OIFPSA267/2011
ID intern unic:  338323
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 267
din  14.04.2011
cu privire la organizarea activităţii de administrare
a marilor contribuabili
Publicat : 29.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 70-73     art Nr : 443     Data intrarii in vigoare : 29.04.2011
    Abrogat prin OIFPS1387 din 14.12.16, MO459-471/23.12.16 art.2221; în vigoare 23.12.16

    MODIFICAT
   
OIFPS889 din 26.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1618; în vigoare 30.09.16
    OIFPS1756 din 24.12.14, MO397-399/31.12.14 art.2064; în vigoare 31.12.14
   
OIFPS1609 din 22.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1702; în vigoare 28.12.12
    OIFPS1061 din 20.12.11, MO233-236/27.12.11 art.2123; în vigoare 27.12.11


    NOTĂ:
    Pe tot parcursul textului Ordinului, sintagma “Direcţia marilor contribuabili” se substituie cu sintagma “Direcţia generală a marilor contribuabili” şi, respectiv, abrevierea “DMC” se substituie cu abrevierea “DGMC” prin OIFPS1609 din 22.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1702; în vigoare 28.12.12
    În temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) al Codului fiscal  nr.1163-XIII din 24.04.1997, în scopul executării pct. 73 din Capitolul IV al Planului de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1141 din 16.12.2010, în scopul eficientizării administrării marilor contribuabili şi întru îmbunătăţirea colectării încasărilor la Bugetul Public Naţional,
ORDON:
    1. Se aprobă şi se pun în aplicare Criteriile de determinare a statutului de contribuabil mare, prevăzute în anexa la prezentul ordin.
    2. Criteriile de determinare a statutului de contribuabil mare, prevăzute în anexă, se pot actualiza după caz, anual, prin ordinul şefului IFPS.
    3. Pot avea calitatea de mari contribuabili pînă la 450 persoane juridice şi persoane fizice din Republica Moldova, selectate în mod descrescător din Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, potrivit Criteriilor de determinare a statutului de contribuabil mare, prevăzute în anexa la prezentul ordin, cu excepţia celor prevăzute de articolele 51, 511, 52 alin.(1) - organizaţiile necomerciale neplătitoare a  TVA, 53 1, 532, 533, 541 al Codului fiscal.
    [Pct.3 modificat prin OIFPS1609 din 22.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1702; în vigoare 28.12.12]
    [Pct.3 modificat prin OIFPS1061 din 20.12.11, MO233-236/27.12.11 art.2123; în vigoare 27.12.11]
    4. Agenţii economici – mari contribuabili, selectaţi potrivit criteriilor prevăzute în anexă, sînt administraţi de Direcţia generală a marilor contribuabili a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (în continuare – DGMC).
    5. Lista  marilor contribuabili se întocmeşte, se aprobă prin ordinul şefului IFPS şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 31 decembrie a fiecărui an.
    6. Transmiterea dosarelor personale ale agenţilor economici incluşi în sau excluşi din Lista agenţilor economici - mari contribuabili se efectuează în conformitate cu Instrucţiunea privind evidenţa contribuabililor, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 236 din 18.12.2006.
    7. Marii contribuabili care nu se mai conformează Criteriilor de determinare a statutului de contribuabil mare, prevăzute de anexa la prezentul ordin, vor fi excluşi din Lista agenţilor economici – mari contribuabili începînd cu data de 1 ianuarie a anului următor.
   
