HCNPFM2/1/2011
ID intern unic:  338149
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 2/1
din  21.01.2011
cu privire la aprobarea Regulamentului privind marjele de
solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor
(reasigurătorilor)
Publicat : 15.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 59-62     art Nr : 310


    NOTĂ:
   
În tot textul Regulamentului și în conținutul Anexei nr.1:
    a) cuvintele „o treime din marja de solvabilitate minimă” și „o treime din mărimea marjei de solvabilitate minime” se substituie cu cuvintele „o doime din marja de solvabilitate minimă” prin HCNPF6/3 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.371; în vigoare 01.07.19;
    b) cuvintele „terenuri sau construcții” și „terenuri și construcții” la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „bunuri imobile” la forma gramaticală corespunzătoare prin HCNPF6/3 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.371; în vigoare 01.04.19
    În cuprinsul Regulamentului sintagma ”Autoritatea de supraveghere” se ortografiază cu literă mică.
    În tot textul Regulamentului, cu excepția pct.171,  și în conținutul anexelor nr.5 și nr.6, cuvintele „obligații”, „obligațiile”, „obligațiilor” se substituie cu cuvântul „datorii” la forma gramaticală corespunzătoare prin HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 19.05.17


ÎNREGISTRAT
Ministrul justiţiei
____ Alexandru TĂNASE
nr. 812 din 8. 04. 2011

    În vederea executării prevederilor art.30 alin.(4) şi alin.(7), art.34 alin.(10) din Legea nr.407–XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47–49, art.213),
Comisia Naţională a Pieţei Financiare HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor), conform anexei nr.1.
    2. Asigurătorii, în termen de pînă la 30.09.2011, îşi vor conforma activele, admise să acopere rezervele tehnice de asigurare şi marja de solvabilitate minimă, la regulile de dispersare stabilite la pct.18 din Regulament.
    3. Se abrogă unele acte normative ale Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii, conform anexei nr.2.

    VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                         Aurica DOINA

    Nr. 2/1. Chişinău, 21 ianuarie 2011.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr. 2/1 din 21 ianuarie 2011
REGULAMENT
privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate
ale asigurătorului (reasigurătorului)
Capitolul I.  Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modalitatea de calculare şi raportare, structura şi componentele marjei de solvabilitate minime (MSM) şi marjei de solvabilitate disponibile (MSD), categoriile de active admise să reprezinte rezervele tehnice şi marja de solvabilitate minimă, regulile de dispersare a plasamentelor şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorului (reasigurătorului).
    2. În sensul prezentului Regulament termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    active lichide - mijloacele băneşti în casierie, conturi de decontare, conturi de depozit la vedere sau de depozit la termen, care pot fi retrase necondiţionat şi valorile mobiliare care pot fi uşor convertite în mijloace băneşti fără a atrage penalităţi;
    daune apărute - daunele plătite plus modificarea rezervelor de daune nesoluţionate pentru o anumită perioadă de raportare;
    daune brute apărute - daunele apărute, înainte de deducerea cotei reasigurătorului aferentă lor;
    daune nete apărute - daunele brute apărute minus cota reasigurătorului din daunele brute apărute;
    fondurile asiguraţilor - totalitatea activelor admise de prezentul Regulament să acopere datoriile contractuale ale asigurătorului (reasigurătorului) şi o treime din mărimea marjei de solvabilitate minime, în cuantumurile prevăzute de regulile de dispersare;
    [Pct.2 noţiunea modificată prin HCNPF38/11 din 28.09.12, MO229-233/02.11.12 art.1288]
    fondurile asigurătorului (reasigurătorului) - totalitatea activelor admise şi prevăzute de prezentul Regulament, altele decît cele care reprezintă fondurile asiguraţilor;
    marja de solvabilitate disponibilă - suma cu care valoarea activelor depăşeşte valoarea datoriilor şi constituie nivelul capitalului propriu al asigurătorului (reasigurătorului);
    [Pct.2 noţiunea modificată prin HCNPF38/11 din 28.09.12, MO229-233/02.11.12 art.1288]
    marja de solvabilitate minimă - nivelul capitalului propriu pe care asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să-l deţină şi să-l menţină în permanenţă, nivel sub care asigurătorul (reasigurătorul) nu are stabilitate financiară garantată, punîndu-se în pericol onorarea datoriilor asumate faţă de asiguraţi (reasiguraţi). Mărimea marjei de solvabilitate minime nu poate fi mai mică decît mărimea capitalului social minim stabilit prin lege;
    [Pct.2 noţiunea modificată prin HCNPF38/11 din 28.09.12, MO229-233/02.11.12 art.1288]
    datorii contractuale (datorii asumate prin poliţa de asigurare) - valoarea totală a rezervelor tehnice de asigurare;
    rata de solvabilitate - raportul dintre valoarea marjei de solvabilitate disponibile şi valoarea marjei de solvabilitate minime;
    suma la risc - diferenţa dintre indemnizaţia de asigurare şi rezerva matematică, calculată pentru contractele de asigurare care acoperă riscul de deces;
    marja de solvabilitate minimă de garantare - mărimea marjei de solvabilitate minime a asigurătorului care a deținut licență pentru desfășurarea activității de asigurări de viață sau asigurări generale (în continuare - compania de asigurări).
    [Pct.2 noţiunea introdusă prin HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 19.05.17]
   
