HKKC2/2011
ID intern unic:  337519
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 2
din  14.01.2011
privind Raportul auditului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare
publice şi patrimoniului public pentru construcţia liniei
de cale ferată
„Cahul-Giurgiuleşti” la Î.S. „Calea Ferată din
Moldova” în perioada
anilor 2007-2009 şi 2010 (I semestru)
Publicat : 04.02.2011 în Monitorul Oficial Nr. 22-24     art Nr : 6
    Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului transporturilor şi infrastructurii drumurilor dl V.Ciubuc, viceministrului mediului dl C.Mîrza, directorului general – administrator al Î.S. „Calea Ferată din Moldova” dl Il.Ţurcan, vicedirectorului general al Î.S. „Calea Ferată din Moldova” dl S.Tomşa, directorului general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru dl V.Grama, directorului Serviciului de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor dl V.Verstiuc, directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei dl V.Chetraru, şefului Inspecţiei de Stat în Construcţii dl V.Evtodiev, şefului Direcţiei economie naţională, cheltuieli capitale şi achiziţii publice a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzaru, şefului Direcţiei analiză şi monitorizare a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor dl I.Saviţchi, şefului Secţiei construcţii capitale a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” dl N.Gapon, şefului Secţiei proiectare a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” dl V.Andronic, vicedirectorului Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului dl V.Manolache şi a altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor implicate în procesul de construcţie a liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti”, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat în două şedinţe (din 19.11.2010 şi 14.01.2011) Raportul auditului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice şi patrimoniului public pentru construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti” la Î.S. „Calea Ferată din Moldova” în perioada anilor 2007-2009 şi 2010 (I semestru).
    ______________________
    1 M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

    Misiunea de audit s-a realizat în conformitate cu prevederile art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2010, avînd drept obiectiv evaluarea conformităţii cu prevederile legale a modului de utilizare a mijloacelor financiare publice şi patrimoniului public la construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti”.
    Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi. Probele de audit au fost obţinute în urma aplicării procedurilor analitice şi efectuării testelor de fond, cu folosirea diferitor tehnici şi metode, cum ar fi examinarea rapoartelor financiare, registrelor contabile, documentelor primare; analiza comparativă a datelor şi informaţiilor financiare; observaţiile directe.
    Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi
a constatat:
    Raportul auditului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice şi patrimoniului public pentru construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti” la Î.S. „Calea Ferată din Moldova” în perioada anilor 2007-2009 şi 2010 (I semestru) a relevat existenţa multiplelor iregularităţi şi neconformităţi admise la utilizarea mijloacelor financiare publice şi patrimoniului public pentru construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti”, care se exprimă prin:
    • Procesul de angajare şi execuţie a lucrărilor de reconstrucţie şi restaurare a liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti” a fost afectat de un şir de nereguli semnificative, care au influenţat negativ asupra modului de utilizare a mijloacelor financiare publice preconizate pentru acest obiect. Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, precum şi Î.S. „Calea Ferată din Moldova” au admis proiectarea şi construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti” cu grave abateri de la prevederile legislaţiei în vigoare.
    • Î.S. „Calea Ferată din Moldova” a demarat şi a desfăşurat lucrările de construcţie a liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti” fără a dispune de documentaţia de proiect, însoţită de calcule de deviz, aprobate şi expertizate în modul stabilit.
    • Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului a eliberat permisiunea de executare a lucrărilor paralel cu proiectarea şi expertizarea lor, ceea ce a determinat situaţia că nici pînă în prezent nu există varianta finală a proiectului de construcţie a liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti”, aprobat corespunzător, şi nu există un deviz general de cheltuieli, expertizat regulamentar. Acest fapt nu permite determinarea costului real al lucrărilor de construcţie, a volumului lucrărilor necesare pentru finisarea acestui obiect, precum şi confirmarea costului final de deviz al lucrărilor de construcţie.
    • Pentru demararea lucrărilor de construcţie a liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti”, Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor a recomandat documentaţia de proiect şi devizul general, care conţinea unele sume neargumentate şi exagerate, ceea ce a determinat riscul de aplicare neconformă a costurilor pentru lucrările de construcţie a liniei de cale ferată şi, respectiv, de utilizare neconformă a mijloacelor financiare.
    • Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru nu a asigurat executarea integrală a acţiunilor în vederea procurării şi modificării destinaţiei terenurilor pentru amplasarea obiectului „Linia de cale ferată Cahul-Giurgiuleşti”. Drept rezultat, pînă la momentul actual nu sînt perfectate documentele respective referitor la atribuirea terenurilor pentru construcţia obiectului dat, astfel nefiind asigurată schimbarea destinaţiei terenurilor şi compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic, totodată fiind  generate cheltuieli suplimentare iraţionale.
    • Atît conducerea Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, cît şi responsabilii tehnici numiţi de aceasta nu au asigurat monitorizarea eficientă şi verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţie a liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti” conform prevederilor legale, fapt ce a determinat executarea lucrărilor de către unii executanţi cu admiterea unor deficienţe şi exagerări semnificative, care au condiţionat un risc sporit de fraudă şi eroare. Exagerările volumelor de lucrări executate, lucrările suplimentare şi neconfirmate documentar au însumat în total peste 27,3 mil.lei.
    Neregularităţile şi abaterile existente se datorează lipsei de răspundere din partea factorilor de decizie ai Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, precum şi controlului intern nesatisfăcător în cadrul întreprinderii, ceea ce a condiţionat efectuarea lucrărilor de construcţie în lipsa unui control adecvat, rezultatul fiind majorarea nejustificată a cheltuielilor, cu prejudicierea patrimoniului de stat.
    Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăşte:
    1. Se aprobă Raportul auditului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice şi patrimoniului public pentru construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti” la Î.S. „Calea Ferată din Moldova” în perioada anilor 2007-2009 şi 2010 (I semestru), anexat la prezenta hotărîre.
    2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit:
    2.1. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare şi luare de atitudine;
    2.2. Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, pentru informare, şi se cere întreprinderea măsurilor în vederea determinării corespunderii liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti”cerinţelor de exploatare, precum şi monitorizarea înlăturării deficienţelor constatate de audit;
    2.3. Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, de la care se cere să întreprindă măsuri privind implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, determinarea acţiunilor concrete în vederea lichidării neregularităţilor constatate, cu stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea acestor recomandări;
    2.4. Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, spre examinare după competenţă;
    2.5. Inspecţiei de Stat în Construcţii, de la care se cere efectuarea controlului volumelor de lucrări executate la construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti”, cu luarea măsurilor conform prevederilor legale.
    3. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.
    4. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

    PREŞEDINTELE CURŢII DE CONTURI                                         Ala POPESCU

    Nr. 2. Chişinău, 14 ianuarie 2011.

 Aprobat
prin Hotărîrea Curţii de Conturi
nr. 2 din 14 ianuarie 2011
RAPORTUL
auditului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice
şi patrimoniului public pentru construcţia liniei de cale ferată
„Cahul-Giurgiuleşti” la Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
 în perioada anilor 2007-2009
şi 2010 (I semestru)
    Auditul corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice şi patrimoniului public pentru construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti” la Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (în continuare – CFM) în perioada anilor 2007-2009 şi 2010 (I semestru) s-a efectuat în conformitate cu prevederile art. 28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi1 şi cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2010.
    ______________________
    1 Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările  ulterioare).

