HGM856/2010
ID intern unic:  336114
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 856
din  21.09.2010
cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al sistemului
informaţional automatizat al Biroului Naţional de Statistică
Publicat : 28.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 182-189     art Nr : 950
    MODIFICAT
   
HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013    În temeiul art.22 pct.1) din Legea nr.467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2004, nr.6-12, art.44), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Conceptul tehnic al sistemului informaţional automatizat al Biroului Naţional de Statistică (se anexează).
    2. Se desemnează Biroul Naţional de Statistică în calitate de deţinător şi posesor al sistemului informaţional automatizat al Biroului Naţional de Statistică.
    3. Implementarea Conceptului sistemului informaţional automatizat al Biroului Naţional de Statistică se va efectua în limitele alocaţiilor financiare prevăzute în bugetul de stat, precum şi pe baza mijloacelor financiare ale donatorilor externi.

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                        Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                                         Veaceslav Negruţa

    Nr. 856. Chişinău, 21 septembrie 2010.

 Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.856
din 21 septembrie 2010
CONCEPTUL TEHNIC
al sistemului informaţional automatizat al
Biroului
Naţional de Statistică
Introducere
    Actualmente în cadrul Biroului Naţional de Statistică (BNS) metodele şi tehnologiile de colectare şi prelucrare a informaţiilor statistice se bazează pe soluţii disparate pentru cercetări statistice concrete. Bazele de date existente şi produsele program sînt învechite şi, respectiv, nu sînt integrate într-un sistem unitar şi nu au o structură informaţională logic coerentă.
    Reformarea proceselor decizionale generează o cerere majorată a instituţiilor publice şi a societăţii în asigurarea cu informaţie. Elaborarea şi realizarea documentelor de politici impun un volum crescînd de informaţie statistică relevantă, generînd necesitatea elaborării de noi informaţii statistice şi prezentarea datelor statistice într-o formă mai accesibilă pentru utilizatori în vederea îmbunătăţirii calităţii procesului decizional.
    Totodată, necesită a fi menţionat faptul că Biroul Naţional de Statistică, în activitatea sa de satisfacere a cererii tot mai mari de informaţie din partea utilizatorilor, se confruntă cu presiunea crescîndă din partea mediului de afaceri, altor respondenţi în vederea micşorării sarcinii informaţionale asupra acestora.
    Această contradicţie poate fi soluţionată prin operarea unor modificări radicale în metodele şi mecanismele de colectare, procesare şi diseminare a datelor în conformitate cu standardele internaţionale, aplicate la condiţiile Republicii Moldova. Sistemul statistic trebuie să se dezvolte în baza unor norme şi exigenţe moderne, în special prin elaborarea şi implementarea unui sistem informaţional automatizat (SIA), care să folosească tehnologiile de ultimă oră din domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie (TIC). Bazîndu-se pe experienţa internaţională, pornind de la necesitatea orientării spre sisteme integrate de automatizare a proceselor statistice tehnologice, BNS va crea un sistem informaţional statistic de generaţie nouă, bazat pe metadate şi orientat pe procese.
    Conceptul tehnic al Sistemului informaţional automatizat al Biroului Naţional de Statistică (în continuare – Concept) stabileşte scopurile, sarcinile şi funcţiile sistemului, structura organizaţională şi baza juridico-normativă, necesare pentru crearea şi exploatarea lui, obiectele informaţionale şi lista datelor care se păstrează în sistem, infrastructura tehnologică şi măsurile de asigurare a securităţii şi protecţiei informaţiei, precum şi măsurile legate de crearea, implementarea, exploatarea şi menţinerea sistemului în condiţiile economiei de piaţă, precum şi ale proceselor de integrare, caracterizate de globalizare, personalizare, intelectualizare, standardizare.
Capitolul I. Dispoziţii generale
    1. Definirea sistemului
    Sistemul informaţional automatizat al Biroului Naţional de Statistică (în continuare – SIA BNS) reprezintă un ansamblu de resurse umane şi tehnologice, tehnice şi program, informaţionale şi organizaţionale, care permite colectarea, transmiterea şi controlul datelor primare, realizarea proceselor de agregare, analiză, pregătire, păstrare, accesare şi arhivare a informaţiei statistice. Sistemul asigură cu date statistice oficiale un cerc larg de utilizatori în baza integrării resurselor statistice distribuite, punînd la dispoziţie instrumente de căutare eficientă, asigurînd acces personalizat la informaţii, aplicaţii şi procese, în conformitate cu cadrul legal în vigoare.
    2. Caracteristicile de bază ale sistemului
    SIA BNS va fi un sistem informaţional şi de telecomunicaţii care se va caracteriza prin existenţa unui punct unic de acces la resursele, aplicaţiile şi serviciile informaţionale din cadrul BNS. Acesta va servi drept instrument de susţinere a tuturor activităţilor BNS prin oferirea mijloacelor tehnice de schimb informaţional, colaborare şi transparentizare a activităţilor desfăşurate. Sub acest aspect, SIA BNS va crea un mediu informaţional accesibil, modern şi securizat pentru asigurarea comunicării şi colaborării personalului BNS, a subdiviziunilor acestuia, a funcţionarilor de stat şi a altor persoane abilitate.
    Conceptul defineşte SIA BNS ca instrument al Biroului Naţional de Statistică.
    3. Locul sistemului în spaţiul informaţional unitar
    SIA BNS este parte componentă a resurselor informaţionale ale administraţiei de stat şi utilizează aceste resurse în vederea soluţionării problemelor puse în faţa statisticii oficiale. SIA BNS pune la dispoziţia solicitanţilor informaţiile sale proprii necesare pentru asigurarea funcţionării resurselor informaţionale ale administraţiei de stat conform exigenţelor existente la nivel de stat.
    Datorită poziţiei sale în cadrul resurselor informaţionale ale statului, implementarea SIA BNS va spori deschiderea informaţională şi transparenţa activităţilor de administrare publică, fiind parte componentă a guvernării electronice, orientat spre necesităţile cetăţenilor şi mediului de afaceri, bazat pe informaţie şi TIC. În calitate de parte componentă a guvernului electronic, SIA BNS este integrat cu alte sisteme informaţionale cu care Biroul Naţional de Statistică interacţionează pentru exercitarea obligaţiilor ce-i revin.
