HGA1158/2010
ID intern unic:  337063
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1158
din  20.12.2010
cu privire la aprobarea concesionării parcării auto a
 Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a condiţiilor
concesionării acesteia
Publicat : 21.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 252-253     art Nr : 1273
    Abrogată prin HG438 din 19.06.12, MO126-129/22.06.12 art.466

    În temeiul art. 7 alin.(1) lit.a), b), e) din  Legea nr.534-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la concesiuni, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    concesionarea parcării auto şi a terenului aferent acesteia, amplasate în mun. Chişinău, bd. Dacia, nr.80/3, aflate în gestiunea economică a Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”;
    condiţiile concesionării parcării auto a Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”, conform anexei.
    2. Autoritatea administrativă centrală, care exercită în numele Guvernului funcţiile de fondator al Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”, va asigura desfăşurarea transparentă a unui tender internaţional privind selectarea concesionarului şi va încheia contractul de concesiune.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                       Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                                        Veaceslav Negruţa

    Nr. 1158. Chişinău, 20 decembrie 2010.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 1158
din 20 decembrie 2010

Condiţiile concesionării parcării auto
a Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”
    1. Obiectul concesiunii
    Obiect  al concesiunii este parcarea auto şi terenul aferent acesteia, cu suprafaţa de 0,9951 ha, nr. cadastral 0100120.676, amplasate în preajma Terminalului Aerogării, pe adresa mun. Chişinău, bd. Dacia, nr. 80/3, aflate în gestiunea economică a Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”.
    2. Scopul concesiunii
    Concesiunea are drept scop modernizarea infrastructurii parcării existente, prin construcţia parcării auto multietajate şi exploatarea acesteia de către concesionar pe durata contractului de concesiune.
    Parametrii construcţiei:
    - suprafaţa la sol – cel puţin 7500 m2;
    - capacitatea  – cel puţin 700 de locuri de parcare.
    3. Termenul concesiunii
    Parcarea auto, situată în vecinătatea Terminalului Aerogării, şi terenul aferent acesteia se transmit în concesiune pe o perioadă de pînă la 20 de ani.
    4. Capital social
    Capitalul social al întreprinderii concesionale urmează a fi de cel puţin 1 mil. de lei.
    5. Elemente de preţ
    5.1. Costul de bază al proiectului este echivalent cu valoarea parcării auto construite, cu capacitatea de cel puţin 700 de locuri de parcare.
    5.2. Rambursarea investiţiilor se va efectua din contul veniturilor obţinute din activitatea întreprinderii concesionale.
    5.3. Redevenţa concesionării parcării auto şi terenului aferent acesteia se stabileşte în mărime de cel puţin 2% din venitul realizat din activitatea întreprinderii concesionale.
    6. Programul de lucrări
    6.1. Termenul începerii lucrărilor de construcţie a obiectului nu va depăşi 12 luni de la data semnării contractului de concesiune.
    6.2. Termenul de dare în exploatare a construcţiei obiectului nu va depăşi 24 luni de la data semnării contractului de concesiune.
    7. Încetarea concesiunii
    7.1.  Încetarea concesiunii la expirarea duratei contractului
    La expirarea termenului contractului de concesiune, concesionarul este obligat să restituie concedentului, prin act, toate bunurile ce au făcut obiectul concesiunii şi să transmită în proprietatea acestuia acele bunuri care au apărut în urma investiţiilor efectuate de concesionar, conform programului de lucrări prevăzut de contract, gratuit şi libere de orice grevări.
    Concesionarului îi revin în proprietate bunurile mobile procurate de el în perioada concesiunii, ce nu sînt destinate pentru uzul exclusiv al concesiunii, cu excepţia îmbunătăţirilor inseparabile aduse obiectului concesiunii.
    7.2. Încetarea concesiunii la cererea concedentului