    Misiunea de audit a avut ca obiectiv evaluarea conformităţii cu prevederile legale a modului de utilizare a mijloacelor financiare publice şi patrimoniului public la construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti”.
    Responsabilitatea conducerii CFM este de a respecta cadrul legislativ în vigoare ce reglementează domeniul gestionării patrimoniului public, de a implementa un sistem de management financiar şi control eficient în domeniul respectiv, precum şi de a întocmi şi a prezenta rapoartele financiare în conformitate cu cadrul legal de raportare financiară.
    Responsabilitatea echipei de audit a constat în obţinerea probelor de audit suficiente şi adecvate pentru susţinerea concluziilor referitor la evaluarea conformităţii cu statutul şi regulamentele aplicabile a utilizării mijloacelor financiare şi patrimoniului public la construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti”, cu exprimarea opiniei de audit asupra regularităţii gestionării mijloacelor publice şi patrimoniului public.
    Metodologia de audit s-a bazat pe Standardele de audit ale Curţii de Conturi şi a constat din acţiuni de colectare a probelor prin testarea de fond a documentelor primare, înregistrărilor contabile, registrelor contabile, raportului financiar, precum şi prin efectuarea unor observaţii, evaluări în natură, chestionări, solicitarea informaţiei de la persoane terţe.
    Luîndu-se în consideraţie problemele specifice evaluate, probele de audit au fost acumulate la CFM (inclusiv unele filiale ale acesteia), ca beneficiar al obiectului auditat, iar unele probe şi informaţii s-au obţinut de la Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru (în continuare – ARFC), Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului (în continuare – IPOT), Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor (în continuare – SSVEPC), Agenţia Rezerve Materiale (fosta Agenţie Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare; în continuare – ARMAPAU), Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (în continuare – CCCEC), Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor (în continuare – ARSPS), Concernul „Apele Moldovei”, Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Chişinău” (în continuare – Î.S. „STI Chişinău”), S.A. „Aqua Prut”, S.A. „Lusmecon”, S.R.L. „ Construm”.
    Dat fiind numărul foarte mare de entităţi implicate în procesul de construcţie a liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti” (filiale ale CFM, antreprenor, subantreprenori etc.), din lipsa de resurse umane şi de timp, s-au aplicat proceduri de audit limitate, fiind selectaţi pentru auditare unii antreprenori şi subantreprenori care au valorificat sume esenţiale la construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti”.
1. Prezentare generală
    Construcţia tronsonului de cale ferată a fost prevăzută iniţial în „Programul şi schema de dezvoltare a transportului feroviar al Republicii Moldova”, elaborat de către Institutul de Proiectări „Dneproghiprotrans” (Ucraina), în anul 1995, în baza Hotărîrii Guvernului nr.727 din 19.11.19932. Conform Programului şi schemei de dezvoltare menţionate, construcţia tronsonului era preconizată pentru anii 2005-2010, necesitatea construcţiei rezultînd din iniţiativa Guvernului de a construi un port fluvial la confluenţa rîurilor Prut şi Dunăre3, inclusiv un debarcader petrolier4, tronsonul urmînd să asigure transportarea produselor petroliere importate prin acest port.
    ________________________
    2 Hotărîrea Guvernului nr.727 din 19.11.1993 „Cu privire la măsurile de dezvoltare a transportului feroviar”.
    3 Hotărîrea Guvernului nr.84 din 19.02.1993 „Cu privire la perspectiva dezvoltării infrastructurii transportului fluvial”.
    4 Hotărîrea Guvernului nr.495 din 12.07.1994 „Cu privire la construcţia debarcaderului de produse petroliere pe rîul Dunărea”.

    În scopul realizării concesiei de stat privind proiectarea, construcţia şi exploatarea pe malul stîng al rîului Dunărea, în preajma s.Giurgiuleşti, a terminalului petrolier de recepţionare, Guvernul, prin Hotărîrea nr.760 din 13.10.19945, a instituit Societatea pe acţiuni moldo-elenă  „Terminal”, cu formă mixtă de proprietate, în calitate de concesionar. Acordul de concesiune a fost aprobat de Parlament prin Hotărîrea nr.558-XIII din 21.07.19956, iar la 12.12.1996, între Republica Moldova şi BERD a fost încheiat acordul privind garanţia de stat a creditului de 25,5 mil. USD, acordat S.A. „Terminal” pentru construcţia terminalului.
    _______________________
   5 Hotărîrea Guvernului nr.760 din 13.10.1994 „Cu privire la instituirea societăţii pe acţiuni moldo-elene cu formă mixtă de proprietate” (cu modificările ulterioare).
    6 Hotărîrea Parlamentului nr.558-XIII din 21.07.1995 „Despre Acordul de concesiune privind construcţia şi exploatarea terminalului petrolier din preajma satului Giurgiuleşti”. Abrogată la 25.02.2005, prin Hotărîrea Parlamentului nr.6-XV din 17.02.2005.

    Conform acordului de concesiune şi acordului privind garanţia de stat, una din obligaţiunile statului este asigurarea modificării căilor ferate existente sau a construcţiei unora noi, pentru transportarea produselor petroliere importate prin terminal.
    În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.778 din 14.08.19977, la data de 14.08.1997, a fost iniţiată elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru construcţia sectorului de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti”, ocolind teritoriul Ucrainei, acesta fiind executat în anul 1997 de către Institutul de Proiectări „Dneproghiprotrans” (Ucraina).
    ________________________
   7 Hotărîrea Guvernului nr.778 din 14.08.1997 „Cu privire la elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru construcţia sectorului de cale ferată Cahul-Giurgiuleşti”.

    La data de 29.12.2004, între Guvernul Republicii Moldova, „Azpetrol” S.R.L., „Azpetrol Refinery” S.R.L. şi „Azertrans” S.R.L. a fost încheiat un acord de investiţii infrastructurale în cadrul Portului Liber Internaţional „Giurgiuleşti” (inclusiv construcţia terminalului petrolier, terminalului de mărfuri şi terminalului de pasageri, rafinăriei etc.), aprobat prin Legea nr.7-XV din 17.02.20058. Din momentul semnării acordului de investiţii a fost abrogat Acordul de concesiune nr.397 din 03.10.1994 şi acordurile aferente acestuia. Totodată, conform prevederilor acordului menţionat, Guvernul se obligă să întreţină Calea ferată Chişinău - Portul Liber Internaţional „Giurgiuleşti”, inclusiv tronsonul Cahul-Giurgiuleşti, care la acel moment nu exista.
    _______________________
   8 Legea nr.7-XV din 17.02.2005 „Pentru aprobarea Acordului de investiţii „Cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti” dintre Guvernul Republicii Moldova şi „Azpetrol” S.R.L., „Azertrans” S.R.L., „Azpetrol Refinery”  S.R.L.”.

    Conform procesului-verbal al şedinţei de lucru privind construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti” din 21.12.2006, convocată de Preşedintele Republicii Moldova, CFM a fost desemnată beneficiar şi antreprenor al construcţiei, iar ca variantă de finanţare a construcţiei a fost propusă alocarea mijloacelor în scopul majorării capitalului statutar al CFM cu 350,0 - 400,0 mil.lei. De menţionat că, sub pretextul de a nu tergiversa procesul de construcţie, a fost evitat modul de gestionare a surselor alocate din bugetul de stat conform cerinţelor achiziţiilor publice şi finanţarea construcţiei s-a efectuat prin majorarea capitalului social al CFM, fapt care a avut o susţinere continuă din partea conducerii CFM, ceea ce s-a confirmat şi în cadrul şedinţei de lucru privind construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti” din 04.05.2007.
    Întru executarea Legii nr.7-XV din 17.02.2005, Guvernul, prin Hotărîrea nr.581 din 24.05.20079, a declarat construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti” ca obiect de importanţă naţională, iar funcţiile de beneficiar al construcţiei au fost puse în sarcina Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, deşi, de facto, funcţiile de beneficiar şi de antreprenor al construcţiei tronsonului au fost executate de CFM, finanţarea construcţiei fiind realizată parţial din contul mijloacelor financiare alocate pentru majorarea capitalului social al acesteia. Astfel, conform Legii bugetului de stat pe anul 200710, de la bugetul de stat au fost alocate mijloace financiare în sumă de 192,0 mil.lei, iar potrivit Legii bugetului de stat pe anul 200811 – 136,1 mil.lei, din care 100,0 mil.lei – în baza Hotărîrilor secretizate ale Guvernului12 (ulterior desecretizate), în vederea construcţiei liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti”.
    _______________________
    9 Hotărîrea Guvernului nr.581 din 24.05.2007 „Cu privire la construcţia liniei de cale ferată Cahul-Giurgiuleşti”.
    10 Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr.348-XVI din 23.11.2006 (cu modificările şi completările ulterioare).
    11 Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr.254-XVI din 23.11.2007 (cu modificările şi completările ulterioare).
    12 Hotăririle Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare nr.698 din 12.06.2008 şi nr.917 din 29.07.2008.

