HGA1173/2010
ID intern unic:  337105
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1173
din  21.12.2010
cu privire la Agenţia pentru Eficienţă Energetică
Publicat : 24.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 254-256     art Nr : 1291
    Abrogată prin HG45 din 30.01.19, MO38-47/08.02.19 art.71; în vigoare 08.02.19

    MODIFICAT
   
HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978
    HG103 din 06.02.13, MO31-35/15.02.13 art.151
    HG864 din 21.11.11, MO203-205/25.11.11 art.946


    NOTĂ:
   
În tot cuprinsul capitolului III al anexei nr.1, cuvintele „director general” se substituie cu cuvîntul „director”, iar cuvintele „director general adjunct” se substituie cu cuvintele „director adjunct”, la cazul gramatical respectiv prin HG864 din 21.11.11, MO203-205/25.11.11 art.946
   
În conformitate cu prevederile Legii energiei regenerabile nr.160-XVI din 12 iulie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.127-130, art.550), cu modificările ulterioare, şi Legii nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010 nr. 155-158 art. 545), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Agenţia pentru Eficienţă Energetică prin reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Conservarea Energiei.
    2. Se aprobă:
    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, conform anexei nr.1;
    Structura Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, conform anexei nr. 2;
    modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.690 din 13 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia”, conform anexei nr.3.
    3. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului Agenţiei pentru Eficienţă Energetică în număr de 11 unităţi, cu un fond de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.
    [Pct.3 modificat prin HG864 din 21.11.11, MO203-205/25.11.11 art.946]
   
4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 1527 din 26 noiembrie 2002 „Cu privire la crearea Agenţiei Naţionale pentru Conservarea Energiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 161, art. 1656).
    5. Agenţia pentru Eficienţă Energetică exercită funcţiile Centrului unic de informare a investitorilor în domeniul surselor de energie regenerabile şi eficienţei energetice.
   
[Pct.5 introdus prin HG103 din 06.02.13, MO31-35/15.02.13 art.151]

    PRIM-MINISTRU                                                 Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                                 Veaceslav Negruţa

    Nr. 1173. Chişinău, 21 decembrie 2010.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.1173
din 21 decembrie 2010


REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei
pentru Eficienţă Energetică

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Agenţia pentru Eficienţă Energetică (în continuare – Agenţia) este o autoritate administrativă în subordinea Ministerului Economiei care implementează politica statului în domeniul eficienţei energetice şi energiei regenerabile.
    [Pct.1 modificat prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    2. Agenţia este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, conturi trezoreriale, patrimoniu propriu şi îşi desfăşoară activitatea în subordinea organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energetic.
Capitolul II
MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ, ATRIBUŢIILE
ŞI DREPTURILE AGENŢIEI

Secţiunea 1
Misiunea
    3. Agenţia, la nivelul autorităţilor publice centrale, are misiunea de a asigura şi a sprijini realizarea obiectivelor Programului Naţional de îmbunătăţire a eficienţei energetice, acordînd asistenţa necesară la elaborarea programelor şi planurilor locale pentru eficienţa energetică şi monitorizînd realizarea acestora. De asemenea, Agenţia are misiunea de a supraveghea evoluţia situaţiei în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă, de a asigura pregătirea şi prezentarea sintezelor programelor, evaluarea proiectelor investiţionale în domeniu, elaborarea proiectelor de acte normative, precum şi crearea unei baze informaţionale în domeniile sale de activitate.
Secţiunea 2
Funcţiile de bază
    4. În vederea realizării misiunii sale, Agenţia exercită următoarele funcţii de bază:
    a) implementează politica statului în domeniul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de energie;
    b) avizează proiecte în domeniul eficienţei energetice şi al valorificării surselor regenerabile de energie, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi finanţate prin intermediul Fondului pentru Eficienţă Energetică;
    c) coordonează programele şi planurile de acţiune, elaborate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi programele de eficienţă energetică finanţate de instituţii sau de organizaţii internaţionale, în baza unor acorduri guvernamentale;
    d) asigură evidenţa, prin ţinerea de registre, a auditorilor energetici şi a auditelor energetice efectuate, a proiectelor naţionale coordonate şi a proiectelor implementate de autorităţile administraţiei publice locale;
    e) asigură diseminarea informaţiei privind eficienţa energetică, inclusiv privind mecanismele de eficienţă energetică, cadrul financiar şi legal adoptat în scopul îndeplinirii obiectivului indicativ naţional, precum şi diseminarea informaţiei referitoare la utilizarea surselor regenerabile de energie;
    f) autorizează persoanele fizice şi juridice pentru efectuarea auditelor energetice;
    g) prezintă organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energetic rapoarte anuale privind activitatea sa şi dispune publicarea lor;
    h) asigură accesul la informaţii pentru promovarea investiţiilor în domeniul surselor de energie regenerabile şi eficienţei energetice în conformitate cu politicile, planurile şi programele aprobate de Guvern;
    [Pct.4 lit.h) introdusă prin HG103 din 06.02.13, MO31-35/15.02.13 art.151]
   
