OMA381/2010
ID intern unic:  337247
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL APĂRĂRII
ORDIN Nr. 381
din  21.12.2010
despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul
 de acordare a categoriilor de calificare militarilor prin
contract ai Armatei Naţionale
Publicat : 07.01.2011 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 3
           COORDONAT:                                                      ÎNREGISTRAT:
    Ministerul muncii, protecţiei sociale                  Ministerul justiţiei al Republicii Moldova
    şi familiei al Republicii Moldova                        nr. 804 din  27 decembrie 2010
    nr. 622 din 20 decembrie 2010                        Ministru__________ Al. Tănase
    Ministru__________ V. Buliga

    În conformitate cu art.21 alin.(3) al Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 „Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar”, pct.8 al Hotărîrii Guvernului nr.650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” şi în vederea stimulării militarilor prin contract ai Armatei Naţionale pentru perfecţionarea nivelului de pregătire profesională, recunoaşterii performanţelor şi progreselor obţinute pe parcursul carierei militare,
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de acordare a categoriilor de calificare militarilor prin contract ai Armatei Naţionale (se anexează).
    2. Viceministrul apărării, şeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale, şefii de direcţii şi servicii independente ale Ministerului Apărării, comandanţii (şefii) comandamentelor, instituţiilor din subordinea ministerului, marilor unităţi, unităţilor militare şi organelor administrativ-militare să organizeze studierea de către militarii prin contract aflaţi în subordine a Regulamentului nominalizat şi să întreprindă măsurile necesare în vederea implementării şi asigurării executării acestuia.
    3. Şeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale, şi şeful Direcţiei management resurse umane să monitorizeze şi să evalueze în permanenţă implementarea Regulamentului nominalizat, conform competenţelor şi atribuţiilor care le revin.
    4. De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru militarii care deţin categoria de calificare acordată în conformitate cu prevederile ordinului Ministrului apărării nr.65 din 28 martie 2007 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la categoriile de calificare a militarilor Armatei Naţionale a Republicii Moldova angajaţi prin contract” şi anume:
    1) le-a fost acordată categoria de calificare „a treia” - termenul de aflare în categoria de calificare respectivă continuă să curgă şi acestora, în cazul în care le expiră  termenul de aflare în această categorie, prin derogare de la punctul 19 al Regulamentului cu privire la modul de acordare a categoriilor de calificare militarilor prin contract ai Armatei Naţionale, le poate fi acordată categoria de calificare „a doua” după prima evaluare anuală cu condiţia că au obţinut calificativul de evaluare cel puţin „bun”;
    2) le-a fost acordată categoria de calificare „a doua” sau „întîi” - termenul de aflare în categoriile de calificare respective continuă să curgă şi acestora, în cazul în care le expiră termenul de aflare în aceste categorii, le poate fi acordată următoarea categorie de calificare în condiţiile punctelor 9 şi 10 ale Regulamentului nominalizat.
    5. Ordinul se aduce la cunoştinţă militarilor prin contract ai Armatei Naţionale.

    MINISTRUL APĂRĂRII                                                      Vitalie MARINUŢA

    Nr. 381. Chişinău, 21 decembrie 2010.


