HGM331/2011
ID intern unic:  338513
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 331
din  05.05.2011
cu privire la eliberarea invitaţiilor pentru străini
Publicat : 13.05.2011 în Monitorul Oficial Nr. 78-81     art Nr : 381
    MODIFICAT
   
HG1213 din 05.12.18, MO448-460/07.12.18 art.1278
    HG303 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.342
    HG424 din 12.06.17, MO201-213/23.06.17 art.524
   
HG191 din 24.03.17, MO92-102/31.03.17 art.264
   
HG108 din 28.02.17, MO67-71/03.03.17 art.166
    HG147 din 06.04.15, MO89-92/10.04.15 art.171
    HG109 din 17.02.12, MO38-41/24.02.12 art.134    În temeiul articolelor 27 şi 28 ale Legii nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179-181, art. 610), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind modul de eliberare a invitaţiilor pentru străini, conform anexei nr.1;
    Lista statelor ai căror cetăţeni necesită invitaţii pentru perfectarea vizei de intrare în Republica Moldova, conform anexei nr.2.
    2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va informa misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova despre autorizarea lor de a elibera vize de intrare în Republica Moldova în temeiul invitaţiilor eliberate de către autoritatea competentă pentru străini.
    3. Se stabileşte că invitaţiile eliberate anterior punerii în aplicare a prezentei hotărîri sînt valabile în limitele termenului indicat în ele.
    4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 22 ianuarie 2004 „Pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea de invitaţii cetăţenilor străini şi apatrizilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.19-21, art. 160).

    PRIM-MINISTRU                                                               Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                           Iurie Leancă
    Ministrul afacerilor interne                                                  Alexei Roibu

  
  Nr. 331. Chişinău, 5 mai 2011.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.331
din 5 mai 2011

REGULAMENTUL
privind modul de eliberare a invitaţiilor pentru străini
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind modul de eliberare a invitaţiilor pentru străini (în continuare – Regulament) stabileşte modul de eliberare a invitaţiilor de către autoritatea competentă pentru străini, forma, conţinutul şi elementele de siguranţă ale acesteia.
    2. Invitaţia este un document oficial pe care autoritatea competentă pentru străini o eliberează la cererea persoanei fizice cu domiciliu permanent sau temporar în Republica Moldova sau demersul persoanei juridice şi care constituie una dintre condiţiile de obţinere a vizei Republicii Moldova de către cetăţenii statelor menţionate în anexa nr.2 la prezenta Hotărîre.
    3. Invitaţia este document de strictă evidenţă, unic pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi este valabil în limitele termenului indicat, înscrierile fiind lizibile şi fără corectări.
    4. Invitaţia se semnează de către conducătorul autorităţii competente pentru străini sau persoana responsabilă, desemnată prin ordinul acestuia şi se autentifică prin aplicarea ştampilei cu diametrul de 29 mm.
    5. Dreptul de a invita străini îl au persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova în modul stabilit de lege şi persoanele fizice cu domiciliu permanent sau temporar în Republica Moldova, care au atins vîrsta de 18 ani, au capacitate de exerciţiu deplină, cu excepţia străinilor sosiţi la studii sau la tratament.
Capitolul II
Depunerea cererii pentru eliberarea invitaţiei
    6. Cererea persoanei fizice sau demersul persoanei juridice de eliberare a invitaţiei străinului, întocmit într-un exemplar, se depune pentru luarea deciziei de către autoritatea competentă pentru străini.
    Modelul cererii şi demersului sînt aprobate prin ordinul conducătorului autorităţii competente pentru străini.
    Solicitarea invitaţiei în numele persoanei juridice poate fi efectuată şi de către un angajat împuternicit de administrator prin procură.
    [Pct.6 modificat prin HG424 din 12.06.17, MO201-213/23.06.17 art.524]
    7. În scopul obţinerii invitaţiei persoana fizică depune la autoritatea competentă pentru străini următoarele acte:
    1) cererea de forma stabilită, semnată de solicitant;
    2) copia documentului de trecere a frontierei de stat a străinului al cărui termen de valabilitate nu este mai puţin de şase luni;
    3) copia actului de identitate valabil al persoanei care invită;
    [Pct.7 subpct.3) modificat prin HG424 din 12.06.17, MO201-213/23.06.17 art.524]
   
31) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul stabilit şi, după caz, angajamentul de luare la întreţinere şi/sau de cazare, conform normelor stabilite în anexa nr.1 la prezentul Regulament;
    [Pct.8 subpct.31) introdus prin HG424 din 12.06.17, MO201-213/23.06.17 art.524]
    4) alte documente ce justifică scopul invitării.
    8. În scopul obţinerii invitaţiei persoana juridică depune la autoritatea competentă pentru străini următoarele acte:
    1) demersul de forma stabilită, semnat de administrator cu aplicarea ştampilei; 
    [Pct.8 subpct.2) exclus prin HG424 din 12.06.17, MO201-213/23.06.17 art.524]
    3) copia extrasului din Registrul de stat al unităţilor de drept;   
    4) copia documentului de trecere a frontierei de stat a străinului al cărui termen de valabilitate nu este mai puţin de şase luni;
    [Pct.8 subpct.5) exclus prin HG303 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.342]
    6) copia confirmării dreptului de admitere la studii (eliberată de Ministerul Educaţiei), după caz;
    61) copia cazierului judiciar din ţara de origine, în cazul admiterii la studii
    [Pct.8 subpct.61) introdus prin HG424 din 12.06.17, MO201-213/23.06.17 art.524]
    7) voucher turistic, programul turistic, după caz;
    8) procură, în cazul depunerii demersului de către un angajat împuternicit de către administrator, la care se anexează copia actului de identitate valabil al acestuia;
    [Pct.8 subpct.8) modificat prin HG424 din 12.06.17, MO201-213/23.06.17 art.524]
   
81) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul stabilit şi, după caz, angajamentul de luare la întreţinere şi/sau de cazare, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
    [Pct.8 subpct.81) introdus prin HG424 din 12.06.17, MO201-213/23.06.17 art.524]
    9) alte documente ce justifică scopul invitării.
    9. În cerere se indică datele persoanei care invită: numele, prenumele şi patronimicul, cetăţenia, data şi locul naşterii, numărul de identificare de stat al persoanei fizice (INDP), datele actului de identitate: tipul, seria, numărul, data eliberării şi termenul de valabilitate, domiciliul, numărul de telefon, fax, adresa electronică.
    10. În demers se indică datele persoanei juridice: tipul şi denumirea completă ale organizaţiei, întreprinderii sau instituţiei, numele, prenumele şi patronimicul conducătorului, numărul de înregistrare, numărul de identificare de stat al persoanei juridice (IDNO), adresa juridică, adresa oficiului (cu indicarea numerelor de telefon şi/sau fax, adresa electronică).
    11. Cererea şi demersul vor conţine date despre persoana care este invitată: numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, sexul, domiciliul/reşedinţa, datele despre documentul de trecere a frontierei de stat a străinului: tipul, seria, numărul, data eliberării şi termenul de valabilitate, scopul călătoriei, tipul vizei, durata sejurului, date despre şederile anterioare.
    [Pct.11 modificat prin HG424 din 12.06.17, MO201-213/23.06.17 art.524]
    12. Cererea sau demersul se completează la calculator sau de mînă.
    13. La depunerea cererii sau a demersului, persoana care invită va fi informată despre:
    1) regimul străinilor în Republica Moldova;
    2) angajamentul de a suporta cheltuielile legate de şedere şi de eventuala îndepărtare a străinului de pe teritoriul ţării, în cazul în care acesta nu părăseşte teritoriul ţării în termenul prevăzut;
    3) prevederile Codului penal al Republicii Moldova privind falsul în declaraţii şi pedeapsa corespunzătoare, precum şi temeiurile refuzului eliberării invitaţiei.
    [Pct.13 în readcția HG424 din 12.06.17, MO201-213/23.06.17 art.524]
   
