e) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova;
    f) o fotografie (3 cm x 4 cm).
    (2) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă pentru lucrătorii străini detaşaţi se acordă pe o perioadă de un an, cu posibilitatea prelungirii pe o perioadă cumulativă de pînă la 3 ani, care nu trebuie să depăşească termenul contractului de prestare a serviciilor şi/sau de executare a lucrărilor.
    (3) Pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă al străinului specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant depune următoarele acte:
    a) demersul tipizat;
    b) o copie de pe actul de detaşare emis de întreprinderea care îl detașează pe străin, contrasemnat de beneficiarul solicitant, şi o copie de pe contractul de prestare a serviciilor şi/sau de executare a lucrărilor; 
    c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
    d) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova;
    e) o fotografie (3 cm x 4 cm).
    Articolul 4311. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere provizorie
                             în scop de muncă străinilor care desfăşoară activități
                             didactice, activităţi în domeniile culturii, sănătății, sportului
    (1) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă li se acordă străinilor care desfăşoară activități didactice, activităţi în domeniul culturii, sănătății, sportului sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în instituţiile de profil din Republica Moldova dacă sînt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) beneficiarii solicitanți din domeniile culturii, sănătății, educaţiei, sportului şi științei sînt atestați în condiţiile legii;
    b) există acorduri bilaterale interinstituționale sau internaționale de primire în raport cu străinul invitat. 
    (2) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinul specificat la alin. (1) se acordă în baza următoarelor acte:
    a) demersul tipizat;
    b) proiectul contractului individual de muncă;
    c) avizul emis de autoritatea competentă în domeniile culturii, sănătății, educației, sportului și științei;
    d) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
    e) certificatul de cazier judiciar al străinului, tradus și legalizat sau apostilat;
    f) dovada spațiului de locuit în Republica Moldova; 
    g) o fotografie (3 cm x 4 cm).
    (3) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinul specificat la alin. (1) se acordă pe o perioadă de pînă la un an, cu posibilitatea prelungirii pe un nou termen.
    (4) Pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă al străinului specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant depune următoarele acte:
    a) demersul tipizat;
    b) o copie de pe contractul individual de muncă;
    c) avizul emis de autoritatea competentă în domeniile culturii, sănătății, educației, sportului și științei;
    d) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
    e) dovada spațiului de locuit în Republica Moldova;
    f) o fotografie (3 cm x 4 cm).
    Articolul 4312. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop
                             de muncă persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul unui
                             beneficiar solicitant cu activități în domeniul tehnologiei informaţiei
                             şi specialiştilor din domeniul tehnologiei informaţiei
    (1) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă se acordă pentru persoanele cu funcţii de conducere în cadrul unui beneficiar solicitant cu activități în domeniul tehnologiei informaţiei în baza următoarelor acte:
    a) demersul tipizat;
    b) avizul emis de autoritatea competentă în domeniul tehnologiei informaţiei;
    c) proiectul contractului individual de muncă al străinului, cu indicarea atribuțiilor și a remunerării lunare, care nu este mai mică decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune. Administratorul, conform actului de constituire, poate prezenta contractul de management sau contractul de mandat;
    d) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
    e) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova; 
    f) certificatul de cazier judiciar al străinului, tradus și legalizat sau apostilat;
    g) o fotografie (3 cm x 4 cm).
    (2) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă pentru străinul indicat la alin. (1) se acordă pentru o perioadă cumulativă de pînă la 4 ani, cu drept de prelungire, după caz, pe o nouă perioadă de 4 ani.
    (3) Pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă străinului specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant depune următoarele acte:
    a) demersul tipizat;
    b) o copie de pe contractul individual de muncă/contractul de management/contractul de mandat al străinului, cu indicarea atribuțiilor și a salariului lunar, care nu este mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
    c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
    d) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova;
    e) o fotografie (3 cm x 4 cm).
    (4) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinii specialiști în domeniul tehnologiei informaţiei se acordă în baza următoarelor acte:
    a) demersul tipizat;
    b) avizul emis de autoritatea competentă în domeniul tehnologiei informaţiei;
    c) proiectul contractului individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;  
    d) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
    e) dovada spaţiului de locuit în Republica Moldova;
    f) certificatul de cazier judiciar al străinului, tradus și legalizat sau apostilat;
    g) o fotografie (3 cm x 4 cm).
    (5) Dreptul de şedere provizorie pentru străinul specificat la alin. (4) se acordă pe o perioadă cumulativă de pînă la 2 ani, cu drept de prelungire, după caz, pe o nouă perioadă de pînă la 2 ani, care nu trebuie să depășească perioada indicată în contract.
    (6) Pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă străinului specificat la alin. (4), beneficiarul solicitant depune următoarele acte:
    a) demersul tipizat;
    b) o copie de pe contractul individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
    c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
    d) dovada spațiului de locuit în Republica Moldova;
    e) o fotografie (3 cm x 4 cm).
    Articolul 4313Acordarea și prelungirea dreptului de ședere provizorie în scop
                             de muncă străinilor angajați ai rezidenților zonelor economice libere
    (1) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinii angajați ai rezidenților zonelor economice libere se acordă în baza următoarelor acte:
    a) demersul tipizat;
    b) demersul administratorului principal al zonei economice libere;
    c) proiectul contractului individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune;
    d) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
    e) dovada spațiului de locuit în Republica Moldova; 
    f) certificatul de cazier judiciar al străinului, tradus și legalizat sau apostilat;
    g) o fotografie (3 cm x 4 cm).
    (2) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă pentru străinul specificat la alin. (1) se acordă pe o perioadă de un an sau pe o perioadă stabilită în contractul individual de muncă, cu posibilitatea prelungirii pe o perioadă cumulativă de pînă la 5 ani.
    (3) Pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă străinului specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant depune următoarele acte:
    a) demersul tipizat;
    b) demersul administratorului principal al zonei economice libere;
    c) o copie de pe contractul individual de muncă al străinului, cu indicarea salariului lunar, care nu trebuie să fie mai mic decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune; 
    d) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
    e) dovada spațiului de locuit în Republica Moldova;
    f) o fotografie (3 cm x 4 cm).
    Articolul 4314Dreptul de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova
                             și evidenţa lucrătorilor sezonieri în munci agricole şi a
                             lucrătorilor frontalieri
    (1) Lucrătorii sezonieri în munci agricole și lucrătorii frontalieri pot desfăşura activitate de muncă pe teritoriul Republicii Moldova fără a fi necesară obţinerea prealabilă de către beneficiarul solicitant a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă.
    (2) Lucrătorii sezonieri în munci agricole și lucrătorii frontalieri pot desfăşura activitate de muncă pe o perioadă de pînă la 9 luni calculate cumulativ pe parcursul oricărei perioade de 12 luni, în baza confirmării dreptului de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova.
    (3) Beneficiarul solicitant, în termen de pînă la 5 zile lucrătoare de la data începerii activității de muncă, depune la ghișeul unic următoarele acte:
    a) o declaraţie pe propria răspundere privind scopul şi durata aflării în ţară a lucrătorului respectiv;
    b) o copie de pe contractul individual de muncă; 
    c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
    d) o copie de pe viza de scurtă şedere, după caz;
    e) două fotografii (3 cm x 4 cm).
    (4) În temeiul declaraţiei depuse conform alin. (3), autoritatea competentă pentru străini emite, în termen de 10 zile lucrătoare, confirmarea dreptului de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova a lucrătorului respectiv.
    (5) Forma şi conţinutul declaraţiei prevăzute la alin. (3) se aprobă prin ordinul autorităţii competente pentru străini și se publică pe pagina web oficială a acesteia.
    (6) Autoritatea competentă pentru străini poate prelungi pe un nou termen dreptul de aflare temporară în Republica Moldova al categoriilor de străini menționate, în condițiile prevăzute la alin. (3).
    (7) Decizia privind refuzul acordării confirmării dreptului de aflare temporară se emite în condițiile prevăzute la art. 433.
    (8) Decizia privind refuzul acordării confirmării dreptului de aflare temporară se comunică în scris solicitantului beneficiar în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.
    (9) Decizia privind refuzul acordării confirmării dreptului de aflare poate fi contestată în instanţă de contencios administrativ. 
    Articolul 4315. Dreptul de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova
                             al specialiştilor străini în domeniul tehnologiei informaţiei 
    (1) Specialistul străin în domeniul tehnologiei informaţiei își poate desfăşura activitatea de muncă pe teritoriul Republicii Moldova pe o perioadă de pînă la 90 de zile calculate cumulativ pe parcursul oricărei perioade de 6 luni, în baza notificării autorității competente pentru străini de către beneficiarul solicitant. 
    (2) Beneficiarul solicitant, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în ţară a specialistului străin în domeniul tehnologiei informaţiei, depune la ghișeul unic următoarele acte:
    a) o declaraţie pe propria răspundere privind scopul şi durata aflării în ţară a străinului respectiv;
    b) avizul emis de autoritatea competentă în domeniul tehnologiei informaţiei;
    c) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
    d) o copie de pe contractul de prestare a serviciilor;
    e) o copie de pe viza de scurtă şedere, după caz;
    f) două fotografii (3 cm x 4 cm).
    Articolul 4316. Înregistrarea temporară și evidența lucrătorilor detașați
                             pe o perioadă de pînă la 90 de zile 
    (1) Lucrătorii detașați pe o perioadă cumulativă de cel mult 90 de zile calendaristice în decursul unui an calendaristic pot desfăşura activitate de muncă pe teritoriul Republicii Moldova fără a fi necesară obţinerea prealabilă de către beneficiarul solicitant a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă. 
    (2) Beneficiarul solicitant va prezenta autorității competente pentru străini o declaraţie pe propria răspundere privind scopul şi durata detaşării străinului, în cel mult 5 zile calendaristice de la data începerii activității străinului detașat în cadrul beneficiarului solicitant. Orice modificare a elementelor înscrise în declaraţie se comunică autorității competente pentru străini în cel mult 5 zile lucrătoare de la data efectuării acestora.
    (3) Declaraţia prevăzută la alin. (2) va fi însoţită de:
    a) o copie de pe actul de detaşare emis de întreprinderea nerezidentă și contrasemnat de beneficiarul solicitant;
    b) o copie de pe pagina cu date de identificare a pașaportului național al străinului;
    c) o fotografie (3 cm x 4 cm).
    [Capitolul IV1 introdus prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
Capitolul V
ACORDAREA DREPTULUI DE ŞEDERE
PERMANENTĂ
    Articolul 44. Dreptul de şedere permanentă
    Dreptul de şedere permanentă se acordă la cerere, în condiţiile prezentei legi, pe o perioadă nedeterminată, străinului titular al dreptului de şedere provizorie.
    Articolul 45. Acordarea şi încetarea dreptului de şedere permanentă
    (1) Dreptul de şedere permanentă în Republica Moldova poate fi acordat străinului titular al dreptului de şedere provizorie dacă întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) are drept de şedere provizorie legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova de cel puţin 3 ani - în cazul străinului căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova;
    b) are drept de şedere provizorie legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova de cel puţin 5 ani - în cazul străinului din alte categorii;
    c) face dovada faptului că deţine mijloace suficiente de întreţinere; excepţie fac străinii căsătoriţi cu cetăţeni ai Republicii Moldova;
    d) dispune de spaţiu de locuit;
    e) deține un certificat care îi atestă nivelul mediu de cunoaștere a limbii de stat sau un act de studii eliberat de o instituție de învățămînt cu predare în limba română, cu excepția beneficiarilor de pensii pentru limită de vîrstă;
    [Art.45 al.(1), lit.e) în redacția LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    f) îndeplineşte în continuare condiţiile de intrare în Republica Moldova prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), c), e), f) şi g);
    [Art.45 al.(1), lit.f) modificată prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    g) nu a intervenit, în perioada şederii în Republica Moldova, nici unul dintre motivele de nepermitere a intrării pe teritoriul Republicii Moldova prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c), d), e), g), h), i), j), k) și l);
    [Art.45 al.(1), lit.g) modificată prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    h) nu a avut în ultimii 3 ani antecedente penale.
    (2) Pentru străinii căsătoriţi cu cetăţeni ai Republicii Moldova, durata căsătoriei trebuie să fie în mod obligatoriu de cel puţin 3 ani, în caz contrar fiind aplicabile prevederile alin. (1) lit. b).
    (3) Străinilor a căror şedere este în interesul Republicii Moldova li se poate aproba acordarea dreptului de şedere permanentă fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1).
    (4) În cazul în care ambii părinţi sînt titulari ai dreptului de şedere permanentă, străinul minor obţine stabilirea domiciliului în Republica Moldova concomitent cu părinţii săi. Minorul este în drept să obţină stabilirea domiciliului în Republica Moldova şi în cazul în care numai unul dintre părinţi este titular al dreptului de şedere permanentă dacă se află la întreţinerea acestuia.
    (5) Dreptul de şedere permanentă se acordă şi străinilor care, conform legislaţiei în vigoare, beneficiază de dreptul la dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere şi întrunesc condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi h).
    [Art.45 al.(5) modificat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
   
