HGM1191/2010
ID intern unic:  337320
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1191
din  23.12.2010
cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele maxime admise
de reziduuri ale produselor deuz fitosanitar din sau de pe produse alimentare
şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale
Publicat : 14.01.2011 în Monitorul Oficial Nr. 5-14     art Nr : 3     Data intrarii in vigoare : 14.03.2011
   MODIFICAT
   HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19


    NOTĂ:
  
Pe tot parcursul textului hotărîrii, cuvintele „Ministerul Sănătății”, „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” și „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituiecu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor” și, respectiv, cu „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
    În temeiul prevederilor art.6 şi 72 din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial  al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), Legii nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54), art.6 din Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.507), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul protecţiei sănătăţii populaţiei, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale (se anexează).
    2. Regulamentul aprobat prin punctul 1 din prezenta hotărîre intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                       Valeriu Lazar
    Ministrul sănătăţii                                                          Vladimir Hotineanu
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                  Valeriu Cosarciuc

    Nr. 1191. Chişinău, 23 decembrie 2010.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1191
din 23 decembrie 2010
REGULAMENT SANITAR
privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor
de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare şi hrană
de origine vegetală şi animală pentru animale
    Prezentul Regulament sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale (în continuare – Regulament) transpune parţial Regulamentul (CE) nr.396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale şi de modificare a Directivei 91/414/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr.70, 16 martie 2005, pct.1, şi creează cadrul normativ în domeniul menţionat.
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament are ca obiect direct sănătatea publică şi stabileşte necesitatea asigurării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, conţinînd dispoziţii armonizate cu privire la limitele maxime admise (în continuare – LMA) de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produsele alimentare şi hrana de origine vegetală şi animală pentru animale.
    2. Prezentul Regulament se aplică produselor de origine vegetală şi animală sau anumitor părţi din produsele în cauză, enumerate în anexa nr.1 şi destinate utilizării ca produse alimentare sau hrană pentru animale, şi este obligatoriu pentru toţi agenţii economici.
    3. Prezentul Regulament nu se aplică produselor enumerate în anexa nr.1 în cazul în care se demonstrează în mod corespunzător faptul că acestea sînt destinate:
    a) fabricării altor produse decît a celor alimentare şi hranei pentru animale;
    b) semănării sau plantării;
    c) unor activităţi autorizate prin lege  pentru testări privind substanţele active.
    4. Limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar stabilite în conformitate cu prezentul Regulament nu se aplică produselor enumerate în anexa nr.1 care sînt destinate exportului în ţări terţe şi sînt tratate înainte de export, în cazul în care se  demonstrează în mod satisfăcător că ţara de destinaţie pretinde sau acceptă tratamentul în cauză, pentru a preveni introducerea de organisme nocive pe teritoriul său.
    5. În sensul prezentului Regulament, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:
    autoritate competentă – organele centrale de specialitate stabilite prin lege  (Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Economiei și Infrastructurii), care coordonează tehnic şi metodologic activitatea de specialitate, organizează şi exercită supravegherea şi controlul asupra respectării legislaţiei în domeniul utilizării preparatelor de uz fitosanitar; 
    bune practici agricole (BPA) – modalităţile de utilizare a produselor fitosanitare recomandate, autorizate sau considerate inofensive de legislaţia naţională, în condiţii reale, în toate stadiile de producţie, depozitare, transport, distribuţie şi transformare a produselor alimentare şi a hranei pentru animale; practicile în cauză presupun, de asemenea, principii de control integrat al organismelor dăunătoare dintr-o anumită zonă climatică, precum şi utilizarea cantităţii minime a produsului de uz fitosanitar şi stabilirea şi/sau LMA provizorii la cel mai scăzut nivel posibil care să permită obţinerea efectului dorit;
    reziduuri de produse de uz fitosanitar – reziduurile, inclusiv substanţele active, substanţele metabolice şi/sau produsele obţinute în urma degradării sau reacţiei substanţelor active utilizate în prezent sau trecut în produsele fitosanitare din sau de pe produsele enumerate în anexa nr.1 la prezentul Regulament, în special reziduurile a căror prezenţă poate fi cauzată de o utilizare a substanţelor active în scopuri fitosanitare, veterinare sau ca biocide;
    limite maxime admise (LMA) –  conţinutul maxim de reziduuri ale produsului de uz fitosanitar autorizat din sau de pe produsele alimentare sau hrana pentru animale, stabilit în conformitate cu prezentul Regulament, pe baza BPA şi a celui mai scăzut nivel de expunere care să permită protejarea tuturor consumatorilor;
    limita de determinare (LD) – cel mai scăzut conţinut de reziduuri validat care poate fi măsurat şi înregistrat printr-o monitorizare de rutină cu ajutorul metodelor validate;
    test de competenţă – un test comparativ, în cadrul căruia mai multe laboratoare efectuează analiza unor probe identice, ceea ce permite evaluarea calităţii analizelor efectuate de fiecare laborator în parte.
Capitolul II
Grupele de produse cărora li se aplică LMA armonizate
şi substanţele active care nu
necesită LMA
    6. Produsele, grupele de produse şi/sau părţile de produse menţionate în punctul 2 din prezentul Regulament, cărora li se aplică LMA armonizate, sînt definite şi reglementate prin anexa nr.1 la prezentul Regulament. Anexa nr.1 cuprinde toate produsele pentru care este oportun să se aplice LMA armonizate, avînd în vedere, în special, locul pe care îl ocupă în regimul alimentar al consumatorilor sau în schimburile comerciale. Produsele sînt clasate pe grupe astfel încît LMA să poată fi stabilite, în măsura în care este posibil, pentru o grupă de produse similare sau înrudite.
    7. Substanţele active din produsele fitosanitare pentru care nu se aplică LMA sînt definite şi enumerate în anexa nr.4 la prezentul Regulament.
Capitolul III
LMA aplicabile produselor de origine vegetală şi animală
    8. Din momentul introducerii pe piaţă ca produse alimentare sau hrană pentru animale, produsele incluse în anexa nr.1 nu pot conţine reziduuri de pesticide care să depăşească:
    a) LMA stabilite pentru produsele în cauză în anexele nr.2 şi 3;
    b) 0,01 mg/kg, în ceea ce priveşte produsele pentru care nu s-a stabilit nici o LMA specifică în anexele nr.2 sau 3 ori pentru substanţe active care nu sînt incluse în anexa nr.4, cu excepţia cazului în care s-au stabilit valori implicite diferite pentru o substanţă activă, ţinînd seama, în acelaşi timp, de metodele analitice de rutină disponibile.
    9. Autorităţile naţionale competente nu pot să interzică sau să împiedice ca produsele cuprinse în anexa nr.1 să fie introduse pe piaţă sau date ca hrană pentru animale pe motiv că acestea conţin reziduuri de preparate de uz fitosanitar, cu condiţia ca:
    a) produsele în cauză să respecte prevederile punctului 8 litera a) şi ale punctului 12 din prezentul Regulament; sau
    b) substanţa activă să fie inclusă în anexa nr.4.
    10. Responsabilitatea pentru îndeplinirea şi respectarea LMA de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar în produsele alimentare de origine vegetală şi animală, precum şi în hrana pentru animale o poartă agenţii economici care efectuează lucrări cu produsele de uz fitosanitar la toate etapele circuitului acestora (păstrare, transportare, comercializare, utilizare).
Capitolul IV
Produsele transformate şi/sau compozite şi LMA admise
 pentru produsele transformate şi/sau compozite

