HCNPFM1/5/2011
ID intern unic:  337776
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 1/5
din  11.01.2011
cu privire la aprobarea Regulamentului privind
rezervele tehnice de asigurare
Publicat : 11.03.2011 în Monitorul Oficial Nr. 37-38     art Nr : 205     Data intrarii in vigoare : 01.04.2011
    MODIFICAT
   
HCNPF57/12 din 28.12.18, MO6-12/11.01.19 art.70; în vigoare 01.02.19
   
HCNPF47/7 din 22.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1587; în vigoare 26.10.18
    HCNPF17/7 din 05.04.12, MO76-80/20.04.12 art.500


    În vederea executării prevederilor art.31 alin.(2) lit.e), art.34 alin.(8) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47–49, art.213), în temeiul prevederilor art.1 alin.(1), art.8 lit.b), art.21 alin.(1), art.22 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind rezervele tehnice de asigurare, conform anexei nr.1.
    2. Se abrogă unele acte normative ale Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii, conform anexei nr.2.
    3. În Hotărîrea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii nr.17 din 28.02.2005 „Cu privire la modificarea şi abrogarea unor acte normative ale Serviciului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.42-45, art.143) punctul 1 se exclude.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 aprilie 2011.

    VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                            Aurica DOINA

    Nr. 1/5. Chişinău, 11 ianuarie 2011.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr. 1/5 din 11 ianuarie 2011
REGULAMENTUL
privind rezervele tehnice de asigurare
Capitolul I. Dispoziţii generale
    1.  Prezentul Regulament stabileşte modul de formare a rezervelor tehnice pentru asigurările generale şi de viaţă.
    2. În dependenţă de contextul prevederilor, termenii “asigurare” şi “asigurător” din prezentul Regulament se referă la entităţile care desfăşoară activităţi de asigurare şi/sau reasigurare.
    3. Asigurătorul formează şi menţine suficiente rezerve tehnice, valoarea cărora trebuie să-i permită, în orice moment, să-şi onoreze obligaţiile ce rezultă din contractele de asigurare. Calcularea rezervelor tehnice se realizează prudențial, fiabil și obiectiv, reieșind din riscul de subscriere, conform abordării realiste.
    [Pct.3 modificat prin HCNPF57/12 din 28.12.18, MO6-12/11.01.19 art.70; în vigoare 01.02.19]
    4. Metodele de evaluare şi determinare a rezervelor tehnice adoptate de asigurător trebuie să fie aceleaşi pe tot parcursul anului financiar, precum şi de la un an financiar la altul, cu excepţia cazurilor prevăzute la pct.5 şi pct.6.
    5. În condiţiile în care metodele descrise de prezentul Regulament nu pot fi aplicate în scopul obţinerii valorii corecte a rezervelor tehnice, asigurătorul poate folosi, prin aprobarea prealabilă de către Autoritatea de supraveghere, şi alte metode de calculare a rezervelor tehnice, dacă aceste metode sînt argumentate prin opinia unui actuar. Opinia actuarului trebuie să conţină argumentele că aplicarea acestor metode nu sînt în contradicţie cu prevederile legale în vigoare şi principiile actuariale, precum şi descrierea influenţei aplicării acestor metode asupra poziţiei şi performanţelor financiare ale asigurătorului. Opinia actuarului privind aplicarea altor metode se înscrie în nota de argumentare, care se anexează la Regulamentul intern al asigurătorului.
    6. Mărimea rezervelor tehnice constituite şi menţinute de către asigurător nu poate fi mai mică decît mărimea obţinută prin calculul acestor rezerve potrivit metodelor stabilite de prezentul Regulament.
    7. Asigurătorul este obligat să calculeze la orice dată împreuna cu rezervele tehnice brute şi cota din rezervele tehnice brute aferente contractelor cedate în reasigurare.
    8. Rezervele tehnice vor fi evidenţiate în contabilitate distinct, potrivit tipurilor de rezerve prevăzute la pct.11.
    9. În cazurile în care contractul de asigurare prevede încasarea primelor şi plata despăgubirilor în valută străină, rezervele tehnice aferente sunt constituite şi menţinute în valută străină, calculul rezervei de prime se efectuează în valuta în care s-a încheiat contractul de asigurare, iar calculul rezervei de daună se efectuează în valuta în care urmează să se plătească despăgubirea. Rezervele tehnice în valută străină sunt recunoscute şi înregistrate în contabilitate în lei moldoveneşti, la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data calculării rezervelor.
    [Pct.9 în redacția HCNPF57/12 din 28.12.18, MO6-12/11.01.19 art.70; în vigoare 01.02.19]
    10. Rezervele tehnice se inventariază şi evaluează cel puţin anual, precum şi la sfîrşitul fiecărei perioade gestionare conform legislaţiei în vigoare.
    101. Actuarul asigurătorului (reasigurătorului) este obligat să determine valoarea rezervelor tehnice prevăzute la pct.11 și pct.12 din prezentul Regulament care implică calcule actuariale. În scopul efectuării calculelor actuariale, asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să prezinte orice documente şi informaţii solicitate de actuar, necesare pentru efectuarea calculelor actuariale obligatorii, a concluziilor, și poartă răspundere pentru veridicitatea informației prezentate. Actuarul este responsabil de corectitudinea şi exactitatea calculelor actuariale, estimărilor şi concluziilor efectuate.
    [Pct.101 introdus prin HCNPF57/12 din 28.12.18, MO6-12/11.01.19 art.70; în vigoare 01.02.19]
    102. Actuarul realizează trimestrial și prezintă Autorității de supraveghere, concomitent cu rapoartele specializate, rezultatele testelor de adecvare a rezervelor tehnice prevăzute la pct.11 sbp.1) și 2) din prezentul Regulament.
    Testele de adecvare se realizează în baza:
    1) experiențelor anterioare (testul run-off) – pentru rezervele de daune nesoluționate, separat pentru fiecare clasă de asigurare; și
    2) estimărilor actualizate ale fluxurilor de trezorerie viitoare (LAT – liability adequacy test) – pentru rezerva de prime necâștigate, pe total clase de asigurări, sau, în dependență de specificul riscurilor și estimărilor viitoare observate, pe clase de asigurări relevate.
    [Pct.102 introdus prin HCNPF57/12 din 28.12.18, MO6-12/11.01.19 art.70; în vigoare 01.02.19]
    103. Actuarul realizează anual și prezintă Autorității de supraveghere, concomitent cu rapoartele specializate, rezultatele testelor de adecvare a rezervelor tehnice prevăzute la pct.12 din prezentul Regulament.