21. Actuarul asigurătorului (reasigurătorului) este obligat să controleze activele admise să reprezinte rezervele tehnice, să calculeze marja de solvabilitate  minimă și disponibilă, marja de solvabilitate minimă de garantare, rata de solvabilitate și coeficientul de lichiditate conform anexelor la prezentul Regulament. La efectuarea calculelor actuare, asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să prezinte documentele şi informaţia solicitată de actuar, necesare în elaborarea şi pregătirea calculelor actuare obligatorii şi a concluziilor și poartă răspundere pentru veridicitatea informației prezentate. Actuarul este responsabil de corectitudinea şi exactitatea calculelor actuare, estimărilor şi concluziilor pe care le-a efectuat.
    [Pct.21 introdus prin HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 19.05.17]
Capitolul II. Determinarea structurii şi componentelor
 marjei de solvabilitate a asigurătorului (reasigurătorului)

    3. Asigurătorul (reasigurătorul)/compania de asigurări va determina valoarea activelor în scopul calculării marjei de solvabilitate disponibile şi va întocmi raportul Forma A – Active conform anexei nr.1, separat pentru activitatea de asigurări de viață și asigurări generale.
    [Pct.3 în redacția HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 19.05.17]
   
31. Detaliile cu privire la fiecare activ dintr-o anumită categorie și valorile acestuia vor fi prezentate de către asigurător (reasigurător) în registrul special al activelor admise să acopere rezervele tehnice, separat pentru activitatea de asigurări de viață și asigurări generale, conform anexei nr.7 la prezentul Regulament.
    [Pct.31 introdus prin HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 19.05.17]
    4. Următoarele active vor fi recunoscute la valoarea zero:
    1) activele nemateriale ale asigurătorului (reasigurătorului);
    [Pct.4 subpct.1) modificat prin HCNPF6/3 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.371; în vigoare 01.04.19]
    [Pct.4 subpct.1) modificat prin HCNPF55/12 din 01.12.11, MO237/29.12.11 art.2128]
    2) mobila ca parte componentă a mijloacelor fixe, materialele şi obiectele de inventar;
    3) avansurile acordate sub orice formă;
    [Pct.4 subpct.3) în redacția HCNPF6/3 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.371; în vigoare 01.04.19]
    [Pct.4 subpct.3) modificat prin HCNPF38/11 din 28.09.12, MO229-233/02.11.12 art.1288]
    4) creanţele aferente primelor subscrise în măsura în care sînt mai vechi de 60 de zile de la data scadentă prevăzută în contractul de asigurare;;
    [Pct.4 subpct.4) modificat prin HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 19.05.17]
    [Pct.4 subpct.4) modificat prin HCNPF38/11 din 28.09.12, MO229-233/02.11.12 art.1288]
    5) creanţele de la reasigurătorii care nu mai dețin licență pentru activitatea de reasigurare, precum și cele mai vechi de 90 de zile de la data scadentă;
    [Pct.4 subpct.5) în redacția HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 19.05.17]
    [Pct.4 subpct.5) modificat prin HCNPF38/11 din 28.09.12, MO229-233/02.11.12 art.1288]
    6) alte creanţe şi avansuri, în măsura în care nu sînt recuperabile;
    7) cheltuielile, inclusiv de achiziţie, reportate;
    8) rezerve, altele decît cele tehnice, spre alocare ale asigurătorului (reasigurătorului) şi orice active fictive altele decît cheltuielile anticipate;
    [Pct.4 subpct.8) modificat prin HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 19.05.17]
   
