HGO1204/2010
ID intern unic:  337209
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1204
din  23.12.2010
pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind
instituţiile de învăţămînt complementar (extraşcolar)
Publicat : 31.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 259-263     art Nr : 1321     Data intrarii in vigoare : 31.03.2011
    În scopul asigurării îndeplinirii prevederilor Legii nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
    1. Se aprobă Regulamentul sanitar privind instituţiile de învăţămînt complementar (extraşcolar) (se anexează).
    2. Realizarea prevederilor prezentei hotărîri se va efectua în limitele alocaţiilor aprobate în bugetul de stat pe anul respectiv, precum şi din alte surse ce nu contravin legislaţiei.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii.

    PRIM-MINISTRU                                                                Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                                 Vladimir Hotineanu
    Ministrul finanţelor                                                               Veaceslav Negruţa
    Ministrul educaţiei                                                                Leonid Bujor

    Nr. 1204. Chişinău, 23 decembrie 2010.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1204
din 23 decembrie 2010
REGULAMENTUL SANITAR
privind instituţiile de învăţămînt complementar (extraşcolar)
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul sanitar privind instituţiile de învăţămînt complementar (extraşcolar) (în continuare – Regulament sanitar) stabileşte norme sanitare faţă de instituţiile de învăţămînt complementar pentru copii şi adolescenţi (în continuare – instituţii extraşcolare), indiferent de proprietatea şi forma organizatorico-juridică.
    2. Prezentul Regulament sanitar este executoriu pentru toate persoanele fizice şi juridice, activitatea cărora ţine de proiectarea, construcţia, reconstrucţia, schimbarea localului destinat instituţiilor extraşcolare, exploatarea instituţiilor extraşcolare, instruirea, educaţia copiilor şi adolescenţilor, precum şi pentru organele şi instituţiile ce efectuează supravegherea de stat a sănătăţii publice.
II. Norme sanitare faţă de amplasarea instituţiilor
 extraşcolare şi terenurile aferente

    3. La proiectarea, construirea edificiilor destinate instituţiilor extraşcolare, sau la schimbarea localului acestora distanţa amplasării instituţiilor respective trebuie să constituie minimum 25 m de la linia roşie a străzii în localităţile urbane şi minimum 15 m în localităţile rurale. În localităţile rurale casele individuale, încăperile de întreţinere a animalelor şi edificiile sociale se amplasează la minimum 50 m de la clădirea instituţiei extraşcolare. Distanţa de la clădirea instituţiei unde se află încăperile instructiv-educative şi pînă la clădirile din vecinătate trebuie să fie de minimum 2,5 din înălţimea clădirii de vizavi.
    Nu se admite amplasarea instituţiilor extraşcolare, zonelor de odihnă, terenurilor sportive şi edificiilor sportive pentru copii şi adolescenţi (inclusiv plajele) pe teritoriul zonelor de protecţie sanitară.
    4. Atribuirea terenurilor, proiectarea, recepţia finală, funcţionarea instituţiei extraşcolare, precum şi modificarea utilităţii funcţionale a încăperilor se permite numai în baza avizului sanitar.
    5. Teritoriul instituţiilor extraşcolare nu trebuie să fie traversat de comunicaţii, magistrale inginereşti cu destinaţie urbană sau rurală (sisteme de apeduct şi canalizare). Magistralele inginereşti trebuie să fie amplasate în conformitate cu exigenţele în domeniul construcţiilor. Se interzice ca liniile de tensiune înaltă să traverseze teritoriul instituţiei.
    6. Teritoriul trebuie să fie îngrădit cu gard sau plantaţii verzi. Nu se admite plantarea arbuştilor ghimpoşi cu fructe otrăvitoare, amplasarea cuştilor pentru întreţinerea animalelor sălbatice, periculoase pentru viaţa copiilor şi adulţilor.
    7. Teritoriul instituţiei extraşcolare include zone funcţionale (zona destinată diverselor activităţi în aer liber, zona sportivă, zona de agrement, zona de gospodărie, zona verde), numărul şi suprafaţa cărora se stabileşte în funcţie de curriculumul programelor de activitate.
    8. Instituţiile extraşcolare cu profil sportiv (volei, basket, fotbal, atletică uşoară) dispun de o zonă sportivă cu suprafaţa de 0,7-1,1 ha, care include terenul de atletică uşoară, terenul de fotbal, două terenuri de volei, două terenuri de baschet, sau unul de volei, baschet şi combinat, cordodrom, bazin pentru modelarea navelor acvatice, autodrom şi cartodrom.
