HGM970/2010
ID intern unic:  336417
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 970
din  18.10.2010
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea
de garanţii sociale donatorilor voluntari permanenţi
de sînge şi/sau componente sanguine
Publicat : 22.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 206-209     art Nr : 1080
    MODIFICAT
   
HG288 din 22.04.14, MO103/30.04.14 art.319

    În conformitate cu prevederile art.11 alin. (4) din Legea nr.241-XVI din 20 noiembrie 2008 privind donarea de sînge şi transfuzia sanguină (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.1-2, art.2), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea de garanţii sociale donatorilor voluntari permanenţi de sînge şi/sau componente sanguine (se anexează).
    2. Se stabileşte că cheltuielile necesare pentru acordarea garanţiilor sociale donatorilor voluntari permanenţi de sînge şi/sau componente sanguine se vor planifica anual, începînd cu 1 ianuarie 2011, de către organele centrale de specialitate şi autorităţile locale ale administraţiei publice, corespunzător competenţelor, în limita mijloacelor prevăzute în aceste scopuri în bugetul public naţional şi din alte surse financiare care nu contravin legislaţiei în vigoare.
    3. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale şi unităţii teritoriale autonome Găgăuzia să întreprindă acţiunile necesare în vederea implementării prevederilor Regulamentului privind acordarea de garanţii sociale donatorilor voluntari permanenţi de sînge şi/sau componente sanguine.
    4. Controlul asupra realizării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii.

    PRIM-MINISTRU                                                               Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                                Vladimir Hotineanu
    Ministrul finanţelor                                                              Veaceslav Negruţa
    Ministrul tehnologiilor
    informaţionale şi comunicaţiilor                                           Alexandru Oleinic
    Ministrul educaţiei                                                                Leonid Bujor
    Ministrul culturii                                                                   Boris Focşa
    Ministrul tineretului
    şi sportului                                                                            Ion Cebanu

    Nr. 970. Chişinău, 18 octombrie 2010.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.970
din 18 octombrie 2010
REGULAMENT
privind acordarea de garanţii sociale donatorilor
voluntari permanenţi de singe şi/sau componente sanguine
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind acordarea de garanţii sociale donatorilor voluntari permanenţi de sînge şi/sau componente sanguine (în continuare – Regulament) este elaborat în scopul reglementării modului de acordare a numitelor garanţii.
    2. Acordarea garanţiilor sociale donatorilor voluntari permanenţi de sînge şi/sau componente sanguine are drept scop promovarea şi încurajarea donării de sînge voluntare şi neremunerate.
    3. Dreptul persoanei la acordarea garanţiilor sociale se confirmă prin Legitimaţia de donator voluntar permanent de sînge şi/sau componente sanguine, de modelul specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament şi eliberată în modul stabilit.
II. Beneficiarii şi categoriile de beneficiari
 de garanţii sociale

    4. Beneficiari de garanţii sociale sînt următoarele persoane:
    1) persoanele fizice, cetăţeni ai Republicii Moldova, care au donat voluntar sînge  şi/sau sau componente sanguine cu o frecvenţă de cel puţin:
    a) sînge – de 4 ori pe an;
    b) componente sanguine – de 20 de ori pe an;
    c) donări de sînge complementate cu donări de componente sanguine în raport 1 (una) donare de sînge echivalentă cu 5 donări de componente sanguine;
    2) persoanele cărora, pînă la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, li s-a acordat titlul de „Donator emerit al Republicii Moldova”.
    5. În funcţie de perioada de donare, în categoriile persoanelor care beneficiază de garanţii sociale, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se includ donatorii voluntari permanenţi de sînge şi/sau componente sanguine, respectiv:
    1) categoria I - persoanele fizice, cetăţeni ai Republicii Moldova, care au donat sînge şi/sau componente sanguine voluntar pe parcursul a cel puţin 5 ani consecutivi şi continuă această activitate;
    2) categoria II - persoanele indicate la subpunctul 1) al prezentului punct, care au prelungit donarea voluntară de sînge şi/sau componente sanguine pe parcursul a încă 5 ani;
    3) categoria III - persoanele indicate la subpunctul 1) al prezentului punct, care au prelungit donarea voluntară de sînge şi/sau componente sanguine pe parcursul a încă 10 ani;
    4) categoria IV - persoanele indicate la subpunctul 1) al prezentului punct, care au prelungit donarea voluntară de sînge şi/sau componente sanguine pe parcursul a încă 20 de ani.
    6. Prelungirea donării voluntare de sînge şi/sau componentelor sanguine se consideră cazurile cînd persoanele stipulate la subpunctele 2), 3) şi 4) ale punctului 5 din prezentul Regulament continuă donarea anuală voluntară şi neremunerată de sînge de cel puţin 2 ori pe an, componente sanguine – de cel puţin 10 ori pe an sau donări de sînge complementate cu donări de componente sanguine în raport 1 (una) donare de sînge echivalentă cu 5 donări de componente sanguine.
III. Garanţiile sociale pentru donatorii voluntari permanenţi
de sînge şi/sau componente sanguine