(51) Dreptul de ședere permanentă se acordă cetățenilor străini și membrilor familiilor acestora în cazurile prevăzute la art. 17 alin. (11) și (31) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000.
    [Art.45 al.(51) introdus prin LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951; în vigoare 27.06.17]   
    (6) Sînt exceptaţi de la prevederile prezentului articol străinii înmatriculaţi la studii, persoanele cu funcţii de conducere din cadrul unei persoane juridice cu activități în domeniul tehnologiei informaţiei şi specialiștii în domeniul tehnologiei informaţiei, lucrătorii detașați, străinii angajaţi în proiecte investiţionale de importanţă naţională, lucrătorii rezidenților zonelor economice libere, străinii angajaţi în proiecte de asistenţă externă, străinii antrenați în activități umanitare și de voluntariat.
    [Art.45 al.(6) modificat prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    [Art.45 al.(6) modificat prin LP121 din 23.06.17, MO244-251/14.07.17 art.395; în vigoare 14.09.17]
    [Art.45 al.(6) modificat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    (7) Dreptul de şedere permanentă încetează sau se retrage:
    [Art.45 al.(7) modificat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    a) la cererea titularului;
    b) la plecarea străinului din ţară pentru a-şi stabili domiciliul pe teritoriul unui alt stat;
    c) în cazul absenţei străinului pe teritoriul Republicii Moldova în o perioadă mai mare de 12 luni consecutive;
    d) în cazul declarării străinului persoană indezirabilă;
    [Art.45 al.(7), lit.e) abrogată prin LP232 din 11.10.13, MO252-257/08.11.13 art.705]
  
  (71) Absenţa motivată a străinului de pe teritoriul Republicii Moldova pe o perioadă mai mare de 12 luni consecutive nu conduce automat la încetarea sau retragerea dreptului de şedere permanentă. În toate situaţiile, după 6 ani de absenţă de pe teritoriul Republicii Moldova, străinul îşi pierde dreptul de şedere permanentă.
    [Art.45 al.(71) introdus prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    (8) În cazul prevăzut la alin. (7) lit. c), străinul poate depune o nouă cerere de acordare a dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova, după o şedere provizorie legală şi continuă de 12 luni.
    (9) Dreptul de şedere permanentă poate fi anulat sau revocat în condiţiile prezentei legi.
    (10) Expirarea permisului de şedere permanentă nu determină în niciun caz  încetarea sau retragerea dreptului de şedere permanentă.
    [Art.45 al.(10) introdus prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    Articolul 46.  Condiţiile de depunere a cererii de acordare a dreptului
                           la şedere permanentă în Republica Moldova
    (1) Cererea de acordare a dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova se depune personal la autoritatea competentă pentru străini.
    (2) Cererea se scrie în limba de stat şi se însoţeşte de următoarele documente:
    a) certificatul de stare civilă;
    b) documentul valabil pentru trecerea frontierei de stat;
    c) actul ce confirmă deţinerea legală a spaţiului de locuit;
    d) actul ce confirmă mijloacele de întreţinere;
    e) cazierul judiciar sau un alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine;
    [Art.46 al.(2), lit.f) abrogată prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
  
  g) dovada asigurării medicale.
    (3) Autoritatea competentă pentru străini va emite, în termen de pînă la 90 de zile calendaristice din data înregistrării cererii,  o decizie privind acordarea sau refuzul acordării dreptului de şedere permanentă, care va fi consemnată în Sistemul informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei şi azilului.
    Articolul 47. Respingerea cererii de acordare a dreptului de şedere
                         permanentă în Republica Moldova
    (1) În cazul în care, după depunerea cererii de acordare a dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova, nu sînt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 46 alin.(1) şi (2), autoritatea competentă pentru străini respinge cererea.
    (2) Autoritatea competentă pentru străini comunică solicitantului în scris, în termen de 10 zile lucrătoare, decizia de respingere a cererii de acordare a dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova, precum şi motivele care au stat la baza deciziei.
    (3) Decizia de respingere a cererii de acordare a dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova poate fi contestată în instanţă de contencios administrativ.
    (4) Străinilor cărora li s-a respins cererea de acordare a dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova li se poate acorda, la cerere, drept de şedere provizorie conform situaţiei anterioare depunerii cererii de acordare a dreptului de şedere permanentă, cu îndeplinirea condiţiilor legale în acest sens.
    (5) Cererea repetată privind acordarea dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova poate fi depusă după înlăturarea motivelor care au condus la respingerea ei.
Capitolul VI
ANULAREA ŞI REVOCAREA DREPTULUI
DE ŞEDERE
ÎN REPUBLICA MOLDOVA
    Articolul 48. Anularea dreptului de şedere
    Autoritatea competentă pentru străini poate anula, prin decizie motivată, dreptul de şedere în Republica Moldova, acordat sau prelungit în condiţiile prezentei legi, dacă:
    a) se constată ulterior că, la data acordării sau prelungirii dreptului de şedere, străinul nu îndeplinea condiţiile prevăzute de prezenta lege;
    b) se stabileşte că unele acte care au stat la baza acordării dreptului de şedere sînt falsificate;
    c) se constată că dreptul de şedere a fost obţinut în baza unei căsătorii fictive.
    [Art.48 lit.c) introdusă prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    Articolul 49.  Revocarea dreptului de şedere
    Autoritatea competentă pentru străini poate revoca, prin decizie motivată, dreptul de şedere provizorie în Republica Moldova dacă:
    a) în urma verificărilor efectuate de structura specializată a autorităţii competente pentru străini sau a sesizărilor primite de la alte autorităţi abilitate, potrivit legii, se constată că străinul nu mai întruneşte condiţiile de prelungire a dreptului de şedere ori nu mai respectă scopul pentru care i s-a acordat acest drept;
    b) se constată că străinul a încălcat reglementările vamale sau reglementările privind frontiera de stat;
    c) străinul sau persoana juridică solicită acest lucru;
    [Art.48 lit.c) introdusă prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
   
d) străinul a fost îndepărtat anterior de pe teritoriul Republicii Moldova şi a reintrat sub o altă identitate în perioada de interdicţie.
    [Art.48 lit.d) introdusă prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
   
Articolul 50. Aducerea la cunoştinţă străinului a deciziei  privind
                         anularea sau revocarea dreptului de şedere
    Decizia privind anularea sau revocarea dreptului de şedere se aduce în scris la cunoştinţă străinului care se află pe teritoriul Republicii Moldova de către autoritatea competentă pentru străini, în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere. Decizia poate fi contestată în instanţă de  contencios administrativ.
Capitolul VII
REGIMUL ÎNDEPĂRTĂRII STRĂINILOR
DE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
    Articolul 51. Returnarea străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova
    Împotriva străinilor care au intrat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, a căror şedere pe acest teritoriu a devenit ilegală, a căror viză sau al căror drept de şedere a fost anulat sau revocat, cărora li s-a refuzat prelungirea dreptului de şedere provizorie, al căror drept de şedere permanentă a încetat, a căror cerere privind recunoaşterea statutului de apatrid a fost respinsă, a fost încetată procedura respectivă sau al căror statut de apatrid a fost anulat, precum şi împotriva foştilor solicitanţi de azil, autoritatea competentă pentru străini dispune măsura returnării de pe teritoriul Republicii Moldova şi aplică interdicţia intrării în Republica Moldova pentru o perioadă determinată conform art. 10.
    [Art.51 modificat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    [Art.51 modificat prin LP232 din 11.10.13, MO252-257/08.11.13 art.705]
    [Art.51 modificat prin LP284 din 28.12.11, MO30-33/10.02.12 art.93]
   
Articolul 52. Decizia de returnare
    (1) Decizia de returnare este un act administrativ al autorităţii competente pentru străini prin care şederea unui străin este declarată ca fiind ilegală şi care obligă străinii indicaţi la art. 51 să părăsească teritoriul Republicii Moldova într-un anumit termen, după cum urmează:
    a) în maximum 15 zile calendaristice– străinul căruia i s-a anulat viza sau a cărui şedere a devenit ilegală;
    [Art.52 al.(1), lit.a) modificată prin LP232 din 11.10.13, MO252-257/08.11.13 art.705]
   
b) în 30 de zile calendaristice – străinul căruia i s-a refuzat prelungirea dreptului de şedere ori căruia acest drept a fost anulat sau revocat, precum şi străinul care solicită emiterea unei decizii de returnare înainte de a fi depistat în situaţie de şedere ilegală;
     [Art.52 al.(1), lit.b) modificată prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
  
  c) în 3 luni - străinul care trebuie să lichideze o investiţie;
    d) în 15 zile calendaristice – foştii solicitanţi de azil, solicitanţii statutului de apatrid sau străinii al căror statut de apatrid a fost anulat.
    [Art.52 al.(1), lit.d) modificată prin LP284 din 28.12.11, MO30-33/10.02.12 art.93]
   
(2) Termenele prevăzute la alin. (1) se calculează de la data la care străinului i s-a adus la cunoştinţă decizia de returnare, în condiţiile prezentei legi.
    (3) În situaţii temeinic justificate, ţinînd cont de circumstanţele specifice ale fiecărui caz în parte, cum ar fi durata şederii legale, existenţa copiilor care frecventează şcoala şi existenţa altor legături familiale, termenul acordat potrivit alin. (1) poate fi prelungit, la cerere, cu pînă la 30 de zile. Decizia privind prelungirea termenului de părăsire a teritoriului Republicii Moldova sau privind refuzul prelungirii acestui termen se comunică în scris străinului. Decizia de refuz poate fi atacată în instanţa de judecată în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării.
    [Art.52 al.(3) introdus prin LP232 din 11.10.13, MO252-257/08.11.13 art.705]
   