    La situaţia din 01.08.2010, valoarea lucrărilor executate la construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti” a însumat 502,3 mil.lei, construcţia obiectului nefiind finalizată.
2. Constatări, concluzii şi recomandări
    2.1. Referitor la proiectul de construcţie a tronsonului de cale ferată
    CFM a demarat lucrările de construcţie a liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti” fără a dispune de documentaţia de proiect, însoţită de calcule de deviz, aprobate şi expertizate în modul stabilit, care ar fi permis aprecierea costului integral real al lucrărilor respective. Totodată, elaborarea documentaţiei de proiect concomitent cu executarea lucrărilor de construcţie a condiţionat un risc înalt de fraudă la utilizarea mijloacelor  publice pentru construcţia obiectului respectiv.
    Contrar prevederilor legale, lucrările de construcţie a tronsonului au fost începute în lipsa terenurilor pentru construcţie atribuite în mod legal.
    Probele de audit acumulate la acest compartiment denotă că la elaborarea studiului de fezabilitate şi documentaţiei de proiect pentru construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti” au fost admise nereguli şi deficienţe, care se caracterizează prin următoarele:
    • Conform contractului nr.6002010 din 29.12.2006, încheiat între CFM şi S.A. „Intexnauca”, ultima şi-a luat angajamentul să elaboreze documentaţia de proiect şi deviz, precum şi un studiu de fezabilitate, suma contractului fiind de 9,6 mil.lei. Studiul de fezabilitate elaborat de către S.A. „Intexnauca” urma să corecteze şi să completeze studiul elaborat în anul 1997 de către Institutul de Proiectări „Dneproghiprotrans” (Ucraina), care, însă, nu a fost prezentat integral echipei de audit, pentru testarea aportului S.A. „Intexnauca” în vederea corectării şi suplimentării studiului, ultima încasînd 2,8 mil.lei.
    • La 30.05.2007, Consiliul raional Cahul a eliberat CFM certificatul de urbanism pentru construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti” şi la 26.11.2007 a fost eliberată autorizaţia de construcţie, însă din momentul eliberării acestor documente şi pînă în prezent CFM nu are atribuite terenurile pentru construcţia tronsonului.
    • Potrivit art.13 alin.(1) şi alin.(3) din Legea nr.721-XIII din 02.02.199613, se interzice aplicarea proiectelor şi detaliilor de execuţie neverificate de SSVEPC, însă CFM, neţinînd cont de prevederile legale existente, a demarat construcţia liniei de cale ferată fără a dispune de avizul pozitiv al SSVEPC. Construcţia a început în luna aprilie 2007, iar Raportul de verificare, prin care s-a recomandat spre aprobare proiectul, a fost emis pe data de 16.08.2007.
    ________________________
    13 Legea privind calitatea în construcţii nr.721-XIII din 02.02.1996 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.721-XIII).

    În rezultatul verificării proiectului de execuţie „Linia de cale ferată Cahul-Giurgiuleşti” (Raportul de verificare nr.4172-05-07 din 08.06.2007), SSVEPC a constatat includerea în devizul general a unor sume neargumentate şi exagerate. În pofida faptului că deficienţele menţionate în avizul de verificare nu s-au corectat, ulterior documentaţia de proiect a fost recomandată, spre aprobare, cu costul iniţial de deviz al construcţiei în sumă totală de 832,2 mil.lei, din care 67,0 mil.lei - exagerări din start, preponderent din cauza includerii coeficientului de actualizare neargumentat legal, prin ce nu s-au respectat prevederile pct.26 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.361 din 25.06.199614. Totodată, cheltuielile privind pierderile totale de la scoaterea din circuit a terenurilor agricole în sumă de 91,3 mil.lei, cheltuielile aferente pierderilor deţinătorilor de teren – 15,0 mil.lei şi cheltuielile aferente perfectării documentelor ce ţin de exproprierea terenurilor – 0,8 mil.lei nu sînt argumentate prin calcule.
    • Prin scrisoarea nr.765-01-07 din 20.03.2007, Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului (în continuare – ACDT), în lipsa unor atribuţii legale, a permis elaborarea documentaţiei de proiect concomitent cu executarea lucrărilor de construcţie a tronsonului de cale ferată, cu condiţia de a elabora întregul set de documente pînă la 01.08.2007. Ulterior, prin scrisoarea nr.2152.01.05 din 17.08.2007, termenul s-a stabilit pînă la 01.12.2007. Termenele stabilite de ACDT n-au fost respectate, lucrările de proiectare fiind executate simultan cu cele de construcţie şi în anii următori (2008-2009). Concomitent, contrar prevederilor pct.12 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.361 din 25.06.1996, proiectantul nu a predat investitorului, pentru verificare, proiectul complet, cu toate piesele scrise şi desenate, prevăzute în documentele normative.
    _________________________
    14 Regulamentul „Cu privire la verificarea proiectelor şi a execuţiei construcţiilor şi expertizarea tehnică a proiectelor şi construcţiilor”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.361 din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor” (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.361 din 25.06.1996).

    Elaborarea documentaţiei de proiect în paralel cu executarea lucrărilor de construcţie a tronsonului de cale ferată a permis modificarea proiectului iniţial, prin ajustarea la volumele şi tipurile de lucrări executate, ceea ce a creat premise pentru apariţia riscului de fraudă. În consecinţă, pînă în prezent nu s-a definitivat proiectul de construcţie a liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti” şi nu este întocmit un deviz general corespunzător, care ar permite determinarea costului real al lucrărilor de construcţie, precum şi a volumului lucrărilor necesare pentru finisarea acestui obiect. Respectiv, nu poate fi confirmat costul final de deviz al lucrărilor de construcţie a liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti”.
    • În temeiul art.23 şi art.24 din Legea privind protecţia mediului înconjurător nr.1515-XII din 16.06.199315, precum şi art.6 şi art.8 din Legea privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător nr.851-XIII din 29.05.199616, în mai 2007, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale (în continuare – MERN; actualmente Ministerul Mediului) a efectuat expertiza proiectului construcţiei tronsonului, în rezultatul căreia au fost constatate un şir de imperfecţiuni şi abateri de la cerinţele actelor legislative şi normative din domeniul protecţiei mediului, şi anume:
    __________________________
    15 Legea nr.1515-XII  din  16.06.1993 „Privind protecţia mediului înconjurător” (cu modificările şi completările ulterioare).
    16 Legea nr.851-XIII din 29.05.1996 „Privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător” (cu modificările şi completările ulterioare).