    4. Noţiuni principale
    În sensul prezentului Concept, se utilizează noţiunile definite în Legea nr. 412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială, Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat şi Legea nr. 17-XVI din 15 februarie 2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Se utilizează, de asemenea, şi următoarele noţiuni de bază care semnifică:
    activităţi informatice – colectarea, stocarea, transmiterea, prelucrarea, accesarea, utilizarea datelor prin intermediul echipamentului electronic de calcul;
    bancă de date statistice – compusă din: sistemul de indicatori ai domeniului, ansamblul metodelor, definiţiilor şi procedeelor de calcul al indicatorilor, sistemul clasificărilor şi nomenclatoarelor generale şi al celor specifice, descrierea intrărilor, ieşirilor şi a datelor stocate în banca de date;
    chestionar statistic – instrument de cercetare statistică constituit dintr-o serie de întrebări şi solicitări, care permite de a colecta informaţia de la respondenţi; 
    colectivitate (populaţie) statistică – totalitatea manifestărilor (elementelor) de aceeaşi natură şi esenţă calitativă ale unui fenomen individualizat, supuse unui studiu statistic;
    date în formă electronică – reprezentări ale informaţiei într-o formă convenţională adecvată creării, prelucrării, trimiterii, primirii sau stocării acesteia prin mijloace electronice;
    date statistice oficiale (statistici oficiale) – rezultatul obţinut prin procesarea datelor individuale de către producătorul de statistici oficiale. Datele de natură statistică sau de alta natură, elaborate fără respectarea condiţiilor menţionate mai sus, nu sînt date statistice oficiale;
    documente statistice – informaţia elaborată de BNS şi alte organe ale statisticii oficiale;
    furnizor de date – persoană fizică sau juridică obligată, în condiţiile legii, să ofere, exclusiv pentru scopuri statistice, date asupra propriei persoane sau asupra altei unităţi statistice supuse observării, faţă de care se află într-o relaţie directă;
    indicator statistic – expresie numerică a unei determinări calitative obiective (fenomen, proces sau categorie economico-socială), definite în timp şi spaţiu, obţinută în urma unei cercetări statistice;
    indicatori primari sau absoluţi – indicatori ce exprimă direct nivelul real de dezvoltare al caracteristicii cercetate, caracterizînd fenomenul/procesul la modul cel mai general din punct de vedere cantitativ;
    indicatori derivaţi – indicatori ce se obţin în faza de prelucrare statistică a mărimilor absolute prin aplicarea metodelor şi procedeelor de calcul statistic;
    lucrare statistică – activitate complexă de mare amploare, bazată pe un număr mare de operaţii strict corelate, temeinic organizate în scopul cunoaşterii fenomenelor şi proceselor economico-sociale;
    metadate – date care descriu structura datelor sistemului, modul în care sînt obţinute şi stocate datele sistemului, precizează structura datelor, provenienţa lor, regulile de transformare, de agregare şi de calcul; joacă un rol esenţial în alimentarea sistemului cu date, fiind consultate şi actualizate pe întreg ciclul de viaţă al sistemului;
    obiect informaţional – fenomene de masă (stocastice) sau fenomene de tip colectiv, care au proprietatea de a fi variabile ca formă de manifestare individuală în timp şi spaţiu, dar şi sub raport organizatoric;
    program al lucrărilor statistice – program al cercetărilor şi publicaţiilor statistice privind îndeplinirea lucrărilor statistice anuale, tipul cercetărilor, profilul elaborărilor, periodicitatea, termenul de prezentare către beneficiar;
    Registrul naţional al unităţilor statistice – document sinoptic creat şi gestionat electronic, utilizat în scopuri statistice, în care sînt ordonate nominal sau simbolizate prin coduri, după criterii şi caracteristici prestabilite, unităţi statistice;
    registre statistice - totalitatea informaţiilor despre unităţile statistice, care permite identificarea lor pentru includere în cercetările statistice, precum şi producerea diferitelor informaţii despre unităţile statistice;
    respondent - persoană fizică sau persoană juridică care pregăteşte şi prezintă date individuale organului central de statistică sau altor organe ale statisticii oficiale;
    SDMX - Statistical Data and Metadata eXchange - standardul folosit la nivel internaţional pentru schimbul de date şi metadate statistice;
    unitate (element) statistică - mulţimea numerabilă de elemente care compun populaţia statistică (persoană fizică, persoană juridică, filiale, subdiviziuni ale persoanelor juridice, grupuri de întreprinderi, secţii de producere, gospodării casnice, familii), supusă observării statistice directe sau prin intermediul unităţii de raportare.
    5. Resursa informaţională a sistemului
    Resursa informaţională a sistemului o constituie ansamblul informaţiei statistice oficiale privind fenomenele, procesele sociale, economice şi demografice ce au loc în societate.
    Spaţiul informaţional al SIA BNS reprezintă ansamblul următoarelor resurse informaţionale:
    a)  registre statistice;
    b) date statistice, care pot fi:
    date statistice primare,
    date statistice validate,
    date statistice agregate,
    date statistice publicate.
    6. Destinaţia sistemului
    SIA BNS este destinat să asigure colectarea, prelucrarea, stocarea şi diseminarea informaţiei statistice prin elaborarea, adaptarea şi implementarea modelului de producere a statisticii, bazat pe procese, şi a modelului standardizat al fluxului informaţional, să creeze un mecanism de gestiune a proceselor statistice principale şi a subproceselor asociate, să monitorizeze procesele tehnologice, rezultatele intermediare şi finale, să permită utilizatorilor acces liber, comod şi interactiv la resursele cu informaţie statistică publică.
    7. Scopul şi obiectivele creării sistemului
    Scopul SIA BNS constă în propunerea unei soluţii moderne de e-guvernare, pentru a oferi un serviciu public mai calitativ şi a face mai transparent procesul de luare a deciziilor.