(4) În privinţa străinilor care nu au executat decizia de returnare, care au trecut sau au încercat sa treacă ilegal frontiera de stat, care au intrat în ţară în perioada de interdicţie dispusă anterior, a căror identitate nu a putut fi stabilită, autoritatea competentă pentru străini va emite decizia de returnare sub escortă, care va fi însoţită, după caz, de luarea în custodie publică în condiţiile prevăzute la art. 64.
    [Art.52 al.(4) modificat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    [Art.52 al.(4) introdus prin LP232 din 11.10.13, MO252-257/08.11.13 art.705]
   
Articolul 53. Aducerea la cunoştinţă străinului a deciziei de returnare
    (1) Decizia de returnare se aduce la cunoştinţă străinului de către autoritatea competentă pentru străini.
    (2) Decizia de returnare se redactează în două exemplare, în limba de stat şi într-o limbă de circulaţie internaţională, şi va conţine motivele de fapt și de drept, precum şi informaţiile privind căile de atac posibile. La cererea străinului, autoritatea competentă pentru străini comunică principalele elemente ale deciziei într-o limbă pe care străinul o înţelege sau se presupune în mod rezonabil că o înţelege.
    [Art.53 al.(2) în redacția LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
  
  (3) Dacă străinul este prezent, un exemplar al deciziei de returnare i se înmînează lui contra semnătură pe exemplarul care rămîne la autoritatea competentă pentru străini.
    (4) Dacă străinul nu este prezent, comunicarea se face:
    a) prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa declarată de străin ca loc al său de trai;
    b) prin afişare la sediul autorităţii competente pentru străini, în cazul în care nu se cunoaşte adresa la care locuieşte străinul.
    Articolul 54. Contestarea deciziei de returnare
    (1) Decizia de returnare poate fi atacată în instanţa de judecată în a cărei rază de competenţă se află subdiviziunea teritorială a autorităţii competente pentru străini care a emis decizia de returnare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării. Instanţa de judecată este obligată să soluţioneze cererea în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii. Decizia primei instanţe este executorie, însă poate fi contestată cu recurs în instanţa de apel.
    (2) Exercitarea căii de atac prevăzute la alin. (1) are efect suspensiv de executare a deciziei de returnare, cu excepţia cazului în care decizia de returnare este emisă la solicitarea străinului.
    (3) Contestarea deciziei de returnare, formulată de către străinul luat în custodie publică, se face la instanţa în a cărei rază de competenţă se află Centrul de plasament temporar al străinilor şi nu suspendă măsura luării în custodie publică.
    [Art.54 în redacția LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
   
Articolul 55. Declararea străinului persoană indezirabilă
    (1) Declararea străinului persoană indezirabilă este o măsură asigurătorie de autoritate, dispusă împotriva unui străin care a desfăşurat, desfăşoară ori în a cărui privinţă există indicii temeinice că intenţionează să desfăşoare activităţi de natură să pună în pericol securitatea naţională sau ordinea publică.
    (2) Măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de autoritatea competentă pentru străini din oficiu sau la propunerea unor alte autorităţi cu competenţe în domeniul ordinii publice şi al securităţii naţionale care deţin date sau indicii temeinice în sensul celor indicate la alin. (1).
    (3) Autoritatea competentă pentru străini emite o decizie motivată privind declararea străinului persoană indezirabilă după ce s-a constatat că este ca atare. Atunci cînd decizia privind declararea străinului persoană indezirabilă se întemeiază pe raţiune de securitate naţională, în decizie nu vor fi menţionate motivele care stau la baza ei.
    (4) Dreptul de şedere al străinului încetează de drept la data emiterii deciziei privind declararea sa persoană indezirabilă.
    (5) Perioada pentru care un străin poate fi declarat persoană indezirabilă este de la 5 la 15 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului cu o nouă perioadă cuprinsă între aceste limite, în cazul în care se constată că motivele care au determinat luarea acestei măsuri nu au încetat.
    (6) Măsura declarării străinului persoană indezirabilă se consemnează în Sistemul informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei şi azilului.
   
Articolul 56. Aducerea la cunoştinţă străinului a deciziei privind
                         declararea sa persoană  indezirabilă
    (1) Decizia privind declararea străinului persoană indezirabilă se aduce la cunoştinţă acestuia de către autoritatea competentă pentru străini, în condiţiile art. 53.
    (2) Comunicarea datelor şi a informaţiilor care constituie motivele deciziei privind declararea străinului persoană indezirabilă se poate face, pentru raţiuni de securitate naţională,  numai în condiţiile stabilite şi numai către destinatarii prevăzuţi în mod expres de actele normative care reglementează regimul activităţilor referitoare la securitatea naţională şi la protejarea secretului de stat. Astfel de date şi informaţii nu pot fi sub nici o formă, direct sau indirect, aduse la cunoştinţă străinului declarat persoană indezirabilă, inclusiv în cadrul examinării în instanţă de judecată a contestării deciziei privind declararea străinului persoană indezirabilă.
    Articolul 57. Contestarea deciziei privind declararea străinului
                          persoană indezirabilă
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării, decizia privind declararea străinului persoană indezirabilă poate fi atacată de acesta în instanţă de judecată.
    (2) Exercitarea căii de atac prevăzută la alin. (1) nu are efect suspensiv de executare a deciziei privind declararea străinului persoană indezirabilă. În cazuri bine justificate şi pentru a se preveni producerea de pagube iminente, reclamantul poate cere instanţei de judecată să dispună suspendarea executării deciziei pînă la soluţionarea acţiunii. Instanţa de judecată va examina de urgenţă cererea de suspendare, hotărîrea pronunţată în acest caz fiind executorie de drept.
    (3) Cauza privind contestarea deciziei de declarare a străinului persoană indezirabilă se examinează în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii. Decizia primei instanţe este definitivă şi executorie, însă poate fi contestată cu recurs în instanţa de apel.
    [Art.57 al.(3) introdus prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
   
Articolul 58.  Îndepărtarea sub escortă a străinului
    (1) Îndepărtarea sub escortă a străinului presupune însoţirea acestuia de către personalul specializat al autorităţii competente pentru străini pînă la punctul de trecere a frontierei de stat deschis traficului internaţional ori pînă în ţara de origine, de tranzit sau de destinaţie. Îndepărtarea sub escortă se aplică străinilor:
    a) care nu au părăsit voluntar teritoriul Republicii Moldova la expirarea termenului acordat prin decizia de returnare prevăzut la art. 52 alin. (1);
    b) care au trecut sau care au încercat să treacă ilegal frontiera de stat ori a căror identitate nu a putut fi stabilită;
    c) care au intrat în Republica Moldova în perioada de interdicţie dispusă anterior;
    d) care au fost declaraţi indezirabili;
    e) împotriva cărora a fost dispusă expulzarea;
    f) care prezintă un risc de sustragere de la procedura de îndepărtare.
    [Art.58 al.(1), lit.f) introdusă prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
   
(11) Pe timpul îndepărtării sub escortă pot fi utilizate procedee şi mijloace speciale, în condiţiile legislației în vigoare, numai în cazurile în care acestea sînt necesare pentru protejarea vieţii sau integrităţii fizice a personalului din escortă, a străinului ori a altor persoane, pentru împiedicarea producerii de pagube materiale sau pentru îndeplinirea obiectivului îndepărtării sub escortă. Măsurile se aplică cu respectarea demnităţii străinului, gradual şi proporţional cu starea de pericol ce trebuie înlăturată.
     [Art.58 al.(11) introdus prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
   
(2) Dacă străinul posedă document de identitate valabil pentru trecerea frontierei de stat şi mijloace financiare şi dacă nu este necesară efectuarea unor alte formalităţi, măsura prevăzută la alin. (1) va fi pusă în aplicare în 24 de ore.
    (3) Dacă măsura returnării nu poate fi aplicată în termenul indicat la alin. (2), străinul este luat în custodie publică sau i se poate acorda tolerarea rămînerii pe teritoriul Republicii Moldova.
    (4) Pentru străinii care nu posedă documente de identitate valabile de trecere a frontierei de stat vor fi solicitate documente de călătorie de la misiunile diplomatice sau de la oficiile consulare acreditate în Republica Moldova ale statelor ai căror cetăţeni sînt.
    (5) Pentru străinii proveniţi din state care nu au misiuni diplomatice sau oficii consulare în Republica Moldova vor fi solicitate documente de călătorie din ţara de origine prin intermediul organului abilitat în domeniul afacerilor externe.
    (6) În situaţia în care documentul de călătorie valabil nu poate fi obţinut în condiţiile alin. (4) şi (5), autoritatea competentă pentru străini va elibera un titlu de călătorie pentru străinii cu ședere ilegală pe teritoriul Republicii Moldova. Forma şi conţinutul titlului de călătorie se stabilesc şi se aprobă de Guvern.
    [Art.58 al.(6) introdus prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    [Art.58 în redacţia LP232 din 11.10.13, MO252-257/08.11.13 art.705]
  
  Articolul 581. Riscul sustragerii
    Riscul sustragerii unui străin este motivat dacă: 
    a) acesta a trecut sau a încercat să treacă ilegal frontiera de stat;
    b) acesta nu a respectat obligaţia de a se prezenta periodic la subdiviziunea autorităţii competente pentru străini care a impus măsura respectivă sau a părăsit raza de competenţă teritorială a acesteia;
    c) acesta nu face dovada unui spaţiu de locuit pe teritoriul Republicii Moldova;
    d) acesta nu poate face dovada identităţii sale;
    e) există alte motive obiective determinate de comportamentul acestuia.
    [Art.581 introdus prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
   
Articolul 59. Îndepărtarea în baza acordurilor de readmisie
    (1) Străinii prevăzuţi la art. 51 pot fi îndepărtaţi şi în baza acordurilor de readmisie încheiate de Republica Moldova cu alte state, în condiţiile stipulate în aceste acorduri.
    (2) La cererea statului care a încheiat acord de readmisie cu Republica Moldova, se poate permite tranzitarea teritoriului Republicii Moldova de către străinul care face obiectul unei proceduri de readmisie către un stat terţ, cu condiţia escortării şi a prezentării garanţiilor că acesta îşi poate continua călătoria şi că poate intra în statul de destinaţie.
    Articolul 60. Interzicerea îndepărtării
    (1) Îndepărtarea este interzisă dacă:
    a) străinul este minor, iar părinţii au drept de şedere în Republica Moldova;
    b) străinul este căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova şi căsătoria nu este fictivă;
    c) străinul este căsătorit cu un alt străin cu drept de şedere permanentă în Republica Moldova și căsătoria nu este fictivă;
    d)  străinul are copii minori ori copii inapţi de muncă, comuni cu cetăţeni ai Republicii Moldova, dacă minorul se află în întreţinerea acestuia sau dacă există obligaţia plăţii pensiei alimentare, obligaţie pe care străinul o îndeplineşte cu regularitate;
    e) există temeri justificate că viaţa străinului este pusă în pericol sau că acesta va fi supus la torturi, tratamente inumane ori degradante în statul în care urmează să fie returnat;
    f)  străinul se află în situaţia prevăzută la art. 68 alin. (1) lit. e), cu excepţia cazului în care nu i s-a prelungit perioada pentru care i s-a acordat tolerarea rămînerii pe teritoriul Republicii Moldova în condiţiile art. 69 alin. (5);
    g) străinul beneficiază de dreptul la dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere.
    [Art.60 al.(1) în redacția prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
   