    - nu a fost elaborată înainte de proiect documentaţia de evaluare a impactului asupra mediului înconjurător;
    - nu există documentele de confirmare a acordului populaţiei care locuieşte în perimetrul zonei de protecţie sanitară a căii ferate;
    - nu a fost efectuată expertiza obştească;
    - compartimentul „Protecţia mediului înconjurător” nu conţine subcapitolele „Protecţia florei şi faunei”, „Administrarea deşeurilor” etc., prin ce nu s-au respectat prevederile legale;
    - nu au fost prezentate măsurile de protecţie a monumentelor arheologice situate în zona de impact;
    - nu s-au prezentat măsurile de protecţie/consolidare a sectorului de mal al albiei minore a rîului Prut;
    - nu au fost elaborate proiecte de exploatare şi recultivare a carierelor preconizate pentru extragerea de sol mineral util şi nisip, necesare pentru construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti”.
    În situaţia dată, MERN a eliberat avizul pozitiv al expertizei ecologice de stat, înaintînd către beneficiarul construcţiei (CFM) unele cerinţe, reieşind din care a fost soluţionată problema referitor la documentaţia de evaluare a impactului asupra mediului înconjurător şi s-au prezentat avizul Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă şi deciziile primăriilor cu privire la atribuirea terenurilor pentru amplasarea liniei de cale ferată. Dat fiind faptul că pînă la momentul actual varianta finală a documentaţiei de proiect nu este aprobată şi expertizată în modul stabilit, nu este clară situaţia referitor la înlăturarea obiecţiilor MERN, care urmau a fi soluţionate concomitent cu efectuarea lucrărilor de construcţie, cu modificarea şi completarea proiectului.
    O situaţie neclară s-a constatat şi la eliberarea avizului igienic de către Serviciul sanitar-epidemiologic de stat, care iniţial, la data de 01.06.2007, a eliberat un aviz negativ. Ulterior, pe parcursul aceleiaşi luni, la data de 21.06.2007, în lipsa unor dovezi precum că neregulile constatate au fost înlăturate de beneficiar, acest Serviciu a eliberat un alt aviz pozitiv.
    Recomandări:
    - CFM, de comun acord cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, să asigure definitivarea integrală, în termene restrînse, a documentaţiei de proiect şi deviz pentru aprecierea costului real general de deviz al lucrărilor de construcţie a liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti”, totodată soluţionînd toate problemele menţionate în avizul expertizei ecologice.
    2.2. Referitor la terenurile pentru construcţia tronsonului de cale ferată
    Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru nu a asigurat executarea integrală a acţiunilor în vederea procurării terenurilor din proprietatea privată în proprietatea statului, înregistrării lor în registrul bunurilor imobile, autentificarea contractelor, formarea şi înregistrarea terenurilor parcelate, ca urmare a amplasării obiectului „Linia de cale ferată Cahul-Giurgiuleşti” şi perfectării materialelor de modificare a destinaţiei terenurilor. Drept rezultat, pînă la momentul actual nu sînt perfectate documentele respective referitor la atribuirea terenurilor pentru construcţia obiectului dat. Totodată, nu a fost asigurată schimbarea destinaţiei terenurilor şi compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic.
    În conformitate cu Planul de acţiuni aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.581 din 24.05.200717, ARFC a fost abilitată cu funcţia de organizare a procesului de încheiere a contractelor de vînzare-cumpărare cu proprietarii terenurilor incluse în proiectul de construcţie, conform listelor coordonate cu autorităţile administraţiei publice locale şi datelor din registrul bunurilor imobile, termenul de realizare a acestor acţiuni fiind stabilit lunile mai-iunie 2007. Pentru exercitarea funcţiilor delegate ARFC, prin Hotărîrea Guvernului nr.812 din 23.07.200718, din fondul de rezervă al Guvernului au fost precizate 6,0 mil.lei. Pe parcursul anilor 2007-2008, ARFC a contractat de la IPOT servicii de proiectare şi investigaţii19 în sumă totală de 2,5 mil.lei.
    ________________________
    17 Planul de acţiuni privind construcţia liniei de cale ferată Cahul-Giurgiuleşti, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.581 din 24.05.2007 (în continuare – Planul de acţiuni aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.581 din 24.05.2007).
    18 Hotărîrea Guvernului nr.812 din 23.07.2007 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”.
    19 Inclusiv organizarea procesului de procurare a terenurilor, elaborarea proiectelor de atribuire a terenurilor, întocmirea planurilor cadastrale, investigări pedologice etc.

    În procesul auditării au fost constatate deficienţe vizînd modul de procurare şi atribuire a terenurilor pentru construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti”, care constau în următoarele:
    • Lucrările de atribuire a terenurilor pentru construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti” au fost efectuate cu nerespectarea prevederilor Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.246 din 03.05.199620 şi art.15 din Codul funciar, procedura nefiind efectuată în două etape: coordonarea în prealabil a amplasării obiectului şi atribuirea terenurilor. De menţionat că, conform explicaţiilor prezentate de IPOT, efectuarea lucrărilor într-o singură etapă a fost stabilită verbal în cadrul Comisiei privind construcţia tronsonului, instituită de Guvern.
    _______________________
    20 Regulamentul „Cu privire la atribuirea terenurilor”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.246 din 03.05.1996 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.246 din 03.05.1996). Abrogat la 11.01.2008, prin Hotărîrea Guvernului nr.1451 din 24.12.2007.

    • Pînă la momentul actual nu este soluţionată problema privind procurarea terenurilor pe care a fost construit tronsonul de cale ferată. Din 546 de proprietari ai terenurilor incluse în proiectul de construcţie, de la 516 proprietari au fost procurate terenuri în valoare totală de 3234,7 mii lei, rămînînd a fi procurate încă 30 de loturi. Concomitent, nu toate autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I pe teritoriul cărora a fost construit tronsonul au luat decizia de transmitere a terenurilor pentru această construcţie şi nici nu s-a coordonat cu autorităţile administraţiei publice centrale privind atribuirea terenurilor.
    • Probele de audit relevă că neexecutarea de către ARFC a acţiunilor în vederea procurării terenurilor din proprietatea privată în proprietatea statului şi lipsa coordonărilor preliminare referitor la amplasarea liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti” au condiţionat demontarea şi montarea ulterioară a liniei de cale ferată pe o altă axă, ceea ce a generat cheltuieli suplimentare în sumă totală de 2,0 mil.lei.
    • Din lipsa unor coordonări preliminare privind amplasarea obiectului, a unui proiect bine elaborat şi a numeroaselor intervenţii asupra axei tronsonului în timpul construcţiei, IPOT a efectuat lucrări de atribuire şi organizare a procesului de procurare a terenurilor rămase nesolicitate pentru construcţie, al căror cost a fost estimat în sumă de 217,6 mii lei, ceea ce a generat cheltuieli iraţionale în aceeaşi sumă.
    • ARFC nu a asigurat raportarea corectă a sumelor utilizate pentru procurarea terenurilor şi contractarea serviciilor IPOT în sumă totală de 5757,4 mii lei (inclusiv în anul 2007 – 4209,8 mii lei, în anul 2008 – 1527,0 mii lei, în anul 2009 – 20,6 mii lei). Sumele menţionate au fost trecute la cheltuielile curente ale instituţiei, totodată nefiind asigurată înregistrarea conformă în evidenţă a terenurilor.
    • ARFC nu a perfectat materialele de modificare a destinaţiei terenurilor preconizate pentru construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti”, conform Planului de acţiuni aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.581 din 24.05.2007, astfel nefiind   asigurată schimbarea destinaţiei terenurilor. Ca rezultat, pînă la momentul actual, nu au fost întreprinse măsurile necesare întru soluţionarea problemelor privind necesitatea compensării la bugetul de stat a pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic, estimate în sumă totală de 119,7 mil.lei.
    • Prin neasigurarea procurării terenurilor necesare pentru construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti”, au fost admise cheltuieli suplimentare în sumă de 1,3 mil.lei, generate de necesitatea operării modificărilor în documentaţia de proiect, preponderent ca rezultat al schimbării traseului pe 15 sectoare.
    Recomandări:
    ARFC să asigure:
    - executarea integrală a acţiunilor în vederea procurării terenurilor din proprietatea privată în proprietatea statului, înregistrarea drepturilor de proprietate în registrul bunurilor imobile, autentificarea contractelor, formarea şi înregistrarea terenurilor parcelate, ca urmare a amplasării obiectului „Linia de cale ferată Cahul-Giurgiuleşti” şi perfectării materialelor de modificare a destinaţiei terenurilor;
    - contabilizarea conformă a cheltuielilor pentru procurarea terenurilor şi serviciilor IPOT, cu înregistrarea regulamentară a terenurilor;
    - de comun acord cu Ministerul Finanţelor şi CFM, soluţionarea problemei referitor la compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    2.3. Referitor la unele aspecte ce ţin de efectuarea achiziţiilor publice
    Modul stabilit de alocare a mijloacelor bugetare pentru majorarea capitalului social al CFM, precum şi necalificarea CFM drept autoritate contractantă pentru efectuarea achiziţiilor publice, conform prevederilor legale21, a permis acesteia să nu utilizeze achiziţiile publice la contractarea lucrărilor de construcţie a liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti”. Toate acestea au creat premise pentru utilizarea ineficientă a patrimoniului public, încheierea contractelor în lipsa transparenţei, precum şi au dus la limitarea cadrului de concurenţă.
    _______________________
    21  Art.12 alin. (4) şi alin. (5) din Legea nr.96-XVI din 13.04.2007 „Privind achiziţiile publice” (cu modificările şi completările ulterioare).