Anexă
la ordinul ministrului apărării
nr.381 din 21 decembrie 2010
REGULAMENT
cu privire la modul de acordare a categoriilor de calificare
militarilor prin contract ai Armatei Naţionale
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de acordare a categoriilor de calificare militarilor prin contract ai Armatei Naţionale.
    Prevederile prezentului Regulament nu se aplică medicilor, farmaciştilor,  personalului medical cu studii medii din rîndul militarilor prin contract, precum şi medicilor veterinari militari.
    2. Acordarea categoriilor de calificare militarilor prin contract ai Armatei Naţionale (în continuare - militari) are drept scop motivarea acestora pentru ridicarea nivelului de cunoştinţe şi atingerea unui nivel înalt de profesionalism.
    3. Categoria de calificare reprezintă nivelul de cunoştinţe şi de pregătire profesională a militarului, performanţele şi progresele obţinute în domeniul său de activitate.
    4. Pentru militari se stabilesc următoarele categorii de calificare:
    1) „a doua”;
    2) „întîi”;
    3) „superioară”.
    5. Termenele de aflare în categoria de calificare se calculează din ziua semnării ordinului comandantului (şefului) unităţii militare de acordare a categoriei de calificare respective. Termenele de aflare în categoriile de calificare sînt stabilite după cum urmează:
    1) categoria de calificare „a doua” – cel puţin 3 ani;
    2) categoria de calificare „întîi” – cel puţin 4 ani.
    Termenele de aflare în categoria de calificare „superioară” nu se stabilesc.
    6. Militarii care deţin categorii de calificare poartă insigne conform regulilor de purtare a uniformei militare. Asigurarea militarilor cu insigne se face de către Departamentul dotări al Ministerului Apărării în baza rapoartelor comandanţilor (şefilor) respectivi înaintate în ordine ierarhică (care, după caz, anexează şi extrasele din ordinele cu privire la acordarea categoriei de calificare).
    7. Încălcarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul II
MODUL DE ACORDARE
A CATEGORIILOR DE CALIFICARE
    8. Categoriile de calificare se acordă:
    1) prin ordinul ministrului apărării – categoria de calificare „superioară” pentru toţi ofiţerii Armatei Naţionale, precum şi toate categoriile de calificare pentru militarii din aparatul central al Ministerului Apărării şi instituţiile din subordinea ministerului (în care nu se instituie comisii de atestare);
    2) prin ordinul şefului Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale – categoriile de calificare „a doua” şi „întîi” pentru toţi militarii Marelui Stat Major, a organelor administrativ-militare şi comandanţii unităţilor militare; categoria de calificare „superioară” – efectivului de subofiţeri ai Armatei Naţionale;
    3) prin ordinele comandanţilor (şefilor) comandamentelor, marilor unităţi, unităţilor militare şi instituţiilor din subordinea Ministerului Apărării – categoriile de calificare „a doua” şi „întîi” pentru toţi militarii din subordine.
    9. Acordarea categoriilor de calificare nominalizate în punctul 4 al prezentului Regulament se efectuează în ordine succesivă în baza calificativelor de evaluare obţinute de militari la evaluările anuale.
    Pentru acordarea categoriilor de calificare se stabilesc următoarele cerinţe:
    1) militarul s-a aflat în categoria de calificare deţinută cel puţin termenul de aflare stabilit de punctul 5 al prezentului Regulament, excepţie fiind militarii indicaţi în punctele 13 – 16 ale Regulamentului;
    2) militarul a fost evaluat cel puţin o dată de la ziua acordării categoriei de calificare deţinute;
    3) pentru militarul:
    a) care a fost evaluat cel puţin o dată – la evaluarea anuală a obţinut calificativul de evaluare cel puţin „bun”;
    b) care a fost evaluat de două sau mai multe ori – la ultimele două evaluări anuale, a obţinut calificativul de evaluare cel puţin „bun”.
    10. Pentru acordarea categoriei de calificare „superioară” se stabilesc următoarele cerinţe:
    1) pentru corpul de ofiţeri – se acordă ofiţerilor ce deţin funcţii care, conform statelor de organizare, prevăd nivelul studiilor – militare superioare (conform Nomenclatorului specialităţilor militare şi listei funcţiilor de state prevăzute pentru corpul de ofiţeri al Armatei Naţionale, aprobat de către ministrul apărării la 10 octombrie 2002);
    2) pentru efectivul de subofiţeri – se acordă plutonierilor care deţin funcţii de plutonier adjutant.
    Efectivului de soldaţi şi sergenţi care îndeplinesc serviciul militar prin contract categoria de calificare „superioară” nu se acordă.
    11. Medicilor, farmaciştilor şi personalului medical cu studii medii din rîndul militarilor prin contract categoriile de calificare li se acordă în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii.
    Temei pentru plata sporului lunar pentru categoria de calificare medicilor, farmaciştilor şi personalului medical cu studii medii din rîndul militarilor prin contract sînt certificatele de acordare (confirmare) a categoriilor de calificare eliberate de organele abilitate ale Ministerului Sănătăţii sau extrasele din ordinul ministrului sănătăţii, confirmate în modul stabilit prin ordinul comandantului (şefului) respectiv.
    12. Medicilor veterinari militari categoriile de calificare li se conferă în modul stabilit de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    Temei pentru plata sporului lunar pentru categoria de calificare medicilor veterinari militari sînt certificatele de conferire a categoriilor de calificare eliberate de organele abilitate ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare sau extrasele din ordinul Ministrului agriculturii şi industriei alimentare, confirmate în modul stabilit prin ordinul comandantului (şefului) respectiv.
    13. Categoria de calificare „superioară” se acordă militarilor, odată cu numirea în funcţiile de: viceministru al apărării, şef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale, director şi locţiitor al şefului Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, şeful cabinetului Ministrului apărării, şef de direcţie, secţie sau serviciu independentе ale Ministerului Apărării, Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, consilier al Ministrului apărării (cu statut special), comandant (şef) al comandamentului, instituţiei din subordinea ministerului şi comandant al marii unităţi militare.
    14. Ofiţerilor care au obţinut studii militare superioare (universităţi, academii militare sau colegii de comandă şi stat major), altele decît cele prevăzute în punctul 19 al prezentului Regulament, li se acordă categoria de calificare „superioară” după desfăşurarea următoarei şedinţe a comisiei de atestare.
    15. Militarilor care au obţinut titluri ştiinţifice de „doctor” li se acordă categoria de calificare „superioară” după desfăşurarea următoarei şedinţe a comisiei de atestare, cu condiţia că militarul a obţinut calificativul de evaluare cel puţin „bun” la ultima evaluare anuală şi a prezentat actele care confirmă deţinerea titlului ştiinţific. În caz că această condiţie nu se realizează, militarilor nominalizaţi li se acordă categoria de calificare în conformitate cu cerinţele punctelor 9 şi 10 ale prezentului Regulament.