(2) Îndepărtarea străinului nu este permisă dacă aceasta este interzisă prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    [Art.60 al.(2) în redacția prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
  
  (3) Persoanelor prevăzute la alin. (1) li se poate acorda sau, după caz, prelungi dreptul de şedere în Republica Moldova de către autoritatea competentă pentru străini pentru unul dintre scopurile şi în condiţiile indicate la cap. IV şi V. Persoanelor specificate la alin. (1) lit. f) li se poate acorda drept de şedere permanentă în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3).
    [Art.60 al.(3) modificat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
  
  (4) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), c) şi e) şi alin. (3) străinii care prezintă pericol pentru ordinea publică, securitatea naţională ori care suferă de boli ce ameninţă sănătatea publică şi refuză să urmeze tratamentul stabilit de autorităţile medicale.
    [Art.60 al.(4) modificat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
   
Articolul 601. Suspendarea îndepărtării
    (1) Punerea în executare a măsurii îndepărtării se suspendă în cazul în care străinul:
    a) este părintele unui minor care urmează cursurile unei instituţii de învăţămînt de stat ori private, acreditate potrivit legii – pînă la finalizarea anului şcolar;
    b) este căsătorit cu un străin care are permisiunea de a rămîne pe teritoriul Republicii Moldova, acordată în condiţiile prezentei legi sau de către instanţa de judecată – pînă la data la care încetează permisiunea;
    c) se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) – pînă la data la care încetează motivele nepermiterii ieşirii din Republica Moldova;
    d) are o stare de sănătate care face imposibilă punerea în executare a măsurii îndepărtării – pînă la ameliorarea acesteia.
    (2) Persoanelor prevăzute la alin. (1) li se poate acorda tolerarea rămînerii pe teritoriul Republicii Moldova.
    (3) Străinul va fi informat în scris despre suspendarea îndepărtării şi acordarea tolerării rămînerii pe teritoriul Republicii Moldova.
    (4) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) străinii care prezintă un pericol pentru ordinea publică, securitatea naţională ori care suferă de o boală ce ameninţă sănătatea publică şi refuză să se supună măsurilor stabilite de către autorităţile medicale.
    [Art.601 introdus prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
   
Articolul 61. Reîntoarcerea voluntară asistată
    (1) Străinii aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova pot solicita sprijinul autorităţii competente pentru străini în vederea reîntoarcerii în ţara de origine sau într-o altă ţară dacă nu dispun de mijloace financiare şi întrunesc criteriile stabilite.
    [Art.61 al.(1) modificat prin LP232 din 11.10.13, MO252-257/08.11.13 art.705]
 
   (2) Autoritatea competentă pentru străini, în comun cu organizaţii naţionale şi internaţionale cu atribuţii în domeniu, va desfăşura programe comune pentru identificarea modalităţilor concrete de sprijinire a străinilor menţionaţi la alin. (1) în vederea reîntoarcerii lor în ţările de origine, precum şi a resurselor financiare necesare în acest sens.
    (3) Străinii prevăzuţi la alin. (1) pot beneficia în mod individual o singură dată de sprijinul acordat de autoritatea competentă pentru străini, prin intermediul programelor menţionate la alin. (2), pentru reîntoarcere în ţara de origine.
    Articolul 62.  Expulzarea
    (1) Împotriva străinului care a săvîrşit o contravenţie sau o infracţiune pe teritoriul Republicii Moldova poate fi dispusă măsura expulzării în condiţiile prevăzute de Codul penal şi de Codul contravenţional.
    (2) Dreptul de şedere al străinului încetează de drept la data la care a fost dispusă măsura expulzării.
    (3) Instanţa de judecată poate dispune ca, pînă la efectuarea expulzării, străinul să fie luat în custodie publică.
    (4) Dacă străinul nu posedă document de identitate pentru trecerea frontierei de stat sau mijloace financiare suficiente, autoritatea competentă pentru străini procedează conform art. 58 alin. (4), (5) și (6).
    [Art.62 al.(4) modificat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    (5) Procedurile detaliate referitoare la expulzarea străinilor vor fi stabilite prin hotărîre de Guvern.
    Articolul 63. Interzicerea expulzării
    (1) Străinul nu poate fi expulzat într-un stat dacă există temeri justificate că acolo viaţa îi va fi pusă în pericol ori că va fi supus la torturi, tratamente inumane sau degradante.
    (11) Apatrizii aflaţi legal pe teritoriul Republicii Moldova nu pot fi expulzaţi, cu excepţia cazului în care există motive de securitate naţională sau de ordine publică. Măsura expulzării poate fi dispusă numai de instanţa de judecată.
    [Art.63 al.(11) introdus prin LP284 din 28.12.11, MO30-33/10.02.12 art.93]
  
 
(2) Măsura expulzării nu se dispune, iar în cazul în care a fost dispusă nu poate fi executată, dacă străinul se află în una din situaţiile menţionate la art. 12 alin. (1).
    (3) Interdicţia de expulzare durează pînă la dispariţia motivelor pe care a fost întemeiată.
    (4) Străinul care se află în una din situaţiile prevăzute în alin. (1) şi (2) poate fi expulzat pentru motive de securitate naţională sau de ordine publică.
    (5) Constatarea situaţiilor indicate la alin.(1) şi (2) este de competenţa instanţei de judecată, în urma comunicării efectuate de autoritatea competentă pentru străini.
    Articolul 64. Luarea în custodie publică
    (1) Luarea în custodie publică este o măsură de restrîngere a libertăţii de mişcare, dispusă de instanţa de judecată împotriva străinului care nu a executat decizia de returnare sau care nu a putut fi returnat în termenul prevăzut de legislaţie, care a trecut sau care a încercat sa treacă ilegal frontiera de stat, care a intrat în ţară în perioada de interdicţie dispusă anterior, a cărui identitate nu a putut fi stabilită, care a fost declarat indezirabil, împotriva căruia a fost dispusă expulzarea sau dacă există riscul sustragerii acestuia.
    [Art.64 al.(1) modificat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    [Art.64 al.(1) în redacţia LP232 din 11.10.13, MO252-257/08.11.13 art.705]
  
  (2) În cazul străinului împotriva căruia s-a dispus măsura returnării sau care a fost declarat persoană indezirabilă, luarea în custodie publică se dispune de către instanţa de judecată pe o perioadă de pînă la 6 luni, la solicitarea motivată a autorităţii competente pentru străini.
    [Art.64 al.(2) în redacția LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
  
  (3) În cazul străinului împotriva căruia s-a dispus măsura expulzării, instanţa de judecată poate dispune ca, pînă la efectuarea expulzării de către autoritatea competentă pentru străini, acesta să fie luat în custodie publică.
    (31) Instanţa de judecată va examina solicitarea autorităţii competente pentru străini privind luarea în custodie publică a străinului în aceeaşi zi în care a fost depusă solicitarea.
    [Art.64 al.(31) introdus prin LP232 din 11.10.13, MO252-257/08.11.13 art.705]
    [Art.64 al.(4) abrogat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    (5) Prelungirea duratei de luare în custodie publică a străinilor prevăzuţi la alin. (2) şi (3), care nu au putut fi îndepărtaţi de pe teritoriul Republicii Moldova în termenul stabilit, se dispune de către instanţa de judecată la solicitarea motivată a autorităţii competente pentru străini.
    [Art.64 al.(5) în redacția LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
  
  (6) Perioada maximă de luare în custodie publică a străinului împotriva căruia s-a dispus măsura returnării nu poate depăşi 6 luni, iar în cazul străinului care a fost declarat indezirabil, perioada maximă de luare în custodie publică nu poate depăşi 12 luni.
    [Art.64 al.(6) modificat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
   
(7) Străinul împotriva căruia s-a dispus măsura returnării poate depune plîngere împotriva măsurilor de luare în custodie publică în instanţă de judecată, care este obligată să o examineze în 5 zile lucrătoare din data primirii. Depunerea plîngerii nu suspendă executarea măsurii de luare în custodie publică.
    (8) Străinii luaţi în custodie publică, precum şi cei returnaţi sînt supuşi, în 24 de ore,  înregistrării dactiloscopice şi sînt fotografiaţi.
    (9) Pentru părăsirea neautorizată a Centrului de plasament temporar al străinilor în timpul aflării în custodie publică sau în timpul escortării în/din Centru, străinul poartă răspundere contravenţională.
    [Art.64 al.(9) introdus prin LP232 din 11.10.13, MO252-257/08.11.13 art.705]
   
Articolul 641. Luarea în custodie publică a minorilor şi a familiilor
    (1) Minorii neînsoţiţi şi familiile cu minori sînt luaţi în custodie publică numai în ultimă instanţă şi pentru o perioadă cît mai scurtă.
    (2) Interesul superior al copilului reprezintă un considerent primordial în contextul luării în custodie publică a minorilor.
    (3) Minorii luaţi în custodie publică au dreptul la educaţie, la programe educative, luînd în consideraţie necesităţile etnice, culturale, religioase ale acestora, precum şi vîrsta şi starea sănătăţii lor.
    (4) Familiile luate în custodie publică beneficiază de cazare separată, care să le asigure un nivel corespunzător de intimitate.
    [Art.641 introdus prin 
LP232 din 11.10.13, MO252-257/08.11.13 art.705]
   
Articolul 642. Eliberarea străinului din custodie publică
    Străinul este eliberat din custodie publică, în baza unei decizii a autorităţii pentru străini, în următoarele cazuri:
    a) a expirat termenul de luare în custodie publică;
    b) a dispărut motivul care a stat la baza emiterii hotărîrii de luare în custodie publică.
    [Art.642 introdus prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
   
Articolul 65. Centrul de plasament temporar al străinilor
    (1) Străinii luaţi în custodie publică vor fi plasaţi în Centrul de plasament temporar al străinilor, denumit în continuare Centru.
    (2) Centrul este o structură specializată, administrată de autoritatea competentă pentru străini, destinată cazării temporare a străinilor declaraţi indezirabili sau împotriva cărora s-a dispus măsura returnării ori expulzării şi care au fost luaţi în custodie publică.
    (3) Organizarea, funcţionarea şi asigurarea tehnico-materială a Centrului se reglementează prin hotărîre de Guvern.
    Articolul 66.  Drepturile şi obligaţiile străinilor cazaţi în Centru
    (1) Străinii cazaţi în Centru beneficiază de drepturile prevăzute de lege, precum şi de drepturile stipulate în tratatele internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte.
    (2) Străinii cazaţi în Centru au dreptul la asistenţă juridică, medicală, socială şi la respectarea opiniei şi a specificului propriu în materie religioasă, filozofică şi culturală.
    (3) Străinii cazaţi în Centru au dreptul să fie informaţi în scris, imediat după cazare, în limba pe care o vorbesc sau într-o limbă înţeleasă, despre motivele principale care au condus la luarea măsurii, despre drepturile şi obligaţiile pe care le au în timpul şederii în Centru.
    (4) Pe întreaga perioadă a şederii în Centru, străinilor li se va asigura posibilitatea comunicării cu reprezentanţii diplomatici şi consulari ai statului de provenienţă.
    (5) Străinii cazaţi în Centru vor fi trataţi fără discriminare pe motiv de rasă, sex, vîrstă, cultură, naţionalitate, religie sau apartenenţă la un anumit grup social.
    (6) Pe durata cazării, străinii sînt obligaţi să respecte regulile, programul zilnic şi ordinea interioară stabilită prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului.
   
