LPC67/2011
ID intern unic:  338242
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 67
din  07.04.2011
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007
cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului
Publicat : 23.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 69     art Nr : 173
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 141–145, art. 597), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3:
    noţiunea „persoane expuse politic” va avea următorul cuprins:
    „persoane expuse politic – persoane fizice care exercită sau care au exercitat funcţii publice importante la nivel naţional şi/sau internaţional, precum şi membrii  familiilor şi persoanele asociate lor;”
    după noţiunea „persoane expuse politic” se introduc următoarele noţiuni:
    „persoane fizice care exercită funcţii publice importante la nivel internaţional – şefi de stat, de guverne şi de cabinete ministeriale, membri ai guvernelor, parlamentari, conducerea Adunării Populare a Găgăuziei şi organul executiv al Găgăuziei, persoane de conducere ale partidelor politice, judecători, oficiali militari, membri ai organelor de conducere şi de administrare ale companiilor de stat, membri ai familiilor regale;
    persoane fizice care exercită funcţii publice importante la nivel naţional – persoane fizice care au deţinut sau care deţin funcţii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, inclusiv membrii organelor de conducere şi de administrare ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat;
    membri ai familiilor persoanelor expuse politic – soţul/soţia, copiii şi soţii/soţiile acestora şi părinţii lor;
    persoane asociate persoanelor expuse politic – persoane fizice cunoscute ca fiind beneficiari efectivi ai unei persoane juridice, împreună cu persoanele fizice care exercită funcţii publice importante la nivel naţional şi/sau internaţional sau despre care se ştie că au relaţii de afaceri strînse cu aceste persoane, precum şi persoanele fizice cunoscute ca fiind singurul beneficiar efectiv al unei persoane juridice despre care se ştie că a fost înfiinţată în beneficiul de facto al persoanelor fizice care exercită funcţii publice importante la nivel naţional şi/sau internaţional;”
    după noţiunea „relaţie de afaceri” se introduce următoarea noţiune:
    „activitate sau tranzacţie suspectă – activitate sau tranzacţie despre care entitatea raportoare ştie sau indică temei rezonabil de suspiciune că acţiunile de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului sînt în curs de pregătire, de realizare ori sînt deja realizate;”.
    2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 4. Entităţile raportoare
    (1) Sub incidenţa prezentei legi cad următoarele persoane juridice şi fizice, denumite în continuare entităţi raportoare:
    a) instituţiile financiare;
    b)  unităţile de schimb valutar (altele decît băncile);
    c) participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară, cu excepţia asociaţiilor de economii şi împrumut care deţin licenţă de categoria A;
    d) instituţiile care legitimează ori înregistrează dreptul de proprietate;
    e) cazinourile (inclusiv internet-cazinourile);
    f) localurile de odihnă dotate cu aparate pentru jocuri de noroc, instituţiile care organizează şi desfăşoară loterii sau jocuri de noroc;
    g) agenţii imobiliari;
    h) dealerii de metale preţioase ori de pietre preţioase;
    i) avocaţii, notarii, auditorii, contabilii independenţi şi alţi liberi profesionişti, în perioada pregătirii, efectuării sau realizării, în numele clienţilor, a tranzacţiilor referitoare la următoarele activităţi: vînzarea-cumpărarea imobilelor, gestionarea mijloacelor financiare, valorilor mobiliare şi altor active financiare, gestionarea conturilor bancare, ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate, crearea şi gestionarea persoanelor juridice, precum şi procurarea şi vînzarea acestora;
    j) persoanele care acordă asistenţă investiţională sau fiduciară;
    k) organizaţiile care au dreptul de a presta servicii legate de schimbul mandatelor poştale şi telegrafice sau de transferul de bunuri;
    l) locatorii persoane fizice sau juridice care practică activitate de întreprinzător şi transmit, în condiţiile contractului de leasing, locatarilor, la solicitarea acestora, pentru o anumită perioadă, dreptul de posesiune şi     de folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar sînt, cu sau fără transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului la expirarea contractului.
    (2) Serviciul Vamal, cel tîrziu la data de 15 a lunii imediat următoare lunii de gestionare, va comunica Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor toate informaţiile privind valorile valutare (cu excepţia cardurilor) declarate de către persoanele fizice şi juridice în conformitate cu prevederile art. 33 şi 34 din Legea nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară. Prevederile în cauză nu se aplică în cazul sumelor valorilor valutare declarate de Banca Naţională a Moldovei, de băncile licenţiate şi băncile nerezidente.
