HGM906/2010
ID intern unic:  336200
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 906
din  24.09.2010
privind crearea şi activitatea comisiilor pentru examinarea
adresărilor cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile
din stînga Nistrului (Transnistria) şi localităţile limitrofe acestora
 din categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul
Publicat : 05.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 194-196     art Nr : 1001
    MODIFICAT
   
HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13
    HG1004 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1103

    NOTĂ:
   
În titlu şi în tot cuprinsul textului, cuvintele „localităţile limitrofe frontierei administrative” se substituie prin cuvintele „localităţile limitrofe acestora” prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13
    În titlu şi pe tot parcursul textului hotărîrii şi regulamentului, după cuvintele „stînga Nistrului (Transnistria)” se introduc cuvintele „şi localităţile limitrofe frontierei administrative” prin HG1004 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1103
    În scopul executării Legii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38-39, art.280), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi realizării de către cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) şi localităţile limitrofe acestora din categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul a dreptului la ocrotirea sănătăţii, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul comisiilor pentru examinarea adresărilor cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) şi localităţile limitrofe acestora din categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul (se anexează).
    2. Agenţia teritorială Bender a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, în termen de o lună:
    va crea şi va organiza activitatea comisiilor pentru examinarea adresărilor cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) şi localităţile limitrofe acestora din categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul pe lîngă organul executiv al autorităţii administraţiei publice locale, în următoarele localităţi:
    satul Varniţa, raionul Anenii Noi – cu teritoriul de deservire: municipiul Tiraspol, municipiul Bender şi raionul Slobozia;
    oraşul Rezina – cu teritoriul de deservire: raioanele Rîbniţa şi Camenca;
    satul Coşniţa, raionul Dubăsari – cu teritoriul de deservire: raioanele Dubăsari şi Grigoriopol;
    va asigura comisiile cu localuri pentru desfăşurarea şedinţelor.
    21. Se stabileşte că cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile limitrofe acestora, aprobate prin anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 792 din 8 iulie 2004 „Despre aprobarea Regulamentului privind transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne de control” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 112-118, art.952), inclusiv localităţile Molovata Nouă, Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari şi Chiţcani, Mereneşti, Zahorna, Cremenciug, Gîsca din raionul Căuşeni, pot beneficia de poliţe de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în urma adresării la comisiile nominalizate în pct.2, care vor deservi localităţile respective după cum urmează:
    a) localităţile din raioanele Anenii Noi, Căuşeni, Ştefan Vodă – comisia din satul Varniţa, raionul Anenii Noi;
    b) localităţile din raioanele Floreşti, Orhei, Rezina, Şoldăneşti – comisia din oraşul Rezina;
    [Pct.21 modificat prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
   [Pct.21 introdus prin HG1004 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1103]
    c) localităţile din raioanele Criuleni, Dubăsari şi or. Vadul lui Vodă, mun.Chişinău – comisia din satul Coşniţa, raionul Dubăsari
    3. Agenţia teritorială Bender a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, în baza listelor prezentate de comisiile nominalizate, va completa poliţele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, conform Regulamentului privind modul de completare, eliberare şi evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1015 din 5 septembrie 2006 „Cu privire la aprobarea unor acte normative”, eliberîndu-le persoanelor asigurate.

    PRIM-MINISTRU                                                           Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                            Victor Osipov
    Ministrul sănătăţii                                                            Vladimir Hotineanu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                              Valentina Buliga
    Ministrul tehnologiilor
    informaţionale şi comunicaţiilor                                       Alexandru Oleinic
 
    Nr. 906. Chişinău, 24 septembrie 2010.


        Aprobat
prin  Hotărîrea Guvernului nr.906
din 24 septembrie 2010
REGULAMENTUL
comisiilor pentru examinarea adresărilor cetăţenilor Republicii Moldova
 domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) şi localităţile
limitrofe acestora
din categoriile pentru care calitatea de asigurat
o are Guvernul