    [Pct.103 introdus prin HCNPF57/12 din 28.12.18, MO6-12/11.01.19 art.70; în vigoare 01.02.19]
    104. În cazul în care, ca rezultat al testelor de adecvare realizate conform pct.102 sbp.1), se identifică o diferență negativă sistematică a experiențelor anterioare, asigurătorul procedează la ajustările necesare ale metodelor de calculare a rezervelor utilizate, cu informarea Autorității de supraveghere și suplinirea deficitului de rezerve înregistrat. În cazul în care, ca rezultat al testelor de adecvare realizate conform pct.102 sbp.2) și pct.103, se identifică o insuficiență de rezerve tehnice, actuarul calculează o rezervă suplimentară de riscuri neexpirate, respectiv, o rezervă matematică adițională.
    [Pct.104 introdus prin HCNPF57/12 din 28.12.18, MO6-12/11.01.19 art.70; în vigoare 01.02.19]
Capitolul II. Metode de calculare a rezervelor tehnice
    Secţiunea 1. Rezervele tehnice specifice contractelor de asigurare
    11.  Asigurătorul care desfăşoară activitate în categoria „asigurare generală” are obligaţia să constituie şi să menţină următoarele rezerve tehnice:
    1) Rezerva de prime necîştigate;
    2) Rezerva de daune nesoluţionate, care include:
    a) Rezerva de daune declarate, dar nesoluţionate;
    b) Rezerva de daune neavizate;
    3) Rezerva riscurilor neexpirate.
    12. Asigurătorul care desfăşoară activitate în categoria „asigurare de viaţă” are obligaţia să constituie şi se menţină următoarele rezerve tehnice:
    1) Rezerva matematică;
    2) Rezerva matematică adiţională;
    3) Rezerva pentru beneficii suplimentare;
    4) Rezervele specificate la pct.11, după caz.
    Secţiunea 2. Calculul Rezervei de prime necîştigate
    13.  Rezerva de prime necîştigate se calculează separat pentru fiecare contract de asigurare, prin însumarea cotei-părţi din prima brută subscrisă, aferentă perioadei neexpirate a contractului de asigurare.
    14. Pentru calcularea valorii Rezervei de prime necîştigate, aferentă unui contract de asigurare, se aplică metoda „pro rata temporis”, exprimată prin formula:
    în care:
    RPNi  – rezerva de prime necîştigate;
    PBSi – prima brută subscrisă; Pentru asigurările obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă, PBSi reprezintă prima brută subscrisă aferentă acestor asigurări, care nu poate fi mai mică decât prima de referință calculată de Autoritatea de supraveghere.
    Ci – numărul de zile corespunzătoare perioadei neexpirate a contractului de asigurare, pentru care a fost subscrisă prima (PBSi) de asigurare şi care se determină ca diferenţa dintre numărul total de zile (Di) corespunzătoare perioadei de valabilitate a contractului de asigurare şi numărul de zile expirate de la data începutului valabilităţii acestuia;
    Di – numărul de zile corespunzătoare perioadei de valabilitate a contractului de asigurare, pentru care a fost subscrisă prima (PBSi) de asigurare;
    i - contractul de asigurare pentru care se calculează rezerva de prime necîştigate.
    [Pct.14 modificat prin HCNPF57/12 din 28.12.18, MO6-12/11.01.19 art.70; în vigoare 01.07.19]
    15. Rezerva de prime necîştigate totală reprezintă suma rezervelor de prime necîştigate calculate pe fiecare contract de asigurare (RPNi) pentru care prima de asigurare a fost subscrisă la data evaluării şi este exprimată prin formula:
    în care:
    RPNt – Rezerva de prime necîştigate totală la data t ;
    n – numărul de contracte pentru care se calculează Rezerva primei necîştigate.
    16. Prima brută subscrisă de asigurare include atît prima subscrisă prin asigurarea directă, cît şi prima subscrisă aferentă riscurilor primite în reasigurare, în cazul în care asigurătorul dispune de dreptul contractual de a înregistra prima subscrisă, iar prima a fost încasată efectiv sau recunoscută şi înregistrată ca primă de încasat la data evaluării Rrezervei primei necîştigate.
    17. Pentru contractele de asigurare, la care data intrării în vigoare a contractului de asigurare începe după data încasării primei brute subscrise și/sau data înregistrării la venituri, iar calculul Rezervei primei necîştigate se efectuează la o dată intermediară între data încheierii contractului şi data intrării în vigoare a contractului, Rezerva primei necîştigate este egală cu prima subscrisă.
    [Pct.17 modificat prin HCNPF57/12 din 28.12.18, MO6-12/11.01.19 art.70; în vigoare 01.02.19]
    Secţiunea 3. Calculul Rezervei de daune nesoluţionate
    18. Rezerva de daune nesoluţionate se referă la daunele declarate sau nu pînă la data evaluării şi reprezintă suma rezervelor tehnice descrise la pct.11 subpct.2).
    19. Asigurătorul este obligat să calculeze cu prudenţă costurile finale aferente daunelor nesoluţionate, estimate astfel încît să soluţioneze toate daunele şi/sau beneficiile apărute în perioada de pînă la data calculării Rezervei de daune nesoluţionate şi care erau nesoluţionate la acea dată.
    20. Costurile finale stabilite pentru soluţionarea daunelor şi/sau beneficiilor includ valoarea calculată sau estimată a despăgubirii cuvenite pentru compensarea daunelor, îndemnizaţiilor sau beneficiilor persoanei asigurate/păgubite sau beneficiarului, plus valoarea efectivă şi/sau estimată a cheltuielilor de administrare legate cu constatarea, evaluarea şi soluţionarea daunelor şi beneficiilor aferente contractelor de asigurare pentru care se calculează Rezerva de daune declarate, dar nesoluţionate şi Rezerva de daune neavizate.
    21. Rezerva de daune declarate, dar nesoluţionate se creează şi se actualizează separat pentru fiecare contract de asigurare la care s-a notificat producerea cazului asigurat, pornindu-se de la cheltuielile previzibile care vor fi efectuate în viitor cu soluţionarea daunelor şi/sau beneficiilor, determinate în baza rapoartelor de daune şi/sau avizelor recepţionate de către asigurător pe parcursul perioadei de gestiune, în orice formă (scrisă, telefonică, fax, poştă elecronică/e-mail etc.), indiferent dacă este sau nu determinată valoarea finală a daunelor şi/sau beneficiilor, dar care nu au fost plătite sau au fost plătite parţial la data calculării Rezervei de daune declarate dar nesoluţionate, astfel încît fondul creat aferent Rezrvei de daune declarate dar nesoluţionate să fie suficient pentru acoperirea acestor daune şi/sau beneficii.
