HGM983/2010
ID intern unic:  336491
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 983
din  19.10.2010
cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
Publicat : 29.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 211-212     art Nr : 1096
    MODIFICAT
    HG1199 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1296


    În scopul realizării prevederilor Legii nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere şi în temeiul lit. a) alin.(1) art.6 şi lit. c) alin.(1) art.14 al Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul asigurării utilizării pe deplin a potenţialului economic al mun. Bălţi, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se transmite terenul cu suprafaţa de 136,49 ha, cu numărul cadastral 0300112012, din str. Aerodromului, nr.1, mun. Bălţi, şi bunurile imobile cu numerele cadastrale 0300112.012.01 - 0300112.012.22, proprietate publică a statului, aflate în gestiunea ÎS „Moldaeroservice”, fondată de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, în gestiunea Ministerului Economiei pentru utilizare în vederea extinderii activităţii Zonei Economice Libere “Bălţi”, cu modificarea destinaţiei terenului în teren pentru construcţie, domeniul privat al statului.
    [Pct.1 modificat prin HG1199 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1296]
    2. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, în comun cu Ministerul Economiei, va constitui comisia de predare-primire şi va asigura transmiterea bunurilor imobile menţionate la pct.1 al prezentei hotărîri, în termen de 15 zile, din momentul intrării în vigoare a prezentei hotărîri, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45), cu modificările şi completările ulterioare.
    3. Ministerul Economiei, în termen de 15 zile după înregistrarea drepturilor de gestiune asupra terenului menţionat la pct.1 al prezentei hotărîri, va încheia un contract privind transmiterea terenului în gestiunea Administraţiei Zonei Economice Libere „Bălţi”, precum şi transmiterea bunurilor imobile în proprietatea acesteia.
    4. Administraţia Zonei Economice Libere „Bălţi” va asigura:
    transportarea pe teritoriul Aeroportului Internaţional „Leadoveni” a tehnicii aeronautice dislocate pe terenul transmis, conform pct.1 al prezentei hotărîri;
    construcţia pe teritoriul Aeroportului Internaţional „Leadoveni” a bunurilor imobile în schimbul celor transmise, conform pct.1 al prezentei Hotărîri.
    5. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va opera, în modul stabilit de legislaţie, modificările necesare în documentaţia cadastrală, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul transporturilor şi
    infrastructurii drumurilor                                            Anatolie Şalaru

    Nr. 983. Chişinău, 19 octombrie 2010.