HFGDSBC118/3/2011
ID intern unic:  337784
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 118/3
din  18.02.2011
privind modificarea Regulamentului privind informarea deponenţilor
de către băncile autorizate referitor la garantarea depozitelor
Publicat : 11.03.2011 în Monitorul Oficial Nr. 37-38     art Nr : 213     Data intrarii in vigoare : 11.03.2011
    În baza art.44 alin.(2) din Legea Republicii Moldova nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.30-34, art.169), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
HOTĂRĂŞTE:
    Art. I. Regulamentul privind informarea deponenţilor de către băncile autorizate referitor la garantarea depozitelor, aprobat prin hotărîrea Consiliului de Administraţie nr.25/1 din 25.03.2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.59-61, art.216), cu modificările  şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În denumirea Regulamentului, în textul Regulamentului şi în Anexele nr.1 şi nr.2 cuvîntul „autorizate” se substituie prin cuvîntul „licenţiate”.
    2. În Anexa nr. 1 “INFORMAŢII privind sistemul de garantare a depozitelor”:
    - la compartimentul 2 alineatul 3, după litera g) se introduce litera g1) cu următorul conţinut: “g1) depozitele persoanelor fizice în conturile de depozit deschise în conformitate cu Hotărîrea Parlamentului nr.201-XIII din 29 iulie 1994 privind indexarea depunerilor populaţiei în instituţiile Băncii de Economii a Moldovei;”;
    - la compartimentul 4 alineatul 2, propoziţia a doua se exclude;
    - la compartimentul 4, în „Notă,” alineatul 1 va avea următorul conţinut „1. Lichidatorul – persoana numită de către Banca Naţională a Moldovei, care are atribuţii depline şi exclusive de a conduce, a gestiona şi a controla banca, în cadrul procesului de lichidare a băncii în legătură cu insolvabilitatea.”;
    - la compartimentul 5, alineatul 2 va avea următorul conţinut: „Plata depozitelor garantate începe în cel mult 7 zile de la data recepţionării de la Lichidator a Listei creanţelor aferente depozitelor garantate, conform art. 20 alin. (1) din Lege. În circumstanţe excepţionale şi în cazuri speciale, cu acordul Guvernului, Fondul poate prelungi cu cel mult 30 de zile termenul menţionat.”;
    - la compartimentul 5, „Notă” va avea următorul conţinut: „Lichidatorul transmite Fondului Lista creanţelor aferente depozitelor garantate în termen de 5 zile de la data de retragere a licenţei băncii conform Legii instituţiilor financiare.”;
    - la compartimentul 7, sintagma „procesul de insolvabilitate” se substituie prin sintagma „procesul de lichidare în legătură cu insolvabilitatea”, iar sintagma „la sediul tuturor unităţilor ei teritoriale” se substituie prin sintagma “în subdiviziunile ei separate”.
    Art. II.  Prezenta hotărîre intră în vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAŢIE AL FONDULUI
    DE GARANTARE A DEPOZITELOR
    ÎN SISTEMUL BANCAR                                                                   Petru VEVERIŢA

    Nr. 118/3. Chişinău, 18 februarie 2011.