    Prin crearea SIA BNS, sînt urmărite următoarele obiective:
    a) elaborarea unui mediu de comunicaţie securizat şi fiabil care oferă mijloace de comunicare colaboratorilor BNS, precum şi mijloace de integrare informaţională pentru sisteme externe;
    b) reducerea costurilor, îmbunătăţirea calităţii şi sporirea diversităţii mijloacelor de comunicare;
    c) transparenţa activităţii şi a deciziilor în cadrul BNS;
    d) asigurarea cu instrumentarul statistic necesar a respondenţilor care participă la cercetările statistice;
    e)  oferirea de informaţii autentice, veridice, curente şi consistente tuturor actorilor implicaţi;
    f)  reducerea timpului de răspuns şi suport decizional;
    g) acces rapid, garantat la date şi informaţii, indiferent de locaţie;
    h) informarea continuă şi promptă a populaţiei;
    i)  omogenizarea informaţiei, mesajelor şi acţiunilor în subdiviziuni;
    j)  reunirea într-un cadru coerent şi coordonat a serviciilor şi activităţilor statistice din structura instituţiilor publice prin dezvoltarea, operaţionalizarea şi consolidarea SIA BNS;
    k) lărgirea sferei de cuprindere a programelor cercetărilor statistice şi adaptarea programelor de cercetări la cerinţele actuale şi de perspectivă ale utilizatorilor de date statistice;
    l)   îmbunătăţirea managementului în cadrul BNS, consolidarea infrastructurii tehnologice, organizarea şi dezvoltarea resurselor umane, optimizarea structurii organizaţionale a BNS şi a oficiilor sale teritoriale;
    m) oferirea informaţiei veridice şi operative pentru îndeplinirea funcţiilor ce le revin angajaţilor BNS şi sporirea eficienţei proceselor principale de producere a informaţiilor statistice;
    n)  trecerea la metoda orientată pe procese de producere a statisticii şi excluderea activităţilor de programare prin standardizarea procedurilor şi utilizarea metadatelor;
    o)  excluderea dublării informaţiilor prin preluarea on-line a datelor statistice primare direct din sistemele informaţionale ale instituţiilor producătoare de statistici şi utilizarea largă a resurselor informaţionale administrative;
    p)  îmbunătăţirea calităţii informaţiilor statistice, inclusiv a relevanţei, integrităţii, oportunităţii, exactităţii, accesibilităţii, comparabilităţii, coerenţei;
    q)  perfecţionarea modului de păstrare şi diseminare a informaţiilor prin asigurarea protecţiei informaţiilor confidenţiale, acces nediscriminatoriu tuturor utilizatorilor la informaţii şi servicii, obiectivitate şi imparţialitate în diseminarea informaţilor, sporirea numărului de publicaţii statistice gratuite, contact constant cu utilizatorii.
    8. Principiile de bază ale creării sistemului
    Principiile de bază ale SIA BNS sînt:
    a) principiul transformării sistemului statistic din informativ în informaţional de conducere, adică în sistem de susţinere a proceselor decizionale. Acest principiu solicită prezenţa unei componente intelectuale semnificative, fortificarea căreia este asigurată de utilizarea, paralel cu bazele de date statistice, a sistemelor expert şi a bazelor de cunoştinţe;
    b) principiul independenţei politice şi imparţialităţii activităţilor statistice;
    c) principiul standardizării proceselor statistice;
    d) principiul temeiniciei datelor, care presupune introducerea datelor în sistem în baza unor documente veridice;
    e) principiul securităţii informaţiei, care presupune asigurarea integrităţii, confidenţialităţii şi accesibilităţii datelor;
    f) principiul adaptabilităţii şi flexibilităţii sistemului, care asigură posibilitatea de a modifica configuraţia sistemului fără eforturi suplimentare de programare pentru rezolvarea problemelor noi şi pentru funcţionare în condiţii şi regimuri în schimbare;
    g) principiul compatibilităţii sistemului informaţional cu sistemele existente.
    9. Sarcinile de bază realizate prin exploatarea sistemului
    Exploatarea sistemului va contribui la îndeplinirea următoarelor sarcini:
    a) construirea unui sistem unificat de clasificare a datelor, direcţiilor şi tematicilor activităţii statistice;
    b) formarea resurselor informaţionale statistice de stat pentru susţinerea proceselor decizionale şi de conducere;
    c) automatizarea colectării, stocării, procesării şi analizei datelor, a procesului de elaborare a documentelor statistice, inclusiv a chestionarelor/ anchetelor statistice;
    d) crearea stocurilor informaţionale de date despre diferiţi subiecţi ai activităţii economice (Registrului naţional al unităţilor statistice);
    e) sporirea gradului de informare a utilizatorilor despre programele şi proiectele din sfera statisticii, existente şi planificate;
    f) oferirea posibilităţii efectuării de analize sub diferite aspecte, cercetări ştiinţifice, inclusiv cu ajutorul instrumentelor de procesare analitică on-line şi inteligenţă business;
    g) asigurarea posibilităţii de adaptare flexibilă la condiţii şi sarcini variabile, puse în faţa organelor statisticii oficiale;
    h) crearea sistemului de diseminare a informaţiei statistice, în conformitate cu  standardul SDMX;
    i)  crearea unei infrastructuri TIC, care să corespundă necesităţilor SIA BNS.
Capitolul II. Cadrul normativ
    10. Actele normative naţionale şi internaţionale
    Baza juridico-normativă a SIA BNS o constituie de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Crearea şi funcţionarea SIA BNS sînt reglementate de următoarele acte legislative şi juridico-normative:
    a)  Constituţia Republicii Moldova;
    b) Legea nr. 412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială;
    c)   Legea nr.467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat;
    d)  Legea nr.264-XV din 15 iulie 2004 cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală;
    e) Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie;
    f)  Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre;
    g)  Legea nr. 295-XVI din 21 decembrie 2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011;
    h)  Hotărîrea Guvernului nr. 632 din 8 iunie 2004 „Despre aprobarea Politicii de edificare a societăţii informaţionale în Republica Moldova”;
    i)  Hotărîrea Guvernului nr. 255 din 9 martie 2005 „Privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”;
    j)  Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 22 mai 2006 „Cu privire la crearea sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat”;
    k)  Hotărîrea Guvernului nr. 733 din 28 iunie 2006 „Cu privire la Concepţia guvernării electronice”;
    l)  Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 25 februarie 2008 „Pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011”;
    m) Standardul SM 12207:2005 „Procesele ciclului de viaţă al software-ului”;
    n)  Regulamentul Parlamentului şi Consiliului Uniunii Europene nr. 177 din 20 februarie 2008 „Privind registrele statistice”.
Capitolul III. Spaţiul funcţional al sistemului
    11. Funcţiile de bază ale sistemului
    Printre funcţiile standard ale unui sistem informaţional de importanţă statală, care vor fi prezente şi în cadrul SIA BNS, trebuie menţionate următoarele:
    a) introducerea datelor:  formarea bazei de date a sistemului, actualizarea şi arhivarea datelor;
    b) asigurarea calităţii informaţiilor utilizînd componentele sistemului de management al calităţii;
    c) organizarea accesului la informaţii: informaţiile conţinute în banca de date a SIA BNS vor fi puse la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, persoanelor fizice şi juridice, fiind utilizate şi pentru organizarea procesului de schimb informaţional. Fiecare utilizator de date ale sistemului va utiliza aceste date numai în scopuri legale, în conformitate cu drepturile ce-i revin;
    d) administrarea sistemului;
    e) asigurarea utilizatorilor cu informaţie statistică relevantă;
    f) asigurarea securităţii informaţiei la toate etapele de colectare, stocare, procesare şi prezentare;
    g) asigurarea interconexiunii cu alte sisteme informaţionale de stat.