    7. Donatorii voluntari permanenţi de sînge şi/sau componente sanguine beneficiază de garanţii sociale descrise în cele ce urmează.
    Persoanele specificate la subpunctul 1) al punctului 5 din prezentul Regulament  au dreptul:
    a) la asistenţă medicală în instituţiile medico-sanitare publice, în volumul stabilit de actele normative în vigoare, inclusiv la examenul medical profilactic anual, la supravegherea medicului de familie, consultarea medicilor specialişti de profil, tratament spitalicesc, inclusiv de recuperare, la medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală prescrise în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    b) la asigurare, dacă există indicaţii directe, cu sînge sau componente sanguine în volumul necesar, fără condiţii aferente procedurii, inclusiv a rudelor de gradul I;
    c) la concediu anual în perioada solicitată, precum şi la acordarea suplimentară a 2 zile calendaristice cu păstrarea salariului, în conformitate cu prevederile Codului muncii al Republicii Moldova;
    d) la scutire de taxa pentru transportul public urban la prezentarea legitimaţiei de donator voluntar permanent de sînge şi/sau componente sanguine;
    e) la eliberarea, o singură dată, în mod gratuit, a buletinului de identitate.
    Persoanele specificate la subpunctul 2) al punctului 5 din prezentul Regulament au dreptul:
    a) la garanţiile sociale menţionate la subpunctul 1) al prezentului punct;
    b) la scutire de taxa pentru călătoria tur-retur în transportul auto sau feroviar în cazul deplasării în scopul de a dona sînge la punctele de colectare a sîngelui, amplasate în teritoriul administrativ din raza domiciliului donatorului;
    c) la indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă în condiţiile prevederilor legislaţiei în vigoare;
    d) la instalarea prioritară a telefonului.
    Persoanele specificate la subpunctul 3) al punctului 5 din prezentul Regulament au dreptul:
    a) la garanţiile sociale menţionate la subpunctele 1) şi 2) ale prezentului punct;
    b) la acordare gratuită de bilete la manifestaţii cultural-sportive organizate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, respectiv la fiecare 2 donări de sînge sau 10 – de componente sanguine;
    c) la asigurare, dacă există indicaţii medicale, o dată la 3 ani cu bilete de tratament în instituţiile balneosanatoriale, aflate pe teritoriul republicii;
    d) la asigurare, în mod prioritar, cu locuri pentru copii în instituţii preşcolare, iar dacă există indicaţii medicale – cu locuri în instituţii de tip curativ şi sanatorial.
    Persoanele specificate la subpunctul 4) al punctului 5 din prezentul Regulament au dreptul:
    a) la garanţiile sociale menţionate la subpunctele 1), 2) şi 3) ale prezentului punct;
    b) la atribuire, în mod prioritar, de terenuri pentru construcţie individuală;
    c) la înscriere în ipotecile sociale de construcţie a locuinţelor, inclusiv a  garajelor.
    71. Beneficiarii de înlesniri, care solicită eliberarea buletinului de identitate ce conţine mijloacele semnăturii digitale şi a certificatelor cheilor publice, la eliberarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova achită diferenţa de cost stabilit pentru aceste documente.
    [Pct.71 introdus prin HG288 din 22.04.14, MO103/30.04.14 art.319]
    8. Persoanele care, pînă la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, au primit titlul de „Donator emerit al Republicii Moldova” dispun de legitimaţia respectivă şi nu continuă activitatea de donare voluntară de sînge şi/sau componente sanguine vor beneficia de garanţiile sociale menţionate la subpunctul 1) al punctului 7 din prezentul Regulament.
    9. Persoanele care, la atingerea vîrstei de pensionare, deţin legitimaţie de donator vor beneficia în continuare de garanţiile sociale acordate în corespundere cu  punctul 7 din prezentul Regulament, conform categoriei obţinute de donator voluntar permanent de sînge şi/sau componente sanguine.
