HGM942/2010
ID intern unic:  336346
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 942
din  11.10.2010
pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare
privind interzicerea  utilizării anumitor substanţe
cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor
β-agoniste în creşterea animalelor
Publicat : 15.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 202-205     art Nr : 1036     Data intrarii in vigoare : 15.10.2010
    MODIFICAT
   
HG1034 din 08.09.16, MO306-313/16.09.16 art.1122
    HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541    În temeiul prevederilor Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 49-55, art.152), cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 83-87, art.431),  Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Clauza modificată prin HG1034 din 08.09.16, MO306-313/16.09.16 art.1122]
    1. Se aprobă Norma sanitar-veterinară privind interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor β-agoniste în creşterea animalelor (se anexează).
    2. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
    [Pct.3 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                        Valeriu Lazar
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                   Valeriu Cosarciuc

    Nr. 942. Chişinău, 11 octombrie 2010.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.942
din 11 octombrie 2010
Norma sanitar-veterinară
privind interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal
sau tireostatic şi a substanţelor β-agoniste în creşterea animalelor
    Prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare sînt armonizate cu prevederile Directivei Consiliului Uniunii Europene nr. 96/22/CE din 29 aprilie 1996 privind interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor β-agoniste în creşterea animalelor şi abrogarea Directivelor 81/602/CEE, 88/146/CEE şi 88/299/CEE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 125, din 23.5.1996, p. 3), după cum a fost modificată prin Directiva Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene nr. 2003/74/CE din 22 septembrie 2003 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 262 din 14 octombrie 2003, pag. 17), precum şi cu prevederile Deciziei Consiliului nr. 1999/879/CE din 17 decembrie 1999 privind introducerea pe piaţă şi administrare a somatotropinei bovine (STB) şi de abrogare a Deciziei 90/218/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 331, p.71-72 din 23 decembrie 1999.
    [Preambulul modificat prin HG1034 din 08.09.16, MO306-313/16.09.16 art.1122]
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Norma sanitar-veterinară privind interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor β-agoniste în creşterea animalelor (în continuare - Norma sanitar-veterinară) prevede interzicerea utilizarii substanţelor cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor β-agoniste în creşterea animalelor.
    2. În sensul prezentei Norme sanitar-veterinare, se utilizează noţiunile aplicate cărnii şi produselor pe bază de carne, produselor de acvacultură şi medicamentelor veterinare, specificate în Regulile specifice de igienă pentru produsele de origine animală (Hotărîrea Guvernului nr. 435 din 1 iunie 2010), în Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultura şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice (Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009) şi în Regulamentul privind înregistrarea produselor farmaceutice de uz veterinar (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 321 din 18 martie 2008), precum şi următoarele noţiuni:
    animal de fermă - animal domestic din speciile bovine, porcine, ovine şi caprine, solipede, păsări şi iepuri, precum şi animal sălbatic din speciile nominalizate şi rumegător sălbatic crescut într-o exploataţie;
    tratament terapeutic -  administrarea, în mod individual, unui animal de fermă examinat de către un medic veterinar de liberă practică sau medic veterinar de libera practica împuternicit, a unei substanţe autorizate în vederea tratării unei tulburări a fecundaţiei, inclusiv întreruperii gestaţiei nedorite, inducerii tocolizei la vacile gestante cu substanţe β-agoniste, precum şi tratării unor tulburări respiratorii şi inducerii tocolizei cu substanţe β-agoniste la ecvideele crescute în alt scop decît cel al producţiei de carne, bolii naviculare şi laminitei la ecvidee;
    tratament în scop zootehnic – administrarea unei substanţe autorizate, în mod individual, unui animal examinat sau supravegheat de un medic veterinar de liberă practică sau medic veterinar de liberă practică împuternicit, în scopul sincronizării ciclului sexual şi pregătirii donatoarelor şi receptoarelor de embrioni, precum şi  animalelor de acvacultură, unui grup de reproducători în scopul inversiunii, în conformitate cu prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare;
    tratament ilegal – utilizarea substanţelor sau a produselor neautorizate sau utilizarea substanţelor sau a produselor autorizate în alte scopuri şi condiţii decît cele prevăzute în instrucţiunile de utilizare a substanţei respective.
