HGM338/2011
ID intern unic:  338552
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 338
din  11.05.2011
pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind formulele de început
şi formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari şi copii mici
Publicat : 17.05.2011 în Monitorul Oficial Nr. 82     art Nr : 390
    MODIFICAT
   
HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18
   
HG179 din 27.02.18, MO77-83/09.03.18 art.235; în vigoare 09.03.19
   
HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214
    HG516 din 27.04.16, MO123-127/06.05.16 art.576


    În temeiul art. 6 din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), art. 9 din Legea nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.83-87, art.431), precum şi în scopul asigurării unui nivel mai înalt de protecţie a sănătăţii populaţiei, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul sanitar privind formulele de început şi formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari şi copii mici (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    [Pct.3 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                        Andrei Usatîi

    Nr. 338. Chişinău, 11 mai 2011.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.338
din 11 mai 2011
REGULAMENT SANITAR
privind formulele de început şi formulele de continuare
ale preparatelor pentru sugari şi copii mici
    Regulamentul sanitar privind formulele de început şi formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari și copii mici (în continuare – Regulament) transpune Directiva 2006/141/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006 privind formulele de început şi formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari respectiv ale preparatelor pentru copii de vîrstă mică și de modificare a Directivei 1999/21/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 401 din 30 decembrie 2006 și Regulamentul (CE) nr. 1243/2008 al Comisiei din 12 decembrie 2008, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) L 335 din 13 decembrie 2008, și Directiva 2013/46/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 230/16 din 29 august 2013.
    [Preambulul în redacția HG516 din 27.04.16, MO123-127/06.05.16 art.576]
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament se aplică formulelor de început şi formulelor de continuare ale preparatelor pentru sugari şi copii mici plasate pe piaţă ca produse alimentare şi prezentate ca atare, fără a prejudicia dispoziţiile din legislaţia naţională referitor la produsele alimentare.
    2. În sensul prezentului Regulament, se utilizează următoarele definiţii:
    sugari – copii cu vîrsta mai mică de 12 luni;
    copii de vîrstă mică – copii cu vîrsta cuprinsă între un an şi trei ani;
    formule de început – produse alimentare destinate unei alimentaţii speciale a sugarilor în primele luni de viaţă şi care îndeplinesc prin ele însele nevoile nutriţionale ale acestor sugari pînă la introducerea unei alimentaţii complementare corespunzătoare;
    formule de continuare – produse alimentare destinate unei alimentaţii speciale a sugarilor atunci cînd se introduce o alimentaţie complementară corespunzătoare şi care constituie principalul element lichid dintr-o alimentaţie diversificată progresiv a acestor sugari.
    3. Formulele de început şi formulele de continuare pot fi comercializate pe teritoriul Republicii Moldova numai în cazul în care respectă prezentul Regulament. Nici un alt produs, în afara formulelor de început, nu poate fi comercializat sau prezentat în alt mod, ca fiind adecvat să îndeplinească în sine cerinţele nutriţionale ale sugarilor, în primele luni de viaţă, pînă la introducerea alimentaţiei complementare corespunzătoare.
    Supravegherea şi controlul asupra respectării prezentului Regulament se efectuează de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (Agenția Națională pentru Sănătate Publică).
    [Pct.3 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
II. Cerinţe privind compoziţia formulelor de început şi formulelor
de continuare ale preparatelor pentru sugari şi copii mici
    4. Formulele de început şi formulele de continuare nu trebuie să conţină nici o substanţă într-o cantitate care să pună în pericol sănătatea sugarilor şi a copiilor de vîrstă mică.
    5. Formulele de început vor fi produse din sursele de proteine definite la punctul 2 din anexa nr.1 la prezentul Regulament şi sînt adecvate pentru o alimentaţie specială a sugarilor, începînd de la naştere.
    6. Formulele de continuare vor fi produse din sursele de proteine definite la punctul 2 din anexa nr.2 la prezentul Regulament şi sînt adecvate pentru o alimentaţie specială a sugarilor cu o vîrstă mai mare de şase luni.
    7. Numai substanţele enumerate în anexa nr.3 la prezentul Regulament pot fi utilizate la producerea de formule de început şi formule de continuare, în vederea îndeplinirii cerinţelor privind:
    a) substanţele minerale;
    b) vitaminele;
    c) aminoacizii şi alţi compuşi ai azotului;
    d) alte substanţe cu un scop nutriţional specific.
    Pentru producţia de produse alimentare destinate altor scopuri decît cele care fac obiectul prezentului Regulament se aplică criteriile de puritate prevăzute în legislaţia naţională referitoare la utilizarea substanţelor enumerate în anexa nr.3 la prezentul Regulament.
    8. Pentru a facilita monitorizarea oficială eficientă a formulelor de început, în momentul în care un operator din sectorul alimentar va introduce o formulă de început pe piaţă naţionala, el va notifica în prealabil acest lucru Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (Agenția Națională pentru Sănătate Publică), prin transmiterea unui model de etichetă utilizată pentru produsul respectiv.
    [Pct.8 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    9. Formulele de început şi formulele de continuare nu vor conţine reziduuri ale diferitelor pesticide în proporţii mai mari de 0,01 mg/kg de produs recomandat a fi consumat ca atare s-au reconstituit în conformitate cu instrucţiunile producătorului. Nivelul reziduurilor de pesticide se determină cu ajutorul metodelor analitice standardizate. Pesticidele enumerate în anexa nr.8 la prezentul Regulament nu vor fi utilizate în cazul produselor agricole destinate producţiei formulelor de început şi formulelor de continuare.
    În scopul controlului:
    a) pesticidele enumerate în tabelul 1 din anexa nr.4 la prezentul Regulament se consideră ca nefiind utilizate în cazul în care conţinutul de reziduuri al acestora nu depăşeşte 0,003 mg/kg.
