CCMMPSF2/2011
ID intern unic:  337462
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI
CONVENŢIE COLECTIVĂ Nr. 2
din  12.01.2011
CONVENŢIE COLECTIVĂ
(nivel ramural) pe anii 2011-2015
Publicat : 28.01.2011 în Monitorul Oficial Nr. 18-21     art Nr : 94
Înregistrată
la Ministerul Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei
la 12 ianuarie 2011, nr. 2
Ministru
___________ Valentina BULIGA

    Părţile semnatare – Ministerul Educaţiei şi Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, reprezentat de Consiliul General al Sindicatului, în scopul asigurării realizării legislaţiei muncii şi altor acte normative ce reglementează condiţiile de muncă, de studii, de retribuire a muncii, timpul de muncă şi timpul de odihnă, acordarea garanţiilor sociale etc. pentru salariaţi şi tineretul studios, au încheiat prezenta Convenţie colectivă, convenind asupra celor ce urmează: 
Capitolul I
I. Dispoziţii generale
    1. Sub incidenţa prezentei Convenţii colective cad salariaţii şi angajatorii care au împuternicit reprezentanţii lor să participe la negocierile colective, să elaboreze şi să încheie Convenţia colectivă în numele lor, autorităţile publice în limitele angajamentelor asumate, precum şi salariaţii şi angajatorii care au aderat la Convenţie după încheierea acesteia.
    Persoanele care nu sînt membri ai Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, la solicitare, pot beneficia de garanţiile stipulate în Convenţia în cauză doar în cazul în care vor achita, lunar, sindicatului de la instituţia în care activează un procent din salariu, bursă în modul stabilit de art.390 din Codul muncii al Republicii Moldova.
    2. Părţile recunosc egalitatea şi împuternicirile partenerilor sociali, asigură executarea obligatorie a înţelegerilor şi îşi asumă responsabilitatea pentru toate obligaţiunile stipulate în prezenta Convenţie colectivă.
    3. Părţile se obligă să întreprindă acţiuni pentru asigurarea drepturilor şi libertăţilor salariaţilor, garantate de Constituţia Republicii Moldova, legislaţia în vigoare şi de convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate de Parlamentul Republicii Moldova.
    4. Clauzele Convenţiei colective au o valoare normativă, alcătuiesc un „drept al muncii” ce aparţine părţilor semnatare.
    5. Contractele colective de muncă din instituţiile de învăţămînt nu pot prevedea garanţii sub nivelul prezentei Convenţii colective.
    6. Condiţiile specifice de muncă, drepturile şi obligaţiile concrete ale partenerilor sociali la nivel de unitate se reglementează prin contractul colectiv de muncă, contractul individual de muncă, prin statutul şi regulamentul intern al unităţii.
Capitolul II
Dezvoltarea parteneriatului social
    1. Parteneriatul social în ramura învăţămîntului reprezintă un sistem de raporturi stabilite între părţi – salariaţii, tineretul studios, reprezentaţi de Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei, angajatorii, autorităţile publice locale, centrale (Ministerul Educaţiei) care determină bazele reglementării relaţiilor din sfera muncii şi cea socială.
    2. Părţile vor înainta propuneri privind îmbunătăţirea protecţiei profesionale, economice, sociale şi juridice ale salariaţilor şi tineretului studios.
    3. Părţile recunosc necesitatea participării în procesul de elaborare a actelor normative şi se obligă să asigure:
    a) respectarea legislaţiei muncii în instituţiile de învăţămînt şi ştiinţă;
    b) instruirea conducătorilor, activului sindical de toate nivelurile vizînd stabilirea raporturilor de muncă, studii, protecţia socială, securitatea şi sănătatea în muncă;
    c) participarea reprezentanţilor organelor de toate nivelurile ale Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei cu drept de vot deliberativ la lucrările:
    - Colegiului Ministerului Educaţiei;
    - Consiliilor de Administrare, diverse comisii ale  Direcţiilor generale raionale (municipale) de învăţămînt;
    - Consiliilor de Administrare, Senatelor, consiliilor profesorale ale facultăţilor şi ştiinţifice;
    - Comisiilor permanente de tarifare, atestare şi desfăşurarea concursurilor, stabilirea burselor, repartizarea locurilor în cămine, precum şi altor comisii la nivel de unitate, unde se examinează probleme ce ţin de interesele salariaţilor şi ale tineretului studios.
    4. Ministerul Educaţiei va remite Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei,  pentru aviz, proiectele actelor normative ce vizează drepturile de muncă, profesionale şi social-economice ale salariaţilor din ramură.
Ministerul Educaţiei, direcţiile de învăţămînt, administraţia unităţilor prezintă la solicitarea sindicatului informaţii, date statistice privind ramura învăţămîntului, alte documente ce vizează dezvoltarea, reformarea şi finanţarea învăţămîntului şi cercetării ştiinţifice, optimizarea reţelei instituţionale.
    Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei va primi de la Ministerul Educaţiei un exemplar de documente expediate Direcţiilor generale raionale (municipale) de învăţămînt, conducătorilor unităţilor (instrucţiuni, regulamente, ordine) cu referire la condiţiile de muncă ale salariaţilor din ramură.
    5. Părţile cărora li s-a transmis propunerea în formă scrisă de începere a negocierilor colective sînt obligate să purceadă la aceasta în decurs de 7 zile calendaristice de la data avizării.
    6. Părţile vor participa, pe baza principiilor de egalitate, la organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive, festivalurilor de creaţie artistică, sărbătorilor profesionale la nivel de unitate, teritoriu şi republică şi vor suporta cheltuieli financiare, conform deciziilor organelor de conducere.
    7. Părţile, conducătorii organizaţiilor şi instituţiilor, vor asigura transparenţa planificării şi gestionării bugetului ramural; al unităţii, inclusiv pe compartimentul mijloace speciale.
    8. Consiliul General al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei va informa Ministerul Educaţiei despre măsurile preconizate pentru protecţia profesională şi social-economică a salariaţilor.
    9. Ministerul Educaţiei se obligă:
    9.1. să elaboreze şi să prezinte pentru aprobare Guvernului proiectele:
    -  Codul educaţiei;
    -  statele-model pentru instituţiile de învăţămînt de toate tipurile;
    -  normele-tip de muncă în instituţiile de învăţămînt;
    - Regulamentul cu privire la modul de acordare cadrelor didactice a concediului de lungă durată, după 10 ani de activitate;
    -  Regulamentul atestării cadrelor didactice şi manageriale;
    -  Regulamentul cu privire la repartizarea sarcinii didactice;
    9.2. să coordoneze cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Justiţiei listele contraindicaţiilor medicale şi ale infracţiunilor care nu permit prestarea serviciilor educaţionale, încadrîndu-le în norme legislative;
    9.3. să asigure acordarea la timp a indemnizaţiilor unice, înlesnirilor sociale prevăzute de legislaţia în vigoare pentru tinerii specialişti;
    9.4. să monitorizeze respectarea actelor normative în stabilirea şi recepţionarea taxelor pentru studii; închirierea spaţiilor de locuit în căminele pentru elevi, studenţi şi salariaţi.
    10. În cazurile nerespectării prezentei Convenţii colective de către Ministerul Educaţiei, conducătorii instituţiilor, Consiliul General al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei îşi asumă dreptul de declanşare a conflictului colectiv de muncă la nivel ramural.
    11. Declanşarea conflictului colectiv de  muncă şi a acţiunilor de protest în masă se va înfăptui conform legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă la toate nivelurile. Dreptul de declarare şi organizare a grevei aparţine organului sindical respectiv. În perioada negocierilor greva se suspendă.
Capitolul III
Resurse umane. Utilizarea forţei de muncă
    1. Personalul din sistemul de învăţămînt este format din cadre didactice, cadre de conducere, cadre ştiinţifico-didactice, cadre ştiinţifice, personal tehnico-didactic, administrativ şi de deservire, studenţi, masteranzi şi doctoranzi.
    2. Părţile recunosc drepturile şi obligaţiile angajatorilor şi salariaţilor în conformitate cu art.9,10 ale Codului muncii al Republicii Moldova şi art.53 al Legii Învăţămîntului.
    3. Părţile, în limitele competenţei lor, vor:
    - exercita controlul utilizării forţei de muncă în conformitate cu legislaţia;
    - examina multilateral procesele, fenomenele şi schimbările care au loc în domeniul utilizării forţei de muncă, cererii şi ofertei.
    4. Ministerul Educaţiei, conducătorii instituţiilor vor aloca cel puţin 2% de la fondul de salarizare pentru perfecţionarea calificării profesionale a cadrelor didactice şi vor asigura reciclarea lor o dată la 5 ani.
    5. Ministerul Educaţiei, conducătorii instituţiilor de învăţămînt vor desfăşura în modul stabilit evaluarea şi atestarea cadrelor didactice şi de conducere şi ale bibliotecarilor.
    6. Încadrarea în muncă a personalului din învăţămînt se va efectua asigurînd egalitatea şanselor tuturor persoanelor potrivit profesiei fără nici un fel de discriminare, prin încheierea unui contract individual de muncă în formă scrisă, legalizîndu-l printr-un ordin al angajatorului  în conformitate cu art.8, 10, 65 ale Codului muncii al Republicii Moldova (Modelul Contractului individual de muncă - Anexa nr. 1).