Capitolul II
Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal
sau tireostatic
şi a substanţelor β-agoniste în creşterea
animalelor

    3. Se interzice:
    1) plasarea pe piaţă:
    a)  a substanţelor tireostatice, stilbenilor, derivaţilor de stilbeni, sărurilor şi esterilor acestora, estradiolului 17-β şi derivaţilor esterificaţi ai acestuia, în scopul administrării la animale din orice specie ( în abreviere - Lista A);
    b) a substanţelor β-agoniste (în abreviere - Lista B) în scopul administrării acestora  la animalele a căror carne şi produse sînt destinate consumului uman, cu excepţia utilizării autorizate în condiţiile şi în scopurile specificate în prezenta Normă sanitar-veterinară;
    c) a substanţelor cu acţiune androgenică, gestagenică şi estrogenică (cu excepţia estradiolului 17-β şi derivaţilor esterificaţi ai acestuia), cu excepţia utilizării autorizate în condiţiile şi în scopurile specificate în prezenta Normă sanitar-veterinară;
    d) a somatotropinei bovine − în scopul comercializării şi administrării acesteia la vacile de lapte.
    [Pct.3 subpct.1), lit.d) introdusă prin HG1034 din 08.09.16, MO306-313/16.09.16 art.1122]
    2) deţinerea în cadrul exploataţiei a animalelor tratate cu medicamente veterinare menţionate în prezentul punct, cu excepţia celor aflate sub control oficial, precum şi a tuturor medicamentelor veterinare menţionate în prezentul punct, cu excepţia deţinerii lor autorizate  de către medicul veterinar de liberă practică sau liberă practică împuternicit şi sub controlul sanitar-veterinar oficial;
    3) aplicarea tratamentului zootehnic, prevăzut de prezenta Normă sanitar-veterinară, animalelor productive, inclusiv în timpul perioadei de îngrăşare şi animalelor  reproducătoare la sfîrşitul perioadei reproductive.
    4. Produsele hormonale şi substanţele β-agoniste, autorizate de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (în continuare – Agenţia) pentru utilizare a animalelor de fermă trebuie:
    [Pct.4 modificat prin HG1034 din 08.09.16, MO306-313/16.09.16 art.1122]
    a) să corespundă cerinţelor faţă de medicamentele veterinare;
    b) să fie înregistrate în Nomenclatorul de Stat al produselor farmaceutice de uz veterinar.
    5. Se interzice  autorizarea pentru utilizare la animalele de fermă:
    1) a produselor hormonale:
    a) care  se depozitează în organism;
    b) a căror perioadă de aşteptare este mai mare de cincisprezece zile de la terminarea tratamentului;
    c) ale căror condiţii de utilizare nu sînt cunoscute;
    d) pentru care nu există reagenţi, material necesar efectuării analizelor pentru detectarea prezenţei nivelului maxim admisibil de reziduuri la animalele productive vii şi în produsele alimentare obţinute da la aceste animale;
    2) a medicamentelor veterinare care conţin substanţe β-agoniste a căror perioadă de aşteptare este mai mare de douăzeci şi opt de zile de la terminarea tratamentului.
    6. Agenţia trebuie să ia măsuri pentru a asigura:
    1) interzicerea substanţelor specificate la subpunctele 1)- 2) din punctul 3 al prezentei Norme sanitar-veterinare, în scopul administrării animalelor de fermă şi de acvacultură, indiferent de mijloace;
    2) interzicerea plasării pe piaţă sau a sacrificării în scopul consumului uman:
    a) a animalelor de fermă, care conţin substanţe interzise sau în care s-a constatat prezenţa unor astfel de substanţe, cu excepţia cazului în care se poate demonstra că aceste animale au fost tratate în conformitate cu prevederile instructiunilor de utilizare a substantelor respective;
    b) a animalelor de acvacultură cărora li s-au administrat substanţele interzise, precum şi a produselor prelucrate obţinute din aceste animale;
    3) interzicerea:
    a) plasării pe piaţă în scopul consumului uman a cărnii în care s-a constatat prezenţa unor astfel de substanţe, provenite de la animalele de fermă tratate cu atare substanţe;
    b) prelucrării cărnii în care s-a constatat prezenţa unor astfel de substanţe, provenite de la animalele de fermă tratate cu atare substanţe.
Capitolul III
Derogări de la interzicerea utilizării şi cerinţe la
  utilizarea substanţelor cu efect hormonal sau tireostatic
 şi a substanţelor β-agoniste în creşterea animalelor

    7. Prin derogare de la pct. 3 şi pct. 6 subpct. 1) ale prezentei  Norme sanitar-veterinare, Agenţia  autorizează, în scopuri terapeutice:
    1) administrarea testosteronului şi progesteronului sau a derivaţilor uşor hidrolizabili, care după resorbţie, în locul aplicării, se transformă în compusul iniţial:
    a) care corespunde  cerinţelor de plasare pe piaţa;
    b) de către un medic veterinar de liberă practică sau de liberă practică imputernicit;
    с) la anumite animale de fermă, conform instrucţiunii de utilizare a preparatului respectiv;
    d) numai sub formă de injecţie sau spirale vaginale pentru tratamentul  disfuncţiilor ovariene, cu excepţia implanturilor;
    e) la animalele de fermă  identificate în mod clar;
    2) folosirea de către medicul veterinar de liberă practică sau liberă practică împuternicit, care tratează animale identificate cu testosteron şi progesteron sau derivaţii unor hidrolizabili, cu notarea într-un registru şi punerea la dispoziţia Agenţiei, la cererea acesteia, a cel puţin următoarelor informaţii:
    a) tratamentul aplicat;
    b) denumirea produsului autorizat;
    c) data tratamentului;
    d) identitatea animalelor tratate.
