LPM70/2006*
ID intern unic:  336996
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 70
din  30.03.2006
apiculturii *
Publicat : 17.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 247-251     art Nr : 754
    MODIFICAT
    LP215 din 20.10.17, MO396/13.11.17 art.669; în vigoare 13.05.2018

    NOTĂ:
    În textul legii, sintagmele „Agenția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Produselor de Origine Animală” și „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagmele „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor” și „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP215 din 20.10.17, MO396/13.11.17 art.669; în vigoare 13.05.18

    __________________________
    * Republicată în temeiul art. II. din Legea nr. 205 din 16 iulie 2010 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155-158, art. 565
    Modificată şi completată prin Legile Republicii Moldova:
    1)  nr. 187-XVI din 10.07.2008 -  Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 138-139, art.567;
    2) nr. 226-XVI din 30.10.2008 -  Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 204-205, art.750;
    3) nr. 205 din 16.07.2010  -  Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155-158, art.565.    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
Dispoziţii generale
    Articolul 1. Obiectul legii
    Obiectul prezentei legi reprezintă reglementarea relaţiilor privind activitatea în apicultură, protecţia drepturilor apicultorilor, protejarea albinei melifere şi crearea condiţiilor pentru utilizarea ei raţională la obţinerea produselor apicole şi polenizarea florei entomofile.
    Articolul 2. Scopul legii
    Scopul prezentei legi îl constituie crearea de condiţii pentru creşterea cantităţii şi îmbunătăţirea calităţii producţiei apicole.
    Articolul 3. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
    apicultură - ramură agricolă a sectorului zootehnic ce cuprinde activitatea de creştere, ameliorare şi exploatare a albinei melifere (Apis mellifera) pentru obţinerea  produselor apicole şi polenizarea florei entomofile;
    produse apicole - produse ce se obţin în familia de albine ca rezultat al activităţii lor vitale, sub denumirea de miere, ceară, propolis, polen, venin de albine, lăptişor de matcă, apilarnil, păstură, boştină;
    miere - produs natural al albinelor melifere, a cărui denumire nu poate fi utilizată în denumirea oricăror alte produse obţinute pe cale artificială;
    apicultor - persoană care practică apicultura;
    floră entomofilă - plante ce se polenizează cu ajutorul insectelor, inclusiv al albinelor;
    familie de albine - unitate biologică (colonie) de albine, compusă dintr-o regină (matcă), un număr variabil de albine lucrătoare, trîntori, puiet şi faguri;
    regină (matcă) - singurul individ femelă în familia de albine, cu organele reproducătoare complet dezvoltate, capabil să se împerecheze şi să depună ouă fecundate;
    albină lucrătoare - individ femelă cu organele de reproducere incomplet dezvoltate, care constituie marea majoritate de indivizi ai familiei de albine şi care, pe parcursul vieţii, efectuează diferite activităţi conform diviziunii muncii la albina meliferă;
    trîntor - individ (albină) mascul apt pentru împerechere cu regina;
    stup - construcţie pentru întreţinerea familiei de albine;
    stupină - totalitatea stupilor cu familii de albine amplasaţi pe un teritoriu compact împreună cu construcţiile şi utilajele necesare pentru apicultură;
     stupină staţionară - stupină amplasată într-un loc permanent (de obicei, unde se iernează), la locul de înregistrare;
    stupină pastorală - stupină transportată şi amplasată temporar, pe perioada culesului, lîngă sursele melifere, mutată ulterior în alt loc;
    bază (sursă) meliferă - totalitatea florei entomofile de pe o anumită suprafaţă de teren, care formează nectar şi polen ce servesc drept sursă naturală de hrană pentru albine;
    rasă de albine - grup (populaţie) de familii de albine, de origine comună, suficient de numeros pentru creşterea "în sine", creat de om prin metode de selecţie în anumite condiţii pedoclimatice, care posedă anumite particularităţi fenotipice şi genotipice;
    familii de albine de prăsilă - familii de albine, de rasă pură, cu performanţe productive superioare, care transmit constant, prin descendenţă, proprietăţile lor de rasă;