    22. Mărimea totală a Rezervei de daune declarate, dar nesoluţionate, reprezintă valoarea estimată a costurilor finale pentru soluţionarea tuturor daunelor şi/sau beneficiilor apărute şi declarate pe parcursul perioadei de gestiune, pînă la data calculării. Valoarea estimată a costurilor finale se calculează prin următoarea relaţie:
CR=(A+B-C+D),
    în care:
    CR - rezerva de daune declarate, dar nesoluţionate, calculată pentru fiecare contract de asigurare;
    A – valoarea daunelor şi/sau beneficiilor nesoluţionate din perioadele anterioare celei de gestiune;
    B – valoarea daunelor apărute şi declarate şi/sau a beneficiilor care decurg din evenimentele care au avut loc în perioada de gestiune şi care trebuie să fie înregistrate, pentru “asigurările generale”, în Registrul daunelor  şi pentru “asigurările de viaţă”, în Registrul daunelor şi beneficiilor, inclusiv anuitățile aferente indemnizațiilor de asigurare;
    C – valoarea daunelor şi/sau beneficiilor achitate din perioada de gestiune;
    D – cheltuielile de administrare şi estimare a daunelor, care includ, după caz, următoarele:
    a) valoarea de 3% din suma daunelor nesoluţionate constatate la sfîrşitul perioadei de gestiune;
    b) valoarea efectivă şi estimată a cheltuielilor de constatare, evaluare şi soluţionare a daunei, aferente serviciilor prestate de terţe persoane (experţi independenţi), constatate la sfîrşitul perioadei de gestiune, după caz.
    [Pct.22 modificat prin HCNPF57/12 din 28.12.18, MO6-12/11.01.19 art.70; în vigoare 01.02.19]
    23. În cazul în care valoarea nesoluţionată a daunei declarate sau beneficiului este cunoscută la data calculării, această valoare trebuie să fie recunoscută şi înregistrată ca Rezerva de daune declarate, dar nesoluţionate. În cazurile în care dauna a apărut şi a fost declarată, dar nesoluţionată şi beneficiul a fost recunoscut ca obligaţie, dar nesoluţionat la data calculării Rezervei de daune declarate, dar nesoluţionate, iar suma despăgubirii sau beneficiului încă nu a fost estimată sau calculată, valoarea care va fi înregistrată ca Rezervă de daune declarate dar nesoluţionate este suma maximă a despăgubirii sau beneficiului de asigurare pe riscuri similare, care însă nu poate depăşi suma asigurată pentru acest contract, plus 3% (trei procente) din această valoare sau plus valoarea cea mai bună estimată a cheltuielilor de administrare şi ajustare a daunelor, dacă înregistrarea şi investigarea daunelor sînt executate prin intermediul serviciilor prestate de terţe persoane (experţi independenţi).
    24. În cazul daunelor care sunt obiectele unor acţiuni în instanţa de judecată, Rezerva de daune declarate, dar nesoluţionate reprezintă valoarea daunelor nesoluţionate conform pretenţiilor reclamantului, înaintate în baza actelor de evaluare a prejudiciilor întocmite sub răspunderea persoanelor îndreptăţite să emită astfel de acte, la care se adaugă valoarea estimată a cheltuielilor de judecată, penalităților și dobânzilor de întârziere şi care nu pot fi mai mare decît suma asigurată. În cazul în care reclamantul nu prezintă un act de evaluare, asigurătorul calculează Rezerva de daună declarată, dar nesoluţionată în baza estimărilor dispuse de el, întemeiate prin acte de evaluare întocmite de experți judiciari. Valoarea Rezervei de daune declarate, dar nesoluţionate astfel constituită se menţine până la pronunţarea hotărârii definitive şi irevocabile a instanţei. O valoare adiţională rezervei se creează imediat şi atunci când asigurătorul posedă informaţii precum că sunt necesare cheltuieli suplimentare pentru soluţionarea daunelor finale.
    [Pct.24 în redacţia HCNPF57/12 din 28.12.18, MO6-12/11.01.19 art.70; în vigoare 01.02.19]
    [Pct.24 în redacţia HCNPF17/7 din 05.04.12, MO76-80/20.04.12 art.500]
   
241. În cazul în care asigurătorul emite decizie de refuz în achitarea despăgubirii de asigurare şi aceasta face sau devine obiectul unei acţiuni în instanţa de judecată, Rezerva de daune declarate dar nesoluţionate se va constitui şi se va menţine, pînă la pronunţarea hotărîrii definitive şi irevocabile, la nivelul pretenţiilor înaintate în instanţă conform evaluării pagubelor prevăzute la pct.24.
    [Pct.241 introdus prin HCNPF17/7 din 05.04.12, MO76-80/20.04.12 art.500]
    25. La determinarea mărimii Rezervei de daune declarate, dar nesoluţionate, aferente daunelor survenite la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă Carte Verde, se ia în consideraţie valoarea daunelor apărute şi declarate, precum şi cheltuielile de soluţionare a daunelor, indicate în cererile, notificările, debit-notele sau alte documente similare prezentate de persoane îndreptăţite precum şi de Birourile Naţionale din ţările-membre ale Sistemului Carte Verde.
    251. În lipsa informaţiei în notificări sau alte documente din partea regularizatorului din străinătate cu privire la mărimea preliminară a valorii daunei solicitate sau a rezervei de daune declarate, dar nesoluţionate, asigurătorul (reasigurătorul) utilizează dauna medie calculată în baza datelor statistice pentru despăgubirile achitate de către asigurătorii care dețin licență pentru asigurările de răspundere civilă auto externă (Carte Verde) în Sistemul Carte Verde diferențiate în funcție de zona de asigurare, pe teritoriul căreia s-a produs evenimentul asigurat, înregistrate pentru ultimele 12 luni.
