OMFM130/2010
ID intern unic:  336477
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 130
din  30.09.2010
cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar
cu regim special “Act de achiziţie a mărfurilor”
Publicat : 26.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 210     art Nr : 743
    MODIFICAT
   
OMF72 din 27.03.18, MO150-155/11.05.18 art.633
   
OMF143 din 15.10.13, MO252-257/08.11.13 art.1665
    OMF154 din 31.10.13, MO248-251/05.11.13 art.1657    Întru executarea prevederilor pct. 31 al Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 30-33/288 din 09.04.1998),
O R D O N:
    Se aprobă:
    1. Formularul tipizat de document primar cu regim special “Act de achiziţie a mărfurilor”.
    2. Instrucţiunea privind modul de completare a actului de achiziţie a mărfurilor.
    3. Formularul tipizat „Act de achiziţie a mărfurilor” şi Instrucţiunea privind modul de completare a actului de achiziţie a mărfurilor intră în vigoare începînd cu data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Formularele tipizate „Act de achiziţie a mărfurilor”, aprobate prin Ordinul comun al Biroului Naţional de Statistică şi al Ministerului Finanţelor nr. 22/ 36 din 22 martie 1999, se vor utiliza pînă la epuizarea stocurilor.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                            Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 130. Chişinău, 30 septembrie 2010.

    formular
    [Formular modificat prin OMF72 din 27.03.18, MO150-155/11.05.18 art.633]
    [Formular modificat prin OMF154 din 31.10.13, MO248-251/05.11.13 art.1657]

Aprobată
prin Ordinul Ministerului Finanţelor
al Republicii Moldova
nr. 130 din 30 septembrie 2010


INSTRUCŢIUNE
privind modul de completare a actului
de achiziţie a mărfurilor

 Secţiunea 1
Dispoziţii generale
    1. Prezenta Instrucţiune este elaborată în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997”, cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Actul de achiziţie a mărfurilor este un formular tipizat care se întocmeşte de către entitate în cazul achiziţiei mărfurilor (valorilor, bunurilor, inclusiv produselor agricole) de la persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător (cetăţeni), indiferent de momentul achitării mijloacelor băneşti.
    [Pct.2 modificat prin OMF154 din 31.10.13, MO248-251/05.11.13 art.1657]
    [Pct.3 exclus prin OMF154 din 31.10.13, MO248-251/05.11.13 art.1657]
   
3. Formularele actului de achiziţie a mărfurilor se eliberează de către Serviciul Fiscal de Stat.
    [Pct.3 modificat prin OMF72 din 27.03.18, MO150-155/11.05.18 art.633]
    [Pct.3 introdus prin OMF143 din 15.10.13, MO252-257/08.11.13 art.1665]
Secţiunea a 2-a
Completarea actului de achiziţie a mărfurilor
    4. Actul de achiziţie a mărfurilor se întocmeşte în 2 exemplare. Primul exemplar se eliberează vînzătorului (proprietarului mărfurilor), iar al doilea exemplar rămîne la cumpărător.
    5. Actul de achiziţie a mărfurilor se completează în modul următor:
    1) În rubrica „Seria” se indică seria actului.
    2) În rubrica „Nr.” se indică numărul actului.
    3) În rubrica „din____20__” se înscrie ziua, luna, anul întocmirii actului.
    4) În rubrica „Primit în baza contractului nr.____din______20___” se indică, după caz, numărul şi data contractului încheiat.
    5) În rîndul „denumirea entităţii, adresa” se indică denumirea şi adresa juridică ale cumpărătorului.
    6) În rîndul „Cod fiscal/IDNO” se indică codul fiscal/IDNO al cumpărătorului.
    7) În rîndul „Conducătorul entităţii / persoana împuternicită ” se indică numele, prenumele conducătorului entităţii sau ale persoanei împuternicite.
    8) În rîndul „Primit mărfuri” se indică numele, prenumele persoanei care a achiziţionat mărfurile.
    9) În rîndul „Predat mărfuri” se indică numele, prenumele vînzătorului.
    10) În rîndul „Cod personal/IDNP, datele buletinului de identitate, adresa” se indică codul personal/IDNP al vînzătorului, datele din buletinul de identitate (seria, numărul, data eliberării şi oficiul emitent) şi adresa acestuia.
    11) În coloana „Denumirea mărfurilor” se specifică denumirea mărfurilor achiziţionate.
    12) În coloana „Unitatea de măsură” se reflectă unitatea de măsură a mărfurilor achiziţionate.
    13) În coloana „Cantitate” se reflectă cantitatea mărfurilor achiziţionate.
    14) În coloana „Preţ unitar, lei” se indică preţul unitar al mărfurilor achiziţionate.
    15) În coloana „Valoare, lei” se înscrie suma totală obţinută prin produsul rîndurilor corespunzătoare coloanei 3 ”Cantitate” şi coloanei 4 ”Preţ unitar, lei”.
    16) În rîndul „Valoarea totală” se înscrie în litere valoarea totală în lei a mărfurilor achiziţionate. Aceasta trebuie să corespundă totalului din coloana 5 „Valoare, lei”.
    17) În rîndul „Reţineri” se indică (în litere şi în cifre) suma reţinerilor la buget - în rubrica “la buget” şi suma primită ca avans spre decontare pentru achiziţia mărfurilor - în rubrica “avansuri achitate”.
    18) În rîndul „Total de plată”* se înscrie suma totală de plată (în litere şi în cifre) pentru mărfurile achiziţionate, obţinută prin diferenţa dintre suma indicată în rîndul “Valoarea totală” şi suma indicată în rîndul “Reţineri”.
    19) În rîndul „Predat mărfuri” – vînzătorul confirmă prin semnătură predarea mărfurilor cumpărătorului.
    20) În rîndul „Declaraţia pe propria răspundere a persoanei fizice care a predat mărfurile. Declar că mărfurile predate sînt obţinute integral pe teritoriul Republicii Moldova:” se indică numele şi prenumele vînzătorului care confirmă prin semnătură că mărfurile predate sînt obţinute integral pe teritoriul Republicii Moldova. Rîndul respectiv se completează doar în cazul predării produselor agricole obţinute integral pe teritoriul Republicii Moldova.
   
21) În rîndul „Primit mărfuri” – semnătura persoanei care a achiziţionat (recepţionat) nemijlocit mărfurile.
    22) În rîndul „Conducătorul entităţii/persoana împuternicită” – semnătura conducătorului entităţii sau a altei persoane împuternicite care permite achiziţionarea mărfurilor.
    Rîndurile necompletate ale formularului „Act de achiziţie a mărfurilor” se barează obligatoriu.
    * Notă: În cazul cînd momentul achitării pentru mărfurile achiziţionate nu coincide cu momentul achiziţionării acestora, rîndurile “Reţineri” şi “Total de plată” nu se completează.
   
[Pct.5 modificat prin OMF72 din 27.03.18, MO150-155/11.05.18 art.633]
    [Pct.5 modificat prin OMF154 din 31.10.13, MO248-251/05.11.13 art.1657]