HGA936/2010
ID intern unic:  336340
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 936
din  08.10.2010
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi
funcţionarea serviciului social „Casă comunitară” şi a standardelor
minime de calitate
Publicat : 15.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 202-205     art Nr : 1030
    Abrogată prin HG885 din 28.12.15, MO361-369/31.12.15 art.987


    În scopul implementării Legii asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 249), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea serviciului social „Casă comunitară”, conform anexei nr. 1;
    Standardele minime de calitate pentru serviciul social „Casă comunitară”, conform anexei nr.2.
    2. Cheltuielile ce ţin de organizarea şi funcţionarea serviciului social „Casă comunitară” vor fi suportate de către prestatorii  serviciului şi se vor efectua în limitele alocaţiilor prevăzute anual în bugetele respective, precum şi ale mijloacelor provenite din donaţii, granturi şi alte surse, conform legislaţiei.
    3. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                            Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                        Veaceslav Negruţa

    Nr. 936. Chişinău, 8 octombrie 2010.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.936
din 8 octombrie 2010

REGULAMENTUL-CADRU
privind organizarea şi funcţionarea serviciului social
„Casă comunitară”
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea serviciului social „Casă comunitară” (în continuare – Regulament) reglementează modul de activitate a serviciului social „Casă comunitară”.
    2. Serviciul social „Casă comunitară” (în continuare – Serviciul) se instituie prin decizia consiliului local/municipal din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau prin decizia consiliului raional/municipal Chişinău din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.
    Serviciul îşi desfăşoară activitatea pe lîngă autoritatea administraţiei publice locale respective, în conformitate cu prezentul Regulament, standardele minime de calitate ale Serviciului, dispoziţiile autorităţilor publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea şi cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    Serviciul este organizat ca instituţie socială, are statut de persoană juridică, dispune de conturi deservite de sistemul bancar sau trezorerial, după caz, deschise în unităţile administrativ-teritoriale unde a fost instituit.
    3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică:
    a) Serviciul – serviciu social specializat destinat persoanelor cu dizabilităţi mintale, care necesită asigurarea continuă a condiţiilor minime de existenţă, protecţie, îngrijire şi asistenţă, pentru a se dezvolta şi include în comunitate;
    b) beneficiari ai Serviciului – copii cu dizabilităţi mintale cu dependenţă de protecţie, îngrijire şi suport specializat continuu în raport cu vîrsta şi dezvoltarea lor şi adulţi cu dizabilităţi mintale, inclusiv cei declaraţi incapabili, care nu se pot întreţine, autoservi şi autogospodări fără asistenţă şi suport continuu în comunitate, avînd abilităţi sociale reduse;
    c) prestator de serviciu – autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea, autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi din componenţa unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, asociaţiile obşteşti specializate în domeniu, care au creat Serviciul;
    d) manager de caz – asistent social comunitar, angajat de autoritatea administraţiei publice locale de nivelul al doilea, după caz, care activează în teritoriul primăriei unde este prestat Serviciul şi căruia i-a fost repartizat cazul beneficiarului plasat în Serviciu;
    echipa multidisciplinară de specialişti – grup de specialişti din mai multe domenii (asistentul social, medicul de familie, medicul psihiatru, alt personal specializat) instituit prin decizia consiliului local/municipal/raional (în continuare – consiliu), care creează Serviciul, subordonat acestuia, cu atribuţii în domeniul funcţionării Serviciului; componenţa şi activitatea echipei se stabileşte prin regulamentul de activitate aprobat de  consiliu.
    4. La atingerea de către beneficiar a vîrstei de 18 ani autorităţile administraţiei publice locale care au instituit Serviciul contribuie la transferarea acestuia într-un serviciu unde sînt plasaţi adulţi sau în alt serviciu social, corespunzător necesităţilor sale.
    Perioada plasamentului beneficiarului în Serviciu se stabileşte de echipa multidisciplinară de specialişti, în funcţie de necesităţile de îngrijire şi suport special ale acestuia.
Capitolul II
Principiile de organizare a Serviciului
    5. Serviciul va fi creat şi implementat în conformitate cu următoarele principii:
    1) principiul respectului necondiţionat al demnităţii şi integrităţii personale;
    2) principiul abordării multidisciplinare în procesul de îngrijire şi realizării incluziunii sociale;
    3) principiul promovării rolurilor sociale valorizate şi a imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilităţi;
    4) principiul legăturii indispensabile cu familia, reţeaua socială şi comunitatea;
    5) principiul incluziunii comunitare şi reintegrării familiale;
    6) principiul durabilităţii şi continuităţii Serviciului;
    7) principiul participării beneficiarului sau al reprezentantului legal în procesul de planificare şi prestare a Serviciului;
    8) principiul adaptării Serviciului la necesităţile individuale ale beneficiarului;
    9) principiul planificării Serviciului centrat pe persoană;
    10) principiul parteneriatului public privat în dezvoltarea Serviciului;
    11) principiul transparenţei şi deschiderii spre comunitate a Serviciului.
Capitolul III
Scopul şi obiectivele Serviciului
    6. Scopul Serviciului este îngrijirea permanentă, dezvoltarea aptitudinilor de autoservire şi socializare a beneficiarilor, în vederea asigurării acestora unui mod de viaţă pe cît este posibil apropiat de cel obişnuit comunităţii, pentru a facilita creşterea capacităţii lor de a se integra (reintegra) în familie şi societate.
    7. Obiectivele Serviciului sînt:
    1) cazarea, asigurarea condiţiilor minime de trai şi a condiţiilor igienico-sanitare necesare beneficiarilor Serviciului;
    2) protecţia, supravegherea stării de sănătate, asistenţa medicală, îngrijirea şi suportul permanent al beneficiarilor;
    3) crearea condiţiilor pentru dezvoltarea abilităţilor de autoservire şi de autonomie şi a climatului favorabil dezvoltării personalităţii beneficiarilor Serviciului;
    4) asigurarea accesului beneficiarilor la educaţie;
    5) asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea şi reintegrarea familială;
    6) asigurarea plasamentului de urgenţă a persoanei cu dizabilităţi mintale în Serviciu, în cazul apariţiei unor circumstanţe imprevizibile, care impun o asemenea măsură.
Capitolul IV
Competenţele şi drepturile prestatorului
de serviciu
    8. Pornind de la modul de organizare şi funcţionare a Serviciului prestatorul de serviciu realizează următoarele competenţe:
    1) prestează serviciul în conformitate cu standardele minime de calitate ale acestuia, potrivit prevederilor legislaţiei;
    2) utilizează procedura privind plasarea, suspendarea şi încetarea plasamentului beneficiarului în Serviciu în baza deciziei echipei multidisciplinare de specialişti;
    3) asigură Serviciul cu personal în condiţiile standardelor minime de calitate şi în funcţie de numărul de beneficiari plasaţi în Serviciu;
    4) asigură cazarea, securitatea şi îngrijirea beneficiarului plasat în Serviciu;
    5) asigură dotarea spaţiului cu destinaţie de prestare a serviciului cu inventarul  şi  utilajul necesar, conform standardelor minime de calitate ale Serviciului;
    6) suportă cheltuielile de gospodărire pentru întreţinerea şi deservirea clădirii casei în baza facturilor de achitare sau altor documente financiare;
    7) asigură beneficiarii Serviciului cu alimentaţie, haine, rechizite şcolare, după caz, obiecte de igienă personală şi medicamente de primă necesitate;
    8) asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor şi obligaţiilor lor;
    9) asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu privire la serviciile oferite în cadrul Serviciului, în conformitate cu Legea nr.190-XIII
din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
    10) colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei publice locale şi alţi prestatori de servicii sociale pentru integrarea sau reintegrarea beneficiarului Serviciului în familia biologică, extinsă sau substitutivă, într-o locuinţă protejată ori alt serviciu social corespunzător necesităţilor şi gradului lui de autonomie.
    9. Prestatorul de serviciu este în drept:
    1) să colaboreze cu profesionişti şi să stabilească parteneriate cu autorităţile administraţiei publice locale, asociaţiile obşteşti, instituţiile, organizaţiile şi agenţii economici, în scopul realizării competenţelor sale, în conformitate cu legislaţia;
    2) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, de la autorităţile publice centrale şi locale, instituţii şi organizaţii documente, materiale şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale;
    3) să primească şi să utilizeze asistenţa financiară de la organizaţiile internaţionale, donatorii interni şi externi şi să o folosească în scopul realizării competenţelor sale, în conformitate cu legislaţia;
    4) să exercite orice alte drepturi în conformitate cu legislaţia.