i) asigură confidenţialitatea informaţiilor investitorilor în domeniul surselor de energie regenerabile şi eficienţei energetice.
    [Pct.4 lit.i) introdusă prin HG103 din 06.02.13, MO31-35/15.02.13 art.151]
Secţiunea 3
Atribuţiile principale ale Agenţiei
    [Secţiunea 3 titlu modificat prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    5. Pentru realizarea funcţiilor de bază ce îi revin, Agenţia exercită următoarele atribuţii principale:
    [Pct.5 modificat prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    a) participă la elaborarea proiectelor de programe şi de planuri naţionale de acţiune în domeniul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de energie;
    b) elaborează proiecte-pilot în domeniul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de energie;
    c) acordă asistenţă informaţională autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale la elaborarea programelor de sporire a eficienţei energetice şi valorificare a surselor regenerabile de energie;
    d) acordă asistenţă consultativă şi informaţională societăţilor de servicii energetice, managerilor energetici, agenţilor economici, precum şi persoanelor fizice care activează în domeniul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de energie;
    e) aprobă, în coordonare cu Ministerul Educaţiei, programele de formare a experţilor şi auditorilor în domeniul energeticii, a managerilor energetici, elaborate de instituţiile de învăţămînt  specializate şi acreditate;
    f) evaluează potenţialul de sporire a eficienţei energetice în ansamblu pe economie;
    g) cooperează cu instituţiile şi cu organismele internaţionale în vederea utilizării eficiente a energiei şi valorificării surselor regenerabile de energie, în limitele competenţei stabilite de Guvern;
    h) creează o bază informaţională în domeniul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de energie, prezintă solicitanţilor informaţii;
    i) organizează seminare, conferinţe şi expoziţii pentru promovarea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie;
    j) în comun cu instituţiile şi organizaţiile din domeniu, prezintă propuneri pentru tematica cercetărilor ştiinţifice şi lucrărilor experimentale în domeniul eficienţei energetice, necesare pentru:
    elaborarea de programe naţionale, locale şi de ramură, precum şi de proiecte privind eficienţa energetică;
    implementarea realizărilor ştiinţifice şi inovaţionale în domeniul eficienţei energetice;
    crearea de noi materiale, tehnici şi tehnologii în domeniul eficienţei energetice;
    reducerea cheltuielilor în procesul de utilizare a  resurselor energetice;
    k) să contribuie, în calitate de Centru unic de informare în domeniul surselor de energie regenerabile şi eficienţei energetice, la crearea şi dezvoltarea unei reţele de colaborare dintre investitori şi autorităţile publice centrale şi locale sau instituţiile abilitate prin lege cu funcţii de reglementare şi/sau de control, fără dreptul de eliberare a actelor permisive privind reglementarea activităţii de întreprinzător.
    [Pct.5 lit.k) introdusă prin HG103 din 06.02.13, MO31-35/15.02.13 art.151]
Secţiunea 4
Drepturile generale ale Agenţiei
    [Secţiunea 4 titlu modificat prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    6. Agenţia este învestită cu următoarele drepturi generale:
    [Pct.6 modificat prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    a) să antreneze, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, la examinarea problemelor ce ţin de competenţa sa, specialişti, consultanţi şi experţi ai autorităţilor publice centrale sau persoane fizice şi/sau juridice de drept public sau privat;
    [Pct.6 lit.a) în redacţia HG103 din 06.02.13, MO31-35/15.02.13 art.151]
    b) să instituie în cadrul Agenţiei grupuri de lucru, comisii tehnice, ştiinţifice, economice în problemele ce sînt de competenţele sale;
    c) să negocieze şi să încheie, în condiţiile legii, cu autorităţile publice, persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate contracte şi acorduri ce ţin de domeniul de activitate;
    d) să recepţioneze, în modul stabilit de lege, de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile înregistrate pe teritoriul republicii informaţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale;
    e) să aibă acces, în cazurile expres prevăzute de lege, la documentele aferente activităţilor practicate, inclusiv la informaţiile confidenţiale care constituie secret de stat sau comercial, să obţină extrase din documentele menţionate, precum şi informaţii suplimentare, în condiţiile prevăzute de lege;
    f) să posede şi să administreze patrimoniul ce i-a fost transmis, precum şi bunurile procurate ca urmare a activităţii desfăşurate, în conformitate cu împuternicirile sale;
    g) să beneficieze de asistenţă tehnică şi financiară de la organismele internaţionale, de donaţii externe şi interne, în corespundere cu legislaţia în vigoare;
    h) să prezinte organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energetic propuneri argumentate privind necesitatea operării unor modificări în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei, precum şi în oricare din actele normative care reglementează domeniul energiei regenerabile şi eficienţei energetice;
    i) să participe, în calitate de membru cu drepturi depline, la activitatea unităţilor regionale şi internaţionale, specializate în domeniu, în conformitate cu împuternicirile sale, acordate în modul stabilit de legislaţie;
Capitolul III
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII AGENŢIEI
    7. Agenţia este condusă de către director , care este numit în funcţie şi eliberat din funcţie prin ordinul  ministrului economiei.
    8. Director al Agenţiei trebuie să fie cetăţean al Republicii Moldova, să aibă studii superioare în domeniile tehnic, economic sau juridic şi calificarea corespunzătoare, să posede experienţă de minimum 5 ani în domeniu.
    9. Directorul are în subordinea sa un director adjunct, care, în caz de necesitate, îndeplineşte funcţiile directorului.
    10. Directorul adjunct este numit  în şi eliberat din funcţie prin ordinul ministrului economiei.
    11. Directorul :
    a) este responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor şi funcţiilor ce-i revin Agenţiei, asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, ordinelor ministrului economiei, precum şi a prevederilor prezentului Regulament;
    a1) exercită conducerea autorităţii administrative;
    [Pct.6 lit.a1) introdusă prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
   