    Procedura de achiziţii publice a fost efectuată de către ARMAPAU doar la procurarea şinelor de cale ferată în sumă totală de 68,7 mil.lei.
    La data de 7 noiembrie 2007, CFM şi Î.I. „Metalica-Zuev” au încheiat contractul nr.8700170, preţul şinelor de cale ferată fiind stabilit în sumă de 1170 $/ tonă. Cu toate că în oferta prezentată de furnizor era stipulat că achitarea pentru mărfurile livrate va fi efectuată în lei, la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la ziua efectuării plăţii, suma achitată a fost calculată reieşind din cursul la ziua desfăşurării licitaţiei publice. Lipsa de prudenţă manifestată de CFM a avut drept urmare suportarea unor cheltuieli suplimentare în sumă totală de 1,7 mil.lei.
    2.4. Referitor la verificarea lucrărilor de execuţie a construcţiei tronsonului de cale ferată
    Contrar prevederilor Legii nr.721-XIII, precum şi Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.361 din 25.06.1996, atît conducerea CFM, cît şi responsabilii tehnici numiţi de aceasta nu au asigurat monitorizarea eficientă şi verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţie a tronsonului de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti”, ceea ce a dus la executarea lucrărilor de către unii executanţi cu admiterea unor deficienţe şi exagerări semnificative, care au condiţionat un risc sporit de fraudă şi eroare.
    • Devizele locale nu au fost ajustate la redistribuirea lucrărilor între antreprenori, ceea ce a determinat neclarităţi referitor la volumele şi valoarea lucrărilor care urmau a fi executate.
    Astfel, în lunile iunie şi decembrie 2007, CFM a încheiat cu ARSPS un contract şi un acord adiţional la acesta privind executarea lucrărilor de terasament şi la instalaţiile artificiale la obiectul „Linia de cale ferată Cahul-Giurgiuleşti”, valoarea orientativă a lucrărilor contractate constituind suma totală de 48545,6 mii lei. Totodată, conform scrisorii CFM, o parte din volumele contractate au fost transmise pentru executare subdiviziunilor acesteia, însă atît contractul, cît şi anexele-calcul (devizele locale) nu au fost modificate, ceea ce a generat neclarităţi referitor la volumele şi valoarea lucrărilor care urmau a fi executate de ARSPS, precum şi imposibilitatea confruntării devizelor cu procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate. Mai mult decît atît, documentaţia de proiect a fost transmisă antreprenorului nu pînă la începerea lucrărilor, după cum este stabilit în contract, ci pe sectoare, cu modificări în funcţie de schimbarea axei drumului, lucrările fiind executate în paralel cu elaborarea (modificarea) documentaţiei de proiect.
    Unii subantreprenori au executat lucrări de construcţie la linia de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti” în lipsa devizelor locale, ca anexe la contractele încheiate între părţi, ceea ce nu a permis auditului să se expună asupra corectitudinii respectării condiţiilor acestora şi plenitudinii lucrărilor contractate. Astfel de deficienţe au fost constatate la S.A. „Aqua Prut”, S.A. „Lusmecon”, S.R.L. „Construm”.
    Filialele CFM (Coloana mecanizată nr.15, Trenul de construcţie nr.1, Staţia  maşini de cale nr.130, Staţia maşini de cale nr.294, Secţia de întreţinere a căii ferate nr.3) au efectuat lucrări de construcţie în lipsa devizelor separate pentru lucrările repartizate de către CFM, spre executare, în sumă totală de 207,8 mil.lei.
    • Nedeterminarea obiectelor contractelor, nedivizarea obligaţiilor între părţi, nerespectarea actelor normative şi condiţiilor contractuale au condiţionat riscul de necredibilitate a evidenţei volumelor de lucrări executate de prestatorii de servicii.
    Lucrările de construcţie executate de către ARSPS au început la 16.06.2007 şi s-au finalizat la 07.05.2008. Conform proceselor-verbale de recepţie prezentate la CFM, valoarea lucrărilor a însumat în total 42303,6 mii lei, inclusiv valoarea lucrărilor executate de subantreprenori şi prestatorii de servicii – 25141,2 mii lei.
    De menţionat că, la încheierea contractului de antrepriză, CFM nu s-a asigurat de capacitatea ARSPS de a executa lucrările contractate, ultima dispunînd de un excavator, 3 tractoare şi 2 autobasculante KAMAZ, toate mecanismele fiind fabricate în anii 1984-1990, ceea ce nu permitea valorificarea volumelor contractate cu forţele proprii. Din această cauza, ARSPS a încheiat 2 contracte de subantrepriză şi 25 contracte de prestare a serviciilor mecanizate cu 19 agenţi economici şi o persoana fizică. Totodată, volumul de lucrări executate cu mecanismele ARSPS a fost evaluat în sumă de 1573,8 mii lei.
    Probele de audit acumulate la ARSPS denotă un şir de nereguli şi deficienţe, care au condiţionat lipsa de credibilitate a evidenţei volumelor de lucrări executate de prestatorii de servicii, care se exprimă prin următoarele:
    -  la utilizarea mecanismelor pentru prestarea serviciilor nu au fost clar determinate obiectele contractelor şi divizarea obligaţiilor între părţi;
    -  în pofida condiţiilor contractuale, nu au fost întocmite actele de primire-predare a tehnicii de la prestatorii de servicii către ARSPS, ceea ce nu permite justificarea nomenclatorului tehnicii utilizate la construcţia tronsonului;
    - contrar prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17.03.199822, nu au fost întocmite foi de parcurs pentru automobilele utilizate la lucrările de construcţie a tronsonului. Totodată, nu au fost eliberate foile de parcurs pentru tractoarele utilizate în scopul menţionat, prin ce nu s-au respectat prevederile Ordinului Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei nr.308 din 08.12.1993;
    ________________________
    22  Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova” (cu modificările şi completările ulterioare).

    - pentru evidenţa lucrului maşinilor şi mecanismelor s-a utilizat un certificat în formă liberă, care nu a fost aprobat de conducerea ARSPS, după cum prevede Legea contabilităţii23, şi nu întruneşte toate cerinţele pentru documentele primare: nu conţine numărul şi data întocmirii documentului, denumirea, adresa, codul fiscal al entităţii în numele căreia este întocmit documentul, precum şi denumirea, adresa şi codul fiscal al destinatarului documentului, iar pentru persoanele fizice – codul personal;
    ______________________
    23 Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.113-XVI).