    12. Funcţii specifice
    SIA BNS are menirea să asigure realizarea următoarelor funcţii specifice determinate de destinaţia sistemului şi grupate în următoarele contururi funcţionale:
    a) Conturul funcţional «unităţi statistice»:
    evidenţa unităţilor statistice proprii;
    evidenţa unităţilor statistice împrumutate;
    b)  Conturul funcţional «indicatori statistici»:
    evidenţa indicatorilor statistici pe domenii,
    c) Conturul funcţional «date statistice»:
    evidenţa datelor statistice primare;
    evidenţa datelor statistice validate,
    evidenţa datelor statistice agregate;
    analiza datelor. Funcţia va fi bazată pe tehnologii de procesare analitică on-line (On-Line Analytical Processing) şi inteligenţă business (Business Intelligence);
    d)  Conturul funcţional «lucrări statistice»;
    evidenţa lucrărilor statistice planificate;
    evidenţa lucrărilor statistice neplanificate;
    elaborarea procedurilor de realizare a lucrărilor statistice;
    e)  Conturul funcţional «documente statistice»:
    formarea documentelor statistice;
    evidenţa documentelor statistice.
Capitolul IV. Spaţiul organizaţional
    13. Cadrul organizaţional
    Proprietar al SIA BNS este statul. Pentru asigurarea integrităţii informaţiilor, BNS poate transmite spre păstrare copiile de securitate ale bazelor şi depozitelor de date altor instituţii cu experienţă în domeniu şi care dispun de facilităţi ce garantează păstrarea în condiţii optime a suporţilor de date.
    Deţinător şi posesor al SIA este Biroul Naţional de Statistică (BNS).
    Registrator al SIA este oficiul central al BNS şi subdiviziunile teritoriale de statistică. Oficiul central al BNS este registratorul pentru unităţile statistice, indicatorii statistici, datele statistice, lucrările statistice şi documentele statistice. Subdiviziunile teritoriale de statistică sînt registratori ai datelor statistice, lucrărilor statistice şi documentelor statistice.
    Utilizatori ai SIA sînt BNS, cetăţenii, persoane fizice şi juridice, organe ale administraţiei publice centrale şi locale, fiecare avînd drepturi de acces de diferit nivel.
    Principalii furnizori de date pentru SIA BNS sînt:
    a)  Banca Naţională a Moldovei;
    b) Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
    c) Ministerul Justiţiei;
    d) Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor;
    e) Ministerul Economiei;
    f) Ministerul Finanţelor;
    g) Ministerul Sănătăţii;
    h) Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;
    i)  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;
    j) Ministerul Culturii;
    k) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor;
    l) Ministerul Tineretului şi Sportului;
    m) Serviciul Fiscal de Stat;
    n) Serviciul  Vamal;
    o)  Poliţia de Frontieră subordonată Ministerului Afacerilor Interne;
    p)  Agenţia Turismului;
    q)  Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;
    r)   Casa Naţională de Asigurări Sociale;
    s)   Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
    t)   Academia de Ştiinţe a Moldovei.
    Lista informaţiilor prezentate şi lista furnizorilor este stipulată în programul lucrărilor statistice, aprobată anual de Guvern.
    [Pct.13 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
   
[Pct.13 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    14. Interacţiunile cu alte resurse informaţionale
    SIA BNS va asigura colaborarea prin mijloace TIC, cu alte organe ale statisticii oficiale (ministere şi alte autorităţi administrative centrale şi autorităţi ale administraţiei publice locale) şi unităţi statistice (vezi figura de mai jos).

Interacţiunile SIA BNS
    Interacţiunile vor fi realizate prin utilizarea serviciilor WEB prin canale dedicate sau Internet, în conformitate cu cadrul legal. Partea client a participanţilor va fi formată dintr-un browser clasic şi nu va include componente speciale ale SIA BNS.
Capitolul V. Documentele sistemului
    15. Categorii de documente
    În cadrul SIA BNS sînt folosite următoarele categorii de documente:
    a) documente de intrare, ce reprezintă baza pentru introducerea datelor în sistem;
    b) documente de ieşire, obţinute în urma funcţionării sistemului;
    c) documente tehnologice.
    Documentele de intrare se împart în:
    d) chestionare statistice completate de respondenţii statistici;
    e) chestionare completate cu date privind cercetarea statistică a diferitelor domenii statistice oficiale;
    f) informaţii expediate în adresa BNS de către autorităţile administraţiei publice.
    Principalele documente de ieşire vor fi publicaţii statistice, note informative, comunicate de presă, obţinute ca rezultat al prelucrării datelor statistice şi agregării lor.
    Documentele tehnologice vor insera informaţia ce descrie procesele tehnologice şi se conţine în metadatele despre cercetarea statistică: şablonul chestionarelor propriu-zise, documentele de descriere a cercetărilor, precum şi documentele care însoţesc elaborarea şi suportul subsistemelor.
Capitolul VI. Spaţiul informaţional
    16. Asigurarea informaţională
    Resursele informaţionale vor fi create utilizînd metoda observărilor şi cercetărilor statistice, studierii mediilor, obiectelor, proceselor şi fenomenelor ce au loc în societate, precum şi împrumutînd datele primare din alte surse de date administrative. Arhitectura resurselor informaţionale se va proiecta reieşind din particularităţile complexelor tehnologice, proceselor analizate, obiectelor din sfera concretă de activitate.
    17. Obiectele informaţionale
    Obiectele informaţionale ale SIA BNS sînt:
    a)  unitatea statistică;
    b)  indicatorul statistic;
    c) datele statistice;
    d)   lucrarea statistică;
    e)  documentul statistic.
    18. Identificarea obiectelor informaţionale
    Fiecărui obiect informaţional i se va atribui un identificator unic. Obiectele informaţionale împrumutate vor fi identificate în conformitate cu regulile sistemului în care au fost introduse/create.
    Identificator al obiectului informaţional «unitatea statistică» este:
    codul IDNP – pentru cetăţeni;
    pentru gospodăria casnică şi familia va fi utilizat identificatorul care are următoarea structură NLLLLXXXXX, în care:
    N – 0 reprezintă gospodăria casnică, 1 – familia;
    LLLL – codul localităţii conform CUATM;
    XXXXX – numărul de ordine «gospodăria casnică/familia»;
    codul IDNO – pentru persoanele juridice;
    codul CUIIO – pentru celelalte unităţi statistice.