    stupină de prăsilă - stupină cu familii de albine de prăsilă, confirmate prin documentaţia de evidenţă zootehnică, care a susţinut atestarea de stat conform legislaţiei în vigoare;
    paşaport al stupinei- act (formular nr.2-Ap), aprobat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare/Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului şi eliberat de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, în care se indică deţinătorul stupinei, adresa juridică, locul de înregistrare la staţionar, numărul familiilor de albine, rasa, rezultatele supravegherii de stat în zootehnie şi supravegherii sanitar-veterinare, termenele şi caracterul măsurilor de profilaxie şi combatere a maladiilor la albine, adresele de amplasare a stupinei în pastoral;
    certificat de rasă al mătcii de albine - act (formular nr.1-Ap) aprobat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare/şi eliberat de către Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală pentru mătcile care urmează a fi comercializate;
    certificat de rasă al mătcii de albine - act (formular nr.1-Ap) aprobat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului şi eliberat de către Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală pentru mătcile de prăsilă care urmează a fi comercializate;
    [Art.3 noțiunea modificată prin LP215 din 20.10.17, MO396/13.11.17 art.669; în vigoare 13.05.18]
    atestat al fermei zootehnice (stupinei) de prăsilă – act (formular) aprobat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi eliberat de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală conform Legii nr. 371-XIII din 15 februarie 1995 privind selecţia şi reproducţia în zootehnie;
    atestat al fermei zootehnice (stupinei) de prăsilă – act (formular) aprobat și eliberat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului conform Legii nr. 371-XIII din 15 februarie 1995 privind selecţia şi reproducţia în zootehnie;
    [Art.3 noțiunea modificată prin LP215 din 20.10.17, MO396/13.11.17 art.669; în vigoare 13.05.18]
    material genitor – material biologic, purtător de gene ereditare (regine, roiuri cu mătci, trîntori, spermă, ouă, larve), care poate fi utilizat în scopuri de reproducţie;
    bonitare – determinarea valorii de prăsilă (clasei) a familiilor de albine în baza aprecierii lor după un complex de caractere morfoproductive şi biologice, fixate în documentaţia evidenţei zootehnice.
    Articolul 4. Reglementarea juridică în domeniul
                        apiculturii
    (1) Relaţiile în domeniul apiculturii sînt reglementate de prezenta lege, de alte acte legislative şi normative, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Dacă prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte sînt stabilite alte dispoziţii decît cele prevăzute de prezenta lege, se aplică dispoziţiile tratatelor internaţionale.
Capitolul II
Drepturile şi obligaţiile apicultorilor
    Articolul 5. Subiecţii activităţii apicole
    Activitatea în apicultură poate fi practicată de orice persoană fizică sau juridică care posedă cunoştinţe necesare pentru aceasta şi respectă normele şi regulile de activitate în domeniu.
    Articolul 6. Drepturile apicultorului
    Apicultorul are dreptul:
    a) să practice creşterea raselor de albine omologate în Republica Moldova;
    b) să solicite autorităţilor publice şi deţinătorilor de terenuri permisiunea (acordul) pentru amplasarea stupinei în pastoral;
    c) să-şi adune roiul de albine scăpat din stupina proprie şi urmărit în continuu, aşezat în teritoriu străin, deţinătorul acestuia neavînd dreptul să-l colecteze;
    d) să adune roiul de albine găsit, fără supraveghere din partea stăpînului, şi să-l adăpostească în stupină proprie cu drept de deţinere în continuare;
    e) să ceară, conform legislaţiei în vigoare, recuperarea pagubelor provocate de persoane fizice sau juridice;
    f) să solicite licenţă pentru genul de activitate "producerea, păstrarea şi comercializarea materialului biologic de prăsilă predestinat reproducerii", conform legislaţiei în vigoare;
   
[Art.6 lit.f) abrogată prin LP215 din 20.10.17, MO396/13.11.17 art.669; în vigoare 13.05.18]
    g) să se asocieze în diverse asociaţii ale apicultorilor.
    g) să se asocieze în diverse asociații de apicultori în conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora și ale Legii nr. 837/1996 cu privire la asociațiile obștești.
