HCC31/2010
ID intern unic:  337172
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 31
din  24.12.2010
cu privire la validarea mandatelor deputaţilor aleşi în
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
Publicat : 27.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 257-258     art Nr : 32     Data intrarii in vigoare : 24.12.2010
    În numele Republicii Moldova,
    Curtea Constituţională în componenţa:
    Dumitru PULBERE    - preşedinte
    Victor PUŞCAŞ           - judecător - raportor
    Petru RAILEAN         - judecător - raportor
    Elena SAFALERU      - judecător
    Valeria ŞTERBEŢ      - judecător
    grefier – Dina Musteaţa, cu participarea membrilor Comisiei Electorale Centrale (CEC): Eugeniu Ştirbu – preşedintele CEC, Renata Lapti – vicepreşedintele CEC, Iurie Ciocan – secretarul CEC, reprezentanţilor concurenţilor electorali: Alexandru Tănase – Partidul Liberal Democrat din Moldova, Ion Casian – Partidul Liberal, Andrei Volentir – Partidul Democrat din Moldova, Serghei Sîrbu – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, conducîndu-se după prevederile art.38 alin.(3), art.62, art.69 alin.(1) şi art.135 alin.(1) lit. e) din Constituţie, art. 60 alin.(3) şi art. 89 din Codul electoral, art.4 alin.(1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit. e) din Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat în şedinţă plenară publică dosarul cu privire la confirmarea legalităţii alegerii Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XIX-a şi  validarea mandatelor deputaţilor aleşi în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a.
    Drept temei pentru examinarea dosarului au servit procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor alegerii Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XIX-a din 28 noiembrie 2010 în urma renumărării voturilor din 15 decembrie 2010, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3982 din 18 decembrie 2010, şi Raportul Comisiei Electorale Centrale cu privire la rezultatele renumărării din 15 decembrie 2010 a voturilor exprimate în alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3987 din 18 decembrie 2010, care au fost depuse la Curtea Constituţională pe data de 20 decembrie 2010, în conformitate cu alin.(3) art.60 şi art.89 din Codul electoral.
    Prin decizia Curţii Constituţionale din 21 decembrie 2010 actele menţionate au fost acceptate spre examinare, în baza cărora, în şedinţa în plen din 24 decembrie 2010, a fost adoptat Avizul cu privire la confirmarea legalităţii alegerii Parlamentului Republicii Moldova.
    Drept bază pentru validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova şi confirmarea listelor candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat au servit:
    - Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3984 din 18 decembrie 2010 „Cu privire la numărul mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova ce revin concurenţilor electorali în urma alegerilor anticipate din 28 noiembrie 2010 în conformitate cu rezultatele renumărării voturilor din 15 decembrie 2010”;
    - Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3985 din 18 decembrie 2010 „Cu privire la atribuirea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova concurenţilor electorali în urma alegerilor anticipate din 28 noiembrie 2010 în conformitate cu rezultatele renumărării voturilor din 15 decembrie 2010”;
    - Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3986 „Cu privire la declararea candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea concurenţilor electorali în urma alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în conformitate cu rezultatele renumărării voturilor din 15 decembrie 2010”.
    Audiind informaţia prezentată de judecătorii-raportori şi explicaţiile participanţilor la proces,
    Curtea Constituţională
a   c o n s t a t a t :
    1. La 28 noiembrie 2010 au avut loc alegerile anticipate pentru Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a.
    Prin Hotărîrea nr.3946 din 6 decembrie 2010, Comisia Electorală Centrală a aprobat procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor alegerii Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XIX-a din 28 noiembrie 2010, a stabilit numărul de mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a obţinute de concurenţii electorali care au întrunit cel puţin patru la sută din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară, a atribuit mandatele de deputat în Parlamentul Republicii Moldova concurenţilor electorali care au atins pragul minim de reprezentare, a întocmit lista concurenţilor electorali cărora li s-au atribuit mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a şi a prezentat Curţii Constituţionale lista deputaţilor în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a pentru validarea mandatelor.
    2. Ca urmare a demersurilor depuse, prin Decizia nr.5 din 10 decembrie 2010, Curtea Constituţională a dispus renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010 în ansamblu pe ţară. Prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3973 din 11 decembrie 2010, renumărarea voturilor a fost fixată pentru data de 15 decembrie 2010.
    În urma renumărării voturilor din 15 decembrie 2010 Comisia Electorală Centrală a întocmit procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor alegerii Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XIX-a din 28 noiembrie 2010, aprobat prin Hotărîrea nr. 3982 din 18 decembrie 2010. În baza acestor rezultate, prin Hotărîrea nr. 3984 din 18 decembrie 2010, Comisia Electorală Centrală a stabilit numărul mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova ce revin concurenţilor electorali în urma alegerilor anticipate din 28 noiembrie 2010: Partidul Comuniştilor din Republica Moldova – 42 de mandate, Partidul Liberal Democrat din Moldova – 32 de mandate, Partidul Democrat din Moldova – 15 mandate şi Partidul Liberal – 12 mandate.
