HGM1181/2010
ID intern unic:  337112
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1181
din  22.12.2010
privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei
Publicat : 24.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 254-256     art Nr : 1297
    MODIFICAT
   
HG454 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.544

    În conformitate cu art. 3 pct. 14) şi art. 16 pct. 2) din  Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie mecanismul de monitorizare a implementării actelor legislative şi actelor normative ale Guvernului, adoptate în vederea aplicării actelor legislative.
    2. Se aprobă Metodologia privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei (se anexează).
    3. Responsabilitatea pentru desfăşurarea adecvată a procesului de monitorizare a implementării legislaţiei se pune în sarcina organului central de specialitate al administraţiei publice desemnat pentru efectuarea monitorizării.
    [Pct.4 exclus prin HG454 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.544]
    5. În procesul de monitorizare a implementării legislaţiei, organul central de specialitate al administraţiei publice poate antrena experţi din ţară şi de peste hotare din contul resurselor financiare interne sau externe.
    [Pct.5 modificat prin HG454 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.544]
    6. Ministerul Justiţiei se desemnează în calitate de coordonator al procesului de monitorizare a implementării legislaţiei şi are următoarele atribuţii:
    1) elaborează anual proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea listei actelor legislative şi normative care urmează a fi monitorizate, precum şi a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice care vor efectua monitorizarea fiecărui act normativ şi a termenelor de  realizare a monitorizării;
    [Pct.6 subpct.1) modificat prin HG454 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.544]
    2) acordă suport metodologic autorităţilor responsabile pentru monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei;
    3) supraveghează (verifică) îndeplinirea Raportului de monitorizare a procesului de implementare a legislaţiei, conform prevederilor Metodologiei privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei, iar, în caz de necesitate, restituie Raportul cu solicitarea de înlăturare a carenţelor depistate;
    4) generalizează rezultatele procesului de monitorizare a implementării legislaţiei şi, anual, pînă la 15 ianuarie, prezintă Guvernului Raportul general de monitorizare a procesului de implementare a legislaţiei, care se publică pe pagina web oficială a ministerului.
    [Pct.6 subpct.4) modificat prin HG454 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.544]
    7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 februarie 2011, cu excepţia pct. 4 şi pct. 6 subpct. 1) şi 2) care se pun în aplicare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                                   Alexandru Tănase

    Nr. 1181. Chişinău, 22 decembrie 2010.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 1181
din 22 decembrie 2010

METODOLOGIA
privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei
I. Dispoziţii generale
    1. Prezenta Metodologie stabileşte modul de realizare a procesului de monitorizare a implementării legislaţiei în vigoare, în scopul identificării gradului de executare (de acţiune) al acesteia, determinării faptului dacă obiectivele şi/sau scopul actului au fost îndeplinite, dacă au apărut careva consecinţe neprevăzute sau negative, precum şi în scopul elaborării recomandărilor privind modalitatea de remediere a consecinţelor negative.
    2. În sensul prezentei Metodologii, prin monitorizarea implementării legislaţiei se înţelege identificarea, analiza şi evaluarea aplicabilităţii şi a gradului de aplicare a actelor legislative şi a actelor normative ale Guvernului  (în continuare – acte normative), de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice.
    [Pct.2 în redacţia HG454 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.544]
   