    7. Tinerii specialişti, repartizaţi în instituţiile de învăţămînt, beneficiază la angajare de indemnizaţii unice, înlesniri sociale. Absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior de stat li se acordă concediu cu durata de o lună calendaristică cu achitarea indemnizaţiei în mărime de o bursă lunară din contul instituţiei în care sînt plasaţi. În cazul existenţei unor locuri vacante, administraţia va angaja prioritar tinerii specialişti.
    8. Conducătorii instituţiilor de învăţămînt de stat sînt numiţi în funcţie în bază de concurs, desfăşurat de către Direcţiile generale raionale, municipale de învăţămînt, Ministerul Educaţiei, Guvern în conformitate cu regulamentele aprobate. Conducătorul instituţiei poate să exercite funcţia pînă la atingerea vîrstei de 65 de ani.
    9. Încheierea, modificarea, completarea, suspendarea şi desfacerea contractelor individuale de muncă se efectuează în conformitate cu legislaţia muncii în vigoare.
    Se interzice aplicarea perioadei de probă în cazul încheierii contractului individual de muncă cu cadrele didactice, cu excepţia persoanelor care prestează activitate educaţională la altă disciplină şcolară decît cea certificată prin diplomă.
    La reducerea statelor de personal, în cazul unei egale calificări şi productivităţi a muncii, de dreptul preferenţial la menţinerea locului de muncă beneficiază şi tinerii specialişti pe durata primilor 3 ani de activitate.
    10. Concedierea personalului didactic din iniţiativa angajatorului se va efectua, de regulă, la sfîrşitul anului de studii, cu excepţia persoanelor angajate pe o perioadă determinată, inclusiv la ocuparea locului de muncă prin concurs, conform legislaţiei în vigoare. Persoanele pensionate şi neîncadrate în cîmpul muncii se angajează pe o perioadă de pînă la 2 ani,  care la expirare poate fi prelungită în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    11. În caz de reducere în masă a salariaţilor (peste 10% din numărul lor), administraţia va anunţa sindicatul cu 3 luni înainte de aceasta şi va începe negocierile privind posibilităţile plasării în cîmpul muncii a persoanelor disponibilizate, conform prevederilor Codului muncii al Republicii Moldova.
    La reducerile de personal, angajatorul, în scopul preîntîmpinării disponibilizării în masă a salariaţilor, va rezilia, în primul rînd, contractul individual de muncă încheiat cu cumularzii.
    Prin acordul dintre salariat şi angajator se poate stabili, atît la momentul angajării la lucru, cît şi mai tîrziu, ziua de muncă parţială sau săptămîna de muncă parţială.
    12. În cazul cînd salariatul este membru de sindicat, contractul individual de muncă poate fi desfăcut  din iniţiativa angajatorului doar cu acordul sau consultarea în scris a organului sindical respectiv, în conformitate cu Legea sindicatelor, Codul muncii al Republicii Moldova.
    13. La demisionarea persoanelor în legătură cu atingerea vîrstei de pensie, angajatorul poate acorda acestora o indemnizaţie unică, în mărime de un salariu mediu lunar (se negociază în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate).
    14. La angajare angajatorul este obligat să familiarizeze salariatul cu conţinutul prezentei Convenţii colective, Contractului colectiv de muncă, Regulamentului intern al unităţii, Legii securităţii şi sănătăţii în muncă.
Capitolul IV
Timpul de muncă şi timpul de odihnă
    1. Durata săptămînii de lucru în instituţiile de învăţămînt se stabileşte de către angajator cu acordul salariaţilor.
    Durata normală a timpului de muncă a salariaţilor nu poate depăşi 8 ore pe zi şi 40 ore pe săptămînă, cu 2 zile de repaus, una din ele fiind duminica, cu excepţia salariaţilor cărora li se stabileşte durata săptămînală redusă a timpului de muncă:
    - salariaţilor cu vîrsta cuprinsă între 15-16 ani – 24 ore;
    - salariaţilor cu vîrsta cuprinsă între 16-18 ani – 35 ore;
    - salariaţilor care activează în condiţii de muncă vătămătoare – 35 ore;
    - invalizilor de gradele I  şi II - 30 ore;
    - cadrelor didactice  - 18-35 ore;
    - personalului medical  - 30-35 ore;
    - salariaţilor care îmbină munca cu studiile în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate – 35 ore.
    2. Durata timpului de muncă a salariaţilor se reglementează prin orar/schemă orară a lecţiilor, Contractul individual de muncă, Contractul colectiv de muncă şi Regulamentul intern al unităţii. În perioada vacanţelor elevilor şi ale studenţilor durata timpului de muncă a cadrelor didactice poate fi stabilită conform unui orar, adoptat de angajator, cu acordul comitetului sindical.
    3. În scopul stabilirii unor condiţii optime de activitate, folosirii eficiente a timpului de muncă şi timpului de odihnă a salariaţilor, se permite stabilirea duratei zilnice a timpului de muncă de 12 ore, urmată de o perioadă de repaus de cel puţin 24 ore (Lista beneficiarilor - Anexa nr.2).