    - reieşind din explicaţiile prezentate, certificatele utilizate pentru evidenţa lucrului maşinilor şi mecanismelor erau înregistrate într-un registru, iar referitor la volumele de lucrări îndeplinite de prestatorii de servicii se întocmea un borderou generalizator, care nu au fost prezentate pentru control, din cauza pierderii lor. Totodată, prestatorii de servicii au prezentat la ARSPS facturi fiscale (facturi de expediţie), însoţite de acte în formă liberă privind lucrările îndeplinite şi, doar în unele cazuri, de certificatele sus-menţionate. Cele indicate prezintă un risc sporit de fraudă şi eroare la executarea lucrărilor de construcţie;
    - prestatorii de servicii nu au întocmit procese-verbale de recepţie a lucrărilor conform metodei de resursă, stabilită prin Hotărîrea Guvernului nr.1570 din 09.12.2002, iar actele în formă liberă întocmite conţin diferite unităţi de măsură privind lucrul mecanismelor (m3, tone transportate, ore-utilaj), ceea ce nu permite confruntarea datelor în vederea verificării documentare a volumelor de lucrări executate şi, totodată, generează un risc sporit de fraudă şi eroare.
    • Lipsa unei monitorizări conforme a volumelor de lucrări la udarea mecanică a rambleului a condiţionat exagerări esenţiale ale celor executate efectiv.
    Probele de audit acumulate la ARSPS denotă că volumele de lucrări la udarea mecanică a terasamentului, incluse în procesele-verbale de recepţie prezentate la CFM, depăşesc volumele executate de prestatorii de servicii cu 20927 h/ut, sau cu 6549,6 mii lei, această diferenţă explicîndu-se prin utilizarea motopompelor, ceea ce a redus esenţial timpul aducerii apei şi a micşorat numărul de ore lucrate, însă de acest fapt nu s-a ţinut cont la întocmirea atît a devizelor locale, cît şi a proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor prezentate la CFM, ca rezultat fiind admise exagerări în suma menţionată.
    În lipsa documentelor primare aferente lucrărilor de udare mecanică a terasamentului, filiala CFM – Coloana mecanizată nr.15 a inclus în procesele-verbale de recepţie a lucrărilor un volum de 101,1 mii m3 de apă în sumă totală de 2151,2 mii lei şi cheltuieli indirecte aferente acestora în sumă de 393,5 mii lei. Analogic, subantreprenorul S.A. „Lusmecon” nu dispune de documente primare care ar confirma executarea lucrărilor la udarea mecanică în sumă totală de 317,3 mii lei.
    Î.S. „STI Chişinău” a inclus în procesele-verbale de recepţie a lucrărilor lucrări de pompare a apei din excavaţii în sumă de 48,0 mii lei, neconfirmate documentar.
    • Managementul insuficient şi evidenţa contabilă neconformă au condiţionat un risc înalt de fraudă la determinarea volumelor de lucrări executate şi casarea combustibilului. Totodată, nerespectarea actelor normative la aplicarea normelor pentru casarea motorinei a determinat trecerea neîntemeiată a acesteia la cheltuieli.
    a) Conform proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor executate de către ARSPS, prezentate la CFM, volumul lucrărilor de terasament a constituit în total 459793 m3, din care 454743 m3 – rambleu şi 5050 m3 – dig.
    În noiembrie 2008, la comanda Î.S. „Audit şi evaluare”, S.R.L. „Tanjar Co” a efectuat măsurări instrumentale ale volumelor de lucrări la construcţia tronsonului, volumul lucrărilor de terasament executate de ARSPS fiind stabilit în mărime de 449917 m3 (din care 25997 m3 – volumul adăugător în legătură cu tasarea rambleului), sau cu 4826 m3 mai puţin faţă de volumul acceptat de CFM conform proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor, cauza diferenţei fiind explicată drept rezultat al eroziunii rambleului în urma ploilor torenţiale şi ridicării nivelului de apă în rîul Prut în perioada mai-august 2008, adică după finalizarea lucrărilor de terasament şi evacuarea tehnicii de pe şantier. Cu toate că lucrările de construcţie executate de către ARSPS au fost finalizate la data de 07.05.2008, în anul 2009, CFM a acceptat de la aceasta 2 procese-verbale privind lucrările îndeplinite în sumă totală de 2242,7 mii lei: în ianuarie 2009 – în sumă de 1340,4 mii lei, pentru lucrări adăugătoare ce ţin de tasarea rambleului în volum de 15924 m3; în martie 2009 – în sumă de 902,3 mii lei şi volumul  de 9000 m3.
    b) Auditul a constatat că volumele de lucrări executate de prestatorii de servicii la transportarea încărcăturilor au depăşit volumele respective incluse de către ARSPS în procesele-verbale de recepţie a lucrărilor prezentate la CFM cu 113754 tone, sau cu 1397,9 mii lei, diferenţa fiind explicată ca o cauză a compactării mai mari a solului faţă de indicii proiectului. De menţionat că lucrul şoferilor şi al mecanizatorilor a fost supus doar unui control selectiv din partea antreprenorului, iar evidenţa nemijlocită a lucrărilor executate a fost pusă în seama a 3 muncitori, din care 2 au fost angajaţi prin contract temporar pe perioada construcţiei, fapt care condiţionează un risc înalt de exagerări de volume ale lucrărilor executate de prestatorii de servicii şi acceptate de ARSPS. Totodată, diferenţele menţionate sînt o consecinţă a managementului insuficient la construcţia obiectului, şi anume – a nerepartizării sarcinilor şi responsabilităţilor vizînd identitatea volumelor executate de prestatorii de servicii cu cele prezentate CFM, această situaţie fiind determinată şi de încheierea contractelor cu obiecte nedeterminate, ceea ce a afectat ţinerea evidenţei volumelor de lucrări executate de prestatorii de servicii.
    Ca rezultat al includerii în procesele-verbale privind lucrările la transportarea încărcăturilor, calculate reieşind din distanţe mai mari faţă de cele confirmate documentar, subantreprenorul S.A. „Aqua Prut” a admis la acest capitol cheltuieli majorate neîntemeiat cu 3047,0 mii lei (inclusiv TVA – 507,8 mii lei). Totodată, S.A. „Aqua Prut” a admis depăşirea normativului de transport al materialelor cu 55,0 mii lei şi a inclus neîntemeiat în procesele-verbale „cheltuieli nelimitate” în sumă de 99,2 mii lei.
    Probele de audit acumulate la filiala CFM – Coloana mecanizată nr.15 au relevat neconfirmarea documentară a transportării încărcăturilor cu autobasculante, incluse în procesele-verbale în volum de 553,2 mii tone, în sumă totală de 3933,1 mii lei. Analogic, nu dispun de confirmarea documentară privind transportarea încărcăturilor subantreprenorii: S.R.L. „Construm” – în sumă totală de 947,9 mii lei, şi S.A. „Lusmecon” – în sumă totală de 168,6 mii lei. Prin neconfirmarea documentară a lucrărilor executate, entităţile sus-menţionate nu au respectat prevederile Legii nr.113-XVI.
    c) Auditul a relevat că la executarea lucrărilor de construcţie subantreprenorul S.A. „Aqua Prut” a admis majorarea neîntemeiată a costului lucrărilor incluse în procesele-verbale de recepţie cu 125,1 mii lei, iar antreprenorul Î.S. „STI Chişinău” – exagerarea costului materialelor, formată ca diferenţă dintre costul materialelor prevăzute în deviz şi al celor utilizate de facto, cu suma totală de 427,0 mii lei şi includerea neîntemeiată în procesele-verbale de executare a lucrărilor a cheltuielilor indirecte în sumă de 113,5 mii lei. Totodată, subantreprenorul S.A. „Lusmecon” nu are confirmarea documentară a cheltuielilor de materiale incluse în procesele-verbale în sumă de 77,2 mii lei.
    d) ARSPS, numindu-l responsabil de completarea cu mecanismele şi unităţile de transport necesare pentru efectuarea lucrărilor de construcţie la linia de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti” pe vicedirector (dl V.Lopatenco), care se află în relaţii de rudenie cu fondatorul S.R.L. „Servicons Prim” – unul din prestatorii de servicii, a provocat apariţia conflictului de interese. Asociaţia a asigurat alimentarea cu combustibil a tehnicii a 14 prestatori de servicii în sumă totală de 2683,2 mii lei, inclusiv S.R.L. „Servicons Prim” (1147,2 mii lei), deşi în contractul cu ultima nu se prevede alimentarea cu combustibil a unităţilor de transport şi a mecanismelor utilizate în procesul de construcţie. Ca rezultat al neîntocmirii foilor de parcurs, nu este posibilă determinarea volumului de lucru executat de fiecare automobil. Contabilitatea ARSPS nu a ţinut evidenţa combustibilului pe fiecare mijloc de transport (sold, consum normativ şi efectiv etc.), avînd întocmite doar fişe de eliberare a motorinei, aprobate de vicedirectorul ARSPS (dl V.Lopatenco), care nu conţin toate datele necesare: denumirea prestatorului de servicii, marca automobilului etc. Motorina a fost casată conform formei M29 „Raport privind trecerea la cheltuieli a materialelor de bază în construcţii comparativ cu normele de producere”, în întregime pe tipuri de lucrări, în lipsa foilor de parcurs. Circumstanţele menţionate denotă un risc înalt de fraudă la determinarea volumelor de lucrări şi casarea motorinei, inclusiv la S.R.L. „Servicons Prim”.
    e) La ARSPS au fost constatate nereguli la calcularea şi aprobarea normei aplicate pentru autobasculante, şi anume: contrar prevederilor actelor normative, normele de consum nu au fost calculate conform formulei stabilite, iar coeficienţii de rectificare ce ţin de factorii rutieri de transport şi de alt gen nu au fost aprobaţi prin ordinul entităţii, fiind aplicaţi la discreţia personalului ARSPS. Astfel, în diferite perioade ale construcţiei, norma de consum a alcătuit 40,8 l/100 km, 46,7 l/100 km şi 47,6 l/100 km. În rezultatul aplicării coeficienţilor neaprobaţi, s-au casat 12836 litri de motorină în sumă de 122,6 mii lei.
    f) Volumele de piatră spartă trecute la cheltuileli în conformitate cu dările de seamă pe materiale ale Secţiei de întreţinere a căii ferate nr.3 depăşesc volumele de piatră spartă incluse în procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate la construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti” cu 3,2 mii m3, sau cu suma de 756,3 mii lei, această diferenţă fiind inclusă în procesele-verbale ca cheltuieli de regie. Situaţia menţionată denotă existenţa deficienţelor în sistemul de control intern al acestei filiale a CFM, care creează premise pentru apariţia riscului de fraudă.