    Suprafeţele terenurilor sportive sînt menţionate în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    9. Instituţiile extraşcolare cu profil ecologico-biologic (turism, geologie, tineri naturalişti) dispun de o zonă instructiv-experimentală cu o suprafaţa de 0,15-0,4 ha, care include terenurile destinate cultivării legumelor, culturilor de cîmp şi plantelor decorative, livada, terenurile zoologice, meteorologice şi geografice.
    10. Zona de agrement cu suprafaţa de 0,15-0,5 ha trebuie să dispună de terenuri pentru jocuri statice şi jocuri active.
    11. Zona verde trebuie să constituie nu mai puţin de 40% din teritoriul instituţiei extraşcolare. Se admite micşorarea spaţiului verde cu 10 %, în cazul în care instituţia extraşcolară se amplasează în vecinătatea unei păduri sau a unui parc.
    12. Zona de gospodărie, cu suprafaţa de 0,05-0,1 ha, se amplasează în fundul teritoriului şi include construcţiile gospodăreşti şi recipientele pentru gunoi.
    Distanţa de la clădire pînă la recipientele pentru gunoi trebuie să fie de cel puţin 25 m.
III. Norme sanitare pentru clădirile şi încăperile de bază
    13. Instituţia extraşcolară trebuie să fie amplasată într-o clădire separată sau într-o clădire anexată. Instituţia poate fi constituită din mai multe blocuri unite prin galerii cu izolare termică.
    14. Clădirea instituţiei extraşcolare trebuie să aibă cel mult patru etaje.
    15. Scările între etaje se proiectează cu un sistem de iluminat natural prin ferestre. Înălţimea balustradei scărilor trebuie să fie de cel puţin 1,2 m.
    16. Încăperile instituţiilor extraşcolare trebuie amplasate la etajele de pe suprafaţa terestră. Nu se admite amplasarea încăperilor pentru ocupaţiile copiilor în subsol şi etajele soclu.
    17. La distribuirea încăperilor pentru ocupaţiile copiilor se ia în considerare menirea lor funcţională, precum şi necesitatea ieşirii pe teren:
    1) atelierele de sculptură şi ceramică trebuie amplasate la primele etaje, cu ieşire pe teren;
    2) încăperile pentru ocupaţii de creaţie tehnică cu instalaţii de proporţii mari sau strunguri, încăperile pentru ocupaţii individuale la pian, sălile pentru organizarea manifestaţiilor festive, cabinetul medical, sufrageria şi bufetul  trebuie amplasate la primele etaje;
    3) laboratoarele chimico-tehnice, de astronomie (cu observatorii), încăperile pentru ocupaţii la instrumente de suflat trebuie amplasate  la ultimele etaje;
    4) atelierele de artă trebuie amplasate la etajele superioare.
    18. În atelierele de prelucrare a lemnului şi combinatele de prelucrare a metalului şi lemnului a instituţiilor extraşcolare trebuie să se prevadă o ieşire auxiliară spre exterior printr-un tambur încălzit sau printr-un coridor, aflat lîngă ateliere, în care nu se află ieşirile altor cabinete.
    19. Încăperile destinate activităţilor pedagogice în grup (istorie, etnografie, geografie, literatură ) trebuie să aibă o suprafaţă minimă de 1,7 m2 pentru un elev.
    20. În cabinetele de informatică trebuie să se respecte normele sanitare faţă de tehnica de calcul (anexa nr.2 la prezentul Regulament sanitar).
    21. La fiecare etaj al instituţiei extraşcolare trebuie să fie amplasat cîte un bloc sanitar pentru băieţi şi fete, utilat cu cabine. Pentru personal trebuie rezervat un bloc sanitar separat de cel al elevilor.
    Dotarea cu echipament tehnico-sanitar este specificată în anexa nr.3 la prezentul Regulament.
    Intrările în blocurile sanitare nu trebuie să fie în apropierea încăperilor pentru ocupaţiile copiilor.
    22. Suprafeţele încăperilor auxiliare destinate pentru vestiar, garderobă şi sălile de recreaţie sînt specificate în anexa nr.4 la prezentul Regulament.
