HGM1140/2010
ID intern unic:  337153
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1140
din  15.12.2010
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare
a ajutorului bănesc beneficiarilor de protecție internațională
Publicat : 24.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 254-256     art Nr : 1284
    MODIFICAT
   
HG451 din 19.06.17, MO201-213/23.06.17 art.535
    HG230 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.284


    NOTĂ:
   
în titlu, în tot textul hotărîrii, al Regulamentului și al anexelor, cuvîntul „rambursabil” se exclude, iar textul „refugiați și beneficiari de protecție umanitară”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „beneficiari de protecție internațională” la forma gramaticală corespunzătoare prin HG451 din 19.06.17, MO201-213/23.06.17 art.535    În conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Legea nr.270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.53-54, art.145), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de acordare a ajutorului bănesc beneficiarilor de protecție internațională (se anexează).
    2. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr.1622 din 31 decembrie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a ajutorului bănesc refugiaţilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 13-15, art. 99);
    punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 11 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 131-133, art. 871).

    PRIM-MINISTRU                                                  Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                 Veaceslav Negruţa
    Ministrul afacerilor interne                                     Victor Catan

    Nr. 1140. Chişinău, 15 decembrie 2010.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1140
din 15 decembrie 2010

REGULAMENT
cu privire la modul de acordare a ajutorului bănesc
beneficiarilor de protecție internațională
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la modul de acordare a ajutorului bănesc beneficiarilor de protecție internațională (în continuare – Regulament) stabileşte procedura de examinare a cererilor de acordare a ajutorului bănesc.
    2. Competenţa de a examina cererile de acordare a ajutorului bănesc beneficiarilor de protecție internațională revine Biroului migraţie şi azil  al Ministerului Afacerilor Interne.
CAPITOLUL II
Depunerea şi examinarea cererii
    3. Ajutorul bănesc se acordă o singură dată şi este destinat persoanelor cărora le-a fost recunoscut statutul de refugiat sau cărora le-a fost acordată protecţie umanitară, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Pct.4 abrogat prin HG451 din 19.06.17, MO201-213/23.06.17 art.535]
    5. Refugiatul sau beneficiarul de protecţie umanitară care solicită acordarea ajutorului bănesc depune la Biroul migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne următoarele acte:
    a) cererea de acordare a ajutorului bănesc prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul Regulament;
    b) copia documentului de identitate.
    6. Cererile pentru acordarea ajutorului bănesc pot fi depuse în termen de două luni de la data acordării statutului de refugiat sau protecţiei umanitare. Cererea se depune personal, iar în cazul minorilor neînsoţiţi şi persoanelor cu tulburări psihice (boli mintale sau deficienţe mintale), care au obţinut o formă de protecţie, cererea este depusă de către reprezentantul legal.
    7. Biroul migraţie şi azil  al Ministerului Afacerilor Interne examinează cererea în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii. La examinarea cererii se vor lua în considerare:
    a) declaraţia solicitantului privind lipsa mijloacelor de existenţă (modelul declaraţiei este aprobat prin ordinul directorului Biroului migraţie şi azil  al Ministerului Afacerilor Interne);
    b) numărul membrilor familiei solicitantului şi numărul persoanelor aflate la întreţinere;
    c) raportul de evaluare a nivelului de trai, întocmit de angajaţii Biroului migraţie şi azil  al Ministerului Afacerilor Interne.
CAPITOLUL III
Acordarea ajutorului bănesc
    8. După evaluarea fiecărui caz în parte, prin ordinul directorului Biroului migraţie şi azil  al Ministerului Afacerilor Interne este acordat ajutorul bănesc pe un termen de 6 luni, din contul şi în limitele alocaţiilor prevăzute în acest scop în legea bugetului de stat pe anul respectiv.