    [Art.6 lit.g) în redacția LP215 din 20.10.17, MO396/13.11.17 art.669; în vigoare 13.05.18]
    Articolul 7. Obligaţiile apicultorului
    Apicultorul este obligat:
    a) să  înregistreze la primărie adresa stupinei la staţionar, numărul familiilor de albine, precum şi adresa deţinătorului stupinei;
    b) să se înregistreze temporar la autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi în raza căreia este amplasată stupina în pastoral, indicînd numărul paşaportului stupinei, denumirea/numele deţinătorului stupinei, numele persoanei responsabile, numărul de telefon fix şi/sau mobil, locul amplasării stupinei în pastoral;
    c) să dispună de paşaportul stupinei (F-2 Ap), eliberat şi înregistrat de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală/Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;
    d) să înscrie în paşaportul stupinei toate acţiunile (lucrările) de profilaxie şi combatere a maladiilor la albine, adresele stupinei în pastoral, precum şi, după caz (pentru stupinele de prăsilă), rezultatele bonitării familiilor de albine, conform cerinţelor legislaţiei în vigoare;
    d) să asigure înscrierea în paşaportul stupinei a tuturor acţiunilor (lucrărilor) de profilaxie şi combatere a maladiilor la albine, a adreselor stupinei în pastoral, precum şi, după caz (pentru stupinele de prăsilă), a rezultatelor bonitării familiilor de albine, conform cerinţelor legislaţiei în vigoare;
    [Art.7 lit.d) în redacția LP215 din 20.10.17, MO396/13.11.17 art.669; în vigoare 13.05.18]
    e) să declare Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală/Agenției Națională pentru Siguranța Alimentelor orice caz de morbiditate sau mortalitate spontană a albinelor, precum şi apariţia semnelor de boală;
    f) să întreprindă măsurile necesare de protecţie a albinelor;
    g) să introducă şi să întreţină albine doar de rase omologate în Republica Moldova;
    h) să întreţină terenul de amplasare a stupinei în conformitate cu cerinţele sanitar-veterinare şi ecologice, să nu cauzeze daune mediului ambiant;
    i) să amplaseze stupina la staţionar sau în pastoral lîngă sau pe terenuri agricole, terenuri silvice sau de altă natură doar cu acordul scris al deţinătorului de teren;
    j) să reproducă mătci de albine pentru comercializare doar în bază de licenţă;
    j) să reproducă mătci de albine pentru comercializare doar în baza atestatului fermei zootehnice (stupinei) de prăsilă;
    [Art.7 lit.j) modificată prin LP215 din 20.10.17, MO396/13.11.17 art.669; în vigoare 13.05.18]
    k) să utilizeze în tehnologia de creştere a albinelor şi tratare a maladiilor lor doar preparate chimice şi medicamentoase certificate şi reglementate de normativele naţionale;
    l) să nu falsifice produsele apicole;
    m) să permită accesul liber, la stupine şi în spaţiile comerciale, al inspectorului Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală/Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor pentru efectuarea controalelor în condiţiile art. 11 alin. (3).
Capitolul III
Particularităţile activităţii apicole
    Articolul 8. Reglementarea numărului de familii
                      de albine
    (1) Numărul familiilor de albine de care poate dispune apicultorul nu este limitat, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(2) şi (3).
    (2) Numărul familiilor de albine din teritoriul societăţilor pomi-legumicole se reglementează prin actele statutare sau de către adunarea generală a membrilor acestora în coordonare cu asociaţia apicultorilor.
    (3) În cazul în care în localitate apare o situaţie de conflict, consiliul local poate limita numărul familiilor de albine întreţinute de un apicultor în intravilanul localităţii.
    (3) În cazul în care în localitate apare o situaţie de conflict, consiliul local poate limita numărul familiilor de albine întreţinute de un apicultor în intravilanul localităţii, precum și numărul de familii de albine amplasate în pastoral, acordînd prioritate apicultorilor din localitate.
    [Art.8 al.(3) modificat prin LP215 din 20.10.17, MO396/13.11.17 art.669; în vigoare 13.05.18]
    Articolul 9. Înregistrarea familiilor de albine
    (1) Autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi înregistrează anual deţinătorii stupinelor amplasate la staţionar în raza unităţii administrativ-teritoriale, adresa şi numărul familiilor de albine, precum şi deţinătorii stupinelor amplasate temporar în această rază şi locul permutării lor în pastoral.
    (2) Deţinătorii stupinei sînt obligaţi să declare pentru înregistrare (reînregistrare), anual, pînă la 31 decembrie, la primărie, numărul familiilor de  albine şi eventualele schimbări ale adresei stupinei la staţionar.
