HGM308/2011
ID intern unic:  338407
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 308
din  29.04.2011
pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele
şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare
Publicat : 06.05.2011 în Monitorul Oficial Nr. 74-77     art Nr : 352     Data intrarii in vigoare : 06.06.2011
    MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
    HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214  


    NOTĂ:
    În hotărîre cuvintele „Ministerului Sănătății” se substituie prin cuvintele „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”, iar cuvintele „Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare”– prin cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului" prin  HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214
    În temeiul art.5 din Legea nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.83-87, art.431), art. 6 din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), precum şi în scopul asigurării unui nivel mai înalt de protecţie a sănătăţii publice, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare (se anexează).
    2. Agenția Națională pentru Sănătate Publică şi Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  în perioada 2011-2012, vor elabora şi înainta Guvernului spre  aprobare proiecte de regulamente sanitare privind cerinţele specifice pentru materialele şi obiectele active şi inteligente destinate să vină în contact cu produsele alimentare, pentru materialele şi obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi pentru materialele şi obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare, precum şi pentru buna practică de fabricaţie a materialelor şi obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare.
    3. Prezentul Regulament intră în vigoare în termen de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Ministerului Economiei şi Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

    PRIM-MINISTRU                                                     Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                     Valeriu Lazăr
    Ministrul sănătăţii                                                       Andrei Usatîi
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                Vasile Bumacov

    Nr. 308. Chişinău, 29 aprilie 2011.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 308
din 29 aprilie 2011

REGULAMENTUL SANITAR
privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact
cu produsele alimentare
    Regulamentul sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare (în continuare – Regulament) transpune  prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1935/2004 din 27 octombrie 2004 privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 338 din 13 noiembrie 2004.
I. Dispoziţii generale
    1. Scopul prezentului Regulament este de a asigura funcţionarea eficientă a pieţei interne în ceea ce priveşte introducerea pe piaţă a materialelor şi obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi de a constitui, în acelaşi timp, o bază pentru asigurarea unui nivel înalt de protecţie a sănătăţii oamenilor şi a intereselor consumatorilor.
    2. Prezentul Regulament se aplică materialelor şi obiectelor, inclusiv materialelor şi obiectelor inteligente destinate să vină în contact cu produsele alimentare (în continuare – materiale şi obiecte), care, în starea de produs finit:
    1) sînt destinate să vină în contact cu produsele alimentare;
    2) sînt deja în contact cu produsele alimentare şi au fost destinate acestui scop;
    3) pot veni în contact cu produsele alimentare sau transfera substanţe constitutive acestora în condiţii de utilizare normale sau previzibile.
    3. Prezentul Regulament nu se aplică:
    1) materialelor şi obiectelor care sînt furnizate ca obiecte de anticariat;
    2) materialelor de acoperire sau de învelire, cum ar fi materialele destinate să acopere crusta brînzeturilor, preparatele din carne sau fructele, care fac parte din produsul alimentar şi pot fi consumate împreună cu acesta;
    3) instalaţiilor fixe publice sau private de alimentare cu apă.
    4. În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noţiuni:
    trasabilitate – posibilitatea de a urmări traseul unui material sau obiect  de-a lungul tuturor etapelor de fabricaţie, prelucrare şi distribuţie;
    introducerea pe piaţă – deţinerea de materiale şi obiecte în scopul vînzării, inclusiv oferirea spre vînzare sau orice altă formă de transfer, cu titlu gratuit sau contra cost, precum şi vînzarea, distribuţia şi alte forme de transfer propriu-zise;
   materiale şi obiecte active destinate să vină în contact cu produsele alimentare (în continuare – materiale şi obiecte active) – materiale şi obiecte care sînt destinate să prelungească durata de conservare, să menţină sau să îmbunătăţească starea produselor alimentare ambalate. Acestea sînt proiectate să încorporeze deliberat elemente care ar elibera sau ar absorbi substanţele în sau din produsele alimentare ambalate sau din mediul înconjurător al produselor alimentare;
  materiale şi obiecte inteligente destinate să vină în contact cu produsele alimentare (în continuare – materiale şi obiecte inteligente) – materiale şi obiecte care monitorizează starea produselor alimentare ambalate sau mediul înconjurător al produselor alimentare;
    autoritate de reglementare – Agenția Națională pentru Sănătate Publică;
   [Pct.4 noțiunea modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]
    comitet tehnic – grup reprezentat de autorităţi publice, producători, importatori şi utilizatori de materiale şi obiecte destinate să vină în contact direct sau indirect cu produsele alimentare;
    întreprindere – agent economic cu firmă (titulatură) proprie înfiinţat de antreprenor în modul stabilit de legislaţie;
    operator economic – persoană fizică sau juridică responsabilă pentru asigurarea respectării cerinţelor prezentului Regulament în cadrul întreprinderii pe care o administrează.
   5. Materialele şi obiectele, inclusiv materialele şi obiectele active şi inteligente, sînt produse în conformitate cu bunele practici de fabricaţie astfel încît, în condiţii normale sau previzibile de utilizare, acestea să nu transfere produselor alimentare substanţele care intră în compoziţia lor în cantităţi care ar putea:
    1) să pericliteze sănătatea oamenilor;
    2) să producă o modificare inacceptabilă a compoziţiei produselor  alimentare;
    3) să producă o alterare a caracteristicilor organoleptice ale acestora.
    6. Etichetarea, publicitatea şi forma de prezentare a unui material sau obiect nu trebuie să-i inducă în eroare pe consumatori.
II. Cerinţe speciale aplicabile materialelor şi obiectelor
active şi inteligente