    Identificator al obiectului informaţional «indicatorul statistic» este «numărul de ordine».
    Identificator al obiectului informaţional «datele statistice»  este «numărul de ordine».
    Identificator al obiectului informaţional «lucrarea statistică» este «perioada de timp» + «numărul de ordine».
    Identificator al obiectului informaţional «documentul statistic» este «tipul documentului» + «numărul de ordine».
    19. Scenariile asociate obiectelor informaţionale
    Scenariul de bază reprezintă o listă a evenimentelor aferente obiectului informaţional şi care se ţin în evidenţă în sistem. În SIA BNS se ţin în evidenţă evenimentele descrise în cele ce urmează:
    Pentru obiectul informaţional „unitatea statistică”:
    a) punerea iniţială în evidenţă, care are loc la momentul creării unităţii statistice;
    b) actualizarea datelor asociate unităţii statistice, care se efectuează în cazul modificării unui atribut din categoria datelor de identificare, statistice sau demografice;
    c) eliminarea, care are drept scop trecerea informaţiilor asociate unităţii statistice selectate într-o stare specială (exclus din registru).
    Pentru obiectul informaţional „indicatorul statistic”:
    a) introducerea indicatorului statistic în practica statistică (punerea în evidenţă);
    b) actualizarea semnificaţiei prin redefinire (în caz de necesitate);
    c) actualizarea prin calcularea valorii pentru o lucrare statistică şi un respondent concret;
    d)   eliminarea din practica statistică (scoaterea de la evidenţă).
    Pentru obiectul informaţional „datele statistice”:
    a) punerea în evidenţă, care va avea loc în cazul în care informaţia statistică este recepţionată din unităţile de raportare şi introdusă în baza de date, obţinută ca rezultat al cercetării statistice sau procesărilor interne;
    b) actualizarea datelor statistice, care se efectuează în cazul modificării valorii iniţiale a indicatorului statistic;
    c) scoaterea de la evidenţă şi arhivarea, care au loc în cazul anulării rezultatelor unei cercetări statistice sau unor rapoarte ale furnizorilor de informaţii statistice.
    Pentru obiectul informaţional „lucrarea statistică”:
    a)  punerea în evidenţă – introducerea în Programul lucrărilor statistice;
    b)  actualizarea (identificare, lansare, încărcare, cooperare cu prestatorii de date);
    c) scoaterea de la evidenţă (arhivarea rezultatelor unei lucrări statistice).
    Pentru obiectul informaţional „documentul statistic”:
    a) punerea iniţială în evidenţă (are loc la recepţionarea/crearea şi introducerea documentului statistic în baza de date);
    b) actualizarea documentului;
    c) scoaterea de la evidenţă (arhivarea documentului).
    20.  Datele sistemului
    Datele sistemului reprezintă totalitatea atributelor obiectelor informaţionale.
    Date ale obiectelor informaţionale sînt:
    a)  date despre obiectul informaţional „unitatea statistică”:
    identificator;
    denumirea;
    adrese;
    date de contact;
    date demografice;
    b) date despre obiectul informaţional „indicatorul statistic”:
    identificator;
    codul indicatorului;
    denumirea indicatorului;
    definiţia indicatorului;
    lista activităţilor statistice în care este utilizat sau din care rezultă;
    sursa de date din care este preluat;
    lista indicatorilor corelaţi;
    anul de sfîrşit al seriei de timp;
    formula de calcul utilizată;
    data celei mai recente actualizări;
    c) date despre obiectul informaţional „datele statistice”:
    identificator;
    indicatorul statistic;
    identificator unitate statistică;
    identificatorul de timp;
    identificatorul de spaţiu;
    tipul datelor (primare, agregate);
    chestionarul statistic;
    numărul rîndului;
    numărul coloanei;
    unitatea de măsură;
    valoarea numerică;
    d) date despre obiectul informaţional „lucrarea statistică”:
    identificator;
    denumirea lucrării statistice;
    domeniul pentru care este realizată lucrarea statistică;
    obiectivul urmărit;
    tipul de activitate statistică;
    cadrul legal naţional şi european;
    sfera de cuprindere;
    populaţia statistică observată;
    modul de colectare a informaţiilor;
    periodicitatea activităţii;
    modul şi periodicitatea diseminării;
    beneficiarii rezultatelor;
    clasificările utilizate;
    metodele de măsurare a calităţii rezultatelor;
    perioada de desfăşurare a lucrării;
    istoricul şi instituţia responsabilă de realizarea lucrării;
    instituţiile colaboratoare;
    e) date despre obiectul informaţional „documentul statistic”:
    identificator;
    denumirea documentului;
    data creării documentului;
    data plasării pe Portal a documentului;
    perioada (ultimul an în care documentul conţine date sau anul de punere în acţiune);
    periodicitatea;
    sursa de informaţii;
    statutul documentului;
    autorul documentului;
    adnotarea documentului;
    comentarii la conţinutul documentului;
    autorul fişei documentului (persoana care a publicat documentul).
    21. Clasificatoarele sistemului
    În scopul asigurării veridicităţii şi micşorării volumului informaţiei stocate în sistem, precum şi al clasificării corecte a obiectelor sistemului, se va utiliza sistemul de clasificatoare şi nomenclatoare, divizate în trei categorii:
    a) internaţionale:
    CS- clasificatorul statelor;
    CV- clasificatorul valutelor;
    b) naţionale:
    CAEM - clasificatorul activităţilor din economia Moldovei;
    CSP - clasificatorul statistic al produselor (bunurilor şi serviciilor) al Republicii Moldova;
    PRODMOLD - nomenclatorul de produse şi servicii industriale al Republicii Moldova;
    CUATM – clasificatorul unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova;
    CFP – clasificatorul formelor de proprietate;
    CFOJ – clasificatorul formelor organizatorico-juridice;
    Clasificarea programelor educaţionale;
    Clasificatorul "Unităţi de măsură şi calcul";
    Nomenclatorul de produse şi servicii industriale;
    c) interne: în lipsa clasificatoarelor sau nomenclatoarelor internaţionale sau naţionale aprobate, vor fi elaborate clasificatoare sau nomenclatoare ad-hoc.