I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul comisiilor pentru examinarea adresărilor cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) şi localităţile limitrofe acestora din categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul (în continuare – Regulament) stabileşte statutul juridic, modul de organizare şi formare a comisiilor pentru examinarea adresărilor cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) şi localităţile limitrofe acestora din categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul (în continuare – Comisia), componenţa şi sarcinile lor de bază, modalităţile de interacţiune a comisiilor cu Agenţia teritorială Bender a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
    2. Comisia este un organ constatator, care are ca sarcină examinarea adresărilor cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) şi localităţile limitrofe acestora, confirmarea atribuirii persoanei la categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul şi întocmirea listelor de evidenţă nominală a acestor persoane în vederea obţinerii poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
    3. Comisia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Legii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, prezentului Regulament şi altor acte normative în vigoare.
    4. Comisia îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor:
    1) legalităţii;
    2) teritorialităţii;
    3) respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
    4) responsabilităţii membrilor săi pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin.
II. Atribuţiile funcţionale ale Comisiei
    5. La atribuirea cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) şi localităţile limitrofe acestora la categoriile pentru care Guvernul are calitatea de asigurat Comisia trebuie să constate respectarea următoarelor condiţii, care urmează a fi întrunite cumulativ:
    1) apartenenţa persoanei la una din categoriile enumerate în alin.(4) art.4 din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
    2) neîncadrarea persoanei în cîmpul muncii şi neincluderea în categoriile de persoane care sînt obligate să se asigure în mod individual (conform pct.1-2 din anexa nr.2 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală), confirmate prin declaraţia pe propria răspundere a persoanei solicitante;
    3) domiciliul în Republica Moldova (confirmat prin actele corespunzătoare).
III. Sarcinile Comisiei
    6. În vederea realizării sarcinilor sale, Comisia exercită următoarele activităţi:
    1) examinează adresările cetăţenilor domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) şi localităţile limitrofe acestora privind atribuirea acestora la categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul;
    2) confirmă atribuirea persoanei respective la categoriile asigurate din contul statului în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    3) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, în scopul acordării asistenţei consultative cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) şi localităţile limitrofe acestora privind atribuirea acestora la categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul;
    4) solicită cetăţenilor domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) şi localităţile limitrofe acestora prezentarea documentelor privind atribuirea acestora la una din categoriile de persoane pentru care Guvernul are calitatea de asigurat;
    5) întocmeşte şi prezintă Agenţiei teritoriale Bender a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, în termenul stabilit de prezentul Regulament, listele persoanelor neangajate, asigurate din contul bugetului de stat pentru cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria)şi localităţile limitrofe acestora.
IV. Componenţa Comisiei
    7. Componenţa nominală a Comisiei şi modificările la aceasta se aprobă prin dispoziţia preşedintelui  raionului.
    8. În componenţa Comisiei, cu drept de vot, sînt incluşi 9 membri: vicepreşedintele raionului pe probleme sociale, reprezentantul secţiei raionale asistenţă socială şi protecţie a familiei, cîte un reprezentant al Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, subdiviziunii competente a Agenției Servicii Publice, structurii teritoriale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Consiliului Republican de Expertiză Medicală a Vitalităţii, Centrului teritorial al medicilor de familie, Agenţiei teritoriale Bender a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi structurii teritoriale a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. La decizia Comisiei, fără drept de vot, în componenţa ei pot fi incluşi şi reprezentanţi ai altor structuri, după caz.
    [Pct.8 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    9. Preşedinte al Comisiei este vicepreşedintele raionului pe probleme sociale. Vicepreşedinte al Comisiei  este reprezentantul structurii teritoriale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
    10. Secretar al Comisiei este un angajat din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
V. Atribuţiile preşedintelui şi secretarului Comisiei
    11. Şedinţele Comisiei sînt prezidate de către preşedinte, care exercită următoarele atribuţii:
    1) conduce activitatea Comisiei;
    2) convoacă şi conduce şedinţele Comisiei;
    3) aprobă ordinea de zi a şedinţelor Comisiei;
    4) semnează deciziile Comisiei, procesele-verbale şi alte documente ce vizează activitatea Comisiei;
    5) reprezintă Comisia în relaţiile cu autorităţile publice.
    12. În absenţa preşedintelui Comisiei, atribuţiile acestuia sînt exercitate de vicepreşedinte.
    13. Activitatea Comisiei în perioada dintre şedinţele de lucru este asigurată de către secretar, care exercită următoarele atribuţii:
    1) asigură exercitarea lucrărilor de secretariat şi organizarea activităţii Comisiei;
    2) înregistrează adresările în scris ale cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) şi llocalităţile limitrofe acestora şi le prezintă membrilor Comisiei;
    3) pregăteşte materialele pentru şedinţele Comisiei;
    4) ţine evidenţa adresărilor examinate şi întocmeşte procesul-verbal al şedinţei Comisiei şi deciziile acesteia;
    5) întocmeşte listele de evidenţă nominală a cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) şi localităţile limitrofe acestora care au fost atribuiţi, prin decizia Comisiei, la categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul.
VI. Modul de desfăşurare a activităţii Comisiei
    14. Materialele şedinţelor, corespondenţa, datele statistice, procesele-verbale, alte informaţii şi materiale privind activitatea Comisiei sînt păstrate la organul executiv al autorităţii administraţiei publice locale.
    15. Ordinea de zi a şedinţelor Comisiei se întocmeşte de secretar, în baza adresărilor parvenite din partea cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) şi localităţile limitrofe acestora, precum şi a propunerilor înaintate de preşedintele şi membrii Comisiei.
    16. Ordinea de zi se aduce la cunoştinţa membrilor Comisiei cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de convocarea şedinţei, cu prezentarea tuturor materialelor care urmează să fie examinate în cadrul şedinţei.
    17. Şedinţele Comisiei se convoacă ori de cîte ori este necesar şi sînt deliberative dacă la ele participă majoritatea simplă a  membrilor. Participarea membrilor la şedinţă este obligatorie.
    18. Şedinţele Comisiei se ţin în orele de program. În perioada de activitate a Comisiei, membrilor ei li se păstrează salariul mediu lunar la locul permanent de muncă.
    19. Procesul-verbal al şedinţei Comisiei se întocmeşte de secretar, se semnează de către preşedintele şi membrii acesteia.
    20. Fiecare şedinţă se încheie prin adoptarea unei decizii, cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă.
    21. Deciziile Comisiei sînt semnate de către preşedintele şi secretarul acesteia.
    22. Membrii Comisiei,  care nu sînt de acord cu decizia adoptată, au dreptul  la  consemnarea  opiniei  lor  printr-o menţiune  separată  în procesul-verbal al şedinţei respective.
    23. În termen de 5 zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei, secretarul Comisiei va completa, în baza deciziilor adoptate de Comisie, listele de evidenţă nominală a cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) şi localităţile limitrofe acestora atribuiţi la categoriile de persoane asigurate din contul bugetului de stat, conform modelului aprobat de Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi le va prezenta Agenţiei teritoriale Bender a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
    24. În termen de 5 zile lucrătoare de la recepţionarea listelor de evidenţă nominală a cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) şi localităţile limitrofe acestora atribuiţi la categoriile de persoane asigurate din contul bugetului de stat, Agenţia teritorială Bender a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină va completa poliţele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi va asigura distribuirea acestora persoanelor asigurate.