    (3) Serviciul Vamal va comunica imediat, dar nu mai tîrziu de 24 de ore, Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor informaţiile referitoare la cazurile identificate de introducere şi/sau scoatere ilegală în/din ţară a valorilor valutare (cu excepţia cardurilor).”
    3. La articolul 5 alineatul (1) litera b), cuvintele „unor tranzacţii ocazionale” se înlocuiesc cu cuvintele „tranzacţiilor ocazionale”, iar cuvintele „unor tranzacţii electronice” se înlocuiesc cu cuvintele „tranzacţiilor electronice”.
    4. La articolul 6 alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    „(8) Entităţile raportoare sînt obligate să nu deschidă contul, să nu stabilească relaţii de afaceri, să nu efectueze tranzacţii cu persoane fizice sau juridice în cazul în care nu este posibilă conformarea la cerinţele art. 5 alin. (2) lit. a), b) şi c). Iar în cazul unei relaţii de afaceri existente, entităţile raportoare, conform legislaţiei în vigoare şi actelor normative ale organelor de supraveghere, termină relaţia de afacere dacă se constată faptul că datele şi informaţia obţinute la identificarea şi verificarea persoanelor fizice şi juridice sînt neautentice sau neveridice. În conformitate cu art. 8, entităţile raportoare sînt obligate să raporteze astfel de circumstanţe Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.”
    5. Articolele 7 şi 8 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 7. Păstrarea datelor despre tranzacţiile
                         persoanelor fizice şi juridice şi ale
                         beneficiarului efectiv
    (1) Entităţile raportoare ţin evidenţa informaţiei şi a documentelor persoanelor fizice şi juridice, ale beneficiarului efectiv, ţin registrul persoanelor fizice şi juridice identificate, arhiva conturilor şi documentelor primare, inclusiv a corespondenţei de afaceri, pe o perioadă de cel puţin 5 ani, pentru perioada activă a relaţiei de afaceri şi după terminarea acesteia sau după închiderea contului bancar. Entităţile raportoare ţin evidenţa tuturor tranzacţiilor în decursul a cel puţin 5 ani după finalizarea acestora, iar, la solicitarea parvenită din partea organelor cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare, ele extind termenul de menţinere a evidenţei pe perioada solicitată.
    (2) La cererea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi altor autorităţi de supraveghere, entităţile raportoare sînt obligate să prezinte toate informaţiile disponibile privind relaţiile de afaceri dintre aceste entităţi şi anumite persoane fizice sau juridice, precum şi natura acestor relaţii.
    Articolul 8. Raportarea activităţilor sau tranzacţiilor
                       care cad sub incidenţa prezentei legi
    (1) Entităţile raportoare sînt obligate să informeze imediat Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor despre orice activitate sau despre orice tranzacţie suspectă de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului în curs de pregătire, de realizare sau deja realizată. Datele privind activităţile sau tranzacţiile suspecte sînt indicate într-un formular special, care se remite Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în cel mult 24 de ore de la primirea cererii.
    (2) Datele privind activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar, printr-o operaţiune cu o valoare de cel puţin 100 de mii de lei (sau echivalentul acesteia) ori prin mai multe operaţiuni în numerar care par a avea o legătură între ele, sînt indicate într-un formular special, ce se remite Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în decurs de 10 zile lucrătoare.
    (3) Datele privind activităţile sau tranzacţiile realizate prin virament, printr-o operaţiune cu o valoare ce echivalează sau depăşeşte 500 de mii de lei, sînt indicate într-un formular special, ce se remite Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor cel tîrziu la data de 15 a lunii imediat următoare lunii de gestiune.
    (4) Sînt exceptate de la obligaţiile de raportare operaţiunile desfăşurate între instituţiile financiare, între instituţiile financiare şi Banca Naţională a Moldovei, între instituţiile financiare şi Trezoreria de Stat, între Banca Naţională a Moldovei şi Trezoreria de Stat, precum şi comisionul de la deservirea conturilor bancare şi spezele bancare.
