OCNPF24/16/2010
ID intern unic:  336435
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
HOTĂRÎRE Nr. 24/16
din  25.06.2010
cu privire la aprobarea Regulamentului
privind fondul de stabilizare a asociaţiilor
de economii şi împrumut
Publicat : 22.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 206-209     art Nr : 720
    Întru executarea prevederilor art. 3, art. 9 alin. (2) lit. c), art. 46 alin. (2) şi art. 50 din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21.06.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112-116, art. 506), în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4 alin. (1) şi alin. (2), art. 8 lit. b), art. 21 alin. (1), art.22 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul privind fondul de stabilizare a asociaţiilor de economii şi împrumut (se anexează).

    PREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE
    A PIEŢEI FINANCIARE                                                             Mihail CIBOTARU

    Nr. 24/16. Chişinău, 25 iunie 2010.

Anexă l
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr. 24/16 din 25 iunie 2010
REGULAMENT
PRIVIND FONDUL DE STABILIZARE
a ASOCIAŢIILOR DE ECONOMII ŞI ÎMPRUMUT
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind fondul de stabilizare a asociaţiilor de economii şi împrumut (în continuare – Regulament) stabileşte modul de constituire, gestionare şi utilizare a fondului de stabilizare a asociaţiilor de economii şi împrumut şi se aplică asupra asociaţiilor de economii şi împrumut, care deţin licenţa de categoria B şi C (în continuare – asociaţii).
    2. Scopul constituirii fondului de stabilizare a asociaţiilor de economii şi împrumut (în continuare – fond de stabilizare) este de a acorda asistenţă asociaţiilor prin implementarea măsurilor de stabilizare.
    3. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:
    1) participant la fondul de stabilizare – asociaţia care deţine licenţa de categoria B sau C, care achită cotizaţia iniţială, cotizaţii anuale şi speciale şi care are dreptul de a beneficia de asistenţă din fondul de stabilizare, în conformitate cu prezentul Regulament şi/sau deciziile Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (în continuare – Comisia Naţională). Asociaţiile care deţin licenţa de categoria A nu sînt participanţi la fondul de stabilizare;
    2) active totale medii - suma activelor totale, conform bilanţului contabil al asociaţiei la sfîrşitul fiecărui dintre ultimele patru trimestre de gestiune, precedente datei intrării în vigoare a deciziei privind stabilirea cotizaţiei anuale sau speciale, divizată la 4. În cazul în care asociaţia a activat mai puţin de 4 trimestre, activele totale medii se calculează ca suma activelor totale la sfîrşitul fiecărui trimestru de gestiune, divizată la numărul respectiv de trimestre. În cazul în care asociaţia, inclusiv în cazul dezmembrării, a activat mai puţin de 1 trimestru, valoarea activelor totale medii va fi considerată valoarea activelor totale reflectată conform ultimului raport financiar/specializat prezentat sau, după caz, conform celui care urmează a fi prezentat la Comisia Naţională imediat după data menţionată în prezentul subpunct.
    4. Fondul de stabilizare este constituit, gestionat şi utilizat de Comisia Naţională, în conformitate cu prezentul Regulament.
CAPITOLUL II
MIJLOACELE FINANCIARE
    5. Mijloacele financiare ale fondului de stabilizare se constituie din:
    1) contribuţiile iniţiale ale asociaţiilor;
    2) contribuţiile anuale ale asociaţiilor;
    3) contribuţiile speciale ale asociaţiilor;
    4) veniturile din investirea resurselor disponibile ale fondului de stabilizare;
    5) mijloacele provenite din sursele Guvernului, din donaţii, din granturi şi din asistenţă financiară externă.
    6. Contribuţia iniţială se stabileşte în mărime de 0,2 la sută din activele totale reflectate:
    1) conform documentelor depuse la Comisia Naţională pentru obţinerea licenţei de categoria B sau C;
    2)  conform bilanţului consolidat, sau după caz, bilanţului de repartiţie în cazul în care asociaţia solicitantă a licenţei de categoria B sau C este nou-creată în rezultatul contopirii, divizării sau separării;
    3)  conform bilanţului contabil/situaţiei financiare din raportul financiar/specializat al asociaţiei care deţine licenţa de categoria B sau C, precedent datei prevăzute la pct. 30 din Regulament.
    7. Asociaţiile sînt obligate să calculeze şi să transfere contribuţia iniţială la fondul de stabilizare:
    1) în termen de 30 zile lucrătoare din data intrării în vigoare a deciziei de eliberare a licenţei de categoria B sau C;
    2) în termen de 15 zile lucrătoare din data prevăzută la pct. 30 din Regulament pentru asociaţiile care deţin licenţa de categoria B sau C la data menţionată.