21. În sensul prezentei Metodologii, se definesc următoarele noţiuni principale:
    indicatori cantitativi – indică caracteristicile numerice ale rezultatelor implementării actului normativ, identificate în procesul monitorizării;
    indicatori calitativi – caracterizează gradul de acţiune juridică a actelor monitorizate şi evaluate şi exprimă raportul dintre rezultatele implementării actelor normative şi resursele utilizate pentru implementarea acestor acte. În scopul aprecierii rezultatelor implementării actelor normative acestea vor fi evaluate din punct de vedere al resurselor financiare, umane şi aplicării cadrului normativ (inclusiv de nivel inferior);
    gradul de acţiune juridică – se clasifică după cum urmează:
    a) act normativ funcţional – act normativ care îşi atinge scopurile şi în aplicarea căruia nu au fost identificate circumstanţe care îi limitează acţiunea juridică;
    b) act normativ parţial funcţional – act normativ în aplicarea căruia au fost identificate circumstanţe care îi limitează acţiunea juridică;
    c) act normativ nefuncţional – act normativ care nu produce efecte juridice în virtutea unor circumstanţe intervenite sau căzut în desuetudine.
    [Pct.21 introdus prin HG454 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.544]
II. Obiectivele şi principiile monitorizării
    3. Obiective ale monitorizării sînt:
    1) identificarea gradului de executare (de acţiune) a actului normativ;
    2) constatarea faptului dacă scopurile actului normativ au fost realizate sau sînt în proces de realizare;
    3) identificarea faptului adoptării şi aplicării cadrului juridic secundar, în scopul asigurării integrale de către acesta a mecanismului reglementării, precum şi conformarea acestuia legislaţiei ierarhic superioare;
    4) identificarea cauzelor care generează inaplicabilitatea actului normativ şi a faptului dacă s-a schimbat sau nu situaţia comparativ cu situaţia premergătoare adoptării actului normativ monitorizat;
    [Pct.3 subpct.4) modificat prin HG454 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.544]
    5) evaluarea eficienţei actului normativ din punctul de vedere al resurselor materiale, financiare şi umane, inclusiv consecinţele reglementării (costurile şi beneficiile);
    6) elaborarea recomandărilor în vederea asigurării acţiunii actului normativ.
    4. Principiile aplicabile procesului de monitorizare sînt:
    1) profunzimea analizei – monitorizarea pătrunde în esenţă, obiectivele şi/sau scopurile actului normativ;
     2) neutralitate – monitorizarea se efectuează cu asigurarea proporţionalităţii dintre interesele publice şi cele private, evaluîndu-se obiectiv gradul de implementare a actului normativ;
     3) transparenţă şi participare – autoritatea competentă difuzează informaţii privind iniţierea, desfăşurarea şi rezultatele monitorizării în măsura în care transparenţa procesului nu aduce atingere securităţii naţionale, vieţii private a persoanei, nivelului de obiectivitate al procesului de monitorizare. Procesul de monitorizare se efectuează cu antrenarea şi consultarea tuturor subiecţilor interesaţi (sectorul privat şi asociativ, mass-media, autorităţile şi instituţiile publice, alţi subiecţi interesaţi).
    41. Pentru asigurarea desfăşurării procesului de monitorizare, organul central de specialitate al administraţiei publice, din cadrul subdiviziunii analiză, monitorizare şi evaluarea politicilor desemnează o persoană responsabilă în calitate de coordonator al monitorizării procesului de implementare a legislaţiei, care are următoarele atribuţii:
    a) planifică şi organizează procesul de monitorizare;
    b) asigură respectarea reglementărilor stabilite în Metodologie;
    c) identifică subdiviziunea/persoana în cadrul organului central de specialitate, care urmează să efectueze nemijlocit monitorizarea actului normativ corespunzător;
    d) convoacă grupuri de lucru şi coordonează activitatea acestora;
    e) asigură efectuarea consultărilor publice;
    f) întocmeşte  raportul  de monitorizare conform Metodologiei, în temeiul informaţiilor acumulate pe parcursul procesului de monitorizare;
    g) efectuează alte acţiuni necesare în vederea bunei desfăşurări a procesului de monitorizare.
    [Pct.41 introdus prin HG454 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.544]
    42. Monitorizarea începe la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a hotărîrii Guvernului privind aprobarea listei actelor normative care urmează a fi monitorizate.
    La începutul monitorizării, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice prezintă Ministerului Justiţiei propuneri de acte normative care necesită a fi monitorizate în următorul an.
    [Pct.42 introdus prin HG454 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.544]
III. Modul de organizare şi etapele monitorizării
     5. Lista actelor normative ce urmează a fi monitorizate se elaborează ţinînd cont de:
     1) importanţa domeniului de reglementare a actului normativ monitorizat, conform programelor de guvernare şi standardelor europene;
     2) solicitările autorităţilor şi instituţiilor publice, dezbaterile în mass-media, solicitările sectorului privat, ale organizaţiilor necomerciale şi ale altor persoane.
    51. În procesul de monitorizare a implementării actului normativ organele centrale de specialitate ale administraţiei publice:
    a) identifică principalele părţi interesate, la care se referă reglementările actului normativ, şi stabileşte cum va derula procesul de consultanţă şi de comunicare cu acestea;
    b) colectează informaţia oficială despre implementarea actului normativ, inclusiv date statistice, practica judiciară naţională şi internaţională, opiniile şi avizele părţilor interesate etc.;
    c) analizează dacă prevederile actului normativ se aplică, dacă a fost atins scopul actului prevăzut în procesul de elaborare a acestuia şi dacă, în implementarea actului normativ, nu au apărut circumstanţe care pot afecta acţiunea juridică a actului normativ pentru viitor;
    d) întocmesc Raportul de monitorizare conform Metodologiei, în temeiul informaţiilor acumulate pe parcursul procesului de monitorizare.
    [Pct.51 introdus prin HG454 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.544]
    52. În vederea realizării eficiente şi obiective a monitorizării procesului de implementare a legislaţiei, organul central de specialitate responsabil de efectuarea monitorizării, asigură desfăşurarea procedurii de consultare a părţilor interesate şi a societăţii civile pentru a obţine opiniile acestora referitor la implementarea actului normativ respectiv şi cauzele care generează inaplicabilitatea sa.
    [Pct.52 introdus prin HG454 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.544]
     6. Pentru ca reprezentanţii părţii interesate să-şi poată expune opiniile referitor la actul normativ monitorizat organele centrale de specialitate ale administraţiei publice desemnate responsabile de monitorizarea implementării actului normativ plasează, pe pagina web oficială, anunţul privind iniţierea procesului de monitorizare, care cuprinde denumirea, numărul şi data adoptării actului normativ ce urmează a fi monitorizat, persoana responsabilă de monitorizare, numărul telefonului de contact, adresa poştală şi adresa de email, termenul în care propunerile urmează a fi prezentate, care nu poate fi mai mic de 10 zile lucrătoare.   
    [Pct.6 modificat prin HG454 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.544]
   