Capitolul V
Organizarea şi funcţionarea Serviciului
Secţiunea 1
Evaluarea şi deschiderea cazului solicitantului de servicii sociale
    10. Asistentul social comunitar:
    1) identifică persoana aflată în dificultate şi efectuează împreună cu specialiştii de referinţă o evaluare iniţială a acesteia;
    2) întocmeşte un raport de evaluare iniţială şi deschide cazul acesteia cu acordul şefului serviciului de asistenţă socială comunitară;
    3) în cazurile dificile, în colaborare cu echipa multidisciplinară de specialişti şi, după caz, cu instituţia şi familia în care se află solicitantul, efectuează o evaluare complexă a persoanei, pentru a stabili necesitatea plasării în Serviciu;
    4) elaborează raportul de evaluare complexă a solicitantului, care include concluziile echipei multidisciplinare de specialişti cu recomandări privind plasamentul persoanei în Serviciu.
Secţiunea 2
Plasamentul beneficiarului în Serviciu
    11. Persoana care îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute pentru beneficiarii Serviciului la punctul 4 din prezentul Regulament sau reprezentantul legal al acesteia depune o cerere scrisă la secretarul consiliului local/municipal sau la şeful secţiei/direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei din unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea, în a cărei rază teritorială se afla domiciliul, reşedinţa sau se găseşte acesta.
    Solicitantul de servicii sociale sau reprezentantul legal al acestuia primeşte, în caz de necesitate din partea asistentului social comunitar sau a specialistului din cadrul secţiei /direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, asistenţă la întocmirea şi înregistrarea cererii.
    12. Cererea adresată secretarului consiliului local/municipal sau şefului secţiei/direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei este însoţită de următoarele documente ale solicitantului:
    1) copia de pe documentele de identitate;
    2) evaluarea iniţială a solicitantului completată şi semnată de asistentul social comunitar şi specialiştii de referinţă care au efectuat-o;
    3) formularul unificat de evaluare complexă a solicitantului;
    4) copia certificatului de invaliditate;
    5) extrasul din cartela medicală;
    6) cererea reprezentantului legal al beneficiarului în cazul beneficiarului minor ori declarat incapabil de instanţa de judecată;
    7) avizul autorităţii tutelare teritoriale privind plasamentul beneficiarului minor sau adult cu dizabilităţi mintale declarat incapabil, după caz;
    8) avizul pozitiv al comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate privind plasamentul beneficiarului minor;
    9) acordul beneficiarului care a împlinit vîrsta de 10 ani de a fi plasat în Serviciu, în funcţie de capacitatea sa de înţelegere a semnificaţiei acordului său, certificat de autoritatea tutelară;
    10) copia hotărîrii judecătoreşti, în cazul beneficiarului care a fost declarat incapabil.
    13. Asistentul social comunitar sau, după caz, specialistul responsabil din cadrul secţiei/direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, care activează în teritoriul primăriei corespunzătoare, primeşte dosarul solicitantului (anexa nr.1 la prezentul Regulament) şi îl transmite echipei multidisciplinare de specialişti.
    Atunci cînd dosarul este incomplet asistentul social comunitar sau specialistul responsabil, după caz, cere solicitantului ori reprezentantului legal al acestuia, care a înregistrat cererea, completarea dosarului cu documentele necesare şi îl transmite echipei multidisciplinare de specialişti.
    În cazul în care necesităţile individuale ale solicitantului nu pot fi asigurate în localitatea în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, reşedinţa sau se găseşte acesta, specialistul responsabil sau, după caz, asistentul social comunitar efectuează referirea cazului spre prestatorul de serviciu din altă unitate administrativ-teritorială.
    14. Echipa multidisciplinară de specialişti analizează plasarea solicitantului în Serviciu în cadrul şedinţei, în baza criteriilor de admitere a beneficiarilor în Serviciu, specificate în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    În cazul în care prestatorul de serviciu este o asociaţie obştească, echipa multidisciplinară de specialişti este instituită de către autoritatea administraţiei publice locale cu care această asociaţie a încheiat acord de colaborare privind prestarea Serviciului.
    15. Echipa multidisciplinară de specialişti decide plasamentul solicitantului în Serviciu în cazul în care:
    1) acesta îndeplineşte cumulativ criteriile de admitere a beneficiarilor în Serviciu, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
    2) plasamentul în Serviciu este măsura de protecţie cea mai potrivită pentru solicitant, ţinîndu-se cont de toate circumstanţele cazului, necesităţile individuale ale acestuia, cerinţele sale şi prevederile prezentului Regulament;
    3) raportul de evaluare complexă a solicitantului a atestat concordanţa necesităţilor sale individuale de asistenţă şi suport cu specificul Serviciului;
    4) se îndeplinesc condiţiile de compatibilitate între beneficiarii Serviciului care sînt plasaţi într-o singură locuinţă, în conformitate cu standardele minime de calitate ale Serviciului;
    5) nu sînt circumstanţe care ar putea afecta integritatea fizică sau psihică a unuia dintre beneficiarii Serviciului.
    16. Echipa multidisciplinară de specialişti este în drept să refuze plasamentul solicitantului atunci cînd acesta nu cumulează criteriile de admitere în Serviciu, stipulate în punctul 15 din prezentul Regulament.
    17. Echipa multidisciplinară de specialişti comunică în scris despre refuzul său motivat de a plasa solicitantul în Serviciu în termen de 3 zile lucrătoare.
    18. Pregătirea plasamentului beneficiarului în Serviciu se efectuează de către managerul de caz.
    Înainte de plasament, beneficiarului i se acordă posibilitatea de a efectua un plasament de probă, care nu poate depăşi două luni calendaristice.
    Durata perioadei de probă poate fi prelungită de către managerul de caz în baza evaluării necesităţilor beneficiarului.
    19. Plasarea beneficiarului în Serviciul prestat de către o asociaţie obştească se efectuează în temeiul acordului de colaborare privind prestarea serviciului de către asociaţia obştească, semnat între organul executiv al acesteia şi autoritatea administraţiei publice locale respective şi în temeiul deciziei echipei multidisciplinare de specialişti.
    20. Într-o locuinţă pot fi plasaţi în acelaşi timp de la doi pînă la şase beneficiari, conform standardelor minime de calitate ale Serviciului. Copiii şi adulţii utilizatori ai Serviciului nu vor fi plasaţi în acelaşi Serviciu.
    21. Odată cu plasarea beneficiarului în Serviciu în condiţiile prezentului Regulament, managerul de caz introduce în registrul de evidenţă a plasamentelor în Serviciu următoarele informaţii:
    1) date de identitate ale beneficiarului plasat în Serviciu;
    2) locuinţa în care se aprobă plasamentul beneficiarului;
    3) perioada plasamentului.
    22. Beneficiarul Serviciului are înregistrat domiciliul ori reşedinţa temporară în locuinţa unde este plasat în cadrul Serviciului.
    23. Managerul de caz prezintă datele cu referire la plasamentul beneficiarului în Serviciu şefului serviciului de asistenţă socială comunitară.
    24. În termen de 3 zile lucrătoare de la data plasării beneficiarului în Serviciu ori de la data începerii plasamentului de probă, după caz, managerul de caz convoacă şedinţa echipei multidisciplinare de specialişti, în cadrul căreia se elaborează planul individualizat de asistenţă al beneficiarului, care se anexează la dosarul personal al acestuia.
    Managerul de caz implică în acest proces beneficiarul Serviciului (conform nivelului de dezvoltare şi înţelegere) şi reprezentantul lui legal, după caz.
    25. Beneficiarul ori reprezentantul lui legal, pe de o parte, şi directorul casei, pe de altă parte, semnează un acord de colaborare în baza planului individualizat de asistenţă.
    Acordul de colaborare semnat cu beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia precizează:
    1) obiectivele stabilite de managerul de caz în cadrul planului individualizat de asistenţă;
    2) data începerii şi încetării plasamentului;
    3) responsabilităţile beneficiarului ori ale reprezentantului legal şi managerului de caz privind implementarea planului individualizat de asistenţă;
    4) cauzele care pot determina suspendarea ori încetarea plasamentului;
    5) obligaţia managerului de caz de a informa în scris beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la motivele suspendării sau încetării plasamentului;
    6) locaţia în care se mută beneficiarul (altă locuinţă, alt serviciu de asistenţă socială, locuinţa proprie etc.);
    7) persoana de contact care va relata despre evoluţia ulterioară a beneficiarului.