    Prin Hotărîrea nr. 3985 din 18 decembrie 2010 Comisia Electorală Centrală a atribuit mandatele de deputat în Parlamentul Republicii Moldova concurenţilor electorali şi a decis să prezinte Curţii Constituţionale lista deputaţilor aleşi în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX - a. Conform cerinţelor legale, prin Hotărîrea nr. 3986 din 18 decembrie 2010 Comisia Electorală Centrală  a aprobat listele  candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
    Concurenţii electorali care au depăşit pragul electoral: PCRM, PLDM, PD şi PL nu au depus nici o contestaţie la Comisia Electorală Centrală şi Curtea Constituţională referitor la modul de distribuire a mandatelor.
Prin Hotărîrea nr. 3987 din 18 decembrie 2010 Comisia Electorală Centrală a aprobat Raportul cu privire la rezultatele renumărării din 15 decembrie 2010 a voturilor exprimate în alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010 şi la 20 decembrie 2010 a prezentat Curţii Constituţionale toate actele menţionate pentru confirmarea legalităţii alegerilor şi validarea mandatelor de deputat.
    3. Art.69 alin.(1) din Constituţie prevede că deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării. Conform art.62 din Constituţie, Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale.
Pentru validarea mandatelor de deputat Curtea Constituţională a analizat actele ce confirmă legalitatea includerii candidaţilor în listele concurenţilor electorali. Astfel, Comisia Electorală Centrală a prezentat Curţii copiile hotărîrilor nr.3633, 3627, 3628 din 11 octombrie 2010, nr.3656 din 15 octombrie 2010 privind înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Partidului Liberal Democrat din Moldova, Partidului Democrat din Moldova şi Partidului Liberal, precum şi hotărîrile nr.3686 din 22 octombrie 2010, nr.3687 din 22 octombrie 2010, nr.3705 din 26 octombrie 2010, nr.3794 din 9 noiembrie 2010, nr.3819 din 12 noiembrie 2010, nr.3856 din 19 noiembrie 2010, nr.3880 din 23 noiembrie 2010, nr.3883 din 23 noiembrie 2010, prin care au fost modificate listele celor patru concurenţi electorali.
    Conform raportului prezentat Curţii Constituţionale, în baza alin.(1) art.44 din Codul electoral, candidaţii înscrişi în listele concurenţilor electorali, cărora li s-au atribuit mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, au fost verificaţi de Comisia Electorală Centrală. Astfel, potrivit informaţiei prezentate de Comisia Electorală Centrală, toţi candidaţii incluşi în liste sînt cetăţeni cu drept de vot ai Republicii Moldova, au domiciliu stabil în ţară şi viză de reşedinţă valabilă, au depus declaraţii pe propria răspundere că nu au interdicţii legale sau judecătoreşti de a candida. Copiile declaraţiilor şi datele biografice ale candidaţilor au fost prezentate Curţii Constituţionale. Conform informaţiei prezentate de MAI Comisiei Electorale Centrale, nici o persoană de pe lista de deputaţi, mandatele cărora au fost propuse spre validare, nu are antecedente penale nestinse şi nu se află în urmărire pe teritoriul Republicii Moldova.
    Comisia Electorală Centrală a informat că pînă la data validării mandatelor de deputat nu au fost depuse contestaţii privind necorespunderea candidaţilor criteriilor legale. Din momentul înregistrării candidaţilor la organul electoral central, declaraţiile şi datele biografice ale acestora au fost publicate pe pagina web a CEC, o parte din datele personale ale candidaţilor au putut fi controlate de societatea civilă, de persoanele interesate şi Comisia Electorală Centrală, iar ulterior au fost controlate şi de Curtea Constituţională. Luînd în consideraţie faptul că nici în şedinţa în plen a Curţii nu au fost prezentate date compromiţătoare, Curtea Constituţională, cu anumite rezerve, apreciază că deputaţii aleşi corespund criteriilor menţionate. Curtea nu este sigură de veridicitatea datelor personale prezentate de candidaţi sub propria răspundere.
    Curtea relevă că legislaţia nu conţine prevederi clare referitoare la procedura de control al candidaţilor de către organele abilitate după atribuirea mandatelor de către Comisia Electorală Centrală şi pînă la validarea mandatelor de către Curtea Constituţională. În legătură cu această constatare, Curtea Constituţională a adoptat o adresă.