a2) poartă răspundere personală, în faţa ministrului, pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor autorităţii administrative;
    [Pct.6 lit.a2) introdusă prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    b) organizează activitatea Agenţiei;
    c) reprezentă Agenţia în relaţiile cu autorităţile publice, instanţele judecătoreşti, persoanele fizice şi juridice autohtone şi din alte ţări, în limitele competenţei sale;
    c1) stabileşte atribuţiile directorului adjunct al  Agenţiei;
    [Pct.6 lit.c1) introdusă prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    d) încheie contracte, acorduri, eliberează procuri şi deschide conturi în instituţiile bancare;
    e) semnează documente financiare, bancare, sinteza programelor, dările de seamă şi rapoartele Agenţiei;
    f) asigură elaborarea programului de activitate şi a proiectului devizului anual de cheltuieli ale Agenţiei;
    g) asigură elaborarea proiectului structurii organizatorice a Agenţiei şi aprobă Regulamentul intern al acesteia;
    h) dispune şi administrează mijloacele Agenţiei, în conformitate cu funcţiile  ce-i revin;
    h1) organizează sistemul de management financiar şi control, precum şi funcţia de audit intern în autoritatea administrativă;
    [Pct.6 lit.h1) introdusă prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    i) angajează în funcţie şi eliberează din funcţie personalul Agenţiei, aprobă obligaţiile funcţionale ale acestuia expuse în fişele de post respective;
    i1) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare personalului autorităţii administrative în condiţiile legii;
    [Pct.6 lit.i1) introdusă prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    j) aprobă documente privind premiile şi alte plăţi de stimulare pentru personalul aparatului Agenţiei, precum şi le aplică sancţiuni disciplinare, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare;
    k) semnează ordine, aprobă regulamente şi alte acte de uz intern, care sînt executorii pentru întregul personal al Agenţiei;
    l) semnează procesele-verbale ale Agenţiei privind respectarea prevederilor actelor normative din domeniile sale de activitate, în limitele competenţelor Agenţiei, precum şi avize şi răspunsuri la demersurile agenţilor economici şi ale autorităţilor administraţiei publice;
    m) întreprinde măsurile de rigoare pentru asigurarea tehnico-materială a activităţii Agenţiei;
    n) reprezintă statul, în conformitate cu deplinele puteri, acordate în modul stabilit de legislaţie, în Tratatul Cartei Energiei, în alte organisme internaţionale în domeniul eficienţei energetice şi utilizării surselor regenerabile  de energie.
    n1) exercită alte atribuţii corespunzătoare funcţiilor atribuite autorităţii administrative, în conformitate cu prevederile actelor legislative speciale ce reglementează relaţiile în subdomeniile sau în sferele de activitate încredinţate acesteia.
    [Pct.6 lit.n1) introdusă prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    12. Directorul poartă răspundere personală pentru îndeplinirea atribuţiilor şi activitatea economico-financiară a Agenţiei.
    121. Dreptul la prima semnătură pe toate actele Agenţiei îl are directorul Agenţiei. În lipsa directorului, dreptul la semnătură îi revine directorului adjunct.
    În conformitate cu legislaţia în vigoare, unele acte ale Agenţiei pot fi semnate de alte persoane din cadrul Agenţiei, în temeiul ordinului directorului.
    Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
    [Pct.121 introdus prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    122. În domeniile sale de activitate, Agenţia colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a acestora, cu autorităţile publice autonome şi autorităţile administraţiei publice locale, cu societatea civilă, precum şi cu organismele internaţionale.
    [Pct.122 introdus prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
Capitolul IV
 DISPOZIŢII SPECIALE
Secţiunea 1
Evidenţa contabilă şi controlul activităţii Agenţiei
    13. Agenţia are obligaţia de a prezenta organului central de specialitate în domeniul energetic rapoarte semestriale şi, la solicitare, informaţii periodice privind activitatea sa.
    14. Agenţia prezintă autorităţilor administraţiei publice centrale rapoarte lunare, trimestriale şi anuale, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
Secţiunea 2
Finanţarea activităţii Agenţiei
    15. Activitatea Agenţiei este finanţată de la bugetul de stat.
    16. Salarizarea personalului Agenţiei se efectuează în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
    17. Persoanele angajate provizoriu de Agenţie în calitate de experţi în domeniul energetic sînt remunerate conform condiţiilor stipulate în contractele încheiate de Agenţie cu acestea.
Secţiunea 3
Colaborarea instituţională
    18. Experienţa şi informaţiile dobîndite de Agenţia pentru Eficienţă Energetică vor fi înaintate către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice pentru eliminarea barierelor întîmpinate de investitori în domeniul surselor de energie regenerabile şi eficienţei energetice şi către alte părţi relevante interesate de implementarea proiectelor în domeniul de valorificare a surselor de energie regenerabile şi eficienţă energetică
    [Secţiunea 3 introdusă prin HG103 din 06.02.13, MO31-35/15.02.13 art.151]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.1173
din 21 decembrie 2010