    Încăperile pentru organizarea ocupaţiilor de sport şi coregrafie trebuie amenajate cu vestiar pentru îmbrăcăminte (în cazul lipsei vestiarului comun). Separat pentru băieţi şi pentru fete se prevăd încăperi pentru schimbarea îmbrăcămintei.
    23. Suprafeţele pereţilor şi duşumelelor trebuie să fie netede, supuse uşor dereticării umede, cu folosirea detergenţilor şi substanţelor dezinfectante autorizate în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii.
    24. Materialele, lacurile şi vopselele folosite pentru lucrările de finisare în interiorul încăperilor, se permit numai cu prezenţa avizului sanitar.
    25. Înălţimea încăperilor pentru ocupaţii trebuie să fie de cel puţin 3,0 m.
    26. În cazul amplasării instituţiilor extraşcolare pentru copii în clădiri cu altă destinaţie, în comun cu alte organizaţii, trebuie să se asigure o intrare separată, garderobă şi WC.
IV. Norme sanitare pentru sistemele
de aprovizionare cu apă şi canalizare
    27. În clădirile instituţiilor extraşcolare trebuie să fie instalate sistemul de apeduct cu apă potabilă, sistemele antiincendiar şi de canalizare.
    28. Sistemele de apeduct şi canalizare ale instituţiilor trebuie centralizate. În cazul lipsei sistemului centralizat de apeduct, instituţia extraşcolară este asigurată cu apă potabilă din surse locale. Calitatea apei trebuie să corespundă legislaţiei sanitare în vigoare. În localităţile fără sistem centralizat de canalizare, instituţiile extraşcolare trebuie utilate cu sistem de canalizare local. Apele reziduale trebuie să fie evacuate la staţiile de epurare, procedeul fiind coordonat cu Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice.
    29. Atelierele de pictură, sculptură, activitate tehnică, instruirea tinerilor naturalişti, laboratoarele foto şi de cinema, încăperile cu destinaţie medicală, încăperea pentru personalul tehnic, blocurile sanitare trebuie să fie dotate cu lavoare cu apă rece şi caldă.
    30. Încăperile pentru organizarea ocupaţiilor de sport şi coregrafie se amenajează cu duşuri, lavoare cu apă rece şi caldă (1 duş şi 1 lavoar pentru 10 persoane).
V. Norme sanitare privind instalaţiile şi încăperile
 pentru organizarea activităţilor de bază

    31. La amplasarea instituţiilor extraşcolare în cadrul clădirilor de altă menire trebuie să fie asigurate cu un minimum de încăperi cu suprafeţe necesare pentru organizarea ocupaţiilor copiilor, precum şi cu utilaj, mobilă, depozite, vestiar şi bloc sanitar, în corespundere cu legislaţia sanitară în vigoare.
    Componenţa şi suprafeţele încăperilor sînt specificate în anexa nr. 5 la prezentul Regulament.
    32. Cerinţe faţă de condiţiile de organizare a ocupaţiilor de creaţie a copiilor:
    1) locurile de muncă ale elevilor la şevalete în atelierele de pictură în ulei trebuie amplasate perpendicular şi paralel ferestrelor;
    2) şevaletele în atelierele de pictură acuarelă şi desen trebuie amplasate în semicerc lîngă 2 modele, situate lîngă pereţii laterali;
    3) înălţimea pervazurilor în atelierele de pictură în ulei trebuie să fie de cel mult 1,3 m, iar în atelierele de pictură acuarelă şi desen – de cel mult 1,1 m;
    4) atelierele de pictură şi desen, artă aplicativă şi compoziţie trebuie să dispună de cîte un depozit;
    5) atelierul de sculptură trebuie să dispună de 2 depozite pentru păstrarea argilei şi gipsului, precum şi de o secţie izolată pentru ardere, utilată cu sistem mecanic de ventilare;
    6) pentru lecţiile teoretice se prevede un cabinet de istorie a artelor şi o încăpere pentru păstrarea fondului metodic de natură moartă.
    33. Încăperile pentru ocupaţii la instrumente muzicale se amplasează departe de încăperile pentru ocupaţii teoretice, iar izolarea zgomotului între cabinete trebuie să corespundă legislaţiei sanitare în vigoare.
