HGO1114/2010
ID intern unic:  336954
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1114
din  06.12.2010
cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională
a personalului din administraţia publică în anul 2011
Publicat : 10.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 241-246     art Nr : 1229
    În scopul asigurării implementării prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, art.840), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi eficientizării activităţii personalului din administraţia publică, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din administraţia publică în anul 2011, stabilită Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova (se anexează).
    2. Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova:
    a) va elabora Planul de realizare a comenzii de stat şi îl va distribui autorităţilor publice; va prezenta semestrial Cancelariei de Stat (Direcţia politica de cadre) rapoarte privind realizarea acestuia;
    b) va asigura calitatea, caracterul novativ şi practic al programelor de instruire, care vor conţine subiectele menţionate în anexă, realizarea acestora în corespundere cu prevederile cadrului normativ ce reglementează activităţile de dezvoltare profesională a personalului din administraţia publică;
    c) va invita participanţii la cursurile de instruire, conform Planului de realizare a comenzii de stat şi solicitărilor parvenite de la autorităţile publice; va asigura cu materiale didactice participanţii la cursurile de instruire.
    3.  Autorităţile publice:
    a) vor delega la instruire funcţionarii vizaţi, conform Planului de realizare a comenzii de stat;
    b) vor asigura, la solicitarea Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, participarea conducătorilor şi specialiştilor la elaborarea programelor de instruire şi la realizarea acestora în calitate de formatori.
    4.  Cheltuielile necesare pentru realizarea comenzii de stat vor fi acoperite din contul mijloacelor bugetare alocate Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova pentru anul 2011.
    5.  Cancelaria de Stat (Direcţia politica de cadre):
    a)  va coordona programele de instruire prezentate de Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, va monitoriza şi va evalua realizarea acestora;
    b) va coordona activităţile de dezvoltare profesională a personalului din administraţia publică realizate cu suportul financiar al partenerilor de dezvoltare;
    c) va informa semestrial Guvernul despre dezvoltarea profesională a personalului din administraţia publică în anul 2011.

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministru de stat                                                              Victor Bodiu
    Ministrul finanţelor                                                         Veaceslav Negruţa

    Nr. 1114. Chişinău, 6 decembrie 2010.

   
anexa