    10. Autorităţile administraţiei publice locale pot completa lista garanţiilor sociale acordate donatorilor voluntari şi permanenţi de sînge şi sau componente sanguine în limita mijloacelor financiare disponibile, însă acestea nu vor include remunerări sub formă de bani.
IV. Modul de acordare a garanţiilor sociale
donatorilor voluntari permanenţi de sînge
şi/sau componente sanguine
    11. Acordarea garanţiilor sociale donatorilor voluntari permanenţi de sînge şi sau componente sanguine se efectuează în cazurile în care persoana întruneşte condiţiile stipulate la capitolul II al prezentului Regulament.
    12. Pentru a beneficia de garanţii sociale donatorul voluntar permanent de sînge şi/sau componente sanguine, suplimentar la actele prevăzute de legislaţia în vigoare prezintă, după caz, legitimaţia de donator voluntar permanent de sînge şi/sau componente sanguine.
    13. Legitimaţia de donator voluntar permanent de sînge şi/sau componente sanguine (în continuare – legitimaţia) se eliberează persoanelor de către Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui, care deţine informaţia respectivă în baza de date.
    14. Legitimaţia se acordă pe un termen nelimitat cu posibilitatea de a fi completată în cazul întrunirii condiţiilor stipulate la capitolul II al prezentului Regulament.
    15. Legitimaţia se confecţionează din carton acoperit cu hîrtie roşie, reprezentînd un carnet cu dimensiunile de 100 mm x 80 mm. Pe partea întîi, exterioară, a legitimaţiei se aplică, de culoare galbenă (bronz), inscripţia „Donator voluntar permanent de sînge şi/sau componente sanguine”.
    16. Legitimaţia va conţine, în mod obligatoriu, informaţia cu privire la:
    a) numele, prenumele şi patronimicul deţinătorului;
    b) data/luna/anul naşterii deţinătorului;
    c) codul IDNP al deţinătorului;
    d) fotografia color a deţinătorului, cu mărimea de 3x4 cm, cu aplicarea ştampilei Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui;
    e) seria şi numărul legitimaţiei;
    f) categoria, perioada de  donare voluntară, numărul de donări voluntare de sînge şi sau componente sanguine la momentul eliberării şi/sau completării legitimaţiei, confirmate prin semnătura şi ştampila Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui.
    17. Pentru eliberarea/completarea legitimaţiei donatorul voluntar permanent de sînge şi sau componente sanguine se va adresa la Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui,  cu o cerere de modelul specificat în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    18. Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui este responsabil de eliberarea/ completarea legitimaţiei pe parcursul a cel mult 10 zile calendaristice din momentul depunerii cererii de către donatorul voluntar permanent de sînge şi/sau  componente sanguine.
V. Modul de finanţare şi raportare
    19. Cheltuielile pentru asigurarea garanţiilor sociale acordate donatorilor voluntari permanenţi de sînge şi/sau componente sanguine anual, se vor planifica de către autorităţile publice centrale de specialitate, corespunzător competenţei, în limita mijloacelor bugetului public naţional şi din alte surse financiare care nu contravin legislaţiei.
    20. Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui semestrial va prezenta Ministerului Sănătăţii raporturi despre numărul de beneficiari, tipurile garanţiilor sociale, inclusiv costurile acestora.
    21. Responsabili de realizarea prevederilor prezentului Regulament se numesc autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, conform competenţelor.
VI. Dispoziţii finale
    22. Ministerul Sănătăţii va monitoriza realizarea acordării corecte şi la timp a garanţiilor sociale conform prevederilor prezentului Regulament şi va prezenta Guvernului anual informaţia de rigoare.

    anexa nr.1

    anexa nr.2