    4. În cazul evidenţei globale a timpului de muncă numărul mediu de ore lucrătoare pe lună cu durata săptămînală normală a timpului de muncă de 40 ore constituie 169 ore, respectiv, 148 ore - 126,8 ore – în cazurile duratei săptămîni reduse a timpului de muncă de 35 ore – 30 ore.
    5. În ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare prevăzute în textul art. 111 din Codul muncii al Republicii Moldova, durata muncii personalului în aceste zile se reduce cu 2 ore, cu excepţia personalului căruia i s-a stabilit durata redusă a timpului de muncă (art.96 din Codul muncii al Republicii Moldova) şi ziua de muncă parţială (art.97 din Codul muncii al Republicii Moldova), inclusiv şi în cazurile cînd ziua de muncă din ajunul zilei de sărbătoare a fost transferată în altă zi.
    6. Cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt preuniversitar pot beneficia săptămînal de o zi pentru perfecţionarea profesională şi metodică (se negociază în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate), în cazul cînd norma didactică nu depăşeşte 20 de ore săptămînal.
    7. Unuia dintre părinţi (tutorelui, curatorului) care au copii în vîrstă de pînă la 3 ani, i se acordă, pe lîngă pauza de masă, pauze suplimentare pentru alimentarea copilului. Pauzele suplimentare vor avea o frecvenţă de cel puţin o dată la fiecare 3 ore, fiecare pauză avînd o durată de minimum 30 minute. Pentru unul din părinţi (tutore, curator) care au 2 sau mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 3 ani, durata pauzei nu poate fi mai mică de o oră.
    8. Salariaţii beneficiază de concediu de odihnă anual, concediu de odihnă anual suplimentar plătit, concediu neplătit, concedii sociale, precum şi de concediu de studii în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    9. Salariaţii care lucrează în condiţii vătămătoare, nevăzătorii şi tinerii în vîrstă de pînă la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă anual suplimentar plătit cu durata pe cel puţin 4 zile calendaristice. Durata concediului de odihnă anual suplimentar plătit pentru salariaţii care lucrează în condiţii nefavorabile se va stabili în modul prevăzut prin Hotărîrea Guvernului nr.573 din 1 august 1994, cu transformarea duratelor respective în zile calendaristice, adăugînd cîte o zi la fiecare 6 zile de concediu cuvenit.
    Unuia dintre părinţii care au 2 şi mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 14 ani (sau un copil invalid) i se acordă un concediu de odihnă anual suplimentar plătit cu o durată de 4 zile calendaristice.
    Personalului de conducere şi de specialitate, a cărui muncă implică eforturi psiho-emoţionale sporite, i se poate acorda un concediu suplimentar plătit cu durata de pînă la 7 zile calendaristice. Condiţiile de acordare a concediului suplimentar se stabilesc în contractul colectiv sau individual de muncă.
    Concediul de odihnă anual suplimentar plătit se acordă concomitent cu concediul de odihnă anual. Durata concediilor anuale, precum şi durata concediului suplimentar plătit şi durata redusă a zilei de muncă a personalului din învăţămîntul special este indicată în anexele nr.3, nr.4.
    10. La prezentarea actelor respective, salariaţii beneficiază de concediu suplimentar plătit pe motive familiale, exprimat în zile lucrătoare, în următoarele cazuri:  - căsătoria salariatului sau căsătoria copilului salariatului – 3 zile;
    - naşterea sau înfierea copilului – 2 zile;
    - decesul soţului (soţiei), părinţilor, buneilor, fraţilor, surorilor – 3 zile (în caz de necesitate de a se deplasa peste 300 km – 5 zile);
    - părinţilor, care au copii în clasele I-IV – 1 zi la începutul anului şcolar;
    - încorporarea în rîndurile Armatei Naţionale a membrului familiei – 1 zi;
    - jubileul salariatului (40, 50, 60, 70 ani), precum si atingerea vîrstei pensionare – 1 zi.
    11. Salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani, părinţilor care au 2 şi mai mulţi copii în vîrsta de pînă la 16 ani sau un copil invalid şi părinţilor singuri care au un copil în vîrstă de pînă la 16 ani, li se acordă concediile de odihnă anuale în perioada de vară sau, în baza unei cereri scrise, în orice perioadă a anului. 
    12. Din motive familiale şi din alte motive întemeiate, în baza unei cereri scrise, salariatului i se poate acorda, cu consimţămîntul angajatorului, un  concediu neplătit cu o durată de 60 de zile calendaristice, în care scop se emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre).
    Unuia dintre părinţii care au 2 şi mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 14 ani (sau un copil invalid), părinţilor singuri necăsătoriţi, care au un copil de aceeaşi vîrstă li se acordă anual, în baza unei cereri scrise, un concediu neplătit cu o durată de cel puţin 14 zile calendaristice. Acest concediu poate fi alipit la concediul de odihnă anual sau poate fi folosit aparte (în întregime sau divizat) în perioadele stabilite de comun acord cu angajatorul.