[Pct.7 exclus prin HG454 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.544]
    8. Drept rezultat al monitorizării implementării actului normativ, organul central de specialitate al administraţiei publice întocmeşte Raportul de monitorizare a procesului de implementare a legislaţiei potrivit modelului expus în anexa la prezenta Metodologie care include cel puţin următoarele părţi componente:
    [Pct.8 dispoziţia modificată prin HG454 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.544]
    1) aspecte introductive:
    se indică denumirea, numărul, data aprobării actului normativ, data şi sursa publicării, data intrării în vigoare, precum şi temeiul legal al emiterii (adoptării), scopul (obiectivele) actului şi o descriere succintă a compartimentelor actului normativ;
    2) aplicabilitatea actului normativ:
    se menţionează dacă actul normativ produce efecte juridice (reglementează situaţii juridice), inclusiv care prevederi sînt aplicabile şi care nu (sau sînt parţial aplicabile), avînd la bază informaţiile statistice, practica administrativă, practica judiciară, opiniile şi avizele părţilor interesate, precum şi informaţii de altă natură deţinute oficial de autoritatea respectivă. În cazul în care actul normativ nu funcţionează, se indică cauzele (cum ar fi schimbarea situaţiei (circumstanţelor), reglementări nevalabile etc.);
    [Pct.8 subpct.2) modificat prin HG454 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.544]
   
