HCC9/2011
ID intern unic:  338495
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 9
din  10.05.2011
cu privire la validarea unui mandat de deputat
în Parlamentul Republicii Moldova
Publicat : 13.05.2011 în Monitorul Oficial Nr. 78-81     art Nr : 11     Data intrarii in vigoare : 10.05.2011
    În numele Republicii Moldova,
    Curtea Constituţională în componenţa:
    Dumitru PULBERE      - preşedinte
    Victor PUŞCAŞ             - judecător
    Petru RAILEAN           - judecător
    Valeria ŞTERBEŢ       - judecător-raportor
    Elena SAFALERU        - judecător
    Alexandru TĂNASE     - judecător
grefier – Ludmila Chihai, în prezenţa preşedintelui Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, şi a candidatului supleant pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova Lilian Zaporojan,  conducîndu-se după prevederile art.62, art.69 alin.(1), art.135 alin.(1) lit.e) din Constituţie, art.4 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.e) şi art.16 alin.(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat în şedinţă plenară publică dosarul privind validarea  unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
    Drept temei pentru examinarea dosarului au servit materialele Comisiei Electorale Centrale, prezentate la 3 mai 2011, în conformitate cu  art.62 din Constituţie, cu respectarea prevederilor art.38 alin.(4) din Codul jurisdicţiei constituţionale.
    Prin decizia Curţii Constituţionale din 4 mai 2011 materialele Comisiei Electorale Centrale au fost acceptate pentru examinare.
    Analizînd materialele dosarului, audiind informaţiile  prezentate de judecătorul-raportor şi  participanţii la şedinţă,
    Curtea Constituţională
a  c o n s t a t a t :
    1. Prin Hotărîrea nr.76 din 15 aprilie 2011, ca urmare a demisiei deputatului Victor Bodiu, Parlamentul Republicii Moldova a declarat vacant un mandat de deputat aparţinînd Partidului Liberal Democrat din Moldova.
    Comisia Electorală Centrală, prin Hotărîrea nr. 137 din 29 aprilie 2011, a luat act de vacanţa mandatului de deputat atribuit Partidului Liberal Democrat din Moldova şi a propus Curţii Constituţionale să-l declare ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe candidatul supleant Lilian Zaporojan, pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, prezentînd materialele respective.
    2. Examinînd materialele prezentate de Comisia Electorală Centrală în raport cu prevederile constituţionale şi legale, Curtea reţine următoarele.
    Conform prevederilor art.62 din Constituţie, Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale.
    Potrivit art.69 alin.(1) din Constituţie, deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării. În conformitate cu art.88 alin.(2) din Codul electoral, candidaţii incluşi în listele electorale, care nu au fost aleşi, sînt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant este declarat ales de către Curtea Constituţională, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinînd partidului, altei organizaţii social-politice sau blocului electoral pe care îl reprezintă devine vacant.
    Din materialele Comisiei Electorale Centrale rezultă că Partidul Liberal Democrat din Moldova dispune de un mandat vacant de deputat în Parlament.
    La 24 decembrie 2010, prin Avizul nr.5 şi Hotărîrea nr.31, Curtea Constituţională a confirmat legalitatea alegerii Parlamentului în cadrul scrutinului din 28 noiembrie 2010 şi listele candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a.
    Prin Hotărîrea nr.4 din 17 februarie 2011 Curtea Constituţională a declarat aleşi în calitate de deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatelor, pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova pe Frumosu Elena, Apostolachi Iurie, Grişciuc Simion, Bodiu Victor, Nasu Maria şi Chiorescu Iurie.
    Curtea Constituţională a constatat că următorul candidat supleant pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.31 din 24 decembrie 2010, este Lilian Zaporojan.
    La 28 aprilie 2011 candidatul supleant Lilian Zaporojan a prezentat Comisiei Electorale Centrale o declaraţie, prin care a acceptat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, asumîndu-şi obligaţia de a înlătura incompatibilităţile în termenele prevăzute de lege.
    În şedinţa plenară nu au fost stabilite circumstanţe de natură să  împiedice validarea mandatului de deputat în Parlament atribuit de Comisia Electorală Centrală  domnului Lilian Zaporojan, a.n. 1977, domiciliat în or. Glodeni, jurist, şef-adjunct al Oficiului teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, candidat supleant pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
    Pentru considerentele expuse, în conformitate cu prevederile art.140 alin.(2) din Constituţie, art.26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.e) şi art.62 lit.d) din Codul jurisdicţiei constituţionale,
    Curtea Constituţională
H O T Ă R Ă Ş T E :
    1. Lilian Zaporojan, candidat supleant pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, este declarat ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului.
    2. Prezenta hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE              Dumitru  PULBERE

    Nr. 9. Chişinău, 10 mai 2011.