    34. Pentru organizarea interpretărilor muzicale şi de dans, punerea în scenă a spectacolelor, teatrelor de păpuşi, lecţiilor şi altor ocupaţii se amenajează:
    1) o sală de concert cu suprafaţa de cel puţin 0,65 m2 pentru un copil (exceptînd scena), iar numărul de locuri trebuie să fie de minimum 25 % din numărul total de elevi;
    2) două garderobe cu costume pentru băieţi şi fete cu acces pe scenă;
    3) o sală pentru interpreţi;
    4) încăperi pentru cercul dramatic;
    5) încăperi auxiliare (pentru păstrarea costumelor, decoraţiilor etc.).
    35. Sala de balet este amenajată cu:
    1) bară – instalată la o înălţime de 0,9-1,1 m de la duşumea şi distanţa de 0,3 m de la perete;
    2) oglinzi – instalate pe unul din pereţii sălii la înălţimea de 2,1 m.
    Duşumeaua trebuie să fie din bîrnă făţuită, parchet, scîndură nevopsită, lenoleum special – în funcţie de genul de dans practicat în sala respectivă.
    36. Cerinţe faţă de organizarea ocupaţiilor de artă tehnică:
    1) cabinetele, laboratoarele de modelare şi laboratorul universal se amenajează cu scaune şi mese;
    2) mesele de lăcătuşărie şi cele combinate se amplasează perpendicular cu ferestrele iluminate din partea dreaptă, distanţa între menghine trebuie să fie de 90-100 cm;
    3) mesele de lăcătuşărie şi cele combinate dispun de ecrane protectoare cu lăţimea de 390 mm şi înălţimea de cel puţin 325 mm;
    4) strungurile se amplasează paralel cu ferestrele sau sub un unghi de 20-30°;
    5) mesele de tîmplărie se amplasează sub un unghi de 45°de la ferestre sau perpendicular, astfel ca lumina să cadă din stînga, distanţa între mese fiind de 80 cm;
    6) mesele la care se efectuează sudarea trebuie să aibă suprafeţe metalice şi instalaţii de ventilare locală;
    7) maşinile de frezat se instalează paralel cu ferestrele;
    8) dimensiunile instrumentelor trebuie să corespundă vîrstei copiilor, conform anexei nr. 6 la prezentul Regulament;
    9) utilajul, care serveşte ca sursă de praf, trebuie să dispună de sisteme de ventilare locală şi generală;
    10) la organizarea ocupaţiilor de artă tehnică trebuie să se respecte criteriile igienice ale condiţiilor admisibile şi tipurilor de lucrări pentru instruirea profesională şi munca adolescenţilor, cu folosirea materialelor, siguranţa cărora este confirmată prin avizare sanitară.
    37. Pentru organizarea ocupaţiilor cu profil ecologico-biologic şi tinerilor naturalişti copiii care îngrijesc de animale sînt instruiţi cu privire la îngrijirea animalelor şi procedeele de acordare a primului ajutor medical. Animalele sînt supuse supravegherii veterinare permanente.
    38. Cerinţe faţă de organizarea ocupaţiilor sportive:
    1) suprafaţa sălii sportive trebuie să fie de cel puţin 4,0 m2 pentru 1 elev;
    2) duşumeaua trebuie să fie din lemn sau acoperită cu linoleum cu destinaţie specială, suprafaţa trebuie să fie netedă, fără fisuri şi defecte;
    3) pereţii sălii nu trebuie să aibă proeminenţe, cornişe, trebuie să fie vopsiţi în vopsea de ulei;
    4) caloriferele trebuie să fie amplasate sub ferestre în nişe şi închise prin grilaje, iar la ferestre se prevăd instalaţii de protecţie;
    5) în şcoala sportivă cu capacitatea de 160-180 elevi se amplasează un manej sportiv (42x18 m);
    6) în sala sportivă sînt amplasate numai instalaţiile necesare pentru organizarea ocupaţiilor sportive, iar inventarul sportiv se păstrează într-o încăpere specială;
    7) în sala de lupte trebuie să fie aşternut un covor moale acoperit cu o prelată, de asupra căreia este întins şi fixat un înveliş din ţesătură trainică şi moale, fără suturi groase. Covorul trebuie să fie situat la o distanţă de cel puţin 2 m de la pereţi, pentru prevenirea traumatismului. Dacă respectarea acestei distanţe este imposibilă, atunci pereţii se căptuşesc cu saltele pînă la înălţimea de 1,5 m;
    8) suprafaţa saltelelor pentru sărituri nu trebuie să fie lunecoasă, umplutura trebuie să fie uniformă după conţinut şi formată din materiale uşor supuse curăţirii de praf;
    9) magnezia calcinată, utilizată pentru mîinile sportivilor, se păstrează în cutii cu capace;
    10) terenurile pentru educaţia fizică şi sport în aer liber trebuie întreţinute în curăţenie, să fie netede, fără corpuri străine care pot cauza leziuni şi traume;
    11) terenul pentru fotbal, handbal şi jocuri active trebuie să aibă un acoperămînt din iarbă verde;
    12) pista de alergare trebuie să aibă o suprafaţa dură, bine drenată, fără praf, cu un strat superior rezistent la acţiunea precipitaţiilor atmosferice. Nu se acceptă betonarea pistelor;
    13) gropile pentru sărituri sînt umplute cu nisip curat, marginile trebuie căptuşite cu cauciuc sau prelată la nivelul solului;
    14) condiţiile pentru ocupaţii de nataţie trebuie să corespundă celor indicate în anexa nr.7 la prezentul Regulament;
    15) vîrsta minimă a copiilor înscrişi în şcolile sportive, în funcţie de profilul sportiv, este menţionată în anexa nr.8 la prezentul Regulament.