    Articolul 10. Amplasarea stupinei
    (1) Amplasarea stupinelor staţionare se efectuează pe terenurile aflate în deţinerea apicultorilor, cu condiţia respectării normelor zootehnice, a legislaţiei sanitar-veterinare şi a cerinţelor de protecţie a populaţiei şi animalelor.
    (2) Stupii cu familii de albine se amplasează la o distanţă de cel puţin 10 m de la hotarele terenului deţinut de apicultor, de la casele de locuit, de la edificii unde se desfăşoară o altă activitate, de la străzi, drumuri, autostrăzi, şosele şi căi ferate. Dacă distanţa de la hotarul terenului este mai mică de 10 m, stupii cu familii de albine trebuie să fie despărţiţi de terenul vecin printr-un gard (zid) impenetrabil, cu o înălţime de cel puţin 2 m, extins cu cel puţin 2 m dincolo de stupii amplasaţi la extremitatea stupinei.
    (3) Stupinele pastorale se amplasează la sursele de cules, cu acordul  deţinătorilor de terenuri şi de surse  melifere, la o distanţă de cel puţin 0,5 km între ele şi de cel puţin 3 km faţă de stupinele staţionare.
    (4) Se interzice amplasarea:
    a) stupinei pastorale în calea de zbor a albinelor altei stupine deja amplasate la sursele melifere;
    b) stupinelor staţionare şi pastorale în apropiere (pînă la 100 m) de instituţiile preşcolare, spitale, blocuri locative multietajate şi de alte locuri de concentrare în masă a persoanelor, de fermele de cai - pentru a se evita pericolul înţepăturilor cu posibile efecte letale, precum şi în apropierea gospodăriilor acelor cetăţeni care dispun de certificat medical ce confirmă reacţia alergică la înţepăturile albinelor;
    c) stupilor pe balcoane, terase, cerdacuri, acoperişuri şi pe palierele blocurilor locative.
Capitolul IV
Susţinerea de stat a apiculturii
    Articolul 11. Rolul autorităţilor administraţiei publice
    (1) Realizarea politicii de stat în apicultură, coordonarea şi dirijarea activităţii respective la nivel central sînt exercitate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare în colaborare cu Asociaţia Naţională a Apicultorilor, iar la nivel local - de către direcţiile raionale agricultură şi alimentaţie în colaborare cu asociaţiile apicultorilor.
    (1) Realizarea politicii de stat în apicultură, coordonarea şi dirijarea activităţii respective la nivel central sînt exercitate de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în colaborare cu asociațiile de apicultori, iar la nivel local – de către subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, direcțiile raionale agricultură și alimentație în colaborare cu asociațiile de apicultori.
    [Art.11 al.(1) modificat prin LP215 din 20.10.17, MO396/13.11.17 art.669; în vigoare 13.05.18]
    (2) Supravegherea activităţii în apicultură pe întreg teritoriul ţării este efectuată de către Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare/Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului .
    (3) Controlul de stat în apicultură se efectuează:
    a) în mod planificat, cel mult o dată pe an, dacă nu au fost constatate încălcări;
    b) la solicitarea deţinătorului stupinei;
    c) la expirarea termenului de înlăturare a încălcărilor constatate anterior în urma controlului;
    d) în cazul examinării unor petiţii, cereri sau adresări parvenite de la persoane fizice şi juridice, de la autorităţile publice centrale sau locale şi de la alte autorităţi publice.
    (3) Controlul de stat în apicultură se efectuează conform prevederilor Legii nr. 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor, în baza unui plan de control multianual integrat.
    [Art.11 al.(3) în redacția LP215 din 20.10.17, MO396/13.11.17 art.669; în vigoare 13.05.18]
    (4) Controlul efectuat în condiţiile alin. (3) lit. a) şi b) poartă un caracter consultativ.
   
[Art.11 al.(4) abrogat prin LP215 din 20.10.17, MO396/13.11.17 art.669; în vigoare 13.05.18]
    (5) În cazul efectuării controlului menţionat la alin. (3) lit. b), solicitantul acoperă cheltuielile de transport pentru deplasarea inspectorului şi a specialiştilor invitaţi de către acesta.
   
[Art.11 al.(5) abrogat prin LP215 din 20.10.17, MO396/13.11.17 art.669; în vigoare 13.05.18]
    (6) În cazul în care inspectorul Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală/Agenției Națională pentru Siguranța Alimentelor depistează încălcări a căror examinare nu ţine de competenţa acestui organ, el este obligat să sesizeze instanţa judecătorească.