    4. Pe lîngă verificarea concurenţilor electorali sub aspectul corespunderii criteriilor legale necesare pentru a putea candida la funcţia de deputat, Curtea Constituţională, conform art.62 din Constituţie, pentru a hotărî validarea mandatului de deputat, trebuie să se convingă că persoana  nu a încălcat legislaţia electorală.
    În şedinţa Curţii reprezentantul PCRM a solicitat suspendarea validării mandatului de deputat atribuit lui Ştirbate Petru, ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, pînă la adoptarea unei decizii în cauza penală  intentată acestuia pentru încălcarea legislaţiei electorale. Conform informaţiei prezentate de Procuratura Generală, în cadrul comisariatului de poliţie al raionului Orhei la 10 decembrie 2010 a fost iniţiată o acţiune penală în baza art.182 din Codul penal privind încălcarea legislaţiei electorale. Curtea Constituţională, însă, constată că pînă în prezent procuratura nu a examinat cazul, deşi art.70 din Codul electoral prevede un termen de 5 zile, lui Ştirbate Petru nu i-a fost recunoscută nici calitatea de bănuit. Avînd în vedere că nu există nici un act care să certifice vinovăţia lui Ştirbate Petru, Curtea Constituţională nu poate conchide că el a încălcat legislaţia electorală.
    Astfel, Curtea Constituţională validează mandatele tuturor deputaţilor aleşi în Parlament.
    5. Alin.(2) art.89 din Codul electoral prevede confirmarea listelor candidaţilor supleanţi de către Curtea Constituţională. În conformitate cu alin.(2) art.88 din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală, prin Hotărîrea nr. 3986 din 18 decembrie 2010, a aprobat listele candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a din partea concurenţilor electorali:
    Partidul Comuniştilor
    din Republica Moldova              –  61 de candidaţi (anexa nr. 1)
    Partidul Liberal Democrat
    din Moldova                              –  71 de candidaţi (anexa nr. 2)
    Partidul Democrat
    din Moldova                              –  87 de candidaţi (anexa nr. 3)
    Partidul Liberal                          –  91 de candidaţi (anexa nr. 4)
    Întrucît nu au fost comise încălcări ale Codului electoral în acest sens, Curtea Constituţională, în corespundere cu alin.(2) art.89 din Codul electoral, confirmă listele candidaţilor supleanţi.
    Pentru motivele arătate, călăuzindu-se de prevederile art. 62 din Constituţia Republicii Moldova, art. 26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art. 61 alin. (1) şi art. 62 lit. d) din Codul jurisdicţiei constituţionale, art.89 alin.(2) din Codul electoral,
    Curtea Constituţională
H O T Ă R Ă Ş T E :
    1. Se validează mandatele deputaţilor aleşi în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a, după cum urmează:
    1.  Voronin Vladimir        Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    2.  Greceanîi Zinaida        Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    3.  Muntean Iurie              Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    4.  Postoico Maria            Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    5.  Tkaciuk Marc              Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    6.  Dodon Igor                  Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    7.  Mişin Vadim                Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    8.  Vitiuc Vladimir             Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    9.  Vlah Irina                     Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    10.  Petrenco Grigore        Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    11.  Balmoş Galina            Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    12.  Zagorodnîi Anatolie    Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    13.  Ivanov Violeta            Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    14.  Şova Vasilii                Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    15.  Sîrbu Serghei              Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    16.  Domenti Oxana           Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    17.  Chistruga Zinaida        Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    18.  Gagauz Miron             Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    19.  Panciuc Vasilii             Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    20.  Mironic Alla                Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    21.  Bannicov Alexandr      Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    22.  Poleanschi Mihail         Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    23.  Stati Sergiu                  Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    24.  Todua Zurabi               Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    25.  Gorilă Anatolie             Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    26.  Bodnarenco Elena        Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    27.  Starîş Constantin          Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    28.  Bondari Veaceslav       Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    29.  Abramciuc Veronica    Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    30.  Reidman Oleg              Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    31.  Muşuc Eduard              Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    32.  Eremciuc Vladimir        Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    33.  Garizan Oleg                Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    34.  Babenco Oleg              Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    35.  Mîndru Victor              Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    36.  Filipov Serghei             Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    37.  Reşetnicov Artur          Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    38.  Şupac Inna                   Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    39.  Botnariuc Tatiana         Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    40.  Petcov Alexandr          Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    41.  Popa Gheorghe            Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    42.  Anghel Gheorghe         Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
