HANREM382/2010
ID intern unic:  336544
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 382
din  02.07.2010
cu privire la aprobarea Regulamentului privind
măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale
Publicat : 05.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 214-220     art Nr : 765

Înregistrat:
ministrul justiţiei
Alexandru TĂNASE
nr. 779 din 28 octombrie 2010

    În conformitate cu prevederile art. 7 - art. 9 din Legea nr. 124-XVIII din 23 decembrie 2009, cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial, 2010, nr. 23-24, art. 33), în temeiul art. 31 şi art. 52, alin. (6) din Legea cu privire la energia electrică,  Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, în redacţie nouă.
    2. Se abrogă Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE, nr. 211 din 14 aprilie 2006 cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale (Monitorul Oficial al Republiicii Moldova, 2006, nr. 102-105, art. 369), înregistrat la Ministerul Justiţiei la data de 29 iunie 2006, cu numărul 454.
    3. Direcţia reglementări şi licenţiere va monitoriza aplicarea de către participanţii la piaţa energiei electrice a prevederilor Regulamentului aprobat.

    DIRECTORULUL GENERAL AL ANRE                                        Victor PARLICOV

    Directori                                                                                              Mariana Botezatu
                                                                                                                 Marin Profir
                                                                                                                 Leonid Belinschi
                                                                                                                 Nicolae Raileanu

    Nr. 382. Chişinău, 2 iulie 2010.

Aprobat:
prin Hotărîrea Consiliului
de Administraţie al ANRE
nr. 382 din 2 iulie  2010

REGULAMENT
privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale
SECŢIUNEA 1
SCOPUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE
    1. Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale (în continuare Regulament) stabileşte principiile şi condiţiile în care urmează să se realizeze măsurarea în scopuri comerciale a cantităţilor de energie electrică produsă, importată, exportată, tranzitată, transportată, distribuită, furnizată şi consumată.
    2. Prezentul Regulament se aplică raporturilor juridice ce apar în legătură cu punctele de măsurare a cantităţilor de energie electrică în scopuri comerciale. Punctele de măsurare destinate măsurării cantităţilor de energie electrică în scopuri tehnice nu fac obiectul  prezentului Regulament.
    3. Prevederile prezentului Regulament se aplică la:
    a) stabilirea punctelor de măsurare;
    b) măsurarea cantităţilor de energie electrică produsă, importată, exportată, tranzitată, transportată, distribuită, furnizată şi consumată;
    c) definirea funcţiilor şi a obligaţiilor producătorilor, ale operatorului reţelei de transport şi de sistem, ale operatorilor reţelelor de distribuţie, ale furnizorilor şi ale consumatorilor în legătură cu măsurarea energiei electrice;
    d) colectarea datelor cu privire la echipamentele de măsurare şi a datelor obţinute urmare a citirii indicaţiilor echipamentelor de măsurare în scopul facturării şi menţinerea bazelor de date;
    e) prezentarea datelor cu privire la echipamentele de măsurare şi a datelor obţinute urmare a citirii indicaţiilor echipamentelor de măsurare în scopul facturării şi asigurarea transparenţei privind activitatea de măsurare a energiei electrice;
    f) măsurarea valorilor mărimilor specifice serviciilor de sistem, colectarea şi acumularea datelor respective.
    4. Prevederile prezentului Regulament se aplică în mod nediscriminatoriu producătorilor, operatorului reţelei de transport şi de sistem, operatorilor reţelelor de distribuţie, furnizorilor şi consumatorilor, inclusiv la eliberarea avizelor de racordare la reţeaua electrică, la montarea şi la exploatarea echipamentelor de măsurare.
    5. Prezentul Regulament stabileşte reguli pentru măsurarea:
    a) cantităţilor de energie electrică livrată în reţeaua electrică de transport şi/sau de distribuţie de la centralele electrice şi a cantităţilor de energie electrică consumată de centralele electrice pe parcursul perioadelor de staţionare;
    b) cantităţilor de energie electrică intrată în reţeaua electrică de transport;
    c) cantităţilor de energie electrică transportată de operatorul reţelei de transport şi de sistem şi intrată în reţelele electrice de distribuţie;
    d) cantităţilor de energie electrică importată, exportată şi tranzitată prin sistemul electroenergetic;
    e) cantităţilor de energie electrică în punctele de schimb dintre reţelele electrice de distribuţie;
    f) cantităţilor de energie electrică furnizată consumatorilor finali, inclusiv celor eligibili;
    g) valorilor mărimilor specifice serviciilor de sistem prestate de către furnizorii de servicii.
SECŢIUNEA 2
NOŢIUNI ŞI DEFINIŢII
    6. În sensul prezentului Regulament, noţiunile de bază sînt utilizate cu următoarea semnificaţie:
Activitate de măsurare

Ansamblu de acţiuni (măsurarea propriu-zisă, citirea indicaţiilor echipamentelor de măsurare, colectarea datelor cu privire la indicaţiile echipamentelor de măsurare, gestionarea bazei de date cu privire la echipamentele de măsurare şi prezentarea informaţiei ce ţine de măsurarea energiei electrice) desfăşurate de către producător, operatorul reţelei de transport şi de sistem,  operatorul reţelei de distribuţie şi furnizor în legătură cu măsurarea şi înregistrarea cantităţilor de energie electrică.

Contor de energie electrică

Aparat electric destinat măsurării cantităţii de energie electrică ce parcurge un circuit concret.

Contor cu corecţii de pierderi

Aparat de măsurare care poate estima şi înregistra pierderile de energie electrică între punctul de măsurare şi punctul de delimitare a proprietăţii.

Contor de energie electrică de control

Contor de energie electrică montat astfel încât să măsoare aceleaşi mărimi pe care le înregistrează contorul de energie electrică comercial şi care serveşte pentru verificarea  corectitudinii înregistrărilor contorului de energie electrică comercial.

Loc de consum

Amplasament al instalaţiilor de utilizare ale unui consumator final, inclusiv ale subconsumatorilor săi, unde se consumă energie electrică furnizată prin unul sau prin mai multe puncte de delimitare. Un consumator final poate avea mai multe locuri de consum.

Punct de măsurare

Loc în sistemul electroenergetic sau loc situat la interconexiunile dintre sistemele electroenergetice unde, în scopuri comerciale, se măsoară cantităţile de energie electrică produsă, transportată, importată, exportată, tranzitată şi furnizată.

Sistem automatizat de măsurare

Ansamblu de echipamente ce asigură măsurarea, în scopuri comerciale, a cantităţilor de energie electrică produsă, transportată, importată, exportată,  tranzitată, distribuită, furnizată, precum şi care asigură colectarea automată a datelor din contoarele electrice,  stocarea şi păstrarea acestora în baza de date şi care are posibilitatea de transmitere a informaţiei.