    Dauna medie pentru tipul de asigurare Carte Verde se determină aplicând formula:
    în care:
– dauna medie aferentă zonei de asigurare i;
    Di- valoarea totală a despăgubirilor şi indemnizaţiilor achitate de către asigurătorii care dețin licență pentru asigurările Carte Verde, pentru zona de asigurare i, exceptând daunele mari, care reprezintă daune cu valori de peste 250,0 mii Euro;
    ni-  numărul total al daunelor şi indemnizaţiilor achitate de către asigurătorii care detin licență pentru asigurările Carte Verde, pentru zona de asigurare i;  
    BNAA calculează anual dauna medie pentru asigurarea Carte Verde, pentru fiecare zonă de asigurare, până la data de 25 februarie a anului următor celui de gestiune şi remite pentru informare Autorităţii de supraveghere. Dauna medie calculată conform formulei specificate se aduce la cunoștința asigurătorilor emitenți de Carte Verde, se publică pe pagina web oficială a BNAA și se aplică începând cu această dată.
    [Pct.251 introdus prin HCNPF57/12 din 28.12.18, MO6-12/11.01.19 art.70; în vigoare 01.02.19]
    26. Asigurătorul are obligaţia de a menţine registrele de daune prevăzute la pct.67, astfel încît toate înregistrările aferente daunelor apărute şi declarate, inclusiv datele calendaristice de soluţionare a daunelor, să se efectueze zilnic.
    27. Rezerva de daune neavizate se calculează pe fiecare clasă de asigurări, în baza celor mai bune estimări ale asigurătorului, prin metode actuariale, folosind date statistice rezonabile. Această rezervă se creează şi se menţine pentru daunele întîmplate, dar neavizate pînă la sfîrşitul perioadei de gestiune (data calculării rezervei).
    28. La determinarea Rezervei de daune neavizate, în dependență de disponibilitatea istoricului de daune al asigurătorului, pot fi aplicate următoarele metode statistice:
    - metoda dezvoltării daunelor (metoda Chain Ladder);
    - metoda Bornhuetter-Ferguson;
    - metoda costului mediu per daună;
    - metoda ratei daunei;
    - combinații sau variații ale acestor metode.
    În procesul de calcul al Rezervei de daune neavizate se vor respecta următoarele cerințe:
    a) să utilizeze informaţie statistică trimestrială, pentru cel puţin ultimele douăzeci trimestre anterioare perioadei de gestiune, aferentă daunelor plătite şi rezervelor de daune declarate, dar nesoluţionate (daune apărute), înregistrate în cel puţin ultimele douăzeci trimestre anterioare datei de calculare a acestei rezerve;
    b) din informaţia statistică utilizată la calculul rezervei de daune neavizate se exclude, dacă există, valoarea regreselor şi recuperărilor, precum şi a daunelor pentru care asigurătorul a prezentat dovada legală de respingere a acestora la plată;
    c) cheltuielile de administrare şi alte cheltuieli de soluţionare a daunelor trebuie să fie incluse în valoarea finală a Rezervei de daune neavizate. Aceste cheltuieli vor include valoarea calculată de 3% (trei procente) din valoarea Rezervei de daune neavizate care rezultă din calculele actuariale sau, după caz, valoarea estimată preventiv a cheltuielilor de constatare, evaluare şi soluţionare a daunei, aferente serviciilor prestate de terţe persoane (experţi independenţi);
    d) daunele cu valori foarte mari pot fi excluse în condiţiile în care actuarul consideră că o abordare prudenţială a estimărilor ar impune neincluderea acestora în informaţia statistică folosită la calculul Rezervelor de daune neavizate sau ajustarea lor prin prisma coeficienţilor de dezvoltare a daunelor. În acest caz, actuarul este obligat să păstreze separat registrul daunelor mari excluse şi să prezinte o notă separată care să conțină motivele excluderii sau corectării acestor date;
    e) coeficienţii de dezvoltare a daunelor se vor calcula prin cel puţin 5 metode: metoda mediei ponderate, metoda mediei simple, metoda medianei, metoda mediei geometrice şi metoda mediei simple prin excluderea valorilor maxime a coeficienţilor individuali determinaţi pentru fiecare perioadă de apariţiei a cazului asigurat;
    f) pentru a obține rezultate mai exacte de dezvoltare a daunelor se va efectua o analiză bazată pe metode de regresie și aplicarea așa-numitului factor de „coadă” pentru a ține cont de evoluția daunelor achitate din afara triunghiurilor.
    În cazul asigurătorilor care nu dispun de informații statistice suficiente, actuarul va decide care metodă de calcul a rezervei de daune va utiliza, argumentând metoda respectivă.
    [Pct.28 în redacția HCNPF57/12 din 28.12.18, MO6-12/11.01.19 art.70; în vigoare 01.02.19]
   
281. Mărimea Rezervei de daune neavizate aferentă daunelor survenite la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă și externă va constitui valoarea maximă obținută în rezultatul aplicării obligatorii a metodelor Chain Ladder, Bornhuetter-Ferguson și ratei daunei (cu rata daunelor finale – 60 %).
    [Pct.281 introdus prin HCNPF57/12 din 28.12.18, MO6-12/11.01.19 art.70; în vigoare 01.02.19]
    Secţiunea 4. Calculul Rezervei riscurilor neexpirate
    29. Rezerva riscurilor neexpirate se calculează în baza estimării daunelor ce vor apărea după încheierea perioadei de gestiune aferente contractelor de asigurare în vigoare la data calculării, în mărimea în care valoarea estimată a acestor daune viitoare depăşeşte rezerva de prime necîştigate.
