HGM972/2010
ID intern unic:  336486
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 972
din  18.10.2010
cu privire la Programul de atragere a remitenţelor
în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2021
Publicat : 29.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 211-212     art Nr : 1091
    MODIFICAT
   
HG1087 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art. 1127; în vigoare 09.11.18
    HG738 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.850
   
HG652 din 15.08.17, MO301-315/18.08.17 art.752
   
HG866 din 18.12.15, MO347-360/25.12.15 art.971
   
HG100 din 05.02.13, MO27-30/08.02.13 art.145

    NOTĂ:
   
În denumire și pe parcursul hotărîrii, precum și în denumirea și cuprinsul anexelor la aceasta, textul pentru anii „2010-2018” se substituie cu textul „pentru anii 2010-2021” prin HG1087 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art. 1127; în vigoare 09.11.18
   
în denumirea şi în cuprinsul hotărîrii, precum şi în denumirea şi în cuprinsul anexelor la aceasta, sintagma „pentru anii 2010-2015” se substituie cu sintagma „pentru anii 2010-2018”, iar cuvîntul „-pilot” se exclude prin HG866 din 18.12.15, MO347-360/25.12.15 art.971
    În denumirea şi conţinutul hotărîrii precum şi în denumirea şi conţinutul anexelor la aceasta, sintagma „pentru anii 2010-2012” se substituie cu sintagma „pentru anii 2010-2015” prin HG100 din 05.02.13, MO27-30/08.02.13 art.145

    În temeiul
Legii nr. 179 din 21 iulie 2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 306-313, art. 651), precum şi în scopul mobilizării resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor migranţi, cetăţeni ai Republicii Moldova, în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Clauza de emitere modificată prin HG652 din 15.08.17, MO301-315/18.08.17 art.752]
    1. Se aprobă:
    Programul de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2021, conform anexei nr. 1; 
    componenţa instituțională a Comitetului de supraveghere al Programului de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2021, conform anexei nr. 3.
    [Pct.1 modificat prin HG652 din 15.08.17, MO301-315/18.08.17 art.752
    2. Implementarea Programului se atribuie Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii în coordonarea Ministerului Economiei și Infrastructurii.
    [Pct.2 modificat prin HG738 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.850]
    3. Programul va fi susţinut financiar:
    din contul resurselor financiare bugetare – la etapa lansării Programului;
    din contul resurselor financiare ale partenerilor de afaceri – la etapa desfăşurării şi extinderii Programului.
    [Pct.3 modificat prin HG1087 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art. 1127; în vigoare 09.11.18]
    31. Activitățile de finanțare în cadrul Programului constituie o schemă de ajutor de minimis și cad sub incidența prevederilor Legii nr. 139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat și Regulamentului privind ajutorul de minimis, aprobat prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței nr. 2 din 30 august 2013.
    [Pct.31 modificat prin HG1087 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art. 1127; în vigoare 09.11.18]
    [Pct.31 introdus prin HG652 din 15.08.17, MO301-315/18.08.17 art.752]
    [Pct.4 abrogat prin HG652 din 15.08.17, MO301-315/18.08.17 art.752]
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei și Infrastructurii.
    [Pct.5 modificat prin HG652 din 15.08.17, MO301-315/18.08.17 art.752]

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                      Veaceslav Negruţa

    Nr. 972. Chişinău, 18 octombrie 2010.

   Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.972
din 18 octombrie 2010
PROGRAMUL
DE ATRAGERE A REMITENŢELOR ÎN ECONOMIE
„PARE 1+1” PENTRU ANII 2010-2021
    1. Identificarea problemei
    Fenomenul de migraţiune în Republica Moldova a fost înregistrat începînd cu mijlocul anilor ’90 ai secolului trecut, cînd majoritatea întreprinderilor au încetat sau şi-au restrîns activitatea, colhozurile au fost distruse, iar utilajele învechite nu mai generau profitabilitatea dorită. În consecinţă, exodul forţei de muncă şi migrarea în masă a populaţiei a luat amploare pe parcursul ultimilor ani.
    Totodată, sînt evidente şi problemele ce ţin de activitatea antreprenorială limitată, în special în zonele rurale, şi volumul redus al remitenţelor investite în economia naţională.
    În urma mai multor analize şi sondaje realizate, au fost identificate un şir de premise privind implicarea statului, respectiv, adoptarea Hotărîrii Guvernului cu privire la Programul de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2021(în continuare – Programul):
    a) accesul limitat la resursele informaţionale privind oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri în Republica Moldova;
    b) insuficienţa pîrghiilor de susţinere a iniţierii unei afaceri;
    c) numărul emigranţilor preponderent din zonele rurale;
    d) nivelul scăzut al abilităţilor antreprenoriale în rîndurile potenţialilor întreprinzători;
    e) accesul limitat al întreprinderilor mici şi mijlocii la sursele de creditare;
    f) lipsa mijloacelor financiare suficiente pentru iniţierea unei afaceri;
    g) nivelul scăzut de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, în special în zonele rurale;
    h) volumul redus al remitenţelor investite în economie.
    2. Scopul
    Scopul Programului este mobilizarea resurselor umane şi financiare ale persoanelor plecate benevol peste hotarele ţării pentru a desfăşura activitate de muncă, numite în continuare lucrători migranţi, în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova.
    3. Obiectivele
    Obiectivele Programului sînt următoarele:
    a) creşterea nivelului de informare a lucrătorilor migranţi din Republica Moldova şi a beneficiarilor de remitenţe privind oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri în ţara de origine;
    b) sporirea abilităţilor antreprenoriale în rîndul lucrătorilor migranţi şi beneficiarilor de remitenţe;
    c) stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranţi şi beneficiarii de remitenţe;
    d) facilitarea accesului lucrătorilor migranţi şi beneficiarilor de remitenţe la resursele financiare necesare înfiinţării/dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova;
    e) promovarea culturii financiare şi a economiilor.
    4. Grupul-ţintă
    La Program pot participa:
    [Pct.4 modificat prin HG1087 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art. 1127; în vigoare 09.11.18]
    a) lucrătorii migranţi din Republica Moldova, plecați peste hotarele țării cu scopul desfășurării activității de muncă, care pot confirma prin documente justificative că mijloacele financiare pe care le dețin provin din remitențe;
    [Pct.4 lit.a) modificată prin HG1087 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art. 1127; în vigoare 09.11.18]
    b) soțul/soția și rudele de gradul întîi ale lucrătorilor migranţi.
    [Pct.4 lit.b) modificată prin HG1087 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art. 1127; în vigoare 09.11.18]
    [Pct.5 abrogat prin HG652 din 15.08.17, MO301-315/18.08.17 art.752]
    6. Criterii de eligibilitate
    Participarea la Programul va fi posibilă doar în cazul în care solicitantul va întruni condiţiile de bază pentru participare:
    a) este lucrător migrant din Republica Moldova, soț/soție sau rudă de gradul întîi – beneficiar de remitenţe;
    [Pct.6 lit.a) modificată prin HG1087 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art. 1127; în vigoare 09.11.18]
    b) este cetăţean al Republicii Moldova;
    c) doreşte să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă;
    d) poate confirma, prin  prezentarea documentelor justificative, că mijloacele financiare pe care le deţine provin din remitenţe.
    7. Implementarea, coordonarea şi supravegherea
    Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (în continuare – ODIMM) este responsabilă de implementarea, coordonarea şi monitorizarea activităţilor prevăzute în Programul.
    Examinarea și aprobarea cererilor de finanțare, supravegherea și evaluarea activităţilor şi a modului de desfăşurare a Programului se efectuează de către un comitet, în a cărui componenţă intră reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor interesate (în continuare – Comitet de supraveghere). Comitetul de supraveghere se convoacă în şedinţe ordinare la necesitate, dar nu mai rar de o dată în trimestru. Componenţa instituțională a Comitetului de supraveghere se aprobă prin hotărîre de Guvern, iar componența nominală a acestuia se aprobă prin ordinul ministrului economiei și infrastructurii.
    [Pct.7 modificat prin HG652 din 15.08.17, MO301-315/18.08.17 art.752]
    8. Componentele Programului
    Componenta I – Informare şi comunicare;
    Componenta a II-a – Instruire şi suport antreprenorial;
    Componenta a III-a – Finanţare a afacerilor / Regula 1+1;
    Componenta a IV-a – Monitorizare postfinanţare şi evaluare a Programului.
    Componenta I – Informare şi comunicare