9) investiţii în emitenții cărora li s-a retras autorizația de activitate sau care se află în procedură de insolvabilitate;
    [Pct.4 subpct.9) introdus prin HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 19.05.17]
   
10) împrumuturile acordate de către asigurător, cu excepția împrumuturilor cu dobândă propriilor asiguraţi persoane fizice în limitele sumei de răscumpărare prevăzute în contractul de asigurare de viaţă;
    [Pct.4 subpct.10) introdus prin HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 19.05.17]
   
11) depozitele şi investiţiile în instituţiile financiare asupra cărora au fost aplicate acțiuni de rezoluție sau cărora li s-a retras licența.
    [Pct.4 subpct.11) introdus prin HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 19.05.17]
   
12) disponibilitățile bănești în casierie în mărimea valorii de peste 3 % în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi o doime din marja de solvabilitate minimă.
    [Pct.4 subpct.12) introdus prin HCNPF6/3 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.371; în vigoare 01.04.19]
    [Pct.5 abrogat prin HCNPF6/3 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.371; în vigoare 01.04.19]
    6. Toate celelalte active ale unui asigurător (reasigurător)/unei companii de asigurări vor avea valori corespunzătoare determinate în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii în vigoare.
    [Pct.6 în redacția HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 19.05.17]
   
[Pct.61 abrogat prin HCNPF6/3 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.371; în vigoare 01.04.19]
    [Pct.61 introdus prin HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 19.05.17]  
    7. Asigurătorul (reasigurătorul)/compania de asigurări va determina valoarea datoriilor în scopul calculării marjei de solvabilitate disponibile în conformitate cu prevederile Legii contabilității în vigoare şi va întocmi raportul Forma D – Datorii, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament, separat pentru activitatea de asigurări de viață și asigurări generale.
    [Pct.7 în redacția HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 19.05.17]
Capitolul III. Modul de calculare şi raportare a marjelor
 de solvabilitate ale asigurătorului (reasigurătorului)
    8. Marja de solvabilitate minimă și marja de solvabilitate minimă de garantare pentru activitatea de asigurări de viaţă se va calcula pe baza rezervelor tehnice aferente asigurărilor de viaţă şi sumei la risc în conformitate cu Forma MSM_V/MSG_V, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament, după caz:
    1) asigurătorul (reasigurătorul) care deține licență pentru activitatea de asigurări de viaţă va calcula marja de solvabilitate minimă (MSM), care va constitui valoarea cea mai mare dintre MSM-1 cu aplicarea coeficientului de 1,25 şi capitalul social minim stabilit prin lege;
    2) compania de asigurări care a deținut licență pentru activitatea de asigurări de viaţă şi poartă răspundere numai pentru portofoliul de contracte încheiate, va calcula marja de solvabilitate minimă de garantare (MSG), care va constitui valoarea conform calculului MSM-1 cu aplicarea coeficientului de 1,25.
    [Pct.8 în redacția HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 01.04.18]
    9. Marja de solvabilitate minimă și marja de solvabilitate minimă de garantare pentru activitatea de asigurări generale se va calcula pe baza primelor nete subscrise în ultimele 12 luni şi daunelor nete apărute în ultimele 12 luni, în conformitate cu Forma MSM_G/MSG_G, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament, după caz:
    1) asigurătorul (reasigurătorul) care deține licență pentru activitatea de asigurări generale va calcula marja de solvabilitate minimă (MSM), care va constitui valoarea cea mai mare dintre MSM-1, MSM-2  şi capitalul social minim stabilit prin lege;
   