    13. Cadrelor didactice din instituţiile de învăţămînt li se acordă, nu mai rar decît o dată la 10 ani de activitate pedagogică, un concediu cu durata de pînă la un an,  în modul şi condiţiile, inclusiv cele de plată stabilite de fondatorul şi/sau statutul instituţiei respective.
    14. Cadrelor ştiinţifice din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării li se acordă, în modul şi în condiţiile stabilite în statutul organizaţiei respective:
    a) un concediu plătit cu durata de pînă la 6 luni, nu mai rar decît o dată la 10 ani de activitate ştiinţifică, pentru finalizarea unor tratate, studii incluse în programele de cercetare ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, cu aprobarea consiliului ştiinţific al organizaţiei;
    b) un concediu plătit cu durata de pînă la un an, o singură dată, pentru redactarea tezei de doctor habilitat, cu aprobarea consiliului ştiinţific al organizaţiei.
    15. Concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă salariaţilor după expirarea a  6 luni de muncă în unitatea respectivă.
    Concediul de odihnă pentru primul an de muncă poate fi acordat salariatului şi înainte de expirarea a 6 luni de muncă la unitate.
    Concediul de odihnă anual pentru următorii ani de muncă poate fi acordat salariatului, de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor, cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfîrşitul fiecărui an calendaristic.
    La programarea concediilor de odihnă anuale se ţine cont atît de dorinţa salariaţilor cît şi de necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii.
    16. Concediul de odihnă anual poate fi acordat integral sau în baza unei cereri scrise a salariatului, poate fi divizat în părţi, una dintre care va avea o durată de cel puţin 14 zile calendaristice.
    17. Persoanele  angajate pe o perioadă determinată, inclusiv pensionarii,  beneficiază de concediul anual plătit direct proporţional duratei perioadei de muncă în unitatea respectivă.
    18. Veteranilor de război, angajaţi în instituţiile de învăţămînt, li se acordă concediu de odihnă, la cerere, în perioada solicitată, precum şi concediu suplimentar neplătit pe un termen de pînă la 2 săptămîni.
    19. Perioada staţionării unităţii, subdiviziunii se include în vechimea de muncă, care oferă salariaţilor dreptul la concediu.
    20.Activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial nu implică limitarea drepturilor salariatului privind calcularea vechimii în muncă, durata concediului de odihnă anual sau a altor drepturi de muncă.
    21. În caz de suspendare (art.76 lit.e) şi m), art.77 lit.d) şi art.78 alin.(1) lit.a) şi d) din Codul muncii al Republicii Moldova sau încetare a contractului individual de muncă, salariatul are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale nefolosite.
Capitolul V
Organizarea şi remunerarea muncii
    1. Remunerarea muncii salariaţilor se efectuează în raport direct cu cantitatea, calificarea, competenţa profesională, complexitatea lucrărilor ce revin postului ocupat şi legislaţia în vigoare.
    2. Părţile, anual, vor examina nivelul de salarizare a personalului din învăţămînt, vor formula şi prezenta propuneri de perfecţionare a remunerării cadrelor didactice şi a altor categorii de personal în raport cu creşterea procentuală a salariului mediu prognozat pe economia naţională şi a indicilor preţurilor de consum.
    3. Responsabil pentru plata corectă a muncii salariaţilor este angajatorul.
    4. Pentru organizarea muncii, angajatorul de comun acord cu organul sindical, stabileşte prin ordin sau în contractul colectiv de muncă normele de muncă pentru toţi salariaţii unităţii. Sarcina didactică stabilită anual la 1 septembrie, de regulă, nu se schimbă pe parcursul anului de studii.
    5. În cazul în care normele de muncă nu mai corespund condiţiilor pentru care au fost aprobate, acestea pot fi revizuite, despre care salariaţii se anunţă în scris, sub semnătură, cel puţin cu 2 luni înainte.
    6. În funcţie de sursele financiare speciale ale instituţiei, angajatorul stabileşte, cu acordul organului sindical, un spor la salariu conform actelor normative în vigoare.
    7. Salariaţilor ocupaţi la lucrări incluse în Lista-tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1487 din 31 decembrie 2004, li se pot stabili sporuri pentru munca prestată în condiţii nefavorabile. Sporurile se stabilesc în funcţie de starea reală a condiţiilor de muncă, stabilită după atestarea locurilor de muncă conform Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1335 din 10 octombrie 2002, în mărimile prevăzute de Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.1 din 3 februarie 2004 „Salarizarea angajaţilor aflaţi în relaţii de muncă în baza contractelor individuale de muncă”, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.152 din 19 februarie 2004, după cum urmează:

Numărul de puncte in funcţie de gradul de nocivitate, stabilit în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1335 din 10 octombrie 2002

Mărimea sporului, lei
0,5-2,0
100
2,1-4,0
120
4,1-6,0
140
6,1-8,0
160
8,1-10,0
180
mai mult de 10,0
200

    Lista-tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare din instituţiile de învăţămînt, instituţiile de cercetare şi dezvoltare, pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare este indicată în Anexa nr.4.