    39. Clădirea şcolii sportive pentru copii include:
    1) zone de jocuri pentru pregătirea fizică generală;
    2) zone specializate, conform genurilor de sport pentru pregătirea tehnică şi tactică, cu grupe de încăperi auxiliare;
    3) încăperi administrativ-gospodăreşti şi altele, în funcţie de profilul şcolii.
VI. Norme sanitare pentru iluminatul natural
şi artificial
    40. Încăperile de bază ale instituţiilor extraşcolare trebuie să fie iluminate natural. Lavoarele, depozitele pentru inventarul sportiv, duşurile, blocurile sanitare pe lîngă sala de gimnastică, duşurile şi blocul sanitar pentru personal, încăperile şi depozitele (cu excepţia încăperilor pentru păstrarea soluţiilor inflamabile), centrele de radio, laboratoarele de cinema şi fotografic, depozitele de cărţi pot fi proiectate fără sistem de iluminat natural.
    41. Atelierele de pictură în ulei şi acuarelă trebuie să dispună de iluminat natural din partea de sus şi lateral. Coeficientul de iluminare naturală (în continuare – CIN) trebuie să fie în limitele de 2,5-3,6%. În celelalte încăperi ale instituţiilor extraşcolare CIN, în funcţie de tipul activităţii, trebuie să fie de cel puţin 1,5-2,0%.
    42. Neuniformitatea iluminatului natural lateral al încăperilor destinate copiilor şi adolescenţilor nu depăşeşte 3:1.
    43. Geamurile instituţiei extraşcolare trebuie să fie asigurate cu protectoare de tip jaluzele, storuri din pînză de culoare deschisă.
    44. Direcţia fluxului luminos de la fereastră la suprafaţa locului de muncă trebuie să fie din stînga, iar în atelierele de lăcătuşărie – din dreapta, în funcţie de particularităţile poziţiei de muncă.
    45. În încăperile orientate spre sud trebuie utilizate materiale de finisare şi vopsele de culori pale: albastru-pal şi verde-pal, iar în încăperile orientate spre nord – culori deschise: roz-pal, galben-pal şi bej.
    46. Pentru finisarea încăperilor de instruire trebuie utilizate vopsele cu coeficient de reflectare: pentru tavan – nu mai puţin de 0,8, pentru pereţi şi utilaj – nu mai puţin de 0,7, pentru duşumea – 0,4.
    47. Pentru preîntîmpinarea umbririi ferestrelor şi reducerii iluminatului natural în încăperi, este necesar de a planta arbori la o distanţă de cel puţin 15 m, iar arbuştii – 5 m de la instituţie.
    48. Locurile de muncă ale elevilor trebuie să dispună de iluminat artificial prin intermediul lămpilor luminescente, în cazul iluminatului general al încăperii de cel puţin:
    300-500 lx în încăperile de studii pentru ocupaţii teoretice;
    300-500 lx în cabinetele de informatică;
    600 lx în atelierele de prelucrare a metalului;
    500 lx în atelierele de prelucrare a lemnului;
    600 lx în atelierele de cusătorie;
    300-500 lx în atelierele de pictură, artă, desen şi sculptură;
    300 lx în sala de concerte;
    150 lx în sala cu aparataj de sunet;
    200 lx (la nivelul podelei) în sălile sportive;
    150 lx în sălile de recreaţii;
    300 lx în încăperile pentru tinerii naturalişti.
