OME221/2010
ID intern unic:  337245
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 221
din  29.12.2010
privind punerea în aplicare a unor documente
 normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale
Publicat : 07.01.2011 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 1
    În temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) al Legii nr. 803-XIV din 11.02.2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 59-62, 2000, art. 401), art. 9 alin. (1) al Legii nr. 235-XVI din 20.07.2006 „Cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 126-130, 2006, art. 627) şi Hotărîrii Guvernului nr. 690 din 13.11.2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 166-168, 2009, art. 768),
ORDON:
    1. A pune în aplicare documentele normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale conform Anexei nr.1.
    2. A pune în sarcina Întreprinderii de Stat „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare” (dl Victor Cuhal) plasarea pe pagina electronică www.ctsic.md a textelor documentelor normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale în vigoare, inclusiv a celor aprobate conform Anexei nr. 1 la prezentul ordin.
    Termen – 01.04.2011.
    3. A pune în sarcina Direcţiei supraveghere tehnică şi securitate industrială (dna Natalia Andriaş) actualizarea informaţiei plasate pe site-ul Ministerului Economiei.
    4. A publica ordinul respectiv în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Octavian CALMÎC, viceministru.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                          Valeriu LAZAR

    Nr. 221. Chişinău, 29 decembrie 2010.

   
anexa nr.1