    • Ca rezultat al aplicării incorecte de către antreprenori, în actele de recepţie, a cotei cheltuielilor de regie şi a normativului beneficiului de deviz la efectuarea lucrărilor la obiectul „Linia de cale ferată Cahul-Giurgiuleşti” şi acceptării acestor situaţii de către CFM, au fost admise exagerări ale valorii lucrărilor executate.
    a) Normativul (cota) cheltuielilor de regie incluse în devizele locale şi în procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate la obiectul „Linia de cale ferată Cahul-Giurgiuleşti” a fost stabilit la nivel maxim admisibil de 14,5%, pe cînd, în conformitate cu documentul normativ CP L.01.03-2000, urmau a fi aplicate cotele cheltuielilor de regie calculate de antreprenor şi coordonate cu beneficiarul construcţiei, care de fapt la ARSPS, pentru anul 2008, au constituit 11,6%, iar pentru anul 2009 – 12,12%. Astfel, ca rezultat al aplicării incorecte a normativului cheltuielilor de regie, în anii 2008-2009, valoarea lucrărilor executate de către ARSPS a fost exagerată cu suma totală de 376,0 mii lei (inclusiv: în anul 2008 – cu 329,4 mii lei şi în anul 2009 – cu 46,6 mii lei).
    În lipsa calculelor respective referitor la cota cheltuielilor de regie, astfel de cheltuieli au fost raportate şi de către unele filiale ale CFM.
    b) Normativul beneficiului de deviz inclus în devizele locale şi în procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate la obiectul „Construcţia liniei de cale ferată Cahul-Giurgiuleşti” a fost stabilit la nivel maxim admisibil de 6,0%, pe cînd, în conformitate cu prevederile normative, datele privind normele beneficiului de deviz se includ în procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate conform calculelor în baza datelor evidenţei contabile şi în conformitate cu documentul normativ CP L.01.05-2001, care nu au fost efectuate de către antreprenori. Astfel de deficienţe  s-au constatat la ARSPS şi Î.S. „STI Chişinău”.
    • Auditul a relevat că unele cheltuieli pentru construcţia şi întreţinerea clădirilor şi construcţiilor speciale provizorii nu sînt justificate prin  datele evidenţei primare şi celei contabile, ceea ce denotă neconformitatea acestora. Totodată, unii executori de lucrări au inclus în procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate cheltuielile la lucrările cu caracter mobil-ambulant, în lipsa documentelor justificative.
    Normativul de deviz pentru construirea clădirilor şi construcţiilor speciale provizorii, inclus în devizele locale şi în procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate la obiectul „Construcţia liniei de cale ferată Cahul-Giurgiuleşti”, a fost stabilit la nivelul de 1,785%. Auditul a relevat că ARSPS nu a întocmit procese-verbale de recepţie la finisarea lucrărilor în sumă totală de 537,3 mii lei, ceea ce  nu asigură confirmarea efectuării lucrărilor aferente clădirilor şi construcţiilor speciale provizorii în perioada indicată, calitativ şi în volum deplin. De asemenea, datele evidenţei contabile nu confirmă cheltuielile respective.
    Contrar prevederilor legale, antreprenorul ARSPS a inclus în procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate cheltuielile la lucrările cu caracter mobil-ambulant în sumă de 18,9 mii lei, în lipsa documentelor justificative. ARSPS nu dispune de documentele justificative privind cheltuielile efectuate cu caracter mobil-ambulant în sumă de 18,9 mii lei, pe luna septembrie 2007.
    • La executarea lucrărilor de construcţie a tronsonului, CFM a acceptat aplicarea coeficientului pentru „cheltuieli neprevăzute” în lipsa unor argumentări întemeiate, ceea ce a condiţionat majorarea valorii lucrărilor executate.
    Astfel, în perioada anilor 2007-2009, în devizele locale şi în procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate, prezentate CFM de către ARSPS, a fost aplicat coeficientul de cheltuieli neprevăzute în mărime de 1,5%, motivaţia fiind creşterea preţului la motorină în perioada auditată. Totodată, conform condiţiilor contractuale stabilite între CFM şi ARSPS, recalcularea costului pe unitate la serviciile prestate urma să fie efectuată cu coordonarea ambelor părţi, în cazul creşterii preţului la motorină peste 10,80 lei, însă probele de audit denotă că evidenţa curentă a stocurilor de mărfuri şi materiale s-a ţinut după metoda costului mediu ponderat. Acest cost la motorină a atins, în anii 2007-2008, nivelul maximal de 10,73 lei, astfel nefiind depăşită limita stabilită de condiţiile contractuale. Acceptarea de către CFM a aplicării de către ARSPS a coeficientului „cheltuieli neprevăzute” la executarea lucrărilor de construcţie a tronsonului, în lipsa unor argumentări întemeiate, a condiţionat majorarea valorii lucrărilor cu 616,4 mii lei.
    Pentru redresarea situaţiei menţionate, ARSPS s-a adresat către CFM cu solicitarea de a reexamina preţul unei ore-utilaj (h/ut) la utilajele de construcţii utilizate pentru executarea lucrărilor la obiectul „Construcţia liniei de cale ferată Cahul-Giurgiuleşti”. La rîndul său, CFM s-a adresat la Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului, care, printr-un demers, a replicat că preţul lucrărilor contractate nu poate fi recalculat.
    • Existenţa deficienţelor la executarea lucrărilor de construcţie a liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti”, care au generat exagerări ale valorii lucrărilor, este confirmată şi de rezultatele reviziilor tematice efectuate de către CCCEC la unii agenţi economici-antreprenori şi subantreprenori care au executat lucrări la obiectul dat.
    Conform informaţiei CCCEC, în urma reviziilor efectuate de către Direcţia Generală Control şi Revizie a CCCEC la un şir de agenţi economici – antreprenori şi subantreprenori care au executat lucrări la construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti”, au fost constatate abateri şi nereguli, cum ar fi:
    - S.A. „Aqua Prut” a exagerat valoarea lucrărilor predate antreprenorului Î.S.  „STI Chişinău” cu 1221,9 mii lei;
    - S.R.L. „Servicons Prim”, S.R.L. „Standorstroi” şi S.R.L. „Algadan Com” au exagerat valoarea lucrărilor executate conform contractului încheiat cu ARSPS, respectiv, cu 179,6 mii lei, 20,6 mii lei şi 4,8 mii lei;
    - S.R.L. „Servicons Prim” nu a achitat persoanelor fizice plata pentru arenda tehnicii în sumă de 873,6 mii lei;
    - ARSPS nu a reţinut de la S.R.L. „Algadan Com” cota pentru întreţinerea antreprenorului în sumă de 318,9 mii lei, a decontat neîntemeiat motorină în sumă de 1147,2 mii lei şi nu a atribuit la decontările cu Întreprinderea de stat pentru protecţia solurilor Comrat suma de 968,4 mii lei – recalculările efectuate de CFM.
    De menţionat că materialele sus-indicate nu oferă o imagine clară referitor la impactul deficienţelor constatate asupra volumelor şi valorii lucrărilor de construcţie acceptate de beneficiarul construcţiei – CFM. Cu toate acestea, unele majorări ale valorii lucrărilor de construcţie predate către CFM au însumat 42,6 mii lei (S.R.L. „Moldconstruct Market” – 32,3 mii lei şi ARSPS – 10,3 mii lei).
    Recomandări:
    - CFM să asigure înlăturarea tuturor deficienţelor constatate, cu întreprinderea măsurilor, conform prevederilor legale, în vederea recuperării cheltuielilor neîntemeiate, cauzate de exagerări ale volumelor de lucrări executate.
    2.5. Referitor la  modul de exploatare şi recultivare a carierelor pentru extragerea de sol mineral lutos şi de nisip, necesare pentru construcţia terasamentului de cale ferată
    Probele de audit acumulate la acest compartiment denotă că, la momentul începerii lucrărilor de construcţie a liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti”, nu au fost elaborate proiectele de exploatare şi recultivare a carierelor pentru extragerea a 1037170 m3 de sol mineral lutos şi 361700 m3 de nisip, necesare pentru construcţia liniei de cale ferată. În cuprinsul proiectelor totalmente lipsea informaţia despre zăcămintele minerale şi carierele existente sau preconizate pentru extragerea solului lutos şi nisipului, necesare pentru construcţie.
    Conform deciziilor consiliilor locale, au fost atribuite următoarele terenuri pentru amplasarea carierelor: Crihana Veche – 6,6 ha, Manta – 10,17 ha, Vadul lui Isac – 7,54 ha, Colibaş – 4,99 ha, Brînza – 4,85 ha (terenuri ale Agenţiei „Moldsilva”), Cîşliţa-Prut – 1,52 ha (terenuri ale Agenţiei „Moldsilva”). De menţionat că, în cazul atribuirii terenurilor pentru extragerea substanţelor minerale, în deciziile respective ale consiliilor locale a fost indicat un termen incorect şi inexistent – „atribuirea rezervelor de grund”, astfel de minerale neexistînd de fapt.
    Solul mineral lutos utilizat pentru construcţia căii ferate a fost extras din carierele amplasate în satele Crihana Veche, Manta (două cariere), Vadul lui Isac, Colibaş, Văleni (cariera existentă autorizată a unei societăţi cu răspundere limitată), Brînza (terenuri ale Agenţiei „Moldsilva”), Slobozia Mare (două cariere, terenuri ale Agenţiei „Moldsilva”), Cîşliţa-Prut (terenuri ale Agenţiei „Moldsilva”). Totodată, lucrările de extragere s-au efectuat fără a dispune de documentaţia24 prevăzută de actele legislative şi normative. CFM nu a întreprins măsurile necesare în vederea recultivării a cîte o carieră din satele Manta, Slobozia Mare şi Colibaş. De menţionat că la momentul actual nu există o informaţie clară despre volumul de sol mineral lutos extras din fiecare carieră, suprafeţele carierelor formate în urma lucrărilor miniere, volumul de sol fertil decopertat şi modul de folosire a acestuia, suprafaţa terenurilor recultivate, costul lucrărilor în legătură cu cele menţionate, precum şi privind taxele pentru extragerea resurselor naturale ce trebuiau achitate în buget.
    _________________________
    24 Procesul-verbal al Comisiei de stat pentru aprobarea rezervelor de substanţe minerale utile. Actul de transmitere a zăcămîntului pentru valorificare industrială, aprobat de Ministerul Mediului. Proiectul perimetrului minier şi actul de certificare a perimetrului minier, eliberate de Inspectoratul de supraveghere tehnico-minieră etc.