    Articolul 12. Asigurarea condiţiilor pentru activitatea
                          în apicultură
    (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale:
    a) vor asigura atribuirea gratuită către apicultori a terenurilor (locurilor) de amplasare a stupinelor în pastoral, conform legislaţiei în vigoare;
    b) vor asigura folosirea cu prioritate, la plantarea terenurilor improprii pentru agricultură (rîpi, margini de drumuri, spaţii verzi), a puieţilor de tei, salcîm, arţar, salcie, castan, corn, a arbuştilor şi a altor plante ornamentale care prezintă interes şi pentru ameliorarea bazei melifere.
    (2) Atribuirea terenurilor silvice pentru amplasarea stupinelor în pastoral şi valorificarea surselor melifere se efectuează  gratuit.
    (3) Locul de amplasare a stupinei în pastoral se atribuie în zona de reşedinţă a apicultorului sau în orice altă zonă solicitată dacă nu există argumente temeinice de refuz din partea deţinătorilor de terenuri.
    (4) Suprafaţa de teren atribuită pentru amplasarea stupinei în pastoral se acordă în funcţie de mărimea acesteia, în locuri accesibile mijloacelor de transport, şi trebuie să asigure cel puţin 5 m2  pentru fiecare familie de albine.
    (5) Polenizarea dirijată a culturilor agricole, special solicitată de deţinătorii acestora, se efectuează pe bază de contract încheiat cu apicultorul.
    Articolul 13. Protecţia albinelor
    (1) Se interzice utilizarea pesticidelor şi insecticidelor pentru prelucrarea cîmpurilor, fîşiilor forestiere şi a plantaţiilor de arbuşti în perioada înfloririi plantelor nectaro-polenifere.
    (2) Se interzice defrişarea plantaţiilor melifere şi intervenţia de reconstrucţie a mediului ambiant fără o coordonare cu organele de protecţie a mediului.
    (3) Se interzice comercializarea şi utilizarea în tratamentul albinelor a preparatelor chimice şi medicamentoase care nu sînt incluse în Nomenclatorul de stat al produselor farmaceutice de uz veterinar.
    (4) Aplicarea mijloacelor chimice în agricultură şi silvicultură se admite doar în conformitate cu lista acestora aprobată pentru utilizare în Republica Moldova, cu respectarea strictă a normelor şi a regulilor de utilizare în vigoare.
    (5) Persoanele fizice şi juridice care intenţionează să aplice mijloace chimice la tratarea terenurilor sînt obligate:
    a) să prezinte din timp primăriilor graficul de tratare a terenurilor şi să le înştiinţeze cu cel puţin 7 zile înainte de a începe tratarea, indicînd concret data şi ora începerii şi sfîrşitului, metoda tratării, denumirea preparatului şi concentraţia administrării acestuia, precum şi gradul lui de nocivitate;
    b) să respecte întocmai data şi ora începerii şi sfîrşitului tratării, metodele de utilizare şi concentraţia preparatelor administrate.
    (6) Primăriile sînt obligate să afişeze la timp, în locuri publice, anunţul despre efectuarea tratării terenurilor şi să înştiinţeze nominal, în scris, despre aceasta apicultorii înregistraţi la staţionar şi pastoral în raza primăriei.
    (6) Primăriile sînt obligate să afişeze cel tîrziu a doua zi de la data somării, în locuri publice, anunţul despre efectuarea tratării terenurilor şi să înştiinţeze nominal, în scris, despre aceasta apicultorii înregistraţi la staţionar şi pastoral în raza primăriei.
    [Art.13 al.(6) modificat prin LP215 din 20.10.17, MO396/13.11.17 art.669; în vigoare 13.05.18]
    (7) Laboratoarele publice autorizate sînt obligate, la adresarea apicultorilor, să efectueze de îndată analizele mostrelor depuse la subiectul contaminării cu substanţe chimice şi să prezinte rezultatele în termen de 48 de ore din momentul adresării.
    Articolul 14. Profilaxia şi tratarea maladiilor la albine,
                         comercializarea şi transportarea
                         familiilor de albine şi a produselor apicole
    (1) Profilaxia maladiilor la albine se asigură de apicultori sub supravegherea Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, conform legislaţiei în vigoare.