SECŢIUNEA 3
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE DE BAZĂ
    7.  Activitatea de măsurare a energiei electrice este efectuată de către producător,  operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorul reţelei de distribuţie şi furnizor. Consumatorul final este în drept să participe la măsurarea energiei electrice.
    8. Operatorul reţelei de distribuţie este în drept să instaleze contoare de energie electrică de control pentru a determina cantităţile de energie electrică intrată în reţeaua electrică de distribuţie. Cu acordul producătorului sau al operatorului reţelei de transport şi de sistem, operatorul reţelei de distribuţie poate instala contoare de energie electrică de control şi în alte puncte de măsurare a fluxurilor de energie electrică. Contoarele de energie electrică de control trebuie să aibă caracteristici identice contoarelor de energie electrică ce servesc pentru măsurarea în scopuri comerciale a energiei electrice. Cu acordul scris al părţilor, la tranzacţiile cu energie electrică, indicii contoarelor de energie electrică de control pot fi utilizaţi la determinarea cantităţilor de energie electrică  în cazul  ieşirii din funcţie a contoarelor de energie electrică ce servesc pentru măsurarea în scopuri comerciale a energiei electrice.
    9. Operatorul reţelei de transport şi de sistem este obligat să accepte solicitarea operatorului reţelei de distribuţie, a furnizorului de a participa la controlul sau la citirea indicaţiilor echipamentelor de măsurare ale consumatorilor finali instalaţiile de utilizare ale cărora sînt racordate la reţeaua electrică de transport.
    10. În legătură cu măsurarea energiei electrice producătorul, operatorul reţelei de transport şi de sistem şi operatorul reţelei de distribuţie au următoarele obligaţii:
    a) să asigure, în toate punctele de măsurare aflate în responsabilitatea sa, dotarea cu echipamente de măsurare legalizate, adecvate, verificate metrologic, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi potrivit Legii Metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, ediţie specială, pag.4);
    b) să asigure configurarea, instalarea, verificarea metrologică periodică şi exploatarea echipamentelor de măsurare în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi legislaţia în domeniu;
    c) să asigure măsurarea tuturor parametrilor necesari, în funcţie de categoria punctelor de măsurare aflate în responsabilitatea sa;
    d) să asigure funcţionarea echipamentelor de măsurare în clasa de precizie indicată pentru categoria pentru care au fost concepute;
    e) să asigure respectarea cerinţelor de securitate, aşa cum sînt ele definite pentru fiecare punct de măsurare;
    f) să asigure accesul la informaţiile din baza de date a echipamentelor de măsurare în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
    g) să asigure accesul la echipamentele de măsurare, inclusiv la cele de control, a energiei electrice intrată în sau ieşită din reţeaua electrică, pentru citirea indicaţiilor la faţa locului, pentru verificarea funcţionării şi pentru verificarea schemei de conectare şi a sigiliilor;
    h) să elaboreze şi să aplice, după coordonare cu Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare Agenţie), procedurile de control al echipamentelor de măsurare;
    i) să elaboreze şi să aplice, după coordonare cu Agenţia, procedura de determinare a corecţiilor în cazul în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare;
    j) să asigure securitatea datelor primare (indicaţiilor echipamentelor de măsurare) şi a rezultatelor obţinute în urma prelucrării lor;
    k) să asigure colectarea şi stocarea datelor echipamentelor de măsurare;
    l) să elaboreze şi să aplice, după coordonare cu Agenţia, proceduri de determinare a cantităţilor de energie electrică în cazul ieşirii din funcţie a echipamentului de măsurare;
    m) pentru sistemele de citire automată, să definească şi să aplice proceduri de rezervă pentru citirea datelor  în cazul în care s-au defectat sistemele sau liniile de comunicare.
    11. Producătorul, operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorul reţelei de distribuţie sînt obligaţi să asigure în cel mai scurt timp repunerea în funcţiune sau înlocuirea echipamentului de măsurare pentru care s-a înregistrat un incident.
    12. Operatorul reţelei de distribuţie va acţiona în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 314 din 4 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 30-33, art. 104), în caz de ieşire din funcţiune a echipamentului de măsurare instalat la consumatorii finali ale căror instalaţii de utilizare sînt racordate la reţeaua electrică de distribuţie.
    13. Operatorul reţelei de transport şi de sistem şi operatorul reţelei de distribuţie sînt obligaţi să pună la dispoziţie furnizorilor informaţia solicitată de aceştia cu privire la datele aferente echipamentului de măsurare şi referitor la indicaţiile echipamentelor de măsurare instalate la consumatorii finali cu care furnizorii au încheiat contracte de furnizare a energiei electrice.
    14. Echipamentul de măsurare trebuie să asigure măsurarea volumelor de energie electrică:
    a) produsă de generatoarele centralei electrice;
    b) utilizată pentru necesităţile proprii şi de gospodărire (separat) la centralele electrice şi la staţiile de transformare;
    c) utilizată pentru necesităţile proprii ale sistemului electroenergetic;
    d)  furnizată consumatorilor finali prin liniile electrice directe de la barele centralei electrice;
    e) intrată în reţeaua electrică de transport sau de distribuţie;
    f)  furnizată consumatorilor finali ale căror instalaţii de utilizare sînt racordate la reţelele electrice de transport sau de distribuţie;
    g) transmisă prin liniile de tranzit (separat în fiecare direcţie);
    h) exportată.
SECŢIUNEA 4 
CATEGORII DE PUNCTE DE MĂSURARE
    15. Se stabilesc următoarele categorii de puncte de măsurare a energiei electrice în funcţie de cerinţele distincte faţă de echipamentul de măsurare şi în funcţie de responsabilul de achiziţionarea şi instalarea echipamentului de măsurare şi de efectuarea activităţii de măsurare:
    Categoria A: Puncte de măsurare a cantităţilor de energie electrică livrată în reţeaua electrică de transport sau de distribuţie de la centralele electrice.
    Categoria B: Puncte de măsurare ale cantităţilor de energie electrică importată, exportată şi tranzitată prin sistemul electroenergetic, puncte de măsurare de la interconexiunile cu alte sisteme electroenergetice şi puncte de măsurare a cantităţilor de energie electrică intrată în reţeaua electrică de distribuţie din reţeaua electrică de transport.
    Categoria C: Puncte de măsurare a cantităţilor de energie electrică furnizată consumatorilor finali a căror instalaţii de utilizare sînt racordate direct la reţeaua electrică de transport, indiferent de tensiunea liniei electrice sau de tensiunea primară/secundară a transformatorului de forţă.
    Categoria D: Puncte de măsurare a cantităţilor de energie electrică furnizată consumatorilor finali ale căror instalaţii de utilizare sînt racordate la reţeaua electrică de distribuţie cu tensiunea egală sau mai mare de 6 kV sau care au în proprietate sau în posesie staţii sau puncte electrice de transformare.
    Categoria E: Puncte de măsurare a cantităţilor de energie electrică furnizată consumatorilor finali ale căror instalaţii de utilizare sînt racordate la reţeaua electrică de distribuţie, cu excepţia celor din categoria D.
    16. Punctul de măsurare şi de instalare a echipamentului de măsurare se stabileşte în punctul de delimitare. Derogări de la această prevedere sînt posibile în cazuri întemeiate, în conformitate cu legislaţia în domeniu. În cazul consumatorilor finali, echipamentul de măsurare se amplasează doar în limitele teritoriului consumatorului final.
    17. În cazul locurilor de consum alimentate prin mai multe instalaţii de racordare pot fi stabilite mai multe puncte de măsurare.
SECŢIUNEA 5
PROCURAREA, INSTALAREA, EXPLOATAREA
ŞI ÎNTREŢINEREA ECHIPAMENTULUI DE MĂSURARE