    În cazul utilizării lămpilor incandescente nivelul iluminatului se micşorează de 2 ori.
    49. În încăperile de artă tehnică la îndeplinirea lucrului vizual de categoria I-IV, este necesar de să se utilizeze sistemul de iluminare combinat (iluminare locală şi generală).
    50. În încăperile de studii, sălile sportive şi de concert se foloseşte sistemul de iluminare general, uniform. Corpurile de iluminat trebuie amplasate difuz sau paralel.
    51. Corpurile de iluminat trebuie curăţate de cel puţin 2 ori pe an şi se schimbă pe măsura uzurii.
VII. Norme sanitare pentru regimul de microclimă
    52. Temperatura aerului în încăperile destinate ocupaţiilor elevilor trebuie să fie de  18ºC, cu excepţia atelierelor de prelucrare a metalului, lemnului, cercurilor de modelare tehnică şi sălilor sportive unde există locuri pentru spectatori – 15ºC, iar în sălile pentru bazine de înot – cu 1-2ºC mai sus de temperatura apei din bazin.
    53. Diferenţa între temperatura aerului în interiorul încăperii şi temperatura suprafeţelor interioare ale construcţiilor de delimitare trebuie să fie de cel mult 6°C.
    54. În încăperile pentru ocupaţiile copiilor în perioada caldă a anului umiditatea relativă a aerului trebuie să fie de 30-60%, viteza curenţilor de aer – 0,2-0,3 m/s, iar în perioada rece şi de trecere, respectiv 30-45% şi 0,2 m/s.
    55. Ventilarea încăperilor de bază ale instituţiei trebuie să corespundă cerinţelor menţionate în anexa nr. 9 la prezentul Regulament.
VIII. Cerinţe faţă de regimul de activitate a copiilor
    56. Cerinţele faţă de organizarea procesului instructiv-educativ sînt:
    1) la înscriere în cercurile care solicită efort fizic sporit (dans, veloturism, turism nautic, turism montan, sport) solicitanţii trebuie să prezinte certificate medicale despre lipsa contraindicaţiilor medicale pentru genul de activitate ales;
    2) durata pauzei de odihnă între ocupaţiile din instituţiile de învăţămînt preuniversitar şi cele din instituţiile extraşcolare trebuie să fie de cel puţin 1 oră;
    3) ocupaţiile în instituţiile extraşcolare trebuie să înceapă la ora 8.00 şi să se termine cel tîrziu la ora 20.00;
    4) ocupaţiile copiilor în instituţiile extraşcolare se desfăşoară în orice zi a săptămînii, inclusiv în zilele de duminică şi în vacanţe;
    5) durata ocupaţiilor copiilor de vîrstă preşcolară în instituţiile extraşcolare este 2 ore pe săptămînă, a elevilor din clasele primare – pînă la 4 ore pe săptămînă, a elevilor din clasele gimnaziale şi liceale – 6 ore pe săptămînă, în funcţie de programul curricular pentru genuri de activitate, iar în zilele de odihnă şi vacanţă – 3 ore;
    6) după 30-45 min. se organizează o pauză cu durata de cel puţin 10 min., pentru odihna copiilor şi ventilarea încăperilor.
    Normele privind regimul ocupaţiilor copiilor în grupuri cu diferite activităţi sînt prezentate în anexa nr.10 la prezentul Regulament.
    57. Copiii care practică cultura fizică şi sportul se prezintă la orele de antrenament în costume şi încălţăminte sportivă.
IX. Norme sanitare pentru întreţinerea
teritoriului şi  încăperilor
    58. În instituţiile extraşcolare trebuie efectuate cu regularitate măsuri sanitaro-igienice şi dezinfecţie profilactică. În cazul regimului de activitate în două schimburi dereticarea se efectuează de două ori: între schimburi şi la sfîrşitul zilei de muncă. În toate încăperile se efectuează dereticarea umedă, cu utilizarea detergenţilor, săpunului şi dezinfectanţilor autorizaţi de Ministerul Sănătăţii.