    11. Produsele incluse în anexa nr.1, care nu sînt în conformitate cu punctul 8 din prezentul Regulament, nu pot fi transformate şi/sau amestecate cu alte produse asemănătoare sau nu, în vederea introducerii pe piaţă ca produse alimentare sau hrană pentru animale sau a utilizării ca hrană pentru animale.
    12. În cazul în care LMA pentru produsele alimentare sau hrana pentru animale transformate şi/sau compozite nu sînt stabilite în anexele nr.2 sau 3, LMA sînt cele prevăzute în punctul 8 din prezentul Regulament pentru produsul corespunzător inclus în anexa nr.1, avînd în vedere variaţiile nivelului de reziduuri de produse de uz fitosanitar cauzate de procesul de transformare şi/sau de amestecare.
Capitolul V
Controale oficiale, eşantionare şi metode de analiză
    13. Pentru a asigura respectarea prezentului Regulament se efectuează controale oficiale privind reziduurile produselor de uz fitosanitar, în conformitate cu dispoziţiile relevante din legislaţia naţională privind controalele oficiale asupra produselor alimentare şi hranei pentru animale.
    14. Controalele efectuate asupra reziduurilor produselor de uz fitosanitar constau, în special, în prelevarea de probe, supunerea ulterioară a acestora la analize şi identificarea pesticidelor existente în acestea, precum şi a nivelurilor de reziduuri. Controalele se realizează conform legii, inclusiv în locurile în care produsele sînt distribuite consumatorului.
    15. În procesul efectuării controalelor oficiale autoritatea competentă prelevează un anumit număr şi o gamă suficientă de probe, astfel încît rezultatele studiului să fie reprezentative pentru piaţă. Prelevarea de probe se efectuează într-un loc cît mai apropiat de locul de furnizare, pentru a putea lua ulterior toate măsurile coercitive.
    16. Metodele de analiză a reziduurilor produselor de uz fitosanitar trebuie să fie aprobate şi standardizate, efective şi validate.
    17. Laboratoarele acreditate responsabile de analiza probelor pentru efectuarea de controale oficiale asupra reziduurilor produselor de uz fitosanitar participă la testările de competenţă aplicabile reziduurilor de produse de uz fitosanitar conform SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 „Cerinţele generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări”.
    18. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor stabileşte, de comun acord cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, un program naţional de control al reziduurilor produselor de uz fitosanitar din sau de pe produsele alimentare, care se actualizează anual.
    Programele în cauză se bazează pe evaluarea riscurilor şi au ca scop, în special, evaluarea gradului de expunere a consumatorilor şi respectarea legislaţiei în vigoare.
    Programul trebuie să conţină următoarea informaţie:
    a) produsele care trebuie supuse prelevării;
    b) numărul de probe care trebuie prelevate şi analizele care trebuie efectuate;
    c) preparatele de uz fitosanitar (substanţe active) care trebuie analizate.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