    18. Echipamentul de măsurare ce va fi instalat în punctele de măsurare de categoria A se achiziţionează de către producători.
    19. Instalarea, exploatarea, verificarea metrologică periodică, repararea şi înlocuirea echipamentului de măsurare în punctele de măsurare de categoria A se efectuează de către producător, din contul acestuia.
    20. Producătorul este responsabil de integritatea echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate acestuia.
    21. Operatorul reţelei de transport şi de sistem este responsabil de achiziţionarea, de instalarea, de exploatarea, de verificarea metrologică periodică, de repararea şi de înlocuirea echipamentului de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoria B. Operatorul reţelei de transport şi de sistem este responsabil de integritatea echipamentului de măsurare respectiv şi a sigiliilor aplicate acestuia.
    22. Operatorul reţelei de transport şi de sistem este responsabil de instalarea, de exploatarea, de întreţinerea şi de verificarea metrologică periodică a echipamentului de măsurare, instalat în punctele de măsurare de categoria C. Cheltuielile pentru achiziţionarea, instalarea, exploatarea, verificarea metrologică periodică, repararea şi înlocuirea echipamentului de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoria C se suportă de consumatorii finali respectivi.
    23. Consumatorii finali ale căror instalaţii de utilizare se racordează direct la reţeaua electrică de transport sînt responsabili de integritatea echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate.
    24. Operatorul reţelei de distribuţie este responsabil de instalarea, de exploatarea, de întreţinerea şi de verificarea metrologică periodică a echipamentului de măsurare, instalat în punctele de măsurare de categoria D şi E.
    25. Consumatorii finali ale căror instalaţii de utilizare se racordează la reţeaua electrică de distribuţie cu tensiunea egală sau mai mare de 6 kV şi/sau care au în proprietate sau în posesie staţii ori puncte electrice de transformare achită cheltuielile pentru achiziţionarea, instalarea, exploatarea, verificarea metrologică periodică, repararea şi înlocuirea echipamentului de măsurare  instalat în punctele de măsurare de categoria D.
    26. Consumatorii noncasnici cărora li se furnizează energie electrică prin puncte de măsurare de categoria E achită cheltuielile pentru achiziţionarea, instalarea, exploatarea, verificarea metrologică, repararea şi înlocuirea echipamentului de măsurare. Pentru consumatorii casnici, cheltuielile legate de procurarea, verificarea metrologică, instalarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare se suportă de către operatorul reţelei de distribuţie, furnizor.
    27.  Integritatea echipamentului de măsurare, instalat în punctele de măsurare de categoriile D, E şi a sigiliilor aplicate este în responsabilitatea consumatorilor finali.
    28. Repararea, înlocuirea echipamentului de măsurare deteriorat din vina consumatorului final va fi efectuată din contul acestuia.
    29. Modificarea locului amplasării echipamentului de măsurare, la solicitarea consumatorului final, se efectuează din contul acestuia.
    30. Repararea, înlocuirea echipamentului de măsurare defectat în rezultatul acţiunii personalului operatorului reţelei de transport şi de sistem, al operatorului reţelei de distribuţie sau al furnizorului va fi efectuată din contul titularului de licenţă respectiv.
SECŢIUNEA 6
CERINŢE PENTRU ECHIPAMENTUL DE MĂSURARE
    31. Contoarele electronice şi cu inducţie trebuie să fie legalizate şi verificate metrologic în modul stabilit de Legea metrologiei şi incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova, iar caracteristicile tehnice ale contoarelor de energie electrică trebuie să corespundă prevederilor standardelor în vigoare.
    32.  Contoarele electronice de energie electrică trebuie să memoreze valorile înregistrate timp de cel puţin 45 de zile, fără ca exactitatea lor de măsurare să fie afectată.
    33. Citirea indicaţiilor contorului de energie electrică, locală şi de la distanţă, nu trebuie să fie condiţionată de prezenţa tensiunii pentru măsurat.
    34.  În funcţie de numărul de sensuri şi de tipul energiei electrice vehiculate (activă sau reactivă), se utilizează contoare de energie electrică cu posibilităţi de înregistrare în unul sau în ambele sensuri şi pentru unul sau pentru ambele tipuri de energie electrică (activă sau reactivă).
    35. Măsurarea se face folosind tensiunile şi curenţii de pe toate cele trei faze.
    36. Transformatoarele de curent şi transformatoarele de tensiune prin care se conectează contoarele electronice şi cu inducţie de energie electrică trebuie să fie legalizate şi verificate metrologic şi incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova, iar caracteristicile tehnice ale transformatoarelor trebuie să corespundă prevederilor standardelor în vigoare.
    37.  Se instalează numai echipamente de măsurare care au fost verificate metrologic şi deţin buletinul de verificare metrologică valabil pentru termenul stabilit. Se vor instala doar contoare de energie electrică la care timpul de la ultima verificare metrologică nu depăşeşte 1 an.
    38. Clasa de exactitate a contoarelor electronice de energie electrică activă, instalate în punctele de măsurare de categoria A, B, C  şi D nu va fi mai joasă de 0,5S. Pentru contoarele de energie electrică reactivă clasa de exactitate nu va fi mai joasă de 1. Clasa de exactitate a transformatoarelor de curent şi a transformatoarelor de tensiune ce vor fi instalate în punctele de măsurare de categoriile A, B, C şi D nu va fi mai joasă de 0,5.
    39. Înfăşurările secundare ale transformatoarelor de curent, la care se conectează contoarele de energie electrică şi alte aparate de măsurare nu se utilizează pentru alimentarea altor aparate şi circuite.
    40. Locul instalării echipamentului de măsurare, instalarea echipamentului de măsurare, sarcina transformatoarelor de curent şi de tensiune, pierderile de tensiune în conductoarele de conexiune a diferitor componente ale echipamentului de măsurare, trebuie să corespundă prevederilor Normelor de amenajare a instalaţiilor electrice (ПУЭ).
    41. La punerea în funcţiune a echipamentului de măsurare se întocmeşte procesul-verbal  de dare în exploatare a echipamentului de măsurare, modelul căruia se aprobă de Agenţie.
SECŢIUNEA 7
CERINŢE PENTRU INSTALAREA ECHIPAMENTULUI
 DE MĂSURARE ÎN PUNCTELE DE MĂSURARE DE
 CATEGORIILE A ŞI B