    22. Interconexiunile care apar la realizarea funcţiilor sistemului
    Pentru a prelua informaţii relevante din punctul de vedere al statisticii oficiale, SIA BNS va interacţiona cu resursele informaţionale administrative prin accesarea bazelor de date deţinute de instituţiile administrative sau prin preluarea datelor agregate conform acordurilor cu furnizorii de date. În acest context BNS interacţionează cu următoarele surse de date administrative:
    a) Registrul de stat al populaţiei - acordă acces la datele persoanelor fizice;
    b) Registrul de stat al unităţilor de drept - acordă acces la datele despre unităţile de drept;
    c) Registrul de stat al transportului - acordă acces la datele despre unităţile de transport;
    d) Registrul fiscal de stat – acordă acces la informaţia privind contribuabili înregistraţi şi subdiviziunile acestora, datele din declaraţiile fiscale privind impozitul pe venit, declaraţiile privind TVA;
    e) Registrul de stat al conducătorilor de vehicule - acordă acces la datele despre conducătorii de vehicule;
    f) Registrul vamal de stat - acordă acces la informaţiile vamale;
    g) Registrul Poliţiei de Frontieră subordonate Ministerului Afacerilor Interne - acordă acces la datele despre trecerea frontierei de stat;
    [Pct.22 lit.g) modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    h) Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale -  acordă acces la informaţia privind contribuabilii şi contribuţiile în sistemul asigurărilor sociale de stat obligatorii ;
    i)  Cadastrul bunurilor imobile - acordă acces la datele despre imobilul şi proprietarul lor, obiectele geografice naturale şi tehnogene;
    j)  Registrul de stat al animalelor – acordă acces la datele privind animalele înregistrate.
    Lista resurselor informaţionale administrative se va completa pe măsura creării lor.
Capitolul VII. Spaţiul tehnologic
    23. Arhitectura sistemului
    SIA BNS este proiectat ca sistem modular, care asigură posibilitatea dezvoltării sale fără a afecta continuitatea funcţionării. Arhitectura SIA BNS este concepută după schema-tip a infrastructurii informaţionale a sistemului informaţional automatizat, în conformitate cu cerinţele expuse în Concepţia creării infrastructurii informaţionale de stat.
    La nivel conceptual, arhitectura SIA BNS va respecta cerinţele arhitecturii unitare, expuse în Concepţia guvernării electronice, avînd trei nivele: nivelul de interfaţă - server pentru paginile web cu formularele utilizatorilor şi informaţiile din BD pentru vizualizare şi utilizare prin intermediul browserului staţiei de lucru, produsul program al nivelului de mijloc - serverul aplicaţiilor; va susţine partea client, care deserveşte interfaţa BD cu utilizatorii – va transforma cererile utilizatorilor în interpelări SQL, va recepţiona datele de la BD şi le va prezenta în formă comodă pentru percepţie, şi nivelul de jos cu serverul BD.
    Nodul central unic al infrastructurii sistemului va fi amplasat în sediul central al Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova şi va avea destinaţia de asigurare a tuturor proceselor SIA BNS, inclusiv stocarea datelor şi managementul sistemului. Componentele distribuite vor reprezenta posturi automatizate de lucru, conectate la nodul central prin canale de bandă largă securizate.
    Arhitectura complexului soft şi hard, lista produselor program şi a mijloacelor tehnice utilizate la crearea infrastructurii informaţionale sînt determinate de către elaboratorul sistemului în comun cu deţinătorul la etapele ulterioare de elaborare a sistemului.
    La comunicarea între nivelurile sistemului se utilizează sistemul reţelelor de comunicaţii electronice al autorităţilor administraţiei publice. Reţeaua de comunicaţii electronice a SIA BNS va fi definitivată de elaborator de comun acord cu beneficiarul şi posesorul sistemului. Lucrările de dezvoltare şi perfecţionare a reţelei corporative a sistemului statistic vor permite:
    a) perfecţionarea reţelei corporative a BNS, conectarea oficiilor teritoriale ale Biroului Naţional de Statistică;
    b) asigurarea transferului sigur şi rapid de date, crearea bazei pentru implementarea tehnologiilor moderne ale informaţiei;
    c)  perfecţionarea administrării şi gestiunii reţelei;
    d) asigurarea interacţiunii sistemului informaţional statistic cu furnizorii externi de informaţie şi utilizatorii;
    e) crearea posibilităţii de introducere a informaţiilor în sistem din obiectele observărilor statistice şi de la alte organizaţii;
    f)  implementarea tehnologiilor de obţinere a informaţiei în formă electronică nemijlocit de la întreprinderi mari;
    g) elaborarea unui sistem de back-up, stocare şi instalare a sistemelor de tipul: repozitorii informaţionale, registre, repozitorii statistice de date, repozitorii de documente electronice, şiruri dinamice, date statistice primare, asigurarea accesului facil la arhivele de date.
    24. Platforma tehnologică
    Platformă tehnologică:
    a) va asigura formate unice de prezentare a datelor şi protocoale comune de schimb de date;
    b) va oferi mecanisme de asigurare a concordanţei bazelor de date ale SIA BNS cu cele ale sistemelor informaţionale ale altor instituţii guvernamentale. Concordanţa trebuie să fie respectată în termeni de clasificatoare, nomenclatoare, completitudine;
    c) va pune la dispoziţia dezvoltătorilor de soft un cadru formal şi metodologic propice creării şi implementării sistemului de management al securităţii informaţionale.
    Produsele program şi echipamentele sistemului trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:
    a)  să asigure posibilitatea stocării unor volume mari de informaţie;
    b) să asigure posibilitatea extinderii funcţionale şi a puterii de calcul (extensibilitate şi scalabilitate);
    c) să susţină prelucrarea distribuită a datelor, accesul la resurse atît în reţeaua locală, cît şi în Internet;
    d) să utilizeze un sistem unic de clasificare şi codare (unificare);
    e) să funcţioneze pe diferite platforme tehnologice (cross-platform);
    f) să asigure fiabilitate înaltă;
    g) să asigure consistenţa şi completitudinea informaţiei;
    h) să susţină posibilitatea de modernizare în timpul procesului de exploatare.
    25. Standardele tehnologice
    Tipurile principale de standarde care vor fi utilizate sînt următoarele:
    a) standardele datelor;
    b) standardul metadatelor (ISO 11179);
    c) standardele schimburilor de informaţii;
    d) standardele căutării informaţiilor;
    e)  standardele de calitate;
    f)  standardele de securitate;
    g) standardele de multilingvism.
    Conformitatea cu aceste standarde va consta în:
    a)  susţinerea interfeţei browserului public pentru accesare;
    b) XML ca mijloc principal pentru integrarea datelor;
    c) utilizarea standardelor Internet şi WWW – HTML, TCP/IP, SMTP;
    d) utilizarea standardelor naţionale şi internaţionale referitor la calitate şi securitate.