STRUCTURA
Agenţiei pentru Eficienţă Energetică
    1. Conducerea Agenţiei
    2. Serviciul audit, autorizări şi inspectare
    3. Serviciul monitorizare a eficienţei energetice şi utilizării surselor de energie regenerabilă
    4. Serviciul juridic şi resurse umane
    [Anexa nr.2 modificat prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG864 din 21.11.11, MO203-205/25.11.11 art.946]

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 1173
din 21 decembrie 2010

Modificările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 690 din 13 noiembrie 2009
„Pentru aprobarea Regulamentului privind optimizarea şi funcţionarea
Ministerului Economiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului
central al acestuia”

    Hotărîrea Guvernului nr. 690 din 13 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind optimizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.166-168, art.768) se modifică după cum urmează:
    1) în anexa nr.1:
    la pct.6 subpunctul 44), cuvintele „conservare a energiei” se substituie cu cuvintele „eficienţă energetică”;
    la pct.8, lit.e) va avea următorul cuprins:
    „e) prin intermediul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică:
    1) asigură administrarea activităţii în domeniul eficienţei energetice şi energiei regenerabile;
    2) asigură realizarea programelor naţionale în domeniile eficienţă energetică şi energii regenerabile şi coordonează activităţile în domeniu;
    3) asigură executarea actelor legislative şi normative în domeniul eficienţei energetice şi energiei regenerabile”;
    2) în anexa nr.3 poziţia
    „Agenţia Naţională pentru Conservarea Energiei”
    se substituie cu poziţia
    „Agenţia pentru Eficienţă Energetică”.