    42. Parametrii şi caracteristicile tehnice ale echipamentului de măsurare ce va fi instalat în punctul de măsurare de categoria A se stabilesc de către operatorul reţelei de transport şi de sistem sau de către operatorul reţelei de distribuţie de comun acord cu producătorul şi se indică în avizul de racordare la reţeaua electrică de transport sau la reţeaua electrică de distribuţie, cu respectarea clasei de exactitate a contorului de energie electrică, a transformatorului de curent şi de tensiune, în conformitate cu pct. 38.
    43. Producătorul este obligat să instaleze echipament de măsurare ce va include contor electronic de energie electrică cu capacitatea măsurării orare a cantităţilor de energie electrică şi a puterii electrice, cu capacitatea stocării datelor pe parcursul a cel puţin 1 an, cu posibilitatea conectării contorului la sistemul automatizat de măsurare a energiei electrice şi de citire la distanţă a indicaţiilor şi cu posibilitatea depistării timpului defectării contorului, indiferent de puterea instalată a centralei electrice.
    44. În punctele de măsurare a energiei electrice de categoriile A şi B se instalează numai contoare electronice de energie electrică performante care au posibilitatea înregistrării atît a cantităţilor de energie electrică activă, cît şi a cantităţilor de energie electrică reactivă, în toate patru cadrane.
    45. Operatorul reţelei de transport şi de sistem este obligat să instaleze echipamente de măsurare ce vor include contoare electronice de energie electrică, cu capacitatea măsurării orare a cantităţilor de energie electrică şi a puterii electrice, cu capacitatea stocării datelor pe parcursul a cel puţin 1 an, cu posibilitatea conectării contorului la sistemul automatizat de măsurare a energiei electrice şi a citirii la distanţă a datelor înregistrate de contor, cu posibilitatea depistării timpului defectării contorului şi cu respectarea cerinţelor faţă de clasa de exactitate a contorului, a transformatorului de curent şi de tensiune, în conformitate cu pct. 38.
    46. Ceasurile interne ale echipamentelor de măsurare verificate metrologic care stochează indicii trebuie să fie capabile să se sincronizeze pe baza unui semnal de sincronizare extern.
SECŢIUNEA 8
CERINŢE PENTRU INSTALAREA ECHIPAMENTULUI
DE MĂSURARE ÎN PUNCTELE DE MĂSURARE
DE CATEGORIA C

    47. În punctele de măsurare a energiei electrice de categoria C se instalează numai contoare electronice de energie electrică performante, care au capacitatea măsurării orare atît a cantităţilor de energie electrică şi de putere activă, cît şi a cantităţilor de energie electrică şi de putere reactivă, în toate patru cadrane, cu posibilitatea conectării contorului la sistemul automatizat de măsurare a energiei electrice şi a citirii la distanţă a datelor înregistrate de contor, cu posibilitatea depistării timpului defectării contorului şi a respectării cerinţelor faţă de clasa de exactitate a contorului electronic de energie electrică, a transformatorului de curent şi de tensiune, conform pct. 38.
    48. Echipamentul de măsurare va fi racordat numai la tensiunea primară a transformatorului de forţă, care este în proprietatea sau în posesia consumatorului, şi care este racordat la reţeaua  electrică de transport.
    49. Parametrii şi caracteristicile tehnice ale echipamentului de măsurare ce va fi instalat în punctul de delimitare a proprietăţii consumatorului final şi a operatorului reţelei de transport şi de sistem se stabilesc de operatorul reţelei de transport şi de sistem în avizul de racordare.
    50. Operatorul reţelei de transport şi de sistem este obligat să indice consumatorului final, iar acesta din urmă este obligat să instaleze echipamentul de măsurare care va corespunde cerinţelor pct. 47.
SECŢIUNEA 9
CERINŢE PENTRU INSTALAREA ECHIPAMENTULUI
DE MĂSURARE ÎN PUNCTELE DE MĂSURARE
 DE CATEGORIA D

    51. În punctele de măsurare a energiei electrice de categoria D se instalează numai contoare electronice performante care au posibilitatea înregistrării atît a cantităţilor de energie electrică şi de putere activă, cît şi a cantităţilor de energie electrică şi de putere reactivă, cu respectarea clasei de exactitate a contorului de energie electrică, a transformatorului de curent şi de tensiune, în conformitate cu pct. 38.
    52. Echipamentul de măsurare se racordează numai la tensiunea primară a transformatorului de forţă, cu excepţia consumatorilor finali care au în posesie sau în proprietate transformator de forţă cu puterea electrică de până la 400 kVA inclusiv şi care sînt în drept să racordeze echipamentul de măsurare şi la tensiunea secundară a transformatorului de forţă.
    53. Parametrii tehnici ai echipamentului de măsurare ce va fi instalat în punctul de măsurare de categoria D se stabilesc de operatorul reţelei de distribuţie în avizul de racordare a instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali la reţeaua electrică de distribuţie.
    54. Operatorul reţelei de distribuţie este obligat să indice consumatorului final, iar acesta din urmă este obligat să instaleze echipamentul de măsurare ce va include contor electronic de energie electrică cu capacitatea măsurării orare a cantităţilor de energie electrică şi a puterii electrice consumate şi cu posibilitatea înregistrării momentului defectării contorului de energie electrică şi a lipsei tensiunii, indiferent de puterea transformatorului de forţă ce va fi racordat la reţeaua electrică de distribuţie.
    55. În cazul eliberării avizului de racordare, unde se indică puterea electrică mai mare de 1 MW, operatorul reţelei de distribuţie este în drept să solicite instalarea contoarelor electronice de energie electrică cu posibilitatea citirii la distanţă a datelor înregistrate de contor.
SECŢIUNEA 10
CERINŢE PENTRU INSTALAREA
 ECHIPAMENTULUI DE MĂSURARE ÎN PUNCTELE
 DE MĂSURARE DE CATEGORIA E

    56. În punctele de măsurare a energiei electrice de categoria E, vor fi instalate contoare electronice de energie electrică, cu excepţia consumatorilor casnici la punctele de măsurare ale cărora pot fi instalate atît contoare electronice de energie electrică, precum şi contoare de energie electrică cu inducţie, la alegerea furnizorului, a operatorului reţelei de distribuţie.
    [Pct.56 în redacţia rectificării MO227-230/19.11.10, pag.63]
   
57. Clasa de exactitate a contoarelor electronice de energie electrică şi cu inducţie ce se instalează nu trebuie să fie mai joasă de 2, atît pentru măsurarea energiei electrice active, cît şi pentru măsurarea energiei electrice reactive, după caz. Consumatorii noncasnici aleg clasa de exactitate a contoarelor electronice de energie electrică ce vor fi instalate. Pentru consumatorii casnici înregistrarea energiei electrice reactive nu este obligatorie.
    58. În circuitele echipamentului de măsurare se utilizează transformatoare de curent ale căror înfăşurări pentru măsurare au clasa de exactitate nu mai joasă de 0.5.
    59. Parametrii şi caracteristicile tehnice ale echipamentului de măsurare ce va fi instalat în punctul de măsurare a energiei electrice de categoria E se stabilesc de operatorul reţelei de distribuţie în avizul de racordare.
SECŢIUNEA 11
CERINŢE DE SECURITATE A ECHIPAMENTULUI
 DE MĂSURARE