    (1) Profilaxia maladiilor la albine se asigură de apicultori sub supravegherea Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, conform Legii nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară.
    [Art.14 al.(1) modificat prin LP215 din 20.10.17, MO396/13.11.17 art.669; în vigoare 13.05.18]
    (2) Diagnosticarea maladiilor la albine se efectuează gratuit de către Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală/Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
    (3) Pentru efectuarea lucrărilor de profilaxie şi combatere (tratare) a maladiilor la albine, apicultorii pot antrena specialişti veterinari care dispun de licenţă pentru genul de activitate în veterinărie.
    (3) Pentru efectuarea lucrărilor de profilaxie și combatere (tratare) a maladiilor la albine, apicultorii vor aplica tratamente prescrise de către medicul veterinar de liberă practică conform Legii nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară. Medicul veterinar de liberă practică va înscrie în pașaportul stupinei toate acțiunile (lucrările) de profilaxie și combatere a maladiilor la albine.
    [Art.14 al.(3) în redacția LP215 din 20.10.17, MO396/13.11.17 art.669; în vigoare 13.05.18]
    (4) Comercializarea mătcilor şi a roiurilor de albine cu matcă se efectuează numai în cazul deţinerii certificatului de rasă eliberat de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală.
    (4) Comercializarea mătcilor şi a roiurilor de albine cu matcă se efectuează numai în cazul deţinerii certificatului de rasă al mătcii de albine.
    [Art.14 al.(4) modificat prin LP215 din 20.10.17, MO396/13.11.17 art.669; în vigoare 13.05.18]
    (5) Transportarea familiilor de albine (inclusiv în pastoral) şi a produselor apicole se efectuează numai în cazul deţinerii paşaportului stupinei.
    (6) Nu se admite reţinerea de către persoanele abilitate a mijloacelor de transport ce efectuează transportarea familiilor de albine pe un termen mai mare de 15 minute, pentru prevenirea pieirii albinelor din cauza supraîncălzirii şi acumulării umidităţii sporite în stupi, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (7) Remorcile, platformele, pavilioanele şi cuştile mobile utilate pentru transportarea familiilor de albine sînt atribuite la categoria de transport tehnologic agricol.
    Articolul 15. Ameliorarea albinelor
    (1) Selecţia, reproducţia şi ameliorarea raselor şi a populaţiilor de albine sînt susţinute de stat conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Lucrările de selecţie, reproducţie şi ameliorare a raselor şi populaţiilor de albine se efectuează la stupinele de prăsilă de către apicultori calificaţi sau, pe bază de contract, de către colaboratorii instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi ai instituţiilor de învăţămînt de profil.
    (3) Reproducerea mătcilor şi roiurilor de albine pentru comercializare se licenţiază ca gen de activitate denumit "producerea, păstrarea şi comercializarea materialului biologic de prăsilă predestinat reproducerii".
   
[Art.15 al.(3) abrogat prin LP215 din 20.10.17, MO396/13.11.17 art.669; în vigoare 13.05.18]
    (4) Atestarea de stat a stupinelor de prăsilă se efectuează de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare/Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului conform Legii privind selecţia şi reproducţia în zootehnie. Atestatul fermei zootehnice (stupinei) de prăsilă poate fi retras la propunerea Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală/Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor pentru nerespectarea normelor zootehnice şi a regulilor de bonitare a familiilor de albine.
    Articolul 16. Bonitarea familiilor de albine şi evidenţa
                          zootehnică
    (1) Anual, după revizia de toamnă a stupinei (septembrie–octombrie), la fermele apicole (stupinele) de prăsilă se efectuează, în mod obligatoriu, bonitarea tuturor familiilor de albine conform normelor zootehnice aprobate de Guvern.
    (2) În baza rezultatelor bonitării familiilor de albine se formează lotul de prăsilă. Familiile de albine din lotul de prăsilă se folosesc la producerea mătcilor, trîntorilor şi roiurilor cu matcă, la extinderea efectivului familiilor de albine şi la comercializarea materialului genitor de prăsilă.
    (3) Bonitarea se efectuează conform următoarelor caractere morfoproductive:
    a) puritatea rasei (conform indicilor morfometrici ai exteriorului şi particularităţilor biologice);
    b) producţia de miere;
    c) puterea familiei de albine;
    d) rezistenţa la iernare;
    e) viabilitatea puietului;
    f) rezistenţa la boli.
