OMFA115/2010
ID intern unic:  336208
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 115
din  06.09.2010
cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat
de document primar cu regim special “Factură fiscală“
Publicat : 05.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 194-196     art Nr : 656     Data intrarii in vigoare : 01.11.2010
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. de înregistrare 774
din 16 septembrie 2010
__________
Alexandru TĂNASE

    Întru executarea prevederilor Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.399) şi punctului 3 alineatul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.30-33, art.288),
ORDON:
    1. Se aprobă:
    1) Formularul tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală ” (anexa nr.1);
    2) Formularul “Anexă la factura fiscală” (anexa nr.2) ce reprezintă parte indispensabilă a facturii fiscale;
    3) Formularul Certificatului de atribuire a seriei şi diapazonului de numere documentelor primare cu regim special „Factură fiscală”, imprimate de sine stătător de subiecţii impozabili cu TVA ce dispun de sistem computerizat de evidenţă primară (anexa nr.3);
    4) Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură fiscală” (anexa nr.4).
    [Pct.1 modificat prin OMF199 din 10.12.15, MO340-346/18.12.15 art.2525; în vigoare 01.01.16]
    2. Formularul facturii fiscale executate tipografic conţine următoarele grade de protecţie:
    [Pct.2 modificat prin OMF18 din 10.02.14, MO66-71/21.03.14 art.351]
    1) hîrtie specială care nu are luminiscenţă în raze ultraviolete;
    2) filigran bicolor;
    3) ghioşuri;
    4) milieu;
    5) rozete;
    6) microtext;
    7) cod cu bare.
    3. Se stabileşte următoarea gamă coloristică pentru exemplarele formularelor facturilor fiscale executate tipografic:
    [Pct.3 modificat prin OMF18 din 10.02.14, MO66-71/21.03.14 art.351]
    1) primul exemplar – culoarea bej;
    2) al doilea exemplar – culoarea liliachie;
    3) al treilea exemplar – culoarea peruzelei;
    4) al patrulea exemplar – culoarea verde;
    5) al cincilea exemplar – culoarea roz.
    4. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat i se pune în sarcină tipărirea centralizată a formularelor facturilor fiscale, prevăzute cu însemne de protecţie, serie şi număr şi înregistrarea, evidenţa, păstrarea şi eliberarea acestora către agenţii economici - subiecţi impozabili cu TVA.
    Eliberarea formularelor de facturi fiscale, executate tipografic, se efectuează de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat prin intermediul subdiviziunilor sale teritoriale.
   5. Agenţii economici care dispun de un sistem computerizat de evidenţă primară beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale și anexelor la acestea pe hîrtie prevăzută cu însemne de protecţie pentru documentarea livrărilor sale. Semnele de protecție se stabilesc de către agentul economic conform necesităților și posibilităților proprii. Hîrtia prevăzută cu însemne de protecție utilizată la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale urmează să dispună de cel puțin un însemn de protecție din cele specificate la pct.2 al prezentului ordin sau oricare alt însemn de protecție (ca exemplu: emblema întreprinderii, logotipul, antetul etc.) stabilit de către agentul economic și aprobat prin ordin intern.
    Acordarea dreptului la tipărirea de sine stătător a facturilor fiscale și anexelor la acestea se efectuează în baza recipisei emise în formă electronică, în urma depunerii de către agentul economic a unei solicitări prin intermediul sistemului informatic „Comandă on-line”.
    Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, pîna la intrarea în vigoare a prezentului ordin, va asigura implementarea unui serviciu electronic de comandă şi acordarea automatizată a seriei şi diapazonului de numere pentru facturile fiscale subiecţilor ce dispun de dreptul imprimării de sine stătător a acestora.
    Agenții economici cărora li s-a acordat dreptul la imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale cu atribuirea seriei și diapazonului de numere beneficiază de acest drept pe toată perioada deținerii statutului de plătitor a TVA, fără necesitatea reconfirmării acestui drept pe parcursul perioadei menționate.
    Se permite utilizarea atît a formularelor de facturi fiscale executate tipografic, cît și a celor perfectate în baza dreptului acordat de imprimare de sine stătător.
    [Pct.5 modificat prin OIFPS123 din 21.09.126, MO361-367/21.10.16 art.1720]
    [Pct.5 în redacția OMF199 din 10.12.15, MO340-346/18.12.15 art.2525; în vigoare 01.01.16]
   
[Pct.5 modificat prin OMF169 din 03.12.13, MO1-3/03.01.14 art.1]
    [Pct.5 modificat prin OMF117 din 06.08.13, MO198-204/13.09.13 art.1373]
    [Pct.51 exclus prin OMF199 din 10.12.15, MO340-346/18.12.15 art.2525; în vigoare 01.01.16]
    [Pct.51 introdus prin OMF18 din 10.02.14, MO66-71/21.03.14 art.351]
    6. Se permite utilizarea formularelor facturii fiscale, valabile pînă la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, pînă la epuizarea totală a stocurilor aflate la subiecţii impozabili şi Serviciul Fiscal de Stat.
    7. Prezentul ordin intră în vigoare începînd cu 01.11.2010.
    8. Se abrogă, începînd cu 01.11.2010, Ordinul comun al Ministerului Finanţelor nr. 32 din 11 martie 2002 şi al Departamentului Statistică şi Sociologie nr. 30 din 13 martie 2002 referitor la aprobarea Instrucţiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special al facturii fiscale pentru livrările de mărfuri şi servicii impozabile cu TVA şi operarea modificărilor în Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat cu regim special al facturii de expediţie pentru transporturile de mărfuri cu mijloace auto, aprobată prin Ordinul comun al Ministerului Finanţelor şi al Departamentului Analize Statistice şi Sociologie nr.85/59 din 6 iulie  1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.40-42, art.95).

    MINISTRUL FINANŢELOR                                                   Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 115. Chişinău, 6 septembrie 2010.

   
anexa nr.1

    anexa nr.2

    [Anexa nr.3 exclusă prin OMF199 din 10.12.15, MO340-346/18.12.15 art.2525; în vigoare 01.01.16]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin OIFPS123 din 21.09.126, MO361-367/21.10.16 art.1720]
    [Anexa nr.4 modificată prin OMF100 din 22.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1249]
    [Anexa nr.4 modificată prin OMF134 din 11.09.14, MO275-281/19.09.14 art.1307]