    8. Contribuţia iniţială se transferă la fondul de stabilizare o singură dată în cazul în care:
    1) asociaţia este participantă la fondul de stabilizare şi îşi schimbă categoria de licenţă;
    2) asociaţia este rezultată din fuziune, cu condiţia că cel puţin una dintre asociaţiile participante la fuziune a fost (în cazul asociaţiei participante la contopire sau absorbite) sau este (în cazul asociaţiei absorbante) participantă la fondul de stabilizare.
    9. Comisia Naţională stabileşte mărimea contribuţiei anuale, nu mai tîrziu de 31 octombrie a fiecărui an pentru anul următor, în formă de rată procentuală, care nu poate depăşi 0,5 la sută din activele totale medii ale asociaţiilor care deţin licenţa de categoria B sau C.
    10.  Comisia Naţională poate stabili contribuţii speciale, în cazul în care consideră că mijloacele financiare disponibile ale fondului de stabilizare sînt sau ar putea fi insuficiente pentru finanţarea activităţilor de stabilizare. Comisia Naţională stabileşte mărimea contribuţiei speciale nu mai tîrziu de 31 octombrie a fiecărui an pentru anul următor, în formă de rată procentuală, care nu poate depăşi 0,5 la sută din activele totale medii ale asociaţiilor care deţin licenţa de categoria B sau C.
    11. În procesul stabilirii mărimii contribuţiei anuale şi speciale, Comisia Naţională va lua în consideraţie dinamica activelor asociaţiilor care deţin licenţa de categoria B sau C.
    12.  Asociaţiile participante transferă contribuţia anuală şi specială la contul curent al fondului de stabilizare în patru rate egale, trimestrial, pînă la sfîrşitul trimestrului respectiv.
    13.  Contribuţiile transferate la fondul de stabilizare nu se restituie asociaţiilor.
CAPITOLUL III
INVESTIREA MIJLOACELOR FINANCIARE
    14. Mijloacele financiare ale fondului de stabilizare neutilizate la acordarea asistenţei asociaţiilor pot fi investite exclusiv în următoarele instrumente financiare:
    1) conturi curente, depozite bancare la termen şi la vedere;
    2) valori mobiliare de stat.
    15. Suma minimă a mijloacelor financiare, menţinute în contul curent al fondului de stabilizare este de 20% din fondul de stabilizare la orice dată.
    16. Soldul fondului de stabilizare investit în conturi curente, depozite bancare la vedere sau la termen va fi depus la conturile băncilor comerciale cu întrunirea concomitentă a următoarelor cerinţe:
    1) pentru plasarea mijloacelor băneşti sînt eligibile băncile comerciale care:
    a) dispun de capital de gradul I în mărime de cel puţin 500 mln.lei la data selectării, şi
    b) asigură pe parcursul a şase luni consecutiv înainte de selectare coeficientul conform principiului II al lichidităţii în cuantum de cel puţin 25%, şi
    c) menţin pe parcursul a şase luni consecutiv înainte de selectare coeficientul suficienţei capitalului ponderat la risc în mărime de cel puţin 20%;
    2) mijloacele băneşti se vor diversifica prin plasarea în părţi egale la conturi de depozit în trei bănci comerciale, care corespund şi prezintă cei mai înalţi indicatori stabiliţi conform criteriilor indicate în subpunctul 1) al prezentului punct. În cazul în care una sau două bănci ce corespund cerinţelor menţionate vor prezenta ofertele sale, acestora li se va atribui o treime sau, respectiv, două treimi din suma ce urmează a fi plasată, totodată fiind anunţată o altă ofertă pentru suma rămasă.
    17. Comisia Naţională va efectua evaluări periodice a situaţiei financiare a băncilor selectate şi va analiza gradul de stabilitate a acestora nu mai rar decît o dată în trimestru. Această analiză trebuie să cuprindă evaluarea capitalului normativ total, a lichidităţii (în special principiului II), a valorii totale a activelor generatoare de dobîndă la total active, a reducerilor pentru pierderi la credite şi total credite, a creditelor nefavorabile (substandarde, dubioase, compromise) în total credite, precum şi a creditelor expirate (inclusiv în stare de neacumulare) în capitalul normativ total.
    18. Oricare investiţie efectuată şi/sau obiectivul de majorare a veniturilor investiţionale (evitarea pierderilor sau ratarea veniturilor investiţionale) nu poate servi drept temei de respingere de către Comisia Naţională a solicitării asistenţei de către asociaţii din fondul de stabilizare.
CAPITOLUL IV
UTILIZAREA FONDULUI DE STABILIZARE
    19. Mijloacele financiare ale fondului de stabilizare se direcţionează în asociaţii sub formă de:
    1) împrumuturi;
    2) garanţii privind împrumuturile primite de asociaţii din fondul de lichidităţi, gestionat de asociaţia centrală;
    3) răscumpărarea creanţelor din împrumuturile acordate de asociaţie membrilor şi dobînzile aferente;
    4) acordarea asistenţei tehnice şi de alt gen, implementarea programelor de monitorizare, educaţionale şi de consultanţă în scopul prevenirii insolvabilităţii sau micşorării riscului de insolvabilitate.