[Pct.9 subpct.1) modificat prin HCNPF16/3 din 30.03.18, MO121-125/13.04.18 art.498; în vigoare 13.04.18]
    2) compania de asigurări care a deținut licență pentru activitatea de asigurări generale şi poartă răspundere pe contractele în vigoare, va calcula marja de solvabilitate minimă de garantare (MSG), care va constitui valoarea cea mai mare dintre MSM-1 și MSM-2 conform calculului cu aplicarea coeficientului de 1,25.
    [Pct.9 în redacția HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 01.04.18]
    [Pct.9 modificat prin HCNPF55/12 din 01.12.11, MO237/29.12.11 art.2128]
    10. Marja de solvabilitate disponibilă şi rata de solvabilitate a asigurătorului (reasigurătorului) se va  calcula separat pentru activitatea de asigurări de viață și asigurări generale în conformitate cu Forma MSD_RS, conform anexei nr.5 la prezentul Regulament.
    [Pct.10 modificat prin HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 19.05.17]
    11. Rezervele tehnice de asigurare şi o treime din marja de solvabilitate minimă trebuie în permanenţă acoperite şi reprezentate de active admise, ţinînd cont de regulile de dispersare, în conformitate cu Capitolul IV.
    [Pct.11 în redacţia HCNPF38/11 din 28.09.12, MO229-233/02.11.12 art.1288]
    12. Rata de solvabilitate a asigurătorului (reasigurătorului) trebuie să fie egală cu cel puţin 100%.
    [Pct.12 în redacţia HCNPF38/11 din 28.09.12, MO229-233/02.11.12 art.1288]
    [Pct.12 în redacţia HCNPF55/12 din 01.12.11, MO237/29.12.11 art.2128]
   
121. Asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să menţină în permanenţă rata de solvabilitate la un nivel nu mai mic decît cel specificat la pct.12, nivel sub care este considerat incapabil de a-şi onora datoriile pe măsura ce acestea devin eligibile.
    [Pct.121 introdus prin HCNPF55/12 din 01.12.11, MO237/29.12.11 art.2128]
    13. Fiecare asigurător (reasigurător) este obligat să-şi calculeze şi să monitorizeze lunar în mod continuu, marja de solvabilitate minimă şi marja de solvabilitate disponibilă.
    14. Asigurătorul (reasigurătorul) va raporta informaţia privind marja de solvabilitate minimă şi marja de solvabilitate disponibilă la data la care se întocmesc rapoartele financiare sau la oricare altă dată de raportare stabilită de autoritatea de supraveghere.
    15. În cazul în care se constată că rata de solvabilitate coboară sub nivelul cerinţelor prevăzute la pct.12 și pct.121 din prezentul Regulament, asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să informeze autoritatea de supraveghere imediat sau nu mai târziu de 10 zile din ziua în care a aflat despre această situație.
    [Pct.15 în redacția HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 19.05.17]
Capitolul IV. Categoriile de active admise să acopere
 rezervele tehnice de asigurare şi marja
de solvabilitate
minimă, regulile de dispersare
a acestor active
    16.  Sînt admise să acopere şi să reprezinte rezervele tehnice de asigurare şi marja de solvabilitate minimă a asigurătorului (reasigurătorului) următoarele categorii de active:
    1) valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova sau de altă autoritate de stat, cu condiţia că Guvernul, respectiv autoritatea, garantează achitarea sumei de bază şi a dobînzii;
    2) valori mobiliare emise de guvernele, băncile centrale ale altor state, care deţin ratingul de cel puţin BBB sau unul similar potrivit agenţiilor internaţionale de rating, precum şi de organisme financiare internaţionale, cu condiţia că guvernele, băncile sau organismele menţionate garantează achitarea sumei de bază şi a dobînzii;
    3) valori mobiliare corporative tranzacţionate pe o piaţă reglementată (bursă) din Republica Moldova;
    4) valori mobiliare corporative care nu sînt tranzacţionate pe o piaţă reglementată (bursă) din Republica Moldova, cu condiţia că acestea sînt emise de persoane juridice care sînt constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare şi îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova;
    5) disponibilităţi băneşti în casierie aflate sub control restricţionat din partea asigurătorului;
    6) disponibilităţi băneşti în conturi de decontare curente, depozite în instituţiile financiare licenţiate de Banca Naţională a Moldovei;
    [Pct.16 subpct.6) modificat prin HCNPF6/3 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.371; în vigoare 01.04.19]
    7) bunuri imobiliare şi alte drepturi reale asupra bunurilor imobiliare care sînt contabilizate ca bunuri imobile, cu condiţia că aceste active sau drepturi aduc sau vor aduce beneficii economice şi sînt înregistrate în registrul bunurilor imobile;
    8) creanţe aferente primelor subscrise în măsura în care nu sînt mai vechi de 60 de zile;
    9) cota reasigurătorului în rezervele tehnice de asigurare.
    16.  Sînt admise să acopere şi să reprezinte rezervele tehnice de asigurare şi marja de solvabilitate minimă a asigurătorului (reasigurătorului) următoarele categorii de active:
    1) valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova sau de altă autoritate de stat, cu condiţia că Guvernul, respectiv autoritatea, garantează achitarea sumei de bază şi a dobînzii;
    2) valori mobiliare emise de guvernele, băncile centrale ale altor state, care deţin ratingul de cel puţin BBB sau unul similar potrivit agenţiilor internaţionale de rating, precum şi de organisme financiare internaţionale, cu condiţia că guvernele, băncile sau organismele menţionate garantează achitarea sumei de bază şi a dobînzii;
    3) acţiuni ale emitenților admiși pe piaţa reglementată și în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare. Emitenții admiși în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare trebuie să îndeplinească, pe întreaga perioadă a deținerii investiției asigurătorului, cumulativ, următoarele condiții:
    a) să dispună de capital propriu în mărime de cel puțin 5 milioane lei conform ultimei perioade de gestiune;
    b) în ultimele 12 luni anterioare datei de raportare numărul de acțiuni tranzacționate să reprezinte cel puțin 1% din numărul total de acțiuni care reprezintă capitalul social al emitentului.
    [Pct.16 subpct.3) în redacția HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 01.04.18]
   