Articolul 661. Sancţiunile disciplinare aplicate străinilor plasaţi
                           în Centru
    (1) Străinilor plasaţi în Centru şi care au comis abateri disciplinare le pot fi aplicate următoarele sancţiuni:
    a) avertisment;
    b) suspendarea dreptului de a primi colete, pachete cu provizii şi banderole, cu excepţia bunurilor necesare pentru igiena individuală şi asistenţa medicală, pe un termen de cel mult 10 zile calendaristice;
    c) suspendarea dreptului de a avea întrevederi, pe un termen de cel mult 10 zile calendaristice;
    d) izolarea disciplinară, pe un termen de cel mult 24 de ore.
    (2) Aplicarea sancţiunilor disciplinare nu poate îngrădi dreptul la apărare, dreptul de petiţionare, dreptul la corespondenţă, dreptul la asistenţă medicală, dreptul la hrană, îmbrăcăminte şi condiţii minime de cazare şi dreptul la plimbare zilnică.
    (3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) nu se aplică femeilor gravide, celor cu copii sugari, nici copiilor.
    (4) La constatarea unei forme de nerespectare a regulilor interne, a dispoziţiilor personalului Centrului emise în exerciţiul funcţiunii ori de manifestare violentă, individuală sau în grup, străinului i se poate aplica izolarea disciplinară gradual şi proporţional cu gravitatea faptei.
    (5) Durata izolării disciplinare este de 3 ore şi se dispune de către şeful Centrului. În cazul în care comportamentul străinului face imposibilă integrarea sa în grup, durata de izolare poate fi prelungită de către conducătorul autorităţii competente pentru străini sau de către înlocuitorul legal al acestuia pînă la 24 de ore.
    (6) Conducătorul autorităţii competente pentru străini sau înlocuitorul legal al acestuia poate decide izolarea disciplinară imediată pentru o perioadă de 24 de ore în cazul:
    a) ameninţării aduse integrităţii fizice ori al acţiunilor de vătămare corporală a personalului Centrului, a altor persoane, ori în cazul distrugerii sau degradării bunurilor Centrului;
    b) provocării în mod intenţionat a unui prejudiciu material;
    c) savîrşirii măsurilor/acţiunilor de evadare sau facilitării evadării unei alte persoane din Centru;
    d) deţinerii sau folosirii ustensilelor, instrumentelor sau a altor obiecte ascuţite, penetrante, contondente ce pot provoca răni, pot ucide sau pot să prezinte o  ameninţare gravă pentru integritatea corporală a personalului Centrului sau a  altor persoane.
    (7) Sancţiunile disciplinare se aplică printr-un ordin scris. Ordinele de aplicare a sancţiunilor disciplinare se anexează la dosarele persoanelor plasate în Centru.
    [Art.661 introdus prin LP232 din 11.10.13, MO252-257/08.11.13 art.705]
   
Articolul 67. Tolerarea rămînerii pe teritoriul Republicii Moldova
    (1) Tolerarea rămînerii pe teritoriul Republicii Moldova, denumită în continuare tolerare, reprezintă permisiunea, acordată de autoritatea competentă pentru străini, de a rămîne pe teritoriul ţării străinilor care nu au drept de şedere şi care, din motive obiective, nu pot părăsi teritoriul Republicii Moldova.
    (2) Prin motive obiective, în sensul prezentei legi, se înţeleg împrejurările independente de voinţa străinului, imprevizibile, care nu pot fi înlăturate şi din a căror cauză străinul nu poate părăsi teritoriul Republicii Moldova.
    Articolul 68.  Categoriile de străini care pot beneficia de acordarea
                           tolerării
    (1) De acordarea tolerării pot beneficia:
    a) străinii împotriva cărora s-a dispus măsura luării în custodie publică şi care nu au putut fi returnaţi în termen de 6 luni;
    b) străinii care se află în situaţiile menţionate la art. 12 alin. (1) şi care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru acordarea unui drept de şedere;
    c) străinii cărora li s-a respins prin hotărîre judecătorească irevocabilă cererea de acordare a unei forme de protecţie, în conformitate cu prevederile legale, şi care, din motive obiective, nu au părăsit teritoriul Republicii Moldova în termenul stabilit de lege;
    d) străinii a căror prezenţă temporară pe teritoriul Republicii Moldova este cerută de interese publice;
    e) străinii care sînt sau care au fost victime ale traficului de fiinţe umane, pe perioada de reflecţie.
    [Art.68 al.(1), lit.e) modificată prin LP236 din 26.10.12, MO263-269/21.12.12 art.849]
   
f) străinii în privinţa cărora s-a dispus suspendarea executării măsurii de îndepărtare de pe teritoriul Republicii Moldova.
    [Art.68 al.(1), lit.f) introdusă prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
 
   (2) Tolerarea nu se acordă străinilor declaraţi indezirabili sau împotriva cărora s-a dispus măsura expulzării.
    Articolul 69.  Regimul tolerării
    (1) Tolerarea se acordă pentru o perioadă de pînă la 6 luni care poate fi prelungită cu noi perioade de pînă la 6 luni, pînă la dispariţia cauzelor.
    (2) Tolerarea nu anulează obligaţia străinilor de a părăsi Republica Moldova la încetarea motivelor pentru care a fost acordată.
    (3) Tolerarea încetează în următoarele situaţii:
    a) prin acordarea ori prelungirea unui drept de şedere străinului în condiţiile prezentei legi;
    b) în cazul acordării străinului a permisiunii de a rămîne pe teritoriul Republicii Moldova conform prevederilor Legii nr. 270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova;
    c) în momentul părăsirii teritoriului Republicii Moldova de către străin.
    [Art.68 al.(3) în redacția LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
  
  (4) La încetarea motivelor care au stat la baza acordării tolerării, străinul va fi îndepărtat imediat de pe teritoriul Republicii Moldova, fără notificare prealabilă.
    (5) În cazul persoanelor specificate la art. 68 alin. (1) lit. e), la solicitarea organului de urmărire penală, autoritatea competentă pentru străini poate anula tolerarea dacă se stabileşte că străinul a reluat  din proprie iniţiativă şi întreţine în mod activ legătura cu persoanele suspectate de comiterea infracţiunii a cărei victimă este sau că prezintă pericol pentru securitatea naţională şi/sau pentru ordinea publică.
    [Art.69 al.(5) în redacţia LP236 din 26.10.12, MO263-269/21.12.12 art.849]
  
  (6) Străinul este obligat să se prezinte, lunar sau ori de cîte ori este chemat, la autoritatea competentă pentru străini şi să anunţe despre orice schimbare a reşedinţei.
    (7) Tolerarea are valabilitate teritorială limitată la raza de reşedinţă a străinului, iar orice deplasare în afara acesteia este permisă numai cu aprobarea prealabilă a autorităţii competente pentru străini.
    (8) În cazul nerespectării obligaţiilor menţionate la alin. (6) şi (7) poate fi dispusă măsura luării în custodie publică a străinului pe o perioadă de cel mult 6 luni. În termenul respectiv nu se va include perioada de custodie publică dispusă anterior, dacă o astfel de măsură a fost aplicată.
    [Art.68 al.(8) modificat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
  
  Articolul 70. Autoritatea competentă pentru străini
    (1) Activitatea autorităţii competente pentru străini este un serviciu public şi se desfăşoară în interesul persoanei, al comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv în baza şi în vederea executării legii.
    (2) În exercitarea atribuţiilor, autoritatea competentă  pentru străini cooperează cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu organizaţii neguvernamentale şi cu organizaţii internaţionale.
    (3) Structura organizatorică şi atribuţiile autorităţii  competente pentru străini se stabilesc de Guvern.
    [Art.70 al.(3) modificat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
  
  (4) La aplicarea prevederilor prezentei legi, funcţionarii publici cu statut special din cadrul autorităţii competente pentru străini au dreptul:
    a) să desfăşoare activităţi de verificare a străinilor prin legitimare în vederea stabilirii identităţii, legalităţii şi scopului şederii acestora, iar în cazul imposibilităţii legitimării – prin conducerea străinilor la sediul subdiviziunilor autorităţii în vederea efectuării verificărilor specifice sau aplicării măsurilor restrictive în cel mult 24 de ore de la depistare;
    b) să organizeze şi să efectueze controale în mediile şi locurile frecventate de străini, în instituţiile publice sau private, precum şi în incintele agenţilor economici sau ale întreprinderilor, indiferent de proprietar sau deţinător atunci cînd există date sau indicii cu privire la existenţa în aceste locuri a unor străini care nu respectă prevederile legale privind regimul străinilor în Republica Moldova;
    c) să organizeze şi să efectueze activităţile necesare în vederea îndepărtării de pe teritoriul ţării a străinilor care nu mai întrunesc condiţiile de intrare, aflare sau şedere în Republica Moldova.
    [Art.70 al.(4) introdus prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
   
Articolul 71. Suportarea cheltuielilor
    (1) Cheltuielile de returnare, readmisie şi expulzare de pe teritoriul Republicii Moldova a străinilor care dispun de mijloace financiare le suportă aceştia.
    [Art.71 al.(1) modificat prin LP232 din 11.10.13, MO252-257/08.11.13 art.705]
  
  (2) Dacă străinul nu dispune de mijloace financiare şi a intrat în Republica Moldova în baza unei invitaţii, cheltuielile le suportă persoana fizică sau juridică care a invitat străinul.
    (3) Beneficiarul solicitant persoană fizică sau juridică este obligat să suporte cheltuielile de returnare, readmisie şi expulzare a străinului pe care l-a angajat ilegal sau al cărui permis de şedere nu mai este valabil.
     [Art.71 al.(3) modificat prin LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
    [Art.71 al.(3) modificat prin LP232 din 11.10.13, MO252-257/08.11.13 art.705]
   
(4) Cheltuielile de returnare, readmisie şi expulzare a străinilor care nu dispun de mijloacele necesare în acest sens, cheltuielile de transport, de alimentare, de întreţinere şi de cazare în Centru, precum şi cheltuielile de asistenţă medicală şi de spitalizare se suportă de la bugetul autorităţii competente pentru străini.
    [Art.71 al.(4) modificat prin LP232 din 11.10.13, MO252-257/08.11.13 art.705]
    (5) Costurile construirii, amenajării, întreţinerii şi funcţionării Centrului se suportă de la bugetul autorităţii competente pentru străini.
    (6) Normele referitoare la materialele de întreţinere şi de igienă personală, precum şi normele de alimentare a străinilor luaţi în custodie publică se stabilesc prin hotărîre de Guvern.
Capitolul VIII
DOCUMENTAREA STRĂINILOR
    Articolul 72.  Eliberarea actelor de identitate pentru străini
    (1) Autoritatea competentă pentru străini eliberează străinului căruia i s-a acordat sau i s-a prelungit, după caz, dreptul de şedere în Republica Moldova ori căruia i s-a recunoscut statutul de apatrid următoarele acte de identitate:
    [Art.72 al.(1) modificat prin LP284 din 28.12.11, MO30-33/10.02.12 art.93]
  
 
a) permis de şedere provizorie - străinului căruia i s-a acordat sau i s-a prelungit, după caz,  dreptul de şedere provizorie;
    b) permis de şedere permanentă - străinului, cu excepţia apatrizilor,  căruia i s-a acordat drept de şedere permanentă în Republica Moldova;
    c) buletin de identitate pentru apatrizi şi, la cerere, document de călătorie – apatridului căruia i s-a acordat drept de şedere permanentă în Republica Moldova sau i s-a recunoscut statutul de apatrid.
    [Art.72 al.(1), lit.c) modificată prin LP284 din 28.12.11, MO30-33/10.02.12 art.93]
   