    16. Militarilor, autori ai lucrărilor de invenţie sau raţionalizare, li se acordă următoarea categorie de calificare indiferent de termenul de aflare în categoria de calificare deţinută, după desfăşurarea următoarei şedinţe a comisiei de atestare, cu condiţia că militarul a obţinut calificativul de evaluare cel puţin „bun” la ultima evaluare anuală şi a prezentat actele care confirmă dreptul de autor al lucrării. În caz că această condiţie nu se realizează, militarilor nominalizaţi li se acordă categoria de calificare în conformitate cu cerinţele punctelor 9 şi 10 ale prezentului Regulament.
    17. Menţiuni despre acordarea categoriei de calificare „superioară”, în temeiul prevederilor punctelor 13 şi 14 ale prezentului Regulament, se fac în ordinul ministrului apărării (referitor la efectiv) cu privire la numirea acestora în funcţii.
    18. Militarilor prin contract, care au fost admişi în instituţiile de învăţămînt (superior) militar din ţară sau de peste hotare, categoria de calificare, acordată pînă la admiterea în instituţia în cauză, li se păstrează pe parcursul întregii perioade de învăţămînt, iar militarilor prin contract numiţi în alte funcţii în cadrul Armatei Naţionale li se păstrează categoriile de calificare acordate anterior.
    19. Absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior militar din ţară sau de peste hotare (ciclul I – studii superioare de licenţă), categoria de calificare „a doua” li se acordă prin ordinul comandantului (şefului) unităţii militare sau instituţiei din subordinea Ministerului Apărării în care aceştia au fost repartizaţi, după a doua evaluare anuală cu condiţia că la ambele evaluări au obţinut calificativul de evaluare cel puţin „bun”.
    Categoria de calificare „a doua” se acordă militarilor încadraţi în serviciul militar pe cale indirectă, după a treia evaluare anuală cu condiţia că la ultimele două evaluări au obţinut calificativul de evaluare cel puţin „bun”.
    Militarii încadraţi în serviciul militar pe cale indirectă sînt cadrele militare din rîndul absolvenţilor instituţiilor civile de învăţămînt, care îndeplinesc cel puţin una din condiţiile stabilite de punctul 27 subpunctul 2) al Ghidului carierei militare, aprobat prin ordinul ministrului apărării nr.340 din 18 decembrie 2008, adică:
    a) au absolvit cursuri de instruire la catedrele militare din cadrul instituţiilor de învăţămînt superior de stat (pentru subofiţeri - cel puţin cursul deplin de instruire militară prevăzut pentru programa de pregătire a soldaţilor şi sergenţilor; pentru ofiţeri - cursul deplin de instruire militară prevăzut pentru programa de pregătire a ofiţerilor în rezervă);
    b) au îndeplinit serviciul militar în termen sau cu termen redus;
    c) au finalizat cu succes cantonamentele în modul stabilit de actele normative în vigoare.
    20. Militarii care deţin categoria de calificare, „întîi” sau „superioară” şi care au trecut din efectivul de soldaţi, sergenţi sau subofiţeri în corpul de ofiţeri li se acordă categoria de calificare „a doua”, conform dispoziţiilor generale, după desfăşurarea următoarei şedinţe a comisiei de atestare.
    Militarilor detaşaţi în vederea participării la diferite misiuni (în cadrul forţelor mixte de menţinere a păcii la executarea misiunilor în Zona de Securitate din raioanele de est ale Republicii Moldova, în operaţiuni de menţinere a păcii sub egida ONU, OSCE, misiuni cu caracter umanitar şi alte misiuni în conformitate cu legislaţia în vigoare) sau pentru a urma diferite tipuri de instruire li se păstrează şi li se plăteşte sporul pentru categoria de calificare acordată anterior pe tot parcursul detaşării. La revenire din misiune sau din locurile în care au fost detaşaţi pentru a urma diferite tipuri de instruire, militarilor (cu excepţia categoriilor de personal militar nominalizaţi în punctele 14 şi 15 ale prezentului Regulament), în cazul în care a expirat termenul de aflare în categoria de calificare deţinută, li se acordă următoarea categorie de calificare conform dispoziţiilor generale.