    8. Se permite utilizarea, în scopuri terapeutice, a medicamentelor veterinare:
    1)  care conţin:
    a) alil trembolon, administrat pe cale orală, substanţe b-agoniste ecvideelor în conformitate cu indicaţiile producătorului;
    b) substanţe β - agoniste sub formă de injecţii, pentru inducerea tocolizei la vacile parturiente;
    2) în cazul în care:
    a) este efectuată de către un medic veterinar de liberă practică sau liberă practică împuternicit, iar în cel prevăzut la lit. a) subpct. 1) pct. 8 al prezentei Norme sanitar-veterinare - sub supravegherea directă a acestuia;
    b) se notează într-un registru prin includerea informaţiilor prevăzute la subpct. 2) pct. 7 al prezentei Norme sanitar-veterinare şi punerea acestora la dispoziţia Agenţiei – la cererea acesteia;
    3) se interzice administrarea substanţelor menţionate la prezentul punct animalelor productive, inclusiv animalelor reproducătoare la sfîrşitul perioadei reproductive, cu excepţia injecţiilor de  β-agoniste aplicate în inducerea tocolizeii la vacile parturiente.
    9. Se permite administrarea medicamentelor veterinare cu acţiune androgenică, gestagenică şi estrogenică, cu excepţia estradiolului 17-β şi derivaţilor esterificaţi ai acestuia, în scop  zootehnic:
    a)  animalelor de fermă, cu excepţia animalelor productive, inclusiv celor  în perioada de îngrăşare, precum şi animalelor aflate la sfîrşitul perioadei reproductive;
    b) unui animal identificat în mod clar;
    c) efectuată de către un medic veterinar de liberă practică sau liberă practică împuternicit sau sub răspunderea acestuia - în cazul sincronizării ciclului sexual şi pregătirii donatoarelor şi receptoarelor de embrioni;
    d) notată  într-un registru cu indicarea informaţiilor prevăzute la pct. 5 subpct. 2) al prezentei Norme sanitar-veterinare şi punerea acestuia la dispoziţia Agenţiei, la cerere;
    e) alevinilor în primele trei luni, în scopul inversiei sexuale cu medicamente veterinare cu efect androgenic;
    f) în baza reţetei unice, în care se precizează tratamentul respectiv, cantitatea de produs necesară, eliberată de medicul veterinar de liberă practică sau liberă practică împuternicit, cu ulterioara înregistrare a produselor prescrise.
    10. Agenţia autorizează:
    a) schimbul, plasarea pe piaţă a animalelor destinate reproducerii sau a animalelor reproducătoare aflate la sfîrşitul perioadei reproductive, care, pe durata acestei perioade, au fost supuse unuia dintre tratamentele autorizate, prevăzute  de  prezenta Normă sanitar-veterinare;
    b) aplicarea ştampilei pe carnea provenită de la animale tratate autorizat, cu condiţia  respectării cerinţelor referitoare la tratamentul respectiv şi a termenelor de retragere, prevăzute de autorizaţia de plasare pe piaţă;
    c) schimburile de cai de înaltă valoare, mai ales a cailor de curse, de concurs sau de circ sau a cailor destinaţi montei sau expoziţiilor, inclusiv ecvideele înregistrate cărora le-au fost administrate medicamente veterinare ce conţin alil trembolon sau substanţe  β- agoniste în scopurile prevăzute de prezenta Normă sanitar-veterinară. Aceste schimburi pot fi efectuate înainte de sfîrşitul perioadei de aşteptare, cu condiţia respectării cerinţelor referitoare la modul de administrare, scopul şi data tratamentului şi includerii acestor informaţii în certificatul sanitar-veterinar sau paşaportul animalelor respective;
    d) comercializarea în vederea consumului uman a cărnii sau a produselor provenite de la animale cărora li s-au administrat substanţe cu efect estrogen, androgen sau gestagen sau substanţe β-agoniste, în conformitate cu dispoziţiile şi cu respectarea cerinţelor, în special referitoare  la perioada de aşteptare  înaintea sacrificării animalelor specificate în prezenta Normă sanitar-veterinară.