    9. Plata ajutorului bănesc se efectuează lunar, în mărimea stabilită anual prin hotărîre de Guvern. Prima plată a ajutorului bănesc se efectuează începînd cu luna următoare celei în care a fost aprobată cererea.
    [Pct.10 abrogat prin HG451 din 19.06.17, MO201-213/23.06.17 art.535]
    11. Ajutorul bănesc se acordă beneficiarului de protecție internațională numai la prezentarea documentului de identitate. În cazul minorilor neînsoţiţi şi persoanelor cu tulburări psihice (boli mintale sau deficienţe mintale), care au obţinut o formă de protecţie, ajutorul se ridică de reprezentantul legal, la prezentarea documentelor confirmative.
    12. Refugiatul sau beneficiarul de protecţie umanitară este obligat să-şi ridice ajutorul bănesc în termen de 15 zile lucrătoare de la data informării acestuia de către persoana  responsabilă pentru evidenţa acordării şi rambursării ajutorului bănesc.
    13. În cazul în care beneficiarul de protecție internațională nu-şi ridică nemotivat ajutorul bănesc în termenul stabilit, acesta va fi exclus din lista de plată pentru luna în care urma să-şi ridice ajutorul bănesc.
    [Pct.14 abrogat prin HG451 din 19.06.17, MO201-213/23.06.17 art.535]
    15. Dreptul la ajutor pentru beneficiari de protecție internațională încetează:
    a) la încheierea perioadei de 6 luni;
    b) la încetarea sau la anularea formei de protecţie;
    c) dacă raportul de evaluare a nivelului de trai, întocmit de angajaţii Biroului migraţie şi azil  al Ministerului Afacerilor Interne, conţine informaţii ce atestă faptul că persoana dispune de suficiente resurse financiare care să acopere necesităţile sale şi ale familiei sale.
    15.1 Ajutorul îi este retras beneficiarului programului de integrare în cazul:
    a) neparticipării în mod regulat la activităţile stabilite în planul individual de integrare;
    b) nedepunerii eforturilor pentru parcurgerea tuturor etapelor programului de integrare, potrivit angajamentului de integrare semnat;
    c) nerespectării normelor de disciplină, de conduită şi a celor stabilite de conducătorii cursurilor, precum şi a reglementărilor interne ale centrelor de cazare sau, după caz, ale altor locuinţe;
    d) neinformării Biroului migraţie şi azil cu privire la orice schimbare de natură să afecteze prezenţa la activităţile de integrare.
    [Pct. 151 introdus prin HG230 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.284]
    [Capitolul IV abrogat prin HG451 din 19.06.17, MO201-213/23.06.17 art.535]
Capitolul V
Evidența acordării ajutorului bănesc
    [Capitolul V titlul în redacția prin HG451 din 19.06.17, MO201-213/23.06.17 art.535]
    22. Directorul Biroului migraţie şi azil  al Ministerului Afacerilor Interne desemnează prin ordin o persoană din cadrul Biroului responsabilă pentru evidenţa acordării ajutorului bănesc.
    [Pct.22 modificat prin HG451 din 19.06.17, MO201-213/23.06.17 art.535]
    23. Evidenţa acordării ajutorului bănesc se ţine în Registrul de evidenţă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
    [Pct.22 modificat prin HG451 din 19.06.17, MO201-213/23.06.17 art.535]
    24. Registrul de evidenţă este numerotat, şnuruit şi certificat prin semnătura directorului Biroului migraţie şi azil  al Ministerului Afacerilor Interne şi ştampila Biroului.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG451 din 19.06.17, MO201-213/23.06.17 art.535]

    [Anexa nr.2 abrogată prin HG451 din 19.06.17, MO201-213/23.06.17 art.535]

Anexa nr. 3
la Regulamentul cu privire la modul
de acordare a ajutorului bănesc
beneficiarilor de protecție internațională

BIROUL MIGRAŢIE ŞI AZIL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

REGISTRUL
de evidenţă a acordării ajutorului bănesc

Nr. crt.

Numele, prenumele beneficiarului de ajutor bănesc

Statutul beneficiarului (statut de refugiat/ protecție umanitară)

Seria, numărul buletinului de identitate şi codul numeric personal al beneficiarului de protecție internațională

Numărul şi data înregistrării cererii de acordare a ajutorului bănesc

Data eliberării sumelor de bani primite în calitate de ajutor bănesc (pentru fiecare  lună)

Suma de bani primită în calitate de ajutor bănesc

1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    [Anexa nr.3 în redacția prin HG451 din 19.06.17, MO201-213/23.06.17 art.535]