HGO362/2011
ID intern unic:  338589
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 362
din  17.05.2011
privind aprobarea listei terenurilor proprietate publică
a statului ocupate de drumurile naţionale
Publicat : 20.05.2011 în Monitorul Oficial Nr. 83-85     art Nr : 409
    În temeiul art. 7 din Legea nr. 91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2007, nr.70-73, art.316) şi art. 6 din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă lista terenurilor proprietate publică a statului ocupate de drumurile naţionale, conform anexei.
    2. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor va asigura înregistrarea terenurilor proprietate publică a statului ocupate de drumurile naţionale în registrul bunurilor imobile, cu finanţare din fondul rutier.
    3. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, în comun cu autorităţile publice locale:
    a) pe parcursul anului 2011, va asigura modificarea documentaţiei cadastrului funciar general, conform anexei;
    b) în perioada 2012-2013 vor întreprinde măsuri în vederea corectării neconformităţilor  proiectelor de organizare a terenurilor ocupate de drumurile naţionale.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                      Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                       Veaceslav Negruţa
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                          Anatolie Şalaru

    Nr. 362. Chişinău, 17 mai 2011.

   
lista