    30. Rezerva riscurilor neexpirate se calculează şi se menţine separat pentru fiecare clasă de asigurări.
    31. Rezerva riscurilor neexpirate pentru fiecare clasă de asigurare se calculează, utilizând rata operațională combinată, prin următoarea relaţie:
RRNi = RPNi * max (RC PROGN i -1;0),
    în care:
    RRNi  – rezerva riscurilor neexpirate calculată pentru fiecare clasă de asigurare;
    RPNi – rezerva de prime necâştigate la data calculării RRNi;
    RC – rata operațională combinată, care reprezintă profitabilitatea produselor de asigurare și se determină prin următoarea formulă:
    RC = RD + Rcom + Rch,
    în care:
    RD = Daune apărute / Prime câștigate;
    Rcom = Comisioane câștigate / Prime câștigate;
    Rch = Cheltuieli administrative / Prime câștigate;
    Daune apărute = DP +[(RDDN1 - RDDN0) + (RDN1 - RDN0)],
    în care:
    DP – daunele plătite în perioada de gestiune (exceptând regresele și recuperările);
    RDDN1 – rezerva de daune declarată, dar nesoluționată la sfârșitul perioadei de gestiune;
    RDDN0 – rezerva de daune declarată, dar nesoluționată la începutul perioadei de gestiune;
    RDN1 – rezerva de daune neavizată la sfârșitul perioadei de gestiune;
    RDN0 – rezerva de daune neavizată la începutul perioadei de gestiune;
    Prime câștigate = PBS – (RPN1 - RPN0),
    în care:
    PBS –prima brută subscrisă în perioada de gestiune (exceptând rezilierile);
    RPN1 – rezerva de primă necâștigată la sfârșitul perioadei de gestiune;
    RPN0 – rezerva de primă necâștigată la începutul perioadei de gestiune;
    Comisioane câștigate = Ccalc. – (DAC1 - DAC0),
    în care:
    Ccalc. – comisioanele calculate în perioada de gestiune;
    DAC1 – cheltuielile de achiziție amânate la sfârșitul perioadei de gestiune;
    DAC0 – cheltuielile de achiziție amânate la începutul perioadei de gestiune;
    Cheltuieli administrative – totalitatea cheltuielilor asigurătorului (reasigurătorului) legate de activitatea operațională, cu excepția cheltuielilor de achiziție, care vor fi repartizate în baza primelor brute subscrise combinate cu numărul de polițe emise (exceptând riscurile cuprinse în clasele 5 și 11 din Anexa nr.1 la Legea nr.407/2006 cu privire la asigurări), utilizând sistemul de ponderare în funcţie de portofoliul asigurătorului
    [Pct.31 în redacția HCNPF57/12 din 28.12.18, MO6-12/11.01.19 art.70; în vigoare 01.02.19]
    Secţiunea 5. Metode de calcul a Rezervei matematice, Rezervei matematice adiţionale şi Rezervei pentru beneficii suplimentare
    33. Rezerva matematică se calculează separat pentru fiecare contract de asigurare de viaţă, folosind metoda primei brute bazată pe o evaluare actuarială prospectivă - rezerva Zillmer (în continuare - Metoda prospectivă brută).
    34. Asigurătorul poate aplica alte metode decît Metoda prospectivă brută dacă actuarul confirmă şi certifică că rezervele matematice calculate conform metodelor alternative (metoda primei brute bazată pe o evaluare actuarială retrospectivă, metoda primei nete bazată pe o evaluare actuarială retrospectivă sau prospectivă etc.) nu sînt mai mici decît mărimea rezervelor calculate folosind Metoda prospectivă brută.
    35. Metoda prospectivă brută va fi aplicată ţinînd cont de:
    a) toate evenimentele viitoare pentru care sînt plătibile prime sau beneficii conform termenelor şi condiţiilor care stau la baza  contractelor sau poliţelor de asigurare;
    b) aşteptările rezonabile ale deţinătorilor de poliţe privind valorile de răscumpărare sau rezerva acumulată, bonusurile, participaţia la profit sau altele asemenea stabilite conform practicilor asigurătorului şi aferente indemnizaţiilor;
    c) costul opţiunilor, inclusiv comisioanele, după caz, oferite deţinătorilor de poliţe în conformitate cu termenele şi condiţiile contractelor de asigurare de viaţă.
    36. Determinarea valorii obligaţiilor pentru fiecare contract de asigurare de viaţă se va efectua în baza unor premise corecte şi prudente, bazate pe datele ce rezultă din experienţa asigurătorului sau alte statistici privind parametrii relevanţi şi va include o valoare adecvată a marjei pentru variaţii adverse ale parametrilor cu influenţă relevantă, care poate necesita majorarea valorii rezervelor matematice.
    37. Metoda de calcul a rezervelor matematice şi parametrilor de evaluare a lor nu se vor modifica de la un an la altul pe durata contractului de asigurare, din cauza modificărilor arbitrare aduse metodei de calcul sau parametrilor de evaluare şi trebuie să fie de aşa natură, încît să permită recunoaşterea distribuţiei beneficiilor în mod adecvat.
    38. Rezervele matematice calculate la o dată intermediară, care nu corespunde cu data de aniversare a contractului, se calculează printr-o metodă de interpolare a rezervei.
    39. Orice rezervă matematică negativă va fi raportată şi evidenţiată ca fiind egală cu zero.
    40. În cazul în care valoarea de răscumpărare a unui contract de asigurare este garantată, valoarea rezervelor matematice pentru acel contract de asigurare în orice moment trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea de răscumpărare garantată.
    41. La determinarea rezervelor matematice se va ţine cont de natura, tipul şi starea activelor care reprezintă răspunderea aferentă rezervelor, în scopul creării unor rezerve prudente care să prevină eventualele modificări ale valorii acelor active ce ar influenţa capacitatea asigurătorului de a-şi onora obligaţiile contractuale.
    42. Rezervele matematice adiţionale se calculează în cazul în care randamentul prezent sau previzibil al activelor asigurătorului care practică asigurări de viaţă devine insuficient pentru a-şi îndeplini angajamentele faţă de asiguraţi în ceea ce priveşte rata dobînzii utilizată în calcule.
    43. Rezerva pentru beneficii suplimentare (bonusuri de asigurare) se formează şi se menţine în scopul evaluării obligaţiilor asigurătorului datorate pentru plata bonusurilor aferente contractelor de asigurări de viaţă la care se prevede dreptul asiguratului de a participa la beneficiile suplimentare (venitul investiţional) obtinute din fructificarea rezervei matematice. Rezerva pentru beneficii suplimentare (bonusuri de asigurare) se calculează prin metoda retrospectivă, separat pe fiecare contract de asigurare.
    Secţiunea 6. Fluxul de mijloace băneşti (Cash flow) aferent contractelor de asigurare de viaţă
    44. Metoda de evaluare a primei de asigurare brute va actualiza (disconta), la o anumită rată a dobînzii, următoarele:
    1) primele plătibile, după caz;
    2) beneficiile plătibile, după caz, inclusiv:
    a) indemnizaţiile de deces;
    b) beneficiile pentru supravieţuire;
    c) beneficiile plătibile deţinătorului de poliţă în cazul rezilierii benevole a contractului;
    d) indemnizaţiile suplimentare;
    e) bonusurile sau participaţiile la profit la care asiguraţii sau deţinătorii de poliţe sînt deja îndreptăţiţi, indiferent dacă sînt dobîndite, declarate sau alocate;
    3) comisioanele şi remunerările plătibile, dacă este cazul, în ce priveşte contractele de asigurare de viaţă;
    4) cheltuielile de administrare/menţinere a contractului sau poliţei, dacă este cazul, în conformitate cu parametrii stabiliţi la pct.48;
    5) alocarea profiturilor acţionarilor, după caz, doar în cazurile în care există o prevedere contractuală şi o relaţie specifică între profiturile atribuibile acţionarilor şi rata de participaţie la profit declarată pentru deţinătorul de  poliţă;
    6) rata dobînzii folosită la calcularea rezervelor matematice ale asigurătorului nu poate fi mai mare de 5%, cu excepția companiilor de asigurări care au depus licența benevol și/sau cărora le-a fost retrasă licența pentru dreptul de a desfășura activitate în domeniul asigurărilor de viață, și se determină în funcție de condițiile contractului de asigurare, tipurile investițiilor aferente rezervelor tehnice sau utilizînd rata medie a dobînzilor la valori mobiliare de stat pe un termen mai mare de 1 an.