    Campania de informare şi promovare a Programului va fi realizată cu scopul de a aduce la cunoştinţa publicului larg, inclusiv a grupului-ţintă informaţii despre lansarea şi desfăşurarea Programului, condiţiile de eligibilitate şi instituţiile responsabile de implementarea lui.
    Componenta I se va desfăşura prin utilizarea mai multor căi şi instrumente:
    a) organizarea de tururi de informare în regiuni şi activităţi de informare în cadrul APL, ONG locale etc.;
    b) realizarea de emisiuni radio şi TV, publicarea de articole şi anunţuri în mass-media, inclusiv pe paginile web: www.odimm.md, www.mei.gov.md, www.businessportal.md, www.migraţie.md şi ale partenerilor de dezvoltare ai ODIMM;
    [Pct.8 lit.b) modificată prin HG1087 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art. 1127; în vigoare 09.11.18]
    c) difuzarea de pliante şi postere informaţionale în autogări, aerogări, gări de trenuri şi în alte locuri de întrunire a grupului-ţintă;
    d) organizarea de activităţi de informare în cadrul Ambasadelor şi Reprezentanţelor Republicii Moldova peste hotare;
    e) organizarea de activităţi de informare prin intermediul asociaţiilor diasporei.
    Componenta a II-a – Instruire şi suport antreprenorial
    Componenta II va include:
    1) Recepţionarea cererilor de participare
    Pentru a participa la Program, fiecare solicitant va depune un dosar, care va conține în mod obligatoriu următorul set de documente:
    a) cererea-tip de participare la Program;
    [Pct.8 subpct.1), lit.b) abrogată prin HG1087 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art. 1127; în vigoare 09.11.18]
    [Pct.8 subpct.1), lit.c) abrogată prin HG1087 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art. 1127; în vigoare 09.11.18]
    d) declaraţia pe propria răspundere privind provenienţa sumelor de bani din remitenţe;
    e) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor furnizate în scopul participării la Program;
    f) copia buletinului de identitate al lucrătorului migrant/soțului/soției/rudei de gradul I a lucrătorului migrant;
    [Pct.8 subpct.1), lit.f) modificată prin HG1087 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art. 1127; în vigoare 09.11.18]
    g) documentele care justifică relația de soț/soție sau gradul de rudenie cu lucrătorul migrant (buletinul de identitate, certificatul de naștere, certificatul de înfiere, certificatul de căsătorie);
    [Pct.8 subpct.1), lit.g) modificată prin HG1087 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art. 1127; în vigoare 09.11.18]
    h) documentele justificative privind provenienţa banilor din remitenţe:
    - contractele de muncă ale lucrătorului migrant și/sau certificatele de confirmare a salariului, veniturilor lucrătorului migrant, cu o vechime de cel mult 5 (cinci) ani, la  data depunerii cererii de participare la Program;
    - extrase din conturi bancare sau copiile dispozițiilor de transfer bancar al remitențelor;
    - declarații vamale;
    - alte documente justificative care confirmă proveniența remitențelor.
    [Pct.8 subpct.1), lit.h) în redacție HG1087 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art. 1127; în vigoare 09.11.18]
    [Pct.8 subpct.1) în redacția HG652 din 15.08.17, MO301-315/18.08.17 art.752]
    2) Selectarea beneficiarilor finali
    Dosarele depuse de către solicitanți vor fi evaluate de către ODIMM, ţinîndu-se cont de îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.
    Solicitanţii vor fi notificaţi argumentat privind acceptarea sau respingerea dosarului de participare la Programul.
    [Pct.8 subpct.2) modificat prin HG1087 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art. 1127; în vigoare 09.11.18]
    3) Instruirea beneficiarilor
    Cursurile de pregătire antreprenorială vor fi desfăşurate de către ODIMM pe întreg teritoriul Republicii Moldova, fiind organizate pe module, cu o durată totală de 50 de ore academice. Beneficiarii Programului vor fi asiguraţi cu materiale didactice şi consultative, acoperind 50% din costul total al cursurilor.
    4) Asistenţa postinstruire
    Beneficiarii Programului vor fi consultaţi gratuit în alegerea formei organizatorico-juridice potrivite, inclusiv la înregistrarea întreprinderii. De asemenea, luînd în considerare faptul că pentru finanţarea unei afaceri este nevoie de un plan de afaceri, ODIMM va acorda asistenţă individuală beneficiarilor în elaborarea acestuia, precum şi consultaţii pe întreaga durată de lansare şi dezvoltare a afacerii.
    Componenta a II-a este obligatorie, excepţie făcînd persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi antreprenoriale şi au înregistrat profit pe parcursul ultimilor 3 ani.
    [Pct.8 subpct.4) modificat prin HG1087 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art. 1127; în vigoare 09.11.18]
    Componenta a III-a – Finanţare a afacerilor / Regula 1+1
    Ca urmare a instruirii obţinute în cadrul Componentei a II-a, beneficiarii Programului sub formă de finanțare nerambursabilă vor putea obţine un grant nerambursabil pentru crearea întreprinderilor noi şi /sau dezvoltarea celor existente.
    Solicitantul, în calitate de lucrător migrant, soț/soție sau rudă de gradul întîi, poate beneficia de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului o singură dată.
    Grantul se va acorda în baza „Regulii 1+1”, adică fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul Programului. Valoarea maximă a grantului nu va depăşi 250 000 de lei.
    [Componenta III modificată prin HG1087 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art. 1127; în vigoare 09.11.18]
