HGM332/2011
ID intern unic:  338514
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 332
din  05.05.2011
cu privire la aprobarea cuantumului minim al mijloacelor
de întreţinere pentru străini în Republica Moldova
Publicat : 13.05.2011 în Monitorul Oficial Nr. 78-81     art Nr : 382
    MODIFICAT
   
HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001
    HG571 din 27.07.11, MO122-127/29.07.11 art.639

    În scopul executării prevederilor art. 23 şi 88 din Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179-181, art. 610), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă cuantumurile minime ale mijloacelor de întreţinere pentru străini necesare a fi dovedite la solicitarea vizei de intrare şi la intrarea în Republica Moldova, la prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă, solicitarea/prelungirea dreptului de şedere provizorie pentru studii, dreptului de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei, dreptului de şedere provizorie pentru activităţi umanitare sau religioase, dreptului de şedere pentru tratament medical de lungă durată, balneosanatorial şi de recuperare, precum şi la solicitarea dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova, conform anexei.
    2. Se stabileşte că cuantumurile minime ale mijloacelor de întreţinere pentru străini se determină prin raport la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, aprobat de Guvern, salariul mediu lunar pe economia naţională şi în mărimi fixe.
    3. Guvernul, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne şi a altor instituţii abilitate, poate revizui cuantumurile minime ale mijloacelor de întreţinere pentru străini, în funcţie de evoluţiile situaţiei economice, sociale şi politicile de migraţie.
    4. Dovada existenţei mijloacelor de întreţinere în cuantumul stabilit în funcţie de durata şi scopul şederii se va face, după caz, prin numerar în lei moldoveneşti, numerar şi/sau cecuri de călătorie în valută străină, carduri bancare, însoţite de extrasele de cont eliberate cu cel mult 10 zile înaintea prezentării acestuia în faţa autorităţii, prin certificat de salarizare eliberat de angajator şi prin garanţia în scris a întreţinerii din partea persoanei care invită.
    5. La intrarea în Republica Moldova persoanele străine care nu necesită vize de intrare nu vor face dovada existenţei mijloacelor de întreţinere prevăzute de prezenta hotărîre.
    [Pct.5 introdus prin HG571 din 27.07.11, MO122-127/29.07.11 art.639]

    PRIM-MINISTRU                                                             Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                          Iurie Leancă
    Ministrul afacerilor interne                                                 Alexei Roibu

    Nr. 332. Chişinău, 5 mai 2011.

 Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 332
din 5 mai 2011
Cuantumurile minime
ale mijloacelor de întreţinere pentru străini
în Republica Moldova
    1. Cuantumul minim al mijloacelor de întreţinere necesar a fi dovedit la solicitarea vizei de intrare în Republica Moldova este de 30 euro/zi pentru întreaga perioadă solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro, sau echivalentul în altă valută străină, în cazul unei şederi mai scurte de 10 zile.
    [Pct.1 modificat prin HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001]
    2. Cuantumul minim lunar al mijloacelor de întreţinere necesar a fi dovedit la intrarea în Republica Moldova este de 30 euro/zi pentru întreaga perioadă solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro, sau echivalentul în altă valută străină, în cazul unei şederi mai scurte de 10 zile.
    [Pct.2 modificat prin HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001]
    3. Cuantumul minim al mijloacelor de întreţinere necesar a fi dovedit la prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă este de cel puţin un cuantum minim garantat al salariului în sectorul real.
    4. Cuantumul minim lunar al mijloacelor de întreţinere necesar a fi dovedit la solicitarea/prelungirea dreptului de şedere provizorie pentru studii este de un cuantum minim garantat al salariului în sectorul real, pentru întreaga perioadă de acordare a dreptului de şedere.
    5. Cuantumul minim lunar al mijloacelor de întreţinere necesar a fi dovedit la solicitarea/prelungirea dreptului de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei este de un salariu mediu lunar pe economia naţională, pentru fiecare membru al familiei.
    6. Cuantumul minim lunar al mijloacelor de întreţinere necesar a fi dovedit la solicitarea/prelungirea dreptului de şedere provizorie pentru activităţi umanitare sau religioase este de un cuantum minim garantat al salariului în sectorul real, pentru întreaga perioadă de acordare a dreptului de şedere.
    7. Cuantumul minim lunar al mijloacelor de întreţinere necesar a fi dovedit la solicitarea/prelungirea dreptului de şedere pentru tratament medical de lungă durată, balneosanatorial şi de recuperare este de un cuantum minim garantat al salariului în sectorul real, pentru întreaga perioadă de acordare a dreptului de şedere.
    8. Cuantumul minim lunar al mijloacelor de întreţinere necesar a fi dovedit la solicitarea dreptului de şedere permanentă este de un cuantum minim garantat al salariului în sectorul real.