    8. Munca prestată în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare nelucrătoare se compensează cu o remuneraţie în conformitate cu art.158 din Codul muncii al Republicii Moldova.
    9. În cazurile în care instituţia staţionează în urma încălcării legislaţiei cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă, ce nu a survenit din vina salariaţilor, pe perioada staţionării, personalului i se păstrează salariul mediu.
    10. Salariaţilor care îşi fac studiile la cursuri de formare profesională li se păstrează salariul mediu. Cheltuielile de deplasare se achită conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 836 din 24.06.2002. În cazul detaşării salariaţilor pe o durată ce depăşeşte o zi în localitatea de unde el are posibilitatea să revină zilnic la locul său permanent de trai, diurnele, pentru zilele de plecare şi întoarcere, se plătesc în mărime de 50 la sută din normele stabilite şi se restituie costul transportului zilnic tur-retur.
    11. Stimularea muncii salariaţilor şi susţinerea lor materială se efectuează de către angajator, cu consultarea organului sindical, conform Regulamentului respectiv aprobat, în limitele cel puţin a unui fond lunar de salarizare pe an, calculat în baza tarifelor şi salariilor de funcţie, ţinîndu-se cont de majorările, sporurile şi suplimentele stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi mijloacele economisite din fondul de retribuire a muncii, după cum urmează: 50% - pentru premiere şi 50% - pentru acordarea ajutorului material.
    12. Salariul, bursa se plătesc lunar. Modalitatea şi termenele concrete de plată vor fi stabilite în contractul colectiv de muncă.
Capitolul VI
Securitatea şi sănătatea la locul de muncă
    1. Angajatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea unor condiţii normale de lucru, în scopul reducerii nocivităţilor, prevenirii accidentelor de muncă conform Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 şi Cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă, aprobate prin Hotărîrea Guvernului  Republicii Moldova nr. 353 din 5 mai 2010.
     În acest scop, părţile vor:
    - întocmi un plan anual de protecţie şi prevenire care să includă măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor profesionale, care să fie aplicat corespunzător condiţiilor de lucru specifice unităţii, parte integrantă a contractului colectiv  de muncă;
    - constitui Comitetul pentru securitatea şi sănătatea în muncă cu atribuţiile ce derivă din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Comitetelor pentru securitatea şi sănătatea în muncă aprobat în modul stabilit. Timpul utilizat pentru activitatea în componenţa comitetului se consideră timp de muncă şi este retribuit conform legislaţiei în vigoare;
    - efectua atestarea locurilor de muncă din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă nu mai rar decît o dată la 5 ani.
    Pentru salariaţii care lucrează în sălile (terenurile) sportive închise, gradul de nocivitate se stabileşte în cazul depăşirii nivelului orientativ admisibil al zgomotului 5dBA şi a nivelului vibraţiei locale 3dB. Condiţiile pentru alimentarea salariaţilor, asigurarea cu echipament individual de protecţie, cu materiale igieno-sanitare etc. vor fi prevăzute în Contractul colectiv de muncă şi Contractul individual de muncă în conformitate cu normativele stabilite.
     Angajatorul va:
    - aloca anual mijloace băneşti în mărime de cel puţin 2% de la fondul de salarizare al unităţii pentru realizarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă;
    - asigura compensaţii băneşti (spor la salariu) şi de altă natură (concedii suplimentare, timp de muncă redus) (Anexa nr.4);
    - asigura temperatura aerului la posturile de lucru în încăperi în limitele termice minime admise de 18°C, în limitele maxime admise de 32°C. La locurile de muncă unde temperatura aerului depăşeşte constant 30°C se va asigura apă carbogazoasă salină (1 g NaCl / 1000 ml) sau minerală, în cantitate de 2000 ÷ 4000 ml / persoană/ schimb, distribuită la temperatura de 16 ÷ 18°C. La locurile de muncă cu temperatura aerului joasă (sub 5°C) se va asigura ceai fierbinte în cantitate de 500 ÷ 1000 ml/persoană/ schimb;
    - asigura cercetarea, înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă, determinarea măsurilor de prevenire a lor, recuperării prejudiciilor accidentaţilor în modul şi mărimile stabilite de actele normative;
    - efectua în modul stabilit informarea şi instruirea lucrătorilor în materie de securitate şi sănătate în muncă;
    - asigura salariaţii cu instrucţiunile - cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru anumite ocupaţii;
    - organiza examene medicale periodice gratuite a personalului unităţii şi tineretului studios în modul stabilit de organele ocrotirii sănătăţii;
    - finanţa activitatea serviciului medical în unităţile cu un număr de cel puţin 300 de salariaţi (art. 235 din Codul muncii al Republicii Moldova);
    - asigura transferul anual al contribuţiilor în Fondul Social, a primelor de asistenţă medicală obligatorie conform legislaţiei în vigoare;
    - organiza, la cererea salariaţilor, asigurarea acestora pentru cazuri de accidentare la locul de muncă. Lista salariaţilor care urmează să fie asiguraţi şi sumele de asigurare vor fi concretizate în contractul colectiv de muncă.