    7. În vederea aplicării subpunctelor 1), 2) şi 3) ale punctului 5 din prezentul Regulament, materialele şi obiectele active pot cauza modificarea compoziţiei sau a caracteristicilor organoleptice ale produselor alimentare, cu condiţia ca aceste modificări să fie în conformitate cu dispoziţiile aplicabile produselor alimentare.
    8. Materialele şi obiectele inteligente nu furnizează informaţii despre starea produselor alimentare care i-ar putea induce în eroare pe consumatori.
    9. Materialele şi obiectele active şi inteligente aflate deja în contact cu produsele alimentare sînt etichetate corespunzător, pentru a permite identificarea de către consumator a părţilor necomestibile.
III. Măsuri specifice pentru grupuri de materiale şi obiecte
    10. Pentru categoriile de materiale şi obiecte enumerate în anexa nr.1 la prezentul Regulament şi, după caz, combinaţii ale acestor materiale şi obiecte sau materiale şi obiecte reciclate utilizate la fabricarea respectivelor materiale şi obiecte, autoritatea de reglementare va elabora şi aproba prevederi specifice care vor cuprinde:
    1) lista substanţelor autorizate pentru utilizare la fabricarea materialelor şi obiectelor;
    2) lista (listele) substanţelor autorizate încorporate în materialele şi obiectele active sau inteligente care intră în contact cu alimentele, sau lista (listele) materialelor şi obiectelor active sau inteligente destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi, după caz, condiţiile speciale de utilizare a acestor substanţe şi/sau materiale şi obiecte în care sînt încorporate;
    3) criterii de puritate pentru substanţele menţionate la subpunctul 1) al prezentului punct;
    4) condiţii speciale de utilizare a substanţelor menţionate la subpunctul 1) al prezentului punct şi/sau a materialelor şi obiectelor în care sînt utilizate;
    5) limite specifice privind migrarea anumitor substanţe constitutive sau grupuri de substanţe constitutive în produse alimentare sau pe suprafaţa acestora, luînd în considerare şi alte surse posibile de expunere la aceste substanţe constitutive;
    6) limita generală privind migrarea substanţelor constitutive în produse alimentare sau pe suprafaţa acestora;
    7) dispoziţii avînd ca scop protejarea sănătăţii oamenilor împotriva pericolelor provenind din contactul oral cu materialele şi obiectele;
    8) alte norme pentru a asigura respectarea punctelor 5 şi 7-9 ale prezentului Regulament;
    9) norme de bază pentru verificarea respectării dispoziţiilor subpunctelor 1)-8) ale prezentului Regulament;
    10) norme privind prelevarea probelor şi metodelor de analiză pentru a verifica respectarea dispoziţiilor subpunctelor 1)-8) ale prezentului punct;
    11) dispoziţii specifice pentru asigurarea trasabilităţii materialelor şi a obiectelor, inclusiv dispoziţii privind durata păstrării înregistrărilor sau care să permită, în cazul în care este necesar, derogări de la cerinţele punctelor 21-23 ale prezentului Regulament;
    12) dispoziţii suplimentare privind etichetarea materialelor şi obiectelor active şi inteligente;
    13) dispoziţii prin care se solicită Agenția Națională pentru Sănătate Publică să înfiinţeze şi să pună la dispoziţia publicului registre (registru) ale substanţelor,  proceselor,  materialelor şi obiectelor autorizate.
IV. Etichetarea