31) obligaţiuni ale emitenților admiși pe piaţa reglementată și în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare cu respectarea condițiilor care întrunesc cerințele prevăzute la pct.16 subpct.3);
    [Pct.16 subpct.31) introdus prin HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 01.04.18]
    4) valori mobiliare care nu sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare, cu condiţia că acestea sunt emise de persoane juridice care sunt constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare şi îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova;
    [Pct.16 subpct.4) în redacția HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 01.04.18]
    5) disponibilităţi băneşti în casierie aflate sub control restricţionat din partea asigurătorului;
    6) disponibilităţi băneşti în conturi de decontare curente, depozite şi investiţii, în instituţiile financiare licenţiate de Banca Naţională a Moldovei;
    7) terenuri, cu excepția terenurilor cu destinație agricolă și celor din extravilan, care vor fi admise în proporție de 50% din valoarea de bilanț, sau construcţiile, cu condiţia că aceste active aduc sau vor aduce beneficii economice şi sunt înregistrate în registrul bunurilor imobile;
    7) bunuri imobile care vor fi admise în proporţie de 80% din valoarea de bilanţ, cu excepţia bunurilor imobile cu destinaţie agricolă şi celor din extravilan, care vor fi admise în proporţie de 50% din valoarea de bilanţ, cu condiţia că aceste active aduc sau vor aduce beneficii economice şi sunt înregistrate în registrul bunurilor imobile;
    [Pct.16 subpct.7) în redacția HCNPF6/3 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.371; în vigoare 01.07.19]
    [Pct.16 subpct.7) în redacția HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 01.04.18]
    8) creanţe aferente primelor subscrise în măsura în care nu sînt mai vechi de 60 de zile; prevăzută în contractul de asigurare;
    [Pct.16 subpct.8) modificat prin HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 01.04.18]
    81) creanțe aferente primelor de asigurare subvenționate de către stat pentru asigurarea riscurilor de producţie în agricultură şi piscicultură, în măsura în care nu sunt mai vechi de 180 de zile de la data scadentă prevăzută în contractul de asigurare;
    [Pct.16 subpct.81) introdus prin HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 01.04.18]
    9) cota reasigurătorului în rezervele tehnice de asigurare.
    [Pct.16 modificat prin HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 01.04.18]
   