    21. Militarii care nu au fost evaluaţi din motive obiective altele decît cele menţionate în punctul 20 alineatul doi al prezentului Regulament şi la care expiră în anul în curs termenul de aflare în categoria de calificare deţinută li se păstrează categoria de calificare respectivă pînă la următoarea evaluare anuală. În acest caz, de la ziua aducerii la cunoştinţa militarilor a rezultatelor următoarei evaluări anuale, în vederea acordării următoarei categorii de calificare, în cazul în care au obţinut calificativul de evaluare cel puţin „bun”, militarii pot depune raport în condiţiile stabilite de punctul 33 al prezentului Regulament.
    22. La calcularea termenului de aflare în categoria de calificare nu se ia în calcul perioada de timp în care militarul nu s-a aflat în serviciul militar prin contract în Armata Naţională. Concomitent, termenul de aflare în categoria de calificare, întrerupt odată cu eliberarea militarului din serviciul militar prin contract, începe să curgă mai departe cu începere din data semnării ordinului de zi al comandantului (şefului) unităţii militare cu privire la primirea gestiunii şi funcţiei de către militar.
    Militarilor reîncadraţi în serviciul militar prin contract în cadrul Armatei Naţionale li se păstrează categoria de calificare acordată pînă la eliberare şi li se plăteşte sporul pentru categoria de calificare respectivă, cu începere din data semnării ordinului de zi al comandantului (şefului) unităţii militare cu privire la primirea gestiunii şi funcţiei de către militari.
    23. Militarilor încadraţi în serviciul militar prin contract în cadrul Armatei Naţionale, care au activat într-o structură de stat în care este prevăzut serviciul special, nu li se echivalează categoria de calificare deţinută în perioada îndeplinirii serviciului în structura respectivă cu cea corespunzătoare din Armata Naţională. În acest context, lor le poate fi acordată categoria de calificare „a doua” în condiţiile punctului 19 alineatul doi al prezentului Regulament.
    24. Militarilor, transferaţi în Armata Naţională din cadrul altor structuri (unităţi) militare, li se echivalează categoria de calificare deţinută în acea structură (unitate) cu cea corespunzătoare din Armata Naţională. În baza extraselor din ordinul comandantului structurii (unităţii) militare din care a sosit militarul cu privire la acordarea categoriei de calificare, în ordinul de zi al comandantului (şefului) unităţii militare cu privire la numirea în funcţie a militarului, se menţionează despre echivalarea categoriei de calificare deţinute în acea structură (unitate) cu cea corespunzătoare din Armata Naţională. Concomitent, lor li se plăteşte sporul pentru categoria de calificare respectivă (echivalată), cu începere din data semnării ordinului comandantului (şefului) unităţii militare cu privire la primirea gestiunii şi funcţiei de către militari.
    În cazul în care a expirat termenul de aflare în categoria de calificare deţinută, militarilor în cauză li se acordă următoarea categorie de calificare în conformitate cu cerinţele stabilite de pct.9 şi 10 ale prezentului Regulament.
    Corespunderea categoriilor de calificare din alte structuri (unităţi) militare cu categoriile de calificare din Armata Naţională este prezentată în următorul tabel:
Armata Naţională
Departamentul Trupelor de Carabinieri
Serviciul Grăniceri