Anexa nr.4
la Regulamentul sanitar privind limitele maxime admise
de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe
produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi
animală pentru animale

Lista
substanţelor active ale produselor de uz fitosanitar pentru
care nu se cer Limitele maxime admise de reziduuri a produselor
de uz fitosanitar
Feromoni sexuali
    1. 9-hexadecenal + 11-hexadecenal
    2. 11-hexadecenilacetat
    3. 8-dodecenilacetat
    4. 8-dodecenilacetat + dodecanol
    5. 9-tetradecenilacetat +11-tetradecenilacetat
    6. 11-tetradecenilacetat
    7. 11-tetradecenol +11-tetradecenilacetat
    8. 5-decenilacetat + 5-tetradecenilacetat + 7-dodecenilacetat + 9-tetradecenilacetat
    9. 7,9 dodecadienilacetat
    10. 8,10-dodecadienol
    11. 4,7,10-tridecatrienilacetat
    12. 3,7-demitil-2,7-octadienilporpionat
    Regulatori de creştere
    13. 1-metilciclopropen
    14. Glicozizi steroici
    15. Spirogira spp.
    16. Sulfat de Fe, Co, Al, Mg, Mn, Ni, Ag
    Substanţe active superficiale
    17. Butadien copolimer
    18. Di-l-p-mentenă
    19. Heptametiltrisiloxan modificat cu polialchilenoxid
    20. Heptametiltrisiloxan modificat cu polialchilenoxid
    +polietilen-polipropilen glicol
    21. Polimer carboxilat al butadien stirenei+etoxialcool
    22.Sare de 3,6-dioxaecosil sulfat de natriu+sare de 3,6-dioxaoctadecil sulfat de natriu
    Îngrăşăminte microbiologice
    23. Extrasol
    Substanţe active ale produselor de uz fitosanitar permise pentru utilizare în producţia agroalimentară acologică, inclusiv în agricultura durabilă
    24. Arthrobotrys oligospora
    25. Aversectin
    26. Bacillius thuringiensis var.Kurstaki
    27. Verticillium lecani
    28. Virusul granulozei
    29. Virusul granulozei+virusul poliedrozei nucleare
    30. Virusul poliedrozei nucleare
    31. 5 sute de bacterii a Pseudomonas syringae
    32. Pseudomonas fluorescens CR-330D
    33. Pseudomonas fluorescens, tulpina AP-33(V-3481)
    34. Trichoderma harzianum
    35. Trichoderma lignorum
    36. Ampelomyces quisqualis, tulpina AQ10
    37. Coniothyrium minitans, tulpina CON/M/91-08 (DSM 9660)
    38. Gliocladium catenulatum, tulpina J1446
    39. Pseudomonas chlororaphis, tulpina MA342
    40. Paecilomyces fumosoroseus apopka, tulpina 97”
    41. 1,4-Diaminobutan (Putrescine)
    42. 1-Decanol
    43. Acid acetic
    44. Silicat de aluminiu (Kaolină)
    45. Acetat de amoniu
    46. Dacillus subtilis QST 713
    47. Carbonat de calciu
    48. Dioxid de carbon
    49. Etilenă
    50. Exract din arbore de ceai
    51. Acid gras / Acid lauric
    52. Acizi graşi C7 – C20
    53. Acizi graşi: ester metilic de acid gras
    54. Acizi graşi: Acid heptanoic
    55. Acizi graşi: Acid octanoic
    56. Acizi graşi: Acid decanoic
    57. Acizi graşi: Acid oleic inclusiv etiloleat
    58. Acizi graşi: Acid pelargonic
    59. Alcooli graşi/ Alcooli alifatici
    60. Acid folic
    61. Extract de usturoi
    62. Gibberellină
    63. Kiselgur (pămint diatomit)
    64. Calcaros
    65. Maltodextrină
    66. Cetone de metil nonyl
    67. Piper
    68. Uleiuri de plante / Citronellol
    69. Uleiuri de plante / Ulei de cuişoare Eugenol
    70. Uleiuri de plante / ulei de rapiţă
    71. Uleiuri de plante / ulei de mentă
    72. Hidrogen carbonat de potassiu
    73. Iodură de potasiu
    74. Tiocionat de potasiu
    75. Quarts nisip
    76. Repellent: Faina de sânge
    77. Repellent: Ulei de peşte
    78. Repellent: Grăsime de oaie
    79. Repellent:  Uleiul de tal
    80. Extracte de alge
    81. Aluminiu silicat de sodiu
    82. Trimetilamina clorhidrat

    anexa nr.5