161. Asigurătorul (reasigurătorul) va evalua prudențial valoarea activelor admise să acopere rezervele tehnice de asigurare şi o treime din marja de solvabilitate minimă, respectând următoarele reguli:
    1) valorile mobiliare menţionate la pct. 16 subpct. 3) - 4) se vor evalua o dată pe an la un preț egal cel puțin cu:
    a) prețul mediu ponderat de tranzacționare pe piața reglementată aferent ultimelor 6 luni anterioare ultimei perioade de gestiune, sau
    b) prețul mediu ponderat de tranzacționare aferent ultimelor 12 luni anterioare ultimei perioade de gestiune;
    2) în cazul când prevederile subpct.1) lit.a) și lit.b) nu pot fi aplicate, prețul se  determină de către un evaluator independent în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare, înregistrat în registrul persoanelor autorizate conform legislației;
    3) bunurile imobile se vor accepta la valoarea de piață a acestora la data de referință, evaluată cel puțin o dată la 3 ani de către o entitate de evaluare independentă autorizată în domeniul respectiv, şi numai în măsura în care asigurătorii (reasigurătorii) fac dovada proprietăţii acestora şi sunt libere de sarcini;
    4) construcţiile vor fi asigurate la valoarea de piață împotriva tuturor riscurilor la care sunt expuse, cel puţin la nivelul valorii luate în considerare la acoperirea rezervelor tehnice brute, în baza unei asigurări distincte încheiate cu un alt asigurător;
    5)  valoarea creanţelor aferente primelor subscrise poate fi acceptată la acoperire în măsura în care acestea nu sunt mai vechi de 60 de zile și se calculează de la prima scadenţă de plată prevăzută în contractul de asigurare; orice amânare a datei scadenţei iniţiale a creanțelor nu va fi luată în considerare în determinarea vechimii creanţelor menţionate;
    6) valoarea creanţelor aferente primelor de asigurare subvenționate de către stat poate fi acceptată la acoperire în măsura în care acestea nu sunt mai vechi de 180 de zile de la data scadentă prevăzută în contractul de asigurare, vor fi admise la acoperirea rezervelor tehnice calculate pe contractele de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură şi piscicultură;
    7) asigurătorii (reasigurătorii) vor asigura evidenţe distincte privind creanţele admise la acoperirea rezervelor, care să permită verificarea acestora, în orice moment, de către autoritatea de supraveghere. Orice situaţie în care evidenţele nu permit aceste verificări va conduce la excluderea acestor active din categoria activelor admise;
    8) asigurătorul (reasigurătorul) va face dovada determinării evaluărilor prevăzute la subpct. 2) și subpct.3) prin transmiterea la autoritatea de supraveghere a raportului de evaluare și ulterior ori de câte ori intervin modificări ale valorii activelor în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
    [Pct.161introdus prin HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 01.04.18]
    17. Activele care acoperă rezervele tehnice de asigurare şi marja de solvabilitate minimă trebuie plasate şi investite în mod prudent, astfel încît să se asigure protecţia şi securitatea lor, precum şi într-un mod diversificat, astfel încît să se evite concentrarea inutilă a riscului investiţional care poate fi asociat anumitor categorii de active admise.
    171. Activele admise să acopere rezervele tehnice de asigurare, exceptînd cota reasigurătorului în rezervele tehnice şi marja de solvabilitate minimă, nu pot servi drept obiect al contractelor de gaj, drept sursă de plată a obligaţiilor asumate prin garanţii bancare sau pentru acoperirea altor obligaţii faţă de creditori, precum şi nu pot fi grevate de alte sarcini.
    [Pct.171 introdus prin HCNPF38/11 din 28.09.12, MO229-233/02.11.12 art.1288]
   
172. Activele puse sub sechestru în contextul litigiilor judiciare care au la bază un contract de asigurare se vor reflecta în registrul special al activelor și vor fi admise să participe la acoperirea fondului asiguraților în limita rezervei de daune declarate, dar nesoluționate, formate pentru acest contract de asigurare.
    [Pct.172introdus prin HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 19.05.17]
    18. La plasarea activelor admise să acopere o treime din marja de solvabilitate minimă, astfel cum sînt descrise la pct.16, asigurătorul (reasigurătorul) trebuie să respecte următoarele reguli de dispersare:
    [Pct.18 modificat prin HCNPF38/11 din 28.09.12, MO229-233/02.11.12 art.1288]
    1) valorile mobiliare emise de către Guvernul Republicii Moldova sau de altă autoritate de stat, sînt admise în orice cuantum, în limita totalului dintre rezervele tehnice, exceptînd cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi o treime din marja de solvabilitate minimă, cu condiţia că se respectă coeficientul de lichiditate stabilit la pct.25;
    [Pct.18 subpct.1) modificat prin HCNPF38/11 din 28.09.12, MO229-233/02.11.12 art.1288]
    2) valorile mobiliare emise de guvernele, băncile centrale ale oricărui alt stat, sau ale unei organizaţii financiare internaţionale, pot constitui nu mai mult de 5% în cazul unui şi aceluiaşi emitent şi nu mai mult de 20% în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptînd cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi o treime din marja de solvabilitate minimă;
    [Pct.18 subpct.2) modificat prin HCNPF38/11 din 28.09.12, MO229-233/02.11.12 art.1288]
    3) acţiunile emitenților admiși pe piaţa reglementată și în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare, care întrunesc cerințele prevăzute la pct.16 subpct.3), pot constitui nu mai mult de 15% în cazul unui şi aceluiaşi emitent şi nu mai mult de 40% în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi o treime din marja de solvabilitate minimă;
    [Pct.18 subpct.3) în redacția HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 01.04.18]
    [Pct.18 subpct.3) în redacţia HCNPF38/11 din 28.09.12, MO229-233/02.11.12 art.1288]
   