    [Componenta III modificată prin HG652 din 15.08.17, MO301-315/18.08.17 art.752]
    1) Grantul se va acorda beneficiarilor Programului de pe întreg teritoriul Republicii Moldova pentru lansarea/dezvoltarea activităţii antreprenoriale, cu respectarea raportului de 30% din valoarea totală a bugetului pentru municipiile Chişinău şi Bălţi (20% şi, respectiv, 10%) şi 70% – pentru celelalte localităţi.
    În cadrul prezentului Program, toate activităţile sînt eligibile pentru finanţare, cu excepţia:
    importului de mărfuri de producţie şi materiei prime;
    activităţilor fiduciare şi de asigurare;
    activităţilor fondurilor de investiţii;
    activităţii bancare, de microfinanţare, alte activităţi financiare;
    activităţilor de schimb valutar şi de lombardare;
    jocurilor de noroc;
    procurării bunurilor imobiliare;
    comerţului;
    serviciilor de alimentaţie publică prestate în municipiile Chişinău şi Bălţi.
    Costuri/bunuri neeligibile:
    bunuri şi servicii procurate de la persoane fizice care nu sînt înregistrate ca subiecți ai activității de antreprenoriat;
    bunurile cu grad de uzură avansat;
    bunuri procurate prin intermediul operațiunilor de schimb al mărfurilor, operațiunilor de compensare şi contracte de cesiune;
    taxa pe valoarea adăugată;
    comisioane bancare, costurile garanțiilor bancare şi cheltuieli similare;
    costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare;
    cheltuieli de transport;
    cheltuieli de asigurare;
    taxe vamale şi alte cheltuieli adiacente procedurii de vămuire;
    cheltuieli de instruire;
    costul serviciilor de instalare, montare, precum şi lucrări de mecanizare;
    lucrări de construcție și montare;
    achiziția de mică valoare și scurtă durată cu valoarea mai mică sau egală de 6000 lei;
    achiziția materialelor de construcție din contul finanțării nerambursabile;
    obiectul investiției din remitențe și finanțare nerambursabilă care au fost finanțate din contul altor programe/proiecte de asistență.”;
    De asemenea, se va acorda o atenție sporită proiectelor care prevăd crearea locurilor noi de muncă sau afacerilor care asigură dezvoltarea sectorului de producere a mărfurilor și serviciilor.
    [Pct.8 subpct.1) în redacția HG1087 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art. 1127; în vigoare 09.11.18]
    2) Pentru participarea la Componenta a III-a a Programului, beneficiarul va completa dosarul cu următoarele documente:
    a) cererea de finanţare;
    b) certificatul de participare la cursurile de instruire antreprenorială în cadrul Programului, dacă a solicitat anterior;
    c) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice/Registrul gospodăriilor țărăneşti (eliberat cu cel mult 3 luni înaintea prezentării cererii de participare la finanțare);
    d) documentele de constituire ale întreprinderii: decizia de înregistrare a persoanelor juridice/fişa de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti;
    e) buletinul de identitate al administratorului, fondatorilor sau persoanelor împuternicite;
    f) plan de afaceri pentru o perioadă de cel puțin 3 ani;
    g) declarația privind beneficierea de ajutoare de stat din contul altor programe de suport.
    În cazul întreprinderilor active se adaugă următoarele documente:
    a) certificat privind lipsa sau existența datoriilor la bugetul de stat/declaraţia privind lipsa datoriei faţă de bugetul public naţional;
    b) declarația pe propria răspundere privind situația financiară a întreprinderii pe parcursul ultimilor 3 ani de activitate.
    Cererea-tip de participare la Program şi lista documentelor ce necesită a fi anexate la dosar vor fi accesate on-line pe pagina web oficială http:www.odimm.md.
    [Pct.8 subpct.2) în redacția HG652 din 15.08.17, MO301-315/18.08.17 art.752]
    3) Examinarea dosarelor de finanţare depuse de beneficiari se va efectua de către ODIMM în termen de pînă la 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului. După examinarea dosarelor menționate de către ODIMM, acestea vor fi transmise spre aprobare/respingere Comitetului de supraveghere al Programului.
    Comitetul de supraveghere al Programului, în termen de pînă la 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului (cu excepția dosarelor incomplete), adoptă una dintre următoarele decizii:
    a) acceptă cererea de finanţare;
    b) respinge cererea de finanţare, cu indicarea motivelor;
    c) introduce în lista de așteptare pentru clarificarea unor nereguli constatate.
    Deciziile emise de către Comitetul de supraveghere al Programului pot fi contestate potrivit legislației privind contenciosul administrativ.
    În cazul acceptării dosarului menţionat, ODIMM va semna cu beneficiarul un contract de finanţare nerambursabilă, în care vor fi prevăzute modul şi termenele de acordare a finanțării nerambursabile.
    [Pct.8 subpct.3) în redacția HG652 din 15.08.17, MO301-315/18.08.17 art.752]
    4) Fondurile nerambursabile din cadrul Programului vor fi acordate beneficiarului după efectuarea de facto a investiţiei din remitențe, în baza documentelor justificative prezentate, cu condiția respectării de către beneficiar a prevederilor legislației în vigoare. Se consideră investiție achiziția efectuată din contul întreprinderii, cu un termen de pînă la 3 (trei) ani la data înaintării cererii de finanțare la componenta a III-a a Programului. Investiţia planificată poate fi efectuată în cel mult 3 tranşe. Prin urmare, grantul (în proporţie de 50%) va fi acordat beneficiarului după fiecare tranşă a investiţiei efectuate din remitențe și prezentarea documentelor justificative.