    59. O dată pe lună se efectuează curăţenie generală cu folosirea detergenţilor şi dezinfectanţilor.
    60. Ferestrele din interior şi exterior se spăla cel puţin de 3 ori pe an (primăvara, vara şi toamna).
    61. Se supun dezinfecţiei încăperile şi instalaţiile sanitaro-tehnice din blocurile sanitare. Scaunele de WC se spăla cu apă caldă şi săpun. Lavoarele şi lavabourile se curăţă cu perii, folosind detergenţi şi dezinfectanţi.
Inventarul de dereticare se dezinfectează, apoi se clăteşte şi se usucă.
    62. La WC trebuie instalate recipiente cu clapă, hîrtie igienică, săpun (stare lichidă cu dozator), uscător pentru mîini sau şerveţele de unică folosinţă.
    63. În încăperile de duş trebuie efectuată dereticarea şi dezinfecţia zilnică a încăperii, scaunelor, dulapurilor şi covoraşelor de cauciuc.
    64. În duşuri trebuie folosită încălţăminte, săpun şi burete, toate individuale.
    65. Prelucrarea şi dezinfecţia inventarului sportiv se efectuează în felul următor:
    1) covorul sportiv se curăţă zilnic cu aspiratorul, dereticarea umedă se efectuează cu aspiratorul cu funcţie de spălare cel puţin de 3-4 ori pe lună;
    2) sacii pentru antrenament şi inventarul sportiv se şterge cu o cîrpă umedă de 1-2 ori pe zi cu dezinfectanţi, iar părţile metalice ale inventarului sportiv cu o cîrpă uscată;
    3) saltelele trebuie curăţate de praf cel puţin o dată în săptămînă, cu ajutorul aspiratorului sau se scutură în aer liber;
    4) husele saltelelor, cu excepţia celor din piele, se spală cel puţin o dată pe săptămînă, pe măsura murdăririi;
    5) saltelele din piele se şterg cu o cîrpă umedă cu folosirea detergenţilor şi dezinfectanţilor, după fiecare ocupaţie.
    66. În instituţiile extraşcolare se prevăd încăperi pentru prelucrarea şi păstrarea inventarului de dereticare, pregătirea soluţiilor dezinfectante şi detergenţilor. Tot inventarul de dereticare trebuie să fie marcat.
    67. În încăperile ungherului viu se efectuează zilnic dereticarea umedă, curăţarea cuştilor, jgheaburilor şi schimbarea aşternuturilor, spălarea adăpătoarelor şi schimbarea apei.
    68. O dată la două săptămîni cuştile, jgheaburile, adăpătoarele se dezinfectează cu dezinfectanţi, apoi ulterior se spală cu apă curgătoare şi se usucă.
    69. Ospătăriile şi bufetele trebuie exploatate, conform Hotărîrii Guvernului nr. 1209 din 8 noiembrie 2007 „Cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică”.
    70. Dereticarea teritoriului instituţiei extraşcolare se efectuează zilnic. Deşeurile se colectează în containere cu capac. Curăţarea recipientelor se efectuează la umplerea a 2/3 din volumul lor. După evacuarea deşeurilor recipientele se dezinfectează.
X. Asistenţa medicală
    71. Lucrătorii instituţiilor extraşcolare trebuie să susţină examenul medical periodic la angajare în cîmpul muncii, conform legislaţiei în vigoare.
    72. Examenul medical al copiilor ce se ocupă în şcoli şi secţii sportive, trebuie organizat cel puţin de 2 ori pe an.
    73. După suportarea anumitor maladii copiii sînt antrenaţi în ocupaţii sportive numai la prezentarea certificatului medical.
XI. Obligaţiile conducătorului instituţiei extraşcolare
    74. Conducătorul instituţiei extraşcolare organizează şi asigură:
    1) prezenţa în instituţie a regulamentului sanitar şi aducerea la cunoştinţa colaboratorilor prevederile acestuia;
    2) respectarea prevederilor regulamentului sanitar şi regulamentului de protecţie a muncii de către colaboratorii instituţiei extraşcolare;
    3) prezenţa fişelor medicale ale tuturor colaboratorilor;
    4) susţinerea examenului medical periodic al tuturor colaboratorilor, conform cerinţelor în vigoare;
    5) îndeplinirea deciziilor şi respectarea prescripţiilor Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice;
    6) respectarea condiţiilor de muncă ale colaboratorilor, conform legislaţiei.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9

    anexa nr.10