Categoria de calificare

„a doua”

Specialist de categoria II

Categoria a doua

Categoria de calificare „întîia”

Specialist de categoria I

Categoria întîia

Categoria de calificare „superioară”

Specialist de categoria superioară „Maestru”

Categoria superioară


Capitolul III
 COMISIILE DE ATESTARE ŞI ETAPELE ACTIVITĂŢII DE
ACORDARE A CATEGORIILOR DE CALIFICARE
Secţiunea 1
Atribuţiile comisiilor de atestare la acordarea categoriilor
de calificare

    25. Comisiile de atestare se numesc şi activează în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de organizare şi efectuare a atestării militarilor prin contract ai Armatei Naţionale, aprobată prin ordinul Ministrului apărării nr.89 din 11 mai 2007 şi prezentul Regulament.
    26. Comisiile de atestare desfăşoară activitatea de examinare a candidaţilor pentru acordarea categoriilor de calificare după finalizarea evaluării militarilor, în funcţie de necesitate (de numărul militarilor la care expiră în semestrul în curs termenele de aflare în categoriile de calificare deţinute), dar nu mai rar decît o dată în semestru.
    27. Setul de documente referitor la acordarea categoriilor de calificare se examinează de următoarele comisii de atestare:
    1) comisia de atestare a (comandamentului) unităţii militare – pentru acordarea categoriilor de calificare „a doua” şi „întîi” pentru toţi militarii din (comandament) unitatea militară respectivă;
    2) comisia de atestare a Marelui Stat Major – pentru acordarea categoriilor de calificare „a doua” şi „întîi” pentru toţi militarii Marelui Stat Major, ai organelor administrativ-militare şi comandanţii unităţilor militare; pentru acordarea categoriei de calificare „superioară” pentru plutonierii care deţin funcţii de plutonier adjutant;
    3) comisia centrală de atestare – pentru acordarea tuturor categoriilor de calificare militarilor aparatului central al Ministerului Apărării şi instituţiilor din subordinea ministerului (în care nu se instituie comisii de atestare); pentru acordarea categoriei de calificare „superioară” ofiţerilor Armatei Naţionale.
    28. La acordarea categoriilor de calificare, comisiile de atestare îndeplinesc următoarele atribuţii:
    1) examinează setul de documente al militarilor pentru acordarea categoriilor de calificare şi verifică caracterul obiectiv al documentelor prezentate;
    2) examinează corespunderea candidatului cerinţelor de acordare a categoriilor de calificare;
    3) emit concluzii în scris cu caracter de recomandare referitor la acordarea categoriilor de calificare.
    29. Preşedintele comisiei de atestare îndeplineşte următoarele atribuţii:
    1) asigură respectarea prezentului Regulament;
    2) conduce activitatea comisiei;
    3) stabileşte data, locul şi ora de desfăşurare a şedinţei comisiei;
    4) prezidează şedinţele comisiei;
    5) semnează procesele-verbale ale comisiei;
    6) emite concluzii în alte chestiuni ce vizează activitatea comisiei.
    La emiterea concluziilor referitor la acordarea categoriilor de calificare, preşedintele comisiei de atestare este obligat să fie obiectiv şi imparţial.
    În cazul lipsei preşedintelui comisiei de la şedinţă, atribuţiile acestuia sînt îndeplinite de către persoana desemnată de el.
    30. Secretarul comisiei de atestare îndeplineşte următoarele atribuţii:
    1) colectează (păstrează), sistematizează, analizează şi verifică corectitudinea completării setului de documente necesar pentru acordarea categoriilor de calificare;
    2) comunică membrilor comisiei data, locul şi ora de desfăşurare a şedinţei comisiei de atestare pentru examinarea acordării categoriilor de calificare;
    3) numără voturile la şedinţe şi execută lucrările de secretariat;
    4) întocmeşte:
    a) şi contrasemnează procesele-verbale ale şedinţelor comisiei de atestare pentru acordarea categoriilor de calificare;
    b) tabelul nominal al militarilor înaintaţi pentru acordarea categoriilor de calificare (anexa nr.1 la Regulament).
    5) după aprobarea de către comandantul (şeful) care a numit comisia de atestare, a procesului-verbal al şedinţei comisiei respective, în termen de pînă la 5 zile (lucrătoare), elaborează în baza concluziilor emise de comisie şi înaintează acestuia pentru semnare proiectul ordinului de acordare a categoriilor de calificare militarilor examinaţi la comisia de atestare (anexa nr.2 la Regulament).
    31. Pentru şedinţele comisiei de atestare, secretarul prezintă preşedintelui comisiei listele militarilor cărora le-a expirat termenul de aflare în categoriile de calificare. În acest sens, secretarul comisiei de atestare (cu suportul secţiilor (serviciilor) personal) va pregăti copiile fişelor de evaluare anuală a militarilor pentru ultimii doi ani, precum şi, la necesitate, copiile actualizate ale fişelor personale ale acestora.