    60. Echipamentul de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoria A se sigilează de operatorul reţelei de transport şi de sistem, de operatorul reţelei de distribuţie şi de  producător.
    61. Echipamentele de măsurare instalate în punctele de măsurare de categoria A trebuie să dispună de:
    a) sigiliul mărcii metrologice de verificare aplicat de verificatorul metrolog, desemnat de autoritatea centrală de metrologie;
    b) sigilii aplicate de operatorul reţelei de transport şi de sistem, de operatorul reţelei de distribuţie şi de  producător la elementele echipamentului de măsurare;
 c) sigilii ce împiedică schimbarea parametrilor contorului electronic de energie electrică, aplicate de producător, de operatorul reţelei de transport şi de sistem sau de operatorul reţelei de distribuţie.
    62. Echipamentul de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoria B se sigilează de către operatorul reţelei de transport şi de sistem. Excepţie de la această regulă sînt punctele de măsurare a energiei electrice în care se măsoară energia electrică intrată în reţeaua electrică de distribuţie din reţeaua electrică de transport, caz în care echipamentul de măsurare se sigilează, atît de operatorul reţelei de transport şi de sistem, cît şi  de operatorul reţelei de distribuţie.
    63. Echipamentul de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoria C se sigilează atît de operatorul reţelei de transport şi de sistem cît şi de furnizorul cu care consumatorul final respectiv a încheiat contract de furnizare a energiei electrice.
    64. Echipamentele de măsurare instalate în punctele de măsurare de categoria B şi C trebuie să dispună de:
    a) sigiliul mărcii metrologice de verificare aplicat de verificatorul metrolog, desemnat  de autoritatea centrală de metrologie;
    b) sigiliul aplicat de operatorul reţelei de transport şi de sistem, de operatorul reţelei de distribuţie sau de furnizor, după caz, la elementele echipamentului de măsurare;
    c) sigilii ce împiedică schimbarea parametrilor contorului electronic de energie electrică, aplicate de operatorul reţelei de transport şi de sistem, de operatorul reţelei de distribuţie, după caz.
    65. Operatorul reţelei de distribuţie, furnizorii cu care consumatorii finali, instalaţiile de utilizare ale cărora sînt racordate la reţeaua electrică de transport, au încheiat contracte de furnizare a energiei electrice, sînt în drept să aplice sigilii echipamentului de măsurare instalat în punctul de măsurare de categoria C. Operatorul reţelei de transport şi de sistem este obligat să asigure efectuarea acestor proceduri.
    66. Configurarea sau parametrizarea contoarelor electronice de energie electrică instalate în punctele de măsurare de categoria A, B şi C se efectuează de către operatorul reţelei de transport şi de sistem numai local, după înlăturarea sigiliului fizic şi după utilizarea parolei de acces, în prezenţa obligatorie a părţilor implicate, şi cu consemnarea acestor operaţiuni
într-un proces-verbal semnat de către părţile implicate. În cazul în care centrala electrică este racordată la reţeaua electrică de distribuţie, aceste lucrări se efectuează de către operatorul reţelei de distribuţie în prezenţa obligatorie a  producătorului.
    67. Circuitele aferente transformatoarelor de curent şi de tensiune destinate măsurării cantităţilor de energie electrică, instalate în punctele de măsurare de categoriile A, B şi C, trebuie securizate prin conexiuni efectuate în şiruri de cleme şi în cutii de borne sigilate. Securizarea circuitelor respective se efectuează de către operatorul reţelei de transport şi de sistem, în prezenţa obligatorie a părţilor implicate, şi cu întocmirea obligatorie a unui proces-verbal semnat de toate părţile implicate. În cazul în care centrala electrică este racordată la reţeaua electrică de distribuţie, aceste lucrări se efectuează de către operatorul reţelei de distribuţie în prezenţa obligatorie a producătorului.
    68. Echipamentul de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoriile D şi E se sigilează de către operatorul reţelei de distribuţie.
    69.  Contoarele de energie electrică instalate în punctele de măsurare de categoriile D şi E trebuie să fie prevăzute cu:
    a) sigiliul mărcii metrologice de verificare aplicat de verificatorul metrolog, desemnat de autoritatea centrală de metrologie;
    b) sigilii aplicate de către  operatorul reţelei de distribuţie la elementele echipamentului de măsurare;
    c) sigilii ce împiedică schimbarea parametrilor contorului electronic de energie electrică, după caz, aplicate de operatorul reţelei de distribuţie.
    70. Circuitele aferente transformatoarelor de curent şi de tensiune, destinate măsurării cantităţilor de energie electrică, instalate în punctele de măsurare de categoriile D şi E, trebuie securizate prin conexiuni efectuate în şiruri de cleme şi în cutii de borne sigilate. Securizarea circuitelor respective se efectuează de către operatorul reţelei de distribuţie.
    71. Configurarea sau parametrizarea contoarelor electronice de energie electrică, instalate în punctele de măsurare de categoriile D şi E, se efectuează de către operatorul reţelei de distribuţie numai local, după înlăturarea sigiliului fizic şi utilizarea parolei de acces, în prezenţa obligatorie a consumatorului final şi altor părţi implicate, după caz.
    72.  La configurarea sau la parametrizarea contoarelor electronice de energie electrică şi la sigilarea lor, precum şi la sigilarea transformatoarelor de curent şi de tensiune trebuie să se întocmească un proces-verbal, în două exemplare, semnat de operatorul reţelei de transport şi de sistem sau de operatorul reţelei de distribuţie şi de producător sau de consumatorul final, după caz.
    73. Operatorul reţelei de transport şi de sistem,  operatorul reţelei de distribuţie, împreună cu producătorii, furnizorii şi consumatorii finali, pot stabili de comun acord măsuri suplimentare de sigilare şi de securizare pentru echipamentul de măsurare.
SECŢIUNEA 12 
ACCESUL LA ECHIPAMENTELE DE MĂSURARE
    74. Operatorul reţelei de transport şi de sistem are acces liber la echipamentul de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoria A (în cazul în care centrala electrică este racordată la reţeaua electrică de transport), B şi C în scopul citirii indicaţiilor echipamentului de măsurare, pentru efectuarea controlului echipamentului de măsurare şi al sigiliilor aplicate lui, pentru parametrizarea şi/sau configurarea contoarelor electronice de energie electrică. Operatorul reţelei de transport şi de sistem de comun acord cu producătorul sau consumatorul final pot stabili prin contract timpul şi condiţiile efectuării acestor lucrări.
    75. Operatorul reţelei de distribuţie, furnizorii au dreptul de a participa la efectuarea de către operatorul reţelei de transport şi de sistem a lucrărilor enumerate în punctul 74. În vederea exercitării dreptului menţionat, operatorul reţelei de transport şi de sistem va prezenta, la solicitare, operatorilor reţelelor de distribuţie şi furnizorilor graficul de efectuare a lucrărilor planificate, enumerate la pct. 74. Operatorii reţelelor de distribuţie, furnizorii vor confirma participarea prin poştă electronică, fax, telefon. Operatorul reţelei de transport şi de sistem este obligat să informeze operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizorii despre timpul efectuării lucrărilor de control al echipamentului de măsurare, de parametrizare şi/sau de configurare a contoarelor electronice de energie electrică, care au caracter neplanificat, în timp util, care să permită celor din urmă să-şi exercite dreptul de participare.
    76. Operatorul reţelei de distribuţie, furnizorii au acces liber la echipamentul de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoria A, B, C, D şi E în scopul citirii indicaţiilor echipamentului de măsurare, pentru efectuarea controlului echipamentului de măsurare şi al sigiliilor aplicate lui, iar la punctele de măsurare din categoria C, D şi E şi în vederea parametrizării şi/sau a configurării contoarelor electronice de energie electrică. Operatorul reţelei  de distribuţie şi furnizorii de comun acord cu producătorul, operatorul reţelei de transport şi de sistem, consumatorul final pot stabili prin contract timpul şi condiţiile efectuării acestor lucrări.
    77. În cazul refuzului de către consumatorul final de a permite accesul operatorului reţelei de transport şi de sistem, operatorului reţelei de distribuţie sau furnizorului la echipamentul de măsurare, ultimii sînt în drept să procedeze la deconectarea de la reţeaua electrică a instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor finali respectivi. Dacă accesul la echipamentul de măsurare este interzis furnizorului, acesta va solicita operatorului reţelei de transport şi de sistem, operatorului reţelei de distribuţie, după caz, să deconecteze de la reţeaua electrică instalaţiile de utilizare ale consumatorilor finali respectivi.
SECŢIUNEA 13 
VERIFICAREA METROLOGICĂ ŞI CONTROLUL
 ECHIPAMENTELOR DE MĂSURARE