71. Prin derogare de la prevederile pct.7 al prezentului ordin, în cazul nerespectării de către marii contribuabili a obligaţiilor contribuabilului stabilite de art. 8 alin.(2) al Codului fiscal şi/sau necorespunderii Criteriilor de determinare a statutului de contribuabil mare, şeful IFPS este în drept să decidă excluderea  acestora din lista agenţilor economici - mari contribuabili înainte de termenul stabilit.
    [Pct.71 introdus prin OIFPS1609 din 22.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1702; în vigoare 28.12.12]
    72.   Prin derogare de la pct.I al Criteriilor de determinare a statutului de contribuabil mare, pot fi înregistraţi ca mari contribuabili agenţii economici conform deciziei  şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (în continuare – IFPS).
    Agenţii economici înregistraţi ca mari contribuabili în temeiul prezentului punct, prin derogare de la prevederile punctelor 5 şi 7 ale prezentului ordin, vor fi deserviţi de Direcţia generală administrarea marilor contribuabili a IFPS din data intrării în vigoare a Ordinului respectiv al IFPS, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    [Pct.72 introdus prin OIFPS889 din 26.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1618; în vigoare 30.09.16]
    [Pct.8 abrogat prin OIFPS1609 din 22.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1702; în vigoare 28.12.12]
    9. Contribuabilii rezultaţi în urma divizării unui mare contribuabil  vor fi administraţi în continuare ca mari contribuabili, în condiţiile prevăzute de ordin.
    10. Contribuabilul nou-format din fuziunea unui mare contribuabil cu un alt contribuabil va fi administrat de DGMC.
    [Pct.11 exclus prin OIFPS1756 din 24.12.14, MO397-399/31.12.14 art.2064; în vigoare 24.12.14]
    12. Secţia gestionarea documentelor şi arhivare a IFPS va aduce prezentul ordin la cunoştinţa IFS teritoriale şi subdiviziunilor structurale ale IFPS, iar Direcţia generală a marilor contribuabili a IFPS – la cunoştinţa contribuabililor vizaţi.
    13. Direcţia generală a marilor contribuabili a IFPS va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    14. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                Nicolae PLATON

    Nr. 267. Chişinău, 14 aprilie 2011.


Anexă

CRITERIILE DE DETERMINARE A STATUTULUI
DE CONTRIBUABIL MARE
    I. În Lista agenţilor economici – mari contribuabili se includ:
    a) persoanele juridice şi persoane fizice, care desfăşoară activitate de întreprinzător în conformitate cu Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi şi întrunesc unul din următoarele criterii:
    [Pct.I lit.a) modificată prin OIFPS1061 din 20.12.11, MO233-236/27.12.11 art.2123; în vigoare 27.12.11]
    în perioada ultimului an calendaristic, precum şi  în  anul de gestiune la situaţia din 1 decembrie:
    - suma impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii la Bugetul Public Naţional calculate şi achitate anual (11 luni ale anului de gestiune) constituie cel puţin 2 mil. lei, cu excepţia TVA, accizelor şi altor taxe administrate de Serviciul Vamal;
    - venitul constatat în contabilitatea financiară sau valoarea totală a livrărilor să fie mai mare sau egală cu 50 mil. lei anual (11 luni ale anului de gestiune);
    - suma impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii la Bugetul Public Naţional calculate şi achitate pentru 11 luni ale anului de gestiune, de către întreprinderile înfiinţate sau reorganizate pe parcursul a ultimilor doi ani, constituie mai mult de 3 mln. lei cu excepţia TVA, accizelor şi altor taxe administrate de Serviciul Vamal.
   [Pct.I lit.a), subpct introdus prin OIFPS1061 din 20.12.11, MO233-236/27.12.11 art.2123; în vigoare 27.12.11]
   
b) prioritar agenţii economici din domeniul financiar, a căror activitate este reglementată de Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995; instituţiile de asigurare, a căror activitate este reglementată de Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 (cu personal angajat nu mai puţin de 150); întreprinderile din ramura vitivinicolă, care efectuează investiţii în ramura dată.
    [Pct.I lit.b) în redacția OIFPS1756 din 24.12.14, MO397-399/31.12.14 art.2064; în vigoare 31.12.14]
    II. Prin derogare de la pct. I al Criteriilor de determinare a statutului de contribuabil mare, pot fi  înregistraţi ca mari contribuabili agenţii economici nou – înfiinţaţi, care, la data înfiinţării, se angajează prin declaraţie pe propria răspundere să efectueze investiţii pe parcursul a 3 ani consecutivi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81-XV din 18.03.2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător, a căror valoare în lei moldoveneşti să fie echivalentul a minimum 5 milioane euro.
    Contribuabilii vor depune declaraţia pe proprie răspundere de formă liberă la IFPS, pe parcursul primului an din data înregistrării la Camera Înregistrării de Stat.