Capitolul VII
Drepturile şi obligaţiile tineretului studios
    Protecţia socială a studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor
    1. Studenţii, masteranzii au următoarele drepturi:
    - de a-şi face studiile la specialitatea şi specializarea aleasă, în bază de buget sau de contract cu plată;
    - de a-şi face studiile concomitent la două specialităţi în conformitate cu actele normative în vigoare;
    - de a-şi face studiile în termene reduse, prin susţinerea consecutivă a probelor prevăzute de planul de învăţămînt;
    -  să participe la activităţi culturale şi sportive;
    -  să participe la cercetări ştiinţifice;
    - să fie asiguraţi cu bursă, cămin, manuale, asistenţă medicală, alimentaţie, transport în modul prevăzut de legislaţia în vigoare;
    - să beneficieze de concediu suplimentar plătit la locul de muncă, la săptămîna redusă şi de alte facilităţi prevăzute de legislaţie, în cazul cînd urmează studiile la învăţămîntul cu frecvenţă redusă;
    - să fie aleşi în componenţa organelor administrative şi consultative ale instituţiei de învăţămînt; să participe în procesele de evaluare şi promovare a calităţii educaţiei în condiţiile prevăzute de Regulamentul intern al unităţii;
    - să participe în cadrul unor proiecte/programe internaţionale sau naţionale de mobilitate academică;
    -  să-şi revendice drepturile legale;
    - să beneficieze de concedii academice necesare pentru îngrijirea copilului, în caz de boală, etc.;
    - să facă studii în străinătate, conform acordurilor de colaborare interguvernamentale şi interministeriale;
    - să beneficieze de 2 călătorii în ţară (tur-retur) cu rambursarea, de către instituţia respectivă de învăţămînt (din mijloacele pentru studenţii bugetari şi din taxele de studii pentru studenţii înmatriculaţi în bază de contract), a 50% din costul biletelor de călătorie în transportul auto şi feroviar interurban;
    -  să beneficieze de ajutor material din fondul instituţiei şi din contul organizaţiei sindicale.
    2. Obligaţiile studenţilor şi masteranzilor
    Elevii, studenţi şi masteranzii sînt obligaţi:
    - să realizeze în termenele stabilite curriculumul pentru nivelurile respective de studiu;
    - să respecte actele reglatorii interne ale instituţiilor de învăţămînt;
    - să dispună de un comportament civilizat, să respecte normele de convieţuire în colectiv;
    - să păstreze patrimoniul instituţiei de învăţămînt.
    3. Doctoranzii beneficiază de drepturi şi obligaţii în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.173, 18.02.2008.
Capitolul VIII
Reglementarea activităţii organelor sindicale
    1. Ministerul Educaţiei, angajatorul, recunosc drepturile de activitate ale Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, în conformitate cu legislaţia în vigoare, Statutul Sindicatului, normele de drept internaţional, ratificate de Republica Moldova; se abţin de la orice intervenţie de natură să limiteze dreptul salariaţilor la constituirea, funcţionarea şi gestionarea organizaţiei sindicale, la alegerea liberă a reprezentanţilor lor.
    2. Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei:
    - recunoaşte dreptul angajatorilor de a stabili, în condiţiile legii, răspundere disciplinară sau materială a salariaţilor care se fac vinovaţi de încălcarea normelor de disciplină a muncii sau care aduc prejudiciu unităţii.
    - participă la procesul de atestare a cadrelor didactice, în corespundere cu actele normative în vigoare;
    - exercită controlul acordării înlesnirilor stabilite pentru angajaţii din ramură în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezenta Convenţie colectivă;
    - efectuează controlul respectării cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă, întreprinde măsuri privind respectarea strictă a acestora;
    - acordă membrilor de sindicat consultaţii juridice gratuite;
    - reprezintă, în caz de necesitate, interesele salariaţilor în instanţele de judecată;
    - elaborează şi implementează programe de instruire sindicală;
    - repartizează salariaţilor bilete de tratament, conform Regulamentului cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneoclimateric, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.290 din 19.04.2010.