    11. Fără a aduce atingere măsurilor specifice menţionate la punctul 10 al prezentului Regulament, materialele şi obiectele care nu sînt încă în contact cu produsele alimentare atunci cînd sînt introduse pe piaţă sînt însoţite de următoarele indicaţii:
    1) menţiunea „pentru contact cu produsele alimentare” sau o indicaţie specifică privind utilizarea lor, cum ar fi „maşină de cafea”, „sticlă pentru vin”, „lingură de supă” sau simbolul reprodus în anexa nr.2 la prezentul Regulament;
    2) în cazul în care este necesar, instrucţiunile speciale care trebuie respectate pentru o utilizare sigură şi adecvată;
    3) numele sau denumirea, adresa sau sediul producătorului, unităţii de prelucrare, vînzătorului sau furnizorului responsabil pentru introducerea pe piaţă;
    4) o etichetare adecvată sau identificare care să asigure trasabilitatea materialului sau a obiectului, astfel cum se descrie la punctele 16, 17 şi 21-23 ale prezentului Regulament;
    5) în cazul materialelor şi obiectelor active, informaţii privind utilizarea permisă sau utilizările permise şi alte informaţii relevante, cum ar fi denumirea şi cantitatea substanţelor eliberate de către componenţii activi, care să permită operatorilor din sectorul alimentar, care utilizează aceste materiale şi obiecte, să respecte orice alte dispoziţii relevante aplicabile produselor alimentare, inclusiv dispoziţii privind etichetarea produselor alimentare.
    12. Cu toate acestea, informaţiile menţionate la subpunctul 1) punctul 11 al prezentului Regulament nu sînt obligatorii pentru acele obiecte care, datorită caracteristicilor lor, sînt destinate, în mod clar, să vină în contact cu produsele alimentare
    13. Informaţiile specificate la subpunctul 1) punctul 11 al prezentului Regulament trebuie să fie vizibile, lizibile în mod clar şi rezistente la ştergere.
    14. Se interzice comerţul cu amănuntul cu astfel de materiale şi obiecte, dacă informaţiile specificate la subpunctul 1), 2) şi 5) punctul 11 al prezentului Regulament nu sînt furnizate într-un limbaj uşor de înţeles de către cumpărători.
    15. Punctul 14 al prezentului Regulament nu exclude posibilitatea ca indicaţiile care figurează pe etichete să fie furnizate în mai multe limbi.
    16. La etapa de vînzare cu amănuntul, informaţiile specificate la subpunctul 1) punctul 11 al prezentului Regulament trebuie să figureze pe:
    1) materiale şi obiecte sau pe ambalajul acestora;
    2) etichete aplicate pe materiale şi obiecte sau pe ambalajul acestora;
    3) eticheta care se află în imediata apropiere a materialelor şi a obiectelor şi este clar vizibilă pentru cumpărători; cu toate acestea, pentru informaţiile menţionate la subpunctul 3) punctul 11 al prezentului Regulament se recurge doar în cazul în care, din motive tehnice, aceste informaţii sau eticheta nu pot fi aplicate pe materialele sau obiectele în cauză la etapa de fabricaţie sau la etapa de comercializare.
    17. La etapele de comercializare, altele decît cea a vînzării cu amănuntul, informaţiile specificate la subpunctul 1) punctul 11 al prezentului Regulament trebuie să figureze:
    1) pe documentele de însoţire;
    2) pe etichete sau ambalaje;
    3) direct pe materialele sau obiectele în cauză.
    18. Informaţiile prevăzute la subpunctele 1), 2) şi 5) punctul 11 al prezentului Regulament sînt limitate pentru materialele şi articolele care respectă:
    1) criteriile stabilite la punctul 5 al prezentului Regulament şi, în cazul în care sînt aplicabile conform capitolului I al prezentului Regulament; şi
    2) măsurile specifice menţionate la punctul 10 al prezentului Regulament sau, în absenţa lor, orice dispoziţii naţionale aplicabile acestor materiale şi obiecte.
V. Declaraţia de conformitate
    19. Măsurile specifice menţionate la punctul 10 al prezentului Regulament prevăd ca materialele şi obiectele reglementate prin aceste măsuri să fie însoţite de o declaraţie în scris care să ateste că ele sînt conforme cu normele aplicabile lor.
    20. La cererea autorităţii de reglementare trebuie să fie disponibilă o documentaţie corespunzătoare pentru a demonstra această conformitate.
VI. Trasabilitatea
    21. Se asigură trasabilitatea materialelor şi obiectelor la toate etapele, pentru a facilita controlul, retragerea produselor cu defecte, informarea consumatorilor şi atribuirea responsabilităţii.
    22. În măsura posibilităţilor tehnologice, operatorii economici dispun de sisteme şi proceduri care să le permită identificarea întreprinderilor de la care şi către care se furnizează materiale şi obiecte şi, după caz, substanţe sau produse reglementate de prezentul Regulament, precum şi măsurile de punere în aplicare a acestuia. Informaţiile se pun la dispoziţia autorităţilor competente, la cerere.
    23. Materialele şi obiectele care sînt introduse pe piaţă pot fi identificate printr-un sistem adecvat care permite trasabilitatea lor prin etichetare sau prin documente sau informaţii relevante.
VII. Măsuri de protecţie
    24. Pentru o bună conlucrare a autorităţilor de reglementare şi supraveghere, producătorilor, importatorilor şi utilizatorilor de materiale şi obiecte se creează un Comitet tehnic, care are ca scop promovarea materialelor şi obiectelor conforme cerinţelor prezentului Regulament, luarea deciziilor în cazurile de necorespundere a articolelor cerinţelor existente, precum şi înaintarea propunerilor de modificare a procedurilor de luare a deciziilor.
    25. Comitetul tehnic îşi stabileşte regulamentul de procedură.
    26. În cazul în care, în urma unor informaţii noi sau a reevaluării informaţiilor existente, există motive întemeiate pentru a concluziona că utilizarea unui material sau a unui obiect periclitează sănătatea oamenilor, deşi este în conformitate cu dispoziţiile specifice relevante, autoritatea de reglementare poate suspenda sau restricţiona temporar, fabricarea, importul şi folosirea materialelor şi obiectelor, în conformitate cu procedura prevăzută de lege.
VIII. Accesul public
    27. Cererile de autorizare, informaţiile suplimentare furnizate de solicitanţi şi avizele emise de autoritate, cu excepţia informaţiilor confidenţiale, sînt accesibile publicului în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    28. Autoritatea de reglementare examinează cererile solicitanţilor în conformitate cu procedurile de avizare sanitară.
IX. Confidenţialitatea
    29. Solicitantul are dreptul să menţioneze care din informaţiile transmise în temeiul capitolul VIII al prezentului Regulament trebuie să fie tratate drept confidenţiale pe motivul că dezvăluirea lor poate afecta semnificativ poziţia sa competitivă. În astfel de cazuri trebuie aduse argumente justificative verificabile.
