LPM55/2011
ID intern unic:  338164
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 55
din  31.03.2011
fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2011
Publicat : 20.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 63-64     art Nr : 155
    MODIFICAT
    LP211 din 27.10.11, MO203-205/25.11.11 art.587

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2011 se aprobă la venituri în sumă de 3.673.033,7 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 3.673.033,7 mii lei.
    Art. 2. – Sinteza veniturilor şi a cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2011 se prezintă în anexa nr. 1.
    Art. 3. – Lista fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală prevăzute de legislaţie, structurate pe programe şi subprograme, se prezintă în anexa nr. 2.
    Art. 4. – (1) Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în formă procentuală în raport cu salariul şi cu alte recompense pentru categoriile de plătitori prevăzuţi în anexa nr. 1 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se stabileşte la 7,0% (cîte 3,5% pentru fiecare categorie, respectiv angajat şi angajator).
    (2) Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută pentru categoriile de plătitori prevăzuţi în anexa nr. 2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 se stabileşte la 2.772 lei.
    (3) Persoanele fizice prevăzute la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 2 la Legea  nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, care achită pînă la data de 31 octombrie 2011 prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilită în sumă fixă, beneficiază de o reducere de 75% din suma stabilită la alin. (2) al prezentului articol, dacă acestea nu fac parte concomitent din categoriile de plătitori prevăzuţi la pct. 1 lit. b), c), d) şi e) şi pct. 2 din anexa nr. 2 la legea menţionată. Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (1) al Legii nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, pentru persoanele fizice respective se prelungeşte termenul de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pînă la 31 octombrie 2011.
    [Art.4 al.(3) modificat prin LP211 din 27.10.11, MO203-205/25.11.11 art.587]
    (4) Persoanele fizice prevăzute la pct. 1 lit. b), c), d) şi e) şi pct. 3 din anexa nr. 2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, care achită pînă la data de 30 aprilie 2011 prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilită în sumă fixă, beneficiază de o reducere de 50% din suma stabilită la alin. (2) al prezentului articol.
    Art. 5. – (1) Prin derogare de la Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală şi Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, persoanele fizice prevăzute la pct. 1 lit. a), b) şi d) din anexa nr. 2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, care confirmă faptul achitării primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă pe anul 2011, sînt scutite de achitarea obligaţiunilor financiare prescriptibile faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru perioada precedentă anului 2011 şi neachitate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (2) Autoritatea competentă de stingerea obligaţiunilor financiare prevăzute la alin. (1) al acestui articol este Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
    Art. 6. – Se anulează datoria bugetului de stat faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală în sumă de 12.650,7 mii lei, înregistrată potrivit situaţiei de la 1 ianuarie 2011, pentru tratamentul persoanelor neasigurate în conformitate cu Legea nr. 174-XVI din 10 iulie 2008 privind finanţarea, în anul 2008, a cheltuielilor de tratament al persoanelor neasigurate afectate de maladii social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice.
    Art. 7. – (1) Mijloacele financiare acumulate pe contul unic al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, inclusiv cele care depăşesc veniturile anuale estimate, precum şi sumele penalităţilor şi sancţiunilor pecuniare calculate pentru neachitarea la termen a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se repartizează fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală conform cotelor procentuale stabilite de legislaţie.
    (2) După atingerea plafoanelor prevăzute pentru fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, fondul măsurilor de profilaxie (de prevenire a riscurilor de îmbolnăvire), fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale şi fondul de administrare a sistemului de asigurări obligatorii de asistenţă medicală (conform anexei nr. 1), mijloacele financiare acumulate se transferă integral fondului pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază).
    Art. 8. – Prin derogare de la Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998, în cazul necesităţii redistribuirii mijloacelor financiare între tipurile de asistenţă medicală pe parcursul anului, redistribuirea se efectuează o dată pe semestru prin decizia consiliului de administraţie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, fără modificarea prezentei legi, în limita a 2% din suma anuală a fondului de bază.
    Art. 9. – Instituţia financiară ce deserveşte conturile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală plăteşte dobînda aferentă soldurilor conturilor, a cărei mărime este stabilită în contract, dar care nu va fi sub rata medie ponderată a dobînzii din sistemul bancar la depozitele cu acelaşi termen, calculată din ratele medii disponibile pentru ultimele 3 luni. Această dobîndă se transferă lunar în conturile bancare ale Trezoreriei de Stat, ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi ale agenţiilor ei teritoriale.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Marian LUPU

    Nr. 55. Chişinău, 31 martie 2011.


    anexa nr.1

    anexa nr.2