    [Pct.44 subpct.6) în redacția HCNPF47/7 din 22.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1587; în vigoare 26.10.18]
    45. În cazurile în care contractul de asigurare de viaţă oferă opţiuni care pot fi exercitate de deţinătorul de poliţă (de exemplu, ca supliment la suma asigurată sau suma redusă, fără a ţine cont de caracterul asigurabil al contractului de asigurare, precum şi achitarea anuităţilor garantate la maturitate etc.), costul unor astfel de opţiuni se va estima şi trata ca flux de mijloace băneşti la calcularea rezervelor matematice pentru contractele aferente.
    46. Fluxul viitor de mijloace băneşti aferent contractelor de asigurare de viaţă se va calcula şi actualiza (disconta) în baza următorilor parametri:
    a) tabelele de mortalitate, invaliditate şi morbiditate utilizate la calculul rezervelor de asigurare trebuie să fie preluate din publicaţiile oficiale, de la instituţiile competente în elaborarea lor sau elaborate de actuari, cu utilizarea lor, în cel din urmă caz, prin înştiinţarea autorităţii de supraveghere;
    b) indicatorii incluşi în tabelele indicate la lit.a) şi utilizaţi la calculul rezervelor matematice (ratele specifice) nu vor fi modificaţi sau valorile lor nu vor fi mai mici de 100% faţă de indicatorii componenţi ai acestor tabele, cu excepţia cazurilor cînd actuarul asigurătorului poate justifica şi asuma responsabilitatea pentru modificare sau o valoare procentuală mai mică.
    47. Prin derogare de la prevederile pct.46 asigurătorul poate folosi propriile tabele de mortalitate, invaliditate şi morbiditate, întocmite în baza propriei experienţe şi constituite prin utilizarea unor date exacte, complete şi credibile, certificate de actuar.
    48. Cheltuielile de administrare/menţinere a contractului sau poliţei vor fi majorate în corespundere cu inflaţia anuală aferentă perioadelor viitoare, în condiţiile în care rata inflaţiei este estimată în conformitate cu rata dobînzii descrisă la pct.49.
    49. Determinarea ratei dobînzii utilizate la evaluare trebuie:
    a) să fie aceeaşi, dar nu mai mare decît rata dobînzii utilizată pentru calcularea fluxului de mijloace băneşti viitor, descris la pct.44, determinată printr-o evaluare prudentă a rentabilităţii curente şi viitoare a activelor investite atribuite unor portofolii de contracte de asigurări, evaluare care va ţine cont de riscurile investiţionale care pot interveni în scopul obţinerii de venituri din investiţii, cît şi rambursării sumei principale (de bază);
    b) să se bazeze pe presupunerea că mărimea bonusurilor viitoare sau participaţiei la profit concordă cu rata dobînzii evaluată ţinînd cont de condiţiile viitoare de investire a activelor aferente contractelor cu participaţie la profit;
    c) să se bazeze pe modificarea ratei dobînzii a instrumentelor financiare fără risc, în cazul contractelor de asigurare de viaţă cu primă unică;
    d) ratele de evaluare trebuie să fie aprobate de către autoritatea de supraveghere.
    Secţiunea 7. Cerinţe pentru produsele de asigurare Unit-Linked (ULIP)
    50. În contextul prezentei secţiuni, termenii:
    a) “Produsele de asigurare Unit-Linked” sau “ULIP” se referă la un contract sau poliţă de asigurare de viaţă, unde deţinătorul contractului sau poliţei are posibilitatea de a alege individual opţiunea de investire a mijloacelor financiare proprii, în funcţie de numărul de unit-uri sau unităţi de fond deţinute în fonduri separate de investiţii, create de asigurător special pentru activitatea de asigurare unit-linked. Deţinătorul contractului sau poliţei va suporta riscul investiţional. Acest produs include asigurările de viaţă şi anuităţi legate de fondurile de investiţii, conform descrierilor din Anexa nr.1, Clasele de asigurări de viaţă, alineatul 3, din Legea nr.407–XVI din 21.12.2006 “Cu privire la asigurări”;
    b) “Fonduri separate” se referă la un fond sau mai multe fonduri speciale create de asigurătorul care practică asigurări de viaţă, activele şi veniturile cărora sînt în mod special alocate în beneficiul contractelor şi poliţelor de asigurare de viaţă unit-linked. Asigurătorul, care oferă produse de asigurare de viaţă unit-linked, va crea şi menţine un “fond separat” pentru fiecare grup de produse de asigurare unit-linked.
    51. Rezervele matematice specifice contractelor sau poliţelor de asigurare unit-linked se calculează după cum urmează:
    a) Rezervele matematice aferente produselor de asigurare de viaţă unit-linked constau din două componente: (I) Rezervele aferente unităţilor de fond (în continuare Rezervele unitare) şi (II) Rezervele generale. Rezerva matematică pentru fiecare poliţă sau contract de asigurare reprezintă valoarea obţinută din însumarea celor două componente;
    b) Rezervele unitare, la o anumită dată, se calculează prin înmulţirea numărului de unităţi de fond alocate contractului sau poliţei de asigurare la valoarea unei unităţi de fond specifică fondului separat, la aceeaşi dată;
    c) Rezervele generale (componenta non-unitară) se determină prin Metoda prospectivă brută, specificată la pct.33.