    b) pesticidele enumerate în tabelul 2 din anexa nr.4 la prezentul Regulament se consideră ca nefiind utilizate în cazul în care conţinutul de reziduuri al acestora nu depăşeşte 0,003 mg/kg.
    c) prin derogare de la alineatul unu al prezentului articol, pentru pesticidele enumerate în anexa nr.5 la prezentul Regulament se aplică conţinutul maxim de reziduuri specificat în anexa respectivă.
    Conţinutul menţionat la literele b) şi c) ale prezentului articol se aplică produselor recomandate a fi consumate ca atare sau reconstituite, în conformitate cu instrucţiunile producătorilor.
III. Etichetarea formulelor de început şi a formulelor de
continuare ale preparatelor pentru sugari şi copii mici
    10. Pe lîngă cele prevăzute la articolul 15 din Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, etichetarea va cuprinde următoarele menţiuni obligatorii:
    [Pct.10 modificată prin HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
    a) în cazul formulelor de început – o menţiune care să precizeze că produsul este adecvat pentru alimentaţia specială a sugarilor, începînd de la naştere, atunci cînd nu sînt alăptaţi;
    b) în cazul formulelor de continuare – o menţiune care să precizeze că produsul este adecvat numai pentru alimentaţia specială a sugarilor în vîrstă de peste şase luni care ar trebui să constituie doar o parte dintr-o alimentație diversificată, dar nu trebuie utilizat ca înlocuitor al laptelui matern în primele șase luni de viață.
    [Pct.10 lit.b) modificată prin HG516 din 27.04.16, MO123-127/06.05.16 art.576]
    c) în cazul formulelor de început şi al formulelor de continuare – o menţiune care să precizeze valoarea energetică disponibilă, exprimată în kJ şi kcal, precum şi conţinutul de proteine, conform anexei nr.6, carbohidraţi şi lipide, exprimat în formă numerică, pentru 100 ml de produs gata de utilizat;
    d) în cazul formulelor de început şi al formulelor de continuare – o menţiune care să precizeze cantitatea medie a fiecărei substanţe minerale specificate în anexa nr.1 şi, respectiv, în anexa nr.2 la prezentul Regulament, iar, cantitatea de colină, de inozitol şi de carnitină, exprimată în formă numerică, pentru 100 ml de produs gata de utilizat;
    e) în cazul formulelor de început şi al formulelor de continuare – instrucţiuni pentru prepararea, conservarea şi eliminarea corespunzătoare a produsului, precum şi o avertizare cu privire la riscurile pentru sănătate rezultate dintr-o preparare şi dintr-o conservare improprie;
    f) data fabricării și termenul de valabilitate.
    [Pct.10 lit.f) introdusă prin HG516 din 27.04.16, MO123-127/06.05.16 art.576]
    Denumirea sub care se comercializează formulele de început şi formulele de continuare este „preparate pentru sugari” şi “preparate pentru copii de vîrstă mică”.
    11. Etichetarea poate să cuprindă următoarele menţiuni:
    a) în cazul formulelor de început şi al formulelor de continuare – o menţiune care să precizeze cantitatea medie de nutrienţi specificată în anexa nr.3 la prezentul Regulament, atunci cînd această menţiune nu este specificată la punctul 10 litera d) din Regulament, exprimată în formă numerică, pentru 100 ml de produs gata de utilizat;
    b) în cazul formulelor de continuare – o menţiune care să precizeze, în afară de informaţiile numerice, informaţiile privind vitaminele şi mineralele incluse în anexa nr.7 la prezentul Regulament, exprimate ca procentaj din valorile de referinţă menţionate în aceasta, pentru 100 ml de produs gata de utilizat.
    12. Etichetarea formulelor de început şi a formulelor de continuare va fi concepută într-un mod care să furnizeze informaţiile necesare cu privire la utilizarea corespunzătoare a produselor, astfel încît să nu descurajeze alăptarea.
    Utilizarea termenilor „umanizat”, „maternizat” şi „adaptat” sau a termenilor similari este interzisă.
    13. Etichetarea formulelor de început va conţine, de asemenea, menţiunea obligatorie, referitoare la superioritatea alăptării, precedata de expresia „Aviz important”.
    14. Etichetarea formulelor de început nu va include imagini cu sugari, nici alte imagini sau texte care ar putea idealiza utilizarea produsului. Cu toate acestea, etichetarea poate să includă reprezentări grafice care să faciliteze identificarea produsului şi să ilustreze metodele de preparare.
    15. Etichetarea formulelor de început poate să conţină menţiuni nutriţionale şi referitoare la sănătate numai în cazurile enumerate în anexa nr.8 la prezentul Regulament şi în conformitate cu condiţiile stabilite în aceasta.
    16. Formulele de început şi formulele de continuare sînt etichetate într-un mod care să permită consumatorilor să facă o distincţie clară între aceste produse, astfel încît să evite orice risc de a face o confuzie între formulele de început şi formulele de continuare.
    17. Materialele de informare şi educare, fie scrise, fie audiovizuale, referitoare la alimentaţia sugarilor şi destinate femeilor însărcinate şi mamelor de sugari şi copii de vîrstă mică, vor include informaţii clare privind toate aspectele enumerate în continuare:
    a) avantajele şi superioritatea alăptării, conform anexei nr.9;
    b) nutriţia mamei, pregătirea pentru alăptare şi continuarea acesteia;
    c) posibilul efect negativ asupra alăptării, decurgînd din introducerea alimentaţiei parţiale cu biberonul;
    d) dificultatea revenirii asupra deciziei de a nu alăpta;
    e) după caz, utilizarea corectă a formulelor de început.
    În cazul în care materialele respective conţin informaţii cu privire la utilizarea formulelor de început, acestea trebuie să includă şi implicaţiile sociale şi financiare ale acestei utilizări, riscurile pentru sănătate ale alimentelor sau ale unor metode de alimentaţie improprii şi, în special, riscurile pentru sănătate în cazul unei utilizări improprii a formulelor de început. Aceste materiale nu trebuie să conţină nici o imagine de natură să prezinte utilizarea formulelor de început ca fiind o soluţie ideală.
    18. Cerinţele stabilite prin prezentul Regulament nu sînt obligatorii pentru alimentele dietetice cu scopuri medicale speciale destinate sugarilor.
IV. Dispoziţii finale
    19. La data intrării în vigoare a prezentei Hotărîri Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va abroga Normele sanitare privind etichetarea nutriţională, etichetarea produselor alimentare cu destinaţie dietetică specială, etichetarea produselor genetic modificate sau provenite din organisme genetic modificate în vigoare, în partea ce ţine de „formule pentru sugari” şi „formule de urmare”, „lapte pentru sugari” şi „lapte de urmare”.
   