    Contractul de concesiune se reziliază înainte de termen în cazul în care concesionarul nu-şi respectă obligaţiile asumate prin contract. Constatarea nerespectării obligaţiilor se face la cererea concedentului de către instanţa de judecată competentă. În acest caz, concesionarul este obligat să despăgubească concedentul pentru orice daune produse din culpa sa şi să achite penalităţile în cuantumul stabilit prin contractul de concesiune.
    În cazul rezilierii contractului de concesiune, concesionarul transmite în proprietatea concedentului toate bunurile ce au făcut obiectul concesiunii şi cele ce au apărut în urma investiţiilor efectuate de el, precum şi cele care nu pot fi separate de obiectul concesiunii fără a-i cauza prejudiciu sau a-i diminua din utilitatea şi capacitatea de utilizare a obiectului concesiunii, conform destinaţiei sale.
    7.3. Încetarea concesiunii prin renunţarea concesionarului
    Concesionarul poate renunţa la concesiune în cazul dispariţiei obiectului concesiunii sau al imposibilităţii de a-l exploata din motive independente de el.
    În această situaţie, temeinicia motivelor invocate de concesionar va fi verificată de o comisie instituită de Guvern din reprezentanţi ai autorităţilor publice interesate. În baza concluziilor comisiei se va conveni asupra continuării sau încetării contractului.
    8. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante
    8.1. Concesionarul, în termen de pînă la 90 de zile după semnarea contractului, va fonda, în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova, o societate comercială, cu sediul în mun.Chişinău.
    8.2. Concesionarul nu este în drept să înstrăineze, să greveze cu orice fel de drepturi sau sarcini ori să dispună în alt mod de obiectul concesiunii fără acordul scris al concedentului.
    8.3. Concesionarul se obligă să înregistreze obiectul concesiunii (imobilul parcării) în Registrul bunurilor imobile, după finalizarea construcţiei acestuia, ca proprietate a statului, cu grevarea dreptului său asupra construcţiei şi terenului pe perioada contractului de concesiune.
    8.4. La încetarea concesiunii în oricare dintre situaţiile indicate, concesionarul este obligat să transmită concedentului toată documentaţia tehnică, de proiect şi de alt gen referitoare la obiectul concesiunii, registrele de producţie şi de personal, precum şi alte acte ce ţin de exploatarea obiectului  concesiunii.
    8.5. Concesionarul este obligat să suporte toate cheltuielile ocazionate de acordarea concesiunii.
    8.6. Întreprinderea concesională este obligată să achite, pe toată durata contractului de concesiune, taxele şi impozitele de stat şi locale.
    8.7. Concedentul se obligă să asigure concesionarului, pe perioada contractului de concesiune, toate garanţiile prevăzute de Legea nr.179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.165-166, art.605).
    9. Clauze referitoare la personalul întreprinderii concesionale
    9.1. Concesionarul este obligat să respecte legislaţia în vigoare a Republicii Moldova ce reglementează relaţiile de muncă la întreprinderea concesională.
    9.2. Asigurarea socială a angajaţilor întreprinderii concesionale se reglementează de legislaţia Republicii Moldova – pentru angajaţii autohtoni şi de contractele individuale de muncă – pentru angajaţii străini. Numărul angajaţilor autohtoni trebuie să constituie cel puţin 60 la sută din numărul total al persoanelor care lucrează pentru  întreprinderea concesională, inclusiv prin contract.
    10. Controlul
    10.1. Concesionarul prezintă concedentului anual, în termen de pînă la 30 aprilie, darea de seamă pentru anul anterior şi actul de control al organizaţiei independente de audit privind activitatea întreprinderii concesionale.
    10.2. Concedentul este în drept să efectueze, independent sau împreună cu alte autorităţi publice interesate, controlul îndeplinirii condiţiilor contractului de concesiune, inclusiv al executării lucrărilor de construcţie a obiectului.
    10.3. Controlul întreprinderii concesionale poate fi efectuat şi de către organele de control, în limitele competenţei lor.
    11. Dispoziţii finale
    Litigiile apărute între părţile contractante pe parcursul derulării contractului de concesiune vor fi examinate de instanţele judecătoreşti competente ale Republicii Moldova.