    Recomandări:
    - CFM să asigure elaborarea proiectelor de recultivare a carierelor exploatate pentru extragerea de sol mineral lutos, cu întreprinderea măsurilor de recultivare a acestora, inclusiv finalizarea lucrărilor la carierele deja parţial recultivate.
    2.6. Alte aspecte ce ţin de construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti”
    • De menţionat că, în rezultatul inundaţiilor din vara anului 2010, a fost inundat un segment de cale ferată cu lungimea de circa 500 m (pichetul 896 - 901). În scopul reparaţiei terasamentului, s-a recurs la transferarea porţiunii de cale ferată pe o axă temporară. Cu toate că au fost efectuate lucrări şi suportate cheltuielile respective, procesul-verbal de recepţie a lucrărilor încă nu s-a întocmit, iar conform devizului, costul lucrărilor este estimat în sumă de 1,2 mil.lei.
    • În baza contractelor încheiate cu Î.I. „Metalica - Zuev” (nr.8700170 din 07.11.2007 şi nr. 8700411 din 01.02.2008), CFM a primit 4953,4 t de şine R-50 (47,8 km), în sumă totală de 68,6 mil.lei, însă, conform proceselor-verbale de îndeplinire a lucrărilor, la linia de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti” au fost montate 24,5 km de şine vechi şi 28,3 km de şine noi. De asemenea, la construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti” au fost utilizate traverse vechi din beton şi lemn, precum şi diferite articole din beton (ţevi, blocuri). Totodată, în pofida faptului că, conform normelor tehnice, urmau să fie instalate cîte 1840 traverse la un km, la indicaţia directorului general al CFM, a fost dispusă montarea a cîte 1600 traverse la un km.
    În baza ordinului directorului general al CFM nr.259/H din 20.06.2007, a fost demontat segmentul de cale ferată „Căinari - Zloţi” (de la km 60 pînă la km 68), cu lungimea de 8,2 km, materialele urmînd să fie transmise de către Secţia de întreţinere a căii ferate nr.3 Staţiei maşini de cale nr.130, pentru montarea ulterioară a suprastructurii la construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti”. Ulterior, la 01.11.2007, prin actul de evaluare, semnat de şefii şi contabilii-şefi ai Staţiei şi Secţiei menţionate, aprobat de către şeful Serviciului calea ferată al CFM, materialele obţinute de la demontarea segmentului de cale ferată complet uzat au fost estimate la costul total de 11,2 mil.lei (preţul unui metru de şină – 360,0 lei), acestea preponderent fiind utilizate la construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti”, pe cînd materialele obţinute de la demontarea anterioară a unui segment de 16 km din aceeaşi porţiune de cale ferată au fost evaluate la suma de 3,1 mil.lei (preţul unui metru de şină –  de la 7 pînă la 34 lei). Totodată, la 23.12.2007, în baza procesului-verbal de primire-predare nr.267, segmentul de cale ferată demontat a fost transmis Secţiei de întreţinere a căii ferate nr.2 cu valoarea iniţială a obiectului în sumă de 786,4 mii lei şi uzura acumulată în sumă de 786,4 mii lei. Concomitent, suma de 11,2 mil.lei a fost reflectată în evidenţa contabilă a Secţiei de întreţinere a căii ferate nr.3, inclusiv la venituri, cheltuielile (pierderile) acesteia acoperindu-se la sfîrşitul perioadei de gestiune. De menţionat că modalitatea netransparentă de evaluare a materialelor implică apariţia riscului de fraudă.
    • Ca rezultat al executării necalitative a lucrărilor de construcţie a rambleului (exprimată prin: nestropirea corespunzătoare a straturilor de sol înainte de tasarea acestuia; neconsolidarea taluzurilor rambleului; executarea lucrărilor în lipsa documentaţiei de proiect etc.), la data de 22.02.2010, pe tronsonul feroviar la kilometrul 48 (pichetul 2), au deraiat ultimele vagoane ale unei garnituri de tren, cauza fiind umiditatea sporită a rambleului în urma topirii zăpezii, ceea ce a condiţionat deformarea rambleului şi a liniei de cale ferată.
    2.7. Concluzii generale de audit
    Probele colectate în cadrul misiunii de audit la unele autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, antreprenori şi subantreprenori au identificat că procesul de executare a lucrărilor la construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti” a fost afectat de multiple iregularităţi la utilizarea mijloacelor financiare publice şi patrimoniului public, ceea ce determină riscuri majore de fraudă şi eroare. Reieşind din faptul că sfera de aplicare a auditului a fost limitată, auditul nu poate să-şi exprime opinia standardizată de audit, ci doar concluziile generale de audit, şi anume:
    - Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate (Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului, Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru), Consiliul raional Cahul, precum şi Î.S. „Calea Ferată din Moldova” au admis proiectarea, avizarea documentaţiei de proiect, autorizarea construcţiei şi construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti” cu grave abateri de la prevederile legislaţiei în vigoare;
    - Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, nerespectînd actele legislative şi normative în vigoare, asumîndu-şi în mod ilegal calitatea de beneficiar al obiectului „Linia de cale ferată Cahul-Giurgiuleşti”, a admis efectuarea lucrărilor de construcţie în lipsa unui control adecvat al volumului lucrărilor executate, ceea ce a determinat majorarea nejustificată a cheltuielilor, cu prejudicierea patrimoniului de stat.

    Directorul Departamentului de audit III                                           V.Potlog
    Echipa de audit:
    Controlor superior de stat, auditor public                                         V.Russu
    Controlor superior de stat, auditor public                                         I.Codreanu