    (5) În formularul special privind tranzacţiile care cad sub incidenţa prezentei legi, conţinînd date despre acestea, confirmate prin semnătura persoanei care l-a completat sau printr-o altă modalitate de identificare, se indică cel puţin următoarele informaţii:
    a) seria, numărul şi data eliberării actului de identitate, adresa şi alte date necesare identificării persoanei care a efectuat tranzacţia;
    b) denumirea/numele, codul fiscal/IDNP, sediul/domiciliul, numărul şi seria documentului de identificare, necesare identificării persoanei în al cărei nume s-a efectuat tranzacţia;
    c) datele de identificare juridică şi conturile clienţilor participanţi la tranzacţie;
    d) tipul tranzacţiei;
    e) datele despre entitatea raportoare care a efectuat tranzacţia;
    f) data şi ora efectuării tranzacţiei, valoarea acesteia;
    g) numele şi funcţia persoanei care a înregistrat tranzacţia;
    h) motivele suspiciunii.
    (6) Entităţile raportoare şi angajaţii acestora sînt obligaţi să nu comunice persoanelor fizice sau juridice care efectuează tranzacţia ori terţilor despre transmiterea informaţiilor către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.
    (7) Entităţile raportoare asigură protecţia angajaţilor lor contra oricărei ameninţări sau acţiuni ostile în legătură cu raportarea tranzacţiilor suspecte.”
    6. Articolul 9:
    la alineatul (2), sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se înlocuieşte cu sintagma „Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor”;
    la alineatul (3), după cuvintele „conform recomandărilor” se introduc cuvintele „şi actelor normative”.
    7. Articolul 10:
    la alineatul (1) literele a), e) şi g) vor avea următorul cuprins:
    „a) Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;”
    „e) Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor;”
    „g) Camera de Licenţiere.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare, în limitele competenţei lor, în scopul executării prevederilor prezentei legi şi recomandărilor internaţionale în domeniu:
    a) emit ordine, hotărîri, recomandări şi alte acte normative;
    b) aprobă Ghidul activităţilor sau tranzacţiilor suspecte, instrucţiunile cu privire la modul de completare şi transmitere a formularelor speciale privind activităţile sau tranzacţiile raportate, Formularul special pentru entităţile raportoare, Ghidul privind identificarea tranzacţiilor suspecte de finanţare a terorismului, Ghidul privind identificarea persoanelor expuse politic, instrucţiunile privind prevenirea utilizării sistemului bancar şi nonbancar autohton în scopul legalizării mijloacelor provenite ilicit şi finanţării terorismului, precum şi alte instrucţiuni pentru implementarea politicilor privind recuperarea veniturilor provenite ilicit, privind prevenirea şi combaterea finanţării terorismului;
    c) verifică şi monitorizează aplicarea prevederilor prezentei legi referitor la respectarea exigenţelor faţă de culegerea, înregistrarea, păstrarea, identificarea şi prezentarea de informaţii privind efectuarea tranzacţiilor, precum şi referitor la executarea măsurilor şi procedurilor aferente controlului intern.”
    la alineatul (3), sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se înlocuieşte cu sintagma „Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor”.
    8. Articolul 11 se abrogă.
    9. La articolul 12 alineatul (2), sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se înlocuieşte cu sintagma „Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor”.
    10. La articolul 13 alineatul (2), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se înlocuieşte cu sintagma „Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor”.
    11. Capitolul IV:
    titlul capitolului va fi:
Capitolul IV
SERVICIUL PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR”;
    capitolul se completează cu articolul 131 cu următorul cuprins:
    „Articolul 131. Serviciul Prevenirea şi Combaterea
                             Spălării Banilor
    (1) Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor funcţionează ca organ de specialitate, cu statut de subdiviziune independentă în cadrul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în baza prevederilor prezentei legi şi ale regulamentului de activitate al serviciului.