131. Solicitantul îşi va da acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Pct.131 introdus prin HG424 din 12.06.17, MO201-213/23.06.17 art.524]
Capitolul III
Examinarea cererii
    14. Funcţionarul autorităţii competente pentru străini recepţionează cererea, verifică plenitudinea şi corectitudinea actelor prezentate, introduce datele în Subsistemul informaţional al autorităţii competente pentru străini, verifică datele persoanei invitate pe evidenţele autorităţii, precum şi ale altor autorităţi în scopul constatării îndeplinirii condiţiilor legale privind intrarea străinului în Republica Moldova.
    15. Cererile de eliberare a invitaţiilor se soluţionează în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii sau a demersului, iar în cazul în care călătoria ţine de tratamentul urgent al invitatului, de starea gravă a sănătăţii unei rude apropiate sau de decesul acesteia − în termen de o zi.
    La cererea solicitantului, cererea sau demersul pot fi soluţionate în termen de una, trei sau cinci zile lucrătoare. În cazuri temeinic justificate, cînd este necesară o examinare mai aprofundată a cererii/demersului, termenul poate fi prelungit cu 10 zile calendaristice.
    [Pct.15 modificat prin HG424 din 12.06.17, MO201-213/23.06.17 art.524]
    [Pct.15 modificat prin HG147 din 06.04.15, MO89-92/10.04.15 art.171]
    16. Demersurile depuse de către autorităţile publice centrale se soluţionează în termen de pînă la 3 zile lucrătoare.
    17. După efectuarea verificărilor, autoritatea competentă pentru străini emite una din următoarele decizii:
    1) de a elibera invitaţia,
    2) de a refuza eliberarea invitaţiei.
    171. Autoritatea competentă pentru străini emite decizia de revocare a cererii privind eliberarea invitaţiei la solicitarea persoanei care invită şi/sau la solicitarea autorităţilor competente, cu informarea solicitantului în termen de 3 zile lucrătoare
    [Pct.171 introdus prin HG424 din 12.06.17, MO201-213/23.06.17 art.524]
    18. Autoritatea competentă pentru străini emite decizia privind refuzul eliberării invitaţiei în cazul în care străinul:
    1) nu posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, recunoscut sau acceptat de Republica Moldova, dacă prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu se prevede altfel;
    2) nu prezintă documente care justifică scopul intrării şi nu fac dovada existenţei unor mijloace corespunzătoare atît pentru întreţinere pe perioada şederii, cît şi pentru întoarcere în ţara de origine sau pentru tranzit către un alt stat în care există siguranţa că li se va permite intrarea;
    3) este inclus în categoria străinilor împotriva cărora s-a instituit măsura interdicţiei de intrare în Republica Moldova sau care au fost declaraţi indezirabili;
    4) prezintă pericol pentru securitatea naţională, ordinea şi sănătatea publică;
    5) organizaţiile internaţionale ale căror membru este Republica Moldova sau autorităţile publice care desfăşoară activităţi de combatere a terorismului semnalează că acesta finanţează, pregăteşte, sprijină în orice mod sau comite acte de terorism;
    6) există indicii că face parte din grupuri criminale organizate cu caracter transnaţional sau că sprijină în orice mod activitatea acestor grupuri;
    7) există indicii să se presupună că a săvîrşit sau că a participat la săvîrşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii ori a unor crime de război, ori a unor crime contra umanităţii, prevăzute în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    8) a prezentat informaţii false la perfectarea documentelor de intrare în Republica Moldova;
    9) a încălcat regimul frontierei de stat şi regimul punctului de trecere a frontierei de stat;
    10) a săvîrşit infracţiuni în perioada unor alte şederi în Republica Moldova ori în străinătate împotriva statului sau a unui cetăţean al Republicii Moldova şi are antecedente penale nestinse;
    11) a introdus ori a încercat să introducă ilegal în Republica Moldova alţi străini, ori este implicat în traficul de fiinţe umane;
    12) a încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obţinerea vizei sau la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova;
    13) există probe justificative sau indicii temeinice şi relevante care atestă că invitaţia este în scopul migraţiei ilegale sau al pseudolegalizării străinilor în Republica Moldova.
    [Pct.18 subpct.13) introdus prin HG424 din 12.06.17, MO201-213/23.06.17 art.524]
    19. Decizia privind refuzul eliberării invitaţiei se comunică în scris solicitantului în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării şi poate fi contestată în instanţa de contencios administrativ.
Capitolul IV
Perfectarea şi eliberarea invitaţiei
    20. Invitaţia se perfectează în limba de stat într-un singur exemplar şi se eliberează solicitantului sau reprezentantului contra semnătură pe verso-ul cererii sau demersului, pentru a fi transmisă străinului invitat.
    21. Pentru eliberarea invitaţiei, persoana care invită achită taxă de stat în conformitate cu Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 şi, după caz, tarife pentru serviciile de urgentare, stipulate în Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate contra plată de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia.
    [Pct.21 modificat prin HG424 din 12.06.17, MO201-213/23.06.17 art.524]
    22. Invitaţia este valabilă 90 de zile de la data perfectării.
Capitolul V
Forma şi conţinutul invitaţiei
    23. Formularul invitaţiei se execută pe hîrtie de format A4, fon de nuanţă galbenă, cu semne de protecţie şi număr de strictă evidenţă. În partea de sus a invitaţiei este aplicată Stema de Stat.
    24. În invitaţie se indică: denumirea autorităţii competente pentru străini, seria, numărul, data eliberării, termenul de valabilitate, numele, prenumele persoanei invitate, cetăţenia, data naşterii, sexul, datele documentului de trecere a frontierei de stat şi termenul de valabilitate al acestuia, scopul călătoriei, tipul vizei, intrarea în Republica Moldova şi punctul de trecere a frontierei, durata sejurului, datele despre persoana care invită.
    [Pct.24 modificat prin HG424 din 12.06.17, MO201-213/23.06.17 art.524]
Capitolul V1
Eliberarea invitaţiei electronice
    25. Pentru obţinerea vizelor de scurtă şedere, solicitanţii pot depune cererea/demersul pentru eliberarea invitaţiei electronice pe pagina web oficială a autorităţii competente pentru străini.
    26. Solicitanţii anexează la formularul de cerere, în format digital, documentele prevăzute de prezentul Regulament.
    27. În scopul obţinerii invitaţiei electronice, persoana fizică depune, în format digital, pachetul de acte stabilit în punctul 7, cu excepţia subpunctului 1).
    28. În scopul obţinerii invitaţiei electronice, persoana juridică depune setul de acte stabilit în punctul 8, cu excepţia subpunctelor 1) şi 8).
    29. Solicitanţii de invitaţii electronice achită taxele prevăzute la punctul 21 prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay).
    30. Formularele de cerere/demers, elementele biometrice şi documentele aferente cererii se stochează în subsistemul „Invitaţii”, gestionat de autoritatea competentă pentru străini.
    31. Cererile de invitaţie electronică se examinează conform termenelor stabilite la punctele 15 şi 16.
    32. În cazul adoptării deciziei de eliberare a invitaţiei electronice, subsistemul „Invitaţii” generează invitaţia electronică, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament.
    33. Autoritatea competentă pentru străini expediază invitaţia electronică solicitantului de invitaţie la poşta electronică indicată în formularul de cerere,   într-un format care să asigure vizualizarea şi imprimarea invitaţiei.
    34. În cazul refuzului eliberării invitaţiei electronice, subsistemul „Invitaţii” generează refuzul invitaţiei electronice, care este expediat solicitantului de invitaţie la poşta electronică indicată în formularul de cerere, într-un format care să asigure vizualizarea şi imprimarea refuzului eliberării invitaţiei electronice.
    [Capitolul V1 introdus prin HG424 din 12.06.17, MO201-213/23.06.17 art.524]