    Secţiunea 8. Cerinţe  speciale de calculare a rezervelor tehnice
    52. În cazul în care nu este posibilă calcularea rezervei matematice pentru fiecare contract sau poliţă (individuală) de asigurare, se vor forma rezerve matematice comune pentru:
    a) poliţe sau contracte în cadrul cărora se plătesc prime suplimentare pentru condiţii non-standard care prezintă riscuri adiţionale, cum ar fi riscul ocupaţional, excesul de greutate, greutatea redusă, agravarea sănătăţii, condiţiile geografice sau alte condiţii clasificate de asigurător ca trai cu un nivel mai jos de nivelul mediu;
    b) poliţe expirate pentru care nu se calculează rezerva matematică, însă pentru care există sau pot interveni obligaţii de asigurare;
    c) garanţiile şi/sau opţiunile disponibile pentru contracte sau poliţe individuale sau colective;
    d) creşterea sau scăderea Rezervelor matematice ca rezultat al variaţiilor cursului oficial al leului moldovenesc, situaţie specifică pentru poliţele sau contractele de asigurare denominate în valută străină;
    e) alte condiţii, după caz.
    Secţiunea 9. Cota reasigurătorului în rezervele tehnice brute (contul reasigurătorului)
    53. Cota reasigurătorului în rezervele tehnice brute se determină conform modului stabilit la pct.57- 61, în dependenţă de tipul reasigurării (proporţională sau neproporţională, facultativă sau obligatorie etc.), de condiţiile şi termenele contractului de reasigurare.
    54. Asigurătorul calculează cota reasigurătorului în rezervele tehnice concomitent cu determinarea valorii brute a rezervelor tehnice. Cota reasigurătorului trebuie calculată şi raportată separat pentru fiecare tip de rezervă tehnică.
    55. La determinarea cotei reasigurătorului în rezervele tehnice aferente contractelor sau poliţelor transmise în reasigurare, se va ţine cont de capacitatea asigurătorului de a plăti indemnizaţiile de asigurare pentru daunele reasigurate şi oportunitatea primirii plăţilor respective de la reasigurator. Această formă de risc de piaţă se ia în consideraţie la evaluarea rezervelor tehnice. În acest caz, actuarul trebuie să dezvăluie şi să informeze despre existenţa unui astfel de risc, potenţialul impact al acestuia asupra rezervelor tehnice ale asigurătorului şi modul în care actuarul a gestionat riscul respectiv la determinarea acestor rezerve. 
    56. Între asigurătorul care cedează şi reasigurător sau între reasigurătorul care retrocedează şi reasigurător sau retrocesionar transferul de valori trebuie să fie real şi complet.
    57. Cota reasigurătorului în rezerva de prime necîştigate brută aferentă contractelor cedate în reasigurare se calculează conform metodelor pentru calculul rezervelor de prime necîştigate, prevăzute în prezentul Regulament, iar în cazul în care aceste metode nu pot fi aplicate - în conformitate cu clauzele contractului de reasigurare, la data intrării în vigoare a contractului de reasigurare.
    58. Cota reasigurătorului în rezerva de daune declarate, dar nesoluţionate brută, aferentă contractelor cedate în reasigurare, se calculează separat pe fiecare contract de asigurare la care s-a notificat producerea evenimentului asigurat şi care a fost transmis în reasigurare, şi este egală cu valoarea recuperabilă de la reasigurători, în conformitate cu condiţiile contractelor de reasigurare.
    59. Cota reasigurătorului în rezerva de daune neavizate brută aferentă contractelor cedate în reasigurare se calculează pe fiecare clasă de asigurare în baza datelor statistice acumulate privind despăgubirile plătite pe contracte de asigurare, transmise în reasigurare, pe clasa de asigurare dată, aplicînd următoarea formulă:


    în care:
    RDNARE – cota reasigurătorului în Rezerva de daune neavizate brută pentru o anumită clasă de asigurări;
    RDNABRUT – Rezerva de daune neavizate brută pentru o anumită clasă de asigurări, care dispune de contracte cedate în reasigurare;
    DRE – valoarea daunelor şi/sau îndemnizaţiilor şi beneficiilor recuperate efectiv din reasigurare în perioada de gestiune, aferente aceleiaşi clase de asigurări;
    D -  valoarea totală a daunelor şi/sau îndemnizaţiilor şi beneficiilor plătite pe parcursul perioadei de gestiune aferente aceleiaşi clase de asigurări.
    În calitate de valori DRE şi  D pot fi folosite, prin argumentarea actuarului, şi valorile corespunzătoare aferente Rezervelor de daune declarate, dar nesoluţionate stabilite la data calculării. Suma totală a Rezervei de daune neavizate (RDNARE) corespunzătoare fiecărei clase de asigurări reprezintă cota totală a reasigurătorului în Rezerva de daune neavizate.
    60. Cota reasigurătorului în rezerva riscurilor neexpirate brută aferentă contractelor cedate în reasigurare se calculează conform metodei prevăzute pentru calculul rezervelor riscurilor neexpirate sau conform clauzelor contractului de reasigurare, la data intrării în vigoare a contractului de reasigurare.
    61. Cota reasigurătorului în rezerva matematică se calculează separat pentru fiecare contract sau poliţă de asigurare (grupe de contracte sau poliţe) în conformitate cu prevederile contractului de reasigurare şi/sau programului de reasigurare.
Capitolul III. Cerinţe faţă de reglementările interne
 privind constituirea şi menţinerea rezervelor tehnice

    62. Fiecare asigurător este obligat să elaboreze, propriile reglementări interne privind constituirea şi menţinerea rezervelor tehnice.
    63. Reglementările interne se aprobă de către organul executiv al asigurătorului sub forma unui Regulament intern validat prin semnătură de actuarul asigurătorului şi se prezintă Autorităţii de supraveghere în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data aprobării şi cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data intrării în vigoare.
    64. Autoritatea de supraveghere poate solicita modificarea sau completarea Regulamentului intern atunci cînd constată că conţinutul acestuia contravine prevederilor Legii nr.407-XVI din 21.12.2007 „Cu privire la asigurări” şi/sau actelor normative în vigoare.