31) obligaţiunile emitenților admiși pe piaţa reglementată și în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare cu respectarea condițiilor care întrunesc cerințele prevăzute la pct.16 subpct.3) pot constitui nu mai mult de 15% în cazul unui şi aceluiaşi emitent şi nu mai mult de 20% în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi o treime din marja de solvabilitate minimă;
    [Pct.18 subpct.31) introdus prin HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 01.04.18]
   
32) valorile mobiliare care nu sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare pot constitui nu mai mult de 2% în cazul unui şi aceluiaşi emitent sau debitor şi nu mai mult de 5% în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi o treime din marja de solvabilitate minimă;
    [Pct.18 subpct.32) introdus prin HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 01.04.18]
    [Pct.18 subpct.4) exclus prin HCNPF38/11 din 28.09.12, MO229-233/02.11.12 art.1288]
    5) disponibilităţile băneşti în casierie pot constitui nu mai mult de 3 % din totalul dintre rezervele tehnice, exceptînd cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi o treime din marja de solvabilitate minimă;
    [Pct.18 subpct.5) modificat prin HCNPF38/11 din 28.09.12, MO229-233/02.11.12 art.1288]
    6) disponibilităţi în conturi de decontare curente în instituţii financiare licenţiate de Banca Naţională a Moldovei, inclusiv în valută străină, pot constitui nu mai mult de 10% din totalul dintre rezervele tehnice, exceptînd cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi o treime din marja de solvabilitate minimă;
    [Pct.18 subpct.6) modificat prin HCNPF38/11 din 28.09.12, MO229-233/02.11.12 art.1288]
    7) depozitele în instituţiile financiare licenţiate de Banca Naţională a Moldovei pot constitui nu mai mult de 20% în cazul unei şi aceleiaşi instituţii financiare, nu mai mult de 10% în cazul unei instituţii financiare la care sunt aplicate măsuri de intervenţie timpurie de către Banca Naţională a Moldovei din cauza unei deteriorări rapide a situaţiei financiare, şi nu mai mult de 70% în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi o treime din marja de solvabilitate minimă;
    [Pct.18 subpct.7) modificat prin HCNPF6/3 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.371; în vigoare 01.04.19]
    [Pct.18 subpct.7) în redacția HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 01.04.18]
    [Pct.18 subpct.7) modificat prin HCNPF38/11 din 28.09.12, MO229-233/02.11.12 art.1288]
    8) bunurile imobile separate sau bunurile imobile situate suficient de aproape unele de altele ca să fie considerate efectiv ca o singură investiţie pot constitui nu mai mult de 20% în cazul unei şi aceleiaşi investiţii, nu mai mult de 35% pentru activitatea de asigurări generale și nu mai mult de 60% pentru activitatea de asigurări de viață, în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi o treime din marja de solvabilitate minimă;
    [Pct.18 subpct.8) în redacția HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 01.04.18]
    [Pct.18 subpct.8) modificat prin HCNPF38/11 din 28.09.12, MO229-233/02.11.12 art.1288]
    9) creanţele aferente primelor subscrise, în măsura în care nu sunt mai vechi de 60 de zile de la data scadentă prevăzută în contractul de asigurare, pot constitui nu mai mult de 3% în cazul unui şi aceluiaşi debitor şi nu mai mult de 25% în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptând cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi o treime din marja de solvabilitate minimă;
    [Pct.18 subpct.9) în redacția HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 01.04.18]
   
91) creanţele aferente primelor de asigurare subvenționate de către stat, în măsura în care nu sunt mai vechi de 180 de zile de la data scadentă prevăzută în contractul de asigurare, vor fi admise în cuantumul mărimii rezervelor tehnice calculate pe contractele subscrise;
    [Pct.18 subpct.91) introdus prin HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 01.04.18]
    10) cota reasigurătorului în rezervele tehnice este admisă în cuantumul obţinut la calcularea rezervelor tehnice.
Capitolul V. Modul de calculare şi raportare
a coeficientului de lichiditate