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 introdusă prin HG424 din 12.06.17, MO201-213/23.06.17 art.524]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 introdusă prin HG424 din 12.06.17, MO201-213/23.06.17 art.524]
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 331
din 5 mai  2011

LISTA
statelor ai căror cetățeni necesită invitații pentru perfectarea
vizei de intrare în Republica Moldova

    1.    Republica Islamică Afganistan
    2.    Republica Algeriană Democratică şi Populară
    3.    Republica Populară Bangladesh
    4.    Burkina Faso
    5.    Republica Camerun
    6.    Republica Ciad
    7.    Republica Congo
    8.    Republica Democratică Congo
    9.    Republica Coasta de Fildeș
    10.  Republica Populară Democrată Coreeană
    11.  Republica Arabă Egipt
    12.  Statul Eritreea
    13.  Republica Ghana
    15.  Republica Indonezia
    16.  Regatul Haşemit al Iordaniei
    17.  Republica  Islamică Iran
    18.  Republica Irak
    19.  Republica Libaneză
    20.  Republica Liberia
    21.  Libia
    22.  Republica Mali
    23.  Republica Islamică Mauritania
    24.  Regatul Maroc
    26.  Republica Federală Nigeria
    27.  Republica Niger
    28.  Republica Islamică Pakistan
    29.  Republica Sierra Leone
    30.  Republica Federală Somalia
    32.  Republica Sudan
    33.  Republica Arabă Siriană
    34.  Republica Tunisiană
    35.  Turkmenistan
    36.   Republica Yemen
    37.   Republica Sudanul de Sud
    38.   Autoritatea Națională Palestiniană
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1213 din 05.12.18, MO448-460/07.12.18 art.1278]
    [Anexa nr.2 în redacția HG424 din 12.06.17, MO201-213/23.06.17 art.524]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG424 din 12.06.17, MO201-213/23.06.17 art.524]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG191 din 24.03.17, MO92-102/31.03.17 art.264]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG108 din 28.02.17, MO67-71/03.03.17 art.166]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG147 din 06.04.15, MO89-92/10.04.15 art.171]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG109 din 17.02.12, MO38-41/24.02.12 art.134]