    78. Verificarea metrologică periodică a echipamentului de măsurare se efectuează în conformitate cu prevederile Legii metrologiei.
    79.  Producătorul este obligat să efectueze verificarea metrologică periodică a echipamentului de măsurare instalat în punctul de măsurare de categoria A.
    80. Operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorul reţelei de distribuţie, după caz, sînt obligaţi să ducă evidenţa verificării metrologice periodice a echipamentelor de măsurare instalate în punctele de măsurare a energiei electrice de categoria A.
    81. Producătorul, operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorul reţelei de distribuţie, furnizorul sau consumatorul final, pot solicita efectuarea verificării metrologice de expertiză a echipamentului de măsurare. Plata pentru verificarea metrologică de expertiză se suportă de partea care solicită efectuarea acestei verificări.
    82. În cazul în care operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorul reţelei de distribuţie sau furnizorul solicită efectuarea verificării metrologice de expertiză a echipamentului de măsurare instalat în punctul de măsurare de categoria A şi se confirmă că echipamentul de măsurare nu se încadrează în limitele admisibile ale erorii, producătorul este obligat să restituie cheltuielile pentru efectuarea verificării metrologice de expertiză, suportate de operatorul reţelei de transport şi de sistem, de operatorul reţelei de distribuţie sau de furnizor.
    83. Dacă se constată că echipamentul de măsurare nu se încadrează în limitele admisibile ale erorii de măsurare, se efectuează recalculări ale cantităţilor de energie electrică pe parcursul ultimelor trei luni luîndu-se în consideraţie diferenţa dintre valoarea efectivă şi valoarea admisibilă a erorii de măsurare.
    84. Operatorul reţelei de distribuţie, furnizorul vor restitui cheltuielile suportate de consumatorul casnic pentru verificarea metrologică de expertiză a echipamentului de măsurare în cazul în care se constată că echipamentul de măsurare respectiv nu se încadrează în limitele admisibile ale erorii de măsurare.
    85. Echipamentul de măsurare care nu corespunde cerinţelor Legii metrologiei şi prezentului Regulament nu mai poate fi utilizat.
    86. Operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorul reţelei de distribuţie sau furnizorul, după caz, sînt în drept să efectueze controlul echipamentului de măsurare şi al sigiliilor aplicate, care măsoară cantităţile de energie electrică vehiculată prin punctele de măsurare de categoria A. Controlul echipamentului de măsurare şi al sigiliilor aplicate se efectuează numai în prezenţa producătorului. 
    87. Controlul echipamentului de măsurare instalat în punctul de măsurare de categoria A şi al sigiliilor aplicate se efectuează obligatoriu de operatorul reţelei de transport şi de sistem, de operatorul reţelei de distribuţie nu mai rar de odată în 3 (trei) luni. În rezultatul controlului efectuat se întocmeşte actul de control, după modelul aprobat de Agenţie, în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte.
    88. Controlul echipamentului de măsurare instalat în punctul de măsurare de categoria B (cu excepţia punctelor de măsurare de la interconexiunile cu sisteme electroenergetice vecine) şi C şi al sigiliilor aplicate se efectuează obligatoriu de operatorul reţelei de transport şi de sistem odată în şase luni. În cazul punctelor de măsurare de categoria C controlul se efectuează numai în prezenţa consumatorului final. Operatorul reţelei de distribuţie şi furnizorii sînt în drept să participe la efectuarea acestor controale.
    89. Rezultatele controlului echipamentului de măsurare instalat în punctul de măsurare de categoria B se introduc în actul de control respectiv întocmit de operatorul reţelei de transport şi de sistem, după modelul aprobat de Agenţie şi semnat de părţile implicate, iar la punctele de măsurare a energiei intrate în reţeaua electrică de distribuţie din reţeaua electrică de transport, actul de control va fi semnat atît de operatorul reţelei de transport şi de sistem cît şi de operatorul reţelei de distribuţie.
    90. În rezultatul controlului echipamentului de măsurare instalat în punctul de măsurare de categoria C şi al sigiliilor aplicate actul de control se întocmeşte în trei exemplare, cîte un exemplar pentru operatorul reţelei de transport şi de sistem, pentru furnizor şi pentru consumatorul final.
    91. Controlul echipamentului de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoria C se va efectua de către operatorul reţelei de transport şi de sistem cu participarea furnizorului sau a producătorului, după caz, cu care consumatorul final respectiv a încheiat contract de furnizare a energiei electrice.
    92. În cazul în care în rezultatul controlului la punctele de măsurare de categoria C se depistează încălcarea de către consumatorul final a clauzelor contractuale care au condus la neînregistrarea sau la  înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică, operatorul reţelei de transport şi de sistem, furnizorul sau producătorul, după caz, întocmesc actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale, de modelul aprobat de Agenţie.
    93. Cantitatea de energie electrică consumată în cazul constatării încălcării de către consumatorul final a clauzelor contractuale care au condus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică pe parcursul perioadei dintre două controale se calculează de furnizor sau de producător în baza datelor prezentate de operatorul reţelei de transport şi de sistem, prin aplicarea sistemului pauşal conform Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 314 din 04 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.30-33, art. 104). Din cantitatea obţinută se scade cantitatea de energie electrică facturată deja consumatorului final, iar diferenţa se impută spre plată consumatorului final respectiv de către furnizor sau de producător. În cazul în care consumatorul final a încheiat mai multe contracte de furnizare sau de achiziţionare a energiei electrice, diferenţa obţinută se împarte proporţional cantităţii facturate, ce revine fiecărui furnizor sau producător de la care consumatorul final a procurat energie electrică.
    94. Verificarea metrologică şi controlul echipamentului de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoria D şi E se efectuează de către consumatorul final, de operatorul reţelei de distribuţie, de furnizor în conformitate cu Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice.
    95. În cazul în care se stabileşte că echipamentul de măsurare trifazat, instalat în punctele de măsurare de categoriile A, B şi C, nu înregistrează sau înregistrează parţial (prin una sau prin două faze) consumul energiei electrice, cu excepţia cazurilor de depistare a încălcării de către consumatorul final a clauzelor contractuale, părţile efectuează la faţa locului măsurările necesare, determină eroarea de înregistrare a cantităţii de energie electrică şi întocmesc actul de control al echipamentului de măsurare în două exemplare, de modelul aprobat de Agenţie. După înlăturarea  cauzelor ce au dus la dereglări în funcţionarea normală a echipamentului de măsurare operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorul reţelei de distribuţie recalculează cantitatea de energie electrică neînregistrată din momentul producerii evenimentului respectiv, luînd în considerare eroarea de înregistrare şi datele înregistrate de contorul electronic de energie electrică.
    În cazul în care se stabileşte că echipamentul de măsurare trifazat, instalat în punctele de măsurare de categoriile C (unde este montat contor de energie electrică cu inducţie), D şi E nu înregistrează sau înregistrează parţial (prin una sau prin două faze) consumul energiei electrice, cu excepţia cazurilor de depistare a încălcării de către consumatorul final a clauzelor contractuale, se procedează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice.
    96. În cazul punctelor de măsurare de categoria A, producătorul şi operatorul reţelei de transport şi de sistem sau operatorul reţelei de distribuţie, după caz, aplică sigilii la momentul punerii sub tensiune a echipamentului de măsurare şi de fiecare dată cînd echipamentul de măsurare a fost desigilat.
    97. Desigilarea echipamentului de măsurare se efectuează în prezenţa obligatorie a personalului operatorului reţelei de transport şi de sistem, al operatorului reţelei de distribuţie, al producătorului sau al consumatorului final, după caz. Rezultatul desigilării şi al sigilării echipamentului de măsurare se consemnează în actul de sigilare/desigilare, de modelul aprobat de Agenţie, întocmit în două sau mai multe exemplare şi semnat de părţile implicate, cîte un exemplar pentru fiecare parte.