(2) Actele de identitate se perfectează de organul competent desemnat de Guvern.
    (3) Cererea de eliberare a actelor de identitate pentru străini se depune la Ghişeul Unic, instituit în cadrul autorităţii competente pentru străini. Categoriile de străini specificate la capitolul IV1 urmează să se prezinte, în termen de 5 zile calendaristice de la data eliberării dreptului de ședere în scop de muncă sau, după caz, de la data intrării în țară, la autoritatea competentă pentru străini pentru perfectarea permisului de şedere.
    [Art.72 al.(3) modificat prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    Articolul 73. Regimul permisului de şedere şi al buletinului de identitate
                          pentru apatrizi
    (1) Permisul de şedere şi buletinul de identitate pentru apatrizi atestă identitatea străinului şi dreptul de şedere în Republica Moldova, precum şi durata şi scopul pentru care i s-a acordat acest drept.
    (2) Titularul permisului de şedere sau al buletinului de identitate pentru apatrizi este obligat să aibă în permanenţă asupra sa documentul, să nu îl înstrăineze şi să îl prezinte la solicitarea organelor abilitate.
    Articolul 74.  Valabilitatea permisului de şedere provizorie
    (1) Valabilitatea permisului de şedere provizorie este limitată la perioada pentru care s-a acordat sau, după caz, s-a prelungit dreptul de şedere provizorie a titularului în Republica Moldova.
    (2) Permisul de şedere provizorie se reînnoieşte de fiecare dată cu ocazia prelungirii dreptului de şedere provizorie.
    Articolul 75. Valabilitatea permisului de şedere permanentă şi a buletinului
                          de identitate pentru apatrizi
    (1) Permisul de şedere permanentă se eliberează la data acordării dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova, pe perioada valabilităţii actului de identitate naţional, şi se reînnoieşte succesiv.
    (2) Buletinul de identitate pentru apatrizi se eliberează la data acordării dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.
    Articolul 76. Documentele de călătorie eliberate străinilor
    Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova eliberează titlu de călătorie străinului aflat temporar în străinătate, cu drept de şedere valabil în Republica Moldova, care nu mai este în posesia unui document de identitate valabil pentru trecerea frontierei de stat şi care, din motive obiective, nu poate obţine un asemenea document de la reprezentanţa diplomatică a ţării al cărei cetăţean este.
    Articolul 77. Regimul documentelor de călătorie
    Documentul de călătorie face dovada identităţii şi a calităţii de apatrid cu drept de şedere în Republica Moldova a titularului şi îi dă dreptul de a ieşi şi de a intra în ţară prin orice punct de trecere a frontierei de stat deschis traficului internaţional de călători.
    Articolul 78. Anularea permisului de şedere, a buletinului de identitate
                          pentru apatrizi şi a documentului de călătorie
    (1) În cazul în care titularului permisului de şedere, al buletinului de identitate pentru apatrizi sau al documentului de călătorie i se anulează dreptul de şedere provizorie sau permanentă, documentul se anulează la data deciziei de anulare şi se retrage cel tîrziu la data la care această decizie este adusă la cunoştinţă străinului.
    (2) În cazul în care îşi pierde calitatea de apatrid cu drept de şedere permanentă în Republica Moldova, titularul buletinului de identitate pentru apatrizi are obligaţia de a depune documentul la autoritatea competentă pentru străini, care îl retrage şi îl anulează.
    Articolul 79. Furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea permisului
                         de şedere, buletinului de identitate pentru apatrizi şi a
                         documentului de călătorie
    (1) Autoritatea competentă pentru străini eliberează străinului un nou permis de şedere, buletin de identitate sau document de călătorie în locul celui declarat furat, pierdut, deteriorat sau distrus, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data la care a fost sesizată.
    (2) Permisele de şedere, buletinele de identitate pentru apatrizi şi documentelor de călătorie deteriorate se retrag şi se anulează de către autoritatea competentă pentru străini.
    Articolul 80. Forma şi conţinutul actelor de identitate pentru străini
    Forma şi conţinutul actelor de identitate pentru străini prevăzute în prezentul capitol se stabilesc prin Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.
    Articolul 81. Taxa de stat
    Pentru examinarea cererii de acordare, de prelungire a dreptului de şedere provizorie, de acordare a dreptului de şedere permanentă, precum şi pentru eliberarea actelor de identitate străinilor se percepe taxă de stat.
Capitolul IX
EVIDENŢA STRĂINILOR, PRELUCRAREA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL ŞI CONDIŢIILE DE AFLARE
PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
    Articolul 82. Evidenţa străinilor în cadrul Subsistemului informaţional
                         al autorităţii competente pentru străini
    (1) La nivelul autorităţii competente pentru străini se constituie Subsistemul informaţional (parte componentă a Sistemului informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei şi azilului), ca sistem complex de prelucrare a datelor cu caracter personal ale străinilor, necesar îndeplinirii atribuţiilor legale cu privire la admisia, şederea şi îndepărtarea străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova.
    (2) Regulamentul de funcţionare şi de utilizare a Subsistemului informaţional al autorităţii competente pentru străini se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.
    Articolul 83. Instituţiile competente să prelucreze datele cu caracter
                         personal ale străinilor
    (1) În scopul aplicării prevederilor prezentei legi, a regulamentelor sau a instrucţiunilor emise în baza acestei legi, autoritatea competentă pentru străini, Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, alte organe abilitate cu funcţii în domeniul migraţiei pot efectua activităţi de prelucrare a datelor cu caracter personal ale străinilor.
    (2) Prelucrarea şi protecţia datelor personale ale străinilor se efectuează în condiţiile legii.
    Articolul 84. Evidenţa şi condiţiile de aflare a străinilor pe teritoriul
                         Republicii Moldova
    (1) Evidenţa străinilor care intră sau ies de pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează la momentul trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova, prin aplicarea menţiunii respective în actele de identitate naţionale şi prin introducerea informaţiei din aceste acte în Sistemul informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei şi azilului.
    (2) Străinii care deţin viză şi cei care nu au obligaţia de a obţine viză de intrare în  Republica Moldova pot intra pe teritoriul ţării şi se pot afla pînă la 90 de zile calendaristice în decursul oricărei perioade de 180 de zile calendaristice, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere.
    [Art.84 al.(2) în redacția LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
   
(21) În sensul aplicării dispoziţiilor alin. (2), data intrării se consideră ca fiind prima zi de aflare sau de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, iar data ieşirii se consideră ca fiind ultima zi de aflare sau de şedere pe teritoriul Republicii Moldova.
    [Art.84 al.(21) introdus prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
   
(22) Perioadele de şedere şi de aflare autorizate în temeiul unui permis de şedere sau al unei vize nu sînt luate în considerare la calculul perioadei de şedere pe teritoriul Republicii Moldova în sensul alin. (2).
    [Art.84 al.(22) introdus prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
   