    (4) Aprecierea caracterelor morfoproductive se efectuează pe parcursul anului de către specialişti zootehnici, la etape diferite, concrete, conform normelor zootehnice.
    (5) Deţinătorii stupinelor de prăsilă sînt obligaţi:
    a) să identifice (să marcheze cu un număr individual) fiecare matcă a familiei de albine din stupina de reproducţie şi fiecare matcă destinată comercializării;
    b) să dispună la stupină de echipamentul şi utilajul necesar pentru efectuarea bonitării familiilor de albine;
    c) să ţină evidenţa zootehnică conform normelor zootehnice în vigoare şi să păstreze, pe termen nelimitat, registrele în arhiva stupinei (la staţionar);
    d) să prezinte anual, pînă la 1 decembrie, serviciului raional pentru selecţie şi reproducţie în zootehnie registrul centralizator al bonitării familiilor de albine, păstrînd în arhiva stupinei o copie de pe acesta.
    Articolul 17. Certificarea materialului genitor apicol
    (1) Certificarea materialului genitor apicol destinat comercializării se efectuează de către Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală/Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
    (2) Înainte de comercializarea mătcilor de albine, a roiurilor şi a altui material genitor apicol, deţinătorul stupinei de prăsilă depune la Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală/Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor o cerere de solicitare a certificării acestora.
    (3) Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală/Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor deleagă, în termen de 3 zile, un inspector zootehnic teritorial, care se deplasează la stupina de prăsilă (cheltuielile de transport sînt acoperite de solicitant) şi verifică calitatea materialului genitor destinat comercializării, a celui aflat în stupină, precum şi registrele evidenţei zootehnice care certifică calitatea de prăsilă a materialului genitor. În caz de necesitate, inspectorul teritorial este în drept să invite la certificare experţi profesionişti în domeniu, cheltuielile de prestare a serviciilor fiind acoperite de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală/Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
    (4) În urma examinării pe teren, inspectorul zootehnic teritorial face concluzii despre corespunderea materialului genitor normelor bonitării şi cerinţelor tehnice de calitate stabilite conform prevederilor art. 16, efectuînd înscrieri în paşaportul stupinei.
    (5) Dacă materialul genitor corespunde normelor şi cerinţelor prevăzute la alin. (4), Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală/Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor eliberează gratuit, în termen de 2 zile, certificat de rasă pentru fiecare matcă sau roi de albine inspectat şi destinat comercializării.
    (6) Se interzice comercializarea materialului genitor necertificat de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală/Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
    Articolul 18. Cercetările ştiinţifice şi pregătirea profesională
    (1) Cercetările şi elaborările ştiinţifice în domeniul apiculturii se efectuează de către  instituţiile de profil din sfera ştiinţei şi inovării, acreditate şi abilitate cu acest drept conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor de specialişti apicultori se efectuează de către instituţiile superioare şi medii speciale de învăţămînt şi de către şcolile profesionale de profil, acreditate şi abilitate conform legislaţiei în vigoare.
    (3) Finanţarea cercetărilor ştiinţifice, pregătirii şi perfecţionării cadrelor pentru apicultură se efectuează atît de către stat, prin programe speciale, cît şi de deţinătorii de stupine - beneficiari, pe bază de contract, încheiat cu instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării şi de pregătire a cadrelor, cu achitarea plăţilor pentru serviciile prestate, conform actelor normative în vigoare.
Capitolul V
Asociaţiile apicultorilor
    Articolul 19. Asociaţiile locale, raionale şi Asociaţia
                         Naţională a Apicultorilor
    (1) Asociaţia locală a apicultorilor întruneşte apicultorii din una sau mai multe localităţi învecinate.
    (2) Asociaţia raională a apicultorilor întruneşte apicultorii (reprezentanţii) din majoritatea localităţilor raionului.
    (3) Asociaţia Naţională a Apicultorilor întruneşte asociaţiile raionale din majoritatea raioanelor republicii.
    Articolul 20. Activitatea asociaţiilor de apicultori
    (1) Activitatea asociaţiilor de apicultori este independentă şi se desfăşoară conform statutului lor şi legislaţiei în vigoare.