    43.  Filat Vladimir               Partidul Liberal Democrat din Moldova
    44.  Tănase Alexandru        Partidul Liberal Democrat din Moldova
    45.  Godea Mihai               Partidul Liberal Democrat din Moldova
    46.  Palihovici Liliana          Partidul Liberal Democrat din Moldova
    47.  Leancă Iurie                Partidul Liberal Democrat din Moldova
    48.  Belostecinic Grigore    Partidul Liberal Democrat din Moldova
    49.  Hotineanu Vladimir      Partidul Liberal Democrat din Moldova
    50.  Juravschi Nicolae        Partidul Liberal Democrat din Moldova
    51.  Ţap Iurie                     Partidul Liberal Democrat din Moldova
    52.   Bolocan Lilia              Partidul Liberal Democrat din Moldova
    53.  Ghileţchi Valeriu          Partidul Liberal Democrat din Moldova
    54.  Şleahtiţchi Mihail         Partidul Liberal Democrat din Moldova
    55.  Agache Angel             Partidul Liberal Democrat din Moldova
    56.  Balan Ion                    Partidul Liberal Democrat din Moldova
    57.  Deliu Tudor                 Partidul Liberal Democrat din Moldova
    58.  Ioniţă Veaceslav          Partidul Liberal Democrat din Moldova
    59.  Streleţ Valeriu             Partidul Liberal Democrat din Moldova
    60.  Furdui Simion              Partidul Liberal Democrat din Moldova
    61.  Lucinschi Chiril            Partidul Liberal Democrat din Moldova
    62.  Mocanu Gheorghe       Partidul Liberal Democrat din Moldova
    63.  Cobzac Grigore           Partidul Liberal Democrat din Moldova
    64.  Cimbriciuc Alexandru   Partidul Liberal Democrat din Moldova
    65.  Butmalai Ion                 Partidul Liberal Democrat din Moldova
    66.  Ciobanu Ghenadie        Partidul Liberal Democrat din Moldova
    67.  Olaru Nicolae               Partidul Liberal Democrat din Moldova
    68.  Ionaş Ivan                    Partidul Liberal Democrat din Moldova
    69.  Pleşca Nae - Simion     Partidul Liberal Democrat din Moldova
    70.  Dimitriu Anatolie           Partidul Liberal Democrat din Moldova
    71.  Ciobanu Maria             Partidul Liberal Democrat din Moldova
    72.  Vlah Petru                    Partidul Liberal Democrat din Moldova
    73.  Vacarciuc Andrei         Partidul Liberal Democrat din Moldova
    74.  Ştirbate Petru               Partidul Liberal Democrat din Moldova
    75.  Lupu Marian                Partidul Democrat din Moldova
    76.  Plahotniuc Vladimir      Partidul Democrat din Moldova
    77.  Lazăr Valeriu               Partidul Democrat din Moldova
    78.  Corman Igor                Partidul Democrat din Moldova
    79.  Diacov  Dumitru           Partidul Democrat din Moldova
    80.  Răducan Marcel          Partidul Democrat din Moldova
    81.  Candu Andrian            Partidul Democrat din Moldova
    82.  Buliga Valentina           Partidul Democrat din Moldova
    83.  Filip Pavel                    Partidul Democrat din Moldova
    84.  Botnari Vasile              Partidul Democrat din Moldova
    85.  Stoianoglo Alexandru   Partidul Democrat din Moldova
    86.  Apolschii Raisa            Partidul Democrat din Moldova
    87.  Bolboceanu Iurie          Partidul Democrat din Moldova
    88.  Guma Valeriu               Partidul Democrat din Moldova
    89.  Ghilaş Anatolie             Partidul Democrat din Moldova
    90.  Ghimpu Mihai               Partidul Liberal
    91.  Şalaru Anatolie             Partidul Liberal
    92.  Fusu Corina                  Partidul Liberal
    93.  Hadârcă Ion                 Partidul Liberal
    94.  Munteanu Valeriu          Partidul Liberal
    95.  Bodrug Oleg                 Partidul Liberal
    96.  Vieru Boris                    Partidul Liberal
    97.  Lupan Vladimir              Partidul Liberal
    98.  Popa Victor                   Partidul Liberal
    99.  Cojocaru Vadim            Partidul Liberal
    100. Guţu Ana                      Partidul Liberal
    101. Brega Gheorghe            Partidul Liberal

    2. Se confirmă listele candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a: 
    Partidul Comuniştilor
    din Republica Moldova          - 61 de candidaţi (anexa nr. 1)
    Partidul Liberal Democrat
    din Moldova                          - 71 de candidaţi (anexa nr. 2)
    Partidul Democrat
    din Moldova                          - 87 de candidaţi (anexa nr. 3)
    Partidul Liberal                      - 91 de candidaţi (anexa nr. 4)
    3. Hotărîrea se remite, potrivit art. 90 alin. (1) din Codul electoral, Parlamentului Republicii Moldova şi Comisiei Electorale Centrale.
    4. Prezenta Hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE
    CURŢII CONSTITUŢIONALE                                                         Dumitru PULBERE

    Nr.31. Chişinău, 24 decembrie 2010.

   
anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4