(23) Metodologia de calcul al perioadei de aflare a străinilor care intră pe teritoriul Republicii Moldova fără vize se aprobă de către ministrul afacerilor interne.
    [Art.84 al.(23) introdus prin
LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    (3) Străinii aflaţi temporar în mod legal pot rămîne pe teritoriul Republicii Moldova numai pînă la data la care încetează dreptul de aflare stabilit prin viză sau, după caz, permisul de şedere ori buletinul de identitate pentru apatrizi, ulterior aceștia fiind supuşi condiţiilor generale de intrare pe teritoriul Republicii Moldova.
    [Art.84 al.(3) modificat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
Capitolul IX1
DREPTURILE, LIBERTĂŢILE ŞI OBLIGAŢIILE
FUNDAMENTALE ALE STRĂINILOR
    Articolul 841. Drepturile şi obligaţiile străinilor
    (1) Străinii aflaţi în Republica Moldova se bucură de aceleaşi drepturi şi libertăţi ca şi cetăţenii Republicii Moldova, garantate de Constituţia Republicii Moldova şi de alte legi, precum şi de drepturile prevăzute în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, cu excepţiile stabilite de legislaţia în vigoare.
    (2) Străinii aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova sînt obligaţi să respecte scopul pentru care li s-a acordat dreptul de intrare şi, după caz, dreptul de şedere pe teritoriul ţării, de asemenea să părăsească teritoriul Republicii Moldova la expirarea termenului de şedere acordat.
    (3) Pe timpul aflării sau şederii în Republica Moldova, străinii sînt obligaţi să respecte legislaţia Republicii Moldova şi să se supună, în condiţiile legii, controlului organelor abilitate.
    (4) Pe durata şederii în Republica Moldova, străinii sînt obligaţi să declare la autoritatea competentă pentru străini, în termen de 15 zile calendaristice, despre schimbarea documentului de călătorie în baza căruia a fost obţinut dreptul de şedere.
    (5) Străinii care îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa sînt obligaţi ca, în termen de 15 zile de la data mutării la noua adresă, să informeze autoritatea competentă pentru străini pentru a fi luați în evidenţă.
    (6) Străinii care își schimbă cetăţenia, care desfac sau anulează căsătoria sînt obligaţi, în termen de 15 zile, să informeze în acest sens autoritatea competentă pentru străini.
    (7) Furtul sau pierderea documentului de călătorie, a permisului de şedere sau a buletinului de identitate pentru apatrizi se declară la organul de poliţie teritorial în termen de 15 zile calendaristice.
    (8) Străinii nu beneficiază de dreptul de a alege şi de a fi aleși în organele legislative, cele executive sau  în organele administrației publice locale, nici de a participa la sufragiul universal.
    (9)  Străinii nu pot fi membri de partid sau ai altor organizaţii social-politice.
    (10) Străinii nu pot satisface serviciul militar în forţele armate ale Republicii Moldova.
    Articolul 842. Dreptul la muncă şi la protecţia ei
    (1) Străinii cu drept de şedere în Republica Moldova au dreptul la muncă şi la protecţia muncii în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu permisiunea organelor abilitate din domeniul ocupării forței de muncă.
    (2) Străinii sînt supuşi la impozite, taxe şi alte plăţi pe baze generale ca şi cetăţenii Republicii Moldova, dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu stabilesc altfel.
    Articolul 843. Dreptul la odihnă şi la ocrotirea sănătăţii
    (1) Străinii cu drept de şedere în Republica Moldova au dreptul la odihnă şi la ocrotirea sănătăţii pe baze generale ca şi cetăţenii Republicii Moldova.
    (2)  Străinii specificaţi la art. 2 alin. (1) lit. a)–g) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă, cetăţenii străini şi apatrizii cu drept de şedere permanentă în Republica Moldova, precum şi refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară au aceleaşi drepturi şi obligaţii în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală ca şi cetăţenii Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel. Cetăţenii străini şi apatrizii cărora li s-a acordat drept de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase au obligaţia de a se asigura individual, achitînd prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală la fel ca și cetăţenii Republicii Moldova care achită prima de asigurare stabilită în sumă fixă, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.
    Articolul 844. Dreptul la asigurări sociale
    Străinii cu drept de şedere în Republica Moldova au dreptul să primească indemnizaţii, pensii şi alte tipuri de prestaţii de asigurări sociale în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 845. Dreptul la domiciliu
    (1) Străinii au dreptul la domiciliere în Republica Moldova în baza actelor de identitate valabile.
    (2) Străinii au dreptul la locuinţă la fel ca şi cetăţenii Republicii Moldova.
    Articolul 846. Dreptul la proprietate şi dreptul de proprietate intelectuală
    (1) Străinii au dreptul de a deține casă şi alte bunuri în proprietate privată, de a moşteni sau de a testa bunuri, de a exercita dreptul de autor al unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, al unei descoperiri, invenţii, de asemenea au alte drepturi personale nepatrimoniale.
    (2) Dreptul de posesiune, de folosinţă sau de dispoziţie asupra unui bun imobiliar aflat pe teritoriul Republicii Moldova nu oferă străinului prioritate la obţinerea dreptului de şedere pe teritoriul Republicii Moldova.
    Articolul 847. Dreptul la educaţie
    (1) Străinii au acces la educaţie prin sistemul naţional de învăţămînt în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Străinii au acces la învăţămîntul preşcolar, primar, secundar (gimnazial şi liceal) în condiţii similare cu cele stabilite pentru cetăţenii Republicii Moldova.
    (3) Accesul la sistemul de învăţămînt profesional tehnic şi la învăţămîntul superior se realizează în condiţiile stabilite de lege.  
    (4) Străinii admişi la studii în  instituţii de învăţămînt au drepturi şi îndatoriri în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu regulile stabilite de aceste instituţii.
    Articolul 848. Dreptul la asociere
    Străinii cu drept de şedere în Republica Moldova au dreptul să intre pe principii comune în diverse societăţi culturale, ştiinţifice, sportive, în organizaţii cooperatiste, asociaţii de producţie, dacă statutele acestora nu stabilesc altfel.
    Articolul 849. Dreptul la libertatea conştiinţei şi a opiniei
    Străinilor li se garantează libertatea conştiinţei, a opiniei  şi a exprimării în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 8410. Dreptul la familie
    Străinii au dreptul de a se căsători şi de a desface căsătoria cu cetăţeni ai Republicii Moldova, cu alte persoane în conformitate cu legislaţia în vigoare. Ei se bucură de dreptul la familie şi au îndatoriri în relaţiile de familie.
    Articolul 8411. Dreptul la libera circulaţie pe întreg teritoriul Republicii Moldova
    Străinii au dreptul de a circula pe teritoriul Republicii Moldova şi de a-și stabili domiciliul în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    Articolul 8412. Dreptul la inviolabilitatea persoanei şi a locuinţei
    Străinilor li se garantează inviolabilitatea persoanei şi a locuinţei în conformitate cu legislaţia în vigoare. Ei au dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente, a altor autorităţi publice împotriva actelor ce le violează drepturile, libertăţile şi interesele legitime.
    Articolul 8413. Drepturi procedurale în cadrul procesului de judecată
    (1) Străinii, în conformitate cu legislaţia cu privire la Avocatul Poporului, au dreptul să adreseze cereri Avocatului Poporului sau, după caz, Avocatului Poporului pentru drepturile copilului în cazurile încălcării, pe teritoriul Republicii Moldova, a drepturilor şi intereselor lor legitime.
    (2) În procesele de judecată străinii beneficiază de aceleaşi drepturi procedurale ca şi cetăţenii Republicii Moldova, de asistenţă juridică gratuită sau pe bază de contract din partea avocaţilor, precum şi a altor persoane autorizate în modul stabilit de Legea nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat.
    (3) Străinilor li se garantează dreptul de a cere protecţie la misiunea diplomatică a statului lor.
    [Capitolul IX1 introdus prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
Capitolul X
REGIMUL JURIDIC APLICABIL UNOR CATEGORII
SPECIALE DE STRĂINI
    Articolul 85.  Regimul juridic aplicabil străinilor minori aflaţi pe teritoriul
                          Republicii Moldova fără reprezentanţii lor legali
    (1) În cazul străinilor minori care au intrat şi rămîn neînsoţiţi pe teritoriul Republicii Moldova, autoritatea competentă pentru străini procedează după cum urmează:
    a) stabileşte identitatea şi modul lor de intrare în ţară;
    b) le asigură, indiferent de modul de intrare în Republica Moldova, reprezentarea printr-o instituţie competentă potrivit legii, care le va oferi protecţia şi îngrijirea necesară, inclusiv cazarea în centre speciale de ocrotire a minorilor, în aceleaşi condiţii ca şi minorii cetăţeni ai Republicii Moldova;
    c) adoptă măsuri de identificare a părinţilor, indiferent de locul lor de reşedinţă, în scopul reîntregirii familiei;
    d) pînă la identificarea părinţilor, acordă acces minorilor de vîrstă şcolară la sistemul de învăţămînt;
    e) în cazul în care părinţii nu au reşedinţă pe teritoriul Republicii Moldova, returnează minorul în ţara de reşedinţă a părinţilor ori în ţara în care au fost identificaţi alţi membri de familie, cu acceptul acestora;
    f) în cazul în care părinţii ori alţi membri de familie nu au fost identificaţi sau minorul nu este acceptat în statul de origine, acordă acestuia drept de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova.
    (2) La interviul cu străinii minori care intră neînsoţiţi sau care rămîn neînsoţiţi pe teritoriul Republicii Moldova asistă specialistul în domeniul ocrotirii drepturilor copilului.
    (3) În scopul identificării unor soluţii adecvate, autoritatea competentă pentru străini cooperează cu alte instituţii, precum şi cu organizaţii naţionale şi internaţionale specializate în domeniul ocrotirii drepturilor copilului.
    Articolul 86. Accesul străinilor minori la educaţie
    (1) Străinii minori care locuiesc în Republica Moldova au acces la învăţămîntul primar în aceleaşi condiţii ca şi minorii cetăţeni ai Republicii Moldova.
    (2) Organul abilitat în domeniul învăţămîntului stabileşte, potrivit legii, limitele şi condiţiile recunoaşterii şi echivalării studiilor efectuate în ţara de origine pentru înscrierea elevilor străini în sistemul naţional de învăţămînt.
    Articolul 87. Repatrierea
    (1) Dreptul la repatriere se acordă persoanelor care s-au născut în Republica Moldova şi care, din anumite motive, nu au dobîndit cetăţenia Republicii Moldova, precum şi urmaşilor acestora, indiferent de locul lor de trai.
    (2) Autoritatea competentă pentru străini acordă persoanelor specificate la alin. (1) dreptul la repatriere, eliberîndu-le confirmarea de repatriere.
    (3) Confirmarea de repatriere constituie un temei pentru eliberarea permisului de şedere permanentă pe teritoriul Republicii Moldova sau a buletinului de identitate pentru apatrizi.
Capitolul X1
PROCEDURA DE RECUNOAŞTERE A
STATUTULUI DE APATRID
    Articolul 871. Depunerea cererii privind recunoaşterea statutului de apatrid
    (1) Procedura de recunoaştere a statutului de apatrid poate fi iniţiată din oficiu, de către autoritatea competentă pentru străini sau la cererea persoanei care pretinde că nu are cetăţenie.
    (2) Cererea privind recunoaşterea statutului de apatrid poate fi depusă în scris sau verbal la autoritatea competentă pentru străini.
    (3) Cererea privind recunoaşterea statutului de apatrid depusă în scris va fi semnată de către solicitant personal. În cazul în care solicitantul este analfabet, acest fapt va fi consemnat într-un proces-verbal la prezentarea cererii verbale.
    (4) Dacă solicitantul nu vorbeşte limba de stat, acestuia i se va oferi un interpret care vorbeşte limba lui maternă sau o altă limbă înţeleasă de el.
    (5) Cererea trebuie să conţină, de asemenea, o expunere clară şi detaliată a faptelor, informaţiilor şi probelor necesare în sprijinul cererii şi, în special, în ea trebuie să fie menţionat locul naşterii solicitantului, legăturile sale de rudenie cu alte persoane care deţin cetăţenia unui stat, locul său de reşedinţă obişnuită în orice alt stat şi durata acesteia.
    (6) Dacă persoana nu poate oferi nici un document din motive independente de voinţa lui, autoritatea competentă pentru străini va emite decizia privind recunoaşterea sau respingerea cererii de recunoaştere a statutului de apatrid în baza informaţiilor, confirmate documentar, pe care le-a avut la dispoziţie.
    (7) În momentul depunerii cererii, funcţionarul autorităţii competente pentru străini va informa verbal solicitantul despre drepturile şi obligaţiile pe care acesta le are pe parcursul procedurii.
    (8) Nu se admit cererile depuse de către persoanele recunoscute de autorităţile Republicii Moldova ca avînd drepturi şi obligaţii legate de faptul că posedă cetăţenia Republicii Moldova.
    [Art.871al.(8) introdus prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    Articolul 872. Examinarea cererii
    (1) Cererea privind recunoaşterea statutului de apatrid va fi soluţionată de autoritatea competentă pentru străini într-un termen de pînă la 6 luni de la data înregistrării acesteia. În funcţie de dificultatea cazului, termenul de soluţionare poate fi prelungit cu cîte o lună, dar prelungirea nu va depăşi în total 6 luni.
    (2) În cursul examinării cererii, autoritatea competentă pentru străini  va întreprinde măsurile necesare pentru colectarea informaţiilor de la locul de naştere a solicitantului, de la locul său de reşedinţă sau de la ultimul domiciliu, de asemenea va solicita informaţii statului a cărui cetăţenie o deţin membrii familiei lui şi părinţii.
    Articolul 873. Drepturile şi obligaţiile solicitantului statutului de apatrid
    (1) Solicitantul statutului de apatrid beneficiază de următoarele drepturi:
    a) de a se afla în Republica Moldova pe toată perioada examinării cererii;
    b) de a nu fi îndepărtat de pe teritoriul Republicii Moldova decît în cazurile în care există motive de securitate naţională sau de ordine publică;
    c) de a fi informat în scris, în momentul depunerii cererii, într-o limbă pe care o înţelege sau se presupune în mod rezonabil că o înţelege, despre drepturile şi obligaţiile pe care le are pe parcursul procedurii de recunoaştere a statutului de apatrid;
    d) de a i se elibera un document de identitate temporar de solicitant al statutului de apatrid;
    e) de a folosi în comunicarea verbală ori scrisă limba maternă sau o altă limbă pe care o posedă;
    f) de a-i pune la dispoziție, gratuit, un interpret pe toată perioada de examinare a cererii;
    g) de a munci.
    (2) Solicitantul statutului de apatrid este obligat:
    a) să colaboreze deplin cu autoritatea competentă pentru străini;
    b) să prezinte probe pentru a-i fi recunoscut statutul de apatrid;
    c) să se prezinte la autoritatea competentă pentru străini pentru a fi intervievat ori de cîte ori este nevoie;
    d) să respecte legislaţia Republicii Moldova.
    [Art.873 introdus prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    Articolul 874. Interviul
    (1)  În termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea cererii, autoritatea competentă pentru străini va efectua un interviu cu solicitantul.
    (2) Interviul este consemnat în scris într-o notă de interviu, care va cuprinde următoarele informaţii:
    a) datele de identitate (numele şi prenumele actual, numele şi prenumele deţinute anterior, cetăţenia anterioară, sexul, locul şi data naşterii, numele părinţilor);
    b) faptul prezentării oricărei informaţii necesare în soluţionarea cererii;
    c) datele cu privire la documentele prezentate (tipul, numărul documentului, termenul de valabilitate, data şi locul eliberării, denumirea autorităţii care l-a eliberat);
    d) starea civilă, locul încheierii căsătoriei;
    e) ocupaţia şi studiile;
    f) locul de reşedinţă în Republica Moldova.
    (3) În cadrul interviului, solicitantul trebuie să declare motivele depunerii cererii şi să transmită orice  dovezi disponibile care nu au fost prezentate anterior în susţinerea acesteia. Despre această obligaţie solicitantul va fi informat la începutul interviului.
    (4) În timpul interviului, minorii neînsoţiţi vor fi asistaţi de către reprezentantul instituţiei în care sînt plasaţi, acesta fiind desemnat de administraţia instituţiei, iar în cazul minorilor însoţiţi – de către unul din părinţi sau de un reprezentant ale cărui împuterniciri rezultă din lege sau dintr-un act juridic.
    (5) Persoanele în privinţa cărora este instituită o măsură de ocrotire judiciară vor fi însoţite în cadrul interviului de către ocrotitorul provizoriu, curator sau, după caz, de tutore, în condiţiile legii.
    [Art.874 al.(5) în redacția LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
    (6) Nota de interviu va fi semnată de solicitant, de funcţionarul care a realizat interviul, iar în cazul prezenţei unui interpret, şi de interpret; în cazul unui minor neînsoţit, nota de interviu va fi semnată şi de reprezentantul desemnat al acestuia, iar în cazul unei persoane în privinţa căreia este instituită o măsură de ocrotire judiciară – de către ocrotitorul provizoriu, curatorul sau, după caz, tutorele acesteia.
    [Art.874 al.(6) în redacția LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
    Articolul 875. Dovezile
    (1) În timpul examinării cererii, solicitantul poate prezenta dovezi şi orice informaţii suplimentare în sprijinul cererii depuse.
    (2) Actele publice emise de autorităţile altor state sînt acceptate de către autoritatea competentă pentru străini drept fapte cu forţă probatorie.
    (3) În vederea obţinerii documentelor necesare în sprijinul cererii, autoritatea competentă pentru străini va contacta autorităţile altor state, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova acreditate peste hotare.
    Articolul 876. Încetarea procedurii de recunoaştere a statutului de apatrid
    Autoritatea competentă pentru străini va înceta procedura de recunoaştere a statutului de apatrid în următoarele cazuri:
    a) decesul solicitantului;
    b) retragerea cererii;
    c) neprezentarea solicitantului la interviu în pofida notificărilor scrise repetate;
    d) solicitantului i s-a acordat o formă de protecţie în conformitate cu prevederile Legii nr. 270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova.
    [Art.876 lit.d) introdusă prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    Articolul 877. Decizia privind recunoaşterea statutului de apatrid
    (1) Autoritatea competentă pentru străini emite decizia privind recunoaşterea sau respingerea cererii de recunoaştere a statutului de apatrid în baza tuturor informaţiilor şi dovezilor disponibile.
    (2) Decizia privind recunoaşterea statutului de apatrid se aduce la cunoştinţa solicitantului prin comunicare directă sau printr-o trimitere poştală la ultima sa adresă declarată.
    [Art.877al.(2) în redacția LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
   