    19. Asigurătorul este obligat să garanteze lichiditatea prin menţinerea în permanenţă a unor active negrevate de sarcini şi lichide şi să menţină lichiditatea permanentă asigurînd executarea în termen a datoriilor sale contractuale, precum şi a celorlalte datorii şi acoperirea cheltuielilor sale operaţionale.
    20. Pentru a menţine o lichiditate permanentă, asigurătorul este obligat să întreprindă măsurile necesare pentru a asigura securitatea investiţiilor sale cu scopul de a preveni periclitarea valorii lor de piaţă şi a lichidităţii sale.
    21. În scopul garantării lichidităţii, asigurătorul (reasigurătorul) va planifica în fiecare zi, în măsura în care este posibil, fluxul de intrări şi ieşiri de lichidităţi pentru următoarele şase zile.
    22. Coeficientul de lichiditate al asigurătorului (reasigurătorului) constituie raportul dintre activele lichide şi datoriile devenite scadente.   
    23. În scopul determinării coeficientului de lichiditate activele lichide ale asigurătorului (reasigurătorului) sînt următoarele:
    1) mijloacele băneşti în conturile de decontare curente, inclusiv în valută străină;
    2) numerar în casierie;
    3) depozite bancare la vedere;
    4) depozite bancare care pot fi retrase necondiţionat;
    5) alte active care pot fi transformate imediat în mijloace băneşti pentru stingerea datoriilor devenite scadente.
    24. Obligaţiile devenite scadente ale asigurătorului (reasigurătorului) sînt următoarele:
    1) datoriile devenite scadente conform contractelor de asigurare (reasigurare);
    2) datoriile devenite scadente rezultate din activitatea operaţională, altele decît cele indicate la pct.1);
    3) alte datorii devenite scadente.
    25. Asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să menţină în permanenţă un coeficient de lichiditate de cel puţin 1,0.
    26. Asigurătorul (reasigurătorul) trebuie să calculeze zilnic suma activelor lichide menţionate la pct.23, suma datoriilor devenite scadente menţionate la pct.24 şi coeficientul de lichiditate, separat pentru activitatea de asigurări de viață și asigurări generale, conform formei CL din anexa nr.6 la prezentul Regulament.
    [Pct.26 modificat prin HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 19.05.17]
    27. Forma CL întocmită de asigurător (reasigurător) se va păstra în documentele primare şi va fi prezentată Autorităţii de supraveghere la cererea acesteia sau la oricare altă dată de raportare.
    28. Asigurătorul va notifica autoritatea de supraveghere privind incapacitatea sa de a-şi onora datoriile devenite scadente în cel mult 48 de ore din momentul constatării situaţiei de incapacitate, anexînd forma CL la acea dată.
    29. Notificarea va include suma şi structura activelor lichide şi datoriile devenite scadente dar nesoluţionate ale asigurătorului, explicaţii privind incapacitatea de plată şi măsurile de redresare aplicate.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HCNPF6/3 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.371; în vigoare 01.04.19]
    [Anexa nr.1 în redacţia HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 19.05.17]
    [Anexa nr.1 în redacţia HCNPF38/11 din 28.09.12, MO229-233/02.11.12 art.1288]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacţia HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 19.05.17]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 în redacţia HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 19.05.17]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HCNPF16/3 din 30.03.18, MO121-125/13.04.18 art.498]
    [Anexa nr.4 în redacţia HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 19.05.17]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 19.05.17]
    [Anexa nr.5 modificată prin HCNPF38/11 din 28.09.12, MO229-233/02.11.12 art.1288]

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 modificată prin HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 19.05.17]

   
anexa nr.7
    [Anexa nr.7 introdusă prin HCNPF17/5 din 21.04.17, MO155-161/19.05.17 art.898; în vigoare 19.05.17]Anexa nr.2
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
Nr.2/1din 21 ianuarie 2011

Lista
actelor normative ale Inspectoratului de Stat pentru
 Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale
 de Pensii care se abrogă.

    1. Hotărîrea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii nr.91 din 21.11.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la garantarea solvabilităţii organizaţiilor de asigurare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185-189, art.416);
    2. Ordinul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii nr.34 din 09.03.2006 cu privire la aprobarea regulilor de plasare a fondurilor şi rezervelor de asigurare (în redacţie nouă) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.79-82, art.280);
    3. Ordinul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii nr.87 din 06.09.2006 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Ordinul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii nr.34 din 09.03.2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.158-160, art.538)