3) gradul de îndeplinire a obiectivelor şi a scopului actului normativ:
    se determină în temeiul punctului precedent (funcţionalitatea actului normativ), stabilindu-se dacă obiectivele şi scopul actului normativ sînt îndeplinite. De exemplu, actul normativ urmăreşte scopul facilitării activităţii într-un domeniu, dar, în urma introducerii pe parcursul acţiunii actului normativ a unor cerinţe riguroase (permise, autorizaţii, necesitatea utilajului etc.), în domeniul respectiv activează un cerc mai restrîns de persoane decît pînă la punerea în aplicare a actului normativ;
    4) modificările operate în actul normativ şi influenţa acestora asupra scopului şi esenţei actului normativ:
se estimează, similar punctului precedent, dacă modificările ulterioare operate în actul normativ au deviat de la scopul şi esenţa acestuia;
    5) gradul de punere în aplicare a cadrului juridic secundar necesar, pentru a asigura mecanismul de reglementare a actului normativ şi gradul de suficienţă a resurselor materiale, financiare şi umane pentru funcţionarea actului normativ:
    se identifică faptul adoptării şi aplicării cadrului juridic secundar, în scopul  asigurării integrale de către acesta a mecanismului reglementării, precum şi conformarea acestuia legislaţiei ierarhic superioare;
    se identifică cadrul instituţional relevant asigurării aplicării atît a actului normativ, cît şi a actelor subordonate, inclusiv implicaţiile materiale, financiare şi umane, necesare şi real disponibile pentru îndeplinirea prevederilor actului normativ;
    6) consecvenţa şi coerenţa actului normativ, inclusiv evaluarea practicii judecătoreşti:
se stabileşte dacă actul normativ nu conţine prevederi contradictorii sau prevederi care dublează sau care contravin prevederilor altor acte normative.  De asemenea, este estimată, practica judecătorească;
    7) neutralitatea actului normativ:
    actul, cu excepţia celor ce conţin norme excepţionale, trebuie să asigure proporţionalitatea dintre interesele publice şi cele private, precum şi să nu conţină reglementări în exces sub pretextul atingerii sau ocrotirii intereselor publice sau a unor interese private. Opinia în cadrul acestui punct poate fi argumentată şi prin prisma lipsei sau existenţei obiecţiilor nesemnificative din partea sectorului privat sau asociativ;
    8) stabilitatea şi predictibilitatea actului normativ:
    se identifică frecvenţa revizuirii actului normativ şi dacă acesta a fost supus revizuirii conform unor criterii obiective şi nu au fost afectate scopul şi esenţa actului. Punctul respectiv se află în dependenţă directă de rezultatele obţinute de îndeplinirea subpunctului 4) al prezentului punct;
    9) eficienţa actului normativ:
    se demonstrează că actul normativ optează pentru soluţia celui mai mic cost al unei probleme clar definite. De asemenea, se demonstrează prin date concrete că au fost obţinute performanţe;
    10) modul de consultanţă:
    în urma identificării principalelor părţi interesate (acestea sînt identificate conform cercului de subiecţi stabiliţi de actul normativ) şi a procesului de consultanţă cu acestea, se indică poziţia celor cărora le este adresat actul normativ. De asemenea, se analizează şi se generalizează propunerile şi obiecţiile prezentate în adresa autorităţii, inclusiv cele plasate pe pagina web oficială a autorităţii, anexînd un tabel care conţine propunerile (obiecţiile) şi viziunea autorităţii responsabile;
    [Pct.8 subpct.10) modificat prin HG454 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.544]
    11) concluzii:
    se indică succint concluziile punctelor precedente şi, în mod obligatoriu, se face claritate referitor la:
    a) aplicabilitatea şi gradul de acţiune juridică a actului normativ monitorizat (funcţionalitatea actului normativ);
    b) faptul dacă a fost atins scopul expus în actul normativ, sau cel stabilit în procesul de elaborare a acestuia;
    c) faptul dacă în procesul de aplicare a actului normativ au apărut cauze care generează inaplicabilitatea acestuia sau ar putea afecta acţiunea lui în viitor.
    [Pct.8 subpct.11) în redacţia HG454 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.544]
    12) recomandări:
    se indică recomandările organelor centrale de specialitate al administraţiei publice privind remedierea cauzelor care generează inaplicabilitatea actelor normative, şi anume:
    a) se specifică măsurile necesare, care urmează a fi întreprinse pentru modificarea şi completarea actelor monitorizate, în scopul optimizării acţiunii juridice a acestora;
    b) se specifică alte măsuri decît cele normative (financiare, administrative etc.), pentru a asigura  aplicabilitatea actelor normative monitorizate.
    În conţinutul Raportului de monitorizare datele statistice cu indicatorii cantitativi şi calitativi, graficele, diagramele şi tabelele urmează a fi însoţite de note explicative.
    [Pct.8 subpct.12) introdus prin HG454 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.544]
    9. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice prezintă Raportul de monitorizare a procesului de implementare a legislaţiei coordonatorului procesului de monitorizare. Data-limită de prezentare a rapoartelor de monitorizare  coordonatorului procesului de monitorizare este 1 octombrie (anual). Raportul, în termen de 3 zile lucrătoare de la prezentare, se publică pe pagina web oficială a autorităţii care a efectuat monitorizarea, precum şi pe pagina web oficială a coordonatorului procesului de monitorizare a implementării legislaţiei. Persoanele interesate se pot expune asupra Raportului, prezentînd opiniile lor autorităţii responsabile şi/sau coordonatorului procesului de monitorizare a implementării legislaţiei.
    Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice care nu prezintă Raportul de monitorizare a implementării legislaţiei coordonatorului procesului de monitorizare, la indicaţia Guvernului, prezintă explicaţii Guvernului referitor la motivul neprezentării Raportului de monitorizare a implementării legislaţiei.
    [Pct.9 alineat introdus prin HG454 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.544]
    [Pct.9 modificat prin HG454 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.544]
 