    98. Operatorul reţelei de transport şi de sistem va prezenta lunar furnizorilor, operatorilor reţelei de distribuţie şi Agenţiei, la solicitare, informaţii cu privire la echipamentele de măsurare desigilate (din punctele de măsurare de categoria A, B şi C), referitor la cauzele desigilării, la punctul de măsurare în care a fost desigilat echipamentul de măsurare, la cantitatea de energie electrică ce a fost calculată drept vehiculată prin punctul respectiv de măsurare, pe parcursul perioadei în care echipamentul de măsurare nu înregistra energia electrică.
SECŢIUNEA 14
CITIREA INDICAŢIILOR ECHIPAMENTELOR DE MĂSURARE
    99. Operatorul reţelei de transport şi de sistem este obligat să efectueze citirea indicaţiilor echipamentelor de măsurare instalate în punctele de măsurare a cantităţilor de energie electrică produsă/consumată de centralele electrice, a cantităţilor de energie electrică importată, exportată, tranzitată prin sistemul electroenergetic şi, împreună cu operatorul reţelei de distribuţie, să efectueze citirea indicaţiilor echipamentelor de măsurare instalate în punctele de măsurare a cantităţilor de energie electrică intrată în reţeaua electrică de distribuţie din reţeaua electrică de transport şi /sau de la centralele electrice.
    100. Operatorul reţelei de transport şi de sistem, de asemenea, citeşte, împreună cu furnizorul sau cu operatorul reţelei de distribuţie, dacă aceştia nu refuză să participe, indicaţiile echipamentelor de măsurare a cantităţilor de energie electrică furnizată consumatorilor finali, instalaţiile de utilizare ale cărora sînt racordate la reţeaua electrică de transport.
    101. Operatorul reţelei de distribuţie este obligat să citească indicaţiile echipamentelor de măsurare ale tuturor consumatorilor finali instalaţiile de utilizare ale cărora sînt racordate la reţeaua electrică de distribuţie, precum şi indicaţiile echipamentelor de măsurare instalate în punctele de delimitare ale instalaţiilor operatorului reţelei de distribuţie cu instalaţiile electrice ale operatorului reţelei de transport şi de sistem şi cu instalaţiile centralei electrice.
    102.  Operatorul reţelei de distribuţie şi furnizorul sînt în drept să participe cu operatorul reţelei de transport şi de sistem la citirea indicaţiilor echipamentelor de măsurare ale consumatorilor finali racordaţi la reţeaua electrică de transport şi la citirea indicaţiilor echipamentelor de măsurare a cantităţilor de energie electrică intrată în reţelele electrice de distribuţie de la centralele electrice.
    103. Citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoriile A (în cazul în care centrala electrică este racordată la reţeaua electrică de transport), B şi C se efectuează lunar de către operatorul reţelei de transport şi de sistem în scopul determinării cantităţilor de energie electrică produsă, importată, tranzitată, exportată, intrată în reţelele electrice de distribuţie şi furnizată consumatorilor finali instalaţiile de utilizare ale cărora sînt racordate direct la reţeaua electrică de transport în conformitate cu prevederile Regulilor Pieţei Energiei Electrice, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, nr. 75 din 12 decembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.30-34, art.47). Citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare instalat în punctele de măsurare a cantităţilor de energie electrică intrată în reţeaua electrică de distribuţie din reţeaua electrică de transport se face în prezenţa obligatorie a operatorului reţelei de distribuţie.
    104. Citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoriile A (în cazul în care centrala electrică este racordată la reţeaua electrică de transport), B şi C se documentează în procese-verbale respective, întocmite conform modelului aprobat de Agenţie, şi semnate de părţile participante la citire. Procesele-verbale menţionate se păstrează pe o perioadă de 6 ani.
    105. Citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoria A (în cazul în care centrala electrică este racordată la reţeaua electrică de distribuţie) se efectuează lunar de către operatorul reţelei de distribuţie în comun cu producătorul, în scopul determinării cantităţilor de energie electrică livrată de la centrala electrică în reţeaua electrică de distribuţie. Operaţiunea respectivă se efectuează la momentul stabilit de către operatorul reţelei de transport şi de sistem.
    106. Citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, instalat în punctele de măsurare de categoriile D şi E, se efectuează de operatorul reţelei de distribuţie, de furnizor în conformitate cu Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice.
SECŢIUNEA 15 
BAZA DE DATE A ECHIPAMENTELOR DE MĂSURARE
    107. Crearea şi menţinerea bazelor de date ale echipamentelor de măsurare se pune în seama operatorului reţelei de transport şi de sistem şi a operatorului reţelei de distribuţie.
    108.  Operatorul reţelei de transport şi de sistem este obligat să menţină baza de date a tuturor echipamentelor de măsurare instalate în punctele de măsurare de categoriile A (în cazul în care centrala electrică este racordată la reţeaua electrică de transport), B şi C.
    109. Operatorul reţelei de distribuţie este obligat să menţină baza de date a tuturor echipamentelor de măsurare instalate în punctele de măsurare de categoriile A (în cazul în care centrala electrică este racordată la reţeaua electrică de distribuţie), D şi E.
    110.  În baza de date se păstrează informaţia pe toată durata de funcţionare a echipamentelor de măsurare. Buletinele de verificare metrologică trebuie păstrate pe suport de hîrtie, în original - pentru echipamentele proprii şi în copie - pentru echipamentele de măsurare, care aparţin consumatorilor finali.
    111. În baza de date a echipamentelor de măsurare, creată de operatorul reţelei de transport şi de sistem sau de operatorul reţelei de distribuţie, se includ următoarele informaţii pentru fiecare echipament de măsurare luat separat:
    a) locul punctului de măsurare;
    b) tipul, numărul, anul de fabricaţie şi parametrii contorului de energie electrică;
    c) data instalării contorului de energie electrică;
    d) data ultimei verificări metrologice a contorului de energie electrică;
    e) tipul, numărul şi parametrii transformatoarelor de măsură;
    f) data instalării transformatoarelor de măsură;
    g) data ultimei verificări metrologice a transformatoarelor de măsură;
    h) data ultimului control al echipamentului de măsurare;
    i) termenul de valabilitate a buletinului de verificare a contorului de energie electrică şi a transformatoarelor de măsurare;
    j) indicaţiile echipamentelor de măsurare, citite lunar, cu referinţă la procesul-verbal respectiv;
    k) cantităţile de energie electrică, calculate pentru perioadele de ieşire din funcţiune a echipamentului de măsurare;
    l) data programării şi programul utilizat pentru contoarele electronice de energie electrică;
    m) alte date necesare operatorilor.
    112. Operatorul reţelei de transport şi de sistem va informa lunar operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizorii despre toate modificările echipamentelor de măsurare instalate în punctele de măsurare de categoriile A (în cazul în care centrala electrică este racordată la reţeaua electrică de transport), B şi C.
    113. Operatorul reţelei de transport şi de sistem, la solicitarea furnizorilor şi a operatorilor reţelelor de distribuţie, va pune la dispoziţia lor informaţia detaliată din baza sa de date şi va  asigura, totodată, accesul la baza de date în legătură cu indicaţiile echipamentelor de măsurare. Cheltuielile pentru acces sînt suportate de către solicitant.
    114. Furnizorul, operatorul reţelei de distribuţie utilizează datele citirii indicaţiilor echipamentului de măsurare în scopul emiterii facturilor pentru energia electrică consumată.
    115. Operatorul reţelei de distribuţie va pune la dispoziţia furnizorilor, cu care consumatorii finali au încheiat contracte de furnizare a energiei electrice, informaţia acumulată în baza sa de date cu privire la echipamentele de măsurare ale consumatorilor finali respectivi.
    116. Operatorul reţelei de transport şi de sistem şi operatorul reţelei de distribuţie vor păstra în bazele de date a echipamentelor de măsurare informaţia cu privire la indicaţiile echipamentului de măsurare în format accesibil, pe un termen de 18 luni, iar arhiva - pe o perioadă de 6 ani.
SECŢIUNEA 16 
SISTEMUL AUTOMATIZAT DE MĂSURARE
 A ENERGIEI ELECTRICE