    3. Părţile convin să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în unităţi, cu respectarea prevederilor legii, ale contractelor colective de muncă, a Regulamentului intern al unităţii, precum şi a drepturilor şi intereselor salariaţilor şi membrilor de sindicat.
    În acest scop va fi încurajată respectarea demnităţii fiecărei persoane, prin contractul colectiv de muncă vor fi stabilite proceduri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor individuale de muncă. Plîngerile salariaţilor în justiţie nu pot constitui un motiv de desfacere a contractului individual de muncă.
     4. În scopul reglementării activităţii organelor sindicale, Ministerul Educaţiei, angajatorul îşi asumă următoarele obligaţiuni:
    - să acorde pînă la 4 ore de lucru pe săptămînă salariaţilor, preşedinţi electivi ai organelor sindicale, în scopul executării obligaţiunilor sindicale, cu păstrarea salariului mediu (se negociază în contractul colectiv de muncă);
    - să nu aplice sancţiuni disciplinare şi să nu admită concedierea din iniţiativa angajatorului fără respectarea modului general de concediere şi fără acordul preliminar scris al organului ai cărui membri sînt / al organului sindical ierarhic superior:
    a) salariaţilor, membri electivi ai organelor sindicale de toate nivelurile;
    b) salariaţilor, conducători electivi ai organizaţiilor sindicale primare;
    - să acorde locul de muncă anterior sau a unui loc similar salariatului, al cărui contract individual de muncă este suspendat în legătură cu alegerea lui în organul sindical, după expirarea mandatului.
    5. Reprezentanţii sindicatului au acces liber în unităţile şi subdiviziunile structurale ale instituţiei, în scopul realizării sarcinilor lor statutare şi a drepturilor sindicale.
    6. Angajatorul şi liderul sindical îşi vor comunica reciproc şi în timp util hotărîrile privind toate problemele importante în domeniul relaţiilor lor de muncă.
    7. Conducătorii titulari ai organelor sindicale beneficiază de aceleaşi drepturi şi facilităţi (ajutor material, premiu, spaţiu locativ) ca şi ceilalţi salariaţi ai unităţii respective.
    8.  În aplicarea prevederilor art.35 (6) al Legii Sindicatelor angajatorul va reţine şi va vira, în modul stabilit, la contul de decontare al organului sindical respectiv cotizaţiile de membru al sindicatului. 
    Angajatorul va  prevedea în devizul de cheltuieli al instituţiei, pentru utilizare în scopuri stabilite în contractul colectiv de muncă (nivel de unitate), a mijloacelor în mărime de 0,15% din fondul de salariu al instituţiei.
    9. Angajatorul  va asigura, gratuit, în incinta instituţiei, pentru activitatea organului sindical, spaţiul şi mobilierul necesare, tehnică de oficiu sau acces la echipamentul de birotică al unităţii.
    Baza materială cu destinaţie cultural-sportivă a unităţii va putea fi folosită, fără plată, pentru acţiuni organizate de sindicat, în condiţiile prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
    10. Angajatorul va permite, cu menţinerea salariului mediu sau a bursei pentru perioada respectivă, participarea la adunările sindicale, şedinţele consiliilor organelor sindicale, conferinţe, congrese, seminare, diferite forme de educaţie sindicală organizate de către Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei.
Capitolul IX
Dispoziţii finale
    1. Prezenta Convenţie colectivă intră în vigoare la data înregistrării la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
    2. Controlul realizării prezentei Convenţii colective este responsabilitatea directă a comisiilor pentru negocieri colective ale Părţilor. Totalurile se fac la finele anului calendaristic. Realizarea Convenţiei colective se examinează la şedinţele comune ale organelor de conducere ale Ministerului Educaţiei şi ale Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei.
    3. Oricare dintre Părţi, în baza unei înţelegeri reciproce, este în drept să opereze modificări şi completări ale prezentei Convenţii colective.
    4. Cu trei luni înainte de expirarea termenului de validitate a prezentei Convenţii colective, Părţile se obligă să iniţieze negocieri în vederea prelungirii ei sau încheierii unei noi Convenţii. Pînă la încheierea unei noi Convenţii colective se aplică prevederile prezentei Convenţii.
    5. Anexele constituie parte integrantă a prezentei Convenţii colective.
    6. Dreptul la interpretarea şi comentarea clauzelor prezentei Convenţii colective aparţine părţilor semnatare.
    7. Părţile se obligă să repartizeze Convenţia colectivă, după aprobarea acesteia în modul stabilit, conducătorilor instituţiilor de învăţămînt şi preşedinţilor organelor sindicale de toate nivelurile.

                                                               Au semnat:
    Din partea Ministerului Educaţiei                         Din partea Consiliului General
                                                                                    al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei
    __________________________                             ___________________________
    Ministru                                                                  Preşedinte
    Leonid BUJOR                                                      Dumitru IVANOV

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4