    Pentru asigurarea schimbului de informaţie cu alte sisteme informaţionale, inclusiv internaţionale, se vor implementa: standardul SDMX, standardele ce ţin de XML şi serviciile Web, propunerile organizaţiei internaţionale de standardizare (ISO).
Capitolul VIII. Securitatea şi fiabilitatea
    26. Aspecte privind securitatea informaţională
    Securitatea informaţiei va fi asigurată de BNS în conformitate cu cerinţele standardelor internaţionale ISO/IEC 27001-2006 şi ISO/IEC 27002-2008, menţionînd că SIA BNS este un produs hard&soft care corespunde în totalitate cerinţelor utilizatorilor, inclusiv în ceea ce priveşte securitatea informaţională. Pentru garantarea securităţii la nivelul infrastructurii tehnico-logice va fi implementat auditul activ al securităţii informaţionale.
    Cererea de motivare a accesului la resursele SIA va fi realizată în cadrul unui sistem de control al acestui acces (ex. lucrări, documente şi informaţii), în care este stabilit: cine, cui, în conformitate cu care împuterniciri, care documente, pentru care acţiuni sau care tip de acces poate fi permis şi în ce condiţii. Aceasta presupune determinarea pentru toţi utilizatorii SIA BNS a resurselor informaţionale şi program la care au acces pentru operaţii concrete de accesare (citire, scriere, modificare, ştergere, execuţie) folosind resursele tehnice şi program de accesare.
    Semnătura digitală şi controlul accesului vor constitui măsurile de control de securitate, care vor asigura integritatea, confidenţialitatea, disponibilitatea, autenticitatea şi nonrepudierea. Aceste servicii se vor baza pe infrastructura cu chei publice şi pe setările directoriilor de sistem, pentru a gestiona permisiunile utilizatorilor şi autorizarea operaţiunilor la nivelul aplicaţiilor.
    Personalul BNS va fi autorizat să lucreze doar cu modulele, documentele, înregistrările sau alte elemente informaţionale pentru care au permisiunile necesare. Pentru realizarea acestui deziderat, administratorul SIA BNS va gestiona grupele de utilizatori într-un directoriu. Un grup va fi caracterizat de un nume şi de un set de permisiuni (desemnînd rolurile acelui grup), care vor defini accesul la funcţionalităţile sistemului. Fiecare grup va conţine o listă de utilizatori, care vor moşteni permisiunile de la grupul din care fac parte.
    Managementul utilizatorilor şi al permisiunilor se va face iniţial de administratorul SIA BNS. Apoi, utilizatorii privilegiaţi vor avea posibilitatea de a gestiona permisiunile la nivel local, fără necesitatea unei intervenţii a administratorului de sistem. La autentificare, sistemul va verifica datele de acces ale utilizatorilor şi le va da acces la informaţia disponibilă.
    Unele dintre produse, elaborate de personalul BNS, vor solicita o autentificare adecvată pentru a fi acceptate ca documente oficiale. În acest scop, va fi inclus un sistem de semnătură digitală, ceea ce va permite autorităţilor BNS să semneze documente oficiale. Sistemul de semnătură digitală se va baza pe infrastructura cheilor publice.
    Activitatea personalului BNS va depinde într-o mare măsură de capacitatea SIA de a-şi îndeplini sarcinile cotidiene. Acest lucru sporeşte cerinţele faţă de infrastructura SIA, pentru ca aceasta să fie fiabilă la erori de tip tehnic şi de tip soft. Sub acest aspect, infrastructura va include un set de circuite redundante, care vor consta din noduri de rezervă ce vor prelua încărcătura sistemului pe timpul cît sistemul principal se va afla în proces de mentenanţă sau restabilire.
    Pentru gestiunea riscurilor de securitate va fi implementată o politică generală de securitate. Personalul va trebui instruit în ceea ce priveşte riscurile de securitate la care poate fi expus. Politica de securitate va include prevederi referitoare la organizarea auditurilor periodice de securitate, pentru a verifica conformitatea cu regulile de securitate, precum şi pentru a stabili domeniile care necesită perfecţionări.
    Sistemul va ţine evidenţa unor date, documente şi înregistrări extrem de importante, păstrarea lor fiind o cerinţă obligatorie a sistemului. Pentru aceasta vor fi create copii de rezervă şi formate repozitorii de date. Vor fi necesare proceduri stricte de creare şi verificare a copiilor de rezervă de către personalul administrativ.
    Sistemul de securitate a infrastructurii va fi un serviciu ce va asigura integritatea şi disponibilitatea sistemelor hard şi soft. Serviciile în cauză vor fi desemnate pentru a corecta erorile din componentele hard şi soft şi vor include soluţiile antivirus, antispam, de actualizare a produselor soft, verificare a integrităţii, respectare a licenţelor.
    Un sistem antivirus va fi instalat în cadrul SIA BNS şi va cuprinde toate serverele şi staţiile de lucru ale BNS. Politica de utilizare a soluţiei antivirus va vi elaborată în baza deciziei oficialilor de rang înalt referitor la nivelele de risc, ţinînd cont de simplitatea în utilizare şi costul de menţinere a unui asemenea sistem. Vor fi, de asemenea, create mecanisme pentru revizuiri periodice şi familiarizarea factorilor de decizie cu problemele existente de securitate.
    Actualizarea periodică şi ordonată a sistemelor IT reprezintă o cerinţă de bază pentru orice organizaţie care foloseşte un sistem informaţional. Obiectivele serviciului de actualizare a produselor program vor include:
    a) instalarea ultimelor actualizări critice şi de securitate pe staţiile de lucru şi pe serverele BNS;
    b) funcţionarea în siguranţă a infrastructurii de actualizare şi instalarea securizată a actualizărilor;
    c) existenţa unui singur punct de aprobare a administrării actualizărilor şi descărcarea lor din Internet.
    La transmiterea informaţiei confidenţiale, metoda de protecţie a informaţiei, transmise prin toate tipurile de canale de comunicaţie, contra interceptării, alterării sau a falsificării informaţiei, va fi criptarea informaţiei, iar la distanţe mici – utilizarea fibrelor optice protejate în calitate de canale de comunicaţie. Vor fi folosite mijloace de securizare criptografică a datelor cu rezistenţă garantată pentru nivelul necesar de confidenţialitate şi sistemul de chei electronice ce asigură autentificarea mesajelor şi schimb sigur de informaţie.