    30. Nu se consideră confidenţiale informaţiile privind:
    1) numele, adresa solicitantului şi denumirea chimică a substanţei;
    2) informaţiile cu relevanţă directă asupra evaluării siguranţei substanţei;
    3) metoda analitică sau metodele analitice folosite în controlul corespunderii articolelor cerinţelor prezentului Regulament.
    31. Autoritatea de reglementare stabileşte, după consultarea prealabilă a solicitantului, care dintre informaţii trebuie păstrate confidenţiale şi informează solicitantul şi autoritatea în legătură cu decizia sa.
    32. Autoritatea furnizează, la cerere, toate informaţiile pe care le deţine.
    33. Comitetul, autoritatea de reglementare iau măsurile necesare pentru a asigura confidenţialitatea adecvată a informaţiilor primite de ele în temeiul prezentului Regulament, cu excepţia informaţiilor care trebuie făcute publice, dacă împrejurările cer aceasta, pentru a proteja sănătatea oamenilor.
    34. În cazul în care solicitantul retrage sau a retras o cerere, autoritatea de reglementare respectă caracterul confidenţial al informaţiilor comerciale şi industriale furnizate, inclusiv al informaţiilor din domeniul cercetare şi dezvoltare, precum şi informaţiile asupra cărora autoritatea şi solicitantul nu au căzut de acord în privinţa confidenţialităţii.
X. Măsuri de inspecţie şi control
    35. Autoritatea de reglementare efectuează, în baza legii, controale oficiale pentru a asigura respectarea prezentului Regulament în conformitate cu dispoziţiile relevante privind controalele oficiale asupra produselor alimentare şi materialelor şi obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare.
    36. În caz de necesitate şi la cererea Comitetului autoritatea de reglementare sprijină elaborarea orientărilor tehnice privind prelevarea şi testarea probelor pentru a facilita o abordare coordonată a aplicării punctului 39 al prezentului Regulament.
    37. Laboratorul autorităţii de reglementare a materialelor şi obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi laboratoarele naţionale de referinţă acreditate conform legii în vigoare antrenate în aplicarea punctului 39 al prezentului Regulament contribuie la obţinerea unui nivel înalt de calitate şi uniformitate a rezultatelor analitice.
    38. Materialele şi obiectele care au fost introduse legal pe piaţă înainte de data intrării în vigoare a prezentului Regulament pot fi comercializate pînă la epuizarea stocurilor.
    39. Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu Codul contravenţional al Republicii Moldova.

Anexa nr.1
la Regulamentul sanitar privind materialele
şi obiectele destinate să vină în contact cu
produsele alimentare

LISTA
grupurilor de materiale şi obiecte care pot fi cuprinse
 în măsuri specifice

    1. Materiale şi obiecte active şi inteligente
    2. Adezivi
    3. Ceramică
    4. Plută
    5. Cauciuc
    6. Sticlă
    7. Răşini schimbătoare de ioni
    8. Metale şi aliaje
    9. Hîrtie şi carton
    10. Materiale plastice
    11. Cerneluri tipografice
    12. Celuloză regenerată
    13. Silicon
    14. Textile
    15. Lacuri şi produse peliculogene
    16. Ceară
    17. Lemn

Anexa nr.2
la Regulamentul sanitar privind materialele
şi obiectele destinate să vină în contact cu
produsele alimentare

SIMBOLUL
materialelor şi obiectelor destinate să vină în contact
cu produsele alimentare