    26. Beneficiarul poate fi plasat de urgenţă în Serviciu atunci cînd viaţa şi integritatea lui este în pericol.
    Plasamentul de urgenţă se efectuează prin decizia consiliului din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau nivelul al doilea, la care se anexează raportul de evaluare iniţială a beneficiarului.
    În cazul plasamentului de urgenţă, preşedintele raionului sau primarul, după caz, înştiinţează în scris asistentul social comunitar, pentru recomandarea plasamentului.
    Înştiinţarea este efectuată în termen de 3 zile calendaristice de la plasament.
    27. În cazul plasamentului de urgenţă, managerul de caz va elabora, în colaborare cu echipa multidisciplinară de specialişti, formularul de evaluare complexă a beneficiarului.
    28. Asistenţa medicală a beneficiarului este asigurată de centrul medicilor de familie din localitatea unde este prestat Serviciul şi instituţiile medico-sanitare publice, conform Programului unic al asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, aprobat de Guvern.
Secţiunea 3
Drepturile şi obligaţiile beneficiarului plasat în Serviciu
    29. Promovarea şi respectarea drepturilor beneficiarilor Serviciului revine în principal managerului de caz şi personalului Serviciului, autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea în teritoriul cărora este plasat beneficiarul.
    30. Beneficiarul Serviciului ori reprezentantul lui legal, după caz, are dreptul:
    a) să fie informat asupra drepturilor şi obligaţiilor beneficiarului Serviciului şi să fie consultat cu privire la toate deciziile care privesc beneficiarul;
    b) să beneficieze de drepturi de asigurări sociale şi drepturi de asistenţă socială acordate beneficiarului în condiţiile legii;
    c) să aplice, în condiţiile Legii nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare, procedura ce ţine de înregistrarea şi rezolvarea plîngerilor şi reclamaţiilor privind plasamentul în Serviciu;
    d) să locuiască într-un mediu fizic accesibil şi sigur, conform necesităţilor sale de viaţă şi asistenţă şi cît mai apropiat de mediul familial;
    e) să aibă o locuinţă adaptată necesităţilor sale individuale, în funcţie de tipul dizabilităţii sale;
    f) să acceseze toate spaţiile şi echipamentele comune din locuinţă;
    g) să iasă în comunitate;
    h) să-şi exprime liber opţiunile şi să i se respecte opinia;
    i) să beneficieze de educaţie, ţinînd cont de opinia şi capacităţile acestuia;
    j) să primească vizitatori în locuinţa unde locuieşte, să comunice şi să aibă întrevederi private cu membrii familiei, ori alte persoane apropiate acestuia;
    k) să fie asistat şi sprijinit de personalul Serviciului în dezvoltarea lui, în conformitate cu particularităţile de vîrstă şi individuale, precum şi la dobîndirea de către acesta a deprinderilor necesare creşterii autonomiei sale;
    l) să fie sprijinit de personalul Serviciului pentru a se integra social;
    m) să i se păstreze şi utiliza datele personale în siguranţă şi confidenţialitate;
    n) să ceară suspendarea sau încetarea plasamentului său în Serviciu, dacă are capacitate deplină de exerciţiu.
    31. Beneficiarul Serviciului şi reprezentantul său legal, după caz, au următoarele obligaţii:
    1) să comunice prestatorului de serviciu sau managerului de caz, în termen de 2 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă despre orice eveniment de natură să conducă la modificarea, suspendarea sau încetarea dreptului de a fi plasat în Serviciu;
    2) să se prezinte şi să participe, la solicitarea managerului de caz, la şedinţe pentru întocmirea şi revizuirea planului individualizat de asistenţă;
    3) să colaboreze cu managerul de caz şi specialiştii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, educaţia şi integrarea socială a beneficiarului;
    4) să respecte termenii acordului de colaborare semnat cu directorul casei;
    5) să respecte regulile interne ale casei în care este plasat beneficiarul.
    32. În baza prezentului Regulament, fiecare consiliu care instituie Serviciul elaborează regulile interne de funcţionare cu prevederi specifice, condiţii concrete de prestare a Serviciului, în concordanţă cu prevederile legale.
Secţiunea 4
Revizuirea planului individualizat de asistenţă al beneficiarului
    33. Managerul de caz revizuieşte planul individualizat de asistenţă în baza reevaluării necesităţilor beneficiarului:
    1) după prima lună de plasament;
    2) la trei luni de plasament;
    3) după necesitate, dar nu mai rar de o dată la şase luni.
    În procesul de revizuire a planului individualizat de asistenţă, precum şi la şedinţele de revizuire, managerul de caz implică echipa multidisciplinară de specialişti, beneficiarul şi reprezentantul lui legal, personalul angajat în prestarea serviciului din locuinţa unde este plasat beneficiarul.
    34. Planul individualizat de asistenţă a beneficiarului revizuit include concluziile sau recomandările rezultate în urma revizuirii acestuia, care se notifică în scris tuturor persoanelor interesate, inclusiv beneficiarului într-o formă accesibilă ori reprezentantului lui legal, după caz.
Secţiunea 5
Monitorizarea şi evaluarea plasamentului beneficiarului
    35. Managerul de caz monitorizează plasamentul beneficiarului, prin vizite în locuinţa unde acesta este plasat.
    36. Beneficiarul este vizitat de managerul de caz în conformitate cu planul individualizat de asistenţă, precum şi la solicitarea beneficiarului sau reprezentantului său legal, după caz.
    37. Managerul de caz efectuează un minim de vizite obligatorii în locuinţă:
    1) de două ori pe săptămînă, pe parcursul primei luni a plasamentului;
    2) o dată pe săptămînă, pe parcursul lunii a doua şi a treia;
    3) o dată la două săptămîni, pînă la împlinirea a şase luni de la plasament;
    4) lunar, după expirarea a primelor şase luni de la plasament.
    La fiecare vizită, managerul de caz:
    5) se asigură că are o întrevedere individuală cu beneficiarul;
    6) întocmeşte un raport de monitorizare cu privire la vizită, care este anexat la dosarul beneficiarului.
    38. Managerul de caz întreprinde activităţi suplimentare de monitorizare, inclusiv în cazuri de abatere, urgenţă sau a oricăror suspiciuni de abuz faţă de beneficiar.
    39. În cazul prestatorilor de servicii din rîndul asociaţiilor obşteşti, aceştia prezintă, la cererea managerului de caz, informaţii despre activitatea lor.
    40. Şeful serviciului de asistenţă socială comunitară evaluează anual plasamentul beneficiarului în serviciu, în baza rapoartelor de monitorizare prezentate de către managerul de caz şi în conformitate cu standardele minime de calitate a Serviciului.
    Şeful serviciului de asistenţă socială comunitară elaborează, în baza rapoartelor de monitorizare a plasamentului, un raport anual de evaluare a procesului de integrare a beneficiarului în comunitate.
    Raportul anual de evaluare este prezentat echipei multidisciplinare de specialişti şi fundamentează aprecierea de către aceasta a corespunderii plasamentului standardelor minime de calitate ale Serviciului.
    Raportul anual de evaluare conţine recomandări cu privire la continuarea sau încetarea plasamentului, cu indicarea condiţiilor corespunzătoare.
    41. Orice concluzie sau recomandare rezultată în urma procesului de evaluare se notifică în scris de către şeful serviciului de asistenţă socială comunitară beneficiarului ori reprezentantului legal al acestuia, autorităţii tutelare teritoriale unde se află la evidenţă beneficiarul minor, precum şi managerului de caz.
Secţiunea 6
Suspendarea şi încetarea plasamentului beneficiarului în Serviciu
    42. În cazul în care s-a sesizat faptul că plasamentul este în detrimentul beneficiarului, echipa multidisciplinară de specialişti revizuieşte oportunitatea acestuia, în baza prevederilor punctului 15 din prezentul Regulament.
    Echipa multidisciplinară de specialişti examinează rapoartele anuale de evaluare a procesului de integrare al beneficiarului în comunitate, precum şi orice altă informaţie relevantă şi decide asupra necesităţii suspendării sau încetării plasamentului.
    43. Suspendarea sau încetarea plasamentului se face cu respectarea standardelor minime de calitate ale Serviciului şi a prevederilor acordului de colaborare, semnat de către beneficiar, ori reprezentantul lui legal cu directorul casei.