    117. În scopul facilitării obţinerii datelor cu privire la fluxurile de energie electrică tranzacţionată pe piaţa de energie electrică, operatorul reţelei de transport şi de sistem este obligat să creeze un sistem automatizat de măsurare a energiei electrice. Sistemul automatizat de măsurare a energiei electrice va corespunde cerinţelor stabilite de lege.
    118. Sistemul automatizat de măsurare a energiei electrice este în administrarea operatorului reţelei de transport şi de sistem, iar operatorul reţelei de distribuţie şi furnizorul sînt în drept să acceseze direct contoarele de energie electrică instalate în punctele de măsurare de categoria A, B şi C. În caz de necesitate, operatorii reţelelor de distribuţie, producătorii şi consumatorii finali instalaţiile de utilizare ale cărora sînt racordate la reţeaua electrică de transport trebuie să pună la dispoziţia operatorului reţelei de transport şi de sistem spaţiile necesare pentru instalarea contoarelor de energie electrică şi a altor echipamente necesare pentru crearea sistemului automatizat de măsurare a energiei electrice.
    119. Sistemul automatizat de măsurare a energiei electrice trebuie să asigure acumularea, cu o periodicitate de cel puţin odată pe zi, şi înregistrarea sincronă a indicaţiilor orare ale contoarelor de energie electrică direct sau prin intermediul altor echipamente.
    120. Sistemul automatizat de măsurare a energiei electrice trebuie să includă instalaţii de semnalizare care ar permite alertarea promptă a operatorului reţelei de transport şi de sistem în cazul ieşirii din funcţiune a componentelor sistemului dat.
    121. Pentru citirea datelor se utilizează parole de acces. Contoarele de energie electrică şi alte echipamente prin intermediul cărora se citesc indicaţiile contoarelor de energie electrică trebuie să înregistreze tentativele de citire cu parole incorecte.
    122. Comunicarea datelor nu trebuie să afecteze performanţele de măsurare ale contoarelor de energie electrică şi ale altor echipamente prin intermediul cărora se citesc indicaţiile contoarelor de energie electrică.
    123. Operatorul reţelei de transport şi de sistem va întreprinde toate măsurile de remediere cît mai urgentă a defectelor din sistemul automatizat de măsurare a energiei electrice.
    124. Abaterea bazei de timp a sistemului de citire automată faţă de ora oficială a Republicii Moldova este de maximum trei secunde.
SECŢIUNEA 17 
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    125. La centralele electrice existente la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, în scopul măsurării energiei electrice utilizată pentru necesităţile proprii şi de gospodărire, se permite utilizarea schemei de conectare a contoarelor electronice de energie electrică prin intermediul a două transformatoare de curent.
    126. Echipamentele de măsurare, aflate în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentului  Regulament şi care nu îndeplinesc cerinţele acestuia, se pot utiliza numai pentru punctele de măsurare de categoriile C, D şi E pe toată durata normată de exploatare, dar fără a depăşi anul 2012.
    127. Echipamentele de măsurare instalate în orice punct de măsurare, după modificare, înlocuire sau ieşire din funcţiune trebuie să corespundă cerinţelor prezentului Regulament.
    128. Operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorul reţelei de distribuţie sînt obligaţi să accepte propunerile consumatorilor noncasnici de a instala echipamente de măsurare cu caracteristici tehnice mai bune decît cele stabilite în prezentul Regulament, costurile aferente fiind suportate de consumatorul noncasnic.
    129. În cazul schimbului de energie electrică între operatorii reţelelor de distribuţie se utilizează echipamente de măsurare ce corespund cerinţelor stabilite pentru echipamentul de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoria D. Operatorii reţelelor de distribuţie de comun acord pot conveni cu privire la instalarea echipamentelor de măsurare cu caracteristici tehnice mai bune decît cele stabilite în prezentul Regulament. Echipamentele respective de măsurare vor fi sigilate de ambii operatori ai reţelelor de distribuţie, cu întocmirea actului de sigilare.
    130. Se recomandă utilizarea contoarelor cu corecţii de pierderi, legalizate şi verificate metrologic conform Legii metrologiei, în cazul în care punctul de măsurare nu corespunde cu punctul de delimitare a proprietăţii.
    131. În punctele de măsurare a energiei electrice utilizată pentru serviciile proprii ale staţiilor electrice ce aparţin operatorului reţelei de transport şi de sistem sau operatorului reţelei  de distribuţie pot fi utilizate echipamente de măsurare ce corespund cerinţelor pentru echipamentele de măsurare instalate în punctele de măsurare de categoria E.
    132. Operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie nu vor ţine cont de cantităţile de energie electrică înregistrată de contoarele electronice de energie electrică drept energie electrică intrată în reţeaua electrică de transport din reţeaua electrică de distribuţie în următoarele cazuri:
    a) dacă lipsesc instalaţiile de generare a energiei electrice, racordate la reţeaua electrică de distribuţie;
    b) dacă în perioada de facturare instalaţiile de generare a energiei electrice, racordate la reţeaua electrică de distribuţie, au staţionat;
    c)  dacă liniile electrice aeriene şi cablurile electrice de toate nivelurile de tensiune se află sub tensiune de protecţie şi prin ele nu se transmite energie electrică.
    133. Operatorul reţelei  de distribuţie este în drept să blocheze intrările contorului electronic de energie electrică, prin intermediul cărora se înregistrează energia electrică intrată în reţeaua electrică de distribuţie din instalaţia de utilizare, dacă consumatorul final nu deţine instalaţii de generare a energiei electrice.