[Regulamentul modificat prin HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
    [Regulamentul abrogat prin HG179 din 27.02.18, MO77-83/09.03.18 art.235; în vigoare 09.03.19]
    [Regulamentul modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    [Regulamentul modificat prin HG516 din 27.04.16, MO123-127/06.05.16 art.576]


   
anexa nr.1
    [Anexa nr.1 abrogată din 09.03.19 prin HG179 din 27.02.18, MO77-83/09.03.18 art.235]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG516 din 27.04.16, MO123-127/06.05.16 art.576]

    anexa nr.2   
    [Anexa nr.2 modificată prin HG516 din 27.04.16, MO123-127/06.05.16 art.576]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 abrogată din 09.03.19 prin HG179 din 27.02.18, MO77-83/09.03.18 art.235]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG516 din 27.04.16, MO123-127/06.05.16 art.576]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 abrogată din 09.03.19 prin HG179 din 27.02.18, MO77-83/09.03.18 art.235]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 abrogată din 09.03.19 prin HG179 din 27.02.18, MO77-83/09.03.18 art.235]

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 modificată prin HG516 din 27.04.16, MO123-127/06.05.16 art.576]

    anexa nr.7
    [Anexa nr.7 abrogată din 09.03.19 prin HG179 din 27.02.18, MO77-83/09.03.18 art.235]

    anexa nr.8
    [Anexa nr.8 abrogată din 09.03.19 prin HG179 din 27.02.18, MO77-83/09.03.18 art.235]

    anexa nr.9