    (2) Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) primeşte, analizează, prelucrează şi transmite informaţiile privind activităţile şi tranzacţiile suspecte, prezentate de entităţile raportoare, conform prevederilor prezentei legi;
    b) sesizează organele de urmărire penală imediat ce s-au stabilit suspiciuni rezonabile cu privire la spălarea banilor, la finanţarea terorismului sau la alte infracţiuni ce s-au soldat cu obţinerea de venituri ilicite, precum şi Serviciul de Informaţii şi Securitate în partea ce ţine de finanţarea terorismului;
    c) elaborează regulamente, recomandări şi acte normative în vederea aducerii legislaţiei în concordanţă cu reglementările internaţionale în domeniu;
    d) solicită şi primeşte informaţiile şi documentele necesare de care dispun entităţile raportoare şi autorităţile administraţiei publice, în vederea determinării caracterului suspect al activităţilor sau tranzacţiilor;
    e) emite decizii de sistare a activităţilor sau tranzacţiilor suspecte;
    f) comunică entităţilor raportoare, ori de cîte ori este posibil, rezultatele examinării informaţiilor prezentate de ele, publică rapoarte periodice despre activităţile desfăşurate;
    g) efectuează asigurarea metodologică a entităţilor raportoare în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
    h) cooperează şi efectuează schimb de informaţii cu servicii similare străine, cu organizaţii internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
    i) creează un sistem informaţional în domeniul său de activitate şi asigură funcţionarea lui;
    j) la solicitarea altor organe cu funcţii de supraveghere ale entităţilor raportoare, participă la efectuarea controlului şi verificării modului în care entităţile raportoare respectă prevederile prezentei legi;
    k) colectează şi analizează materialul statistic referitor la eficienţa sistemului de prevenire şi de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, inclusiv numărul declarărilor de tranzacţii suspecte, numărul de cauze penale şi de persoane condamnate, datele despre sistarea tranzacţiilor, despre sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din infracţiuni de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului;
    l) elaborează Strategia naţională de prevenire şi de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului şi coordonează activitatea instituţiilor implicate în realizarea acestei strategii;
    m) constată încălcările legislaţiei în domeniul său de activitate şi aplică sancţiuni, în limitele competenţei sale;
    n) exercită alte atribuţii, în funcţie de sarcinile stabilite de legislaţie.
    (3) Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor coordonează activitatea autorităţilor, abilitate cu executarea prezentei legi, în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
    (4) Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor participă la activitatea organismelor internaţionale de specialitate şi poate fi membru al acestora.
    (5) În vederea executării atribuţiilor sale, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor are constituit un aparat propriu, ale cărui efectiv-limită şi structură în cadrul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei se aprobă de către Guvern.
    (6) Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor este condus de un şef, care este numit în funcţie de către directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi este eliberat din funcţie în conformitate cu procedura stabilită de legislaţie.”
    12. La articolul 14:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) La decizia Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, entităţile raportoare sînt obligate să sisteze executarea activităţilor sau tranzacţiilor suspecte pe un termen indicat în decizie, dar nu mai mare de 5 zile lucrătoare. Dacă acest termen este insuficient, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, înainte de expirarea lui, prin demers motivat, solicită judecătorului de instrucţie prelungirea termenului de sistare a activităţilor sau a tranzacţiilor suspecte. La expirarea termenului de 5 zile lucrătoare din data emiterii deciziei, entitatea raportoare este obligată să execute tranzacţia sistată nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care expiră termenul de sistare.”
    articolul se completează cu alineatele (11) şi (12) cu următorul cuprins:
    „(11) Judecătorul de instrucţie, prin încheiere, dispune prelungirea sau respingerea sistării executării activităţii sau tranzacţiei suspecte în baza demersului motivat, care se înaintează de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor cu cel puţin o zi înainte de expirarea termenului de sistare stabilit de serviciu. Termenul de sistare stabilit de judecătorul de instrucţie nu poate depăşi  30 de zile. Încheierea judecătorului de instrucţie privind prelungirea sistării executării activităţii sau tranzacţiei suspecte este adusă la cunoştinţa persoanei fizice sau juridice subiect al sistării.
    (12) Decizia Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor privind sistarea executării activităţii sau tranzacţiei suspecte şi încheierea judecătorului de instrucţie privind prelungirea sau respingerea sistării executării activităţii sau tranzacţiei suspecte pot fi atacate cu recurs de către persoana care se consideră lezată în drepturi în modul stabilit de legislaţie, avînd efect suspensiv.”
    în textul alineatelor (2) şi (3), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se înlocuieşte cu sintagma „Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor”.
    13. La articolul 15 alineatul (2), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se înlocuieşte cu sintagma „Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor”.
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Marian  LUPU

    Nr. 67. Chişinău, 7 aprilie 2011.