    65. Regulamentul intern trebuie să conţină cel puţin următoarele:
    1) principiile şi conceptele de bază (termeni şi noţiuni);
    2) descrierea produselor de asigurare de viaţă care trebuie să includă:
    a) riscurile asigurate aferente contractelor de asigurare;
    b) perioada de asigurare, periodicitatea de plată a primelor de asigurare şi a indemnizaţiilor şi altor beneficii de asigurare, după caz;
    c) modalitatea de plată a primelor de asigurare (unică, anuală, semestrială, trimestrială, lunară, eşalonată);
    d) modalitatea de plată a sumei asigurate (forfetară, anuităţi);
    e) tipul sumei asigurate (constantă, crescătoare, descrescătoare);
    f) formele de participare a asiguratului la investiţii specifice contractelor cu participare la investiţii, modalitatea de calculare a beneficiilor suplimentare din investiţii (bonus);
    g) modalitatea de calcul şi plată a sumei de răscumpărare;
    h) parametrii de calculare a rezervelor (rata dobînzii, tabelele de mortalitate, morbiditate şi de invaliditate, coeficientul Zillmer);
    i) valoarea absolută şi/sau ratele cheltuielilor asigurătorului;
    j) metodele de calcul şi formare a rezervei pentru beneficii suplimentare (bonus) aferente contractelor de asigurare cu participare la investiţie;
    k) metodele şi formulele de calcul a sumelor de răscumpărare şi a sumelor reduse;
    3) tipurile de rezerve tehnice specifice claselor de asigurare, pentru asigurări generale şi programelor de asigurare, pentru asigurările de viaţă;
    4) descrierea metodelor şi formulelor de calcul a rezervelor tehnice pentru clasele de asigurări generale şi pentru fiecare program de asigurare de viaţă;
    5) descrierea metodelor şi formulelor de interpolare a rezervelor la data calculării pentru asigurările de viaţă şi, dacă sînt aplicate, pentru asigurările generale;
    6) metodele şi formulele de calcul a rezervelor cedate în reasigurare, descrierea specificului programelor de reasigurare.
    66. În scopul asigurării unei activităţi continuă în cazul transferului sau cesionării portofoliului de asigurare, încetării activităţii asigurătorului sau la solicitarea Autorităţii de supraveghere, asigurătorul trebuie să dispună de capacitatea de a calcula şi prezenta rezervele tehnice la orice dată calendaristică.
    67. Asigurătorul formează rezervele tehnice în baza informaţiei din următoarele registre:
    1) pentru asigurările generale:
    a) Registrul contractelor pentru asigurările generale (asigurarea directă);
    b) Registrul daunelor pentru asigurările generale (asigurarea directă);
    c) Registrul contractelor pentru asigurările generale (riscuri acceptate și transmise în reasigurare);
    [Pct.67 subpct.1), lit.c) modificată prin HCNPF57/12 din 28.12.18, MO6-12/11.01.19 art.70; în vigoare 01.02.19]
    d) Registrul daunelor pentru asigurările generale (riscuri acceptate și transmise în reasigurare);
    [Pct.67 subpct.1), lit.d) modificată prin HCNPF57/12 din 28.12.18, MO6-12/11.01.19 art.70; în vigoare 01.02.19]
    2) pentru asigurările de viaţă:
    a) Registrul contractelor pentru asigurările de viaţă (asigurarea directă);
    b) Registrul daunelor şi beneficiilor pentru asigurările de viaţă (asigurarea directă);
    c) Registrul contractelor pentru asigurările de viaţă (riscuri acceptate și transmise în reasigurare);
    [Pct.67 subpct.2), lit.c) modificată prin HCNPF57/12 din 28.12.18, MO6-12/11.01.19 art.70; în vigoare 01.02.19]
    d) Registrul daunelor şi beneficiilor pentru asigurările de viaţă (riscuri acceptate și transmise în reasigurare).
    [Pct.67 subpct.2), lit.d) modificată prin HCNPF57/12 din 28.12.18, MO6-12/11.01.19 art.70; în vigoare 01.02.19]
    68. Registrele menţionate la pct.67 vor conţine în mod obligatoriu, cel puţin, date privind:
    - numărul contractului (poliţei, certificatului de asigurare);
    - numele, prenumele, IDNP sau denumirea şi IDNO ale asiguratului şi după caz ale contractantului şi beneficiarului asigurării;
    - date privind vîrsta, sexul şi alte caracteristici ale asiguratului, contractantului sau beneficiarului asigurării, ce influenţează cuantumul primei de asigurare;
    - data începutului asigurării şi sfîrşitului asigurării, perioada de asigurare, data modificării condiţiilor contractului de asigurare sau rezilierii acestuia;
    - riscurile asigurate prin contract şi clasa de asigurare;
    - suma asigurată;
    - prima brută subscrisă, inclusiv în valută străină conform contractului (poliţei) de asigurare;
    - data subscrierii primei de asigurare;
    - cuantumul, data încăsării efective, termenul şi periodicitatea de plată a primei de asigurare conform contractului;
    - cuantumul şi data plăţii efective a primei de asigurare (sumei de răscumpărare) restituite asiguratului la modificarea (rezilierea) contractului de asigurare;
    - cuantumul, termenul şi periodicitatea plăţii îndemnizaţiei de asigurare, în asigurările de viaţă;
    - data cererii de despăgubire şi cuantumul daunei declarate;
    - data survenirii evenimentului asigurat, denumirea riscului asigurat;
    - data modificării şi cuantumul modificat al daunei declarate;
    - data plăţii despăgubirii (îndemnizaţiei) de asigurare;
    - cuantumul despăgubirii (îndemnizaţiei) de asigurare plătite;
    - data şi cuantumul beneficiilor suplimentare (bonusurilor) calculate şi plătite, în asigurările de viaţă;
    - data refuzului în plata despăgubirii (îndemnizaţiei) de asigurare;
    - date privind zona, țara în care s-a produs accidentul.
    [Pct.68 modificat prin HCNPF57/12 din 28.12.18, MO6-12/11.01.19 art.70; în vigoare 01.02.19]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr.1/5 din 11 ianuarie 2011
Lista
actelor normative care se abrogă
    1. Regulile de formare a fondurilor şi rezervelor de asigurare, aprobate de Serviciul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor la 11.03.1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.218-223);
    2. Hotărîrea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii nr.75 din 2.06.1999 „Cu privire la modificarea unor acte normative ale Serviciului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor” (Monitorul oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.73-74);
    3. Hotărîrea Serviciului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor nr.43 din 26.03.2001 „Cu privire la Regulile de formare a rezervelor tehnice pe tipurile de asigurare în afară de viaţă (în redacţie nouă)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.141-143);
    4. Hotărîrea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii nr.104 din 30.09.2004 „Despre aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulile de formare a rezervelor tehnice pe tipurile de asigurare în afară de viaţă, aprobate prin Hotărîrea Serviciului de Stat Pentru Supravegherea Asigurărilor nr.43 din 26.03.2001” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.218-223);
    5. Hotărîrea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii nr.12 din 18.01.2006 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii nr.104 din 30.09.2004” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.55-58).