    [Pct.8 subpct.4) modificat prin HG1087 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art. 1127; în vigoare 09.11.18]
    [Pct.8 subpct.4) în redacția HG652 din 15.08.17, MO301-315/18.08.17 art.752]
    5) Nu va fi acceptată transferarea finanțării nerambursabile în cazul în care:
    a) beneficiarul nu a efectuat investiția cu bună-credință, valoarea achiziției articolelor de investiție fiind vădit majorată;
    b) beneficiarul nu a efectuat investiția în mod transparent și echitabil, fiind exclus conflictul de interese, luînd în considerare noțiunea conflictului de interes prevăzut în Program;
    c) investiția efectuată nu corespunde articolelor de investiție prevăzute în planul de afaceri al beneficiarului și în contractul de finanțare nerambursabilă;
    d) investiția a fost efectuată cu încălcarea legislației în vigoare.
    În cadrul Programului se va considera conflict de interes pentru beneficiari/solicitanți ai Programului utilizarea calității de fondator/administrator al întreprinderii în folos propriu sau al persoanelor afiliate, în  scopul aranjării tranzacțiilor fictive cu beneficiarii Programului pentru justificarea efectuării investiţiei din contul remitenţelor și finanțării nerambursabile.
    Persoanele afiliate sînt soțul/soția, rudele sau afinii pînă la gradul al doilea de rudenie cu fondatorul și/sau administratorul întreprinderii care beneficiază de prevederile Programului.
    Membrii Comitetului de supraveghere al Programului implicați în examinarea dosarelor de finanțare și gestionarea Programului cad sub incidența prevederilor Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale.
Colaboratorii ODIMM vor semna o declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese în raport cu beneficiarii Programului.
    [Pct.8 subpct.5) în redacția HG652 din 15.08.17, MO301-315/18.08.17 art.752]
    Componenta a IV-a – Monitorizare postfinanţare şi evaluare a Programului
    Beneficiarii Programului vor fi obligaţi prin contractul de finanţare nerambursabilă să menţină neschimbaţi fondatorii, proprietarii(ul) întreprinderii pentru o perioadă de minim 2 ani după transferul ultimei tranşe de grant. De asemenea, beneficiarii nu vor putea, conform contractului de finanţare, să modifice genul de activitate al întreprinderii cu activităţile neeligibile prevăzute de Programul.
    Beneficiarii de finanţare nerambursabilă vor fi monitorizați din partea ODIMM pe parcursul a 24 de luni de la data transferării ultimei tranșe de resurse financiare nerambursabile şi imediat în caz de necesitate.
    ODIMM va prezenta trimestrial Comitetului de supraveghere rapoarte de monitorizare şi evaluare a Programului.
    La nerespectarea condiţiilor prezentului Program, mijloacele financiare acordate în cadrul Programului vor deveni rambursabile în următoarele cazuri:
    a) resursele financiare au fost utilizate contrar destinaţiei prevăzute în contractul de finanţare nerambursabilă;
    b) întreprinderea a schimbat fondatorii/asociaţii sau membrii acesteia cu persoane neeligibile la Program;
    c) întreprinderea a comercializat articolele de investiție procurate în urma realizării proiectului investițional atît din contul remitențelor, cît și din contul finanțării nerambursabile;
    d) întreprinderea a modificat genul de activitate de bază, pentru care a beneficiat de finanțare nerambursabilă din contul Programului, substituindu-l cu activități neeligibile la Program;
    e) întreprinderea nu acceptă, se eschivează de monitorizarea din partea ODIMM și/sau furnizează acte, declaraţii false care nu corespund realităţii;
    f) investiția din contul remitențelor/finanțării nerambursabile a fost efectuată cu încălcări ale legislației în vigoare, care au fost constatate de ODIMM sau organele competente ulterior acordării finanțării nerambursabile.
    Beneficiarul Programului va fi obligat să restituie suma primită, precum şi cheltuielile suportate în procesul de administrare a contractului de finanţare nerambursabilă.
    [Componenta IV modificată prin HG1087 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art. 1127; în vigoare 09.11.18]
    [Componența IV modificată prin HG652 din 15.08.17, MO301-315/18.08.17 art.752]
    [Pct.9 abrogat prin HG652 din 15.08.17, MO301-315/18.08.17 art.752]
    10. Evaluarea impactului implementării Programului
    La evaluarea impactului implementării Programului se va analiza:
    a) numărul persoanelor (lucrător migrant, soț/soție sau rudă de gradul întîi a acestuia) instruite;
    [Pct.10 lit.a) modificată prin HG1087 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art. 1127; în vigoare 09.11.18]
    b) volumul  investițiilor în economia națională;
    c) volumul remitențelor investite în economia națională;
    d) numărul întreprinderilor finanțate;
    e) numărul întreprinderilor create/dezvoltate în mediul urban și rural;
    f) numărul întreprinderilor create/gestionate de tineri/femei;
    g) numărul locurilor de muncă nou-create;
    h) numărul întreprinderilor exportatoare de bunuri şi servicii;
    i) numărul întreprinderilor inovative;
    j) formele organizatorico-juridice ale întreprinderilor finanțate pe domenii de activitate;
    k) contribuția beneficiarilor Programului la bugetul public național.
   [Pct.10 în redacția HG652 din 15.08.17, MO301-315/18.08.17 art.752]