    20. În cazul în care, în rezultatul monitorizării situaţiei financiare şi/sau inspecţiei asociaţiei, Comisia Naţională a aplicat una sau mai multe măsuri de remediere, stabilite la art. 49 alin.(1) lit.(d) şi alin.(2) din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21.06.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.112-116, art.506), cu modificările şi completările în vigoare (în continuare - Legea nr.139/21.06.2007), însă situaţia financiară a asociaţiei respective continuă să se deterioreze astfel încît creşte semnificativ riscul de insolvabilitate, Comisia Naţională, prin autosesizare sau la solicitarea în scris a asociaţiei, poate iniţia examinarea necesităţii, oportunităţii, formei şi volumului asistenţei din fondul de stabilizare, care ar putea fi acordate asociaţiei, în scopul stabilizării activităţii acesteia.
    21. În scopul stabilirii necesităţii, oportunităţii, formei şi volumului asistenţei din fondul de stabilizare, Comisia Naţională este în drept:
    1) de a solicita şi obţine informaţii şi documente de la administratorii asociaţiei;
    2) de a efectua inspecţii la sediul asociaţiei prin intermediul inspectorilor săi şi/sau persoanelor contractate în acest scop;
    3) de a solicita şi obţine informaţii şi documente de la asociaţia centrală, al cărei membru este, auditorul extern, creditorul extern şi/sau alţi parteneri ai asociaţiei respective.
    22. Mijloacele financiare ale fondului de stabilizare pot fi utilizate la implementarea de către Comisia Naţională a măsurilor de stabilizare, stabilite la art.49 din Legea nr.139/21.06.2007, cu condiţia încheierii în scris a unui acord cu asociaţia, care ar prevedea implementarea măsurilor de stabilizare.
    23. Acordul încheiat cu Comisia Naţională va conţine, dar nu se va limita la următoarele:
    1) motivele apariţiei dificultăţilor financiare;
    2) analiza situaţiei financiare curente şi a rezultatelor şi consecinţelor aşteptate în urma implementării acordului;
    3) planul de acţiuni privind implementarea măsurilor de stabilizare cu indicarea responsabililor şi termenelor de realizare;
    4) forma şi calculele privind volumul necesar de asistenţă, precum şi modul de utilizare a mijloacelor financiare din fondul de stabilizare;
    5) motivarea necesităţii demiterii din funcţie a administratorilor şi/sau angajaţilor asociaţiei (în caz de aplicare a acestei măsuri).
    24. Cheltuielile aferente gestionării fondului de stabilizare sînt acoperite din contul mijloacelor stabilite la pct. 5 subpct. 4) din Regulament.
CAPITOLUL V
ASIGURAREA TRANSPARENŢEI
    25. În termen de 2 luni de la încheierea anului financiar, Comisia Naţională întocmeşte un raport privind fondul de stabilizare la situaţia din 31 decembrie privind constituirea, gestionarea şi utilizarea acestuia pe parcursul anului precedent.
    26. Raportul privind fondul de stabilizare trebuie să conţină informaţii clare şi exhaustive privind încasările din cotizaţiile înregistrate (pe tipuri de cotizaţii), alte venituri încasate (pe tipuri de venituri), creanţele privind cotizaţiile/veniturile calculate dar neîncasate (dacă există), cheltuielile aferente acţiunilor de stabilizare (pe tipuri de acţiuni), cheltuieli de gestionare (pe tipuri de cheltuieli, cheltuielile privind salariul calculat se prezintă separat), investiţiile efectuate (pe tipuri de investiţii) şi soldul mijloacelor financiare la sfîrşitul anului de gestiune precedent.
    27. Comisia Naţională va distribui Raportul privind fondul de stabilizare, în termenul stabilit la pct.25, tuturor asociaţiilor participante, pe hîrtie şi/sau în format electronic, precum şi îl va plasa pe pagina oficială web a Comisiei Naţionale.
CAPITOLUL VI.
DISPOZIŢII SPECIALE  ŞI FINALE
    28. Comisia Naţională poate extinde pe un termen determinat executarea prevederilor pct.7 din Regulament la cererea motivată în scris a asociaţiei, în cazul în care aceasta este necesară în scopul implementării unui plan de stabilizare financiară de lungă durată. Planul respectiv va fi anexat la cerere.
    29. Pentru încălcarea de către asociaţie a prevederilor prezentului Regulament, Comisia Naţională este în drept să aplice măsuri în conformitate cu art. 49 din Legea nr.139/21.06.2007 şi art.9 din Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare nr.192-XIV din 12.11.1998 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS) şi sancţiuni în conformitate cu Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6, art.15).
    30. Fondul de stabilizare va fi constituit în termenul stabilit prin decizia Comisiei Naţionale.