    27. Fiabilitatea sistemului
    Vor fi luate măsuri care vor asigura imposibilitatea unor atacuri asupra aplicaţiilor serverelor prin:
    a) utilizarea proprietăţilor sistemului de fişiere;
    b) controlul variabilelor de mediu;
    c) utilizarea unor variabile externe;
    d) utilizarea autentificării anonime la deschiderea unei sesiuni;
    e) determinarea identificatorului unei sesiuni;
    f)  utilizarea unor posibilităţi suplimentare de autentificare;
    g) utilizarea procesării incorecte a erorilor;
    h) utilizarea unor delimitatori ai instrucţiunilor în datele de intrare;
    i) introducerea instrucţiunilor utilizînd delimitatori.
    Pentru contracararea încercărilor de atac vor fi folosite următoarele măsuri:
    a) organizarea adecvată a procedurilor de modificare a resurselor program;
    b) organizarea adecvată a procedurilor de implementare/upgrade-are a resurselor program;
    c) respectarea cerinţelor privind licenţierea şi patentarea;
    d) utilizarea patch-urilor pentru resurselor program;
    e) evidenţa erorilor resurselor program.
Capitolul IX. Dispoziţii finale
    28. Impactul generat, elaborarea şi lansarea în exploatare
    Prezentul Concept reprezintă viziunea privind componentele hard&soft şi posibilităţile viitoare ale SIA BNS. Recomandările principale, expuse pe parcursul textului, oferă beneficii care depăşesc evident potenţialele implicaţii negative. Prezentăm o succintă descriere a acestor beneficii:
    a) Alinierea la experienţa naţională şi internaţională în domeniu.
    Pe plan internaţional, guvernele, în special în UE şi SUA, au finanţat, cercetat şi dezvoltat sisteme similare. Experienţa în cauză este documentată şi publicată sub formă de standarde, ghiduri, bune practice sau modele de referinţă. SIA BNS se va baza , de asemenea, pe această experienţă.
    b) Utilizarea standardelor deschise.
    Standardele deschise, inclusiv standardul SDMX, utilizate pentru comunicarea, prezentarea şi păstrarea informaţiei vor asigura continuitatea activităţii BNS. Standardele deschise garantează prezenţa unui număr suficient de specificaţii care vor permite gestionarea documentelor şi înregistrărilor pe termen lung şi vor asigura independenţa sistemului de produse soft patentate sau de formate închise.
    c) Alinierea la standardele şi infrastructura Internetului.
    Internetul oferă o platformă ieftină şi extensibilă pe baza căreia se pot dezvolta servicii care reduc costurile de mentenanţă, operaţionale, de instruire şi extindere. Cu toate acestea, Internetul nu poate fi considerat un mediu sigur din punctul de vedere al securităţii informaţionale, ceea ce adaugă aspecte precum disponibilitatea sistemului sau siguranţa comunicaţiilor. Ambele probleme pot fi soluţionate la etapa de proiectare a sistemului. Integrarea serviciilor moderne (e-mail-ul, mesageria, VoIP vor îmbunătăţi comunicarea, atît pe plan intern, cît şi cu subdiviziunile externe. Natura integrată a acestor servicii va reduce, de asemenea, riscul scurgerii informaţiilor confidenţiale în exterior.
    d) Utilizarea browserului web ca instrument de acces la servicii şi sisteme.
    Utilizarea browserului web oferă personalului o cale clară şi uniformă pentru realizarea sarcinilor cotidiene, ceea ce va reduce timpul pentru training şi suport, indiferent de locaţia personalului.
    Serviciile WWW sînt omniprezente în toate aspectele tehnologiilor moderne. Pe baza tehnologiilor web disponibile, prin intermediul browserelor web moderne, sistemul va fi tot timpul actualizat şi la un nivel înalt de integrare.
    e) Utilizarea infrastructurii de semnătură digitală.
    Aceasta oferă oportunitatea de a renunţa definitiv la folosirea suportului de hîrtie pentru operaţiile interne. Documentele şi înregistrările vor fi autentificate cu semnătură electronică, ceea ce va elimina necesitatea utilizării hîrtiei. Apare posibilitatea de a primi şi emite documente şi înregistrări semnate electronic între organismele care cooperează cu BNS în cazul în care aceste organisme vor dispune de infrastructura necesară. Acest lucru va elimina necesitatea lucrului cu copii ale documentelor originale, primite prin fax sau email.
    Utilizarea infrastructurii de semnătură digitală este disponibilă pe larg pentru asigurarea autenticităţii schimburilor informale, atît intern, cît şi extern. De asemenea, oferă posibilitatea de a cripta comunicaţiile interne sau confidenţiale.
    Deci, implementarea SIA BNS de generaţie nouă va conduce la eficientizarea procesului de producere a informaţiei statistice actualizate, veridice, calitative, complexe, accesibile unui cerc extins de utilizatori. Efectul elaborării şi implementării sistemului va putea fi observat începînd cu etapa punerii în exploatare experimentală, deşi impactul total se va manifesta în întregime pe parcurs.
    29. Implementarea sistemului
    Avînd în vedere complexitatea Sistemului Informaţional Automatizat, implementarea acestuia va fi efectuată pe etape, în funcţie de mijloacele financiare disponibile. La etapa iniţială va fi elaborat subsistemul de raportare electronică, cu utilizarea tehnologiilor şi sistemelor moderne, cu crearea unui mecanism de generare a chestionarelor statistice cu o bază de metadate unică, cu posibilitatea de transmitere a rapoartelor statistice în mod electronic, cu diferite nivele de acces la datele din baza de date integrată, cu posibilităţi de generare a rapoartelor pe diferite criterii în funcţie de necesităţi. Următoarele etape vor fi determinate ulterior în funcţie de mijloacele financiare disponibile.
    30. Consecinţe în cazul nerealizării proiectului
    În procesul de elaborare şi fundamentare a deciziilor politice se stabileşte un ansamblu complex de relaţii între statistică şi politică. Sistemul statisticii oficiale generează o mulţime de informaţii, care urmează a fi utilizate pentru facilitarea formulării politicilor economice. Aceste informaţii pot îmbunătăţi deciziile politice, economice, sociale, de mediu şi de altă natură, asistînd aplicarea politicilor. Nerealizarea SIA BNS poate conduce la un impact negativ substanţial, determinat de calitatea şi cantitatea insuficientă a informaţiei statistice, cea ce va influenţa calitatea şi oportunitatea deciziilor politice. Aceasta poate genera efecte sociale, economice şi de altă natură, negative, în societate.