    11. Agenţii economici care deţin, transportă, produc, depozitează, distribuie, comercializează sau utilizează substanţele reglementate de prezenta Normă sanitar-veterinară trebuie:
    a) să dispună de autorizaţie sanitar-veterinară, eliberată de Agenţie în baza rezultatelor verificării respectării cerinţelor faţă de medicamentele de uz veterinar;
    b) să colaboreze şi să acorde sprijin Agenţiei  în efectuarea controalelor oficiale planificate privind comercializarea medicamentelor veterinare prevăzute de prezenta Normă sanitar-veterinară.
    12. Agenţii economici care cumpără sau produc substanţe cu efect tireostatic, estrogen, androgen sau gestagen sau substanţe β-agoniste, somatotropina bovină şi care sînt autorizaţi, indiferent în ce condiţii, să comercializeze aceste substanţe, precum şi cei care cumpără sau produc produse farmaceutice şi medicamente veterinare pe baza acestor substanţe, trebuie:
    [Pct.12 modificat prin HG1034 din 08.09.16, MO306-313/16.09.16 art.1122]
    1) să ţină un registru în care să fie notate, în ordine cronologică:
    a) cantităţile produse;
    b) cantităţile achiziţionate;
    c) cantităţile transmise sau utilizate pentru fabricarea produselor farmaceutice;
    d) cantităţile de medicamente veterinare;
    e) persoanele cărora le-au fost transmise sau care au cumpărat aceste cantităţi;
    2) să pună la dispoziţia Agenţiei, la cererea acesteia, informaţiile prevăzute la prezentul punct şi, în cazul dosarelor computerizate, să fie mai întîi imprimate.
Capitolul IV
Verificarea conformării
    13. Agenţia efectuează controale, fără aviz prealabil:
    1) pentru a constata:
    a) deţinerea sau prezenţa substanţelor interzise de prezenta Normă sanitar-veterinară, care pot fi administrate animalelor în scopuri de îngrăşare;
    b) tratamentul ilegal al animalelor;
    c) nerespectarea perioadei de aşteptare prevăzute de prezenta Normă sanitar-veterinară;
    d) nerespectarea restricţiilor la folosirea anumitor substanţe sau produse prevăzute de Normă sanitar-veterinară;
    2) pentru a identifica, conform Planului de monitorizare a rezuduurilor în animalele vii şi produselor de origine animală:
    a) prezenţa substanţelor interzise în organismul animalelor sau în apa de băut a animalelor, precum şi în toate locurile în care sînt crescute sau întreţinute animalele;
    b) prezenţa reziduurilor din substanţele interzise în organismul animalelor vii, în excrementele şi lichidele lor biologice, precum şi în ţesuturi şi în produsele de origine animală.
    14. În baza controalelor  cu rezultate pozitive, Agenţia:
    1) indică:
    a) prezenţa substanţelor sau a produselor a căror utilizare sau deţinere sînt interzise;
    b) prezenţa reziduurilor de substanţe a căror administrare denotă un tratament ilegal;
    2) ia următoarele măsuri de rigoare:
    a) emite prescripţii şi oferă posibilitate pentru conformare la cerinţele prevăzute în instrucţiunile de utilizare a preparatului respectiv, în cazul depistării tratamentului ilegal al animalelor şi nerespectării perioadei de aşteptare;
    b) pune sub interdicţie veterinară, pînă la stabilirea destinaţiei finale, a acestor substanţe sau produse;
    c) pune sub interdicţie veterinară, pînă la stabilirea destinaţiei finale, a animalelor eventual tratate sau a produselor obţinute de la/din aceste animale;
    d) întocmeşte procese-verbale în conformitate cu prevederile Codului contravenţional pentru aplicarea sancţiunilor legale, în cazul neconformării la cerinţele prezentei Norme sanitar-veterinare.
    15. Agenţia va stabili şi va face public, prin plasarea pe pagina web a Agenţiei, lista ţărilor, a căror legislaţie autorizează comercializarea şi administrarea stilbenelor, derivaţilor de stilbene, sărurilor şi esterilor acestora, estradiolului 17-β şi derivaţilor esterificaţi ai acestuia, precum şi tireostaticelor, în vederea administrării lor la animalele de toate speciile.
    Se interzice importul de animale de fermă sau de acvacultură, de carne sau produse obţinute de la aceste animale, provenite din ţările incluse în lista menţionată în prezentul punct, cu excepţia cazului în care se demonstrează că acestea corespund cerinţelor prezentei Norme sanitar-veterinare. 
    Animalele destinate reproducerii, animalele reproducătoare aflate la sfîrşitul perioadei reproductive sau carnea acestora, provenite din alte ţări, pot fi importate cu condiţia respectării cerinţelor referitoare la modul de administrare, scopul şi data tratamentului şi includerii acestor informaţii în certificatul sanitar-veterinar sau în paşaportul animalelor respective.