    44. Suspendarea sau încetarea plasamentului în Serviciu se efectuează în temeiul deciziei echipei multidisciplinare de specialişti, conform următoarelor criterii:
    1) necesităţile specifice ale beneficiarului sau cerinţele acestuia nu corespund specificului Serviciului sau acesta este respins de către ceilalţi beneficiari;
    2) beneficiarul cu capacitate deplină de exerciţiu încalcă prevederile acordului de colaborare semnat de către acesta cu managerul de caz;
    3) beneficiarul cu capacitate deplină de exerciţiu încalcă sistematic prevederile regulilor interne ale Serviciului;
    4) beneficiarul nu mai îndeplineşte cumulativ criteriile de admitere în Serviciu;
    5) sînt circumstanţe care ar putea afecta integritatea fizică sau psihică a unuia dintre beneficiarii Serviciului;
    6) beneficiarul s-a reintegrat în familia lui biologică, extinsă sau substitutivă.
    45. Suspendarea sau încetarea plasamentului beneficiarului în Serviciu poate avea loc în temeiul cererii acestuia sau a reprezentantului său legal, după caz.
    46. Suspendarea sau încetarea plasamentului beneficiarului minor sau a adultului cu dizabilităţi mintale declarat incapabil se realizează cu avizul autorităţii tutelare teritoriale.
    47. Pregătirea ieşirii beneficiarului din Serviciu se efectuează de către managerul de caz în colaborare cu reprezentantul legal şi autoritatea tutelară teritorială, după caz.
Secţiunea 7
Personalul implicat în prestarea Serviciului
    48. Autoritatea administraţiei publice locale în teritoriul căreia este plasat beneficiarul ţine la evidenţă instituirea şi funcţionarea Serviciului, în conformitate cu atribuţiile şi competenţele acesteia.
    49. Asistenţa şi suportul beneficiarilor Serviciului este efectuată de personalul angajat al Serviciului şi de managerul de caz căruia structura teritorială de asistenţă socială i-a repartizat cazul beneficiarului.
    50. Personalul angajat al Serviciului este format din directorul casei, lucrători sociali, asistent medical, alt personal specializat din comunitate, după caz, în conformitate cu planul individualizat de asistenţă şi standardele minime de calitate ale Serviciului.
    1) Directorul efectuează conducerea unei case şi cumulează altă funcţie curentă din cadrul casei respective (psihopedagog, psiholog etc.). În activitatea sa, directorul casei se conduce de actele normative şi legislative, dispoziţiile autorităţilor publice centrale şi locale, de prezentul Regulament şi standardele minime de calitate ale Serviciului.
    2) Lucrătorii sociali supraveghează continuu beneficiarii Serviciului.
    3) Asistentul medical acordă asistenţă medicală beneficiarilor Serviciului, asigură păstrarea şi administrarea medicamentelor, conform prescripţiilor medicului de familie sau a altor medici specialişti.
    4) Celălalt personal al Serviciului activează conform unui program, în conformitate cu planul individualizat de asistenţă al beneficiarilor.
    51. Pentru asigurarea activităţii Serviciului prestatorul de serviciu angajează personalul acestuia, în conformitate cu standardele minime de calitate ale Serviciului, în baza contractului individual de muncă sau a contractului de prestări servicii.
    52. În cazul îmbolnăvirii personalului Serviciului, prestatorul de serviciu numeşte temporar în funcţie altă persoană pentru perioada respectivă. Remunerarea ambelor persoane va fi efectuată în conformitate cu legislaţia.
    53. Structura şi statele de funcţii ale unei case sînt aprobate de autoritatea administraţiei publice locale care a instituit Serviciul, în conformitate cu scopul şi obiectivele acestuia, precum şi prevederile legislaţiei..
    54. Structura teritorială de asistenţă socială are obligaţia de a promova, facilita şi asigura programe de formare profesională iniţială şi continuă cu privire la asistenţa şi suportul beneficiarilor plasaţi în Serviciu şi legislaţia în domeniu, destinate managerilor de caz şi personalului Serviciului.
    Programele de formare profesională vor fi organizate în baza curriculumului unificat, aprobat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pentru dezvoltarea competenţelor profesionale teoretice şi practice şi învăţarea metodelor şi tehnicilor noi de lucru cu beneficiarii Serviciului.
    55. Personalul Serviciului are obligaţia să aibă o atitudine atentă în relaţiile cu beneficiarul şi îndatorirea de a-şi exercita cu operativitate şi eficienţă atribuţiile stabilite prin fişa postului.
Secţiunea 8
Competenţele personalului implicat în prestarea Serviciului
    56. Managerul de caz este responsabil de:
    1) monitorizarea continuă a plasamentului beneficiarului în Serviciu cu respectarea standardelor minime de calitate ale Serviciului;
    2) elaborarea şi implementarea, conform prezentului Regulament, a planului individualizat de asistenţă a beneficiarului;
    3) coordonarea şi îndrumarea activităţii personalului Serviciului, care realizează împreună asistenţa şi suportul beneficiarului;
    4) informarea beneficiarului privind drepturile sale şi prevederile legale, în funcţie de nivelul de înţelegere a acestuia;
    5) coordonarea activităţii sale cu şeful serviciului de asistenţă socială comunitară în scopul luării deciziilor cu privire la intervenţiile de lungă durată asupra cazului beneficiarului;
    6) raportarea către şeful serviciului de asistenţă socială comunitară şi echipei multidisciplinare de specialişti, după caz, a oricăror schimbări în situaţia beneficiarului, ce ar putea afecta îngrijirea şi suportul acestuia;
    7) completarea şi prezentarea formularelor şi a rapoartelor către structura teritorială de asistenţă socială privind rezultatele monitorizării plasamentului.
    57. Directorul casei este responsabil de:
    1) administrarea tuturor mijloacelor financiare şi materiale ale casei şi funcţionarea acesteia în concordanţă cu standardele minime de calitate ale Serviciului;
    2) angajarea şi concedierea personalului Serviciului în conformitate cu legislaţia;
    3) organizarea activităţii personalului care activează în locuinţa unde este prestat serviciul, conform fişelor postului;
    4) facilitarea şi sprijinirea comunicării beneficiarilor Serviciului cu rudele apropiate (părinţi, fraţi, surori, bunei) şi alte persoane apropiate lui, dacă aceasta nu contravine intereselor beneficiarului; întreţinerea relaţiilor copiilor cu părinţii biologici şi alte rude apropiate se va realiza cu acordul autorităţii tutelare;
    5) accesul beneficiarului la serviciile de sănătate şi de educaţie, după caz;
    6) starea sănătăţii beneficiarilor şi condiţiile de întreţinere a acestora;
    7) prezentarea managerului de caz a informaţiilor, formularelor şi rapoartelor privind activitatea casei, precum şi starea şi situaţia beneficiarilor plasaţi.
    58. Lucrătorul social este responsabil de:
    1) implementarea, conform prezentului Regulament, a planului individualizat de asistenţă a beneficiarului;
    2) îngrijirea personală şi securitatea beneficiarilor Serviciului;
    3) asistenţa beneficiarului pentru a accesa şi valorifica resursele şi facilităţile comunităţii;
    4) optimizarea relaţiilor dintre beneficiarii plasaţi şi relaţiile acestora cu comunitatea;
    5) sprijinul şi asistenţa pentru rezolvarea unor situaţii de criză ale beneficiarilor;
    6) sprijinul şi asistenţa beneficiarului pentru desfăşurarea activităţilor de timp liber, conform potenţialului şi preferinţelor proprii;
    7) cooperarea, după caz, cu alţi specialişti în îngrijirea şi suportul special al beneficiarului;
    8) coordonarea activităţii sale cu directorul casei şi managerul de caz, în scopul luării deciziilor cu privire la intervenţiile asupra cazului beneficiarului;
    9) raportarea către directorul casei şi managerul de caz a oricăror schimbări în situaţia beneficiarului, ce ar putea afecta îngrijirea şi suportul acestuia.
Secţiunea 9
Modul de finanţare a Serviciului
    59. Serviciul este finanţat din următoarele surse:
    bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi nivelul al doilea, bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, după caz;
mijloacele speciale;
    alte surse, conform legislaţiei.
    60. Obţinerea mijloacelor speciale se efectuează în baza acordului sau a contractul încheiat, după caz, cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi sau nivelul al doilea, ori cu asociaţiile obşteşti.
    61. Mijloacele financiare determinate de drepturi de asigurări sociale şi drepturi de asistenţă socială acordate beneficiarului în conformitate cu legislaţia, se acumulează pe contul personal al acestuia, deschis în unităţile bancare teritoriale.