    [Anexa nr.2 abrogată prin HG652 din 15.08.17, MO301-315/18.08.17 art.752]

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului
nr. 972 din 18 octombrie 2010

COMPONENŢA
instituțională a Comitetului de supraveghere al Programului de atragere
a
remitenţelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2021
    Ministru al economiei și infrastructurii, preşedinte al Comitetului de supraveghere;
    Reprezentant al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, la nivel de secretar de stat;
    Reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la nivel de secretar de stat;
    Reprezentant al Ministerului Finanţelor, la nivel de secretar de stat;
    Reprezentant al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, la nivel de secretar de stat;
    Reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne, la nivel de șef al Biroului Migrație și Azil;
    Reprezentant al Ministerului Economiei și Infrastructurii, la nivel de șef al subdiviziunii politici privind întreprinderile mici și mijlocii;
    Reprezentant al Cancelariei de Stat, la nivel de șef al Biroului relații cu diaspora;
    Reprezentant al Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, secretar al Comitetului de supraveghere;
    Reprezentant al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, la nivel de coordonator de program pentru migrație și dezvoltare;
    Reprezentant al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, la nivel de manager de proiecte;
    Reprezentant al Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova, la nivel de președinte/vicepreședinte;
    Reprezentant al Camerei de Comerţ şi Industrie, la nivel de președinte/vicepreședinte
    [Anexa nr.3 modificată prin HG738 din 20.0718, MO309-320/17.0818 art.850]
    [Anexa nr.3 în redacția HG652 din 15.08.17, MO301-315/18.08.17 art.752]
    [Anexa nr.3 în redacția HG866 din 18.12.15, MO347-360/25.12.15 art.971]