    32. Membrii comisiilor de atestare sînt obligaţi:
    1) să-şi exercite atribuţiile în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
    2) să analizeze şi să se expună (în vederea emiterii concluziei) pe marginea setului de documente prezentat comisiei spre examinare;
    3) să voteze „pro” sau „contra” (fără abţinere de la votare), pe marginea chestiunilor puse în discuţie la şedinţa comisiei;
    4) să fie obiectivi şi imparţiali în procesul emiterii concluziei referitor la acordarea categoriilor de calificare.
Secţiunea 2
Depunerea, înaintarea, examinarea şi evidenţa
documentelor pentru acordarea categoriilor de calificare
    33. Militarii care corespund cerinţelor acordării următoarei categorii de calificare şi la care expiră în anul în curs termenele de aflare în categoriile de calificare deţinute, cu 10 zile (lucrătoare) înainte de expirarea termenelor respective, depun un raport în mod ierarhic, conform modelului stabilit în anexa nr.3 la prezentul Regulament.
    Militarii care nu deţin categorie de calificare, dar care corespund cerinţelor acordării categoriei de calificare iniţiale „a doua”, în cazul în care au obţinut calificativul de evaluare cel puţin „bun” la ultimele două evaluări anuale, din ziua aducerii la cunoştinţa acestora a rezultatelor evaluării anuale, în vederea acordării categoriei de calificare nominalizate, pot depune în mod ierarhic un raport, conform modelului stabilit în anexa nr.3 la prezentul Regulament.
    34. La raportul de acordare a categoriei de calificare, persoana responsabilă de evidenţa fişelor de evaluare, anexează copiile acestora şi copia fişei personale a militarului actualizată conform cerinţelor Instrucţiunii cu privire la implementarea formei electronice de evidenţă a datelor personale a militarilor prin contract ai Armatei Naţionale „Fişa personală”.
    Comandantul (şeful) unităţii militare, în termen de pînă la 5 zile (lucrătoare), examinează setul de documente şi îl înaintează în modul stabilit comisiilor de atestare conform prevederilor punctului 27 al prezentului Regulament.
    35. Comisia de atestare cel tîrziu pînă la finele semestrului în curs se pronunţă pe marginea setului de documente înaintate şi emite concluzii în scris (reflectate în procesul-verbal al şedinţei comisiei) în vederea luării deciziei de către comandantul (şeful) abilitat cu dreptul de a acorda categoria de calificare respectivă. După aprobarea (în termen rezonabil) de către comandant (şef) a procesului-verbal al şedinţei comisiei de atestare, acestuia i se prezintă de către secretarul comisiei spre semnare proiectul de ordin corespunzător.
    36. După desfăşurarea şedinţei comisiei de atestare, secretarul comisiei păstrează în conformitate cu actele normative în vigoare procesul-verbal al şedinţei comisiei împreună cu setul de documente al militarilor examinaţi. Extrasul din procesul-verbal respectiv se coase de către secţia (serviciul) personal sau persoana responsabilă în dosarele personale ale militarilor examinaţi.  
    37. Comandantul (şeful) unităţii militare abilitat cu dreptul de a acorda categoria de calificare respectivă, în termen de 5 zile (lucrătoare) de la data primirii proiectului de ordin corespunzător, îl semnează şi în modul stabilit aduce la cunoştinţa militarului conţinutul ordinului.
    38. Pînă la semnarea de către comandant (şef) a ordinului privind acordarea categoriei de calificare, militarii primesc spor pentru categoria de calificare deţinută, care se plăteşte militarilor la locurile de îndeplinire a serviciului militar în conformitate cu Regulamentul cu privire la salarizarea militarilor Armatei Naţionale a Republicii Moldova, aprobat prin ordinul ministrului apărării nr.280 din 14 septembrie 2010.
    39. Direcţia management resurse umane, J1 Direcţie personal, precum şi secţiile (serviciile) personal din cadrul comandamentelor, instituţiilor din subordinea Ministerului Apărării, marilor unităţi şi unităţi militare sînt responsabile să ţină evidenţa acordării categoriilor de calificare militarilor, conform gradului de responsabilitate.
    40. Extrasele din ordinele Ministrului apărării, şefului Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale, comandanţilor (şefilor) comandamentelor, instituţiilor din subordinea Ministerului Apărării, marilor unităţi şi unităţi militare ale Armatei Naţionale cu privire la acordarea categoriilor de calificare pentru corpul de ofiţeri se expediază pentru sistematizare şi evidenţă în Direcţia management resurse umane şi în J1 Direcţia personal, iar pentru celelalte categorii de militari – în J1 Direcţia personal.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3