    Prestatorul de serviciu, autoritatea tutelară teritorială şi secţia/direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei asigură exercitarea controlului asupra acumulării şi administrării corecte a patrimoniului beneficiarului declarat incapabil plasat în Serviciu.

Anexa nr. 1
la Regulamentul-cadru privind
organizarea şi funcţionarea
serviciului social „Casă comunitară”
Informaţia pe care trebuie să o conţină
dosarul personal al beneficiarului
    Dosarul personal al beneficiarului conţine următoarele informaţii şi documente:
    cererea în scris a beneficiarului cu capacitate deplină de exerciţiu prin care acesta solicită plasarea lui în Serviciu;
    cererea reprezentantului legal al beneficiarului în cazul beneficiarului minor ori declarat incapabil de instanţa de judecată;
    avizul autorităţii tutelare teritoriale privind plasamentul beneficiarului minor;
    acordul beneficiarului care a împlinit vîrsta de 10 ani cu privire la plasarea lui în Serviciu, în funcţie de capacitatea sa de înţelegere a semnificaţiei acordului său, certificat de autoritatea tutelară;
    copia hotărîrii judecătoreşti, în cazul beneficiarului care a fost declarat incapabil;
    copia actelor de identitate al beneficiarului;
    copia certificatului de invaliditate al beneficiarului;
    evaluarea iniţială completată şi semnată de asistentul social şi specialiştii de referinţă care au efectuat-o;
    extrasul/copia din cartela medicală a beneficiarului;
    formularul de evaluare complexă a beneficiarului;
    planul individualizat de asistenţă a beneficiarului;
    informaţia cu privire la drepturile de asigurările sociale şi drepturile de asistenţă socială acordate beneficiarului, în condiţiile legii;
    acordul de colaborare încheiat de beneficiar ori reprezentantul legal cu managerul de caz;
    informaţia cu privire la convingerile religioase, istoricul cultural şi lingvistic al beneficiarului;
    formularele de reevaluare complexă a beneficiarului şi procesele-verbale ale şedinţelor respective.
    rapoartele de reexaminare a planului individualizat de asistenţă a beneficiarului şi procesele-verbale ale şedinţelor respective;
    recomandările managerului de caz şi a asistentului social din cadrul prestatorilor de serviciu din rîndul asociaţiilor obşteşti, formulate în urma vizitelor la beneficiar.

             Anexa nr. 2
la Regulamentul-cadru privind
organizarea şi funcţionarea
serviciului social „Casă comunitară”
Criteriile de admitere a beneficiarilor în Serviciu de către echipa
multidisciplinară de specialişti cu privire la funcţionarea Serviciului
    1. Cererea examinată de echipa multidisciplinară de specialişti include actele prezentate la punctul 12 al prezentului Regulament.
    2. Întocmirea cererii este realizată prin contribuţia nemijlocită a asistentului social comunitar sau a specialistului din secţia/direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, care gestionează sau efectuează referirea cazului.
    3. În procesul examinării cererilor de plasare în Serviciu a beneficiarilor, echipa multidisciplinară de specialişti va lua în considerare următoarele criterii de admitere:
    1) posesia unui grad de dizabilitate mintală, care necesită îngrijire permanentă 24 din 24 de ore;
    2) acordul beneficiarului sau a reprezentantului legal al acestuia cu referinţă la plasament;
    3) starea de sănătate a beneficiarului certificată, care permite plasarea beneficiarului într-un serviciu rezidenţial de tip social şi nu pune în pericol integritatea celorlalţi beneficiari;
    4) documentarea de către asistentul social comunitar al profilului beneficiarului în conformitate cu managementul de caz, aprobat prin ordinul ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei nr. 71 din 3 octombrie 2008;
    5) imposibilitatea plasării beneficiarului într-o familie sau într-un alt serviciu de protecţie socială, pentru asigurarea îngrijirii permanente necesare acestuia;
    6) compatibilitatea de vîrstă a beneficiarilor plasaţi în Serviciu.
    4. În urma examinării criteriilor de corespundere, echipa multidisciplinară de specialişti va emite o decizie prin care:
    1) recomandă beneficiarul spre plasament în Serviciu;
    2) recomandă beneficiarul spre plasament în Serviciu dar condiţionat, cu scopul finalizării unor proceduri suplimentare de investigaţie;
    3) refuză plasamentul beneficiarului în Serviciu;
    4) recomandă beneficiarul spre plasament cu recomandări specifice de îngrijire.

 Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.936
din 8 octombrie 2010
Standarde minime de calitate pentru serviciul social
„Casă comunitară”
Capitolul I
Noţiuni principale
    1. În sensul prezentelor standarde minime de calitate pentru serviciul social „Casă comunitară” (în continuare – Serviciul) sînt utilizate următoarele noţiuni:
    1) standarde minime de calitate pentru serviciul social „Casă comunitară” – norme obligatorii ale căror aplicare garantează asigurarea unui nivel minim de calitate în procesul de prestare a serviciilor în domeniu (în continuare – standarde minime de calitate);
    2) manualul operaţional al Serviciului – ghid care conţine proceduri, instrumente de lucru şi modele de documente şi are menirea să ajute managerul de caz, specialiştii în domeniu şi prestatorul de serviciu să implementeze eficient Serviciul; manualul este elaborat şi aprobat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
Capitolul II
Accesul la servicii
Secţiunea 1
Informarea – standardul 1
    2. Prestatorul de serviciu desfăşoară activitatea de informare a populaţiei şi de promovare a Serviciului, inclusiv în forme accesibile persoanelor cu dizabilităţi mintale.
    3. Prestatorul de serviciu:
    1) pune la dispoziţia populaţiei, în condiţiile legii, materiale informative (materiale tipărite, înregistrări audio-video etc.) privind specificul Serviciului;
    2) asigură prezenţa în materialele informative a datelor accesibile, actualizate la zi cu referire la scopul şi principiile de prestare a Serviciului, stabilirea eligibilităţii persoanelor care solicită plasarea în Serviciu, actele ce trebuie prezentate de solicitant sau reprezentantul său legal, condiţiile de locuit (individuale şi spaţii comune), mediul din apropiere, calificarea personalului Serviciului, precum şi termenii-cheie ai acordului de colaborare cu managerul de caz şi a procedurii de soluţionare a plîngerilor;
    3) asigură persoanelor cu dizabilităţi mintale, reprezentanţilor lor legali şi familiei lor posibilitatea să viziteze Serviciul pentru a cunoaşte condiţiile de locuit, personalul, modul de desfăşurare a activităţilor etc.;
    4) organizează întîlniri cu alţi prestatori de servicii sociale, servicii de educaţie, sănătate, reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, asociaţii obşteşti, în vederea informării cu privire la activitatea Serviciului, beneficiile oferite, criteriile de funcţionare a serviciilor, tipologia beneficiarilor pentru care este destinat Serviciul etc.;
    5) asigură în cazul plasamentului de urgenţă a unui beneficiar, informarea beneficiarului (în funcţie de nivelul său de înţelegere), reprezentantului său legal după caz, în termen de 48 de ore de la plasament, asupra principalelor reguli şi practici ale procesului de prestare a Serviciului.
Secţiunea 2
Evaluarea necesităţilor solicitanţilor Serviciului – standardul 2
    4. Plasamentul în Serviciu este realizat în urma evaluării iniţiale şi evaluării complexe a situaţiei persoanei care solicită să fie plasată în Serviciu.
    Solicitanţii sînt admişi în Serviciu numai dacă acesta le satisface necesităţile şi le oferă asistenţa necesară, identificată în urma procesului de evaluare.
    5. Asistentul social comunitar care activează în teritoriul primăriei în a cărei rază teritorială se afla domiciliul, reşedinţa sau se găseşte solicitantul, după caz, în conlucrare cu instituţia sau familia în care se află acesta şi specialişti în domeniu, efectuează o evaluare iniţială a fiecărui solicitant şi întocmeşte un raport de evaluare iniţială.
    6. În cazurile în care se stabileşte necesitatea plasării solicitantului în Serviciu, asistentul social comunitar va efectua evaluarea complexă a solicitantului.
    Evaluarea complexă se efectuează în colaborare cu specialiştii în domeniu din cadrul echipei multidisciplinare de specialişti (psiholog, lucrător social, psihiatru sau nursă psihiatrică etc.), cu participarea obligatorie a solicitantului, reprezentantului legal al acestuia şi a altor persoane care îl îngrijesc. Aceasta implică vizite la domiciliu şi şedinţe ale specialiştilor în domeniu, comune sau separate de solicitant, de reprezentantul legal al acestuia.