    (2) Asociaţia Naţională a Apicultorilor:
    a) reprezintă apicultorii şi le apără interesele la toate nivelurile;
    b) întreprinde măsuri de protecţie a albinelor, a mediului ambiant, a surselor melifere, a populaţiei şi animalelor aflate în zona de activitate a familiilor de albine;
    c) înaintează autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale propuneri de conlucrare în domeniul protecţiei mediului ambiant, ameliorării bazei melifere;
    d) organizează expoziţii, tîrguri, întruniri, conferinţe, seminare şi alte măsuri de popularizare a apiculturii în scopul dezvoltării acestei ramuri;
    e) mobilizează apicultorii la respectarea legislaţiei în vigoare;
    f) conlucrează cu autorităţile administraţiei publice la elaborarea politicii de dezvoltare a apiculturii, elaborarea proiectelor de acte normative în domeniu, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    g) participă, în comun cu instituţiile abilitate, la atestarea de stat a stupinelor de prăsilă, la atestarea profesională a apicultorilor, conform normelor internaţionale;
    h) organizează cursuri pentru studierea practicilor avansate în apicultură;
    i) înfiinţează, conform legii, societăţi comerciale ale apicultorilor;
    j) monitorizează, în comun cu organele abilitate de stat, comercializarea produselor apicole şi a materialului genitor apicol prin participarea la certificarea acestora.
    Capitolul V
ASOCIAȚIILE DE APICULTORI
    Articolul 19. Asocierea apicultorilor
    (1) În scopul asigurării apărării drepturilor și intereselor apicultorilor, precum și al planificării și valorificării producției, organizării desfacerii produselor apicole, aceștia se pot constitui în asociații de apicultori și grupuri de producători.
    (2) Organizarea și funcționarea asociațiilor de apicultori și a grupurilor de producători se reglementează de Legea nr. 837/1996 cu privire la asociațiile obștești sau de Legea nr. 312/2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora.
    Articolul 20. Activitatea asociațiilor de apicultori
    (1) Activitatea asociațiilor de apicultori este independentă și se desfășoară conform statutului lor și legislației în vigoare.
    (2) Asociațiile de apicultori au următoarele obiective principale de activitate:
    a) reprezintă apicultorii și apără interesele acestora la toate nivelurile;
    b) întreprind măsuri de protecție a albinelor, a mediului ambiant, a surselor melifere, a populației și animalelor aflate în zona de activitate a familiilor de albine;
    c) înaintează autorităților administrației publice centrale și locale  propuneri de conlucrare în domeniul protecției mediului ambiant, ameliorării bazei melifere;
    d) organizează expoziții, tîrguri, întruniri, conferințe, seminare și alte măsuri de popularizare a apiculturii în scopul dezvoltării acestei ramuri;
    e) conlucrează cu autoritățile administrației publice la elaborarea politicii de dezvoltare a apiculturii, elaborarea proiectelor de acte normative în domeniu, în conformitate cu legislația în vigoare;
    f) organizează cursuri pentru studierea practicilor avansate în apicultură;
    g) înființează, conform legii, societăți comerciale ale apicultorilor.
    [Capitolul V în redacția LP215 din 20.10.17, MO396/13.11.17 art.669; în vigoare 13.05.18]
Capitolul VI
Responsabilităţi
    Articolul 21. Responsabilitatea pentru încălcarea legii
    (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Persoanele fizice şi juridice vinovate de încălcarea legislaţiei, fapt ce a condus la pricinuirea de daune albinelor şi apicultorilor, restituie integral contravaloarea pagubelor de facto şi a venitului ratat care putea fi obţinut într-un sezon apicol.
    (3) Apicultorii care au fost preveniţi din timp despre efectuarea tratamentelor chimice ale terenurilor şi care nu au întreprins măsurile necesare de protecţie a albinelor pierd dreptul la despăgubiri.
    (4) Apicultorul nu poartă răspundere pentru folosirea de către albine a sucurilor dulci din bobiţele strugurilor, pomuşoarelor, fructelor etc., deoarece spargerea acestora nu poate fi provocată de albine în virtutea particularităţilor aparatului lor bucal.
Capitolul VII
Dispoziţii finale
    Articolul 22.
    (1) Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    (2)  După intrarea în vigoare a prezentei legi, actele legislative şi alte acte normative în vigoare se aplică în măsura în care nu contravin prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                             Marian  LUPU

    Nr. 70-XVI. Chişinău, 30 martie 2006.