   91. Coordonatorul procesului de monitorizare a implementării legislaţiei, în termen de 5 zile de la data-limită de prezentare a rapoartelor de monitorizare, verifică rapoartele prezentate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi, în cazul în care acestea sunt întocmite cu încălcarea prevederilor prezentei Metodologii,  le restituie autorităţilor responsabile pentru reexaminare şi completare.
    În cazul restituirii Raportului de monitorizare, organul central de specialitate al administraţiei publice reexaminează şi completează Raportul de monitorizare conform normelor prezentei Metodologii şi, în termen de 15 zile lucrătoare de la primire, îl prezintă repetat coordonatorului procesului de monitorizare.
    [Pct.91 introdus prin HG454 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.544]
  
  10. În cazul în care, în procesul de monitorizare a implementării actului normativ, s-a constatat necesitatea operării unor modificări în textul acestuia organele centrale de specialitate ale administraţiei publice vor prezenta, în modul stabilit, Cancelariei de Stat, propuneri pentru a fi incluse în planurile de activitate ale Guvernului şi, conform competenţelor atribuite, elaborează proiectele de acte normative privind modificarea şi completarea actelor normative respective.
    [Pct.10 modificat prin HG454 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.544]
   
11. În cazul în care, în procesul de monitorizare a implementării legislaţiei, s-a constatat necesitatea întreprinderii altor măsuri (financiare, umane, fiscale etc.) de asigurare a aplicării actului normativ, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice prezintă Guvernului, în modul stabilit de legislaţie, propunerile motivate.
    [Pct.11 în redacţia HG454 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.544]

   
anexa
    [Anexa în redacţia HG454 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.544]