    7. Formularul unificat de evaluare complexă a solicitantului cu vîrsta de pînă la 18 ani include numele, prenumele copilului, statutul copilului, data, luna, anul şi locul naşterii, adresa, componenţa familiei şi relaţia lui cu aceasta, alte contacte sociale, cronologia evenimentelor semnificative din viaţa copilului, necesităţile emoţionale ale copilului, descrierea capacităţii de autoîngrijire, autonomia personală a copilului, starea generală de sănătate, greutatea, regimul alimentar (inclusiv preferinţele alimentare), văzul, auzul, comunicarea, limbajul, locomoţia, mobilitatea generală, medicaţia curentă, sănătatea mentală şi dezvoltarea cognitivă, abilităţile de învăţare, preocupările, necesităţile culturale, siguranţa personală, posibilele riscuri pentru copil, veniturile disponibile pe parcursul a cel puţin un an, dependenţa de substanţe nocive (droguri, alcool, tutun etc.), compatibilităţile cu ceilalţi beneficiari din locuinţa unde va fi plasat, alte date relevante despre copilul solicitant.
    8. Formularul unificat de evaluare complexă a solicitantului cu vîrsta de peste 18 ani include numele, prenumele, data şi locul naşterii, starea civilă, capacitatea de exerciţiu, domiciliul, descrierea capacităţii de autoîngrijire, autonomia personală a solicitantului, descrierea stării generale de sănătate, greutăţii, regimului alimentar (inclusiv preferinţele alimentare), văzului, auzului, comunicării, limbajului, locomoţiei, mobilităţii generale, medicaţiei curente, sănătăţii mentale şi dezvoltării cognitive, starea emoţională, limitările funcţionale care împiedică angajarea sau alegerea locului de muncă, preocupărilor, necesităţilor culturale, siguranţei personale, posibilelor riscuri pentru solicitant, relaţiei cu familia şi alte contacte sociale, veniturilor disponibile pe parcursul a cel puţin unui an, dependenţelor de substanţe nocive (droguri, alcool, tutun etc.), compatibilităţii cu ceilalţi beneficiari din locuinţa unde va fi plasat, a altor date relevante despre adultul solicitant.
    9. Managerul de caz asigură reevaluarea complexă a beneficiarului pentru revizuirea Planului Individual de Asistenţă (în continuare – PIA) şi atunci cînd apar modificări semnificative ale stării sale psihofizice ori sociale, precum şi la încetarea plasamentului în Serviciu.
    10. Rapoartele de evaluare/reevaluare complexă sînt anexate la dosarul solicitantului/ beneficiarului. Datele sînt păstrate în regim de confidenţialitate, conform prevederilor legale.
    11. Solicitantul/beneficiarul/reprezentantul legal al acestuia are acces la raportul lui de evaluare iniţială şi la formularul unificat de evaluare complexă.
Capitolul III
Plasamentul în Serviciu
Secţiunea 1
Prospectarea  condiţiilor de viaţă şi de asistenţă
 în Serviciu – standardul 3

    12. Solicitanţii Serviciului şi reprezentanţii legali au dreptul să viziteze locuinţa anterior plasamentului.
    13. Solicitanţii Serviciului, beneficiarii admişi în Serviciu şi reprezentanţii lor legali, după caz, pot să viziteze Serviciul timp de o jumătate de zi (cel puţin) pentru a-i cunoaşte pe ceilalţi beneficiari, a se întîlni cu managerul de caz, directorul casei, personalul, a vedea camera pe care o va ocupa solicitantul şi a-i face cunoştinţă (dacă e cazul) cu cel cu care acesta va împărţi camera de dormit.
    Solicitantul este stabilit în plasamentul de probă, durata căruia nu va  depăşi două luni, pentru a se stabili compatibilitatea acesteia cu stilul de viaţă din locuinţa unde este prestat Serviciul şi cu beneficiarii plasaţi; durata perioadei de probă poate fi prelungită de către managerul de caz în baza evaluării necesităţilor beneficiarului.
    14. Noul venit şi ceilalţi beneficiari din locuinţă sînt consultaţi în funcţie de nivelul de înţelegere, pentru definitivarea deciziei la sfîrşitul perioadei de probă.
    15. Dacă necesităţile specifice ale solicitantului nu corespund specificului Serviciului ori potenţialul beneficiar nu este acceptat de beneficiarii plasaţi, în funcţie de motivele respingerii, acesta va fi plasat într-o altă locuinţă sau cazul acestuia va fi referit într-un al tip de serviciu social.
    Managerul de caz va preciza în scris şefului serviciului de asistenţă socială comunitară, beneficiarului ori reprezentantului său legal motivele schimbării plasamentului sau ale respingerii din locuinţă ori Serviciu, precum şi modul de contestare a deciziei de către beneficiar sau reprezentantul legal.
Secţiunea 2
Pregătirea beneficiarilor pentru
plasament – standardul 4
    16. În urma deciziei de plasament în Serviciu, fiecare beneficiar, în funcţie de  necesităţile individuale, are dreptul în perioada de probă la asistenţă şi sprijin individual intens, pentru adaptarea emoţională şi dezvoltarea abilităţilor necesare locuirii în locuinţă, protecţiei vieţii şi sănătăţii lor în timpul plasării în Serviciu.
    În funcţie de necesităţile beneficiarului plasat în Serviciu acesta este asistat în perioada de probă în mod intensiv şi sprijinit individual pentru integrarea în Serviciu, adaptarea emoţională, dezvoltarea şi creşterea nivelului de autonomie personală.
    17. Perioada de asistenţă intensivă este stabilită de managerul de caz, în baza evaluării complexe a necesităţilor beneficiarului.
    18. Prestatorul de serviciu, în comun cu asistentul social comunitar şi personalul angajat în Serviciu, oferă beneficiarului o perioadă de asistenţă şi îngrijire intensivă pentru reabilitarea, dezvoltarea abilităţilor de autoîngrijire şi socializarea acestuia. 
    19. Perioada de pregătire pentru plasament se realizează, în mod obligatoriu, în baza unui plan individualizat de asistenţă şi va include activităţi educative, instructive şi terapeutice destinate dezvoltării şi creşterii nivelului de autonomie şi socializare a beneficiarului.
Secţiunea 3
Planul individualizat de asistenţă (PIA) – standardul 5
    20. Serviciul asigură o planificare individualizată a serviciilor pentru fiecare beneficiar, în baza PIA.
    PIA se elaborează în baza evaluării iniţiale şi evaluării/reevaluării complexe a cazului beneficiarului.
    La elaborarea PIA participă echipa multidisciplinară de specialişti  (psiholog, asistent social etc.). Procesul de elaborare PIA implică vizite la domiciliu şi şedinţe ale specialiştilor în domeniu, comune sau separate de beneficiar.
    21. PIA stabileşte obiectivele ce trebuie atinse în perioada plasamentului, factorii care determină vulnerabilitatea beneficiarului şi care trebuie înlăturaţi, acţiunile ce trebuie întreprinse şi în ce interval de timp, serviciile asigurate beneficiarului pe perioada plasamentului în Serviciu, precum şi persoanele implicate în realizarea PIA.
    PIA conţine, de asemenea, planificarea condiţiilor în care se va efectua suspendarea şi încetarea plasamentului în Serviciu, individual pentru fiecare beneficiar.
    22. Responsabilitatea coordonării serviciilor incluse în PIA revine unui manager de caz, angajat de către autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi sau nivelul al doilea, după caz.
    În cazul în care beneficiarul necesită şi alte servicii decît cele pe care le poate asigura Serviciul, acestea pot fi acordate de alţi prestatori de servicii sau instituţii din comunitate şi vor fi incluse în PIA.
    23. Managerul de caz revizuieşte PIA în baza reevaluării  necesităţilor beneficiarului.
    PIA este semnat de managerul de caz responsabil şi de beneficiar sau reprezentantul legal. PIA constituie baza acordului de colaborare semnat între aceştia.
    24. Managerul de caz este responsabil de monitorizarea implementării PIA a beneficiarului plasat în Serviciu.
Secţiunea 4
Regulamentul intern al locuinţei unde este prestat
Serviciul – standardul 6
    25. Serviciul sprijină beneficiarii pentru ca aceştia să-şi stabilească prin consens (în funcţie de nivelul de înţelegere) şi să respecte reguli comune de comportament şi organizarea traiului în locuinţă.