(21) Decizia privind recunoaşterea statutului de apatrid se redactează în limba de stat.
    [Art.877al.(21) introdus prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    (3) Străinului căruia i s-a recunoscut statutul de apatrid i se eliberează actele de identitate prevăzute la art. 72 alin. (1) lit. c) din prezenta lege, de asemenea, acesta se bucură de drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţia Republicii Moldova şi de prezenta lege.
    [Art.877al.(3) modificat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    (4) Cazul minorului neînsoţit  căruia i s-a recunoscut statutul de apatrid va fi referit autorităţii tutelare de la locul aflării minorului în vederea asigurării respectării drepturilor şi intereselor lui legitime.
    Articolul 878. Respingerea cererii de recunoaştere a statutului de apatrid
    (1) Cererea privind recunoaşterea statutului de apatrid poate fi respinsă dacă:
    a) solicitantul primeşte protecţie sau asistenţă de la organele ori agenţiile Naţiunilor Unite – exceptînd Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi – pe durata acordării protecţiei sau asistenţei; 
    b) există motive serioase să se considere că solicitantul a săvîrşit o infracţiune împotriva păcii, o crimă de război sau o crimă împotriva umanităţii, prevăzute de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    c) există motive serioase să se considere că solicitantul a săvîrşit o infracţiune nonpolitică gravă în afara Republicii Moldova înainte de a fi admis pe teritoriul ei;
    d) există motive serioase să se considere că solicitantul a fost acuzat de săvîrşirea unor fapte contrare scopurilor şi principiilor Naţiunilor Unite;
    e) solicitantul deţine cetăţenia Republicii Moldova fie cetăţenia unui alt stat;
    f) solicitantul este recunoscut de autorităţile Republicii Moldova ca avînd drepturi şi obligaţii legate de faptul că posedă cetăţenia Republicii Moldova.
    [Art.878 al.(1), lit.f) introdusă prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    (2) Decizia motivată privind respingerea cererii de recunoaştere a statutului de apatrid se aduce la cunoştinţa solicitantului în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii, prin comunicare directă sau printr-o trimitere poştală la ultima sa adresă declarată. Decizia poate fi contestată pe calea contenciosului administrativ.
    [Art.878 al.(2) în redacția LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
   
(21) Decizia privind respingerea cererii de recunoaştere a statutului de apatrid se redactează în limba de stat.
    [Art.878 al.(21) introdus prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    Articolul 879. Anularea statutului de apatrid
    (1) Autoritatea competentă pentru străini poate anula, printr-o decizie motivată, statutul de apatrid acordat în condiţiile prezentei legi dacă se stabileşte că unele acte sau dovezi care au fost decisive pentru recunoaştere sînt false şi nu există motive pentru menţinerea statutului de apatrid.
  
  (2)  Statutul de apatrid poate fi anulat în cazul în care există motive serioase să se considere că beneficiarul acestuia întruneşte condiţiile prevăzute la art. 878 alin. (1).
    (3) Decizia motivată privind anularea statutului de apatrid se comunică solicitantului în limba de stat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii, prin comunicare directă sau printr-o trimitere poştală la ultima sa adresă declarată. Decizia poate fi contestată pe calea contenciosului administrativ fără respectarea vreunei proceduri prealabile.
    [Art.879 al.(3) în redacția LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    Articolul 8710. Încetarea statutului de apatrid
    (1) Statutul de apatrid încetează în mod automat atunci cînd apatridul dobîndeşte cetăţenia Republicii Moldova sau cetăţenia unui alt stat.
    (2) Apatridul va informa, în termen de 30 de zile, autoritatea competentă pentru străini despre faptul dobîndirii cetăţeniei Republicii Moldova sau a unui alt stat.
    Articolul 8711. Cooperarea internaţională
    (1) Republica Moldova cooperează cu alte state şi cu organizaţiile internaţionale în soluţionarea problemelor legate de apatridie.
    (2) Reprezentanţii Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi pot solicita accesul la informaţiile privind cererile de recunoaştere a statutului de apatrid, la desfăşurarea procedurii de recunoaştere a acestui statut şi la deciziile adoptate, cu condiţia ca solicitanţii să fie de acord în acest sens.
    Articolul 8712. Suspendarea procedurii de recunoaştere a statutului
                            de apatrid
    (1) Procedura de recunoaştere a statutului de apatrid se suspendă în cazul depunerii de către solicitant a cererii de azil în condiţiile Legii nr. 270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova, pînă la emiterea deciziei privind acordarea unei forme de protecţie.
    (2) Examinarea cererii privind recunoaşterea statutului de apatrid va fi reluată în cazul existenţei unei decizii irevocabile de respingere a cererii de azil sau a unei dispoziţii privind încetarea examinării dosarului, emise în condiţiile Legii privind azilul în Republica Moldova.  
    (3) Termenul de suspendare a procedurii de recunoaştere a statutului de apatrid nu se include în termenul de examinare a cererii privind recunoaşterea statutului de apatrid.
    [Art.8712introdus prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    [Capitolul X1 introdus prin LP284 din 28.12.11, MO30-33/10.02.12 art.93]
Capitolul XI
GESTIONAREA IMIGRAŢIEI
    Articolul 88. Măsurile de gestionare a imigraţiei
    (1) Pentru asigurarea gestionării eficiente a imigraţiei, Guvernul stabileşte anual sau la necesitate:
   [Art.88 al.(1), lit.a) abrogată prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
 
  b) cuantumul alocaţiilor necesare pentru alimentarea, întreţinerea şi cazarea străinilor în Centru, precum şi al alocaţiilor pentru asistenţă medicală şi spitalizare;
    c) cuantumul minim al mijloacelor de întreţinere în funcţie de durata şi de scopul şederii şi de media preţurilor de cazare şi de masă în Republica Moldova, precum şi de preţul întoarcerii în ţara de origine;
    d) cuantumul mijloacelor de întreţinere pentru studenţii străini, în funcţie de  taxele de studii, de asigurare medicală, de cazare şi de întreţinere pe întreaga perioadă de studii;
    e) procedura de stabilire a nivelului de cunoaştere a limbii de stat.
    (2) Guvernul poate adopta orice alte măsuri suplimentare de gestionare eficientă în domeniul imigraţiei.
    Articolul 89. Soluţionarea litigiilor şi răspunderea juridică pentru
                         încălcarea prevederilor prezentei legi
    (1) Litigiile care apar în procesul aplicării prezentei legi se soluţionează în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.
    (2) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere penală, contravenţională sau civilă, după caz.
Capitolul XII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 90
    Situaţiile aflate în curs de rezolvare la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi soluţionate în conformitate cu prevederile ei.
    Articolul 901
    Prezenta lege asigură transpunerea parţială a următoarelor acte: Convenţia cu privire la implementarea Acordului Schengen din 19 iunie 1990, Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor schengen), Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui cod comunitar de vize (Codul de vize), Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei, Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele şi procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală, Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie, Regulamentul (CE) nr. 2414/2001 al Consiliului din 7 decembrie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie, Regulamentul (CE) nr. 453/2003 al Consiliului din 6 martie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie, Regulamentul (CE) nr. 851/2005 al Consiliului din 2 iunie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie în ceea ce priveşte mecanismul de reciprocitate, Regulamentul (CE) nr. 1932/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză la trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie, Regulamentul (CE) nr. 1244/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie, Directiva 2004/114/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 privind condiţiile de admisie a resortisanţilor ţărilor terţe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat, Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sînt rezidenţi pe termen lung, Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind permisul de şedere eliberat resortisanţilor ţărilor terţe care sînt victime ale traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigraţiei ilegale şi care cooperează cu autorităţile competente, Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, din 27 iunie 2014 (prevederile articolului 202 alineatul (5), articolului 203 şi ale articolelor 214–218, ţinînd cont de rezervele enumerate în anexele XXVII-A, XXVII-C, XXVII-D, XXVII-E, XXVII-G şi XXVII-H).
    [Art.901 introdus prin LP23 din 10.03.17, MO119-126/14.04.17 art.187]
    Articolul 91
    Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) va adopta actele normative necesare implementării prezentei legi şi asigurării activităţii autorităţii competente pentru străini;
    b) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    c) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    Articolul 92
    Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Articolul 93
    La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr. 1518-XV din 6 decembrie 2002 cu privire la migraţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 1–2, art. 2), cu modificările şi completările ulterioare.

    PREŞEDINTELE   PARLAMENTULUI                         Mihai GHIMPU

    Nr. 200. Chişinău, 16 iulie 2010.