    26. Managerul de caz asigură beneficiarilor sprijin pentru a stabili şi respecta reguli scrise sau nescrise de comportament şi organizare a traiului în comun în locuinţa pe care aceştia o ocupă.
    27. Regulile comune se referă la accesul la locuinţă, păstrarea igienei şi curăţeniei, organizarea activităţilor gospodăreşti, vizitele unor persoane din afara casei, relaţiile cu personalul Serviciului, cu vecinii, restricţiile privind fumatul, consumul de băuturi alcoolice, utilizarea drogurilor, precum şi la alte elemente ale vieţii personale, de coabitare şi trai în comunitate.
Secţiunea 5
Condiţii de locuit ale beneficiarului – standardul 7
    28. Condiţiile generale de locuit corespund scopului şi obiectivelor procesului de prestare a Serviciului.
    Locuinţa oferă beneficiarului un mediu sigur, accesibil şi confortabil, asemănător mediului familial.
    29. Serviciul poate funcţiona într-o casă de locuit sau într-un apartament din bloc.
    Casa de locuit sau apartamentul este amplasată în comunitate, astfel încît să permită accesul beneficiarului la toate resursele şi facilităţile acesteia.
    Casa de locuit sau apartamentul dispune de dormitoare pentru beneficiari, cameră de zi, bucătărie şi spaţii igienico-sanitare corespunzătoare numărului şi necesităţilor beneficiarilor.
    30. Prestatorul de serviciu asigură beneficiarul cu dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cît mai apropiat de mediul familial. 
    Prestatorul de serviciu asigură spaţiile din locuinţă cu mobilierul şi decorul minim necesar, care să corespundă necesităţilor evaluate ale beneficiarilor locatari, să prezinte siguranţă în utilizare şi să fie accesibile acestora.
    Locuinţa are un aparat de telefon în funcţie, accesibil tuturor beneficiarilor din aceasta. Spaţiile din locuinţă şi cele exterioare sînt adecvat iluminate. 
    31. Fiecare beneficiar dispune de un spaţiu locativ care include dormitorul şi spaţii comune din locuinţă.
    Fiecare beneficiar are un spaţiu locativ total de minimum 9 m2 şi peste normă 10 m2 în cazul beneficiarilor care utilizează permanent un scaun cu rotile. Suprafaţa camerei de zi şi a bucătăriei corespunde numărului şi necesităţilor beneficiarilor.
    32. Într-o locuinţă pot fi plasaţi minimum 2 şi maximum 6 beneficiari, cu condiţia respectării spaţiului minim locativ pentru fiecare beneficiar.
    Beneficiarii care utilizează permanent un scaun cu rotile sînt plasaţi la etajul unu.
    Bucătăria şi spaţiile igienico-sanitare dispun de instalaţii şi echipamente minime necesare utilizării lor conform destinaţiei.
    Beneficiarul are acces liber la spaţiile din locuinţă, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform Regulamentului intern al casei.
    33. Într-o locuinţă sînt plasate persoane de acelaşi sex, în baza consimţămîntului reciproc al acestora (în funcţie de nivelul de înţelegere) şi al reprezentanţilor lor legali după caz, după evaluarea compatibilităţilor şi a riscurilor coabitării.
    34. Responsabilitatea menţinerii curăţeniei şi igienei casei revine personalului Serviciului şi beneficiarilor (în funcţie de nivelul de înţelegere).
    Personalul angajat în Serviciu formulează recomandări beneficiarilor şi îi ajută în activităţile de autogospodărire, în caz că necesită suport.
    Personalul Serviciului deţine cheia casei şi are acces permanent în aceasta. Managerul de caz deţine o cheie de rezervă, pentru cazuri de forţă majoră.
    35. Beneficiarii îşi pot aduce obiecte personale în locuinţă şi pot amenaja camera proprie şi celelalte spaţii din locuinţă conform preferinţelor.
Secţiunea 6
Asistenţa şi suportul pentru o viaţă
în comunitate  – standardul 8
    36. Beneficiarii sînt protejaţi, îngrijiţi şi sprijiniţi continuu de managerul de caz şi personalul Serviciului corespunzător nevoilor lor fizice şi emoţionale, în conformitate cu PIA, necesităţilor, intereselor şi preferinţelor sale,  pentru a duce o viaţă pe cît posibil independentă în comunitate.  
    Beneficiarul este asigurat de personalul Serviciului cu acces la educaţie corespunzător potenţialului de dezvoltare, informare, cultură, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale.
    37. Prestatorul de serviciu asigură cazarea şi condiţiile igienico-sanitare, precum şi din punct de vedere cantitativ şi calitativ hrana, îmbrăcămintea, încălţămintea, echipamentul necesar beneficiarilor, care sînt utilizatori de acest tip de Serviciu.
    Prestatorul de serviciu este responsabil pentru asigurarea unui trai decent al beneficiarului plasat în Serviciu.
    Prestatorul de serviciu oferă beneficiarului posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor şi a meniurilor zilnice, precum şi în activităţile de pregătire şi servire a mesei, conform PIA.
    Prestatorul de serviciu supraveghează starea de sănătate, asigură acordarea primului ajutor medical de către personalul Serviciului şi îngrijeşte permanent beneficiarul.
    38. Serviciile sociale sau medicale suplimentare prevăzute în PIA, care nu sînt accesibile gratuit în comunitate, sînt contractate, în limitele resurselor disponibile de către consiliul local în teritoriul căruia este plasat beneficiarul, la recomandarea managerului de caz.
    39. Prestatorul de serviciu asigură menţinerea relaţiilor personale ale beneficiarului, precum şi contactele directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care beneficiarul minor are dezvoltate legături de ataşament, dacă acest lucru nu contravine interesului lor.
    Prestatorul de serviciu asigură suport emoţional şi climatul favorabil dezvoltării personalităţii beneficiarului minor, precum şi posibilităţi de petrecere a timpului liber şi de socializarea şi dezvoltarea relaţiilor beneficiarilor cu comunitatea.
    Prestatorul de serviciu încurajează şi sprijină beneficiarul să participe la desfăşurarea activităţilor din cadrul Serviciului si să-şi asume responsabilităţi conform dezvoltării şi gradului său de maturitate.
    40. În luarea deciziilor care îi privesc în mod direct sau indirect pe beneficiari, prestatorul de serviciu solicită şi ia în considerare opiniile acestora, în raport cu vîrsta şi gradul de maturitate, precum şi ale reprezentantului lor legal, şi ale altor persoane importante pentru beneficiar, după caz.
Secţiunea 7
Înregistrarea şi păstrarea datelor – standardul  9
    41. Prestatorul de serviciu aplică politici şi proceduri scrise de înregistrare, utilizare şi păstrare a datelor aferente procesului de furnizare a serviciilor. Acestea se înregistrează, utilizează şi se păstrează conform politicilor şi procedurilor stabilite de prestatorul de serviciu, cu respectarea prevederilor legale.
    42. Înregistrarea şi arhivarea datelor se efectuează cu promptitudine, în conformitate cu prevederile legale, normele metodologice stabilite şi Manualul operaţional al Serviciului.
    43. Datele referitoare la beneficiarii Serviciului (evaluările, planurile individuale de asistenţă, contractele, veniturile şi cheltuielile etc.) se păstrează în regim de confidenţialitate de prestatorul de serviciu. Se asigură accesul necondiţionat al beneficiarilor sau reprezentantului legal la datele care îl privesc pe beneficiar.
    În situaţii speciale, cînd este necesar acordul scris al beneficiarului sau al reprezentantului său legal privind furnizarea unor informaţii personale, prestatorul de serviciu aplică proceduri scrise privind utilizarea sau eliberarea unor documente conţinînd datele beneficiarilor.
    44. Prestatorul de serviciu arhivează datele în dosare şi le păstrează în condiţii de securitate, le actualizează şi le utilizează în conformitate cu prevederile  legale.
Secţiunea 8
Procedura de soluţionare a plîngerilor – standardul 10
    45. Serviciul deţine şi aplică o procedură scrisă, clară şi eficientă de soluţionare a plîngerilor cu privire la serviciile prestate, în conformitate cu Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare.
    46. Plîngerea poate fi depusă în scris de către beneficiarul Serviciului, reprezentantul său legal, familia acestuia, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi sau nivelul al doilea, altă persoană terţă.
    47. Procedura de soluţionare a plîngerilor este aplicabilă fiecărui beneficiar, fiindu-i accesibilă în forma stabilită de prestatorul de serviciu în funcţie de nivelul acestuia de înţelegere. Acesta poate solicita sprijin din partea personalului Serviciului pentru a înregistra o plîngere privind prestarea serviciului.
    48. Prestatorul de serviciu, managerul de caz şi alt personal al Serviciului garantează că nu vor aplica repercusiuni beneficiarului ca urmare a înregistrării ori soluţionării plîngerii acestuia.
    49. Managerul de caz păstrează într-un registru special şi la dosarul beneficiarului înregistrări ale tuturor plîngerilor, precum şi ale măsurilor luate pentru rezolvarea lor.
Secţiunea 9
Suspendarea şi încetarea plasamentului –
standardul 11

    50. Serviciul deţine şi aplică o procedură privind suspendarea şi încetarea în siguranţă a plasamentului beneficiarului în locuinţă sau în Serviciu, atunci cînd plasamentul este în detrimentul beneficiarului sau al celorlalţi beneficiari din locuinţă.
    51. Suspendarea sau încetarea plasamentului în locuinţă sau în Serviciu se efectuează în temeiul deciziei echipei multidisciplinare de specialişti, cu respectarea condiţiilor stabilite în acordul de colaborare semnat de beneficiarul sau reprezentantul său legal cu managerul de caz şi Regulamentul intern al casei.
    Condiţiile de suspendare sau încetare a plasamentului în locuinţă sau în Serviciu sînt aduse la cunoştinţa beneficiarului într-un mod accesibil pentru acesta.
    Suspendarea sau încetarea plasamentului beneficiarului în locuinţă se va face, în mod obligatoriu, în situaţia în care plasamentul lui afectează traiul celorlalţi beneficiari, al vecinilor sau pune în pericol locuinţa.
    52. Managerul de caz anunţă poliţia atunci cînd plasamentul beneficiarului în locuinţă sau în Serviciu a fost suspendat sau a încetat  din  cauza unor comportamente antisociale ale beneficiarului.
    53. În caz de deces al beneficiarului, managerul de caz şi prestatorul de serviciu duce la îndeplinire formalităţile necesare, cu respectarea, pe cît posibil, a dorinţelor, tradiţiilor etnice, religioase şi culturale ale beneficiarului.
    54. Informaţia privind suspendarea sau încetarea plasamentului se arhivează în dosarul beneficiarului, în regim de confidenţialitate.
Capitolul IV
Monitorizarea şi evaluarea plasamentului –
 standardul 12

    55. Plasamentul beneficiarului este monitorizat continuu de către managerul de caz. Situaţia beneficiarului este evaluată anual în baza standardelor de calitate ale Serviciului.
    56. Managerul de caz monitorizează plasamentul beneficiarului prin vizite în locuinţa de plasament.
    În timpul vizitelor sînt colectate următoarele informaţii:
    1) starea sănătăţii, integritatea fizică şi psihică a beneficiarului;
    2) implementarea PIA;
    3) progresele înregistrate de beneficiar pe perioada plasamentului;
    4) opinia beneficiarului cu privire la plasament;
    5) armonizarea traiului beneficiarului cu cel al celorlalţi beneficiari ai casei;
    6) satisfacerea cerinţelor beneficiarului stabilite în baza evaluării complexe a necesităţilor acestuia.
    57. Ca rezultat al fiecărei vizite de monitorizare managerul de caz elaborează raportul de monitorizare.
    Raportul de monitorizare include constatările şi recomandările privind implementarea PIA, inclusiv necesitatea revizuirii acestuia şi oportunitatea continuării plasamentului. 
    58. Managerul de caz transmite şefului serviciului de asistenţă socială comunitară rapoartele de monitorizare întocmite.
    59. În cadrul evaluării procesului de integrare a beneficiarului în comunitate şeful serviciului de asistenţă socială comunitară:
    a) efectuează investigaţii şi colectează informaţia necesară pentru a stabili dacă plasamentul beneficiarului continuă să corespundă criteriilor, termenelor şi condiţiilor de aprobare stabilite de echipa multidisciplinară de specialişti;
    b) solicită informaţii, rapoarte de monitorizare şi alte documente necesare de la managerul de caz şi specialiştii care deţin informaţii referitor la desfăşurarea plasamentului;
    c) solicită şi ia în considerare opinia beneficiarului plasat în Serviciu privind situaţia acestuia în Serviciu şi în comunitate.
Capitolul V
Prevenirea formelor de violenţă
Secţiunea 1
Prevenirea formelor de violenţă  asupra
beneficiarului – standardul 13
    60. Serviciul asigură informarea personalului şi a beneficiarilor Serviciului, prin modalităţi accesibile, după caz, asupra procedurilor cu privire la prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea şi soluţionarea suspiciunilor sau a acuzaţiilor de violenţă asupra beneficiarilor.
    61. Prestatorul de serviciu promovează şi aplică măsuri de protejare a beneficiarilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, violenţă, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant.
    Prestatorul de serviciu asigură măsuri de siguranţă  şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei beneficiarului împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial vătămător.
    62. Personalul Serviciului încurajează şi sprijină beneficiarii şi reprezentanţii săi legali să sesizeze orice formă de violenţă din partea personalului.
    63. Persoanele (angajaţii, membrii familiei extinse ale beneficiarului, membrii comunităţii) care identifică situaţii de violenţă, neglijare sau exploatare a unui beneficiar, au obligaţia de a înştiinţa imediat managerul de caz şi prestatorul de serviciu, care adoptă măsuri conform legii, anunţînd după caz serviciul medical de urgenţă, poliţia, procuratura etc.
Secţiunea 2
Prevenirea formelor de violenţă asupra
personalului – standardul 14
    64. Serviciul are un sistem de prevenire a violenţei asupra personalului Serviciului din partea beneficiarului.
    65. Personalul Serviciului trebuie să aibă un comportament adecvat în conformitate cu normele deontologice, care nu provoacă violenţă din partea beneficiarului.
    Situaţiile de violenţă care apar sînt comunicate managerului de caz, prestatorului de serviciu, reprezentantului legal, după caz, şi se discută în cadrul şedinţelor de supervizare.
     66. În situaţii de violenţă asupra personalului, angajatul Serviciului, managerul de caz, prestatorul de serviciu sau reprezentantul legal anunţă, după caz, serviciul medical de urgenţă, poliţia şi procuratura.
Capitolul VI
Resurse umane
Secţiunea 1
Angajarea personalului – standardul 15
    67. Serviciul dispune de o structură şi de state de personal în concordanţă cu misiunea şi obiectivele sale, pentru desfăşurarea eficientă a procesului de prestare a Serviciului.
    68. Structura de personal a Serviciului include lucrătorul social şi alt personal specializat, după caz, în conformitate cu PIA al beneficiarului.
    69. Ponderea personalului se stabileşte şi se revizuieşte periodic de prestatorul de serviciu, pentru a răspunde dinamicii cerinţelor beneficiarilor  Serviciului.
    70. Personalul Serviciului activează după un program în corespundere cu PIA al beneficiarului.
    Pentru fiecare poziţie a personalului Serviciului există o fişă a postului în care sînt prevăzute rolul şi responsabilităţile angajatului (calificare, experienţă, abilităţi profesionale, calităţi morale etc.).
    Fişele postului sînt corelate cu scopul şi obiectivele Serviciului.
    Fiecare angajat are calificarea, competenţa, experienţa şi calităţile solicitate de fişa postului.
    Fiecare angajat are obligaţia de a cunoaşte şi respecta prevederile fişei postului pe care îl ocupă.
Secţiunea 2
Formarea personalului – standardul 16
    71. Angajaţii Serviciului participă la cursuri de formare profesională, pentru a dobîndi abilităţile şi cunoştinţele necesare, în scopul oferirii serviciilor de calitate şi sporirii nivelului lor de competenţe profesionale.
    72. Structura teritorială de  asistenţă socială:
    a) planifică formarea profesională iniţială şi continuă a personalului Serviciului, în baza curriculumului unificat, aprobat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi potrivit obiectivelor şi standardelor minime de calitate ale Serviciului;
    b) identifică oportunităţile de perfecţionare ale personalului Serviciului în vederea creşterii competenţelor profesionale ale acestora;
    c) elaborează periodic propuneri privind programele de instruire a asistenţilor sociali comunitari şi specialiştilor Serviciului, conform necesităţilor de instruire identificate, politicile, bunele practici şi cercetările în domeniu;
    d) ţine evidenţa instruirilor de care a beneficiat personalul Serviciului.